X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36269
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego

Nauczyciel kontraktowy: Ewelina Marzec

Miejsce odbywania stażu: Przedszkole 69 w Poznaniu,

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017 r.

Data zakończenia stażu: 31.05.2020 r.

Data zatwierdzenia do realizacji:

Podpis dyrektora........................................

PODSTAWA PRAWNA:
1.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r., Dz. U. Nr 97, poz. 674, z późniejszymi zmianami);
2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393).

§ 7 ust. 2. pkt. 1.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności dokonywania zmian w tych działaniach.

1.Poznanie procedury awansu zawodowego
– Analiza przepisów prawa oświatowego;
- Śledzenie strony internetowej MEN.

2.Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia stażu
– Złożenie wniosku do dyrektora przedszkola o rozpoczęcie stażu;
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

3.Współpraca z opiekunem stażu
– Ustalenie zasad współpracy;
- Analiza planu rozwoju zawodowego;
- Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
– Konsultacje, opracowanie scenariuszy zajęć, dokonywanie analizy przebiegu zajęć

4.Uczestnictwo w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego
– Udział w warsztatach metodycznych, kursach, szkoleniach, konferencjach podnoszących umiejętności, kompetencje i kwalifikacje.

5.Tworzenie własnego warsztatu pracy
– Gromadzenie materiałów, pomocy dydaktycznych, istotnych artykułów z czasopism pedagogicznych;
- Czytanie literatury pedagogicznej;
- Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.

6.Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej
– Wpisy w dzienniku, miesięczne plany pracy, arkusze obserwacji, plan współpracy z rodzicami.

7.Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
– Uporządkowanie zgromadzonych podczas trwania stażu dokumentów, materiałów, pomocy dydaktycznych itd.;
- Opis realizacji planu rozwoju zawodowego;
- Dokonanie samooceny za okres stażu, autorefleksja.

§ 7 ust. 2, pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1.Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców
– Obserwacja, rozmowy z dziećmi;
- Zebrania grupowe, indywidualne konsultacje z rodzicami;
- Zajęcia otwarte, uroczystości przedszkolne z udziałem rodziców i dzieci

2.Rozwiązywanie problemów wychowawczo-dydaktycznych
– Pedagogizacja rodziców podczas zebrań, konsultacji z rodzicami;
- Udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem w środowisku domowym.

3.Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z dzieckiem
– Praca z dzieckiem zdolnym oraz z dzieckiem z trudnościami;
- Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod:
• Pedagogika Zabawy Klanza,
• Edukacja Przez Ruch D. Dziamskiej,
• Ruch Rozwijający W. Sherborne
• Aktywne słuchanie muzyki B. Strauss
• Dziecięca Matematyka E. Gruszczyk – Kolczyńskiej itd.

4.Przygotowywanie uroczystości okolicznościowych i imprez w przedszkolu z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci
– Współorganizacja uroczystości okolicznościowych oraz imprez dla całej społeczności przedszkolnej zgodnie z rocznym planem pracy przedszkola.

5.Współpraca z rodzicami i dziadkami – angażowanie środowiska rodzinnego wychowanków w życie przedszkola
– Współorganizowanie i przygotowanie uroczystości przedszkolnych;
- Angażowanie rodziców w pomoc na rzecz przedszkola (dostarczanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć, pomoc w organizacji zajęć z przedstawicielami różnych zawodów). C

6.Pełnienie dodatkowych funkcji związanych z pracą w przedszkolu
- Opieka nad stroną internetową przedszkola
- Współtworzenie kalendarium przedszkolnego
- Tworzenie dekoracji w przedszkolu

7.Współpraca ze specjalistami
– Korzystanie z wiedzy i doświadczenia psychologa, logopedy do rozwiązywania bieżących problemów.

8.Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole
– Nawiązanie współpracy z Policją, Strażą Pożarną, Biblioteką itp.

9. Rozwijanie zainteresowań dzieci
- Współprowadzenie kółka plastycznego

§ 7 ust. 2, pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących awansu zawodowego oraz danych z zakresu prawa oświatowego
– Wyszukiwanie i drukowanie potrzebnych informacji z zakresu awansu zawodowego i przepisów prawa oświatowego.

2.Wykorzystywanie technologii komunikacyjnej i informacyjnej w pracy wychowawczo – dydaktycznej
– Opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych przy pomocy komputera;
- Pisanie scenariuszy zajęć oraz prowadzenie dokumentacji przedszkolnej na komputerze.

3.Wykorzystanie Internetu do dzielenia się swoją wiedzą z innymi nauczycielami
– Opublikowanie planu rozwoju zawodowego i kontraktu zawartego z opiekunem stażu na stronie portalu edukacyjnego;
- Zamieszczanie scenariuszy zajęć i imprez okolicznościowych na stronach portali edukacyjnych;
- Wyszukiwanie scenariuszy, propozycji zabaw dla dzieci na stronach portali edukacyjnych.

4.Opracowanie dokumentacji realizacji planu rozwoju zawodowego
– Dokumentacja stażu w formie elektronicznej (prezentacja w programie PowerPoint).
- Tworzenie sprawozdań z realizacji stażu

§ 7 ust. 2, pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1.Wykorzystanie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej w pracy z dziećmi, a także podczas współpracy z rodzicami
– Identyfikacja problemów dotyczących dzieci i podejmowanie działań naprawczych;
- Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
- Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.

2.Wykorzystanie zasad i metod nauczania i wychowania w pracy dydaktyczno – wychowawczej
– Planowanie zajęć i tworzenie scenariuszy w oparciu o wiedzę pedagogiczną i metodyczną.

3.Organizowanie i prowadzenie zajęć w ramach podnoszenia kultury pedagogicznej rodziców
– Zebrania dla rodziców
– pogadanki i prelekcje dotyczące wybranych zagadnień wychowawczo – dydaktycznych;
- Opracowanie ankiety dla rodziców.

4.Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju szkoleniach, kursach, warsztatach
- Udział w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego dotyczących wymienionej problematyki;
- Wymiana informacji i doświadczeń z innymi nauczycielami.

5.Tworzenie biblioteczki z zakresu literatury psychologiczno – pedagogicznej
– Aktywne samokształcenie
– zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi;
- Studiowanie literatury psychologiczno – pedagogicznej i tworzenie notatek z przeczytanych pozycji;
- Śledzenie nowinek wydawniczych dotyczących wymienionej tematyki;
– Sporządzenie wykazu przeczytanej literatury.

6.Dzielenie się swoją wiedzą z rodzicami i innymi nauczycielami
– Zamieszczanie artykułów z zakresu wychowania na gazetce przedszkolnej.

§ 7 ust. 2, pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1.Analiza przepisów prawa oświatowego
– Analiza podstawowych aktów prawnych dotyczących pracy nauczyciela:
• Karta Nauczyciela,
• Rozporządzenia MEN,
• Ustawa o systemie oświaty,
• Prawo oświatowe,
• Podstawa programowa wychowania przedszkolnego.

2.Studiowanie dokumentacji przedszkolnej
– Analiza dokumentacji przedszkolnej:
• Statut przedszkola,
• Roczne plany pracy,
• Regulaminy,
• Programy autorskie.

3.Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań
– Uwzględnianie obowiązujących przepisów i procedur w codziennej pracy;
- Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego podczas spotkań metodycznych, śledzenie zmian na stronach internetowych MEN.

Powyższy plan może ulec zmianie w trakcie jego realizacji.
Wszelkie zmiany dokonywane będą w formie aneksów.

................................. ......................
(podpis opiekuna stażu) (podpis stażysty)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.