X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36323
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego przedszkola za I semestr

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
ZA I SEMESTR 2017/2018

Imię i nazwisko: Barbara Brodnicka-Gryska
Stanowisko i
miejsce zatrudnienia:
nauczyciel-Przedszkole nr 59 w Bydgoszczy

Okres stażu: 1.09.2017r-25.02.2018r

Wstęp

W I semestrze kontynuowałam realizację założeń planu rozwoju zawodowego.Poniżej przedstawiam zrealizowane przeze mnie działania.

1.Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły:
§ 8 ust. 2 pkt 1
W I semestrze brałam udział w następujących formach doskonalenia zawodowego:
-”Wybieraj z głową- jak świadomie wybierać publikacje dla dziecka” dr.A.Piotrowska-e-konferencja MAC 7.09.2017r
-”Rozwijamy logiczne myślenie.Matematyka bez reszty-metoda projektu”-szkolenie CEN we współpracy z firmą Moje Bambino-15.11.2017r
-”Efektywna współpraca przedszkola z rodzicami” prof. J.Szempruch -e-konferencja MAC-23.11.2017r
-”Karta nauczyciela 2018 w ujęciu praktycznym”-5.edycja e-konferencji dla pracowników oświaty.-Wydawnictwo Wiedza i praktyka-14.12.2017r
-Udział w radach pedagogicznych-31.02.2017,17.10.2017r,14.11.2017r,8.01.2018r,1.02.2018r
i radzie szkoleniowej-17.10.2017-prowadzenie rady szkoleniowej :"Metoda aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss".

*Regularnie tworzyłam dokumentację przedszkola:dokonywałam wpisów do dziennika zajęć,prowadziłam arkusze obserwacji dzieci 4-letnich oraz dokonałam analizy wyników obserwacji-wnioski do dalszej pracy.Na skutek czego powstały zespoły do pracy indywidualnej.Na zakończenie -każdy rodzic otrzymał indywidualną/szczegółową kartę wyników obserwacji swojego dziecka. Rodzice mieli również możliwość podjęcia rozmowy indywidualnej na temat postępów edukacyjnych dziecka i jego zachowania.

*W zakresie pedagogizacji rodziców:
-Zaprezentowałam prezentację n/t prawidłowego rozwoju dziecka 4-letniego podczas zebrania z rodzicami-22.11.2017r
-Przedstawiłam wyniki obserwacji dzieci,możliwości rozwojowe stosownie do wieku oraz zalecenia do pracy indywidualnej ,dla dzieci z szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.
-Ponadto prowadziłam indywidualne rozmowy n/t problemów wychowawczych oraz trudności dydaktycznych (rejestr rozmów z rodzicami).Współpracowałam z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną (dwoje dzieci zostało skierowanych do Poradni).
-Zorganizowałam spotkanie prolekcyjno-warsztatowe dla rodziców z dziećmi we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną (p.Mariką Malak) „Jak wspierać rozwój 4-latka”-10.01.2018r-ze względu na dużą absencję dzieci w tym czasie-warsztaty zostały przeniesione na marzec 2018r
*Zorganizowałam i poprowadziłam imprezę Mikołajkową-przedstawienie teatralne dla dzieci z całego przedszkola pt,:”W pracowni św.Mikołaja” połączone ze spotkaniem z Mikołajem-6.12.2017r
*Pełniłam funkcję Obiektowego Koordynatora d/s Bezpieczeństwa w placówce-comiesięcznie meldowałam telefonicznie gotowość do podjęcia działania.Byłam również koordynatorem próbnej ewakuacji w przedszkolu-27.10.2017r.
*Opiekowałam się przedszkolną biblioteką-dokonywałam wpisów nowych pozycji do księgozbioru,porządkowałam pozycje książkowe.Pomagałam też w doborze i wyszukiwaniu wybranych pozycji dla innych nauczycieli.
*Wykonywałam pomoce dydaktyczne do zajęć edukacyjnych (plansze,obrazki,sylwety-zgodnie z realizowaną tematyką czy porą roku).
*Systematycznie eksponowałam prace plastyczne dzieci na holu przedszkola,zgodnie z aktualnie realizowaną tematyką i w sali.
*Wykonywałam dekoracje i pomoce plastyczne w sali,dbałam o kącik przyrody,wzbogacając go o ciekawe eksponaty przyrodnicze.Pomagałam w wykonywaniu dekoracji na holu.
*Brałam udział w organizowaniu kiermaszu świątecznego-wykonywałam stroiki świąteczne (grudzień 2017r).
*Kontynuowałam współpracę z Osiedlową Biblioteką Dziecięcą,czego efektem były wizyty w bibliotece oraz udział w zajęciach bibliotecznych-14.11.2017r i 6.02.2018r.
*Przygotowywałam dzieci do udziału w konkursach plastycznych:”Jesienny spacer,jesienna pogoda,jesienna przygoda „ oraz „Jestem projektantem kartki świątecznej”.
*W ramach akcji :”Cała Polska czyta dzieciom” i zgodnie z realizacją projektu unijnego-czytałam dzieciom bajki europejskie ,a także zachęcałam rodziców do popularyzacji czytelnictwa –mama jednego dziecka czytała bajki w naszej grupie.
*Oprqacowałam program własny :”Wesołe zabawy z językiem niemieckim”,który został pozytywnie zaopiniowany i zatwierdzony na radzie pedagogicznej-31.08.2017r.
*W ramach realizacji programu-prowadziłam cykliczne zabawy językowe w języku niemieckim w grupie i przygotowałam gazetkę tematyczną ,dotyczącą Niemiec.

2.Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej:
§ 8 ust. 2 pkt 2

*Na bieżąco opracowywałam dokumenty za pomocą programów komputerowych (Word,Power Point,Exel)-analiza wyników obserwacji dziecka
4-letniego,scenariusze zajęć i uroczystości,protokoły zebrań z rodzicami,ogłoszenia i podziękowania dla rodziców.
* Regularnie umieszczałam informacje i zdjęcia z życia grupy i przedszkola na przedszkolnej stronie internetowej (blog).
*Korzystałam z zasobów internetu w celu przygotowania do zajęć i poszukiwania ciekawych materiałów dydaktycznych (Edux.pl,Literka.pl.Wychowanieprzedszkolne.pl,blizejprzedszkola.pl,Kreatywne przedszkole).
*Publikowałam także ciekawe wydarzenia z życia grupy i przedszkola na stronie Facebook-na profilu związanym z realizacją projektu unijnego Erasmus plus.
*Wykorzystywałam tablicę multimedialną w codziennej pracy dydaktycznej-gry i zabawy edukacyjne,prezentacje multimedialne dotyczące aktualnie realizowanej tematyki.
*Opublikowałam program własny oraz sprawozdanie z realizacji stażu za I semestr na portalu edukacyjnym Edux.pl (styczeń 2018r).

3.Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach WDN lub innych zajęć:
§ 8 ust.2 pkt 3

*Aktywnie uczestniczyłam w posiedzeniach rad pedagogicznych:
31.08.2017,17.10.2017r,14.11.2017r,8.01.2018r,1.02.2018r
-Pełniłam funkcję opiekuna stażu dla studentów UKW z kierunku Pedagogika-Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej w okresie 15.10.2017-20.12.2017r-pomoc w prowadzeniu dokumentacji praktyk, przekazywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy z dziećmi w przedszkolu,pomoc w opracowywaniu scenariuszy zajęć,bieżące sprawdzanie dokumentacji praktyk,prowadzenie zajęć umuzykalniających dla studentów,obserwacja zajęć prowadzonych przez praktykantów,wspólne przygotowanie spotkania muzycznego dla całego przedszkola „Przedszkolne kolędowanie”-12.12.2017r.
Tematyka zajęć prowadzonych dla studentów:
1.”Nasze małe muzykowanie”-gry i zabawy rozwijające umiejętności muzyczne.-31.10.2017r
2.”Przyszła zima”-osłuchanie z piosenką.-5.12.2017r
3.”Listopadowa pogoda”-improwizacja ruchowa do utworu.-7.11.2017r
4.”Zabawy z muzyką”-gra na instrumentach perkusyjnych.-21.11.2017r
5.”Jesienne granie i śpiewanie”-zabawy muzyczne.-24.10.2017r

-Prowadziłam radę pedagogiczną szkoleniową n/t:”Metoda aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss”-17.11.2017r
-Systematyczne dzieliłam się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,którzy realizują staże w placówce.Pomagałam w rozwiązywaniu problemów metodycznych oraz w sposobach dokumentowania i prowadzenia stażu.

4a.Opracowanie i wdrożenie działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich:
§ 8 ust. 2 pkt 4 a
*Kontynuowałam współpracę z Panią Violettą D (asystentem rodziny) w sprawie wychowanka Grzegorza.Polegała ona na stałym kontakcie telefonicznym i na spotkaniach indywidulanych ,a także na przekazywaniu wszystkich informacji bieżących, o ważnych wydarzeniach z życia grupy i opłatach .
*Nawiązałam współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie pomocy wychowankowi –Maksymilianowi –ze względu na trudności wychowawcze dziecka w grupie.Wdrożenie zaleceń ustalonych z rodzicami dziecka i P.Dyrektor.
*Opracowałam i wdrożyłam program autorski nauczania języka niemieckiego:”Wesołe zabawy z językiem niemieckim”.
*Pracowałam w zespole zadaniowym d/s zmian w statucie przedszkola-opracowałam nowy statut,przedstawiłam go radzie pedagogicznej-wrzesień-listopad 2017r

4c.Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych:
§ 8 ust. 2 pkt 4c

*Dzieci i rodzice brali udział w akcjach ekologicznych,organizowanych prze UM Bydgoszcz-zbiórka nakrętek,płyt CD ,a także w akcji :”Sprzątanie świata” (byłam koordynatorem tej akcji).
*Uczestniczyłam w II edycji akcji zbiórki kasztanów „Kasztanobranie” (wrzesień-październik 2017r).
*Zorganizowałam zajęcia z gliny z instruktorem ceramiki-20.11.2017-w swojej grupie,a także zajęcia ceramiczne dla wszystkich grup przedszkolnych (w dniach 20.11-21.11).
*Byłam także organizatorem wycieczki do osiedlowej biblioteki dziecięcej-udział w zajęciach bibliotecznych-14.11.2017 i 6.02.2018r.
*Realizowałam projekt unijny Erasmus plus:”Czuję,przeżywam,doświadczam-czyli twórczy przedszkolak aktywnie poznaje świat bajek i legend europejskich”.
*Współtworzyłam II projekt unijny Erasmus plus ”W skarbcu tradycji i kultury europejskiej-artystyczne wariacje z muzyką,pędzlem i żywym słowem” (styczeń 2018r).
*Brałam udział w zbiórce słodyczy dla potrzebujących dzieci z fundacji „Wyzwanie” (grudzień 2017r).
*Współorganizowałam kiermasz świąteczny-przygotowywałam stroiki świąteczne-grudzień 2017r.

5.Wykonywanie zadań na rzecz oświaty we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami:
§ 8 ust. 2 pkt 4e
*Brałam udział w zbiórce baterii,organizowanej przez UM Bydgoszcz-regularnie dokonywałam odbioru baterii ze sklepów na terenie Fordonu.
*Koordynowałam akcję „Sprzątania świata” w placówce -2.09.2017r
*Zorganizowałam zajęcia ceramiczne we współpracy z MDK nr 4-20.11.2017r
*Pracowałam w zespole zadaniowym ds. zmian w statucie przedszkola
*Realizowałam projekt unijny Erasmus plus:”Czuję,przeżywam,doświadczam-czyli twórczy przedszkolak aktywnie poznaje świat bajek i legend europejskich”-w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi:poznawanie kraju Unii Europejskiej-Niemiec,realizacji programu własnego-zabawy z językiem niemieckim,wprowadzenie akcentu europejskiego podczas imprezy Mikołajkowej (skrzynki z listami z różnych krajów Europy) oraz zapoznawanie dzieci z dziecięcą literaturą europejską,poprzez czytanie bajek,legend i opowiadań.
*Współtworzyłam II projekt unijny Erasmus plus : ”W skarbcu tradycji i kultury europejskiej-artystyczne wariacje z muzyką,pędzlem i żywym słowem” .(styczeń 2018r)
*Kontynuowałam współpracę z Dziecięcą Biblioteką Osiedlową- wycieczki do biblioteki (udział w zajęciach bibliotecznych)-14.11.2017 i 6.02.2018r.
*Publikowałam prace plastyczne dzieci na stronie internetowej www.praceplastyczne.pl,biorąc udział w ogólnopolskim konkursie „Kreatywne przedszkole”.

6.Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony:
§ 8 ust. 2 pkt 5
W pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi w I semestrze zwracałam szczególną uwagę na trudności wychowawcze,jakie pojawiły się w mojej grupie.Szukałam (przy współpracy z P.Dyrektor i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną )pomocy,rozwiązań i wskazówek do dalszej pracy.
Na bieżąco informowałam rodziców o trudnościach i zastosowanych metodach pracy.Zachęcałam do współpracy i zaangażowania.
Dzieci z trudnościami edukacyjnymi zostały objęte pracą indywidualną
W II semestrze zamierzam kontynuować proces wspomagania dzieci z trudnościami edukacyjnymi oraz dalszy monitoring trudności wychowawczych.

Barbara Brodnicka-Gryska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.