X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36308
Przesłano:

Sprawozdanie roczne ze stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego - rok 1

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko : mgr.........................
Nauczyciel : nauczania początkowego, oddziału przedszkolnego
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2016 r.
Planowany termin zakończenia stażu: 31.05.2019 r.
Szkoła Podstawowa .................
Dyrektor: ........................

Czynności organizacyjne:

Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju zawodowego
• Analiza posiadanych umiejętności, określenie potrzeb własnego rozwoju.
• Analiza aktualnych przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
• Przygotowanie i złożenie wniosku do dyrekcji szkoły o rozpoczęcie stażu.
• Opracowanie planu rozwoju.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego

§ 8 ust. 2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

• Analiza podstawowej dokumentacji szkoły: Statutu szkoły, WSO, Programu wychowawczego i profilaktycznego, koncepcji pracy.
• Przewodnicząca zespołu ewaluacji przedszkola- przygotowanie planu ewaluacji, narzędzi ewaluacyjnych oraz opracowanie raportu końcowego.
• Członek komisji inwentaryzacji szkoły- prowadzenie spisu.
• Przygotowanie następujących uroczystości :
- Dyskoteka andrzejkowa
- Bal Karnawałowy
- Dzień Mamy i Taty- impreza środowiskowa- organizacja i przygotowanie dzieci
- Pomoc przy organizacji Jasełek i Dnia Babci i Dziadka- przygotowanie dzieci do występu
- Noc Poezji- noc czytania wierszy dla klas IV-VI
- Przygotowanie dzieci na występ podczas Wieczoru Poezji
- Dzień Misia, Dzień Kredki, Dzień Dziecka- uroczystości grupy 5,6- latków
- Występ dzieci dla Świętego Mikołaja
- Pomoc w organizacji Pikniku Rodzinnego- przygotowanie plakatu, ulotek, gazetki informacyjnej ze sponsorami uroczystości, pakowanie fantów i przygotowanie loterii oraz sprzedaż losów.

• Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów:
- konkurs fotograficzny „ Z książką mi do twarzy” – zorganizowanie nagród własnych
- konkurs piosenki pt. „Śpiewać każdy może”
- konkurs na najpiękniejszą walentynkę- fundusze na nagrody ze sprzedaży choinek z pierniczków.

• Przeprowadzenie diagnozy wstępnej i końcowej dzieci 6-letnich oraz opracowanie na ich podstawie gotowości dzieci do nauki w pierwszej klasie.
• Sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie całodniowych wycieczek do Katowic, Krakowa oraz w czasie pozostałych wyjazdów i rekolekcji.
• Prowadzenie obserwacji dzieci w czasie roku szkolnego, przekazywanie rodzicom wskazówek do pracy z dziećmi. Prowadzenie zajęć wspierających rozwój dzieci.

• Spotkanie ogólne z rodzicami oraz bieżąca współpraca, spotkania indywidualne.

• Udział w następujących szkoleniach wewnętrznych :

- Kurs BHP
- Szkolenie ppoż
- Kurs Pierwsza Pomoc Przedmedyczna
- Szkolenie „Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?”
- Szkolenie „Przemoc rówieśnicza- jak nie zostać kozłem ofiarnym?”

• Udział w szkoleniach zewnętrznych:

- „Kto tu rządzi? Ja czy mój uczeń”
- „Wiosenne inspiracje”
- Wdrażanie Nowej Podstawy Programowej- edukacja wczesnoszkolna
- Wdrażanie Nowej Podstawy Programowej –przedszkole
- „Wsparcie całościowego rozwoju”
- „Tańce dla najmłodszych”
• Udział we wszystkich radach pedagogicznych
• Śledzenie publikacji na portalach oświatowych.
• Opracowywanie i gromadzenie pomocy dydaktycznych.
• Sprawowanie opieki nad dwoma salami lekcyjnymi( do nauki i do zabawy) dla oddziału przedszkolnego 5,6- latków. Dbanie o aktualne gazetki , dekoracje i estetyczny wygląd sal.
• Przygotowywanie dekoracji na Dzień Mamy i Taty.
• Pogłębianie wiedzy w sprawach wychowawczych poprzez dokształcanie oraz współpracę z innymi nauczycielami.
• Prowadzenie na stronie internetowej szkoły zakładki Przedszkole- oddział 5,6- latków. Fotorelacja ze wszystkich ważnych wydarzeń z życia grupy. Prowadzenie strony na bieżąco.

§ 8 ust. 2 pkt 2 Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
• Korzystanie z komputera w celu pisania sprawozdań m.in. z pracy oddziału przedszkolnego, do przygotowywania ankiet i narzędzi ewaluacyjnych oraz raportu z ewaluacji wewnętrznej przedszkola, do opracowania planu rozwoju zawodowego

• Używanie komputera do opracowywania pomocy dydaktycznych: kart pracy, scenariuszy imprez z okazji Dnia Mamy i Taty itp.
• Tworzenie plakatów informacyjnych na takie wydarzenia szkolne jak: Wieczór Poezji, Kiermasz palm i ciast, Piknik Rodzinny, plakatu z podziękowaniem dla Fundacji PGE oraz ulotek na Piknik Rodzinny, plakatu ze sponsorami kiermaszu.
• Korzystanie z bazy materiałów: wyszukiwanie podkładów muzycznych, układu choreograficznego dla diabełków zaprezentowanego na Jasełkach, inspiracji do opracowania scenariuszów na imprezy.
• Wyszukiwanie inspiracji na prace plastyczne.
• Wykorzystywanie prezentacji multimedialnych, filmików edukacyjnych na zajęcia.
• Wykorzystanie komputera do tworzenia dokumentacji ze stażu.
• Prowadzenie strony internetowej oddział przedszkolnego 5,6 – latków.
• Relacjonowanie ważnych wydarzeń za pomocą aparatu i zamieszczanie zdjęć na stronie internetowej szkoły.

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami

• Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
• Wspólne przygotowywanie imprez m.in.: Dnia Mamy i Taty, konkursu piosenki „Śpiewać każdy może”, kiermaszu, zabawy andrzejkowej, balu karnawałowego, Dnia Babci i Dziadka, Nocy Poezji.
• Współpraca z nauczycielami zespołu przedmiotowego.
• Współpraca z nauczycielami z zespołu ewaluacyjnego.
• Wspólne działania takie jak pieczenie choinek z pierniczków i sprzedaż oraz przygotowanie kwiatków do palm na kiermasz.
• Uczestniczenie w radach szkoleniowych
• Uczestnictwo i aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Rady Szkoły.

§ 8 ust. 2 pkt 4c
• Stosowanie różnorodnych aktywizujących metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych
m.in., metoda Gruszczyk Kolczyńskiej „wesoła matematyka” metoda twórczej gimnastyki Orffa, Labena itp.
• Prowadzenie obserwacji dzieci na tle grupy.
• Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami.
• Organizowanie interesujących dzieci tematów zajęć np. o pieskach, dinozaurach, samochodach..
• Przygotowywanie dzieci do konkursów:
-Najpiękniejsza zakładka do książki”
-„Śpiewać każdy może”
- „Najpiękniejsza walentynka”
• Udział w akcji zbierania zakrętek.
• Zbieranie pluszaków „Świeżaków” dla oddziału przedszkolnego- zebranie wszystkich maskotek.
• Zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły.
• Współprowadzenie kroniki szkolnej – w tym roku Cyrk i Bal Karnawałowy.
• Organizowanie uroczystości przedszkolnych.

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

• Spotkania konsultacje i współpraca z logopedą.
• Współpraca z rodzicami – konsultacje, przekazywanie informacji o dziecku i zaleceń do pracy., pedagogizacja rodziców.
• Prowadzenie dokumentacji szkolnej m.in. dzienników lekcyjnych, kart obserwacji, gotowości szkolnej dzieci.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.