X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36266
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Szkoła Podstawowa nr 9
im. Jana Kochanowskiego
w Gorzowie Wielkopolskim

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

mgr Anna Kasza

Imię i nazwisko: Anna Kasza

Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 9

im. Jana Kochanowskiego

ul. Nowa 7, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017 r.

Data zakończenia stażu: 31.05.2020 r.

Opiekun stażu:

Wykształcenie:
• ukończone studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, specjalizacja dodatkowa: pedagogika wczesnoszkolna; studia I stopnia; tytuł zawodowy: licencjat; rok ukończenia: 2011,
• ukończone studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe; studia II stopnia; tytuł zawodowy: magister; rok ukończenia: 2013,
• ukończone studia podyplomowe w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim: oligofrenopedagogika;
rok ukończenia: 2017.

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Cele szczegółowe:
• poszerzanie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy szkoły oraz określenie możliwości podejmowania działań w ich zakresie poprzez uczestnictwo w pracy organów szkoły,
• pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe,
• podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań,
• aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu szkoły,
• rozszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.

Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Wszelkie zadania dostosowałam do możliwości i potrzeb placówki, w której jestem zatrudniona oraz uczniów, z którymi będę współpracować w ramach stażu. Przedstawiona przeze mnie tabela prezentuje poszczególne zadania, jakie wyznaczyłam sobie do wykonania do dnia 31 maja
2020 r.
Niniejszy plan ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.

Zadania- przewidywane efekty
Formy realizacji
Sposób udokumentowania
Termin realizacji
(Tabela)

§ 7 ust.2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego. analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego: Karty Nauczyciela, Rozporządzenia MEN z 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
udział w kursie doskonalącym „Nauczyciel kontraktowy w drodze do awansu”
przedłożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
opracowanie i złożenie planu rozwoju zawodowego
zaświadczenie
sierpień/wrzesień 2017 r.
rok szkolny 2017/2018

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu rozmowa z opiekunem stażu i zawarcie kontraktu określającego warunki współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć (harmonogram)
kontrakt
harmonogram współpracy
wrzesień 2017 r.

3. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (w częstotliwości ustalonej w harmonogramie) i innych nauczycieli
omówienie obserwowanych zajęć
wnioski z obserwowanych zajęć, notatki
cały okres stażu

4. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu (w częstotliwości ustalonej w harmonogramie)
omówienie przeprowadzonych zajęć w obecności opiekuna
scenariusze zajęć
wnioski z przeprowadzonych zajęć- notatki
cały okres stażu

5. Przeprowadzenie lekcji otwartych przedstawienie scenariusza lekcji
przeprowadzenie zajęć w obecności nauczycieli
omówienie przeprowadzonych zajęć
scenariusze lekcji
wnioski z przeprowadzonych zajęć- notatki
cały okres stażu

6. Organizowanie konkursów szkolnych przeprowadzenie konkursów i ogłoszenie wyników
sprawozdania z przebiegu konkursów, zdjęcia
cały okres stażu

7. Samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych
samodzielne rozwijanie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez studiowanie literatury metodycznej, psychologicznej, pedagogicznej
udział w wewnątrzszkolnych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego
uczestnictwo w pracach zespołu przedmiotowego
notatki własne
zaświadczenia
listy obecności
cały okres stażu
według oferty szkoleniowej
cały okres stażu

8. Tworzenie i rozbudowa własnego warsztatu pracy gromadzenie i uaktualnianie materiałów i pomocy dydaktycznych
opracowywanie nowych metod pracy oraz narzędzi podnoszących atrakcyjność prowadzonych zajęć
materiały i pomoce dydaktyczne
cały okres stażu

9. Uczestniczenie w procesie mierzenia jakości pracy szkoły na różnych obszarach ocena i analiza słabych i mocnych stron przeprowadzonej lekcji
praca w szkolnym zespole do spraw diagnoz w klasach I-III notatki
opracowane narzędzia diagnozujące uczniów, raporty z przeprowadzonych diagnoz
cały okres stażu
rok szkolny 2017/2018

10. Prowadzenie ewaluacji własnych działań ewaluacja pracy dydaktycznej poprzez sprawdziany, rozmowy, ankiety
sprawdziany, ankiety, notatki
cały okres stażu

11. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego gromadzenie dokumentacji-zaświadczeń, scenariuszy, świadectw
sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego- opis realizacji wraz z autorefleksją
wpisy w dokumentacji dotyczącej przebiegu stażu
sprawozdanie
cały okres stażu
maj 2020 r.

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Poznawanie struktury oraz problemów środowiska uczniowskiego i lokalnego zapoznanie się z dokumentami zgromadzonymi w szkole- z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych oraz protokołami z zebrań Rady Pedagogicznej
poznawanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów poprzez rozmowy indywidualne z nimi, konsultacje z rodzicami, wywiady z wychowawcami i innymi nauczycielami, pedagogiem i psychologiem szkolnym
obserwacja uczniów w okolicznościach szkolnych i pozaszkolnych
współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz wychowania i oświaty
dokumentacja szkolna
dzienniki lekcyjne
własne notatki
cały okres stażu

2. Włączanie środowiska szkolnego i lokalnego do działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, cywilizacyjnych oraz ekologicznych organizacja i udział w akcjach o charakterze ekologicznym
uczestniczenie w akcjach charytatywnych
realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej” przy współudziale rodziców uczniów
współopracowanie programu edukacyjno-wychowawczego „Doświadczanie świata poprzez eksperymentowanie” włączającego do współpracy sąsiadujące ze szkołą przedszkola
organizacja „Pikniku naukowego”
zapisy w dziennikach lekcyjnych
sprawozdania z przebiegu akcji, zdjęcia
udokumentowana realizacja programu
program
harmonogram spotkań z przedszkolami
sprawozdanie z przebiegu, zdjęcia
cały okres stażu
rok szkolny 2018/2019 i/lub 2019/2020
rok szkolny 2017/2018
rok szkolny 2017/2018

3. Wspieranie rozwoju uczniów opieka nad uczniami zdolnymi oraz z trudnościami w nauce
prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
współprowadzenie koła naukowego „Mali Einsteini”
dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów według zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
organizowanie konkursów
przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach
dzienniki zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
wpisy na blogu koła naukowego, zdjęcia
opracowana dokumentacja, IPET, dziennik zajęć lekcyjnych
sprawozdania z przebiegu konkursów, zdjęcia
notatki własne
cały okres stażu
rok szkolny 2017/2018
rok szkolny 2017/2018
cały okres stażu
cały okres stażu

4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów organizowanie lub pomoc w organizacji wycieczek dydaktycznych
organizowanie wyjść dla uczniów
udział uczniów w lokalnych konkursach, wydarzeniach
przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych
karty wycieczek
sprawozdania
potwierdzenia
zdjęcia
notatki
cały okres stażu

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie znajomości obsługi komputera i technologii informacyjnej w codziennej pracy nauczyciela.
opracowywanie przy wykorzystaniu komputera i zasobów Internetu:
- materiałów i pomocy dydaktycznych, testów, sprawdzianów,
- scenariuszy lekcji, zajęć pozalekcyjnych, uroczystości szkolnych, konkursów,
- dokumentacji szkolnej,
- dokumentacji nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
korzystanie z encyklopedii multimedialnych i programów edukacyjnych podczas opracowywania przebiegu zajęć
korzystanie z dziennika elektronicznego
doskonalenie warsztatu pracy poprzez udział w kursach e-learningowych
materiały sporządzone przy użyciu komputera
spis stron www, adresów portali edukacyjnych
dokumentacja szkolna
dokumentacja nauczyciela związana z przebiegiem stażu
scenariusze zajęć
wpisy w dzienniku elektronicznym
zaświadczenia o odbytych kursach internetowych
cały okres stażu

2. Wykorzystanie komputera i Internetu na zajęciach wykorzystanie na zajęciach komputera, encyklopedii multimedialnych, słowników, Internetu
dzienniki zajęć lekcyjnych
scenariusze lekcji
cały okres stażu

3. Promowanie działalności własnej oraz szkoły w Internecie zamieszczenie scenariuszy, konspektów, planu rozwoju zawodowego na portalach internetowych
współprowadzenie bloga koła naukowego „Mali Einsteini”
dokonywanie wpisów dotyczących życia klasy i szkoły na stronie internetowej szkoły
adresy stron www
wpisy na blogu
wpisy na stronie internetowej szkoły
cały okres stażu
rok szkolny 2017/2018
cały okres stażu

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Realizowanie działań wychowawczych i opiekuńczych bieżące diagnozowanie i rozwiązywanie trudności o charakterze wychowawczym i edukacyjnym
współpraca z rodzicami/opiekunami uczniów
notatki
cały okres stażu
według potrzeb

2. Szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców rozmowy indywidualne z rodzicami wskazujące im kierunki pracy dydaktycznej z dzieckiem
dokumentacja szkolna
cały okres stażu

3. Nawiązanie współpracy z instytucjami wspierającymi nauczycieli w rozwiązywaniu problemów
rozwiązywanie problemów o charakterze pedagogiczno-psychologicznym zaistniałych w szkole przy współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
dokumentacja szkolna
notatki
cały okres stażu
według potrzeb

4. Poszerzanie własnych kompetencji pedagogicznych udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, umiejętności wychowawczych i stosowania ich w pracy zaświadczenia
cały okres stażu

5. Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki
studiowanie literatury z zakresu dydaktyki, psychologii, pedagogiki
stosowanie rozwiązań zaczerpniętych z literatury
notatki z literatury
cały okres stażu

6. Zastosowanie wiedzy zdobytej podczas studiów z zakresu oligofrenopedagogiki stosowanie zasady indywidualizacji w usprawnianiu psycho – społecznym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz wybór odpowiednich metod i form pracy
współtworzenie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych
dzienniki zajęć indywidualnych
IPET
cały okres stażu
nie krócej niż w roku szkolnym 2017/2018

7. Pełnienie funkcji wychowawcy klasy analiza Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły, opracowanie planu pracy wychowawczej, analiza koncepcji pracy szkoły, realizacja zadań ujętych w dokumentach
poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze, obserwacja uczniów, rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów
kontakty z rodzicami uczniów podczas zebrań, konsultacji indywidualnych, dni otwartych, informowanie o postępach uczniów w nauce
współpraca z pedagogiem, psychologiem, innymi nauczycielami:
konsultacje w sytuacjach problemowych
zapisy dotyczące realizacji zadań wychowawczych w dzienniku lekcyjnym,
opracowany plan pracy wychowawczej
notatki z opisem rozwiązanych problemów
protokoły z zebrań z rodzicami
notatki
od roku szkolnego 2018/2019

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej analiza podstawowych aktów prawnych, szczególnie dotyczących pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich, współpracy z Sądem i kuratorem do spraw nieletnich
znajomość przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy właściwych dla szkoły
udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu uczniów do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
organizowanie pomocy psychologicznej dla uczniów z trudnościami w nauce i rodzin patologicznych
analiza dokumentacji szkolnej, zwłaszcza Statutu Szkoły, Programu Wychowawczo- Profilaktycznego oraz innych
notatki własne
cały okres stażu

2. Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego gromadzenie własnego zasobu tekstów aktów w formie elektronicznej i pisemnej
wykazywanie się znajomością przepisów w działaniu
spis aktów prawnych
notatki własne
cały okres stażu

3. Aktywne uczestnictwo w pracach organów szkoły oraz kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.
wystąpienia na zebraniach rady pedagogicznej, aktywny udział w pracach zespołów opracowujących i modyfikujących różne dokumenty wewnątrzszkolne- np. praca w zespole tworzącym nowy Statut Szkoły oraz szkolny Plan Podnoszenia Efektywności Kształcenia
zapisy w protokołach, opracowane dokumenty
na bieżąco

Zatwierdzam do realizacji:

........................................ ........................................
(data i podpis dyrektora) (podpis nauczyciela)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.