X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36197
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Edyta Kluf
nauczyciel kontraktowy – wychowanie przedszkolne

Data rozpoczęcia stażu – 01.09.2017

Planowany termin zakończenia stażu – 30.05.2020

Data zatwierdzenia: .......................................

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz.U. z dnia 1 marca 2013r., poz.393)

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin realizacji
Potwierdzenie realizacji
(Tabela)

1. Współpraca z opiekunem stażu - rozmowy z opiekunem stażu,
- zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy,
- ustalenie terminów spotkań z opiekunem stażu,
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu,
- udział w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu,
- określenie mocnych i słabych stron własnej działalności, okres stażu - kontrakt,
- zapis w dokumentacji przebiegu stażu,
2. Prowadzenie dokumentacji związanej z awansem zawodowym - zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego,
- przygotowanie planu rozwoju zawodowego,
- analiza dokumentów prawnych, udział w szkoleniu dotyczącym awansu zawodowego,
- założenie teczki: „Awans zawodowy”,
- sprawozdanie z przebiegu stażu, wrzesień 2017
okres stażu - plan rozwoju zawodowego,
- zaświadczenie o odbytym szkoleniu,
- teczka „Awans zawodowy”
- sprawozdanie z przebiegu stażu,
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej - opracowanie pomocy dydaktycznych: karty pracy, gazetki, prezentacje itp.
- ewaluacja własnych działań, uzupełnianie braków,
- wzbogacanie własnej biblioteki o pozycje doskonalące warsztat pracy,
- stosowanie aktywnych metod nauczania,
- aktywne uczestnictwo w WDN,
- udział w zewnętrznych formach doskonalenia, okres stażu - pomoce dydaktyczne,
- scenariusze,
4. Publikowanie własnych prac - opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej,
- opublikowanie samodzielnie opracowanych pomocy dydaktycznych (np. kart pracy) na stronie internetowej, okres stażu
- potwierdzenia,
5. Prowadzenie dokumentacji szkolnej - poprawne prowadzenie dziennika lekcyjnego, dziennika zajęć świetlicowych, dziennika zajęć rewalidacyjnych, okres stażu - dzienniki lekcyjne, zajęć świetlicowych i zajęć rewalidacyjnych,

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów - poznanie sytuacji rodzinnych wychowanków poprzez rozmowy z dziećmi, konsultacje z rodzicami,
- nawiązanie współpracy z rodzicami, współorganizowanie imprez klasowych,szkolnych,
- organizowanie spotkań z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem,
- opracowanie i realizowanie planu wychowawczego oddziału przedszkolnego w oparciu o szkolny program wychowawczy, program profilaktyki i potrzeby rodziców,
- obserwacja i analiza możliwości uczniów, okres stażu
- wpisy w dzienniku,
- plan wychowawczy,
2. Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb poszczególnych uczniów
- zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami uczniów wydanymi przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i uwzględnienie zaleceń w procesie dydaktycznym i wychowawczym, wg potrzeb - dostosowane wymagania programowe do potrzeb indywidualnych ucznia,
3. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz wychowania i oświaty - organizowanie pogadanek, spotkań z ciekawymi ludźmi, we współpracy z GOK, biblioteką szkolną, Filią Biblioteczną w Gomulinie,
- organizowanie wycieczek dydaktycznych,
- współpraca z pedagogiem szkolnym, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, okres stażu - wpisy w dzienniku,
- arkusze analizy pracy własnej,
4. Rozwijanie zainteresowań ekologicznych i przyrodniczych uczniów i udział w różnych akcjach na rzecz środowiska lokalnego - współorganizowanie i organizowanie wycieczek bliższych i dalszych dla dzieci,
-promowanie placówki przez udział dzieci w konkursach,
- przygotowywanie dzieci do konkursów, wystąpień,
-koordynowanie programu przedszkolnej edukacji antynikotynowej przy współpracy ze Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Piotrkowie tryb. Cykl zajęć „Czyste powietrze wokół nas”, okres stażu
5 zajęć w ciągu roku szkolnego - zdjęcia,
- wpisy w dziennikach,
- dyplomy,
-zdjęcia, scenariusze zajęć, karty pracy,

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Doskonalenie umiejętności korzystania z komputera i Internetu
- wykorzystanie Internetu w tworzeniu i realizacji procesu dydaktycznego,
- dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi poprzez Internet,
- dokumentowanie przebiegu stażu - opracowanie dokumentacji przy pomocy komputera,
- tworzenie pomocy dydaktycznych, pisanie scenariuszy zajęć oraz sprawozdań za pomocą programów komputerowych,
- bieżące śledzenie publikacji w Internecie związanych
z zagadnieniami: awansu zawodowego, nowej podstawy programowej, pracy nauczyciela edukacji przedszkolnej, działalności wychowawczej, okres stażu
- materiały dydaktyczne,
- dokumentacja przebiegu stażu wykonana przy użyciu komputera,
2. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej na zajęciach edukacyjnych - korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych,
- korzystanie z Internetu,
- opracowywanie pomocy dydaktycznych, okres stażu - konspekty zajęć,
- pomoce dydaktyczne,

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu dydaktyki, psychologii oraz pedagogiki - udział w szkoleniach rady pedagogicznej oraz zewnętrznych formach doskonalenia,
- korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (samokształcenie), okres stażu
- zaświadczenia,
- notatki,
2. Aktywna realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych - opracowanie i realizowanie planu wychowawczego oddziału przedszkolnego w oparciu o szkolny program wychowawczy, program profilaktyki i potrzeby rodziców,
- zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami uczniów wydanymi przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i uwzględnienie zaleceń w procesie dydaktycznym i wychowawczym,
- stosowanie na lekcjach zróżnicowanych metod i form pracy z uczniem,
- organizacja wycieczek klasowych,
- organizacja imprez klasowych ,
- opieka nad uczniami w czasie wycieczek, imprez,
- systematyczna współpraca z rodzicami uczniów (zebrania z rodzicami, spotkania indywidualne, rozmowy telefoniczne), nauczycielami oraz pedagogiem szkolnym,
- rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów uczniów sprawiających trudności dydaktyczne i wychowawcze, okres stażu
- plan pracy wychowawczej,
- wpisy w dzienniku,
- potwierdzenia,
- karty wycieczek,

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Zapoznanie z aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty - przegląd dokumentów prawnych,
- korzystanie ze stron internetowych zawierających aktualne dane, okres stażu.
- bibliografia aktów prawnych,
- wykaz stron internetowych
2. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczyciela
- analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego,
- sporządzenie planu rozwoju zawodowego,
- przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
- złożenie wniosku o postępowanie egzaminacyjne, okres stażu
wrzesień 2017
maj-czerwiec 2020
czerwiec 2020 - teczka,
- plan rozwoju
- sprawozdanie
- wniosek
3. Poznanie i przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły - analiza dokumentacji: Statutu, WSO, regulaminów, procedur, programu wychowawczego, programu profilaktyki,
- stworzenie podręcznej biblioteki podstawowych aktów prawnych obowiązujących w szkole,
- współorganizowanie wycieczek,
- wykorzystanie przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich w pracy z uczniami i rodzicami, okres stażu
- notatki
- wpisy w dziennikach,
- karty wycieczek
4. Uczestnictwo w pracy organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły - współpraca z rodzicami,
- aktywny udział w zebraniach Rady Pedagogicznej,
- udział w zespołach dokonujących ewaluacji wewnętrznej wybieranych corocznie obszarów pracy szkoły,
- udział w procesie WDN, okres stażu - protokoły zebrań z rodzicami,
- protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej,

Data i podpis nauczyciela kontraktowego : ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.