X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36201
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01 grudnia 2004 r., z późniejszymi zmianami z dnia 14 listopada 2007 r., w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 214 z 16 listopada 2007r. poz. 1580)

Cele stażu:
1. Poszerzenie zakresu wiedzy.
2. Doskonalenie własnych umiejętności.
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
4. Podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych.
5. Podniesienie poziomu pracy szkoły poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki.
6. Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zadania
Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego.

Sposoby i formy realizacji.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego.

Skonstruowanie planu rozwoju zawodowego z uwzględnieniem potrzeb przedszkola.
Udział w kursie o tematyce awansu zawodowego.
Konsultacje z doradcą metodycznym do spraw awansu zawodowego
nauczycieli.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Wykonywanie pomocy dydaktycznych, dekoracji zgodnie z bieżącymi potrzebami edukacyjnymi.
Stosowanie nowoczesnych metod dydaktycznych.
Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego, służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy przedszkola.
Śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, przedszkolnej i portali internetowych.
Rozwijanie zdolności muzycznych, plastycznych, recytatorskich i tanecznych dzieci.
Uczestniczenie w konkursach przedszkolnych,
Przygotowanie do uczestnictwa w konkursach.
Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć.
Założenie i prowadzenie teczek obserwacji dziecka.
Pisanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej.
Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych wychowanków.
Opracowanie i realizowanie planu współpracy z rodzicami.
Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami.
Pedagogizacja rodziców.
Organizacja imprez okolicznościowych dla rodziców, dziadków –
przygotowywanie programu artystycznego, dekoracji.
Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w
uroczystościach przedszkolnych.
Organizowanie spotkań z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody.
Analiza przebiegu pracy, samoocena i autorefleksja.
Doskonalenie warsztatu i metod pracy nauczyciela
Wykonywanie pomocy dydaktycznych, dekoracji zgodnie z bieżącymi potrzebami edukacyjnymi.
Stosowanie nowoczesnych metod dydaktycznych.
Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego,
służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy przedszkola.
Śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, przedszkolnej i portali internetowych.
Praca z dzieckiem zdolnym
Rozwijanie zdolności muzycznych, plastycznych, recytatorskich i tanecznych dzieci.
Uczestniczenie w konkursach przedszkolnych, przygotowanie do uczestnictwa w konkursach.
Udział w tworzeniu dokumentacji przedszkola
Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć.
Założenie i prowadzenie teczek obserwacji dziecka.
Pisanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej.
Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych wychowanków.
Współpraca z rodzicami i środowiskiem rodzinnym.
Opracowanie i realizowanie planu współpracy z rodzicami.
Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami.
Pedagogizacja rodziców.
Organizacja imprez okolicznościowych dla rodziców, dziadków –
przygotowywanie programu artystycznego, dekoracji.
Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w
uroczystościach przedszkolnych.
Organizowanie spotkań z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody.

Sposób dokumentowania:

prawidłowo sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu
plan rozwoju zawodowego
zaświadczenie
notatki własne
dokumentacja,sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
scenariusze, zdjęcia
spis wykorzystywanych metod aktywizujących
zaświadczenia
wykaz interesujących książek
wykaz stron internetowych
dyplomy, wyróżnienia
dzienniki zajęć
teczka obserwacji dzieci
plany pracy
semestralne sprawozdania
plan współpracy
lista obecności
referaty
scenariusze uroczystości
zdjęcia
sprawozdania potwierdzone
przez dyrektora
Podsumowanie rocznej pracy.
Analiza przebiegu pracy, samoocena i autorefleksja

Czas realizacji
okres stażu

Termin realizacji
okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych oraz
różnorodnych materiałów dla rodziców.

Formy i sposoby realizacji
Opracowanie dokumentów
Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła w pracy
dydaktyczno-wychowawczej
Korzystanie z komputera podczas opracowywania scenariuszy zajęć, kart pracy, pomocy dydaktycznych.
Redagowanie artykułów na stronę internetową przedszkola
dotyczących życia przedszkolnego.
Korzystanie z poczty elektronicznej, nośników optycznych DVD, CD, aparatu cyfrowego.

Sposób dokumentowania
materiały opracowane z wykorzystaniem technologii komputerowej
potwierdzenie
przykładowe scenariusze zajęć, karty pracy
artykuły

Termin realizacji
okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadania
Współpraca z nauczycielami na terenie przedszkola
Prowadzenie zajęć otwartych, koleżeńskich.
Opracowanie i wygłoszenie referatu na radzie pedagogicznej w ramach WDN.

Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami nabytymi w czasie kursów i warsztatów.
Pomoc w opracowaniu plastycznej strony przedstawień i imprez organizowanych przez nauczycieli
Publikowanie planu rozwoju zawodowego, programu edukacyjnego na łamach portali internetowych

Sposób dokumentowania
scenariusze
referaty
materiały szkoleniowe
potwierdzenie dyrektora
zdjęcia

Termin realizacji
okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Zadania
Opracowanie programu ,,Mały ratownik"

Sposoby i formy realizacji
Gromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania własnego programu edukacji regionalnej

Sposób dokumentowania
Własny program ,,Mały ratownik"

Termin realizacji
2017/2018

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,wychowawczych lub opiekuńczych

Zadania
Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.
Wzbogacenie oferty przedszkola poprzez zdobycie dodatkowych
kwalifikacji.

Sposoby i formy realizacji
Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy
Udział w imprezach i uroczystościach przedszkolnych.
Organizowanie wyjść i wycieczek grupowych.
Ukończenie kursu
Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem dodatkowych umiejętności nabytych podczas kursu

Sposób dokumentowania
scenariusze zajęć
zdjęcia
zdjęcia
certyfikat/ zaświadczenie ukończenia kursu
scenariusze zajęć

Termin realizacji
okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Zadania
Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną.
Współpraca z przedszkolnym logopedą.
Współpraca z Komendą Powiatową Policji
Nawiązanie współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną
Współpraca z biblioteką publiczną w Słopnicach
Opracowanie i przeprowadzenie imprez i uroczystości przedszkolnych

Sposoby i formy realizacji
Kierowanie dzieci na konsultacje a następnie realizacja wytycznych.
Zasięganie porad i wskazówek specjalistów
Prowadzenie konsultacji z logopedą.
Udział logopedy w zajęciach z dziećmi.
Zorganizowanie spotkania z przedstawicielem policji – pogadanka na temat bezpieczeństwa.
Zwiedzanie pobliskiej Straży Pożarnej. Zaproszenie przedstawicieli straży – zapoznanie dzieci z pracą strażaka.
Wizyta w bibliotece w celu rozwijania u dzieci zainteresowań czytelniczych
Pasowanie na Przedszkolaka,
Jasełka,
Dzień babci i dziadka,
Powitanie wiosny,
Dzien mamy,
Powitanie lata,
Dzień Dziecka,
Zabawa andrzejkowa,
Zabawa karnawałowa,
Mikołajki.

Sposób dokumentowania
arkusz indywidualnych kontaktów z rodzicami
opinie
potwierdzenie logopedy
scenariusz zajęć
sprawozdanie
potwierdzenie
zdjęcia

Termin realizacji
okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której jest zatrudniony.

Zadania
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych.

Sposoby i formy realizacji
Identyfikacja problemu.
Geneza i dynamika zjawiska.
Znaczenie problemu.
Propozycje rozwiązania.
Wdrażanie oddziaływań.
Efekty oddziaływań.

Sposób
dokumentowania
opis i analiza przypadków

Termin realizacji
okres stażu

Powyższy plan rozwoju może ulec modyfikacji, w związku z nowymi zadaniami wynikającymi z planu szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.