X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36192
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko stażysty:
Miejsce pracy: Przedszkole
Pełniona funkcja: nauczyciel wychowania przedszkolnego
Wykształcenie: wyższe z przygotowaniem pedagogicznym
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2017
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2020

§ 8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Poznanie procedury awansu zawodowego

Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.

Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego

Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu;
Przygotowanie planu rozwoju zawodowego w oparciu o analizę dokumentów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli;
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego;
Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Przeprowadzenie analizy własnej pracy

Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora;
Ewaluacja i samoocena obserwowanych zajęć.

Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela

Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego wynikających z zainteresowań własnych i potrzeb przedszkola;

Samodzielne studiowanie literatury fachowej, wymiana doświadczeń i refleksji z innymi nauczycielami;

Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych;

Śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie
z zasobów biblioteki własnej, przedszkolnej i portali internetowych;

Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sali;

Udział w WDN na terenie placówki.

Udział w tworzeniu dokumentacji przedszkola

Dokonywanie systematycznych zapisów w dzienniku zajęć, przygotowywanie miesięcznych planów pracy, wypełnianie arkuszy obserwacji i diagnoz, okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych wychowanków, opracowywanie planów współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym, koncepcji pracy rocznych – praca w zespołach zadaniowych wyznaczonych przez dyrektora, uaktualnianie Statutu Przedszkola oraz regulaminów placówki do obowiązujących przepisów prawa oświatowego, prowadzenie protokolarza Rad Pedagogicznych.

Współpraca z rodzicami

Wdrażanie planu współpracy z rodzicami;
Prowadzenie zebrań grupowych;
Konsultacje indywidualne;
Organizowanie zajęć otwartych;
Udział w „Dniach otwartych przedszkola”;
Zamieszczanie informacji o oddziaływaniach opiekuńczo – dydaktyczno – wychowawczych na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej przedszkola;
Pedagogizacja rodziców;
Organizacja imprez okolicznościowych dla rodziców, dziadków – przygotowywanie programów artystycznych
i dekoracji;

Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa
w uroczystościach przedszkolnych;

Zachęcanie rodziców do współuczestnictwa w konkursach zgodnie z harmonogramem zawartym w koncepcjach rocznych na kolejne lata.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym

Wdrażanie planu współpracy ze środowiskiem lokalnym;
Tworzenie okazji do poznawania przez dzieci najbliższego środowiska lokalnego, instytucji publicznych, pracy ludzi różnych zawodów poprzez organizowanie wycieczek
i spotkań;
Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą, w szczególności:

• Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
• Miejską Biblioteką Publiczną
• Środowiskowym Ośrodkiem Samopomocy
• Zespołem Szkół Specjalnych
• Szkołą Podstawową
• Komunalnym Związkiem Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
• Hospicjum dla dorosłych im. św. Wawrzyńca oraz hospicjum dla dzieci „Bursztynowa Przystań”
• Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt „Ciapkowo”;

Koordynowanie Miejskiego Programu „Bezpieczny Przedszkolak”.

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej

Opracowywanie dokumentów, sprawozdań,
scenariuszy, planów miesięcznych;

Przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów,
zaproszeń, podziękowań itp.;

Wykonywanie pomocy dydaktycznych;

Komunikowanie się za pośrednictwem poczty elektronicznej z różnymi instytucjami i osobami;

Gromadzenie przepisów prawa oświatowego z Internetu;

Udział w różnych formach doskonalenia online;

Wykorzystywanie w pracy encyklopedii
multimedialnych i Internetu;

Umieszczanie na stronach internetowych publikacji własnych;

Dokumentowanie przebiegu stażu;

Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż.

Wykorzystywanie w pracy nośników audiowizualnych

Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zaplecza pomocy dydaktycznych (płyty CD i DVD) – wykorzystywanie ich w pracy z dziećmi;

Relacjonowanie ważnych wydarzeń przedszkolnych za pomocą aparatu cyfrowego.

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Opublikowanie ,,Planu rozwoju zawodowego” na portalu internetowym

Opublikowanie na portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.

Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych

Opublikowanie na stronie internetowej scenariuszy zajęć i uroczystości;

Udostępnianie koleżankom swojego warsztatu pracy – scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne.

Pełnienie funkcji opiekuna stażu

Pełnienie roli opiekuna praktyk studenckich lub nawiązanie współpracy z nauczycielem stażystą.

Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli

Zaprezentowanie innowacyjnych metod pracy
z dziećmi;

Prowadzenie zajęć w ramach WDN z języka obcego nowożytnego;

Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami.

Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami

Wspólne rozwiązywanie problemów (podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów);

Dzielenie się z koleżankami wiedzą z zakresu biologii oraz zdobytą na kursach i szkoleniach.

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań

Opracowanie i wdrożenie własnego programu z zajęć języka angielskiego po uprzednim przedstawieniu go i zatwierdzeniu przez radę pedagogiczną;

Dokonanie ewaluacji wdrożonego programu.

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci

Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych;

Obserwacja dzieci na tle grupy;

Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami;

Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy;

Zorganizowanie „Koła przyrodniczego” w prowadzonej grupie dzieci.

Praca z dziećmi z trudnościami

Prowadzenie zajęć wyrównawczych;

Współpraca ze specjalistami.

Praca z dzieckiem zdolnym

Przygotowywanie dzieci do różnorodnych konkursów;

Rozwijanie zainteresowań wychowanków podczas zajęć
i zabaw indywidualnych.

Organizowanie wycieczek poza teren przedszkola

Organizowanie spacerów i wycieczek;

Prowadzenie przyrodniczych zajęć terenowych;

Zapoznanie dzieci z najbliższym środowiskiem oraz instytucjami.

Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym

Współorganizowanie uroczystości przedszkolnych, dni otwartych;

Współorganizowanie i udział w konkursach o zasięgu między przedszkolnym;

Udział w akcjach charytatywnych, proekologicznych oraz innych wynikających z tematów koncepcji pracy rocznych.

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną

Kierowanie dzieci i rodziców na konsultacje a następnie realizacja wytycznych;

Zachęcanie rodziców do udziału w indywidualnych konsultacjach z psychologiem oraz udziału w prelekcjach prowadzonych przez specjalistów z poradni;

Zasięganie porad i wskazówek specjalistów;

Uczestnictwo w szkoleniach, spotkaniach grup wsparcia organizowanych przez poradnię.

Współpraca z lokalnymi szkołami podstawowymi

Udział dzieci w dniach otwartych, imprezach i uroczystościach organizowanych w szkołach;

Ułatwienie dzieciom przedszkolnym przejście na kolejny etap edukacji.

Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną

Cykliczne spotkania grup starszych w bibliotece;

Zapoznanie z pracą bibliotekarza oraz zainteresowanie dzieci czytelnictwem, zachęcanie do wypożyczania książek i gier.

Udział w różnych akcjach i zbiórkach

Aktywny udział w organizowaniu pomocy dla dzieci
i dorosłych przebywających w gdyńskim hospicjum;

Czynne wspieranie akcji zbiórki karmy oraz innych rzeczy potrzebnych czworonogom ze schroniska „Ciapkowo”;

Współudział w gromadzeniu baterii i nakrętek we współpracy z Komunalnym Związkiem Gmin „Dolina Redy i Chylonki”;

Udział w akcjach:
• „Odprowadzam sam” organizowanej przez Zarząd Dróg
i Zieleni;
• „Czyste powietrze wokół nas” koordynowanej przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną.
• „Bezpieczny przedszkolak”

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której jest zatrudniony

Opis i analiza dwóch przypadków – rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych

Identyfikacja problemu;
Geneza i dynamika zjawiska;
Znaczenie problemu;
Prognoza;
Propozycje rozwiązania;
Wdrażanie oddziaływań;
Efekty oddziaływań.

Przedstawiony plan rozwoju zawodowego jest dokumentem otwartym, który może ulec modyfikacji w czasie trwania stażu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.