X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36121
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program własny nauczania języka angielskiego realizowany w ramach zajęć pozalekcyjnych w gimnazjum

„BLISKIE SPOTKANIA TRZECIEGO STOPNIA CZYLI POZNAJEMY BLIŻEJ OBCĄ KULTURĘ”

I. WSTĘP
Bardzo ważne jest dbanie o wszechstronny rozwój ucznia, aby nabywając wiedzę i umiejętności szkolne umiał je wykorzystać w codziennym życiu. Język angielski jest przedmiotem, który może być także narzędziem dzięki, któremu uczeń zdobywa wiedzę z różnych dziedzin.
Zagadnienia kulturowe związane z danym obszarem językowym są ściśle połączone z procesem nauki samego języka, co pozwala kształtować świadomość językową oraz lepiej poznać i zrozumieć inne kultury. Uczą także postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur.
Zastosowanie metody projektu umożliwia również naukę wielu potrzebnych umiejętności takich jak praca w grupie i praca samodzielna. Sprawia, że uczniowie mają poczucie współodpowiedzialności za realizację przedsięwzięcia, a gotowy „namacalny” produkt buduje odczucie satysfakcji i wzmacnia motywację do nauki.

II.CELE OGÓLNE

• Zapoznanie uczniów z kulturą kraju nauczanego języka.
• Rozwijanie w uczniach wrażliwości interkulturowej.
• Pogłębianie świadomości językowej.
• Kształtowanie poczucia własnej wartości poprzez udział w zabawach językiem obcym.
• Wykształcenie samodzielności ucznia poprzez naukę korzystania ze słowników i materiałów źródłowych.
• Przygotowanie uczniów do korzystania z metod i narzędzi edukacji interaktywnej, zwiększających zaangażowanie i aktywność uczniów.
• Angażowanie wiedzy i umiejętności uczniów z różnych dziedzin.
• Kształtowanie umiejętności wyszukiwania i selekcjonowania informacji.
• Kształtowanie umiejętności pracy w zespole.
• Rozwijanie twórczego myślenia.
• Kształtowanie umiejętności planowania, organizowania i samooceny własnej pracy.
• Uczenie prezentowania własnej wiedzy i umiejętności.
• Budowanie poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania.
• Angażowanie wszystkich uczniów- nawet tych słabszych językowo.
• Przełamanie rutyny.

III.CELE SZCZEGÓŁOWE

• Wykształcenie samodzielności poprzez poszukiwanie informacji w materiałach źródłowych.
• Wzbogacanie słownictwa z zakresu wybranych zagadnień.
• Zapoznanie i poszerzenie wiedzy uczniów na temat krajów anglojęzycznych.
• Doskonalenie umiejętności językowych z zakresu czytania, mówienia, rozumienia ze słuchu oraz pisania.
• Integrowanie i rozwijanie wszystkich sprawności językowych: słuchania, mówienia, czytania i pisania.
• Przygotowanie uczniów do twórczego wykorzystania współczesnych środków przekazywania informacji.
• Osiągnięcie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł.
• Uświadomienie istoty uczenia się języka obcego i wskazanie możliwości wykorzystania go dla pogłębienia rozwoju emocjonalnego i intelektualnego.
• Ukształtowanie samodzielności oraz pracy w grupie w procesie uczenia się języka obcego.
• Wzbogacenie zasobu słownictwa.
• Kształtowanie umiejętności prezentacji własnych dokonań.

IV.WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU
Proponowany program może być realizowany w typowej sali lekcyjnej jak również w pracowni informatycznej z dostępem do Internetu. Realizacja programu obejmuje chętnych uczniów klas drugich i trzecich gimnazjum i będzie prowadzona w trakcie roku szkolnego 2017/2018. W trakcie realizacji programu zaplanowano przeprowadzenie cyklu ok 15 zajęć rozwijających zainteresowanie językiem. Metoda projektu wykorzystana w programie daje możliwość pracy uczniom o zróżnicowanym poziomie umiejętności językowych.

V.TREŚCI KSZTAŁCENIA
Przedstawione w niniejszym programie treści nauczania uwzględniają wymagania opisane w podstawie programowej dla poziomu III.1. Nie są one oparte na konkretnym podręczniku tym samym niniejszy program może być wykorzystywany do pracy w grupie o zróżnicowanym poziomie zaawansowania. Proponowane hasła treści nauczania obejmują zakres tematyczny zgodny z rozporządzeniem MEN.
Treści nauczania ujęto w następujących działach:
1. Ogólne informacje o Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (położenie, flaga, godło, hymn, patroni, stolice, geografia, ustrój polityczny, język).
2. Symbole kulturowe (charakterystyczne obiekty i zabytki).
3. Święta (typowe święta i uroczystości, daty, tradycje).
4. Jedzenie ( typowe potrawy).
Na każdy dział zostaną przeznaczone ok trzy zajęcia:
- Poznanie/ odkrywanie wiedzy
- Wykonanie prac w celu utrwalenia poznanej wiedzy.
- Prezentowanie dokonań – dzielenie się wiedzą z innymi.
Oprócz tego zajęcia organizacyjne i przygotowanie prezentacji.
Wszystkie dokonania będą na bieżąco dokumentowane i kolekcjonowane, aby potem móc je przedstawić w formie projektu edukacyjnego.
VI. FORMY I METODY PRACY
• Praca indywidualna i w grupie.
• Praca z Internetem.
• Praca z tekstem, z dodatkowymi materiałami.
• Pogadanka, dyskusja (metody aktywizujące).
• Mapa myśli.
• Techniki audio – wizualne (nagrania DVD, CD).
• Nauka przez słuchanie piosenek.
• Procedury osiągania celów szczegółowych – metody pracy i środki dydaktyczne.
• Metody aktywizujące.
• samokształcenie, samodzielne planowanie swojej pracy, wyszukiwanie i selekcjonowanie informacji, umiejętność prezentacji efektów własnej pracy oraz jej samoocenę.
• Metoda projektów aktywizująca uczniów z wykorzystaniem burzy mózgów oraz pracy w małych grupach.

Środki dydaktyczne
- komputer
- ilustracje
- fotografie
- pocztówki
- mapy
- słowniki dwujęzyczne
- materiały autentyczne (artykuły prasowe, internetowe)
- nagrania

VII. ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA

• Rozwijanie zainteresowań językiem obcym i poszerzanie wiedzy językowej.
• Rozwijanie świadomości kulturowej krajów anglojęzycznych.
• Znajomość najistotniejszych informacji o krajach anglojęzycznych
• Wykorzystanie zdobytych wiadomości i umiejętności językowych w praktyce.
• Wyrobienie szacunku i tolerancji wobec innych kultur.
• Głównym celem programu jest aktywizowanie uczniów i motywowanie ich do nauki języka m.in. poprzez ich udział w planowaniu i podejmowaniu decyzji.
• Zajęcia mają za zadanie przełamanie rutyny w nauce języka oraz angażowanie wszystkich uczniów – nawet tych słabszych językowo (potrzebni są ci, którzy ładnie rysują, piszą, mogą skopiować, wykonać coś na komputerze itp.).
• Uczeń potrafi:
- sięgać do różnych źródeł
- zebrać i wyselekcjonować informacje na wybrany temat
- właściwie zaplanować i zorganizować własną pracę
- współpracować w zespole
- występować publicznie używając języka obcego
- jest zmotywowany do dalszego zdobywania wiedzy i kształcenia umiejętności językowych
Pozostałe przewidywane osiągnięcia uczniów są jednoznaczne ze szczegółowymi celami nauczania.
VIII. EWALUACJA
-bieżąca obserwacja-aktywność na zajęciach
- autorefleksje uczniów
- ankieta skierowana do uczniów, badająca atrakcyjność i efektywność zajęć
- obecność na zajęciach
- zaangażowanie w zajęcia
- ocena pracy projektowej

IX. BIBLIOGRAFIA

H. Komorowska „O programach prawie wszystko.” Warszawa 1999
H. Komorowska „Metodyka nauczania języków obcych.” Warszawa 2002
B. Tittenbrum, E. Piotrowska „Program nauczania języka angielskiego dla gimnazjum, poziom III.1 Macmillan Polska 2012
R.Ociepa „ United Kingdom at a glance”. Warszawa-Bielsko-Biała 2009

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.