X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36063
Przesłano:

Przedmiotowy system oceniania z zajęć praktycznych - kucharz 512001

Rok szkolny 2015/2016
Specjalny Ośrodek szkolno – wychowawczy nr 1w Łodzi

Przedmiotowy system Oceniania z zajęć praktycznych
- kucharz 512001

System oceniania został opracowany w oparciu o Rozporzadzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015 w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

Założenia ogólne

1. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz przedstawia uczniom zasady przedmiotowego systemu oceniani
2. Uczeń otrzymuje oceny za poziom i postępy w opanowaniu wiadomości i umiejętności w stosunku do efektów kształcenia zawartych w podstawie programowej, które zostały podane na początku roku szkolnego.
3. Nauczyciel informuje uczniów i rodziców o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
4. Oceny są jawne – zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.
5. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń i jego rodzic otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela.
6. Nauczyciel informuje uczniów o postępach, trudnościach, oraz sposobach osiągania wyższych wyników.
7. Na ocenę semestralną i roczną składa się wiedza, umiejętności oraz postawa
8. Prowadzenie zeszytu jest obowiązkowe i podlega ocenie
9. W każdym półroczu uczeń może zgłosić 2 nieprzygotowania do zajęć praktycznych.

FORMY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJACE OCENIANIU
1. Wiedza (terminologia zawodu)
2. Aktywność na lekcjach ( zgłaszanie się do odpowiedzi, udział w dyskusji)
3. Wyszukiwanie informacji
4. Praca w grupach
5. Praca ucznia samodzielna ( referat, plakat, itp.)
6. Udział w konkursach
7. Wkład pracy i zaangażowanie

METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW
1. Forma ustna ( odpowiedzi z bieżącego materiału, dyskusja w grupie, prezentacja)- właściwe użycie terminologii fachowej, dobór słownictwa, kultura wypowiedzi, aktywność
2. Forma pisemna; sprawdziany, kartkówki, prace domowe, ćwiczenia rysunkowe, zeszyt przedmiotowy)
3. Zadania praktyczne ( ćwiczenia praktyczne, ćwiczenia produkcyjne, właściwa obsługa maszyn, narzędzi i materiałów, racjonalne wykorzystanie materiałów i surowców, higiena osobista, estetyka potrawy, walory smakowe, właściwa kolejność operacji
4. Obserwacja i ocena ucznia przez nauczyciela – estetyka stanowiska, właściwe wykorzystanie czasu, przestrzeganie BHP, estetyka ubioru, prowadzenie zeszytu.

SPOSÓB INFORMOWANIA O OSIĄGNIĘCIACH EDUKACYJNYCH
Uczeń: - jawne ocenianie z uzasadnieniem oceny ,potwierdzone wpisem do dziennika
- ustna opinia ze wskazaniem co robi dobrze a co wymaga doskonalenia
- ocena na pracy pisemnej
- ocena w zeszycie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.