X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35471
Przesłano:

Przedmiotowy System Oceniania

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Sidzinie

Klasy I - VI

opracowała: mgr Anna Krzesińska

Podstawy prawne

Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z :
• Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

• Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania

• Podstawą programową kształcenia ogólnego na pierwszym i drugim etapie kształcenia w szkole podstawowej
(Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2007 Nr 157,poz. 1100).

Klasa 1-3; Język angielski w nauczaniu zintegrowanym – I etap edukacyjny kl.I -III szkołypodstawowej, autorzy: Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc-Kurpaska
• Podręczniki
Obowiązujący podręcznik:
• Klasa I – „Super Sparks 1” podręcznik i ćwiczenia, wyd. Oxford University Press
• Klasa II - „Super Sparks 2” podręcznik i ćwiczenia, wyd. Oxford University Press
• Klasa III - „Super Sparks 3” podręcznik i ćwiczenia, wyd. Oxford University Press

Klasa 4- 6 - Program nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej - II etap edukacyjny; autorzy: Mariola Bogucka, Dorota Łoś

• Podręczniki
Obowiązujący podręcznik:
• Klasa IV – „Team up 1” wyd. Oxford University Press – podręcznik+ zeszyt ćwiczeń
• Klasa V - „Look 1”/ „ Look 2” wyd. Pearson Longman – podręcznik+ zeszyt ćwiczeń
• Klasa VI – „Look 2” wyd. Pearson Longman – podręcznik+ zeszyt ćwiczeń

Cele oceniania osiągnięć uczniów

• dydaktyczny – sprawdzenie czy uczniowie opanowali określoną programem treść kształcenia;

• diagnostyczny – sprawdzenie, które partie opracowanego materiału zostały już przez niego opanowane w sposób satysfakcjonujący, a nad którymi należy jeszcze popracować;

• wychowawczy – nagradzanie w sposób szczególny sumiennej i rzetelnej pracy ucznia lub sygnalizowanie uczniowi i jego rodzicom jej braku;

Szczegółowe cele Przedmiotowego Systemu Oceniania

• zobiektywizowanie oceniania.

• zdiagnozowanie osiągnięć ucznia.

• pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.

• motywowanie ucznia do dalszej, systematycznej pracy.

• dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.

Rodzaje aktywności ucznia podlegające ocenianiu
oraz sposoby sprawdzania postępów ucznia

TESTY

- przeprowadzane systematycznie po każdym dziale z podręcznika;

- przed każdym testem materiał zostaje powtórzony w oparciu o specjalną lekcję powtórkową z podręcznika, lub też o materiały przygotowane we własnym zakresie przez nauczyciela;

- o dokładnym terminie i zakresie testu uczniowie zostaną powiadomieni z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, jednocześnie zostanie on wpisany do dziennika lekcyjnego

- uczniowie znają zakres sprawdzanej wiedzy i umiejętności z tygodniowym wyprzedzeniem;

- testy zawierają zadania o różnym stopniu trudności;

- uczeń nieobecny na pracy klasowej zobowiązany jest do napisania zaległej pracy w terminie uzgodnionym z nauczycielem, nie później jednak niż tydzień po powrocie do szkoły;

SPRAWDZIANY

– obejmuje materiał z 3 do 5 jednostek lekcyjnych (zapowiedziany na ostatniej lekcji)
- obejmujące podany zakres materiału
-czas trwania od 10 do 20 minut
- nie wymagają lekcji powtórzeniowo – utrwalającej
- uczeń nieobecny na sprawdzianie zobowiązany jest do napisania zaległej pracy w terminie uzgodnionym z nauczycielem, nie później jednak niż tydzień po powrocie do szkoły

KARTKÓWKI
- zarówno zapowiedziane i niezapowiedziane,
- obejmujące materiał leksykalny i gramatyczny z trzech ostatnich lekcji;
- obejmują proste i podstawowe wiadomości;
- czas trwania 5 do 10 minut;
- uczeń nieobecny pisze kartkówkę na drugiej godzinie przedmiotu po powrocie do szkoły
- uczeń z orzeczoną dysleksją może przystąpić do kartkówki w formie ustnej w terminie i sposobie określonym przez nauczyciela
- ocena z kartkówki nie podlega poprawie

GŁOŚNE CZYTANIE ORAZ CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM

- czytanie na głos (wcześniej zadanego i przerabianego na zajęciach tekstu) w celu ocenienia wymowy ucznia;
- praca z tekstami angielskimi i wykonywanie ćwiczeń sprawdzających ich zrozumienie;
- ocena z czytania nie podlega poprawie

ODPOWIEDŹ USTNA

– sprawdzająca stan wiedzy ucznia z trzech ostatnich lekcji;
- ocena z odpowiedzi nie podlega poprawie

SAMODZIELNA PRACA NA LEKCJI/ Z RÓŻNYMI ŹRÓDŁAMI INFORMACJI I POMOCAMI DYDAKTYCZNYMI

– sprawdza umiejętność posługiwania się źródłami informacji;
- uczeń zaangażowany w prace otrzymuje plus, trzy plusy skutkują wpisaniem do dziennika oceny bardzo dobrej;
- uczeń niewykonujący pracy otrzymuje minus, trzy minusy skutkują wpisaniem do dziennika oceny niedostatecznej, ocena nie podlega poprawie

PRACE DOMOWE

- są obowiązkowe;

- służą utrwaleniu wiedzy i umiejętności ucznia bądź stanowią przygotowanie do nowej lekcji;

-są zadawane w rozsądnych ilościach i zawsze tłumaczone i wyjaśniane;

-na lekcji oceniana jest i omawiana jedna praca domowa; uczniowie mają możliwość poprawy ewentualnych błędów;

- brak zadania domowego należy zgłosić nauczycielowi zaraz po rozpoczęciu lekcji;

- zgłoszony brak zadania domowego zaznaczany jest w dzienniku znakiem minus „–„ (trzy minusy oznaczają ocenę niedostateczną)

- za niezgłoszony brak zadania domowego uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną;
- uczniowie nie otrzymują ocen za wypracowania domowe ze względu na brak możliwości oceny stopnia samodzielności i wkładu pracy. Otrzymują natomiast „+” za wykonanie pracy lub „-„ za jej brak.

- dla uczniów zdolnych zadawane są dodatkowe zadania nadobowiązkowe o podwyższonym stopniu trudności, które mają wpływ na wystawienie oceny końcowo rocznej.

PROWADZENIE ZESZYTU PRZEDMIOTOWEGO RAZ UZUPEŁNIANIE ĆWICZEŃ I PODRĘCZNIKA
• pełen zakres treści,
• schludność, estetyka oraz przejrzystość,
• daty, tematy, karty pracy,

PRACA NA LEKCJI/ AKTYWNOŚĆ
- pozytywna: za widoczną aktywność na lekcji, z przewagą poprawnych wypowiedzi uczeń otrzymuje plus (+); za 5 plusów wpisywana jest do dziennika ocena bardzo dobra (5).
- uczeń może otrzymać ocenę bardzo dobrą w przypadku wyróżniającej sięaktywności.
- negatywna: za brak aktywności na lekcji, przejawiający się nie uczestniczeniem w zadaniach, rozpraszaniem uwagi swojej i innych, nieuzupełnianiem zeszytu, zeszytu ćwiczeń lub zadań zamieszczonych w podręczniku, a w konsekwencji niemożnością udzielenia odpowiedzi, uczeń może otrzymać minus (-), lub, w uzasadnionych przypadkach uwagę. Trzy minusy skutkują wpisaniem do dziennika oceny niedostatecznej.

i) udział w konkursach i olimpiadach językowych- za zajęcie 1miejsca etapu min gminnego uczeń otrzymuje ocenę celującą, od 2-3 ocenę bardzo dobrą, pozostali uczestnicy dwa plusy „++”

j) zadania dodatkowe np. prace długoterminowe (np.: plakaty, projekty, albumy, inscenizacje, itp.)- wykonanie zadań nieobowiązkowych, dodatkowych; uczeń może zrezygnować z ocen za nie

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W ciągu roku szkolnego oceny z testów i sprawdzianów nie podlegają poprawie. Na miesiąc przed zakończeniem semestru, a nie później niż dwa tygodnie przed posiedzeniem Rady Klasyfikacyjnej, uczeń ma prawo poprawić tylko jedną wybraną przez siebie ocenę z testu lub jedną ze sprawdzianu. Ocena z poprawy jest ostateczna. Liczą się obie oceny. Pozostałem oceny nie podlegają poprawie.

Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych

- uczeń ma prawo zgłosić 2 nieprzygotowania w semestrze ( za nieprzygotowanie otrzymuje minus, za każde kolejne otrzymuje ocenę niedostateczną. Nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiedzianych prac klasowych, testów i sprawdzianów)

- na ocenę śródroczną i końcowo roczną wpływają następujące kryteria:
• oceny bieżące
• stopień/ płynność posługiwania się językiem angielskim odpowiednio do poziomu przewidzianego programem nauczania;
• zaangażowanie w pracę i wykonywane ćwiczenia;
• znajomość poznanych reguł gramatycznych i umiejętność ich stosowania w zadaniach.
• ilość plusów i minusów zebranych za zadania domowe i nieprzygotowania
• przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia

Zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania każdy uczeń jest informowany o swoich postępach w nauce. Szczególnie podczas odpowiedzi ustnych omawiane są błędy popełniane przez ucznia oraz udzielane są wskazówki, nad którymi zagadnieniami uczeń powinien jeszcze popracować.
Uczniowie są zawsze informowani o otrzymanych ocenach cząstkowych, natomiast o ocenach semestralnych i końcoworocznych powiadamiani są na dwa tygodnie przed przewidywaną Radą Klasyfikacyjną.

Po zakończeniu każdego semestru nauczyciel dokonuje indywidualnej oceny każdego dziecka na podstawie zgromadzonych ocen cząstkowych. Ocena semestralna i końcowo roczna uwzględnia ogólne postępy ucznia osiągnięte w danym okresie nauki, rozwój umiejętności samodzielnego uczenia się oraz zaangażowanie ucznia w proces uczenia się języka angielskiego. Ocena śródroczną i końcowo roczna sformułowana jest na podstawie systematycznej obserwacji osiągnięć szkolnych ucznia w czasie danego okresu nauki.

Ocena końcowo roczna jest wystawiana za cały rok szkolny, czyli pod uwagę brana jest ocena za pierwszy i za drugi semestr nauki.

Ocena celująca: otrzymuje ją uczeń, którego umiejętność posługiwania się językiem obcym
wykracza poza program nauczania. Samodzielnie rozwija własne uzdolnienia oraz wykonuje dodatkowe prace pisemne i ustne. Zawsze potrafi prawidłowo wypowiedzieć się ustnie i
pisemnie na tematy objęte programem danej klasy. Osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych. Uczestniczy w kole języka angielskiego i wykonuje prace polecone przez nauczyciela. Wśród ocen przeważają oceny bardzo dobre i celujące (min 90% takich ocen), dopuszcza się 10% oceny dobrej (4), nie ma natomiast żadnej oceny dostatecznej, dopuszczającej lub niedostatecznej.

Standardy wymagań poszczególnych zdolności językowych
(dot. klas I- III)
Ocena wyrażona jest w punktach według następującej skali:
OCENY CELUJĄCA (6):
- wiedza ucznia wykracza poza obowiązujący program nauczania.

BARDZO DOBRA (5):
1) gramatyka i słownictwo:
- potrafi poprawnie operować prostymi strukturami i budować spójne zdania,
- stosuje szeroki zakres słownictwa,
2) słuchanie:
- potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów,
- potrafi wydobyć potrzebne informacje i przekształcić je w formę pisemną,
- z łatwością rozróżnia dźwięki oraz polecenia nauczyciela,
3) mówienie:
- potrafi z powodzeniem przekazać wiadomości, mówi spójnie, bez wahania,
- posługuje się poprawnym językiem, popełniając nieliczne błędy,
- dysponuje dużym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli,
- wypowiedzi ucznia są zrozumiałe,
4) pisanie:
- potrafi napisać zadanie pełnymi zdaniami,
- pisze teksty i zdania odpowiedniej długości,
- używa prawidłowej pisowni i interpunkcji.

DOBRA (4):
1) gramatyka i słownictwo:
- potrafi poprawnie operować większością prostych struktur i budować proste zdania
- na ogół używa szerokiego zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania,
2) słuchanie:
- potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów,
- potrafi wydobyć większość kluczowych informacji i przekształcić je w formę pisemną,
- potrafi rozróżnić dźwięki i zrozumieć polecenia nauczyciela,
3) mówienie:
- przeważnie potrafi z powodzeniem przekazać wiadomości,
- potrafi mówić spójnie, choć czasami się waha,
- posługuje się w miarę poprawnym językiem, popełniając niekiedy zauważalne błędy,
- można go zazwyczaj zrozumieć bez trudności,
4) pisanie:
- potrafi na ogół napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo,
- pisze zdania na ogół dobrze zbudowane i spójne,
- używa przeważnie prawidłowej pisowni i interpunkcji.

DOSTATECZNA (3):
1) gramatyka i słownictwo:
- potrafi poprawnie operować niektórymi prostymi strukturami oraz budować niekiedy spójne zdania;
- czasami używa zakresu słownictwa odpowiedniego do zdania;
2) słuchanie:
- potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów;
- potrafi zrozumieć część kluczowych informacji w różnorodnych tekstach;
- potrafi rozróżnić większość dźwięków;
- rozumie polecenia nauczyciela;
3) mówienie:
- czasem potrafi przekazać wiadomości;
- potrafi mówić spójnie, ale z wyraźnym wahaniem;
- posługuje się częściowo poprawnym językiem, ale popełnia sporo zauważalnych błędów;
- dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa;
- ucznia można zazwyczaj zrozumieć;
4) pisanie:
- próbuje napisać zadanie zawierające proste zdania;
- w zadaniu pisemnym robi zauważalne błędy;

DOPUSZCZAJĄCA (2):
1) gramatyka i słownictwo:
- potrafi poprawnie operować niedużą ilością prostych struktur;
- buduje zdania, ale przeważnie niespójne;
- dysponuje niewielkim zakresem słownictwa;
2) słuchanie:
- potrafi od czasu do czasu zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów;
- potrafi wydobyć niedużą ilość potrzebnych informacji oraz niektóre dźwięki;
- potrzebuje pomocy lub podpowiedzi przy rozumieniu poleceń;
3) mówienie:
- czasem potrafi przekazać wiadomość, ale z trudnościami;
- mówi z częstym wahaniem;
- przy posługiwaniu się językiem popełnia wiele zauważalnych błędów;
- trudno ucznia zrozumieć;
4) pisanie:
- ma trudności z napisaniem prostych zdań, w zdaniu pisemnym robi dużo istotnych błędów;

NIEDOSTATECZNA (1):
- uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności;
- nie zrozumieć sensu prostych tekstów, nie potrafi sam przekazać wiadomości oraz poprawnie pisać.

W przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu lub ze stwierdzonymi deficytami rozwojowymi stosuje się obniżone wymagania , uwzględniając zalecenia zawarte w opinii pedagogicznej , psychologicznej.

Ocena śródroczna i końcowo roczna jest ocena opisową.

Standardy wymagań poszczególnych zdolności językowych
(dot. klas IV - VI)

W klasach IV – VI ustala się ocenę według skali:

stopień celujący 6 /cel/
stopień bardzo dobry 5 /bdb/
stopień dobry 4 /db/
stopień dostateczny 3 /dst/
stopień dopuszczający 2 /dop/
stopień niedostateczny 1 /ndst/
Dopuszcza się stosowanie „+” i „-‘’ pełniących role motywacyjną oceny.

OCENY CELUJĄCA (6):
- wiedza ucznia wykracza poza obowiązujący program nauczania.

BARDZO DOBRA (5):
1) wypowiedzi ustne:
- płynna wypowiedź zawierającą sporadyczne błędy gramatyczne i leksykalne
bogate słownictwo i dbałość o poprawność wymowy
2) wypowiedzi pisemne:
- wypowiedź dostosowana do wymogów tematu i formy bogate słownictwo
i frazeologia
- sporadyczne błędy gramatyczne i leksykalne użycie idiomów i czasowników frazowych
3) czytanie:
- uczeń czyta tekst płynnie, stara się prawidłowo wymawiać słowa pod względem fonetycznym
- sporadyczne błędy w wymowie

DOBRA (4):
1) wypowiedzi ustne:
- dobra znajomość tematu
- w miarę płynna wypowiedź, zawierającą nieliczne błędy gramatyczne i leksykalne oraz błędy w wymowie
2) wypowiedzi pisemne:
- wypowiedź z niewielkimi uchybieniami wobec wymaganej formy ujęcie tematu poprawne ale schematyczne
- zróżnicowanie użytych struktur gramatycznych
- nieliczne błędy gramatyczne, leksykalne, ortograficzne w nieznacznym stopniu zakłócające zrozumienie
3) czytanie:
- uczeń czyta dość płynnie, robi błędy w wymowie

DOSTATECZNA (3):
1) wypowiedzi ustne:
- słaba znajomość tematu
- brak płynności wypowiedzi
-częste błędy gramatyczne i leksykalne
- liczne błędy w wymowie
-ubogie słownictwo
-słaba komunikatywność

2) wypowiedzi pisemne:
- wypowiedź częściowo zgodna z tematem i wymagana formą częściowo niespójna i niekonsekwentna (brak widocznego zamysłu) niewielkie zróżnicowanie użytych konstrukcji gramatycznych słownictwo i struktury gramatyczne na poziomie podstawowym
- dość liczne błędy gramatyczne, leksykalne i ortograficzne zakłócające komunikację

3) czytanie:
- uczeń dokonuje licznych błędów w wymowie, nie czyta płynnie

DOPUSZCZAJĄCA (2):
1) wypowiedzi ustne:
- bardzo liczne błędy gramatyczne i leksykalne
- bardzo ubogie słownictwo
-duże problemy w wyrażaniu swoich opinii
-niedbałość wymowy
-brak komunikatywności, częste niezrozumienie poleceń
2) wypowiedzi pisemne:
- wypowiedź ze znacznymi odstępstwami od tematu i wymaganej formy niespójna i nielogiczna
-znaczne uchybienia w doborze struktur gramatycznych i właściwego słownictwa
-bardzo liczne błędy gramatyczne, leksykalne i ortograficzne w znacznym stopniu zakłócające komunikację
3) czytanie:
- uczeń robi bardzo liczne błędy w wymowie, ma duże trudności z przeczytaniem tekstu zawierającego znane zwroty i słownictwo

NIEDOSTATECZNA (1):
1) wypowiedzi ustne:
- otrzymuje ją uczeń, który ze względu na brak znajomości podstawowych struktur gramatycznych oraz podstawowego słownictwa nie jest w stanie zrozumieć kierowanych do niego pytań ani na nie odpowiedzieć

2) wypowiedzi pisemne:
- brak zgodności z wymaganą formą
-znaczne odstępstwa od tematu lub praca całkowicie nie na temat
- ubogie słownictwo utrudniające przekazanie myśli
-rażące błędy gramatyczne, leksykalne i ortograficzne w dużym stopniu utrudniające komunikację
3) czytanie:
- uczeń nie potrafi przeczytać tekstu nawet z pomocą nauczyciela ze względu na brak znajomości słownictwa i struktur w nim zawartych

W przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu lub ze stwierdzonymi deficytami rozwojowymi stosuje się obniżone wymagania , uwzględniając zalecenia zawarte w opinii pedagogicznej , psychologicznej.

Wystawianie ocen śródrocznych i końcowo rocznych:
- największą wagę mają stopnie z prac pisemnych: testów oraz sprawdzianów z bieżącego materiału oraz praktycznych umiejętności językowych (mówienia, pisania, rozumienia ze słuchu i czytania ze zrozumieniem);
- oceny te nie są jedynie średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
- przy ustalaniu oceny semestralnej lub rocznej nauczyciel uwzględnia także systematyczność pracy oraz możliwości intelektualne ucznia.

- na ewentualne podwyższenie oceny z przedmiotu wpływają osiągnięte sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

Uczniowie za swą pracę otrzymują oceny według szkolnego systemu oceniania, w skali 1-6.

% OCENA
100 + zad. dodatkowe celująca
99,5-91 bardzo dobry
90,5- 71 dobry
70,5-47 dostateczny
46,5-15 dopuszczający
14,5-0 niedostateczny

Minimalna ilość ocen cząstkowych w ciągu jednego uwarunkowana jest ilością godzin lekcyjnych w ciągu tygodnia przewidzianych planem zajęć dla danego zespołu klasowego.
Ilość godzin x2+1 = minimalna ilość ocen cząstkowych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.