X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37323
Przesłano:

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotów ekonomicznych

Przedmiotowy system oceniania
w roku szkolnym 2016/2017
z przedmiotów ekonomicznych

Ocenie podlegają umiejętności i wiadomości ujęte w wymaganiach programowych a także stopień zaangażowania ucznia w procesie kształcenia.

Ocenianie ma na celu:
- informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego postępach w tym
zakresie
- udzielaniu uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju
- motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce
- dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach i
trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.

Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:
1.Uczeń jest oceniany sprawiedliwie.
2.Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia.
3.Sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne oraz inne formy sprawdzania wiedzy są obowiązkowe.
4. Sprawdziany poprzedzone są zapowiedzią udokumentowaną wpisem do dziennika. Uczeń informowany jest o terminie, typie pracy pisemnej, zakresie materiału oraz wymaganiach na poszczególne oceny z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
5. Oddanie prac pisemnych następuje nie później niż dwa tygodnie po ich napisaniu.
4.Ocena ze sprawdzianu jest wpisywana do dziennika kolorem czerwonym.
5.Jeżeli uczeń opuścił sprawdzian z przyczyn losowych, to powinien napisać w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły
6.Jeśli uczeń opuścił sprawdzian uzyskuje „0”.
7.Uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną lub „0”ze sprawdzianu jest zobowiązany poprawić tą ocenę w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania sprawdzonych prac.
8.Prawo do poprawy oceny na w/w warunkach mają również uczniowie, których ocena nie satysfakcjonuje.
9.Kryteria ocen w przypadku poprawiania sprawdzianu są takie same jak w pierwszym terminie.
10.Uczeń, który nie poprawił oceny w wyznaczonym terminie traci prawo do następnych poprawek tego sprawdzianu.
11. Prace pisemne są przechowywane u nauczyciela do końca roku szkolnego i są do wglądu dla rodziców i uczniów.
11.Uczeń obecny na lekcji, odmawiający odpowiedzi ustnej lub pisemnej otrzymuje ocenę niedostateczną.
12.Brak pracy domowej jest równoznaczny z oceną niedostateczną. Praca zrobiona błędnie nie jest oceniana lecz uczeń poprawia ją na kolejną lekcję.
13.Korzystanie przez ucznia w czasie prac pisemnych, odpowiedzi ustnych czy innych form sprawdzania wiedzy z niedozwolonych przez nauczyciela pomocy, stanowi podstawę do wystawienia oceny niedostatecznej. Ocena ta nie podlega poprawie.
14.Obowiązkiem ucznia jest systematyczne prowadzenie zeszytu.
15. Nieobecność na lekcjach nie zwalnia ucznia z obowiązku samodzielnego opracowania materiału.

Kryteria oceniania:
Punkty uzyskane ze sprawdzianów przeliczane są na stopnie według skali:
- 40 i mniej − ocena niedostateczna,
- powyżej 40%− ocena dopuszczająca,
- powyżej 50%− ocena dostateczna,
- powyżej 70% − ocena dobra,
- powyżej 90% − ocena bardzo dobra,
- 100% ocena celująca.

Prace przygotowujące do egzaminu zawodowego ( projekt, test) są oceniane zgodnie z zasadami oceniania obowiązującymi na egzaminie:

Projekt
75%−81% dopuszczający
82%−88% dostateczny
89%−94% dobry
95%−99% bardzo dobry
100% celujący

Test
50%−65% dopuszczający
66%−75% dostateczny
76%−85% dobry
86%−99% bardzo dobry
100% celujący

Poziomy wymagań programowych
ocena
wymagania

celujący
Wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza materiał nauczania w danej klasie (całoroczna systematyczna praca ucznia), potrafi stosować nabyte wiadomości w sytuacji nietypowej, umie formułować problemy i proponuje rozwiązania oryginalne. Uzyskiwanie 1,2 lub 3 miejsce w konkursach na etapie co najmniej wojewódzkim

bardzo dobry
Wiadomości i umiejętności trudne do opanowania, najbardziej złożone, twórcze i oryginalne, wymagają stosowania w sytuacjach problemowych, korzystania z różnorodnych źródeł informacji - samodzielność, potrafi zastosować posiadaną wiedzę. Systematyczność i przygotowanie do zajęć.

dobry
Wiadomości i umiejętności średnio trudne, umiarkowanie przystępne, bardziej złożone i mniej typowe, przydatne, ale nie niezbędne na dalszym etapie kształcenia, pośrednio użyteczne w życiu.

dostateczny
Wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe, bezpośrednio użyteczne w życiu codziennym, najpewniejsze naukowo i najbardziej niezawodne, niezbędne na danym etapie kształcenia, proste i uniwersalne.

dopuszczający
Wiadomości i umiejętności najprostsze, potrzebne w życiu, które umożliwiają uczniowi świadome korzystanie z lekcji, ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem. Niska systematyczność i przygotowanie do zajęć.

niedostateczny
Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia, nie wykazuje zainteresowania przedmiotem, nie potrafi wykonać zadań nawet z pomocą nauczyciela. Brak systematyczności i przygotowania do zajęć.

15. Aktywność na lekcjach oceniana jest za pomocą plusów i minusów
niedostateczny – 4 minusy
dopuszczający – 3 minusy, 1 plus
dostateczny – 2 minusy, 2 plusy
dobry – 1 minus, 3 plusy
bardzo dobry – 4 plusy
Minusy można uzyskać za nieprzygotowanie do lekcji, utrudnianie prowadzenia lekcji, utrudnianie uczenia się innym, wykonywanie czynności nie związanych z biegiem zajęć itp.
Aktywność pozalekcyjna oceniana jest w zależności od stopnia trudności zadania plusem lub oceną. Nauczyciel wcześniej określa formę oceny. Udział w konkursach przedmiotowych, olimpiadach nagradzany jest oceną.

18.Ocenianiu podlegają następujące formy aktywności ucznia:

Forma sprawdzenia wiedzy i umiejętności
Czas trwania
Zakres materiału
Uwagi i zalecenia
(Tabela)

Odpowiedź ustna
Max 10 min
Z trzech ostatnich lekcji
Nie podlega poprawie

Kartkówka
Do 15 min
Z trzech ostatnich lekcji
Zapowiedziana lub niezapowiedziana.
Nie podlega poprawie

Sprawdzian 40 min zapowiedziany tydzień wcześniej po zakończonym dziale
W formie:
-testu,
-opisowej,
-zadania z podanego zakresu materiału
Podlega poprawie

Zadanie domowe
Zadania z omówionego materiału
Referat
Prezentacja
10-15 min
Temat wyznaczony przez nauczyciela

Sposób wystawienia oceny semestralnej i rocznej

16.Uczeń, który opuścił więcej niż połowę lekcji, a brakuje innych podstaw do wystawienia oceny (brak ocen cząstkowych) nie może być klasyfikowany.
17.Aby otrzymać zaliczenie semestru lub promocję do następnej klasy należy poprawić wszystkie napisane sprawdziany oraz uzyskać przynajmniej połowę ocen pozytywnych z napisanych w danym semestrze kartkówek.
18. Ocena semestralna/roczna ustalana jest na podstawie ocen cząstkowych wg średniej ważonej.
19. Nauczyciel uwzględniając pewne warunki może podwyższyć uczniowi ocenę semestralną lub roczną.
Warunki i tryb uzyskania wyższej oceny na semestr – koniec roku:
- uczeń uczęszczał na zajęcia lekcyjne (nie ma nieusprawiedliwionych opuszczonych godzin lekcyjnych), oraz był przygotowany do lekcji
- uczeń zaliczył materiał ze sprawdzianów - działów wyznaczonych przez nauczyciela (sprawdziany, na których zdobył najsłabszą ocenę),
- uczeń wykonał wszystkie prace np. prace wytwórcze (prezentacje, referaty), ćwiczeniowe, domowe
20. Ustalona przez nauczyciela końcoworoczna ocena niedostateczna może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
19. Nauczyciel może podnieść ocenę końcową lub semestralną o jeden stopień uczniowi, który:
- wyróżnia się aktywnością na lekcjach na tle klasy,
- wykazuje inicjatywę w pracach dodatkowych, pod warunkiem, że angażuje się
w każde takie zadanie,
- ma wiedzę wykraczającą poza program,
- bierze udział w konkursach przedmiotowych, zajmując 1,2 lub 3 miejsce,
- pozyskuje odpowiednią ilość ocen cząstkowych w ciągu trwania nauki (co wynika z wysokiej frekwencji ucznia na zajęciach)
20. Nauczyciel może obniżyć ocenę końcową lub semestralną nawet o jeden stopień uczniowi, który opuścił bez powodu (nieobecność nieusprawiedliwiona) 30%-49% godzin lekcyjnych w danym okresie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.