X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36034
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
na stopień nauczyciela dyplomowanego

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2014 r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2017 r.

1. Wprowadzenie
Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Częstochowie, w której pracuję od 1 września 2005 r. W dniu 18 lipca 2013 roku uzyskałam stopień zawodowy nauczyciela mianowanego. Chęć dalszego rozwoju zawodowego skłoniła mnie do rozpoczęcia stażu i ubiegania się o stopień nauczyciela dyplomowanego. Zawód nauczyciela jest moją pasją. Swoją pracę staram się wykonywać rzetelnie, mając na względzie dobro dzieci, z którymi pracuję. Opracowując plan rozwoju zawodowego wzięłam pod uwagę zarówno czas trwania stażu jak również wymagania ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 1 marca 2013 roku. Napisanie przeze mnie planu rozwoju zawodowego wyznaczyło mi cele i kierunki aktywności zawodowej w okresie stażu, dlatego starałam się, aby jego realizacja przebiegała zgodnie z założonymi wcześniej punktami. Opis oraz analizę realizacji przeprowadzonych działań przedstawiłam zgodnie z poszczególnymi wymaganiami niezbędnymi do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

2. Czynności organizacyjne
W dniu 1 września 2014 r. rozpoczęłam staż na nauczyciela dyplomowanego. Staż trwał dwa lata i dziewięć miesięcy. Konstruując plan rozwoju zawodowego wzięłam pod uwagę nie tylko własne aspiracje, uzdolnienia i oczekiwania, ale również specyfikę i potrzeby szkoły. Zapoznałam się również ze szkolnym programem wychowawczym i programem profilaktyki, statutem szkoły oraz aktami prawnymi regulującymi awans zawodowy nauczyciela.
Zadania zawarte w planie rozwoju zawodowego systematycznie realizowałam przez cały okres stażu, analizowałam i poddawałam ocenie swoje działania pod kątem ich przydatności w dalszej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Większość z nich ma charakter ciągły, więc zamierzam je kontynuować także po zakończeniu stażu.
Celem podjęcia przez mnie stażu było:
- zdobycie dalszego doświadczenia w pracy dydaktycznej i wychowawczej,
- doskonalenie umiejętności pracy z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych,
- poszerzanie zakresu wiedzy i własnych umiejętności,
- podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki,
- spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły:

1. Poznanie procedur awansu zawodowego.
Przystępując do odbywania stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego zapoznałam się z procedurami i wymaganiami awansu zawodowego. Przestudiowałam akty prawne odnoszące się do tych zagadnień i regulujące kolejne kroki awansu. Zapoznałam się przede wszystkim z:
• ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
• rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
Korzystałam również z informacji zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty oraz w serwisach edukacyjnych. Dokonałam analizy dokumentacji szkolnej tj. statutu szkoły, programu wychowawczego i programu profilaktyki oraz planu pracy szkoły. Współpracowałam przy modyfikacji Przedmiotowych Zasad Oceniania.

2. Poszerzanie wiedzy i umiejętności podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły.
Aktywnie uczestniczyłam w zebraniach Rady Pedagogicznej wykonując przydzielone mi zadania min. protokolanta. Przygotowałam szkolenie Rady Pedagogicznej o tematyce „Modyfikacja i prawidłowe wypełnianie dokumentacji szkolnej”. Podczas szkolenia przedstawiłam zebranym nauczycielom zmodyfikowane arkusze sprawozdawcze wychowawców klas oraz arkusze sprawozdawcze z prowadzonych zajęć pozalekcyjnych. Uczestniczyłam również w zebraniach zespołu przedmiotowego nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej gdzie również przeprowadziłam szkolenie zespołu nt. „Kształcenie przez ruch – tworzymy szopkę bożonarodzeniową. Połączenie ed. muzycznej, plastycznej, ruchowej i matematycznej. Edukacja przez ruch metodą p. Doroty Dziamskiej ”. Przygotowałam i udostępniłam referat „Jak uczyć wartości – referat dla nauczycieli i propozycja do pedagogizacji rodziców” jako materiał do wykorzystania podczas zebrania z rodzicami.
W celu podniesienia jakości pracy szkoły zaangażowałam do współpracy rodziców, którzy włączyli się do organizowania imprez klasowych i szkolnych np.: wycieczki, kiermasze szkolne, organizacja festynu rodzinnego. Rodzice doposażyli salę lekcyjną w rolety, materiały plastyczne, książki do klasowej i szkolnej biblioteki.

3. Podwyższanie kwalifikacji oraz nabywanie nowych umiejętności zawodowych poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
W trakcie trwania stażu uczestniczyłam w następujących szkoleniowych Radach Pedagogicznych, które dotyczyły następujących tematów:
• „Moc pytań otwartych – czyli jak zmieniać ucznia w odkrywcę”
• „Wykorzystanie programu Exel w pracy nauczyciela”
• „Ocenianie uczniów w świetle prawa oświatowego od 1 września 2015”
• „Przede wszystkim trzeba wiedzieć – substancje psychoaktywne i ich działanie”
• „Cele uczenia się – jak pomóc uczniom zrozumieć lekcje”
• „Techniki oceniania kształtującego. Jak je stosować, by skutecznie uczyć”
• „Uczymy się przez zabawę”
• „UMA – uczucie, motywacja, asertywność. Uczeń w okresie burzy i naporu – kompendium wiedzy dotyczącej profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym”
• „Wagary i fobie szkolne”

Uczestniczyłam również w szkoleniach realizowanych w ramach wspomagania szkół i placówek:
• „Komunikacja interpersonalna. Organizacja spotkań z rodzicami”,
• „Metody pracy z uczniem z zaburzoną koncentracja uwagi” ,
• „Rozwiązywanie indywidualnych problemów związanych ze współpracą nauczycieli i rodziców”.
W ramach pozaszkolnego doskonalenia zawodowego uczestniczyłam w różnych warsztatach, szkoleniach i konferencjach metodycznych podnoszących jakość mojej pracy z dziećmi i rodzicami:
• „Pracować łatwiej – komunikacja nauczycieli w sieci”
• „Wspieranie rozwoju dziecka na pierwszym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego”
• „Jak korzystać ze wsparcia specjalistów, czyli wszystko o współpracy szkoły z poradnią psychologiczno - pedagogiczną”
• „Pedagogika zabawy”
• „Bajki uczą nas przyjaźni”
• „Metody pracy z uczniem agresywnym w edukacji wczesnoszkolnej”
• „Bożonarodzeniowe obrazy w szkole i przedszkolu –metodą Dziamskiej”
• „Świąteczne origami”
• „Jak pracować z uczniem o niskich osiągnięciach edukacyjnych?”
• „Moc pytań otwartych – czyli jak zmienić ucznia w odkrywcę”
• „Zmiany w systemie oświatowym”
• „Matematyka w działaniu”
• „Wiosenno –świąteczne składanie”
• „Wdrażanie nowej podstawy”
• „Twórczy nauczyciel, twórczy uczeń”
• „Na skrzydłach zamiast na plecach – wielorakie inteligencje w działaniu”

4. Samokształcenie poprzez studiowanie literatury fachowej.
Dobierając i czytając literaturę starałam się szukać w niej podpowiedzi na prowadzenie ciekawych i urozmaiconych zajęć oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Śledziłam portale internetowe dla nauczycieli, studiowałam zamieszczane tam artykuły i opracowania. Na bieżąco przeglądałam biuletyny dla nauczycieli „Wychowawca”, „ Z klasą”. Studiowałam literaturę z zakresu pedagogiki, dydaktyki i psychologii. Książki i czasopisma pedagogiczne przybliżyły mi aktualne problemy – także naszej reformy szkolnictwa, wskazały na nowe i twórcze rozwiązania metodyczne, dały wskazówki do pedagogizacji rodziców. Na szczególną uwagę zasługują następujące pozycje:
• Białek K. (red.), Międzykulturowość w szkole - poradnik dla nauczyciel i specjalistów, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2015 r.
• MacKenzie R., „Kiedy pozwolić, kiedy zabronić w klasie”, Gdańsk 2013 r.
• Reid J., „Uczenie się w małych grupach w klasie”, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1996 r.
• Bogdanowicz M., „Jestem rodzicem dziecka z dysleksją – najważniejsze informacje i wskazówki do pracy”, Polskie Towarzystwo Dysleksji i Operon, Gdynia 2007 r.

Śledziłam również portale internetowe dla nauczycieli, studiowałam zamieszczane tam artykuły i opracowania. Korzystałam podczas zajęć i spotkań z rodzicami z następujących artykułów:
• Gogolewska – Tośka M., Komputer jako na¬rzę¬dzie edu¬ka¬cji ma¬łego dziecka, „Wychowawca” 2016 , nr 11
• Kusiak E., Specyficzne trudności w pisaniu i czytaniu, „Z klasą” 2016,
nr 3
• Trojan E., Uzależnienie dzieci i mło¬dzieży od te¬le¬wi¬zji i kom¬pu¬tera ,
„Wychowawca” 2016 , nr 11

5. Rozwijanie i doskonalenie swojego warsztatu pracy.
Na bieżąco wzbogacam swój warsztat pracy o samodzielnie wykonane pomoce dydaktyczne np. testy, sprawdziany, karty pracy. Tworzę scenariusze zajęć i uroczystości szkolnych. Doposażyłam klasową biblioteczkę w lektury szkolne, książki o tematyce przyrodniczej, origami i słowniki ortograficzne. Doposażyłam również klasopracownię w płyty CD z piosenkami dla dzieci, wagę, szkła optyczne itp. Tworzyłam prezentacje multimedialne dostosowane do tematyki zajęć, które uatrakcyjniały prowadzone zajęcia.

6. Współpraca z rodzicami w procesie wychowawczym.
Przez cały rok szkolny trzymuję bieżący kontakt z rodzicami nie tylko podczas zebrań i konsultacji. Bardzo często są to rozmowy indywidualne. Podczas zebrań prowadzę pogadanki, wygłaszam referaty w ramach pedagogizacji rodziców np. „Samoocena dziecka a osiągnięcia szkolne”, „ Bezpieczeństwa w Internecie - wykonywanie zdjęć bez zgody autora, przetwarzanie ich i umieszczanie w Internecie.” „Jak pomóc dziecku w nauce”, „Rodzina jako pierwsze środowisko wychowawcze dziecka”.
Zorganizowałam zajęcia otwarte dla rodziców podczas Dni Otwartych Szkoły oraz zajęcia dla dzieci z pobliskich przedszkoli.
Staram się rozpoznawać i rozwiązywać problemy edukacyjne i wychowawcze swoich uczniów poprzez rozmowę z uczniem, angażowanie rodziców, współpracę z pedagogiem szkolnym. Po konsultacji z rodzicami kierowałam uczniów do poradni psychologiczno – pedagogicznej, na zajęcia wyrównawcze lub na zajęcia dla uczniów zdolnych.
Zaangażowałam rodziców do organizacji wyjść i wycieczek klasowych, uroczystości klasowych, organizacji szkolnych kiermaszy i festynów.

7. Działania integrujące zespół klasowy.
W celu integracji zespołu klasowego zorganizowałam, przy współpracy z rodzicami, okolicznościowe imprezy klasowe tj. Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, Andrzejki, Mikołajki, Klasową Wigilię, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, bal karnawałowy. Całą klasą włączyliśmy się w ogólnopolskie i światowe akcje np. „Śniadanie Daje Moc”, WOŚP, Góra Grosza, Sprzątanie Świata. Uczniowie uczestniczyli w koncertach muzycznych , spektaklach teatralnych, seansach filmowych jak również corocznych koncertach charytatywnych częstochowskiego zespołu „Kontra”. Zorganizowałam wyjścia i wycieczki m.in. do Planetarium, Przybynowa na zajęci warsztatowe „Mleko i jak powstają z niego przetwory”, wycieczkę do Muzeum Stary Młyn, do Manufaktury lizaków „Hokus-Pokus” gdzie uczniowie mogli samodzielnie tworzyć lizaki. Uczniowie uczestniczyli również w zajęciach warsztatowych w Etnojurze w Żarkach oraz w Muzeum Chleba w Radzionkowie. Wspólnie uczestniczyli w lekcjach i quizach w mobilnym centrum nauki „Planeta Energia”, zwiedzili Park Dinozaurów w Zatorze, odbyli lekcję przyrodniczą w Zagrodzie Żubrów w Jankowicach, poznali pracę gwarka w Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach.

8. Współpraca w organizowaniu imprez szkolnych i konkursów.
W czasie trwania stażu współpracowałam przy organizacji akademii „Pasowanie na pierwszoklasistę” oraz apelu na rozpoczęcie roku szkolnego. Współorganizowałam bal karnawałowy dla dzieci z oddziału przedszkolnego i klas I –III. Zorganizowałam wiele konkursów na poziomie szkolnym, międzyszkolnym i powiatowym.:
• konkursy szkolne:
- konkurs kaligraficzny dla uczniów klas I – III,
- konkursy recytatorskie: „Wesołe wierszowanie”, „Przywołaj wierszem
wiosnę” i „Mały Patriota”,
-konkursy plastyczno-techniczne „Stroik świąteczny”, „Jasień w origami” oraz
odbywający od czterech lat konkurs „Eko-moda”,

• konkursy międzyszkolne:
- konkursy plastyczno-techniczne „ Kartka wielkanocna metodą origami”, „Laurka dla mamy metodą origami”,
• konkurs powiatowy: - konkurs literacki „Wiosna piórem pisana”.
Współpracowałam przy organizacji Dni Otwartych Szkoły oraz Festynu Rodzinnego, na który pozyskałam sponsora fantów na loterię i sponsora nagrody głównej.

9. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach.
Przygotowałam uczniów do ogólnopolskich konkursów przedmiotowych, których byli laureatami :
• „Olimpusek” w roku szkolnym 2015/2016 uczennica zajęła III miejsce w Polsce, pozostali uczniowie zajęli 11, 23 i 31 miejsce w Polsce ; w roku szkolnym 2016/2017 18 i 20 miejsce w Polsce.
• „Świetlik” – uczniowie zajęli II, III miejsca oraz wyróżnienia
• „Kangurek” ,
• „Alfik matematyczny”
• „Alfik humanistyczny”
• „Ogólnopolski Konkurs Plastyczny - Chronimy Polską Przyrodę”.
Przygotowałam uczniów do międzyszkolnych, szkolnych, miejskich i powiatowych konkursów, których są laureatami:
• konkursy ekologiczne
- „Olimpiada wiedzy o lesie” konkurs miejski, w którym dwoje uczniów w roku
zajęło I miejsce
- „Przyroda wokół nas – jak o nią dbać” powiatowy konkurs, w którym uczennica zajęła
III miejsce
- „Zrób coś z niczego” konkurs międzyszkolny
- „Eko – moda” I, II i III miejsce w corocznym szkolnym konkursie

• konkursy recytatorskie:
- „Przywołaj wierszem Wiosnę” szkolny konkurs - I miejsce uczennicy
- „Wesołe wierszowanie” szkolny konkurs - III miejsce uczennicy
- „Mały patriota” szkolny konkurs , w którym dwoje uczniów zajęło III miejsce
- „Moja biblioteka” II miejsce w szkolnym konkursie
-„Muzyka rytmu się trzyma” międzyszkolny konkurs
- „Dla Ciebie Mamo...” powiatowy konkurs

• konkursy plastyczne :
- „Orzeł Biały –mój znak” powiatowy konkurs, w którym uczniowie zajęli II i III miejsce
- ”Zwierzaki liściaki” I miejsce ucznia w międzyszkolny konkursie
- „Jesień w origami” I miejsce uczennicy w międzyszkolnym konkursie
- „Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa” I oraz III miejsce uczennic w miejskim
konkursie
- „Bożonarodzeniowy anioł” I miejsce w międzyszkolny konkursie
- „Kartka świąteczna” II miejsce w powiatowym konkursie
- „Międzyszkolny konkurs plastyczny Orzeł biały mój znak” II i III miejsca uczniów
- „Kapelusz Pani jesień” I miejsce w szkolnym konkursie
- „ Choinka bożonarodzeniowa” szkolny konkurs II i III miejsce
- „Stroik świąteczny” I miejsce uczennicy w szkolnym konkursie
- „Ozdoba choinkowa z odpadów” miejski konkurs
- „Zimowy krajobraz” międzyszkolny konkurs
- „Ozdoba wielkanocna” międzyszkolny konkurs
- „Zima w origami” I miejsce uczennicy w powiatowym konkursie
- „Kartka Walentynowa” międzyszkolny konkurs
- „Jak pomagamy innym” międzyszkolny konkurs
- „Pierwsze wiosenne kwiaty” I miejsce uczennicy w powiatowym konkursie
-„ Wiosna tuż, tuż” III miejsce w miejskim konkursie
-„Wielkanocna pisanka” III miejsce uczennicy w międzyszkolnym konkursie
- „Wiosna w origami” I miejsce uczennicy w powiatowym konkursie
- „Najciekawsze miejsce Europy” I miejsce ucznia w powiatowym konkursie

• konkursy czytelnicze:
- „Legendarne początki Polski” III miejsce drużyny szkolnym konkursie
- „Duchy starej kamienicy”

• konkursy kaligraficzne:
- „Mistrz kaligrafii” I miejsce w szkolnym konkursie
-„Mistrz kaligrafii” wyróżnienie w powiatowym konkursie

• konkursy ortograficzne:
- „Szkolny konkurs ortograficzny” II miejsce uczennicy w szkolnym konkursie

10. Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole.
Od sześciu lat jestem protokolantem zebrań Rady Pedagogicznej.Pełnię funkcje koordynatora, w ramach której zorganizowałam dla uczniów klas I- III oraz oddziału przedszkolnego wiele wyjść na spektakle teatralne oraz koncert charytatywny zespołu „Kontra” dla uczniów klas I – III i oddziału przedszkolnego. Zorganizowałam dla uczniów klas II i III zajęcia warsztatowe „Robimy własnoręcznie mydełka glicerynowe”, „Malowanie szklanych bombek”.
Współtworzę również stronę internetową szkoły poprzez redagowanie wydarzeń z życia klasy, szkoły oraz zamieszczanie zdjęć z ich przebiegu. Od trzech lat pełnię funkcję kasjera w Przyzakładowej Kasie Zapomogowo – Pożyczkowej jak również pomagałam prowadzić księgowość kasy.

Efekty działań:
Poszerzyłam swoją wiedzę dotyczącą aspektów prawnych awansu zawodowego Poznałam wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego. Zapoznałam się ze sposobem dokumentowania dorobku zawodowego.
Dzięki uczestnictwu w warsztatach, szkoleniach i konferencjach zdobyłam wiadomości i umiejętności, które pozwoliły mi wzbogacić metody i techniki pracy z dziećmi, oraz uatrakcyjnić prowadzone zajęcia. Pogłębiłam wiedzę merytoryczną i praktyczne umiejętności potrzebne w pracy nauczyciela z dziećmi z różnymi potrzebami. Zastosowane na zajęciach różnorodne metody aktywizujące korzystnie wpłynęły na rozwój moich uczniów dając im równe szanse do działania i pokonywania różnych barier. Poszerzyłam swoje umiejętności o nowe ciekawe rozwiązania , dzięki którym dzieci mogły rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia.
Wymienione wcześniej pozycje książkowe, czasopisma pozwoliły mi ustosunkować się do pracy z dziećmi. Wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną i metodyczną. Zdobyte wiadomości pomogły mi dostosować formy i metody pracy do indywidualnych potrzeb moich uczniów. Ułatwiły mi również współpracę z rodzicami i urozmaiciły zebrania o ciekawe tematy podczas przeprowadzanych pogadanek.
Współpraca z rodzicami zaowocowała ich czynnym udziałem w życiu klasy i szkoły. Częste kontakty z rodzicami umożliwiły mi zdiagnozowanie problemów edukacyjnych i wychowawczych dzieci oraz podjęcie skutecznych środków zaradczych. Systematyczny kontakt i przekazywanie informacji o dzieciach, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z rodzicami przyczyniło się do wzrostu pozytywnych relacji nauczyciel - rodzic. Rodzice chętnie dzielili się swoimi problemami i spostrzeżeniami. Dzięki temu uzyskałam więcej informacji o moich podopiecznych poza środowiskiem szkolnym, co pozwoliło lepiej ich poznać. Angażowanie rodziców do pracy na rzecz klasy i szkoły sprawiło, że czują się partnerami w procesie dydaktyczno – wychowawczym organizowanym przez szkołę i chętnie w nim uczestniczą.
Działania podjęte na rzecz integracji zespołu klasowego przyczyniły się do wzmocnienia więzi koleżeńskich pomiędzy uczniami oraz relacji uczeń – nauczyciel. Nastąpiła większa integracja zespołu klasowego i wzrosło zaangażowanie uczniów.
Uczniowie poprzez uczestnictwo w konkursach stali się pewniejsi siebie, pokonali stres i nieśmiałość. Ujawnili swoje talenty, uwierzyli we własne możliwości i umiejętności. Ich udział w różnorodnych konkursach przyczynił się do promowania szkoły w środowisku lokalnym na terenie miasta i powiatu. Osiągnięcia dzieci stały się źródłem satysfakcji dla nich samych, ale również dla nauczyciela i rodziców.
Organizowane przeze mnie konkursy na szczeblu szkolnym, międzyszkolnym i powiatowym przyczyniły się również do promocji szkoły w środowisku lokalnym.
Wywiązując się z powierzonej funkcji koordynatora uatrakcyjniłam zajęcia i realizację programu nauczania z zakresu zajęć technicznych, edukacji przyrodniczej, polonistycznej i społecznej organizując dla uczniów zajęcia warsztatowe oraz wyjścia na spektakle teatralne i koncerty charytatywne.

§ 8 ust.2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Rozwijanie umiejętności zastosowania programów multimedialnych w pracy z dziećmi przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

W trakcie trwania stażu uczestniczyłam w warsztatach i szkoleniach umożliwiających mi urozmaicenie i uatrakcyjnienie zajęć. Szkolenia o tematyce „Pedagogika zabawy”, „Matematyka w działaniu” pomogły mi w organizacji zajęć z edukacji polonistycznej, przyrodniczej i matematycznej z wykorzystaniem technologii informacyjnej. Dzięki nim mogłam tworzyć pokazy multimedialne, gry i zabawy matematyczne. Zachęcałam uczniów do korzystania z Internetu i komputera w celu przygotowania prac domowych, prac na konkursy plastyczne i literackie.
Kolejne szkolenie „Rozmawiać łatwiej – komunikacja nauczycieli w sieci” pozwoliło mi poprzez portal dla nauczycieli www.wchmurze.net na wymianę doświadczeń, dzielenie się swoją wiedzą z innymi nauczycielami.

2. Organizacja własnego warsztatu pracy z wykorzystaniem technologii informacyjnej i komputerowej.
W swojej pracy bardzo często wykorzystuję technologię komunikacyjną korzystając z takich urządzeń jak tablet, smartfon, komputer oraz projektor jako zamiennik szkolnej tablicy. Korzystając z komputera opracowałam plan rozwoju jak również sprawozdanie z jego realizacji. Przygotowywałam samodzielnie materiały dydaktyczne. Opracowałam program zajęć wyrównawczych dla uczniów klas III oraz innowację pedagogiczną „Eko –artysta”.
Przy pomocy komputera przygotowywałam arkusze testów, karty pracy do zajęć lekcyjnych i na zajęcia wyrównawcze, scenariusze lekcji, opisową ocenę śródroczną i roczną dla uczniów, świadectwa uczniów, dyplomy, zaproszenia i podziękowania. Tworzyłam liczne prezentacje multimedialne z wykorzystaniem programu Power Point np. „Zamki naszej okolicy” , „Bezpieczeństwo na drodze”. Korzystałam wielokrotnie z e-podręcznika, zasobów internetowych, wykorzystując filmy, zdjęcia oraz inne informacje, które są doskonałym źródłem uzupełniającym lekcje. Wykorzystywałam słowniki on-line (ortograficzny, synonimów, antonimów), encyklopedie multimedialne i programy edukacyjne.
Podczas Dni Otwartych Szkoły przygotowałam prezentację dotyczącą pracy i osiągnięć uczniów uczęszczających na prowadzone przeze mnie zajęcia Eko-artysta. Wykorzystywałam technologię informacyjną w przygotowaniu gazetek szkolnych i klasowych. Współtworzę stronę internetowej szkoły dokonując opisu wydarzeń i zamieszczając w galeriach zdjęcia z wycieczek, warsztatów i innych wydarzeń z życia klasy i szkoły. Korzystam z poczty elektronicznej otrzymując i wysyłając materiały dydaktyczne, informacje do innych szkół o organizowanych konkursach jak również do komunikowania się z rodzicami.

3. Wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia własnej pracy.

W swojej pracy korzystam ze stron internetowych w poszukiwaniu ciekawych scenariuszy lekcji , uroczystości szkolnych lub pogadanek podczas zebrań z rodzicami. Śledziłam strony internetowe pod kątem wyszukiwania ofert doskonalenia zawodowego oraz wypełniania formularzy zgłoszeń on-line.
Korzystałam z forum dla nauczycieli, przeglądałam portale edukacyjne w celu pogłębienia wiedzy i urozmaicania zajęć lekcyjnych. Korzystałam między innymi ze stron internetowych, np.: www.scholaris.pl, www.matzoo.pl, ww.mac.pl, www.awans.net, www.edunews.pl, www.profesor.pl, www.literka.pl, www.google.pl.

4. Publikacje materiałów własnych.

W trakcie trwania stażu opublikowałam na następujących stronach internetowych www.literka.pl, www.profesor.pl , www.edukator.org.pl, www.publikacje.edux.pl plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego, projekt innowacji pedagogicznej „Eko – artysta” dla uczniów klas II i III, sprawdzian z matematyki dla uczniów klasy II oraz sprawdzian edukacji polonistycznej dla uczniów klasy III (dotyczący poznanych części mowy i umiejętności ich rozpoznawania w zdaniu) . Na większość publikacji uzyskałam zaświadczenia.

Efekty działań:

Komputer jest niezbędnym narzędziem ułatwiającym pracę nauczyciela. Dzięki niemu mogę na bieżąco opracowywać i modyfikować dokumenty szkolne. Moje rozkłady materiału, plany rozwoju zawodowego, sprawozdania, sprawdziany, scenariusze są dopracowane i bardziej efektowne. Dzięki Internetowi zdobyłam wiele informacji potrzebnych na zajęcia oraz informacje dotyczące awansu zawodowego. Prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne uatrakcyjniły moje zajęcia. Dzięki skrzynce e-mail utrzymuję kontakt z wydawnictwami, organizatorami konkursów z innymi nauczycielami, doradcami metodycznymi oraz rodzicami. Publikując na stronie internetowej szkoły ważne wydarzenia z udziałem moich uczniów oraz organizowane przedsięwzięcia promowałam szkołę w środowisku lokalnym i nie tylko. Publikując na stronach internetowych scenariusze zajęć, plan rozwoju, innowację mogłam dzielić się swoim warsztatem pracy z innymi nauczycielami.

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z inny mymi nauczycielami.

1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami.

W pracy nauczyciela ważna jest umiejętność dzielenia się swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami, a przede wszystkim zdobytą wiedzą z innymi nauczycielami. W okresie trwania stażu przeprowadziłam szkolenie zespołu przedmiotowego na temat „Kształcenie przez ruch –szopka bożonarodzeniowa –połączenie ed. muzycznej, plastycznej, ruchowej i matematycznej. Edukacja przez ruch metodą p. Doroty Dziamskiej ” oraz przygotowałam i udostępniłam referat „Jak uczyć wartości – referat dla nauczycieli i propozycja do pedagogizacji rodziców”. Podczas odbytych spotkań zespołu przedmiotowego przeprowadziłyśmy planowanie wspólnej pracy, rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych oraz analizę uzyskanych wyników uczniów ze Sprawdzianu Trzecioklasisty. Spotkania te okazały się niezwykle korzystne dla poprawy jakości naszej pracy. Przygotowywałam również szkolenie Rady Pedagogicznej na temat „Modyfikacje i prawidłowe wypełnianie dokumentacji szkolnej”, na którym zapoznałam nauczycieli ze zmodyfikowanym arkuszem sprawozdawczymi wychowawcy klasy oraz z arkuszem z prowadzonych zajęć pozalekcyjnych. Przedstawiłam zasady prawidłowego wypełnia arkuszy.
Prowadziłam zajęcia otwarte dla studentów Akademii Jana Długosza oraz Wyższej Szkoły Lingwistycznej. Miałam możliwość hospitacji zajęć prowadzonych przez studentów i ich wspólne omówienie.

2. Opracowywanie i udostępnianie materiałów innym nauczycielom.

Współpracując z innymi nauczycielami udostępniłam opracowane przeze mnie scenariusze zajęć:
• „Stany skupienia wody –doświadczenia”,
• „Klasowy Quiz – z zakresu edukacji polonistycznej w klasie II”,
• „ Gry i zabawy matematyczne w grupach”,
• „ Jak wolny czas spędzają dzieci w Bullerbyn”.

Udostępniłam również scenariusze uroczystości szkolnych i klasowych t.j. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, klasowe andrzejki, pasowanie na pierwszoklasistę, scenariusz rozpoczęcia roku szkolnego, jak również sprawdziany i karty pracy oraz przygotowane przez mnie pomoce dydaktyczne.

3. Wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy zawodowej.

Internet stworzył mi możliwość przekazywania innym swojego doświadczenia, najczęściej w formie publikacji na stronach internetowych. W swojej pracy zawodowej często prowadzę korespondencję mailową z koleżankami z pracy, oraz z koleżankami z innych szkół w innych województwach.
Aby móc dzielić się swoim doświadczeniem lub móc uzyskać informacje korzystam z forum dla nauczycieli. Na portalach MEN mogłam na bieżąco śledzić informacje dotyczące prawa oświatowego. Korzystałam również z publikacji oraz scenariuszy zajęć i uroczystości szkolnych opublikowanych na stronach internetowych.

4. Publikacje materiałów własnych.

W trakcie trwania stażu opublikowałam na stronach internetowych www.literka.pl, www.profesor.pl oraz www.edukator.org.pl plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego, projekt innowacji pedagogicznej „Eko – artysta” dla uczniów klas II i III, sprawdzian z gramatyki dla uczniów klasy III. Na większość publikacji uzyskałam zaświadczenia.

Efekty działań:

Dzięki podjętym działaniom nabyłam umiejętność dzielenia się swoim warsztatem pracy i osiągnięciami. Zajęcia otwarte pozwalają na dzielenie się spostrzeżeniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami.
Zamieszczając publikacje w Internecie rozpowszechniłam swoją wiedzę i umiejętności szerszej społeczności nauczycieli, a także przyczyniłam się do promocji szkoły w szerszym środowisku pedagogicznym. Udostępniłam nauczycielom materiały do wykorzystania w swojej pracy, dając tym samym możliwość do ich rozwoju zawodowego.

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrażanie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć wyrównawczych, koła plastycznego dla uczniów klas I oraz koła origami dla uczniów klas I –III.
W trakcie trwania stażu opracowałam program zajęć wyrównawczych dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych przejawiających się trudnościami w nauce szkolnej. Celem prowadzonych zajęć było wyeliminowanie niepowodzeń szkolnych uczniów, wyrównywanie deficytów edukacyjnych i wyrównywanie istniejących braków, stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dziecka na miarę indywidualnych możliwości.
Zadaniem każdego nauczyciela jest nie tylko dostrzeganie trudności edukacyjnych na jakie napotykają uczniowie, ale również rozwijanie talentów swoich uczniów. W swojej pracy starałam się rozwijać zdolności plastyczne uczniów. W tym celu opracowałam programy koła zajęć plastycznych, które uatrakcyjniłam wykorzystując technikę origami. Na zajęciach uczniowie mieli możliwość poznania sztuki składania papieru w formie płaskiej jak i przestrzennej. Zdobyte umiejętności prezentowali biorąc udział w międzyszkolnych i powiatowych konkursach plastyczno –technicznych, których są laureatami np.: „Jesień w origami” I miejsce uczennicy w międzyszkolnym konkursie, „Zima w origami” I miejsce uczennicy w powiatowym konkursie, „Wiosna w origami” I miejsce uczennicy w powiatowym konkursie.
Jednym z zadań współczesnej szkoły jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Szybki rozwój techniki informatycznej wymaga jej znajomości. Lepsze, bardziej dokładne zdobycie umiejętności posługiwania się komputerem, będzie prowadziło do właściwego sposobu jej wykorzystania. W dzisiejszym świecie komputer stał się przedmiotem codziennego użytku. Powyższe fakty skłoniły mnie do opracowania projektu koła komputerowego, aby uczniowie klas II już mieli możliwość korzystania z pracowni komputerowej znajdującej się w naszej szkole. Prowadzone przeze mnie koło zajęć komputerowych dla uczniów klas II miało przede wszystkim na celu zainteresować uczniów technologią komputerową. W trakcie prowadzonych zajęć uczniowie mieli możliwość kształtować umiejętności posługiwania się komputerem w zakresie podstawowym oraz korzystania z różnych programów komputerowych. Mogli rozwijać umiejętności zastosowania komputera w nauce, zabawie, realizacji własnych pomysłów i rozwijania zainteresowań.

2. Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej.
Opracowałam i wdrożyłam innowację pedagogiczną „Eko –artysta” dotyczącą rozwijania i rozszerzania edukacji plastycznej, społecznej, przyrodniczej w klasie drugiej w roku szkolnym 2015/2016 oraz w klasie trzeciej w roku szkolnym 2016/2017.
Pomysł wprowadzenia tego typu innowacji powstał pod wpływem własnych doświadczeń oraz wzrastającej na świecie potrzeby ochrony środowiska. Mali artyści mogli uczyć się ochrony przyrody poprzez wykorzystywanie w swojej pracy twórczej materiałów i przedmiotów niepotrzebnych bądź zużytych oraz przez oszczędne gospodarowanie materiałami plastycznymi.
Realizowane na spotkaniach zagadnienia łączyły teorię z praktyką, pozwalając bliżej poznać wybrane zagadnienia związane z ochroną przyrody, ekologią, wykorzystaniem surowców wtórnych i przedmiotów codziennego użytku do tworzenia prac plastycznych i technicznych. Nazwa innowacji „Eko-artysta” związana jest z propagowaniem wśród uczniów postawy proekologicznej i pokazanie, że praktyczne działania plastyczne i techniczne umożliwiają wykorzystanie niepotrzebnych materiałów i przedmiotów do tworzenia nowych również użytecznych. Na prowadzonych przeze mnie zajęciach uczniowie mogli tworzyć „coś z niczego”, oglądali filmy związane z ekologią np.: o segregowaniu śmieci. Uczestniczyli w wielu konkursach o tematyce ekologicznej np. „Olimpiada wiedzy o lesie” jak również w konkursach plastycznych, technicznych gdzie mogli wykorzystać zdobyte wiadomości, umiejętności związane z technikami plastycznymi wykorzystującymi surowce wtórne w tworzeniu prac do konkursów np. :
• do powiatowego konkursu „Przyroda wokół mnie”
• do międzyszkolnego konkursu „Zrób coś z niczego”.
Uczniowie uczestniczyli również w konkursie „Ozdoba choinkowa z odpadów” organizowanym przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne w ramach projektu „Czysta Częstochowa- dajmy kosza śmieciom”.

3. Udział w ogólnopolskich kampaniach i programach edukacyjnych.
Uczniowie mojej klasy uczestniczyli w ogólnopolskich kampaniach prozdrowotnych: „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”. Uczestniczyli również od dwóch lat w ogólnopolskim programie „Śniadanie Daje Moc”. Celem uczestnictwa w tych wszystkich programach jest szerzenie wiedzy i świadomości dzieci na temat prawidłowego odżywiania się i wpływu tego co jemy na nasz organizm.
Uczniowie i ich rodzice uczestniczyli także w programie edukacyjnym „Klub Bezpiecznego Puchatka” , którego celem było uczenie dzieci bezpiecznych zachowań nie tylko na drodze jak również w domu, w szkole czy w czasie zabawy na placu zabaw. W ramach programu uczniowie wzięli udział z Ogólnopolskim Teście Bezpieczeństwa.
Realizowałam z uczniami zajęcia w ramach projektu „Etyka nie tylko dla smyka” organizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i Centralne Biuro Antykorupcyjne. Celem zajęć było kształtowanie postaw społeczno – moralnych uczniów, rozwijanie wrażliwości na świat wartości, nabywanie umiejętności podejmowania etycznych wyborów i ponoszenia za nie konsekwencji.
Uczniowie uczestniczyli także w projektach edukacyjnych organizowanych przez Unicef. Jednym z nich był projekt „Prawa dziecka a problemy współczesnego świata”. W ramach projektu uczniowie dowiedzieli się czym zajmuje się Unicef, czym jest Konwencja Praw Dziecka i jakie prawa przysługują wszystkim dzieciom na świecie. Poznali z jakimi problemami borykają się dzieci w innych zakątkach świata i gdzie mogą szukać pomocy w razie zagrożenia.
Kolejnym projektem, w którym brali udział moi uczniowie był „Mali uczniowie idą do szkoły”. W trakcie realizacji projektu uczniowie poznali sytuację społeczną i edukacyjną dzieci mieszkających w Mali. W ramach prowadzonej akcji uczniowie przygotowywali specjalnie, własnoręcznie wykonane książki. Rodzaj literatury, jak i technika wykonania były dowolne. Wszystkie prace zostały zaprezentowane przez uczniów podczas zorganizowanego w szkole „Dnia Książki dla Afryki”. Zaproszeni do szkoły goście mogli zakupić wybraną książkę, przekazując w zamian darowiznę na rzecz dzieci w Mali.
Efekty działań:
Uczniowie uczęszczający na prowadzone przeze mnie zajęcia dodatkowe mieli możliwość wyrównania braków edukacyjnych jak i nabycia nowych umiejętności oraz poszerzenia swojej wiedzy. Rozwijali swoje zainteresowania i wrażliwość estetyczną. Aktywnie spędzali czas integrując się w grupie. Mogli zaprezentować swoje talenty podczas konkursów zajmując czołowe miejsca. Promowali szkołę w środowisku lokalnym, na terenie miasta i powiatu. Zaangażowanie uczniów w życie klasy i szkoły przyczyniło się do tworzenia pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.
Uczestnicząc w zajęciach koła informatycznego uczniowie poznali podstawowe elementy komputera i ich funkcje. Poszerzyli swoją wiedzę i umiejętności w zakresie posługiwania się programami komputerowymi: Microsoft Word, Paint. Dzięki działalności koła „Eko – artysta” dzieci podniosły świadomość ekologiczną, wzbogaciły wiedzę i umiejętności o świecie przyrody i sposobach jego ochrony. Podjęły prace na rzecz ochrony przyrody. Nauczyły się oszczędnie gospodarować materiałami plastycznymi. Potrafią wykorzystywać przedmioty niepotrzebne, nadające się do recyklingu, do tworzenia nowych.
Akcje charytatywne przeprowadzone w szkole odgrywają dużą rolę w kształtowaniu postaw społecznych oraz empatii. Uczą one dzieci wrażliwości na potrzeby innych, kształtują pozytywną postawę wobec cierpiących i potrzebujących. Moi uczniowie i uczniowie naszej szkoły wraz z rodzicami chętnie angażują się w tego typu działania.

§ 8 ust.2 pkt 4c
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1. Organizacja szkolnych i międzyszkolnych konkursów
W trakcie stażu organizowałam wiele konkursów szkolnych, między szkolnych i konkurs powiatowy dla uczniów klas I –III i oddziału przedszkolnego.
a) konkursy recytatorskie dla klas I-III (również oddział przedszkolny)
• „ Wesołe wierszowanie”, szkolny
• „ Mały Patriota” szkolny
• „Przywołaj wierszem wiosnę”
b) konkurs literacki
• „Wiosna piórem pisana” powiatowy
c) konkursy plastyczne
• „Wiosna w orgiami”
• „Kartka wielkanocna –metodą origami”
• „Laurka dla mamy – metodą origami”
• „Jesień w origami”

d) konkursy plastyczno – techniczne
• „Stroik świąteczny”
• „Eko – moda” co roczna edycja

e) konkurs kaligraficzny dla klas I – III

Organizowałam wystawy prac konkursowych, a zdjęcia i listę laureatów umieszczałam na stronie internetowej szkoły.

2. Prowadzenie zajęć koła plastycznego - origami.

Dla uczniów uzdolnionych plastycznie oraz zainteresowanych plastyczną sztuką origami organizowałam zajęcia pozalekcyjne. Podczas zajęć mogli rozwijać swoje zdolności plastyczne, poznawać nowe techniki i metody wykonywania prac. Rozwijali umiejętność składania papieru metodą origami (płaskie i przestrzenne). Podczas zajęć wykonywali również prace, które wysyłane były na konkursy plastyczne oraz wykonywali prace na bożonarodzeniowe i wielkanocne kiermasze szkolne.
Prowadziłam również koło informatyczne dla uczniów klas II. Podczas zajęć uczniowie wdrażali się do samodzielnego korzystania z różnych programów komputerowych. Zdobywali umiejętności zastosowania komputera w nauce, zabawie, realizacji własnych pomysłów i rozwijaniu zainteresowań. Rozwijanie zainteresowań technologią informatyczną, którą mogli wykorzystać to tworzenia prac konkursowych np. kartka Walentynowa lub tworzenia prac dodatkowych np. o znanych Polakach.

3. Praca z uczniem słabym.

Dla uczniów mających trudności w nauce lub zaległości spowodowane dłuższą nieobecnością zorganizowałam w klasach I – III zajęcia wyrównawcze.
Prowadziłam również zajęcia indywidualne z uczniem obcojęzycznym pochodzącym z Ukrainy. Pracowałam z nim nie tylko nad nauką języka polskiego, ale również nad wyrównaniem różnic programowych.

4. Promowanie szkoły.

Przez cały czas trwania stażu staram się promować szkołę poprzez organizowanie konkursów i zapraszaniem do udziału w nich uczniów z różnych szkół. Angażowałam swoich uczniów do uczestnictwa w konkursach wewnętrznych i zewnętrznych na różnych szczeblach. Organizowane konkursy i osiągnięcia uczniów umieszczane były na stronie internetowej szkoły. Osiągnięcia moich uczniów opisałam w § 8 ust. 2 pkt 1, ppkt 9.
W ramach współpracy szkoły z pobliskimi przedszkolami , zorganizowałam zajęcia otwarte dla przedszkolaków z Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 43 w Częstochowie. Dzieci i ich wychowawcy uczestniczyli w zajęciach origami raz z zajęciach Eko- artysta. Uczniowie mojej klasy uczestniczyli w przedstawieniu zorganizowanym przez przedszkolaków z wyżej wymienionego przedszkola.

5. Włączanie uczniów do akcji charytatywnych.
W celu uwrażliwiania dzieci na krzywdę i potrzeby innych dzieci oraz w celu wdrażania do pomagania innym dzieciom zachęcałam uczniów do udziału w akcjach charytatywnych. Uczestniczyliśmy w zbiórce ubrań, środków czystości i artykułów szkolnych dla dzieci mieszkających na Litwie. Zbieraliśmy zabawki, środki czystości dla dzieci z Domu Dziecka. Braliśmy udział w projekcie „Mali uczniowie idą do szkoły”, w ramach którego uczniowie przygotowywali specjalne, własnoręcznie wykonane książeczki. Ich prace zostały zaprezentowane podczas zorganizowanego w szkole „Dnia Książki dla Afryki”. Zaproszeni do szkoły goście mogli zakupić wybraną książkę, przekazując w zamian darowiznę na rzecz dzieci w Mali.
Co roku organizujemy zbiórkę żywności, koców, zabawek dla zwierząt z częstochowskiego schroniska. Uczestniczymy również w ogólnopolskich akcjach charytatywnych takich jak Góra Grosza, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Bierzemy również udział w akcjach proekologicznych jak Sprzątanie Świata, Dni Ziemi.

6. Współorganizowanie wycieczek i imprez okolicznościowych wg kalendarza imprez.
W celu integracji zespołu klasowego zorganizowałam, przy współpracy z innymi nauczycielkami i z rodzicami coroczne okolicznościowe imprezy klasowe tj. Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, Andrzejki, Mikołajki, Klasową Wigilię, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty oraz bal karnawałowy dla dzieci z oddziału przedszkolnego i klas I –III. Tworzyłam scenografie do przedstawień i balu karnawałowego. Współpracowałam przy organizacji akademii „Pasowanie na pierwszoklasistę” oraz apelu na rozpoczęcie roku szkolnego. Od dwóch lat organizujemy w klasie w ramach ogólnopolskiej akcji „Śniadanie Daje Moc” klasowe drugie śniadanie.
Zorganizowałam wyjścia i wycieczki m.in. do Planetarium, Przybynowa na zajęci warsztatowe „Mleko i jak powstają z niego przetwory”, wycieczkę do Muzeum Stary Młyn, do Manufaktury lizaków „Hokus-Pokus” gdzie uczniowie mogli samodzielnie tworzyć lizaki. Uczniowie uczestniczyli również w zajęciach warsztatowych w Etnojurze w Żarkach oraz w Muzeum Chleba w Radzionkowie. Wspólnie uczestniczyli w lekcjach i quizach w mobilnym centrum nauki „Planeta Energia”. Zwiedzili Park Dinozaurów w Zatorze, odbyli lekcję przyrodniczą w Zagrodzie Żubrów w Jankowicach, poznali pracę gwarka w Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach.
Organizowałam również wyjścia związane z tematyką bieżących zajęć np. wyjście do lasu w celu obserwacji warstw lasu, do ogródków działkowych w celu rozpoznawania pierwszych wiosennych kwiatów. Co roku odwiedzamy groby żołnierzy na pobliskim cmentarzu .

Efekty działań:
Udział w kołach rozwijających zdolności oraz udział w konkursach dał dzieciom możliwość prezentacji swoich talentów plastycznych , technicznych i recytatorskich. Ważnym efektem ich pracy są nie tylko osiągnięcia ale wzbudzenie kreatywności uczniów i zadowolenie dzieci z ich własnych wytworów. Organizowane konkursy umożliwiły nawiązanie współpracy z innymi placówkami oraz przyczyniły się do promocji szkoły w szerszym środowisku.
Organizowane wycieczki podniosły atrakcyjność zajęć pozaszkolnych. Dały uczniom możliwość zapoznania się z faktami i miejscami znanymi z zajęć lekcyjnych. Organizowane wycieczki miały charakter nie tylko integracyjny, ale również edukacyjny, kulturowy i krajoznawczy. Uczniowie mogli na chwilę cofnąć się w daleką przeszłość i poznać prace gwarka, samodzielnie spróbować mielić ziarno i piec bułki lub samodzielnie robić lizaki. Zorganizowane imprezy klasowe, szkolne stały się czynnikiem, który pozytywnie wpływają na życie szkoły. Uczniowie lubią w nich uczestniczyć i potrafią się kulturalnie bawić, co buduje pozytywny obraz szkoły u samych uczniów i w środowisku lokalnym. Organizowane wycieczki i imprezy pogłębiły współpracę rodziców z nauczycielem oraz zacieśniły relacje koleżeńskie między uczniami.
Uczniowie poprzez udział w licznych akcjach charytatywnych rozwijali swoją wrażliwość i umiejętność empatii. Udział w akcjach charytatywnych dał im możliwość dostrzeżenia potrzebujących i dzielić się z innymi tym co mają.
§ 8 ust.2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
1. Współpraca policją.
Co roku we wrześniu przy współpracy z innymi nauczycielkami organizujemy dla uczniów klas I –III i oddziału przedszkolnego spotkanie z Policjantem. Podczas spotkania o tematyce „Bezpieczna droga do szkoły” uczniowie utrwalali zasady prawidłowego poruszania się po drodze jak i po chodniku . Uczyli się jak postępować w przypadkach zaczepiania przez osoby obce. Uczestniczyli również w spotkaniu, na którym dowiedzieli się jak niektóre narkotyki i środki odurzające mogą negatywnie wpływać na ich organizm.

2. Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
W ramach współpracy z pedagogiem szkolnym w mojej klasie przeprowadzona została pogadanka na temat rozwiązywania konfliktów koleżeńskich. Skierowałam również na badania do Poradni Psychologiczni – Pedagogicznej uczniów z trudnościami w nauce oraz z problemami w komunikowaniu się . Poprosiłam pedagogia o obecność i wsparcie podczas rozmowy z rodzicami uczniów stwarzających problemy wychowawcze. W ramach współpracy z pedagogiem szkolnym uczniowie uczestniczyli również w spotkaniu prowadzonym przez panią prokurator. Spotkanie dotyczyło wyjaśnienia konsekwencji prawnych uczestniczenia w interaktywnej grze internetowej o nazwie „Niebieski wieloryb” oraz przeciwdziałaniu zachowaniom ryzykownym u młodych ludzi.
Współpracując z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną otrzymałam opinie z poradni, które są wskazówką do dalszej pracy pedagogicznej z dziećmi. Dały mi również możliwość kierowania dzieci na zajęcia wyrównawcze lub korekcyjno – kompensacyjne. Uzyskane opinie pomogły mi w indywidualizacji pracy uczniów. Pracownicy poradni przeprowadzili w mojej klasie w ramach projektu MIŚ „Maluchy i Świat” zajęcia o tematyce „Kontakt interdyscyplinarny w środowisku dzieci i młodzieży – porozumiewanie bez agresji i przemocy” oraz „ Uzależnienie od środków psychoaktywnych – trening asertywności”.
Rodzice uczniów mojej klasy mieli możliwość uczestniczyć w prelekcji na temat „Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dzieci”, prowadzonej przez pracowników współpracującej ze szkołą Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Częstochowie.

3. Współpraca z pielęgniarka szkolną.
W ramach współpracy z pielęgniarką szkolną udzielana była doraźna pomoc wynikająca ze złego samopoczucia uczniów. Uczniowie brali również udział w corocznej fluoryzacji zębów (uczestnictwo uwarunkowane było zgodą rodziców). Uczniowie w ramach promowania zdrowego trybu życia uczestniczyli w konkursie „Czas na zdrowie”, w którym zajęli pierwsze miejsce. Odbyli spotkanie z panią dietetyk, podczas którego utrwalili wiadomości na temat piramidy żywieniowej, zdrowego odżywiania się, aktywnego spędzania czasu wolnego.

4. Współpraca z biblioteką.
Celem podjęcia współpracy z biblioteką było rozwijanie u dzieci zainteresowań czytelniczych jak również poznanie zasad funkcjonowania biblioteki. Po przeprowadzonych zajęciach bibliotecznych zostały założone dzieciom karty czytelnicze. Uczniowie uczestniczyli w organizowanych przez bibliotekę konkursach ze znajomości legend polskich i lektur oraz w konkursie recytatorskim „Moja biblioteka”.
Od lat nasza szkoła współpracuje z Biblioteką Publiczną Filia nr 20. Uczniowie mojej klasy uczestniczyli w konkursie recytatorskim „Muzyka rytmu się trzyma” i konkursie plastycznym „Czytam i maluję”. Co roku podczas Festynu Rodzinnego uczniowie wraz z rodzicami wspierają bibliotekę szkolną przynosząc nowe i używane książki na kiermasz książek.

5. Pozyskiwanie środków na remont i doposażenie klas.
Wraz z uczniami i ich rodzicami organizujemy zbiórkę makulatury i zużytych baterii. Z funduszy pozyskanych ze sprzedaży makulatury rodzice zakupili do klasy papier ksero. Od kilku lat szkoła współpracuje z firmą Reba zajmująca się zbiórka zużytych baterii. Za uzyskane ze zbiórki punkty uczniowie mojej klasy otrzymali kredki oraz drewniane piórniki.
Rodzice na bieżąco doposażyli klasę w potrzebne materiały plastyczne, środki czystości, książki do klasowej biblioteczki. Zakupili również rolety okienne. Udzielali się wspierając rzeczowo i swoją pomocą klasowe i szkolne uroczystości i imprezy.
Efekty działań:
Nawiązanie współpracy z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną pozwoliło mi rozwiązać wiele trudnych spraw wychowawczych, a także dokładnie zdiagnozować problemy w nauce u poszczególnych uczniów i objąć ich konkretna pomocą pedagogiczną na terenie szkoły. Uwzględniając w swojej pracy dydaktycznej i wychowawczej potrzeby rozwojowe uczniów, problematykę środowiska lokalnego oraz współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne, przyczyniałam się do poprawy sytuacji rodzinnej i szkolnej uczniów.
Współpraca z wymienionymi instytucjami i osobami, pozwoliła przybliżyć dzieciom środowisko szkolne i zbudować pozytywny obraz szkoły. Uczniowie poznali pracę różnych zawodów. Zostali wyposażeni w wiedzę z zakresu bezpieczeństwa na drodze, podczas wakacji oraz w stosunku do osób obcych. Mogli rozwijać swoje zainteresowania czytelnicze.

§ 8 ust.2 pkt 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
W czasie trwania stażu otrzymałam:
 Nagrodę Dyrektora Szkoły - 14.10.2015 roku,
 ocenę wyróżniającą pracy nauczyciela - 24 .04.2017 roku.

Największym jednak osiągnięciem zawodowym są dla mnie osiągnięcia moich uczniów.
Otrzymałam również podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursów oraz od dyrekcji Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie za coroczne organizowanie na terenie naszej szkoły akcji pomocy dla zwierząt.

§ 8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych/ wychowawczych.
Spełniając wymogi kwalifikacyjne przygotowałam opracowanie dwóch przypadków. W okresie stażu rozpoznawałam i rozwiązywałam wiele problemów edukacyjnych i wychowawczo - opiekuńczych. Przedstawiam analizę dwóch z nich.
1. Uczeń obcojęzyczny w klasie.
2. Uczennica z trudnościami nauki czytania i pisania.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.