X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35994
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

WSTĘP

Okres trwania stażu: od 1 września 2014r. do 31 maja 2017r.
Imię i nazwisko nauczyciela: Marzena Kleszcz
Nazwa i adres szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka „Złoty Potok”
Stanowisko pracy: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, wychowawca świetlicy, logopeda

Posiadane kwalifikacje:
• Studia licencjackie na kierunku: terapia pedagogiczna z oligofrenopedagogiką;
• studia magisterskie na kierunku: pedagogika terapeutyczna z oligofrenopedagogiką;
• studia podyplomowe na kierunku: edukacja elementarna – kształcenie
zintegrowanie i wychowanie przedszkolne;
• studia podyplomowe na kierunku: logopedia szkolna i przedszkolna.

Imię i nazwisko opiekuna stażu: Jolanta Dyda

II - SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego. Zostało napisane na podstawie § 7 Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004r.(aktualizacja: Rozporządzenie MEN z 1 marca 2013r.) w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Odbyty przeze mnie staż był okresem wzbogacania wiedzy i rozwijania umiejętności. Stanowi podsumowanie realizacji celów i zadań w sporządzonym przeze mnie planie rozwoju zawodowego.
§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
Realizację tego punktu rozpoczęłam od oceny własnych możliwości jako nauczyciela i potrzeb związanych z rozwojem zawodowym. Z początkiem września 2014r. złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu do dyrektora szkoły. W celu dobrego zorganizowania pracy w okresie stażu nawiązałam współpracę z opiekunem stażu – mgr Jolantą Dydą. We wrześniu 2014r. po omówieniu procedury awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego ustaliłyśmy zasady naszej współpracy.
Na początku rok szkolnego 2014/2015 zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu nauczyciela (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku, w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393 oraz Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 r.) i na ich podstawie przygotowałam plan rozwoju zawodowego, który omówiłam ze swoim opiekunem. Plan został zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
W trakcie stażu nabywałam wiedzę i doświadczenie poprzez:
- doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych i specjalistycznych,
- współpracę z doświadczonymi nauczycielami,
- udział w różnych formach samokształcenia,
- korzystanie z fachowej literatury i edukacyjnych serwisów internetowych,
- opracowywanie bądź modyfikowanie scenariuszy zajęć,
- przygotowywanie scenariuszy uroczystości,
- przygotowywanie pomocy dydaktycznych,
- opracowywanie metod i zabaw wykorzystywanych na lekcji, np. „Zaczytany Poniedziałek”, „Mistrz Mnożenia”, „Tabela manii mnożenia i dzielenia”.
Zgodnie z harmonogramem i zasadami wynikającymi z przepisów prawa oświatowego prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły:
- 20.10.2014r., temat: „Rodzinny dom”. Zajęcia prowadzone w klasie III
- 01.12.2015r., temat: „Jesienna pogoda”. Zajęcia przeprowadzone w klasie IIa
- 13.01.2017 r., temat: „Jak mierzymy?”. Zajęcia przeprowadzone w klasie IIa

Wszystkie zajęcia były analizowane pod względem merytorycznym oraz metodycznym i uzyskały opinię pozytywną. Przeprowadzenie zajęć poprzedzone było zredagowaniem konspektu lekcji. Wspólnie z opiekunem omawiałam każdą lekcję podczas konsultacji. W trakcie tych spotkań analizowałam swoje mocne i słabe strony, wykorzystany materiał dydaktyczny, poziom wiedzy merytorycznej, a także aktywność i reakcje uczniów. Wymiana spostrzeżeń z opiekunem stażu okazała się doświadczeniem bardzo przydatnym w pracy nad kształtowaniem umiejętności nauczania. Wnioski uwzględniałam przy planowaniu dalszej pracy. Dzięki temu nauczyłam się eliminować błędy i prawidłowo prowadzić zajęcia. Oprócz tego obserwowałam również lekcje, uroczystości szkolne prowadzone przez innych nauczycieli. Szczególną uwagę zwracałam na sposób wykorzystania czasu w trakcie zajęć, rodzaj stosowanych metod pracy z uczniami oraz indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i tych zdolniejszych. Obserwacja lekcji pozwoliła mi poznać warsztat pracy doświadczonego nauczyciela. Skupiałam się także na formach pracy, atmosferze panującej na lekcji, a także na stosunku nauczyciela do uczniów. Dzięki tym obserwacjom mogłam udoskonalać swój warsztat pracy, zyskałam nowe pomysły do realizacji zajęć w sposób ciekawy i motywujący uczniów. W szkole mogłam liczyć na pomoc innych nauczycieli. Dużym wsparciem od początku mojej pracy w szkole była dla mnie wicedyrektor p. Jolanta Dyda, która zawsze chętnie dzieliła się wiedzą z zakresu prawa oświatowego, właściwego organizowania procesu dydaktycznego bądź pomagała w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Często konsultowałam się z innymi nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej. Dużą wiedzę czerpałam od p. Bożeny Licznar, która jako doświadczony nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej przekazywała mi wiele wartościowych rozwiązań.
Źródłem wiedzy na temat stosowanych przeze mnie metod pracy byli również uczniowie. Dokonywałam ewaluacji swoich działań, obserwowałam reakcje uczniów, ich zainteresowanie oraz sposób przyswajania wiedzy. Starałam się na bieżąco modyfikować metody, dostosowując je do indywidualnych potrzeb uczniów, dbając również o odpowiedni stopień zainteresowania zajęciami.
Na podstawie wymiany opinii z innymi nauczycielami, osiągnięć moich wychowanków i autorefleksji doszłam do następujących wniosków:
- praca nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej jest dla mnie źródłem wielu satysfakcji i chciałabym się rozwijać w tym kierunku,
- mam dobry kontakt z uczniami, staram się zawsze dobrze poznać swoich wychowanków,
-zdobyte w trakcie kilku lat pracy doświadczenie oraz wiedza pozwalają mi w zadowalający i efektywny sposób prowadzić proces dydaktyczny i wychowawczy,
- potrafię współpracować z uczniami, mam ich zaufanie, czego dowodem jest wybór mojej osoby na Rzecznika Praw Ucznia,
- dobra współpraca z nauczycielami oraz rodzicami moich uczniów wzbogaciła mój warsztat, staram się włączać jak najczęściej rodziców w życie klasy,
- na danym etapie kariery zawodowej czuję potrzebę dalszego rozwoju i wdrażania nowych sposobów pracy oraz dostosowywania ich do potrzeb szkoły.

W okresie stażu systematycznie doskonaliłam własny warsztat pracy. Wiedzę i umiejętności pogłębiałam w procesie wewnątrzszkolnego i zewnętrznego doskonalenia. Brałam udział w spotkaniach dla nauczycieli, szkoleniach, Radach Pedagogicznych. Uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia zawodowego:
- konferencja Opolskiego Kuratora Oświaty na temat: „Edukacja matematyczna małych dzieci. Sześciolatek w świecie kształtów, liczb, kolorów” (22.10.2014r.);
- szkolenie w ramach WDN na temat: „Metody aktywizujące – rodzaje i sposoby wykorzystania na lekcjach” (03.12.2014r.);
- szkolenie okresowe BHP dla pracowników oświaty (21.03-22.03.2014r.);
- udział w I Opolskim Forum Szkolnych Rzeczników Praw Ucznia (maj 2014r.)
- szkolenie w ramach WDN na temat: „ Praca z zespołem o zróżnicowanym poziomie i potrzebach edukacyjnych” (11.03.2015r);
- szkolenie w ramach WDN na temat: „Wygaszanie agresywnych zachowań” (14.04.2015r.);
-Grant Opolskiego Kuratora Oświaty na temat: „Praca z uczniem ze spectrum autyzmu. Jak pracować z uczniem z zaburzeniami łączonymi na każdym etapie edukacyjnym” (12.09-13.09.2015r.);
- Grant Opolskiego Kuratora Oświaty na temat: „Sześciolatek w szkole radzi sobie, ale...” (20.09., 18.10.2015r.);
- szkolenie okresowe BHP dla pracowników oświaty (18.11.2015r.);
- szkolenie w zakresie nowoczesnych metod nauczania z elementami neurodydaktyki realizowanym w ramach projektu systemowego „Neurony na rzecz ucznia i szkoły – przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI wieku” (27.04.2015r.);
- „Jak budować bezpieczną i przyjazną szkołę?” – w ramach WDN (26.01.2016r.);
- „Aktywna praca z rodzicami” – w ramach WDN (03.03.2016r.);
- warsztaty z projektu EDUKO – „Dziedzictwo Historyczno – Kulturowe” (12.10.2016r, 27-28.10.2016r.);
- Grant Opolskiego Kuratora Oświaty na temat: Rozwijanie kompetencji czytelniczych” (22.10.2016r);
- „Twórcza zabawa, czyli jak wspomagać rozwój dziecka” (05.04.2015r.);
- konferencja prowadzona przez RCRE dotycząca zmian w systemie oświaty ze szczególnym uwzględnieniem edukacji wczesnoszkolnej (16.05.2017r.);
- „Myślę i działam z kostką edukacyjną w ramach nowej podstawy programowej” (18.05.2017r.).

Szkolenia, w których uczestniczyłam oprócz solidnej podbudowy teoretycznej pomogły mi również w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykam się w codziennej pracy. Wiedza, którą zdobyłam umożliwiła mi poszerzenie swoich możliwości i doskonalenie warsztatu pracy. Wiele z poznanych metod wykorzystuję stale na lekcjach, co przyczyniło się do podwyższenia poziomu pracy z uczniem. Również rozmowy z nauczycielami uczestniczącymi na szkoleniach były dla mnie często inspirujące, zwracały moją uwagę na pewne ważne zagadnienia.
Przeprowadziłam szkolenie Rady Pedagogicznej na temat:
- „Praca z uczniem ze spectrum autyzmu. Jak pracować z uczniem z zaburzeniami łączonymi na każdym etapie edukacyjnym” (28.10.2015r.), wspólnie z p. Bożeną Licznar
- „Metody zachęcania uczniów do nauki” (24.05.2017r).

Zgodnie z planem rozwoju przygotowałam i przeprowadziłam zajęcia otwarte dla rodziców i nauczycieli. Opracowałam scenariusz zajęć integracyjnych dla grupy przedszkolnej, która odwiedziła szkołę ze swoimi nauczycielkami 17 marca 2015r. Temat zajęć brzmiał: „W ogródku Pani Wiosny”. Zajęcia przeprowadziłam wspólnie z nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej p. Bożeną Licznar i wychowawcą świetlicy p. Joanną Salawą. Głównym ich celem było zapoznanie dzieci ze szkołą, nauczycielami oraz zacieśnianie współpracy między przedszkolem a szkołą. Na zajęcia byli zaproszeni również rodzice dzieci, które od roku szkolnego 2015/2016 mogły rozpocząć naukę w klasie I. było to połączenie zabaw ruchowych, plastycznych i przyrodniczych, oscylujących wokół tematu zbliżającej się wiosny. Końcowym etapem było wspólne sadzenie nasion kwiatków, które dzieci zabrały ze sobą.
18 czerwca 2015r. zorganizowałam wspólnie z rodzicami uczniów klasy III klasowy piknik rodzinny. Okazją było przede wszystkim zakończenie roku szkolnego i pożegnanie z uczniami oraz ich rodzicami. Opracowałam scenariusz tego spotkania, który uwzględniał rozgrywki rodzinne, takie jak wyścigi rzędów, zagadki, gry zespołowe oraz wspólny poczęstunek, który przygotowali rodzice. Piknik odbył się na boisku szkolnym. Przybyli wszyscy uczniowie klasy III, ich rodzice, a nawet rodzeństwo. Była to wspaniała okazja do lepszego zintegrowania zespołu klasowego, a także aktywnego, bliskiego spędzania czasu wolnego dzieci z rodzicami. Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni ze spotkania, rodzice mieli również okazję zobaczyć jak ich dzieci bawią się i współpracują ze swoimi rówieśnikami.
Zaprosiłam również 11 kwietnia 2016r. wychowawczynię klasy II p. Bożenę Licznar wraz z jej uczniami na krótką inscenizację teatralną, przygotowaną przez moich uczniów na podstawie tekstu z podręcznika pt. „Witamy wiosnę”. Wcześniej z uczniami przygotowywaliśmy scenografię oraz kukiełki.
W takcie stażu aktywnie uczestniczyłam we wszystkich uroczystościach i przedsięwzięciach szkolnych, chętnie pomagałam w ich organizowaniu. Oprócz tego przygotowywałam samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami następujące uroczystości szkolne:
• 20.04.2015r. – przygotowanie z klasą III apelu okolicznościowego z okazji świąt majowych;
• 13.10.2015r. – przygotowanie z uczniami klasy Ia i Ib uroczystości z okazji pasowania na ucznia klasy pierwszej (wspólnie z wychowawczynią p. Joanną Salawą);
• 29.04.2016r. – przygotowanie z uczniami klasy Ia i Ib uroczystego apelu z okazji świąt majowych (wspólnie z wychowawczynią p. Joanną Salawą);
• 22.12.2016r. – przygotowanie z uczniami klasy IIa i IIb szkolnych jasełek (wspólnie z wychowawczynią p. Joanną Salawą).
Przygotowanie szkolnych akademii było okazją do rozwinięcia uzdolnień uczniów, zwiększenia ich kreatywności i otwartości, a także promocji szkoły na terenie społeczności lokalnej.
Oprócz tego w roku szkolnym 2014/2015 prowadziłam kronikę szkolną, wspomagałam innych nauczycieli w przygotowywaniu gazetek szkolnych lub dekoracji poprzez oprawę graficzną, wykonywałam zaproszenia związane z uroczystościami szkolnymi.
Włączałam się w przygotowywanie szkolnych konkursów i zabaw. Aby urozmaicić lekcje i zachęcić uczniów do nauki organizowałam klasowe konkursy tematyczne. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w tego rodzaju zajęciach, motywacją dodatkową były skromne nagrody i dyplomy pamiątkowe. Co roku przeprowadzałam eliminacje klasowe do gminnego konkursu matematycznego bądź ortograficznego klas młodszych. Opracowywałam testy, a po wyłonieniu zwycięzcy rozpoczynałam z uczniem przygotowywania do konkursu gminnego.
Do realizacji niektórych treści wykorzystywałam projekty edukacyjne. W trakcie trwania stażu na nauczyciela mianowanego przeprowadziłam dwa projekty. Pierwszy z nich pt. „Kącik Małego Ogrodnika” miał za zadanie przybliżyć dzieciom gatunki kwiatów i warzyw uprawianych w ogródkach, a także kształtować umiejętność uprawy wybranych roślin. Po kilku zajęciach teoretycznych związanych z prezentowaniem wybranych roślin, omawianiem ich budowy i warunków uprawy uczniowie założyli hodowlę kwiatów i warzyw. Najpierw pielęgnowali je w rozsadnikach, a później zabierali do domu. Część kwiatów została posadzona w donicach na podwórku szkoły, uczniowie na zmianę ich doglądali. Projekt był realizowany w klasie I, od marca do czerwca 2016r. kolejny projekt pt. „Moja przygoda na Antarktydzie” miał na celu rozwijanie wiedzy z zakresu technologii komputerowej oraz doskonalenie umiejętności samodzielnego pisania tekstów na podany temat. Po wykonaniu zdjęć i ich obróbce w programie komputerowym uczniowie mieli za zadanie napisać własne opowiadanie związane ze zdjęciem. Wszystkie prace uczniów zostały zebrane w całość i tworzyły klasowe książeczki z opowieściami, które były w klasach udostępnione do oglądania. Ten projekt realizowałam z uczniami klasy II w marcu 2017r.
Chcąc rozwijać kompetencje czytelnicze swoich wychowanków, ich zainteresowanie literaturą dziecięcą i szacunek do książek w maju 2017r. przygotowałam wstępny projekt innowacji pedagogicznej, którą chciałabym prowadzić w roku szkolnym 2017/2018 z uczniami klasy III. Tytuł innowacji brzmi: „Przygody żaby Moniki”, czyli nasze doświadczenia z pisaniem książki. W trakcie przeprowadzania innowacji uczniowie poznają historię książki, wezmą udział w zajęciach bibliotecznych, warsztatach drukarskich i poznają proces powstawania książki. Efektem końcowym będzie praca zbiorowa uczniów – napisanie serii opowiadań, których główną bohaterką będzie klasowa maskotka – żaba Monika. Do opowiadań dołączone będą zdjęcia, a całość zostanie wydrukowana i ładnie oprawiona. W planach innowacji jest również zorganizowanie 23 kwietnia szkolnego dnia książki, przydzielenie różnych zadań klasom i zaprezentowanie na wystawie pracy uczniów klasy III – gotowej, stworzonej przez nich książki. Dzięki takiemu doświadczeniu uczniowie nabiorą szacunku do książek jako dzieł wymagających pracy wielu osób, a także zainteresują się literaturą dziecięcą i docenią jej wartość.
Ważnym elementem przy organizowaniu procesu dydaktyczno – wychowawczego było zgłębianie literatury pedagogicznej. Z uwagi na jej wielorakość starałam się opierać na pozycjach polecanych przez doświadczonych nauczycieli, metodyków, osób prowadzących różne szkolenia, w których uczestniczyłam. Sama często szukałam interesujących mnie zagadnień, wspomagających moją pracę. Poniżej przedstawiam pozycje, z których najczęściej korzystałam przygotowując się do zajęć.
• „Życie szkoły” – czasopismo dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej;
• „Wprowadzenie do nauki czytania – litery i dźwięki” – M.-L. Winninger
• „Metody nauki czytania i pisania z perspektywy trudności uczniów” – Anna Jurek
• „Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym” – D. Czelakowska
• „Mały leksykon pedagoga wczesnoszkolnego” – pod red. Jolanty Karbowiczek
• „Gotowe scenariusze lekcji aktywizujących” – Elżbieta Drygas
• „Dźwięki mowy” – red. A. Mauer
• „Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej : poradnik dla nauczyciela” - Jerzy Nowik
• „Dziecięca matematyka : metodyka i scenariusze zajęć z sześciolatkami w przedszkolu, w szkole i w placówkach integracyjnych” – E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska
• „Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Poradnik dla nauczyciela” – I. Fechner – Sędzicka, B. Ochmańska, W. Odrobina
• „Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych” – K. J. Szmidt
• „Nauczyciel – rodzic. Skuteczne porozumiewanie się” - C.J. Christopher.

Często korzystałam również z artykułów, opracowań, scenariuszy, pomysłów na zabawy edukacyjne bądź prace plastyczne dostępnych w Internecie na portalach edukacyjnych takich, jak: www.scholaris.pl, www.ore.edu.pl, www.profesor.pl, www.edukacja.edux.pl, www.eduforum.pl.

§7 ust.1.pkt 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego
W trakcie stażu zgłębiałam swoją wiedzę dotyczącą funkcjonowania szkoły. Analizowałam dokumentację związaną z jej organizacją: Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Wychowawczy, Program Profilaktyczny, regulaminy szkolne, procedury postępowania w różnych sytuacjach. Regularnie uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i byłam członkiem następujących zespołów: do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej, ds. pomocy socjalnej, ds. wychowawczych, ds. zawodowego doskonalenia, ds. ewaluacji. Byłam również członkiem komisji rekrutacyjnej oraz przewodniczącą jednego ze szkolnych zespołów egzaminacyjnych na sprawdzianie szóstoklasistów (kwiecień 2015r.). W roku szkolnym 2016/2017 pełniłam funkcję koordynatora zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i dokumentowałam pracę zespołu. Pełnię również funkcję Rzecznika Praw Ucznia. Jest dla mnie bardzo znaczące, iż uczniowie szkoły po raz kolejny wybrali mnie do pełnienia tej funkcji. Cenię sobie ich zaufanie i chęć współpracy, dlatego zawsze, gdy zaistnieje taka potrzeba staram się im pomóc w rozwiązaniu pewnych problemów, odpowiadam na pytania związane z właściwym przestrzeganiem statutu szkoły. W razie konieczności rozmawiam z nauczycielami pełniąc funkcję mediatora. Współpracowałam z Samorządem Szkolnym i jego opiekunem. Odbywałam pogadanki na lekcjach związane z prawami i obowiązkami ucznia, szacunku i tolerancji wobec innych osób.
Ważnym aspektem związanym z realizacją zadań dydaktycznych i wychowawczych jest również ścisła współpraca z rodzicami. Bez tej współpracy efekty pracy nauczyciela nie będą satysfakcjonujące. Na spotkaniach z rodzicami starałam się zawsze wprowadzać miłą atmosferę, być zawsze otwarta na ich pomysły i uwagi, często zaznaczałam, że wymiana informacji o uczniach jest dla obu stron bardzo wartościowa i pomocna. W związku z tym, oprócz ustalonych spotkań z rodzicami często rozmawiałam z nimi w szkole, kontaktowałam się telefonicznie bądź przez zeszyt korespondencji, który na początku roku szkolnego otrzymywał każdy uczeń. Informowałam na bieżąco o ważnych uroczystościach, terminach sprawdzianów, spotkań rodziców, dniach wolnych, potrzebnych na lekcję materiałach. Rodzice bardzo cenili sobie taki systematyczny kontakt. Usprawniło to bardzo naszą współpracę oraz w moim przekonaniu zachęciło rodziców do włączania się w życie klasy. Pewne problemy w nauce czy zachowaniu na bieżąco były konsultowane, dzięki czemu również uczniowie rzetelnie, na miarę swoich możliwości wywiązywali się z obowiązków szkolnych. Oprócz kontaktów z rodzicami moich wychowanków systematycznie uczestniczyłam w zebraniach Rady Rodziców oraz zebraniach dla rodziców przyszłych pierwszoklasistów.
Od początku mojej pracy w szkole jestem członkiem Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka „Złoty Potok”. Systematycznie biorę udział w spotkaniach stowarzyszenia. Wspólnie z innymi nauczycielami włączam się do promocji szkoły w środowisku lokalnym. Biorę czynny udział w różnych przedsięwzięciach, imprezach, w których ważną rolę odgrywa szkoła czy stowarzyszenie. Są to np. wiejskie dożynki lub coroczne grudniowe spotkania środowiskowe, organizowane w szkole.
W ramach realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych sprawowałam opiekę nad uczniami wyjeżdzającymi na szkolne wycieczki (jedno lub kilkudniowe). Dbałam o bezpieczeństwo uczniów i realizowałam program wycieczki. W trakcie trwania stażu odbyły się liczne wycieczki jednodniowe lub kilkugodzinne, wspomagające proces wychowawczy. Oprócz tego byłam opiekunem na następujących wycieczkach kilkudniowych:
- trzydniowa wycieczka szkolna do Karpacza (czerwiec 2015r.);
- pięciodniowy pobyt na zielonej szkole w Dziwnówku ( maj/czerwiec 2016r.);
- sześciodniowy pobyt na zielonej szkole w Dziwnówku (maj 2017r.);
- dwudniowa wycieczka pod hasłem. „Śladami śląskich legend” do zamku Czocha i Lwówka Śląskiego (czerwiec 2017r.).
Dwukrotnie opracowywałam program zajęć realizowany podczas pobytu na zielonej szkole w Dziwnówku, prowadziłam zajęcia z dziećmi. Dokumentowałam nasz pobyt zdjęciami, które były umieszczane na internetowym profilu szkoły. Opieka nad uczniami podczas wycieczek jest niewątpliwie bardzo cennym i zarazem trudnym dla nauczyciela doświadczeniem. Nowe miejsca i sytuacje, w jakich trzeba się odnaleźć wymagają od opiekuna wzmożonej uwagi, umiejętności przewidywania pewnych sytuacji, a także dużej dozy opiekuńczości szczególnie wobec młodszych dzieci. Podczas takich wycieczek priorytetem jest dla mnie zawsze bezpieczeństwo uczniów, jak również rozwijanie wiedzy i zainteresowań uczniów podczas realizacji programu wycieczki. Ma być ona dla ucznia miłym i bogatym w nową wiedzę doświadczeniem. Sprawowanie opieki podczas wyjazdów wzbudza poczucie odpowiedzialności za pełnioną funkcję, a także daje satysfakcję z zapewnienia dzieciom pełnego poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i innych potrzeb z dala od domu i szkoły.

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
W ciągu stażu starałam się poznawać środowisko lokalne uczniów. Od początku mojej pracy w Szkole Podstawowej w Łące Prudnickiej jestem wychowawcą klas I-III, a także jednym z wychowawców w świetlicy. Obserwowałam moich podopiecznych podczas zajęć, na przerwach, a także na wszelkiego rodzaju imprezach, spotkaniach czy wycieczkach szkolnych. Te wspólne lata pozwoliły mi na wzajemne poznanie swoich potrzeb, wypracowaliśmy sobie pewne zasady współpracy i co bardzo ważne dla mnie jako wychowawcy – zbudowaliśmy wzajemne zaufanie. W dokładnym poznaniu środowiska uczniów pomagały mi rozmowy z samymi dziećmi, ich rodzicami, współpraca i stały kontakt z pedagogiem, psychologiem szkolnym oraz innymi nauczycielami. Dzięki temu poznałam sytuację dzieci uczęszczających do mojej klasy oraz do świetlicy. Zauważone przeze mnie problemy wśród moich podopiecznych rozwiązywałam poprzez rozmowy z dziećmi oraz ich rodzicami, wspierałam się czasami pomocą pedagoga szkolnego. Starałam się na bieżąco rozwiązywać konflikty między dziećmi. Wielokrotnie w grupie przeprowadzałam pogadanki na temat indywidualności, tolerancji, budowaniu pozytywnych relacji, akceptacji, agresji, przemocy oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa.
Jako wychowawca stosowałam różnorodne formy i metody pracy, które mają na celu zintegrowanie grupy. Organizowałam wiele imprez klasowych podczas lekcji. Starałam się, aby uczniowie czuli się bardzo dobrze w swoim towarzystwie, by akceptowali siebie nawzajem, darząc się szacunkiem oraz zgodnie i efektywnie ze sobą współpracowali.
Swoje działania dydaktyczno-wychowawcze starałam się planować w taki sposób, aby każdy z moich podopiecznych odniósł sukces na miarę swoich możliwości. Dostosowywałam treści, metody do ich możliwości, starając się bazować również na ich zainteresowaniach i aktywnym działaniu. Organizowałam klasowe konkursy i turnieje wiedzy, podczas których w atrakcyjny dla uczniów utrwalaliśmy poznany materiał. Również dość częste występy uczniów na różnych szkolnych uroczystościach i przygotowania z nimi związane przyczyniły się do szukania w sobie różnych talentów, motywowania do pracy nad sobą. Aby rozwijać ich twórczość i zainteresowania przeprowadziłam dwukrotnie projekty uczniowskie, opisane już wcześniej: „Kącik Małego Ogrodnika” (marzec-czerwiec 2016r.) oraz „Moja przygoda na Antarktydzie” (marzec 2017r.). Oba projekty spotkały się z dużym zainteresowaniem wśród moich podopiecznych. Uczniów wyróżniających się w jakiś dziedzinach zachęcałam do pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności poprzez udział w różnego rodzaju konkursach. Było to zawsze poprzedzone etapem przygotowawczym – dodatkowymi zajęciami w szkole i pracą w domu. Bardzo pomocni i zaangażowani w przygotowanie byli rodzice uczniów. Dzieci zawsze bardzo chętnie reprezentowały szkołę, w czasie trwania stażu moi wychowankowie zdobyli nagrody i wyróżnienia w następujących konkursach:
• Konkurs plastyczny pt. „Portret mojej mamy”, organizowany przez Prudnicki Ośrodek Kultury – 2 wyróżnienia uczennic klasy III (maj 2015r.).
• Konkurs plastyczny pt. „Barwy jesieni”, organizowany przez Prudnicki Ośrodek Kultury – nagroda i wyróżnienie dla dwóch uczennic klasy II (listopad 2016r.)
• Konkurs Piosenki Polskiej, organizowany przez Prudnicki Ośrodek Kultury – wyróżnienie dla uczennicy klasy II (grudzień 2016r.).
• Gminny Konkurs Ortograficzny klas II-III – zajęcie III miejsca przez uczennicę klasy II (maj 2017r.).
Przez cały okres stażu starałam się rzetelnie i krytycznie oceniać swoją pracę nauczyciela i wychowawcy. Szukałam nowych sposobów i form przekazywania wiedzy. Gdy obserwowałam u uczniów trudności z opanowaniem pewnych partii materiału, szukałam możliwości, które ułatwią im przyswojenie wiedzy. Starałam się im to ułatwić stosując często na lekcjach metody wykorzystujące różne formy zabawy. Korzystałam z różnych pomocy dydaktycznych: plansz, gier, filmów, prezentacji multimedialnych, itp. Konsultowałam się z rodzicami, dając różne wskazówki do pracy z dzieckiem w domu. W roku szkolnym 2014/2015 prowadziłam zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, na które uczęszczali głowinie uczniowie mający trudności w nauce i doraźnie osoby, które potrzebowały dodatkowych ćwiczeń, związanych z danym zagadnieniem. Pracę z uczniami opierałam na opracowanym przez siebie planie, uwzględniając indywidualne potrzeby uczniów i dokumentowałam w dzienniku zajęć dydaktyczno – wyrównawczych. W następnych latach byłam w stałym kontakcie z nauczycielem prowadzącym zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i przekazywałam informacje o treściach, z którymi dziecko ma pewne trudności. Od kilku lat prowadzę również zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, rewalidacyjne i logopedyczne. Przygotowuję dla ich uczestników plany pracy, opierając się na zaleceniach poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz wskazówkach nauczycieli uczących te dzieci. Praca z uczniami na tego rodzaju zajęciach wymaga często dużego wysiłku obu stron nad wypracowaniem pewnych umiejętności czy wiedzy, ale zarazem jest satysfakcjonująca, gdy uczeń osiągnie sukces w dziedzinie, która sprawiała mi trudności.
W swojej pracy wychowawczej starałam się zawsze uwzględniać zalecenia, akcje, mające na celu promocję zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie agresji i wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa, inicjowanych przez różne instytucje. Razem ze swoimi podopiecznymi włączałam się do programów realizowanych w szkole: „Owoce i warzywa w szkole”, „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Sprzątanie Świata”, „Zdrowie na talerzu”. Opracowałam dokumentację szkolną, związaną z akcją profilaktyczną „Bezpieczni na drodze, bezpieczni w domu, bezpieczni w szkole”, w której uczestniczyli policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Prudniku (kwiecień 2015r.). Kwestia bezpieczeństwa moich wychowanków, przeciwdziałanie niewłaściwym zachowaniom uważam za sprawę priorytetową na każdym etapie nauki.
§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Komputer jest stałym elementem mojej pracy jako nauczyciela. Systematyczne wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej jest prostym i bogatym sposobem wspierania procesów wychowawczo edukacyjnych. W swojej pracy pedagogicznej wykorzystywałam technologię komputerową i informacyjną do przygotowywania: planów pracy, sprawozdań, analiz, tworzenia dokumentów szkolnych takich jak: protokoły z posiedzeń Rad Pedagogicznych, pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć i uroczystości, elementów gazetek ściennych, zaproszeń i dyplomów na różne uroczystości szkolne, podziękowań itp.
W swojej pracy na bieżąco korzystam z komputera i Internetu w celu realizacji procesu dydaktycznego oraz w celach samokształceniowych:
• opracowuję testy, pomoce dydaktyczne;
• wyszukuję materiały do zajęć;
• przesyłam prace i dokumenty drogą internetową;
• uzyskuję wiedzę na temat awansu zawodowego (portale internetowe);
• poznaję przepisy prawa oświatowego i ich aktualizację;
• korzystam z internetowych publikacji innych nauczycieli;
• Interesującymi materiałami znalezionymi w Internecie dzielę się z innymi nauczycielami. Zachęcam dzieci do wyszukiwania informacji w Internecie, korzystania ze słowników i encyklopedii multimedialnych oraz samodzielnego doskonalenia praktycznych umiejętności.
• odwiedzam portale i strony edukacyjne, takie jak:
-www.scholaris.pl,
-www.ore.edu.pl,
-www.profesor.pl,
-www.edukacja.edux.pl,
-www.eduforum.pl,
-www.awans.net,
-www.men.gov.pl,
-www.wychowanie.pl,
-www.literka.pl,
-www.45minut.pl,
-www.publikacje.edu.pl.

Wyszukane materiały i informacje były pomocne w prowadzeniu zajęć, niejednokrotnie tworzyłam własne prezentacje multimedialne oraz korzystałam z portali internetowych poszukując różnych rozwiązań niezbędnych w pracy. często na zajęciach wykorzystywałam tablicę multimedialną, prezentując dzieciom ciekawe zdjęcia, filmy czy właśnie prezentacje, związane z omawianym tematem.
Internet i komputer pomógł mi w zdobywaniu wiedzy i był niezastąpionym narzędziem komunikacji. Technologia komputerowa ułatwiła mi pracę nauczyciela. W ostatnim roku stażu miałam możliwość korzystania z programu do pisania świadectw, co dodatkowo wzbogaciło moje umiejętności i przyśpieszyło pracę. Chętnie uczę się nowych rzeczy i korzystam ze środków multimedialnych.
Dobra znajomość obsługi komputera oraz wykorzystanie Internetu jako narzędzia pracy znacznie ułatwiła mi pracę w przygotowaniu dokumentacji przebiegu stażu oraz przyczyniła się do mojego samorozwoju poprzez pozyskiwanie informacji na temat szkoleń czy materiałów do zajęć. W dobie dzisiejszego rozwoju technologii oraz zainteresowań uczniów związanych z nowinkami technicznymi nauczyciel musi korzystać z tego rodzaju środków podczas prowadzenia lekcji, ponieważ są one dla dzieci bardzo atrakcyjne i umożliwiają łatwiejsze przyswajanie wiedzy.

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której odbywa staż

Rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego zobligowało mnie do podjęcia czynności związanych z dokładnym poznaniem prawa oświatowego. Po analizie najważniejszych aktów prawnych, takich jak: Ustawa o Systemie Oświaty, Karta Nauczyciela, Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli rozpoczęłam procedury związane z awansem zawodowym. Złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu, nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, opracowałam plan rozwoju zawodowego.
Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym co pozwoliło mi stosować się do aktualne obowiązujących procedur. Po ukończeniu stażu sporządziłam sprawozdanie ze swoich działań oraz przygotowałam odpowiednią dokumentację. Zapoznałam się również z podstawowymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania, organizacji i zadań Szkoły Podstawowej w Łące Prudnickiej: Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Wychowawczy, Program Profilaktyczny. Pogłębiałam swoją wiedzę na temat szkół stowarzyszeniowych.
Brałam czynny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej: szkoleniowych, klasyfikacyjnych czy podsumowujących. Pracowałam wspólnie z zespołem nauczycieli nad aktualizacją dokumentacji szkoły. Umocniłam się w przekonaniu, że dobra znajomość prawa i przepisów oświatowych pozwala na odpowiednie i rzetelne wywiązywanie się ze swoich obowiązków. Pozwoliła mi na opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz niniejszego sprawozdania z jego realizacji. Poznałam źródła, do których sięgam w sytuacjach problemowych.

PODSUMOWANIE
Okres stażu był dla mnie bardzo aktywnym okresem w pracy zawodowej. W tej szkole pracuję od 1 września 2011r. i każdy rok pracy przynosił dla mnie nowe wyzwania, nowe doświadczenia i odkrywał przede mną nowe możliwości rozwiązywania problemów, z którymi spotyka się nauczyciel w trakcie swojej pracy zawodowej.
Okres stażu i praca nad uzyskaniem stopnia nauczyciela mianowanego była dla mnie ogromnym wyzwaniem. Chciałam, aby ten czas pokazał mi jakim jestem nauczycielem i wychowawcą, jakie są mocne strony mojej pracy, a jakie słabe, nad którymi muszę jeszcze popracować. Dość krytycznie podchodzę do swojej pracy i wiem, że aby stać się dobrym, w pełni kompetentnym nauczycielem potrzebuję nieustannie się dokształcać i zdobywać nowe doświadczenia. W czasie realizacji planu rozwoju zawodowego niejednokrotnie przekonywałam się, że zawód nauczyciela wymaga niejednokrotnie weryfikowania własnych przekonań zawodowych i metod pracy. Nigdy bowiem nie jest tak, że jakaś metoda będzie przynosiła zawsze podobne korzyści. Poznaję dobrze swoich uczniów i dopasowuję metody do ich indywidualnych cech. Od początku mojej pracy w szkole nieustannie starałam się przekazywać moim uczniom w jasny i klarowny sposób zdobytą wiedzę oraz umiejętności, a także zapewnić im wszechstronny rozwój. Dostrzegałam potrzeby uczniów z trudnościami w nauce, jak i tych uzdolnionych. Zawsze znajdowałam czas dla uczniów, którzy potrzebowali mojej pomocy czy wsparcia. Obserwuję swoich wychowanków, gdyż oni są dla mnie bardzo ważnym źródłem oceny mojej pracy – ich stosunek do obowiązków szkolnych, wiedza, umiejętności, a także zachowanie świadczą jakim jestem nauczycielem. Staram się na bieżąco wyłapywać pewne błędy, które niewątpliwie jeszcze mi się zdarzają. Doceniam zawsze rady doświadczonych nauczycieli, jestem otwarta na ich sugestie, które mogą podnieść jakość mojej pracy. Poszukuję nowych kierunków, w których mogłabym się doskonalić.
Analizując swoją dotychczasową pracę mogę stwierdzić, że założone przeze mnie cele zostały osiągnięte. Zdobyta wiedza i umiejętności pozytywnie wpłynęły na poprawę jakości mojej pracy jak i szkoły. W trakcie trwania stażu starałam się stosować aktywne metody pracy aby zachęcić uczniów do nauki, osiągania przez nich dobrych wyników w nauce i rozwijania własnych zainteresowań. W swojej pracy kieruję się dobrem ucznia i szkoły.
mam świadomość, że pomimo zakończenia stażu na nauczyciela mianowanego nie zakończył się czas mojej intensywnej pracy nad sobą. W dalszym ciągu zamierzam kontynuować zadania podjęte w okresie stażu, podnosić swoje kwalifikacje, doskonalić swój warsztat pracy tak aby systematycznie poprawić jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować powierzone mi zadania. Ostatnie lata pracy były dla mnie bogate w nowe doświadczenia i dodały mi wiary w siebie, a także umocniły w przekonaniu, iż moja praca przynosi mi dużo satysfakcji i motywacji do dalszego działania.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.