X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36051
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

§ 8 ust.2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Zadanie 1
Poznanie procedury awansu zawodowego
Zadanie to zrealizowałam poprzez zapoznanie się i przeanalizowanie przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, a w szczególności z: Rozporządzeniem MENiS z dnia 1 marca 2013roku w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami (Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli). Po przeanalizowaniu prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego, złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu nauczyciela dyplomowanego na okres 2 lata i 9 miesięcy.
Efekty:
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego zatwierdzonego przez dyrektora przedszkola.
• Znajomość przepisów prawa oświatowego.
Zadanie 2
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego

Przez pierwszy rok stażu starałam się na bieżąco dokumentować dla swoich potrzeb stopień realizacji planu rozwoju zawodowego.

Efekty:
• Założenie teczki „ Awans zawodowy”.
• Gromadzenie materiałów i dokumentów.
• Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Zadanie 3
Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

Opracowałam cząstkowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego za rok szkolny 2016/2017.

Efekty:
• Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Zadanie 4
Złożenie wniosku po zakończeniu stażu o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego

Sporządzenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego oraz całej wymaganej dokumentacji, a także przedłożenie dokumentacji nastąpi po zakończeniu stażu.

Zadanie 5

Systematyczne poszerzanie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej oraz wykorzystanie jej w celu podnoszenia jakości pracy przedszkola

Brałam aktywny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkolnej. Uczestniczyłam w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.

Zewnętrzne doskonalenie zawodowe:
o Jak współpracować z trudnym rodzicem i chronić siebie?
o Dziecko z nadpobudliwością psychoruchową wśród nas.
o Dziecko z autyzmem/z zespołem Aspergera wśród nas.

Wewnętrzne doskonalenie zawodowe
o Ewaluacja wewnętrzna. Obszar 4 i 6. Narzędzia do badania. Zmiana w prawie oświatowym.
o Współpraca nauczycieli w przedszkolu. Partnerska komunikacja.
o Dojrzałość szkolna.
o Trzy wymiary edukacji. Współpraca z rodzicami. Role zabawy w pracy z dzieckiem.
Efekty:
• Aktywny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkolnej.
• Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego (wewnętrznych i zewnętrznych) zgodnie z własnymi zainteresowaniami i potrzebami przedszkola umożliwiającymi poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.
• Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.

Zadanie 6
Samodoskonalenie

Samodzielne studiowałam literaturę pedagogiczną oraz interesujące artykuły w czasopismach pedagogicznych.

Efekty:
• Poszerzanie wiedzy poprzez czytanie artykułów zamieszczanych przez innych nauczycieli w Internecie.
• Wykaz bibliografii.

Zadanie 7
Poznanie i stosowanie nowych różnorodnych technik i metod pracy z dziećmi w celu uatrakcyjnienia i wzbogacenia zajęć oraz zabaw

W trosce o doskonalenie swojego warsztatu pracy stosowałam metody aktywizujące takie, jak: metoda I. Majchrzak, W. Sherborne, E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, praca w grupach, „burza mózgów”, inscenizacje, gry i zabawy z elementami dramy, zabawy integrujące grupę. Metody nauczania dostosowałam do potrzeb i możliwości uczniów.

Efekty:
• Pozytywny wpływ na zachowania dzieci w grupie.
• Ułatwienie poznawania niektórych pojęć matematycznych.

Zadanie 8
Analiza osiągnięć dzieci
Systematycznie prowadziłam obserwacje dzieci. Dwa razy w roku diagnozowałam dzieci (SGS i SGE – 5). Umożliwiło mi to zdobycie wiedzy na temat ich zdolności, zainteresowań oraz deficytów.

Efekty:
• Obserwacja i analiza możliwości dzieci.
• Zdobycie wiedzy na temat zdolności, zainteresowań, deficytów w różnych sferach rozwoju dziecka.

Zadanie 9
Dbanie o estetykę i wystrój sali przedszkolnej
Systematycznie i samodzielnie wykonywałam dekoracje na sali. Tematyka uzależniona była od pór roku, uroczystości oraz obszaru realizowanego z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Zorganizowałam również nowe kąciki tematyczne (m.in. kącik przyrodniczy, kącik muzyczny, kącik relaksacyjny).

Efekty:
• Aktualizacja dekoracji sali, przedszkola związana z porami roku, uroczystościami oraz realizacją podstawy programowej.
• Wzbogacanie kącików zainteresowań.

Zadanie 10
Praca w organach przedszkola

Uczestniczyłam w pracach zespołów koleżeńskich, w których omawiane były istotne wydarzenia przedszkolne (wycieczki, konkursy, uroczystości).

Efekty:
• Atrakcyjna realizacja zadań wynikających z podstawy programowej.

Zadanie 11
Pedagogizacja rodziców
Relacja nauczyciel – rodzic jest bardzo istotna, zwłaszcza jeśli chodzi o wychowanie dziecka. Ujednolicenie oddziaływań wychowawczych przedszkola i domu było jednym z priorytetów realizując to zadanie. Z tego względu w ramach planu współpracy z rodzicami na rok szkolny 2016/2017 odbyły się zebrania i rozmowy indywidualne z rodzicami. Opiekunowie uczestniczyli również w zajęciach otwartych i organizowanych uroczystościach. Rodzice aktywnie wspomagają pracę przedszkola, dlatego można liczyć na ich pomoc w przygotowaniu dzieci do występów czy akcji charytatywnych.

Efekty:
• Prowadzenie zebrań, rozmowy indywidualne.
• Aktywna i systematyczna współpraca z rodzicami.
• Zapoznanie rodziców ze środowiskiem przedszkolnym.
• Udział w akcjach charytatywnych, uroczystościach, konkursach.

Zadanie 12
Organizowanie konkursów przedszkolnych promujących przedszkole i jego działania
Realizując to zadanie przygotowywałam dzieci do konkursów.
Efekty:
• Podniesienie jakości pracy placówki.
• Promowanie placówki na terenie miasta i powiatu.
• Poszerzanie doświadczeń dzieci.

Zadanie 13
Wykorzystanie i wdrożenie metod innowacyjnych w pracy z wychowankami
W roku szkolnym 2016/2017 realizowałam opracowaną przez siebie innowację pedagogiczną zatwierdzoną przez kuratorium pod nazwą Odimienna metoda nauki czytania I. Majchrzak z elementami języka angielskiego.
Efekty:
• Umiejętności czytelnicze dzieci w zakresie języka ojczystego i języka angielskiego.

§ 8 ust.2 pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadanie 1
Tworzenie i wzbogacanie warsztatu pracy przy pomocy techniki komputerowej
W dzisiejszych czasach komputer i jego możliwości to niezbędne narzędzie pracy nauczyciela, z tego powodu realizując to zadanie wykorzystywałam różnorodne programy komputerowe do przygotowywania planów miesięcznych, materiałów dydaktycznych, dokumentów przedszkolnych, ankiet, ogłoszeń, opracowywałam scenariusze zajęć, referaty, scenariusze uroczystości, karty pracy, dyplomy, zaproszenia, podziękowania, materiały na gazetki tematyczne oraz inne niezbędne materiały związane z awansem zawodowym. Systematyczne prowadziłam kącik informacyjny dla rodziców. Pracowałam z dziećmi na komputerze: gry edukacyjne, programy Paint oraz Power Point.
W trakcie roku szkolnego 2016/2017 wykorzystałam następujące programy:
• Word,
• Excel,
• Power Point,
• Paint.
Efekty:
• Umiejętność korzystania z komputerowych programów edukacyjnych.
• Estetycznie wykonane pomoce dydaktyczne.
Zadanie 2
Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła informacji
W roku szkolnym 2016/2017 korzystałam z portali edukacyjnych wspomagających pracę nauczyciela. Wyszukiwałam materiałów i narzędzi do pracy z dziećmi na stronach internetowych, które uatrakcyjniłyby zajęcia. Przeglądając różnorodne strony internetowe, szukałam informacji poszerzających moją wiedzę pod względem metodycznym oraz merytorycznym.
Regularnie śledziłam informacje pojawiające się na stronie internetowej www.men.gov.pl.
Współpracując z nauczycielami korzystałam również z poczty elektronicznej. Dzięki niej mogłam szybko przekazać potrzebne informacje lub pomoce dydaktyczne.
Systematycznie brałam udział w uaktualnianiu strony internetowej przedszkola.
Efekty:
• Umiejętność korzystania z encyklopedii multimedialnych i portali internetowych,
• Wykorzystywanie poczty elektronicznej w celu wymiany poglądów i doświadczeń związanych z wychowaniem przedszkolnym i awansem zawodowym.

Zadanie 3
Poszerzanie wiedzy informatycznej i wykorzystywanie jej w codziennej pracy
Samodzielnie poszerzałam swoje umiejętności korzystania z różnych programów komputerowych dzięki stronom internetowym.
Efekty:
• Umiejętność korzystania z wybranych programów komputerowych i wykorzystywanie ich w codziennej pracy.
Zadanie 4
Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy
W trakcie roku szkolnego 2016/2017 systematycznie uzupełniałam i wzbogacałam własny zestaw pomocy dydaktycznych. Zgromadzone płyty CD i DVD wykorzystywałam do pracy z dziećmi. Ważne wydarzenia przedszkolne relacjonowałam za pomocą aparatu cyfrowego.

Efekty:
• Uatrakcyjnienie zajęć poprzez korzystanie z nośników audiowizualnych,
• Dokumentowanie pracy przedszkola za pomocą aparatu cyfrowego.

§ 8 ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Zawodowego lub innych zajęć

Zadanie 1
Wymiana doświadczeń na Radach Pedagogicznych
W roku szkolnym 2016/2017 uczestniczyłam we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej. W styczniu oraz czerwcu przedstawiłam sprawozdanie z prowadzonych przeze mnie zajęć z języka angielskiego oraz z realizacji innowacji pedagogicznej. Spotkania z nauczycielami oraz specjalistami pracującymi w placówce sprzyjały wymianie uwag i materiałów do pracy.
Efekty:
• Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, przekazywanie uwag i materiałów tematycznych na posiedzeniach rady.
• Wymiana wiedzy i opinii pomiędzy nauczycielami.
• Współpraca ze specjalistami w placówce.

Zadanie 2
Prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli
Organizowałam i prowadziłam zajęcia otwarte dla zainteresowanych nauczycieli. Lekcje otwarte umożliwiły rozwój własnego warsztatu pracy, ciągłe doskonalenie i analizę własnych kompetencji. Dzieląc się swoim doświadczeniem zawodowym nie tylko pogłębiłam swoje umiejętności i doświadczenia, ale również podwyższyłam jakość funkcjonowania przedszkola. Takie zajęcia integrują grono pedagogiczne oraz wzbogacają warsztat pracy innych nauczycieli.
Efekty:
• Pogłębienie własnego warsztatu pracy.
• Podwyższenie jakości funkcjonowania przedszkola.
• Integracja grona pedagogicznego.

Zadanie 3
Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych
Wzbogacając swoje umiejętności, wiedzę i pomoce dydaktyczne dzieliłam się z innymi nauczycielami pracującymi w placówce. W trakcie roku 2016/2017 przekazałam koleżankom scenariusze, notatki ze szkleń, wykonane przeze mnie karty pracy.

Efekty:
• Wzbogacenie wiedzy, umiejętności i pomocy dydaktycznych innych nauczycieli.
• Uatrakcyjnienie zajęć dzieci na innych grupach.
Zadanie 4
Rozwijanie umiejętności dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniami
Sprawowanie funkcji opiekuna dla studentów, stażystów oraz nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy
Sprawowanie funkcji opiekuna dla studentów zostanie zrealizowana w kolejnych latach stażu, jeżeli zajdzie taka możliwość.
Zadanie 5

Udostępnianie prac związanych z pracą poprzez ich opublikowanie na forach internetowych
Umieszczenie na stronie internetowej wybranego portalu edukacyjnego swoich dokumentów.
§ 8 ust.2 pkt.4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
Zadanie 1
Opracowanie i wdrożenie własnego programu do zajęć na zajęciach języka angielskiego
Opracowałam swój program z języka angielskiego pt.: Świat języka angielskiego. Po zaakceptowaniu przez Radę Pedagogiczną realizowany był w roku szkolnym 2016/2017 i będzie kontynuowany w kolejnych latach.
Efekty:
• Opracowanie i wdrożenie programu w pracy z dziećmi na zajęciach języka angielskiego.
• Przedstawienie programu na Radzie Pedagogicznej.
• Realizacja programu według planu pracy.

§ 8 ust.2 pkt.4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Zadanie 1
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
Dbając o rozwój zawodowy i potrzeby przedszkola, aktywnie uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego. W roku szkolnym 2016/2017 brałam udział w następujących szkoleniach:
• Jak współpracować z trudnym rodzicem i chronić siebie?
• Dziecko z nadpobudliwością psychoruchową wśród nas.
• Dziecko z autyzmem/z zespołem Aspergera wśród nas.
Efekty:
• Pogłębienie wiadomości oraz umiejętności praktycznych i merytorycznych.

Zadanie 2
Doskonalenie własnych kompetencji zawodowych, wzbogacające metody i formy pracy z dziećmi
Roku szkolnym 2016/2017 brałam udział w następujących radach szkoleniowych:
• Ewaluacja wewnętrzna. Obszar 4 i 6. Narzędzia do badania. Zmiana w prawie oświatowym.
• Współpraca nauczycieli w przedszkolu. Partnerska komunikacja.
• Dojrzałość szkolna.
• Trzy wymiary edukacji. Współpraca z rodzicami. Role zabawy w pracy z dzieckiem.

Efekty:
• Wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy z dziećmi oraz we współpracy z rodzicami i nauczycielami placówki.
Zadanie 3
Współpraca w tworzeniu i przeprowadzaniu imprez, akcji i uroczystości przedszkolnych dla środowiska lokalnego
Podczas trwania stażu przygotowywałam programy artystyczne, imprezy, akcje, uroczystości dla dzieci, rodziców i środowiska lokalnego:
• Bal Jesieni,
• Występy z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
• Akademia z okazji Święta Niepodległości,
• Jasełka:
- Dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w XXX,
- Występy dla rodziców podopiecznych,
- Jasełka dla środowiska lokalnego,
- Dla dzieci z przedszkola w XXX.
• Bal Karnawałowy,
• Choinka,
• Bal Przebierańców,
• Dzień Kobiet,
• Bal Wiosenny,
• Jajeczko, czyli przedstawienie z okazji Świąt Wielkanocnych:
- Występy dla rodziców podopiecznych,
- Jasełka dla środowiska lokalnego,
- Dla dzieci z przedszkola w XXX.
• Święto Rodziny.
• Zabawy muzyczno – ruchowe z okazji Dnia Dziecka,
• Biesiada dla osiedla.
• Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017.
Efekty:
- Integracja dzieci i środowiska lokalnego.
- Zapoznanie z tradycjami niektórych świąt.
- Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym.

Zadanie 4
Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów przedszkolnych oraz przygotowywanie dzieci do udziału dzieci w konkursach plastycznych.
W trosce o rozwój zawodowy oraz dobro dzieci i placówki organizowałam konkursy grupowe oraz przygotowywałam dzieci do konkursów między przedszkolnych oraz innych na terenie miasta i powiatu.
Efekty:
• Organizowanie konkursów.
• Udział dzieci w konkursach plastycznych.
• Rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci.
Zadanie 5
Organizowanie wystaw prac dziecięcych związanych z różnorodnymi tematami
Stosownie do pór roku i tematem realizowanych zajęć, wykonywałam prace plastyczne z dziećmi wykorzystując różnorodne techniki plastyczne. Dziecięce prace mogli oglądać rodzice na tablicy lub półkach specjalnie do tego przeznaczonych.
Efekty:
• Atrakcyjne dekorowanie pomieszczeń przedszkolnych.
• Poszerzenie doświadczeń dzieci.
Zadanie 6
Organizacja wycieczek przedszkolnych pieszych i autokarowych
W roku szkolnym 2016/2017 współorganizowałam wyjazdy i wycieczki przedszkolne pomagających w realizacji podstawy programowej oraz promowaniu przedszkola.
Efekty:
• Rozwijanie zainteresowań edukacyjno-krajoznawczych dzieci.
• Promowanie przedszkola.
• Integracja dzieci.
Zadanie 7
Poszerzenie dostępu do kultury i sztuki
Podczas trwania stażu współorganizowałam wycieczki do teatrów. Przedszkolaki oglądały filmy animowane w kinie 3D. Miały możliwość oglądania teatrzyków i koncerty muzyczne na terenie przedszkola. Brały udział w inscenizacjach z okazji różnych świąt na terenie przedszkola i nie tylko.
Efekty:
• Stosowne zachowywanie się dzieci w miejscach publicznych.
• Aktywne uczestniczenie w montażach słowno – muzycznych.
• Oswajanie się ze sceną.
• Kontrolowanie tremy i wykorzystywanie jej jako napędu do działania.

§ 8 ust.2 pkt.4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Zadanie 1
Współpraca z rodzicami
Zachęcanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola
Integracja działań przedszkola z domem rodzinnym
Wypełniając zadania związane z awansem zawodowym starałam się najlepiej spełnić powierzone mi zadania. Z tego względu regularnie współpracowałam z rodzicami. Sytuacje środowiskowe i rodzinne mają ogromny wpływ na nieukształtowaną jeszcze osobowość dziecka. Zachowanie dzieci oraz ich postępy były dla mnie priorytetem w kontaktach z rodzicami. Współpraca z opiekunami polegała głównie na zebraniach, spotkaniach indywidualnych, umieszczaniu informacji na tablicy lub na półeczkach dzieci, a także w razie potrzeby utrzymywany był kontakt telefoniczny. Dzięki dobrym relacjom nauczyciel – rodzic, udało się ujednolicić oddziaływania wychowawcze. Rodzice aktywnie uczestniczyli również w organizowanych przeze mnie zajęciach otwartych oraz uroczystościach okolicznościowych. Rodzice z chęcią pomagali w przygotowywaniu do występów dzieci, głównie poprzez pomoc w przebieraniu dzieci przed występem w stroje do inscenizacji.
Efekty:
• Harmonogram współpracy.
• Zajęcia otwarte i uroczystości okolicznościowe.
• Współpraca z rodzicami.
Zadanie 2
Dążenie do nowych rozwiązań metodycznych, inspirowania twórczej aktywności dzieci
W trakcie realizacji tego zadania współpracowałam z Miejską Biblioteką, Muzeum, Ośrodkiem Kultury, Szkołą Podstawową w XXX, Przedszkolem w XXX, Biurem Senatora RP Przemysławem Błaszczykiem. Dzieci uczestniczyły w zajęciach o bibliotece. Poznały zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych oraz poznały inne funkcje jakie ona pełni. Dzięki temu cała grupa miała możliwość wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Miejską Bibliotekę pod hasłem „Biblioteka. To lubię”. Dzieci odwiedziły również Muzeum. Chętne dzieci wykonały szopkę bożonarodzeniową na konkurs pod moją opieką merytoryczną, które można było po rozstrzygnięciu konkursu podziwiać w wyżej wymienionym muzeum. Przygotowywałam również z dziećmi stroiki wielkanocne. Ich prace można było podziwiać w ŁOK-u. Pod moją opieką merytoryczną niektóre dzieci wykonały prace plastyczne na konkurs organizowany przez Senatora RP Przemysława Błaszczyka.
Efekty:
• Współpraca z placówkami kulturalnymi, przedszkolami, szkołami, biurem Senatora.
• Udział dzieci w różnych konkursach.

Zadanie 3
Współpraca z Biblioteką Publiczną
Dzieci uczestniczyły w zajęciach o bibliotece oraz o pracy bibliotekarza. Poznały zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych oraz poznały inne funkcje jakie pełni biblioteka. Dzięki temu dzieci miały możliwość wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Miejską Bibliotekę pod hasłem „Biblioteka. To lubię”. W ramach współpracy z Biblioteką Publiczną oraz akcji czytelniczej dyrektor biblioteki przeczytała przedszkolakom bajkę.
Efekty:
• Poznanie pracy bibliotekarza.
• Organizowanie cyklicznych spotkań czytelniczych.
• Rozwijanie zainteresowań czytelniczych dziecka.

Zadanie 4
Współpraca z Komendą Powiatową Policji
W ramach tego zadania współorganizowałam spotkanie z policjantem. Dzieci aktywnie uczestniczyły w prelekcji na temat: „Dziecko bezpieczne na drodze”.
Efekty:
• Dzieci posiady podstawową wiedzę na temat ruchu drogowego.
• Podopieczni wiedzą jakim osobom można ufać i jak należy zachować się w niektórych sytuacjach.
Zadanie 5
Współpraca ze Strażą Pożarną
W roku szkolnym 2016/2017 dzieci dwukrotnie uczestniczyły w próbnej ewakuacji. Miały możliwość zapoznania się z pracą strażaka, a także z zasadami postępowania na wypadek pożaru.
Efekty:
• Zapoznanie z zasadami postępowania na wypadek pożaru.
• Organizowanie spotkań ze strażakiem.
• Rozbudzenie zainteresowań pracą strażaka.
Zadanie 6
Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
W ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Łowiczu organizowane było w przedszkolu szkolenie dla rodziców i nauczycieli na temat Dojrzałość szkolna. Uczestniczyłam również w warsztatach szkoleniowych organizowaną przez tę placówkę:
• Dziecko z nadpobudliwością psychoruchową wśród nas.
• Dziecko z autyzmem/z zespołem Aspergera wśród nas.
Efekty:
• Poszerzenie wiedzy, wymiana doświadczeń o pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych.
• Organizowanie spotkań z psychologiem.
Zadanie 7
Współpraca z psychologiem, terapeutami pedagogicznymi oraz logopedą przedszkolnym
Jako wychowawca grupy przedszkolnej w trosce o dobro dzieci, na bieżąco współpracowałam z psychologiem, terapeutami pedagogicznymi oraz logopedą przedszkolnym. Razem podejmowaliśmy decyzje związane z działaniami mającymi na celu rozwiązanie trudności.
Efekty:
• Konsultacje w ramach rozpoznawania i rozwiązywania trudności.
• Wymiana spostrzeżeń i wiedzy o dziecku.
• Podejmowanie wspólnych działań niosących pomoc dziecku.
• Kierowanie na zajęcia do specjalisty.

Zadanie 8
Współpraca z innymi placówkami oświatowym
Realizując to zadanie współpracowałam ze Szkołą Podstawową w XXX oraz Przedszkolem w XXX. Dzieci w ramach integracji przedstawiły w montażu słowno – muzycznym tradycje związane z Bożym Narodzeniem oraz z Wielkanocą.
Efekty:
• Występy dzieci w SP w XXX oraz w Przedszkolu w XXX.
• Integracja dzieci, nauka tolerancji i akceptacji.
Zadanie 9
Współpraca ze Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną
W roku szkolnym 2016/2017 realizowałam program pracy oświatowo – zdrowotnej. Dzieci uczestniczyły również zajęciach dotyczących „Czyste powietrze wokół nas”.
Efekty:
• Realizacja planu pracy oświatowo – zdrowotnej.
• Realizacja programu „Czyste powietrze wokół nas”

Zadanie 10
Organizowanie akcji charytatywnych
W ramach bezinteresownej pomocy innym przygotowywałam dzieci oraz rodziców do akcji charytatywnej niosącej pomoc chorej na złośliwego raka Magdzie. Przedszkolacy wraz ze mną oraz opiekunami śpiewali pastorałkę w muzeum oraz w Kościele św. Ducha. Podczas obu występów zbierane były pieniądze na leczenie chorej Magdy. Dzieci aktywnie uczestniczyły w akcji charytatywnej niosącej pomoc Kubusiowi. W tym celu przedszkolacy zbierali plastikowe nakrętki przez cały rok szkolny 2016/2017. W przedszkolu przeprowadzana była akcja „Sprzątanie świata”.
Efekty:
• Udział w akcjach charytatywnych.
• Zbieranie nakrętek.
• Przeprowadzenie akcji „Sprzątanie świata”.

§ 8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Zadanie 1
Opis i analiza dwóch przypadków edukacyjnych bądź wychowawczych
Zadanie to zostanie zrealizowane w kolejnych latach.

Zadania do realizacji:
1. Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach i konferencjach dotyczących awansu zawodowego.
2. Kontynuowanie poszerzania wiedzy i umiejętności w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej.
3. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej oraz artykułów w czasopismach pedagogicznych.
4. Poznawanie i stosowanie nowych technik i metod.
5. Czuwanie nad osiągnięciami dzieci.
6. Dbanie o estetykę i wystrój sali przedszkolnej.
7. Praca w organach przedszkola.
8. Pedagogizacja rodziców.
9. Organizowanie konkursów przedszkolnych promujących przedszkole i jego działania.
10. Kontynuowanie odimiennej metody nauki czytania I. Majchrzak z elementami języka angielskiego.
11. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
12. Kontynuowanie współpracy z innymi nauczycielami, rodzicami, placówkami oświatowymi.
13. Opis i analiza dwóch przypadków edukacyjnych bądź wychowawczych.
14. Sporządzenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego oraz całej wymaganej dokumentacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.