X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35885
Przesłano:
Dział: Samoocena

Samoocena nauczyciela

I Informacje ogólne
Imię i nazwisko: mgr Marzanna Michalska
Nazwa placówki: Publiczne Przedszkole nr 5 w Bogatyni
Rok szkolny: 2017/2018
Grupa: III
Kwalifikacje: dyplom ukończenia studiów magisterskich o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, nauczyciel dyplomowany
II Nauczyciel
1 Realizowany przedmiot
# Realizowany przedmiot to wychowanie przedszkolne

2 Doskonalenie zawodowe w okresie od ostatniej oceny pracy nauczyciela w zakresie przedmiotu
# Aby w pełni zasłużyć na miano nauczyciela kreatywnego, sukcesywnie doskonaliłam swój umiejętności na różnego rodzaju warsztatach, szkoleniach oraz kursach. Wybierając daną formę doskonalenia kierowałam się potrzebami i zainteresowaniami dzieci, z którymi pracowałam. Wszystkie zdobyte umiejętności z powodzeniem stosowałam zarówno na zajęciach z dziećmi jak i warsztatach z rodzicami, opracowując scenariusze uroczystości a także przygotowując oferty edukacyjne na każdy miesiąc pracy z dziećmi. Od września 2014 roku do chwili obecnej uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia zawodowego:
• ,,Na dobry start w przygotowaniach do szkoły- wychowanie przez muzykę”- konferencja; Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych Wrocław III 2014
• ,, Maluchy rosną nie tylko wiosną- wspieranie adaptacji małych dzieci w przedszkolu”- warsztaty metodyczne Centrum Szkoleniowe Klauza w Bogatyni III 2014
• ,,Wielokierunkowe percepcje muzyki w przedszkolu i szkole- jesień, zima”- warsztaty metodyczne; Centrum Szkolenia Klauza w Bogatyni IX 2014
• ,,Działania muzyczne i plastyczne w przedszkolu- roztańczone, rozśpiewane, rozbawione przedszkole”- warsztaty metodyczne; Centrum Szkolenia Klauza w Bogatyni IX 2014
• ,,Nowe wiersze i opowiadania do kreślenia i składania- jesień, zima”- warsztaty metodyczne; Centrum Szkolenia Klauza w Bogatyni X 2014
• ,,W każde święta buzia uśmiechnięta czyli upominki od małego dla każdego’- warsztaty metodyczne; Centrum Szkolenia Klauza w Bogatyni X 2014
• ,,Czarodziejska moc- słowa leczą, słowa ranią”— warsztaty w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Kraków III 2015
• ,, Pierwsza pomoc przedmedyczna”- szkolenie IV 2015
• ,,Bezpieczeństwo i ochrona przetwarzania danych osobowych”- szkolenie Empiria DUO s. c Jastrzębie Zdrój V 2015
• ,,Aktywność muzyczno-ruchowa dzieci” warsztaty metodyczne; Centrum Szkolenia Klauza w Bogatyni X 2015
• ,,Zabawa z muzyką klasyczną jako czynnik stymulujący rozwój dziecka”| warsztaty metodyczne Zgorzelec IX 2015
• ,,Taneczne doznania łączące pokolenia” warsztaty metodyczne; Centrum Szkolenia Klauza w Bogatyni III 2016

3 Efekty nauczania
# Grupa liczy 24 osoby. Praca wychowawczo- opiekuńczo- dydaktyczna zgodna była z założeniami obowiązujących w danym czasie podstaw programowych wychowania przedszkolnego, oraz programami edukacji przedszkolnej, programami autorskimi, programami opracowanymi przez Radę Pedagogiczną naszego przedszkola, jak również planami miesięcznymi. Głównym celem pracy nauczycielek było wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci, organizowanie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających nawiązaniu przez dziecko wielorakich kontaktów społecznych oraz realizowaniu dążeń dziecka do wypowiadania siebie w twórczości plastyczne, muzycznej, ruchowej i werbalnej. Realizacja tych zadań następowała poprzez
• kształtowanie i rozwijanie otwartości dziecka wobec siebie , innych ludzi, świata i wobec życia;
• wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych;
• dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych dzieci,
• umożliwianie korzystania z opieki psychologicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej;
• udzielanie pomocy rodzinie w opiece i wychowaniu dziecka.
Dzieci uczestniczyły we wszystkich uroczystościach, które odbywały się w przedszkolu:
• Inauguracja roku przedszkolnego, Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Święto Niepodległości, Jasełka, bal karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, pierwszy dzień wiosny, wielkanocny zając, festyn rodzinny
Dzieci czynnie brały udział we wszystkich akcjach organizowanych na terenie naszej placówki. Były to:
• zbiórka plastikowych nakrętek w ramach akcji „Wkręć się w pomaganie”, zbiórka żywności dla zwierząt „Zbiórka dla Burka”, Góra Grosza, nasiona dla Afryki, ,,Wszystkie Kolory Świata”, ,,Akademia Aqafresh”, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, ,,Akademia Misia Haribo”, sprzątanie świata
Współpracowaliśmy aktywnie ze środowiskiem lokalnym, w celu promocji i uatrakcyjnienia podejmowanych działań wychowawczych i edukacyjnych. Daje to dzieciom również możliwość bezpośredniego kontaktu z rzeczywistością co z kolei przyczynia się do chęci poznawania świata, umiejętności funkcjonowania w środowisku oraz komunikowania się z nim. Prowadziliśmy współpracę z:
• władzami lokalnymi, strażą pożarną, policją, biblioteką miejską, schroniskiem dla zwierząt, nadleśnictwem, placówkami oświatowymi ( szkołami i przedszkolami)
Bardzo dobrze układała nam się współpraca z rodzicami, o czym świadczyły ich miłe, ciepłe słowa na temat naszej pracy dydaktyczno- wychowawczej. Systematycznie informowałyśmy rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu, a także o sukcesach i kłopotach dzieci włączając ich do wspierania osiągnięć rozwojowych ich pociech. Zapewniałyśmy dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb i możliwości rozwojowych.
Metody stosowane podczas zajęć, samodzielne doświadczenia dziecka, sytuacje edukacyjne zaowocowały konkretnymi efektami: dzieci czują się bezpiecznie w przedszkolu, starają się samodzielnie wykonywać wiele czynności, chętnie uczestniczą we wspólnych zabawach, zgodnie współdziałają w grupie, starają się przestrzegać ustalonych norm i reguł. Założone cele pracy wychowawczo- opiekuńczo- dydaktycznej zostały zrealizowane.

4 Ukończone formy doskonalenia i nadające kwalifikacje w okresie od ostatniej oceny
# Ukończoną formą doskonalenia zawodowego nadającą kwalifikacje w okresie ostatniej oceny było uzyskanie przeze mnie kolejnego stopnia awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego
5 Realizacja podstawy programowej
# Podstaw programowa wychowania przedszkolnego jest dokumentem opisującym proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych tą formą wychowania. Czasie od ostatniej mojej oceny dokument ten był zmieniany trzykrotnie. Najpierw podstawa programowa obejmowała 15 obszarów, potem 17, w chwili obecnej 4 obszary. Jednak niezależnie od tego ile obszarów obejmuje podstawa cały czas jest do dokument, który wspiera całościowy rozwój dziecka poprzez różne formy, który realizowałam zgadnie z rozporządzeniem. Dzieci opuszczające przedszkole nabyły umiejętności pozwalające im na podjęcie nauki w szkole.
Dzieci chętnie przebywały w przedszkolu o czym świadczy wysoka frekwencja grupy. Łatwo nawiązywały kontakt z rówieśnikami i osobami dorosłymi. Chętnie opowiadały o swoim czasie spędzonym z rodzicami. Zadawały pytania dotyczące tego co ich interesuje Dzieci znały rozmieszczenie sali, swobodnie się w niej poruszając. Znały i w większości przestrzegały zasad i reguł panujących w grupie. Potrafiły przedstawić się imieniem i nazwiskiem. Chętnie pomagały sobie wzajemnie. Dzieci charakteryzowała duża samodzielność w czynnościach samoobsługowych zarówno w łazience jak i w szatni. Wymagały pomocy jedynie podczas zapinania guzików. Pełniły dyżury przy stolikach. Chętnie pomagały nauczycielowi oraz pani woźnej w prostych czynnościach. Potrafiły prawidłowo posługiwać się sztućcami, używając serwetek. Dzieci były aktywne werbalnie. Chętnie słuchały bajek, wierszy i opowiadań czytanych przez nauczyciela, przez co osłuchiwały się z mową potoczną i językiem literackim. W sposób zrozumiały mówiły o swoich potrzebach oraz decyzjach. Dzieci chętnie nawiązywały kontakt słowny, zwracając się do rozmówcy jednak zazwyczaj podczas swobodnych rozmów Chętnie uczestniczyły w zabawach w sali oraz na świeżym powietrzu. Sprawnie biegały pokonując przeszkody. Wszystkie dzieci sprawnie przebierały się w strój gimnastyczny i przygotowywały przybory do ćwiczeń. Dzieci chętnie słuchały muzyki, tańczyły przy niej wyrażając swą aktywność. Uwalniały emocje i stawały się śmielsze. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zabawach i pląsach z akompaniamentem muzyki. Chętnie uczestniczyły w zabawach kołowych ze śpiewem. Podejmowały działania plastyczne, wykorzystując różnorodny materiał zgromadzony w kąciku plastycznym, który pomagał rozwijać ich twórcze myślenie i koncentrację Sprawnie posługiwały się nożyczkami. Dokonywały interpretacji własnej pracy. Wykonywały prace inspirowane literaturą, muzyką, własnymi spostrzeżeniami. Budowały i konstruowały z różnego rodzaju klocków, łącząc je nadając nazwy wytworom swojej pracy. Interesowały się techniką, pytając o zjawiska które ich interesują. Chętnie oglądały ksiązki o zdobyczach techniki, potrafiły wyjaśnić działanie sprzętu gospodarstwa domowego jak również urządzeń współczesnej techniki (komputer, bankomat) Podczas różnych działań dzieci przeliczały na miarę swoich możliwości, klasyfikowały przedmioty ze względu na różne cechy, potrafiły nazwać części swojego ciała, posługiwały się określeniami położenia przedmiotów w przestrzeni. Nazywały pory roku i dni tygodnia. W ramach kształtowania gotowości do czytania i pisania percepcja wzrokowa i motoryka mała były stale doskonalone poprzez liczne zadania. Dzieci dysponowały dobrą sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do czynności manualnych. Układały proste zdania, dzieliły wyrazy na sylaby, niektóre wyodrębniały głoski w nagłosie. Chętnie wykonywały ćwiczenia grafomotoryczne wykazując przy tym coraz większą staranność i precyzję ruchów dłoni i palców. Dzieci znały symbole przynależności narodowej. Wiedziały jak należy się zachować podczas ważnych uroczystości. Potrafiły przedstawić się imieniem i nazwiskiem. Większość dzieci znała swój adres zamieszkania, chętnie opowiadała o członkach swojej rodziny. Dzieci uczestniczyły we wszystkich uroczystościach, które odbywały się w przedszkolu, czynnie brały udział we wszystkich akcjach organizowanych na terenie naszej placówki oraz współpracowała ze środowiskiem lokalnym o czym napisałam w punkcie 3

6 Dbałość o bezpieczeństwo dzieci
# Podstawowym zadaniem przedszkola jest troska o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci. W tym celu podejmowałam szereg działań mających na celu wyeliminowanie jakichkolwiek zagrożeń płynących z otaczającego świata oraz kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych. Tak zabawy i zajęcia, jak i organizację dnia w przedszkolu należy rozpatrywać pod kątem bezpieczeństwa dziecka, zapewnienia mu higienicznych warunków środowiskowych oraz stosowania zasad higieny psychicznej. Podejmowałam działania podczas różnych zabaw, teatrzyków, scenek dramowych, sytuacji symulowanych, które nauczyły dzieci jak radzić sobie w różnych sytuacjach takich jak:
• bezpieczne zabawy w sali oraz w ogrodzie przedszkolnym
• prawidłowe zachowanie się na drodze, znajomość znaków drogowych
• prawidłowe zachowanie się w stosunku do obcych
• bezpieczne zachowanie się w zetknięciu ze zwierzętami
Bezpieczeństwo dzieci przebywających w przedszkolu jest bardzo ważne, ponieważ bezpieczne dziecko to dziecko szczęśliwe ,wesołe i ufne, dlatego wspólnie z dziećmi ustaliliśmy normy i zasady panujące w grupie rówieśniczej, które nie zagrażają bezpieczeństwu. Ustaliliśmy regulamin zachowania się na placu zabaw i ogrodzie przedszkolnym. Nawiązaliśmy współpracę z Policją, która przychodząc do przedszkola prowadziła z dziećmi pogadanki dotyczące różnych sytuacji zagrażających dzieciom np.: rozmowy z nieznajomym, atak psa, zagubienie się dziecka. Podczas spacerów, pieszych wycieczek nasi przedszkolacy mają ubrane odblaskowe kamizelki, aby być lepiej widocznym
na drogach. Podczas spotkań ze strażakami dzieci dowiedziały się że nie wolno bawić się zapałkami, które mogą spowodować pożar, jak również brały udział w próbnej ewakuacji. Bezpieczeństwo dzieci to także odbieranie dzieci z placówki wyłącznie przez osoby wskazane przez rodziców oraz prawnych opiekunów. W tym celu opracowałam wzór kart odbioru dziecka z przedszkola. Podczas swobodnych działań dzieci zwracam szczególną uwagę na korzystanie z nożyczek lub innych przyborów znajdujących się w kąciku plastycznym. Podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym lub będąc na spacerze uczulam dzieci na samowolne oddalanie się od grupy.
Bezpieczeństwo to również zdrowie dzieci. W tym celu kształtowałam prawidłowe nawyki dzieci poprzez
• realizację programu ,,Pięć porcji warzyw, owoców lub soku
• realizację programu ,,Akademia Aqafresh”
• realizację projektu własnego ,,Warsztaty kulinarne u Biedronek”
• realizację programu ,,Bezpieczny przedszkolak”
Podczas podejmowania wszelkich form aktywności ruchowej przedszkolaków, mających na celu ich rozwój fizyczny, nade wszystko mam na uwadze bezpieczeństwo dzieci.

7 Organizacja na terenie szkoły uroczystości i zajęć otwartych
# Od września 2014 do chwili obecnej opracowałam scenariusze i prowadziłam w przedszkolu wiele uroczystości i warsztatów zarówno dla dzieci jak i rodziców. Były to:
• ,,Pasowanie na przedszkolaka i starszaka” - 2014/ 2015
• ,,Pasowanie na starszaka i przedszkolaka”- 2017/2018
• ,,Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej” – X 2014, X 2017
• ,,Wigilijny wieczór w przedszkolu”- 11.XII. 2014
• ,,Jasełka w przedszkolu” – XII 2015
• ,, Wieczór wróżb i czarów”- warsztaty z rodzicami- 27.XI.2014
• ,, Mikołajkowe spotkanie”- warsztaty z rodzicami-04.XII. 2014
• ,, Górnik w przedszkolu”- XII 2015
• 23 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy- I 2015
• Dzień wiosny- III 2015
• ,,Dzieci- dzieciom”- bajka dla nowo przybyłych dzieci- VI 2015
• Zakończenie roku przedszkolnego- VI 2015
• ,,Wielkanocny zając”- IV 2016
• Zakończenie roku przedszkolnego- VI 2016
• ,,Wielkie Maluchów Śpiewanie” III 2014

8 Reprezentowanie placówki w środowisku- promocja przedszkola
# Promowanie przedszkola w środowisku jest bardzo ważnym elementem pracy nauczycieli. Zazwyczaj dzieje się to za sprawą dzieci, które uczestniczą w różnych konkursach, przeglądach, festiwalach, akcjach. Moi wychowankowie również przyczynili się do takiej promocji. Byli to między innymi:
• wychowanek Kuba Ł zakwalifikował się w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki ,, Muzyczna Kraina Przedszkolaka” do finału, który odbył się w Gnieźnie
• wychowanka Iga Z otrzymała I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastyczno- Technicznym ,,Ekologiczny Instrument muzyczny”
• wychowankowie uzyskali wysokie noty i wyróżnienia w przeglądach organizowanych przez środowisko lokalne oraz konkursach ogólnopolskich
- Przegląd Widowisk Jasełkowych- BOK styczeń ,2014
- Wielkie Maluchów Śpiewanie – BOK marzec 2014
- IX Przegląd Wierszy Jana Brzechwy- konkurs organizowany przez Szkołę Podstawową w Opolnie Zdrój marzec 2014
- ,,Nie obejdzie się bez misia”- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny- wyróżnienie Michalina K
- Ozdoba, dekoracja wielkanocna”- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny – wyróżnienie Igor C
- ,, Mój dąb” - Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny- wyróżnienie Hania M, Michalina K
- ,,Najpiękniejsza ramka na zdjęcie” Ogólnopolski Konkurs Plastyczny- wyróżnienie Michalina K, Hanna M
- wszystkie dzieci brały udział w Ogólnopolskiej Akcji ,,Góra grosza”
- wszystkie dzieci brały udział w Konkursie ,,Zbieramy zużyte baterie” organizowanym przez Marszałka województwa dolnośląskiego XII 2014
Jako nauczyciel przyczyniłam się również do promocji przedszkola w środowisku poprzez:
- uzyskanie III miejsce w Konkursie dla Nauczycieli ,,14 Festiwal Sztuki Małego Dziecka” –esej na temat ,,Kreatywna twórczość dziecka”
- udział w organizowaniu zabawy Mikołajkowej dla dzieci z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu XII 2014
Na stronach edukacyjnych zamieściłam opracowania mogące pomóc nauczycielom w pracy z dziećmi: scenariusze zajęć, inscenizacje na różne okazje, publikacje, plany miesięczne dla poszczególnych grup wiekowych, linki interesujących stron przydatnych nauczycielkom wychowania przedszkolnego oraz strony dla dzieci. Były to:
• ,,Bajki terapeutyczne”
http//www.edukacja.edux.pl/p- 22253
• ,,Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego
http//www.edukacja.edux.pl/p- 29493
• ,,Pedagogika zabawy”
http//www.edukacja.edux.pl/p 22400
• ,,Etyka zawodu nauczyciela”
http//www.edukacja.edux.pl/p- 22453 .
• ,,Piękna nasza Polska cała”- scenariusz zajęć
http//www.edukacja.edux.pl/p- 22472 .
• ,,Program adaptacyjny w przedszkolu dla dzieci 3-letnich”
http//www.edukacja.edux.pl/p 23085
• ,,Bezpieczny przedszkolak na wakacjach”
http//www.edukacja.edux.pl/p- 25072
• ,,Żegnajcie nocne strachy:- scenariusz zajęć terapeutycznych
http//www.edukacja.edux.pl/p- 25295 .
• ,,Scenariusz zajęć gimnastycznych metodą W. Sherborne
http//www.edukacja.edux.pl/p- 25531
• ,,Scenariusz zajęć andrzejkowych u Biedronek”
http//www.edukacja.edux.pl/p 25860
• ,,W świątecznym nastroju”- scenariusz zajęć
http//www.edukacja.edux.pl/p- 25854
• ,,Święto Pluszowego Misia”- scenariusz zajęć
http//www.edukacja.edux.pl/p 26418
• ,,Kreatywna twórczość dziecka”- esej
http//www.edukacja.edux.pl/p- 26477
• ,,Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej”
http//www.edukacja.edux.pl/p- 27271
• ,,Inauguracja roku przedszkolnego”
http//www.edukacja.edux.pl/p- 27269
• ,,Warsztaty kulinarne u Biedronek”- projekt edukacyjny
http//www.edukacja.edux.pl/p- 27270
• Plan pracy wychowawczo - opiekuńczo - dydaktycznej na miesiąc czerwiec 5 - 6 latki
http//www.edukacja.edux.pl/p-29495
• Dziecko nadaktywne- opis i analiza
http//www.edukacja.edux.pl/p-29496
• Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego
http//www.edukacja.edux.pl/p- 29497

9 Realizowane w przedszkolu opracowane przez nauczyciela programy ,,własne” w okresie ostatnich trzech lat
# Opracowałam i wdrożyłam własny ,,Program adaptacyjny dla dzieci 3-letnich. Program został opracowany w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego. Celem programu jest:
• zaspokojenie podstawowej potrzeby dziecka- potrzeby bezpieczeństwa
• ograniczenie lęku i zachęcanie do przebywania w grupie przedszkolnej
• przystosowanie dzieci do nowych warunków i nowego otoczenia
• pokonanie przez dzieci bariery związanej z rozłąką z rodzicami
• nabywanie przez dzieci umiejętności dostosowanych do ich potrzeb i możliwości
• włączenie rodziców do udzielania dziecku wsparcia psychicznego i pomocy w zakresie przystosowania dziecka do warunków życia przedszkolnego
• wzbogacenie pozytywnych doświadczeń dzieci w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami.
Opracowałam i wdrożyłam program własny edukacji teatralnej ,,Zabawa w teatr”. Celem opracowanego przeze mnie programu było:
• zapoznanie dziecka ze sztuką teatralną,
• poznanie środków wyrazu artystycznego stosowanych w teatrze,
• kształcenie umiejętności dramatycznych podczas zabaw twórczych,
• wprowadzenie elementów gry aktorskiej w tworzonych przez grupę inscenizacjach i widowiskach teatralnych, zakończonych występem przed publicznością na „małej” scenie.
Opracowany przeze mnie program wyszedł również naprzeciw potrzebom dzieci nieśmiałych. Jego zadaniem było mobilizowanie ich do działań twórczych wspólnie z innymi dziećmi. Podczas zajęć wykorzystywałam różnorodne metody, które umożliwiły organizację pracy w grupach, a także indywidualne traktowanie każdego dziecka. Dzięki temu każdy uczestnik zajęć mógł w maksymalny sposób rozwijać swoje zainteresowania, zdolności i umiejętności. Wśród tych metod znalazły się: inscenizacja, drama, pantomima, pedagogika zabawy, gry i zabawy integracyjne, słuchanie baśni legend i bajek, opowiadanie treści utworu, dialog.
Opracowałam i wdrożyłam program własny edukacji europejskiej ,,Jestem Polakiem- Europejczykiem”. Myślą przewodnią programu było przybliżenie dzieciom znajomości swojej ,,małej Ojczyzny”, własnego miasta, regionu, państwa, Europy w różnych aspektach, aby obok związków emocjonalnych, umiały wykorzystać wiedzę w sposób praktyczny. Edukacja europejska miała przede wszystkim na celu:
• budzenie uczuć patriotycznych, poszerzenie wiedzy o swoim mieście o naszym kraju
• nabywanie poczucia przynależności do określonych grup(rodziny, grupy rówieśników, przyjaciół, narodu itp.)
• poznawanie i kultywowanie tradycji naszego regionu, kraju i jego związku z dorobkiem innych krajów europejskich;
• poznanie życia ludzi w wybranych krajach europejskich
• kształcenie uczucia przynależności do Unii Europejskiej jako pełnoprawnego obywatela;
• zaznajomienie dzieci z zarysami kontynentu europejskiego z zaznaczeniem na nim Polski;
• kształtowanie szacunku do przedstawicieli różnych narodowości;
• budzenie poczucia odpowiedzialności za przyjaźń i współpracę między wszystkimi krajami Europy
Program autorski edukacji europejskiej zawarty został przeze mnie w blokach programowych, które są spójne i jego realizacja polegała na integracji treści poszczególnych bloków:
• Polska w Europie – dziecko poznało legendy o powstaniu państwa polskiego, symbole unijne, poznało symbole narodowe, oraz sławnych Polaków,
• Podróże szlakiem Unii Europejskiej- dziecko poznało symbole narodowe wybranych państw, rozumie potrzebę uczenia się języków, poznało zabytki oraz ciekawe miejsca państw unijnych,
• Muzyka naszych sąsiadów- dziecko poznało twórców muzyki europejskiej, wysłuchało wybranych utworów, poznało podstawowe kroki tańców wybranych państw unijnych
• Baśnie i bajki krajów Europy- poznało wybrane nazwiska pisarzy literatury dziecięcej, chętnie wysłuchało baśni i bajek
• Dzieci różnych stron świata- dziecko dowiedziało się o odmienności dzieci innych narodów, poznało wartość tolerancji, przyjaźni, lojalności

10 Realizacja programów profilaktycznych, rządowych i krajowych
# Przystąpiłam wspólnie z innymi nauczycielkami do realizacji programu profilaktyki jamy ustnej. ,,Akademia Aquafresh” to największy w Polsce program profilaktyki higieny jamy ustnej realizowany w przedszkolach oraz od 2014 roku w żłobkach. Najlepszym sposobem edukacji jest nauka połączona z zabawą, dlatego przystąpiliśmy do Programu. W codziennej pracy z dziećmi zwracałam uwagę na wyrabianie właściwych nawyków higienicznych, sprzyjających zachowaniu zdrowia. Przeprowadziłam cykl zajęć wprowadzających w tematykę zdrowa, ze szczególnym uwzględnieniem treści dotyczących utrzymania higieny jamy ustnej. Dołożyłam wszelkich starań, aby dać dzieciom możliwość wyrabiania nawyków higieniczno- kulturalnych poprzez systematyczne mycie zębów w przedszkolu.
Wspólnie z dziećmi przystąpiliśmy do realizacji Programu Edukacyjnego ,,5porcji warzyw, owoców i soków” , którego celem jest kształtowanie od najmłodszych lat świadomości i właściwych nawyków żywieniowych polegających na regularnym spożywaniu warzyw, owoców i soków. Organizatorem inicjatywy jest Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) przy wsparciu merytorycznym Instytutu Żywności i Żywienia. Program edukacyjny „5 porcji warzyw, owoców lub soku” wzbudził zainteresowanie także rodziców - zauważyli i w większości chwalili zaangażowanie malucha w akcję, która jest przecież sprzymierzeńcem codziennej domowej edukacji żywieniowej. Rodzice wspomagali nasze działania poprzez dostarczanie nam warzyw i owoców ( marchew jabłka) potrzebnych do wykonywania surówek
Od stycznia do maja 2014 roku wzięłam udział w konkursie ,,Akademii Misia Haribo”. To cykliczny projekt o charakterze edukacyjnym, który jest adresowany do dzieci w wieku 4-6 lat. Celem programu to inspirowanie dzieci do zdobywania wiedzy, rozbudzanie ich ciekawości poznawczej świata oraz propagowanie idei nauki poprzez zabawę. Hasłem edycji konkursu jest Odkryj Kosmos ze Złotym Misiem HARIBO! który zabrał przedszkolaków w niecodzienną podróż po przestrzeni kosmicznej. Program był okazją do zdobywania wiedzy i rozwijania indywidualnych umiejętności poprzez inspirującą zabawę.
Podjęłam działania proekologiczne we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Bogatynia.
Wydział Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia w dniu 10 października 2014 roku w parku C. A. Preibischa zorganizował Happening Edukacyjny ,,Ziemia w naszych rękach” Partnerem tej akcji była Fundacja Ekologiczna ,,Arka” Z Bielska- Białej. Wspólnie z dziećmi podjęliśmy to zadanie i uczestniczyliśmy w projekcie realizowanym w ramach ,,Ogólnopolskiej Lekcji Ekologicznej”. Podczas warsztatów dzieci dowiedziały się o tym co zrobić aby ograniczać odpady i jak prawidłowo je segregować, układały gigantyczne puzzli ekologiczne oraz brały udział w grach i warsztatach przestrzennych.
W swojej pracy dydaktyczno- wychowawczej staram się zawsze pomagać innym i które pomogą promować nasze przedszkole w środowisku i dlatego zgłosiłam nasze przedszkole do udziału w światowym projekcie UNICEF ,,Wszystkie Kolory Świata”, które zostałam koordynatorem. W Polsce kampanię wspiera Ambasador Dobrej Woli UNICEF Majka Jeżowska.. W projekcie uczestniczyło sześć grup z naszego przedszkola, razem 175 dzieci w wieku od 2,5- 6 lat. W ramach akcji dzieci wspólnie z rodzicami oraz dziadkami przygotowywali charytatywnie szmaciane laleczki UNICEF. Wcześniej podczas ,,podróży przez kontynenty”, dzieci zbierały jak najwięcej informacji o geografii krajów, ich mieszkańcach, zwyczajach, kulturze. Przedszkolaki dowiedziały się że celem tego przedsięwzięcia jest zebranie środków na ratowanie życia dzieci w Sudanie Południowym, oraz tego że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, lecz również przyjemne. Z wielkim zaangażowaniem, od października 2014 roku do lutego 2015 roku, poświęcając swój wolny czas, powstały małe arcydzieła. Szmaciane laleczki symbolizowały pomoc najbardziej potrzebującym, dlatego były takie niezwykłe. Każda z nich otrzymała swoją tożsamość, która została umieszczona w ,,akcie urodzenia”. Następnie wszystkie lalki zostały sprzedane na kwotę 390 złotych, które trafiły na konto fundacji. Jedna z naszych lalek została wytypowana na konkurs ,,najbardziej oryginalna laleczka” , w którym nagrodą był koncert Majki Jeżowskiej. Po skończonym projekcie zredagowałam notatkę na temat naszego przedsięwzięcia, która ukazała się w naszej lokalnej gazecie
Wiedząc jak ważne jest pomaganie i niesienie pomocy innym dzieci z mojej grupy włączyły się w akcję charytatywną ,,Nasiona dla Afryki”. Mpanshya to wioska w Zambii – około 200 km na wschód od stolicy kraju – Lusaki. Siostry starają się usamodzielnić swoich małych podopiecznych i ich rodziców, dlatego założyły ogródek przedszkolny, w którym uczą dzieci siać i opiekować się roślinami. Nasiona w Zambii są bardzo drogie, dlatego siostry zwracają się o pomoc w ich zakupie. Nie pozostaliśmy obojętni na apel Sióstr Boromeuszek. Kiedy tylko dowiedzieliśmy się o akcji, przystąpiliśmy do działania, dzięki któremu szybko uzbieraliśmy nasiona. Z tego, co wyrośnie w ogródku, przygotowywane będą posiłki. Nasiona w Zambii są bardzo drogie, dlatego siostry, które prowadzą tam szpital, hospicjum oraz przedszkole, zwracają się o pomoc w ich zakupie. Podczas działań zapoznałam dzieci z kontynentem Afryki, oraz państwem do którego wysyłaliśmy nasiona. Dzieci obejrzały także zdjęcia z wioski Mpanshya: tamtejsze domy, przedszkole i miejsca, w których przebywają rówieśnicy naszych przedszkolaków.

11 Prowadzenie kół zainteresowań i zajęć dodatkowych/ wzbogacenie oferty edukacyjnej placówki, praca w zespołach np; ewaluacyjnym
# Od dnia 1.09. 2015 roku do chwili obecnej pełnię funkcję opiekuna stażysty mgr H. Włodarczyk na nauczyciela mianowanego. Naszą współpracę rozpoczęłyśmy od przygotowania i opracowania dokumentacji związanej z procedurami. Były to wspólna analiza prawa oświatowego, opracowanie konstrukcji planu rozwoju zawodowego, ustalenia zadań i form realizacji planu, wspólne opracowanie kontraktu. Podczas trwania stażu staram się służyć pomocą w pogłębianiu wiedzy i umiejętności zawodowych, w poznawaniu przez stażystę przepisów dotyczących systemu oświaty.
Od dnia 1.09.2017 roku pełnię również funkcję opiekuna stażysty Pauli Forczak ubiegającej się o awans na nauczyciela mianowanego.
Nauczyciele przedszkola współpracują ze sobą działając w zespołach nauczycielskich. W naszym przedszkolu powołany jest zespół statutowy oraz zespół ewaluacyjny. Należę do zespołu ewaluacyjnego, którego zadaniem jest koordynacja i opracowanie narzędzi badawczych i przedstawienie do zatwierdzenia Dyrektorowi Przedszkola, koordynacja i przeprowadzenie badań, opracowanie wyników badań, przygotowanie projektu raportu i przedstawienie do akceptacji Dyrektorowi Przedszkola.

12 Udział i osiągnięcia dzieci w konkursach
# Udział w konkursach daje dzieciom dużo satysfakcji, pozwala na zdobycie nowych doświadczeń, uczy zdrowej rywalizacji, daje możliwość wykazania się dziecku swoją wiedzą i umiejętnościami w wielu dziedzinach. Pomaga rozwijać ich uzdolnienia i zainteresowania. Jest również jedną z wielu form promowania placówki oraz współpracy ze środowiskiem. Od września 2014 roku do chwili obecnej dzieci wzięły udział w następujących konkursach:
• Ogólnopolski Konkurs ,,Mój przyjaciel miś” XI 2014
• Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny ,,Przedszkolak w obiektywie” 2014
• Udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,, kolorowa jesień” 2015
• Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ..1001 sposobów na wiosenną ozdobę” III 2014
• Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny ,,Mój aktywny czas z rodzicami” IV 2014
• Udział w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym ,,Ptasie królestwo” 2015
• Udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,,Wspomnienia z wakacji” 2014
• Udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,, Jeże mieszkają w lesie” 2014
• Udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,, Jesienna mandala” 2014
• Udział w Ogólnopolskim Konkursie ,,Dinozaur” II 2015
• Udział w Ogólnopolskim Konkursie ,,Najpiękniejsza ramka na zdjęcia”- III 2015
• Udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastyczno- technicznym ,,Ekologiczny instrument muzyczny”- 2015
• Udział w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym ,,Mój dąb”- 2014 (wyróżnienie)
• Udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,,Kosmos widziany oczami dziecka” V 2015
• Udział w Ogólnopolskim Konkursie fotograficznym ,,Zwierzęta w obiektywie” 2015

Jako nauczyciel również uczestniczyłam w konkursach:
• Ogólnopolski Konkurs dla Nauczycieli ,,Najciekawszy plan lub program współpracy z rodzicami w przedszkolu” 2014
• Udział w Ogólnopolskim Konkursie Literackim ,, Opowiedz swoja historię: Jestem nauczycielką przedszkola. Przemieniam świat” 2014
• Udział w Ogólnopolskim Konkursie Literackim ,,Kreatywna twórczość dziecka” Gniezno 2014, w którym zdobyłam III nagrodę
oraz przygotowałam przedszkolaka do udziału w
• Ogólnopolskim Konkursie piosenki ,,Muzyczna Kraina Przedszkolaka” w Gnieźnie-Kuba Ł zakwalifikował się do finału.

13 Innowacje pedagogiczne realizowane w pracy nauczyciela
# W drugim półroczu roku 2014 zorganizowałam w swojej grupie projekt edukacyjny- ,,warsztaty kulinarne”. Obywały się one raz w miesiącu. Podczas działań dzieci wspólnie z rodzicami wykonywały wiosenne kanapki, owocowe sałatki oraz mleczne koktajle. Na jedno z naszych spotkań zaproszona została zawodowa kucharka, która pokazała dzieciom i rodzicom piękne dekoracje z owoców i warzyw. Zauważyłam, że organizowanie warsztatów podnosi zainteresowanie dzieci dla tematu jedzenie, poprawia efektywność i skuteczność zjadanych w przedszkolu potraw. W sposób zauważalny uaktywnia także większość dzieci w zajęciach, poprawia dyscyplinę. Edukacja przedszkolaków stała się bardziej spontaniczna, radosna. Realizacja projektu wzbudziła zainteresowanie i sympatię w środowisku rodziców dzieci , którzy wspólnie z nimi pracowali, a potem uczestniczyli w degustacji. Nasze warsztaty kulinarne możemy uznać za bardzo udane. Dzieci zapoznały się z tematyką zdrowego odżywiania oraz poznały nowe smaki pełnowartościowych produktów, które powinny znajdować się w codziennej diecie. Forma zajęć była dla dzieci bardzo atrakcyjna, ponieważ pozwalała na całkowitą dowolność i eksperymentowanie w tworzeniu własnych posiłków. Podstawowym wyznacznikiem udanej realizacji programu jest obserwowana radość u każdego dziecka, która daje poczucie wpływu na swoje życie oraz uczestniczenie we wspólnym tworzeniu.
Opracowałam i wdrożyłam Projekt Edukacyjny ,, Gwiazdy i planety- poznajemy kosmos” Celem realizacji projektu edukacyjnego było budzenie ciekawości dzieci otaczającym światem, inspirowanie do poznania nowych, ciekawych zjawisk oraz rozbudzenie ciekawości poznawczej. Nasze działania rozpoczęliśmy od poznanie niezwykłej planety Ziemi. Z wielką pasją oglądaliśmy ulubione zwierzęta, zachwycało nas bogactwo roślin, oraz różnorodność minerałów. Jako mali podróżnicy odkryliśmy Układ Słoneczny – 8 planet: Merkury, Wenus, Ziemia Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun oraz Księżyc i asteroidy. Zabawy badawcze z powietrzem w ogrodzie przedszkolnym stopniowo oddaliły nas od Ziemi w kierunku kosmosu . Aby wybrać się tam konstruowaliśmy różnorodne satelity, rakiety, kosmiczne pojazdy, niezidentyfikowane obiekty latające i poznawaliśmy historię lotów kosmicznych. wszystkie podejmowane działania i te zaplanowane i te całkiem przypadkowe były bardzo atrakcyjne dla dzieci i dorosłych – rodzice bardzo aktywnie włączyli się w realizację projektu / np. systematycznie obserwując z dziećmi księżyc w kolejnych fazach, wykonując z dziećmi rakietę, doposażając nas w potrzebna akcesoria do zabaw/

14 Formy i efekty współpracy z rodzicami
# Na początku każdego roku opracowywałam plan współpracy z rodzicami. Współpraca ma na celu podnoszenie poziomu nauczania i wychowania dziecka poprzez:
• okazjonalne rozmowy indywidualne, gdy wymagało tego dobro dziecka;
• organizowanie warsztatów dla rodziców, mających na celu przybliżenie procesu kształcenia i wychowania oraz obserwacji dziecka w przedszkolu ,,Mikołajkowe warsztaty w przedszkolu” XII 2014, ,,Świąteczne ozdoby” warsztaty XII 2015,
• w ramach pedagogizacji rodziców opracowałam materiały i umieszczałam je na tablicy dla rodziców. Były to: ,,Rola zabaw w życiu dziecka” ,, Metody aktywizujące w pracy z dziećmi” ,, Kodeks rodziców- wspólne wskazówki dla rodziców i nauczycieli” ,,Założenia metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne” Jak kształtować poczucie własnej wartości u dzieci” ,, Jak pracować z dzieckiem leworęcznym”, ,,Dojrzałość szkolna dziecka”
• w roku szkolnym 2017/ 2018 zapoznałam rodziców z „Nową podstawą programową wychowania przedszkolnego”
Efektem tych działań było
- częste kontakty z rodzicami umożliwiły zdiagnozowanie problemów edukacyjnych i wychowawczych dzieci oraz podjęcie skutecznych środków zaradczych,
- podnoszenia świadomości rodzicielskiej i poszerzania wiedzy psychologiczno – pedagogicznej,
- ukazanie pozytywnych stron (zarówno emocjonalnych, jak i intelektualnych) płynących z czytania dzieciom książek przez rodziców,
- zapoznanie ze zmianami związanymi z wprowadzeniem „Nowej Podstawy Programowej”.
- zachęcanie do aktywnego sposobu spędzania czasu z dzieckiem.
- zainteresowanie rodziców wszechstronnym rozwojem dziecka

opracowała
mgr Marzanna Michalska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.