X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37263
Przesłano:
Dział: Samoocena

Samoocena nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, pedagoga

SAMOOCENA NAUCZYCIELA
– arkusz pomocniczy przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela
Anna Romek- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagog.

LP KRYTERIA OCENY
UZASADNIENIE – dowody potwierdzające spełnianie kryteriów
1 Wymierne osiągnięcia w pracy z
młodzieżą - wysokie wyniki
uczniów i klas na sprawdzianach
i egzaminach zewnętrznych Prowadziłam diagnozy na rozpoczęcie i zakończenie nauki w klasie I i na zakończenie klasy III. Testy Kompetencji Trzecioklasisty wykazywały, że większość uczniów zdobyła wiadomości i umiejętności na wysokim i bardzo wysokim poziomie. Potwierdzały to również wyniki uczniów w klasie IV. Duża grupa uczniów otrzymała świadectwa z czerwonym paskiem. Rozwijałam zdolności i umiejętności dzieci poprzez aktywizowanie do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym Kangurek, Ogólnopolskim Dyktandzie Nie tylko dla Mistrzów. Przygotowywałam uczniów do konkursów czytelniczych, recytatorskich i literackich, w których osiągali wysokie wyniki. Zwiększyły one umiejętności i kompetencje uczniów w wielu dziedzinach.
2 Przygotowanie uczniów do
konkursów i uzyskiwane sukcesy
w skali pozaszkolnej
(regionalnej, krajowej W trakcie swojej pracy przygotowywałam uczniów do
udziału w różnych konkursach: plastycznych, muzycznych, literackich, ortograficznych, recytatorskich.
Przygotowywałam uczniów z mojej klasy do Ogólnopolskiego Dyktanda „Nie tylko dla Mistrzów”
• Marcin K. zajął I miejsce (na 1725 uczestników)- otrzymał dyplom laureata.
• Weronika K. –VIII miejsce- dyplom wyróżnienia
• Magdalena F.-XI miejsce-dyplom wyróżnienia
• Witold J. - XIII miejsce- dyplom wyróżnienia
• Magdalena J.- XIII miejsce- dyplom uznania
Przygotowywałam uczniów z mojej klasy do Konkursów Recytatorskich pod hasłem ”Pięknie być człowiekiem” (2015/2016)
• Dominika B. - I miejsce
• Witold G.- II miejsce
Etap powiatowy XXXVIII edycja Konkursu Recytatorskiego im. J. Korczaka „Pięknie być człowiekiem”.
• Dominika K.- II miejsce
• Witold G- wyróżnienie
Dominika zakwalifikowała się do kolejnego etapu w Książnicy Płockiej. W finale eliminacji rejonowych i powiatowych wzięło udział 395 uczestników. Do finału zakwalifikowało się 48 osób. Dominika otrzymała wyróżnienie.
Przygotowywałam uczniów do Powiatowego Konkursu Literackiego pod hasłem „Bajka ekologiczna”.
• Adrian K., Natalia O. otrzymali wyróżnienia Ogólnopolski konkurs plastyczny „Chemia w rolnictwie”
• Marcin K.- dyplom uznania
Powiatowy konkurs plastyczny „Stop tu się nie pali”
• Gabriela M., Paweł K.- wyróżnienia

3 Umiejętność pracy z uczniem
słabym i uzyskiwane wyniki tej
pracy, W celu udzielania pomocy w przezwyciężaniu trudności i niepowodzeń uczniom słabym podejmowałam następujące działania:
• indywidualizowałam formy i metody pracy w trakcie zajęć;
• wydłużałam czas pracy;
• stosowałam częste pochwały motywujące do pracy;
• prowadziłam zajęcia wyrównawcze w ramach art. 42;
• prowadziłam rozmowy z rodzicami, ukierunkowywałam i przekazywałam wskazówki do pracy samokształceniowej z dzieckiem w domu;
• konsultowałam się z psychologami i logopedą Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łęczycy. Zasięgałam porady dotyczącej konkretnych uczniów. Korzystałam z doświadczeń poradni opracowując programy pracy dla uczniów z różnymi deficytami rozwojowymi oraz sprawiającymi kłopoty wychowawcze. Brałam udział w szkoleniach prowadzonych przez pracowników poradni.
• kierowałam dzieci na konsultacje pedagogiczne, logopedyczne i psychologiczne, dzięki czemu uzyskiwałam opinie poradni z zaleceniami do pracy na kolejne etapy nauczania;
• tworzyłam Indywidualne Programy Edukacyjno- Terapeutyczne dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim, z autyzmem oraz z zespołem Aspargera.
• wraz z wychowawczynią oraz dyrektorem szkoły prowadziłam szereg rozmów mających na celu nakłonienie rodziców uczniów z problemami emocjonalnymi do konsultacji psychiatrycznych i neurologicznych. Wspierałam rodziców w rozwiązywanie problemów z dziećmi poprzez udzielanie rad, zwiększałam kompetencje rodziców na temat problemów, z którymi borykają się ich dzieci, wymieniałam się z rodzicami spostrzeżeniami dotyczącymi rozwoju dziecka. Pomagałam w wypracowaniu metod postępowania z dzieckiem, zagospodarowaniu dziecku czasu wolnego, sposobu opanowywania negatywnych emocji.
• tworzyłam opinie o uczniach i szczegółowo opisywałam ich zachowania celem przybliżenia problemów i przekazanie ich odpowiednim specjalistom.
• efektem wspólnych działań z wychowawcą i dyrektorem szkoły było zaproszenie pracowników Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łęczycy na obserwację ucznia agresywnego z zaburzeniami emocjonalnymi i społecznymi. Uczeń dzięki tym działaniom został trafnie zdiagnozowany i uzyskał odpowiednią pomoc.
• uruchomiłam Procedurę Niebieskiej Karty w związku z pozyskanymi informacjami.
• udzieliłam wskazówek rodzicom uczennicy, która miała problemy w kontaktach z rówieśnikami. Uczennica zgodnie z moją sugestią otoczona została odpowiednią pomocą psychologiczną.
• prowadzę zajęcia korekcyjno- kompensacyjne dla uczniów posiadających orzeczenia z PPP-P w Łęczycy. Celem tych zajęć jest niwelowanie trudności w nauce i zachowaniu. Główny cel zajęć korekcyjno-kompensacyjnych to pomoc dziecku w przezwyciężaniu trudności i umożliwienie mu prawidłowego funkcjonowania w zespole klasowym oraz osiąganie pozytywnych wyników szkolnych. W ramach zajęć reedukacyjnych nie ograniczam się wyłącznie do ćwiczeń w ramach opóźnionych lub zaburzonych funkcji. Prowadzę ćwiczenia, które uaktywniają pracę całego mózgu, tak, aby kształtowanie funkcji opóźnionych było wspomagane przez inne funkcje poznawcze. Dzięki podejmowanym działaniom uczniowie osiągają lepsze postępy w nauce i 100 % promocję do klas programowo wyższych.
4 Umiejętność pracy z uczniem
uzdolnionym i uzyskiwane wyniki
tej pracy. W pracy dydaktyczno- wychowawczej zwracałam uwagę na wszechstronne poznanie uczniów i wspieranie ich rozwoju. Poznawałam zainteresowania i ich mocne strony oraz uzdolnienia. Poprzez stosowanie nowatorskich metod i wykorzystywanie różnorodnych środków dydaktycznych wdrażałam do twórczego rozwiązywania problemów, zachęcałam do wykonywania samodzielnych projektów. Uczyłam także umiejętności planowania swojej pracy. Indywidualizowałam pracę w toku zajęć, stwarzałam warunki do optymalnego rozwoju intelektualnego. Dzięki tej pracy duża grupa uczniów angażowała się w pomoc przy prowadzeniu zajęć, wyszukiwała dodatkowych informacji, wykonywała samodzielne projekty. Osiągała wysokie wyniki w konkursach szkolnych, międzyszkolnych, powiatowych, ogólnopolskich, co szczegółowo przedstawiłam w punkcie 3. Swoje talenty wokalne i recytatorskie uczniowie prezentowali również na forum szkoły, uświetniając występami wiele uroczystości szkolnych np. „Sąd nad papierosem, Dzień Ziemi, Choinka Noworoczna. W czasie prowadzenia zajęć świetlicowych motywowałam uczniów zdolnych do pomocy kolegom mającym trudności w nauce. Pomoc ta polegała na wspólnej nauce i zabawie w parach lub w grupach. Motywowało to uczniów zdolniejszych do zgłębiania swojej dotychczasowej wiedzy rozwijało empatię i uczyło pracy w zespole. W roku szkolnym 2017/2018 prowadzę zajęcia matematyczne dla dzieci uzdolnionych, dzięki którym dzieci pogłębiają swoje zdolności i rozwijają umiejętność logicznego myślenia.
5 Organizowanie zajęć
pozalekcyjnych i czasu wolnego
młodzieży (imprezy, wyjazdy,
wycieczki, wypoczynek), W roku szkolnym 2017/2018 prowadzę zajęcia dla dzieci uzdolnionych matematycznie ,dzięki którym dzieci pogłębiają swoje zdolności i rozwijają umiejętność logicznego myślenia.
W trakcie swojej pracy wychowawczej byłam organizatorem i współorganizatorem wielu wyjazdów i wycieczek. Były to m.in.
• Wyjazdy do kina w Łęczycy i w Łodzi;
• Wyjazd do Kutna na spektakl profilaktyczny „Czarodziejska Kraina”- żyj w trzeźwości , bez przemocy w rodzinie
• Wyjazdy do Teatru Powszechnego m.in : „Mój tata chce latać jak ptak”. Udział w warsztatach teatralnych.
• Wycieczka do Torunia. Seans w Planetarium. Zajęcia warsztatowe w Muzeum Piernika. Żegluga po Wiśle..
• Wycieczka do Muzeum w Łęczycy, Skansenu w Kwiatkówku i kolegiaty w Tumie.
• Wycieczka do fabryki bombek w Piotrkowie Trybunalskim i Muzeum Bajek „Semafor” w Łodzi.
• Dwudniowa wycieczka do Wrocławia
• Park Trampolin w Łodzi
• Basen w Kutnie
• Piknik z okazji zakończenia klas III, ognisko
• VII Integracyjne Manewry Sprawnościowe w Łęczycy
• Udział w pieszych Rajdach w Łęczycy.

6 Podejmowanie działań na rzecz
szkoły i środowiska –
organizacja i przygotowanie
imprez szkolnych i
środowiskowych, konkursów Brałam czynny udział w przygotowywaniu Festynów Rodzinnych organizowanych przez szkołę.
Od kilku lat co kwartał redaguję artykuły na stronę Biuletynu Gminnego poświęcone naszej szkole, promując osiągnięcia szkoły w środowisku lokalnym.
Zorganizowałam Międzyszkolny Konkurs Pięknego Czytania „Filemon kontra Reksio, czyli koty i psy w książkach”, który promował czytelnictwo, budził zainteresowanie literaturą, kształtował umiejętność pięknego czytania oraz stwarzał możliwość prezentacji własnych umiejętności oraz porównania ich z innymi dziećmi. Angażowałam poprzez ten konkurs do współpracy rodziców.
Zorganizowałam szkolny konkurs na projekt ulotki antynikotynowej, promując w środowisku lokalnym profilaktykę antynikotynową. Zorganizowałam happening podczas którego uczniowie rozdawali mieszkańcom gminy zaprojektowane przez siebie ulotki.
Corocznie organizuję konkursy plastyczne promujące zdrowy tryb życia „Stop tu się nie pali”, „Nie pal przy mnie”- plakaty antynikotynowe.
Zorganizowałam szkolny konkurs „Jesienne cudaki” z warzyw i owoców, promujący zdrowy tryb życia.
Wspólnie z polonistką corocznie organizuję szkolne eliminacje konkursu recytatorskiego pod hasłem „Pięknie być człowiekiem”.
Jako wychowawczyni przygotowywałam i współtworzyłam z zespołami klasowymi szkolne imprezy, m.in.
• Pasowanie pierwszoklasistów na uczniów pt: „Tropiciele wiedzy”;
• „Dzień Ziemi”;
• „Sąd nad papierosem"
• Apel „Nigdy nie pal”
• „Pierwszy Dzień wiosny”
• Współorganizowałam „Choinkę Noworoczną”
• Udział w VII Integracyjnych Manewrach Sprawnościowych
• Rajdy Mikołajkowe;
• Happening antynikotynowy
Wspólnie z nauczycielem wspomagającym przeprowadziłam w klasach cykl lekcji „Mam autyzm jestem wyjątkowy”, który miał na celu zapoznanie dzieci z tym problemem. Uczył sposobów zachowania się w kontaktach z dziećmi dotkniętymi autyzmem i zespołem Aspargera.
Współorganizowałam „Święto Misia”, w którym brało udział również Gminne Przedszkole w Górze Św. Małgorzaty.
Wychowankowie aktywnie brali udział w akcjach charytatywnych np. „Góra grosza”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „Świąteczna Paczka”, „Światełko pamięci”- zbiorka zniczy, zbiórka darów dla schroniska, zbiórka surowców wtórnych, , „Stań po zielonej stronie mocy”, aktywnie włączali się w sprzątanie świata.
Byłam członkiem komisji egzaminacyjnej podczas Sprawdzianów szóstoklasistów.
Współpraca z Biblioteką Gminną w Górze Św. Małgorzaty w ramach organizowania Konkursu Recytatorskiego „Pięknie być człowiekiem” oraz Konkursu Pięknego Czytania.

7 Opiekowanie się organizacjami
uczniowskimi – Samorząd
Uczniowski, gazetka, kluby
szkolne W ramach współpracy z Samorządem Uczniowskim zachęcałam uczniów do udziału w akcjach charytatywnych, konkursach i imprezach organizowanych przez samorząd. Rozwijałam samodzielność i samorządność uczniów poprzez przeprowadzanie wyborów do Samorządu Klasowego oraz przygotowanie do wyborów Samorządu Szkolnego.
Prowadziłam zajęcia profilaktyczne
promując poprzez ulotki i gazetki okazjonalne profilaktykę antynikotynową. Jako propagatorka zdrowego stylu życia współpracuję z PSSE w Łęczycy, jestem koordynatorem programów „Nie pal przy mnie, proszę” oraz „Znajdź właściwe rozwiązanie”.
Corocznie jestem opiekunem pieszych rajdów organizowanych przez PTTK w ramach propagowania zdrowego stylu życia.
8 Pobudzanie aktywności klasowej
do udziału w konkursach
szkolnych; klasa, której jest
wychowawcą uzyskuje wysokie
wyniki w rankingach i
konkursach szkolnych W ciągu całej swojej pracy dydaktycznej szczególną uwagę zwracam na zaangażowanie uczniów we wszelką aktywność wychodzącą poza ramy obowiązkowych zajęć. Motywuję uczniów poprzez nagradzanie w postaci ocen, wyróżnień na forum klasy, drobne upominki i nagrody rzeczowe. Aktywność uczniów pobudzam organizując wybory
• Klasowego Mistrza Tabliczki Mnożenia
• Konkursy Pięknego Czytania
• Wprowadziłam Piramidę Czytania
• Klasowy Mistrz Recytacji
• Konkursy Plastyczne
Dzięki tym działaniom uczniowie klasy, której jestem wychowawcą chętnie biorą udział we wszelkiego rodzaju konkursach organizowanych na terenie szkoły oraz poza nią, osiągając niejednokrotnie wysokie miejsca. Współpracuję z rodzicami oraz nauczycielami innych przedmiotów w ramach przygotowywania do udziału w konkursach.

9 Szczególna aktywność w
organizowaniu i wyposażaniu
pracowni

Dbam o estetykę, ład i porządek w sali lekcyjnej. Przygotowuję własnoręcznie oraz we współpracy z rodzicami i uczniami dekoracje tematyczne, prezentuję prace dzieci. Staram się nadać pomieszczeniu odpowiedni klimat i charakter. Eksponuję odpowiednie pomoce naukowe związane z aktualnymi treściami nauczania wspierające proces poznawczy.
10 Aktywny udział w różnych
formach doskonalenia
zawodowego
Systematycznie staram się doskonalić swój warsztat pracy poprzez udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej, m.in.
„Metoda projektów- wyzwanie dzisiejszej szkoły lub przedszkola”;
Seminarium „Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN z dnia 09 sierpnia 2017 r.
Seminarium „Jak zbudować program wychowawczo- profilaktyczny, aby był ciekawy i skuteczny oraz zgodny z reformą oświaty”.
Seminarium „Problemy współczesnych nastolatków”
Warsztaty „Jak napisać IPET indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny dla uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym w zakresie wychowania, opieki i profilaktyki”.
e-konferencja „Pomiędzy historią, legendą a wyobraźnią”
e-konferencja „Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej w obliczu nowej podstawy programowej”
Szkolenie dla koordynatorów szkolnych Ogólnopolskiego Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu „Realizacja programów profilaktyki antytytoniowej „Nie pal przy mnie proszę” oraz „Znajdź właściwe rozwiązanie”.
Szkolenie Rady Pedagogicznej „Ochrona danych osobowych w placówce edukacyjnej”
„Nauka zachowań asertywnych w sytuacjach niebezpiecznych dla dziecka”
Szkolenie Rady Pedagogicznej „Funkcjonowanie dziecka z Zespołem Aspargera w klasie szkolnej”
Seminarium „Nowelizacja statutu szkoły/placówki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez ustawę z dnia 20.02.2015 r.
Poznaję literaturę metodyczną, prowadzę zajęcia otwarte dla stażystów, praktykantów. Zdobywane umiejętności wykorzystywałam w swojej pracy, dzieliłam się również zdobytą wiedzą z Radą Pedagogiczną i rodzicami.
11 Wprowadzanie innowacji
pedagogicznych, nowoczesnych
rozwiązań metodycznych,
stosowanie aktywnych metod
pracy,
Praca z uczniami w młodszym wieku szkolnym, zajęcia świetlicowe oraz zajęcia korekcyjno- kompensacyjne wymagają ode mnie stosowania różnorodnych rozwiązań metodycznych, wprowadzania aktywizujących, efektywnych metod pracy, które znacząco zwiększają postępy uczniów. Bardzo często stosuję metody dramy, metodę projektów, burzę mózgów, metaplan. Wykorzystuję wszelkie dostępne mi pomoce audiowizualne. W ramach integrowania zespołu klasowego stosuję różnorodne gry i zabawy wpływające na zacieśnianie kontaktów między uczniami. W planie pracy wychowawcy klasowego uwzględniam rozwiązania metodyczne uczące zachowań prospołecznych, nawiązywania kontaktów koleżeńskich, propagowania właściwego stosunku do osób z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną.
Stworzyłam programy pracy dla dzieci uzdolnionych matematycznie w ramach projektu Szkoły Małgorzaty „Lubię łamanie głowy”, wykorzystując aktywizujące metody nauczania. Dzieci mają możliwość rozwijania swojej naturalnej ciekawości, poszukiwania informacji, obserwacji, formułowania hipotez i udzielania własnej odpowiedzi. Poprzez rozwiązywanie zadań tekstowych, wycieczki matematyczne czy symulacje takich zjawisk w warunkach szkolnych uczniowie mogą sami doświadczać, próbować i eksperymentować (np. matematyczne stacje badawcze, metoda projektu, twórcze rozwiązywanie problemów matematycznych, konstruowanie figur i brył przestrzennych, zajęcia ruchowo-rytmiczne, tzw. rodzinna matematyka, MSB- Matematyczne Stacje Badawcze).

12 Podejmowanie prac
organizacyjnych w radzie
pedagogicznej i zespołach
nauczycielskich, udział w
realizacji projektów,
W roku szkolnym 2015/2016, 2016/2017 oraz 2017/2018 współtworzyłam i kierowałam zespołem opracowującym Programy Profilaktyczny i wychowawczo- profilaktyczny.
2016/2017 pomagałam w przygotowywaniu Planu Pracy Świetlicy Szkolnej, Regulaminu Świetlicy Szkolnej.
W bieżącym roku szkolnym koordynowałam pracę zespołu opracowującego IPET (Indywidualne Programy Edukacyjno- Terapeutyczne). Cyklicznie dokonywałam ewaluacji tych programów.
Opracowałam Procedury Postępowania w Sytuacjach Trudnych.
W roku szkolnym 2016/2017 brałam udział w pracach zespołu opracowującego Statut Szkoły.
Realizuję Projekt Szkoły Małgorzaty w ramach, którego prowadzę zajęcia matematyczne dla dzieci uzdolnionych. Opracowałam program zajęć „Lubię łamanie głowy”.

13 Dzielenie się wiedza i
umiejętnościami z innymi
nauczycielami - prowadzenie
lekcji otwartych, szkoleń dla
nauczycieli. W okresie całej mojej pracy zawodowej, wysoko ceniłam sobie możliwości współpracy z innymi nauczycielami. Wcześniej bardzo chętnie korzystałam ze wskazówek bardziej doświadczonych pedagogów, a obecnie sama dzielę się wiedzą i własnymi doświadczeniami z innymi w podejmowaniu różnorodnych działań. Oto niektóre przykłady mojej działalności:
W latach 2016- 2017 pełniłam rolę opiekuna stażu nauczyciela stażysty Magdaleny Czekalskiej. Podejmując współpracę z nauczycielką opracowałyśmy kontrakt uwzględniając w nim zakres naszych wzajemnych obowiązków, zasady komunikowania się. Następnie opracowałyśmy harmonogram stażu, w którym zawarte zostały przewidywane do realizacji zadania oraz wyznaczone efekty, jakie chciałybyśmy osiągnąć. Podczas konsultacyjno-doradczych spotkań analizowałyśmy oświatowe przepisy prawne, przepisy wewnętrzne oraz sposób prowadzenia dokumentacji szkolnej.
Podczas stażu wielokrotnie obserwowałam zajęcia prowadzone przez moją podopieczną i dokonywałam na bieżąco ewaluacji działań nauczyciela stażysty. Oceniając zajęcia przekazywałam rady i wskazówki oraz pomysły pozwalające koleżance dokonywać ewaluacji własnych działań, niwelować słabe strony zajęć i doskonalić mocne strony. Obserwowanie i omawianie zajęć pozwoliło koleżance stażystce doskonalić swoje zajęcia pod względem metodycznym i merytorycznym. Ważnym elementem naszej współpracy było prowadzenie przez mnie zajęć otwartych. Zajęcia prowadziłam różnymi metodami. Starałam się wybierać metody aktywizujące wychowanków oraz prezentować ciekawe formy pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Podczas zajęć otwartych prezentowałam stażystce swój własny warsztat pracy, udostępniałam własne, sprawdzone pomoce dydaktyczne, dzieliłam się swoją wiedzą i doświadczeniem w pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie.
Dzieliłam się również swoją wiedzą i spostrzeżeniami z innymi nauczycielami podczas pracy w zespole ds. opracowywania IPET.
Podczas Rad Pedagogicznych dzieliłam się swoją wiedzą dotyczącą pracy z uczniami z zespołem Aspargera i autystycznymi oraz niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Przekazywałam informacje uzyskiwane podczas warsztatów „Jak napisać IPET indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny dla uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym w zakresie wychowania, opieki i profilaktyki”. Również przekazałam informacje z seminarium nt „Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN z dnia 09 sierpnia 2017 r.
Udzielałam nauczycielom informacji na temat specyfiki specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia, a także porad nauczycielom w zakresie doboru metod wychowawczych w postępowaniu z uczniami przejawiającymi zaburzenia w zachowaniu.
Podczas zajęć otwartych, w których uczestniczyli rodzice ucznia a autyzmem wskazywałam na najbardziej efektywne metody pracy. Rodzice mieli również możliwość obserwacji dziecka, jego zachowania.
Współpracowałam z wychowawcami w zakresie udzielania rodzicom informacji na temat kierowania uczniów przejawiających trudności dydaktyczno- wychowawcze do poradni psychologiczno-pedagogicznych lub innych poradni specjalistycznych.
Analizowałam opinie i przekazywałam wskazówki do dalszej pracy wychowawcom.
Współpraca z dyrekcją w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
14 Umiejętność organizacji
współpracy z rodzicami i
angażowania ich do działań na
rzecz szkoły W swej współpracy z rodzicami odeszłam od dotychczasowego modelu traktowania rodziców jako pożytecznych partnerów jedynie w umacnianiu autorytetu szkoły, dyscyplinowaniu uczniów i wspomaganiu usługowo- materialnym. Jestem za pełną podmiotowością i partycypacją rodziców w codziennym życiu klasy. Partycypacja ta rozumiana była przeze mnie w dwojaki sposób:
• Jako wspieranie przez rodziców osiągnięć dzieci w domu i w szkole.
• Jako obrona prawa rodziców do pełnej informacji o rozwoju dziecka i jego postępach edukacyjnych, prawa do współdecydowania i współdziałania w procesie dydaktycznym i wychowawczym w szkole.
Prowadząc taki styl pracy, udało mi się wyeliminować lęk rodziców przed kontaktami ze szkołą. Nie traktowałam ich nigdy jako niemile widzianych petentów lecz pożądanych i chętnie widzianych gości. W tym celu eliminowałam chociażby takie „drobiazgi” jak:
• Rozmowa z pozycji nauczyciel siedzący (stojący) przy biurku i stojący przed nim rodzic
• Wytykanie błędów wychowawczych i przedstawianie tylko listy niepowodzeń dziecka.
Myślę, że udało mi się stworzyć takie warunki, aby moja sala lekcyjna stała się terenem przyjaznym nie tylko dzieciom, ale i rodzicom. Miejscem, gdzie własne kompetencje zawodowe czy wynikające z indywidualnych pasji i zainteresowań umiejętności rodziców były podstawą ich własnego zaangażowania w ogniwa procesu dydaktyczno- wychowawczego. Oprócz tradycyjnych form współpracy jak konsultacja, opieka w czasie wycieczek, organizacja świąt i uroczystości ,kontakty indywidualne stosowałam takie formy współdziałania jak: wspólne planowanie tematów na zebrania z rodzicami, wykorzystywanie na nich metod warsztatowych, prowadzenie zajęć otwartych.
• Udział rodziców w organizacji imprez klasowych tj. Dzień Chłopca, Wigilia Klasowa, Dzień Kobiet oraz szkolnych: festyny rodzinne, Dzień Patrona, Choinka noworoczna,
• Udział w pracach Szkolnej Rady Rodziców.
• Udzielałam porad rodzicom w sprawach trudności wychowawczych, pomagałam w rozwiązaniu sytuacji konfliktowych z dziećmi, starałam się wyjaśniać przyczyn pojawiających się problemów
• Udzielałam rodzicom informacji w zakresie ochrony prawnej w sytuacjach zaniedbań lub przemocy domowej
• Udzielałam informacji na temat funkcjonujących informacji na rzecz pomocy rodzinie
• Pośredniczyłam w kontaktach rodzica z tymi instytucjami, w tym pomagałam w wypełnieniu formalności związanych ze skorzystaniem z ich usług.

--------------------------------------------------------
Data, czytelny podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.