X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35827
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu zawodowego nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela: Zofia Krakowiak
Nazwa i adres placówki: Przedszkole Miejskie nr 2 w Rawie Mazowieckiej
Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego
Wykształcenie: wyższe magisterskie
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2017 r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy

Akty prawne
1.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami – Karta Nauczyciela (Rozdział 3a: Awans zawodowy nauczycieli).
2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2013.393).

Nazywam się Zofia Krakowiak. Od 2006 roku pracuję jako nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Rawie Mazowieckiej. Posiadam wyższe wykształcenie, mam ukończone studia magisterskie w zakresie edukacji początkowej, ukończyłam także studia podyplomowe w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji początkowej z terapią pedagogiczną.
Obecnie jestem nauczycielem mianowanym, ubiegającym się o stopień nauczyciela dyplomowanego. We wrześniu 2014 roku opracowałam Plan Rozwoju Zawodowego, który wyznaczył kierunek moich dalszych działań. Plan ten został pozytywnie zaopiniowany przez Panią Dyrektor mgr Bożenę Paterkę. Po napisaniu planu rozpoczęłam szczegółowe dokumentowanie moich działań wierząc, że wzbogaci to moje umiejętności pedagogiczne, podniesie efektywność moich działań edukacyjnych, a w konsekwencji posłuży podniesieniu jakości mojej pracy, a przez to pracy przedszkola.
2 lata i 9 miesięcy trwania stażu był to dla mnie okres intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłam sobie i zawarłam w planie rozwoju zawodowego i pogodzenie ich z pracą dydaktyczną z dziećmi trzyletnimi, bo właśnie z tą grupą wiekową pracowałam podczas trwania stażu.
Starałam się pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności wychowawczo-dydaktyczne oraz opiekuńcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego oraz aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań naszego przedszkola. Celem moich działań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych od początku pracy zawodowej był i jest wszechstronny rozwój dzieci, przygotowanie ich do dalszej nauki i ukształtowanie właściwych postaw. Starałam się przy tym stosować takie metody, aby jak najbardziej zainteresować dzieci i dać im dużo radości z codziennych zajęć. Chętnie uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego, starałam się na bieżąco wzbogacać swój warsztat pracy.
Poniższe sprawozdanie pokazuje realizację zaplanowanych przeze mnie zamierzeń, zawiera także informacje o tych działaniach, które wynikły w trakcie trwania stażu, a których nie zawarłam w moim planie rozwoju zawodowego.
Porządek sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego stworzyłam na podstawie wymagań zawartych w § 8. ust 2. Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

§ 8. ust 2. pkt 1.
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Poznanie procedury awansu zawodowego
Po dokonaniu gruntownej analizy całokształtu swojej pracy zawodowej oraz wnikliwej sammooceny postanowiłam podjąć starania o uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego. W tym celu zapoznałam się z procedurami dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli. Procedury te poznałam poprzez analizę przepisów prawa oświatowego ze szczególnym uwzględnieniem awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Zapoznałam się z następującymi aktami prawnymi:
• Kartą Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. wraz z nowelizacjami,
• Rozporządzeniem MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
• Rozporządzeniem MENiS z dnia 14 listopada 2007r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
• Rozporządzeniem MENiS z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
• Rozporządzeniem MENiS dotyczącym podstawy programowej,
• Rozporządzeniem MENiS dotyczącym programów nauczania,
• Konwencją Praw Dziecka,
• Rozporządzeniem w sprawie BHP.
Szczególnej analizie poddałam Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Poszukiwania moje koncentrowały się przede wszystkim na wyszukiwaniu informacji o awansie zawodowym w Internecie na stronach MEN i na portalach edukacyjnych takich jak:
- www.edux.pl
- www.eduinfo.pl
- www.wychowanieprzedszkolne.pl
- www.nauczycieleprzedszkola.pl
- www.educarium.pl
- www.ore.edu.pl
- www.awans.net
- www.prawo.vulcan.edu.pl
- www.oswiata.org.pl
Korzystałam również ze wskazówek i przemyśleń Dyrektora Przedszkola oraz edukatorów z WODN w Skierniewicach podczas kosultacji: „Procedura awansu zawodowego – uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego”.
W celu poprawnego zaplanowania zadań Planu Rozwoju Zawodowego i jego realizacji, na bieżąco analizowałam dokumentację przedszkola: Statut Przedszkola, Program Rozwoju Przedszkola, program wychowawczy, regulamin rady pedagogicznej, co roku również analizowałam i wdrażałam do realizacji zadania zawarte w rocznym planie pracy przedszkola. Tworząc Plan Rozwoju Zawodowego wzięłam pod uwagę specyfikę i potrzeby placówki, w której pracuję, swoje mocne i słabe strony oraz wynikające z prawa oświatowego wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Efekty:
• zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu prawa oświatowego, która pozwoliła mi na zrozumienie procedury awansu zawodowego, a tym samym ułatwiła mi przygotowanie Planu Rozwoju Zawodowego, jego realizację i napisanie niniejszego sprawozdania.

Systematyczne poszerzenie wiedzy w zakresie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej oraz wykorzystanie jej w celu podnoszenia jakości pracy przedszkola
Realizacja tego zadania to obowiązek każdego nauczyciela. Moim celem był i jest ustawiczny rozwój doskonalący moje pedagogiczne umiejętności, ponieważ jestem nauczycielem kreatywnym i otwartym na wszelkie nowości, które pozwalają mi nabywać nowe umiejętności i udoskonalać mój warsztat pracy. W miarę możliwości starałam się korzystać z różnych form doskonalenia, co dawało mi satysfakcję zawodową, podnosiło jakość mojej pracy, a tym samym pracy przedszkola.
Celem doskonalenia jest podnoszenie własnych kompetencji, wymiana doświadczeń, dlatego też aktywnie uczestniczyłam w szkoleniach wewnątrzprzedszkolnych oraz innych formach doskonalenia poza placówką.
W trakcie stażu uczestniczyłam w następujących szkoleniach rady pedagogicznej:
• Zachowania agresywne w wieku przedszkolnym,
• Rozwijanie zdolności i talentów,
• Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych dzieci,
• Edukacja matematyczna dzieci – rozwój myślenia logicznego,
• Drama – techniki i strategie w pracy z dziećmi,
• Ochrona danych osobowych i tajemnica służbowa w placówkach oświatowych,
• Zabawy fundamentalne w przedszkolu,
• Dziecko widzem i aktorem,
• Odimienna nauka czytania Ireny Majchrzak. Przygotowanie dzieci do pisania i czytania,
• Monitorowanie podstawy programowej – wyciąganie wniosków,
• Pomysł na zajęcia – czyli o sztuce porzygotowania inspirujących zajęć przedszkolnych.
Uczestniczyłam także w wielu szkoleniach, seminariach, konferencjach, warsztatach organizowanych poza naszą placówką. W trakcie trwania stażu uczestniczyłam w następujących formach:
1. Rok szkolny 2014/2015:
• Konferencja metodyczna: „II Tydzień o wychowaniu”,
• Konferencja metodyczna: VI Kiermasz Edukacyjny: „Gdzie jesteśmy – Dokąd zmierzamy? Edukacja w Polsce”,
• Sieci współpracy: „Mapa talentów miejscem pracy uczniów i nauczycieli”,
• Warsztaty metodyczne: „Ochrona danych osobowych w szkole/placówce oświatowej: obowiązki nauczyciela”,
• Konferencja: „Dysleksja – problem aktualny”,
• Warsztaty metodyczne: „Praca z dzieckiem autystycznym w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej”.
• Konferencja metodyczna: „Uczeń zdolny. Neurodydaktyka – czy wiedza o ludzkim mózgu zmieni szkołę”.
• Konferencja metodyczna: VII Kiermasz Edukacyjny: „Sześciolatek w szkole i co dalej”.
2. Rok szkolny 2015/2016:
• Warsztaty: „Obsługa systemu rejestrowania i rozliczania pobytu dziecka w przedszkolu”,
• Konferencja metodyczna: „Mój warsztat pracy: Aktywność poznawcza w edukacji ekologicznej”,
• Warsztaty metodyczne: „Office 365”,
• Konferencja metodyczna: „Konferencja zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną”:
- Zaburzenia zachowania, jako konsekwencja trudności szkolnych.
- Diagnozowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych dzieci z wadą wzroku i słuchu.
- Awers i rewers dysleksji – jak pomóc uczniom z dysleksją pokonać trudności, jak wykorzystać ich potencjał?
• Konferencja w ramach Europejskiego Tygodnia Dysleksji: Dysleksja – problem aktualny – część II”,
• Warsztaty metodyczne: „Wychowanie przez sztukę: Jak zrobić coś z niczego?”,
• Konferencja metodyczna: „Wesołe przedszkole” – atrakcyjne propozycje zajęć w oparciu o nowe pakiety edukacyjne MAC,
• Konferencja metodyczna: „Mój warsztat pracy: Usprawnianie percepcji wzrokowej”.
3. Rok szkolny 2016/2017:
• Konferencja: „Mój warsztat pracy: Usprawnianie percepcji słuchowej”,
• Seminarium: „Kosmos, dinozaury i ..., czyli jak rozwijać zainteresowania przyrodnicze małych dzieci”,
• Konferencja metodyczna: „Dysleksja – problem aktualny część III”
• Konferencja metodyczna: „Specyficzne zaburzenia językowe a dysleksja – trudności w czytaniu i pisaniu”,
• Warsztaty metodyczne: „Procedura awansu zawodowego – uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego”, konsultacja na Platformie Moodle,
• Warsztaty metodyczne: „Jak konstruktywnie rozmawiać z rodzicami”
• Konferencja metodyczna: „Nowa podstawa programowa – działania na rzecz wspierania rozwoju dziecka”.
Ukończone przeze mnie różne formy doskonalenia zawodowego, nie tylko wzbogaciły moją wiedzę i doświadczenie, ale także rozwinęły umiejętności oraz poszerzyły możliwości zawodowe i interpersonalne. Zdobytą wiedzę wdrażałam i wykorzystywałam biorąc pod uwagę potrzeby i możliwości dzieci. Uważam zarówno wewnątrzprzedszkolne, jak i pozaprzedszkolne formy doskonalenia nauczycieli za bardzo cenne pod względem treści merytorycznych, oraz wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami.
Efekty:
1. Dla nauczyciela:
• udział w wyżej wymienionych formach doskonalenia zawodowego wpłynął na poszerzenie kompetencji zawodowych, wzbogacił warsztat pracy o nowe doświadczenia wychowawcze, opiekuńcze i dydaktyczne,
• wiedza merytoryczna oraz umiejętności praktyczne, które zdobyłam podczas rad szkoleniowych wielokrotnie były przyczyną analizy własnej pracy. Częste rozważania na temat własnej samooceny motywowały mnie do podejmowania coraz trudniejszych zadań,
• zdobyta wiedza niejednokrotnie ułatwiała mi analizę zachowań dzieci,
• wiadomości uzyskane podczas szkoleń wpłynęły na udoskonalenie planowania mojej pracy.
2. Dla dzieci:
• uczestnictwo w zajęciach prowadzonych aktywnymi metodami pracy,
• stymulowanie rozwoju dziecka poprzez różnorodne metody edukacyjne.
3. Dla przedszkola:
• podniesienie poziomu nauczania,
• poszerzenie oferty przedszkola np. poprzez wprowadzenie nowych form i metod pracy edukacyjno-terapeutycznej.

Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej i metodycznej
Oprócz poszerzania swojej wiedzy poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, skupiłam się również na samodzielnym wyszukiwaniu potrzebnych informacji, które mogłabym wykorzystać podczas pracy z dziećmi i współpracy z rodzicami. W celu pogłębiania wiedzy metodycznej i pedagogicznej systematycznie czytałam literaturę fachową, śledziłam nowości wydawnicze.
Literatura fachowa była mi pomocna w opracowywaniu scenariuszy zajęć.
Na bieżąco korzystałam z zasobów biblioteki przedszkolnej wypożyczając pozycje książkowe oraz czasopisma. Wśród czasopism zawodowych najwięcej informacji czerpałam z miesięczników: „Bliżej Przedszkola”, „Doradca Nauczyciela Przedszkola”, „Nauczyciel przedszkola” oraz „Wychowanie w przedszkolu”. Zawarte w nich treści dostarczały aktualnych informacji z zakresu psychologii i pedagogiki, oprócz tego czasopisma były inspiracją przy doborze tematów tygodniowych do planów miesięcznych.
W swojej pracy korzystałam również z czasopism: „Mały Artysta”, „Hobby”, „Hobby Extra”. Czerpałam z nich inspiracje na ciekawe pomysły plastyczne zarówno do pracy z dziećmi, jak i do dekoracji przedszkola.
Jeżeli chodzi o pozycje książkowe to podczas stażu korzystałam i zapoznałam się z następującymi pozycjami:
• K.Vopel: Gry i zabawy ruchowe dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
• M. Zeller: Pomysły na zabawy w Przedszkolu.
• S. Kalwitzki: Poczuj ciepłe promienie słońca. Podróże w wyobraźni i zabawy na każdy dzień.
• B. B. Jadach: Teatrzyki i bajeczki na radości smuteczki. Bajki psychoedukacyjne.
• M. Barańska: Wchodzi, wchodzi Stach na dach.
• R. Urbańska: Rymowane przygody z mandalami.
• M. Malkiewicz: Witajcie w krainie zabawy.
• M. Sobótka: Świat przedszkolaka.
• K. Wojciechowska: Gry i zabawy matematyczne w przedszkolu.
• D. Krupa: Zabawy logopedyczne na cztery pory roku.
• M. Barańska: Pokaż oko pokaż nos wierszyki kształtujące orientację w schemacie ciała.
• G.Andrews, K.Knighton: 100 eksperymentów naukowych Baw się i ucz z nami.
• J.Adrychowska-Biegacz: Gry i zabawy rozwijające dla dzieci młodszych: 50 przykładów zajęć do praktycznego wykorzystania.
• S.Badora, B.Czeredrecka, D. Marzec: Rodzina i formy jej wspomagania.
• A.Badowska: Inspiracje, pomysły: książka pomocnicza dla twórczego nauczyciela.
• J.Białobrzeska: Zostań nawiedzoną nauczycielką, czyli uczyć, żeby nauczyć.
• B.Bleja-Sosna: Uroczystości w przedszkolu.
• A.Bojakowska, W.Mantyk: Obrazkowe zabawy przedszkolaka.
• M.Bogdanowicz, D.Okrzesik: Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
• M.Bogdanowicz: W co się bawić z dziećmi? Piosenki i zabawy wspomagające rozwój dziecka.
• Z.Bogdanowicz: Zabawy dydaktyczne dla przedszkoli.
• S.Brown: Raz, dwa, trzy, spróbuj i Ty: Zabawy matematyczne dla przedszkolaków.
• D.Chauvel: Zabawy relaksujące dla przedszkolaków.
• D.Chauvel, V.Michel: Gry i zabawy w przedszkolu.
• R.Domań: Metody pedagogiki zabawy w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
• B.Dawczak, I.Spychał: 365 dni dziecka. Zabawy i zadania na cały rok dla przedszkolaków.
• T.Dziurzyńska, H.Ratyńska, E.Stójowa: A jak będzie słońce... a jak będzie deszcz... Wiersze, teatrzyki, przysłowia, zagadki dla przedszkoli.
• A.Faber, E.Mazlish: Jak mówić, żeby dzieci słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły.
• T.Fiutowska: Scenariusze zabaw i zajęć oraz wskazówki metodyczne do książeczek dla starszych przedszkolaków.
• M.Grodzka: Dziecko autystyczne: dziennik terapeuty.
• E.Gruszczyk-Kolczyńska: Dziecięca matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli.
• E.Gruszczyk–Kolczyńska: Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki.
• H.Krombholz: Radość z ruchu na świeżym powietrzu.
• H.Łazowska, B.Mikiciuk, B.Moritz: Co zrobić, aby ułatwić dziecku naukę czytania i pisania?
• B.Merthan: Z wody, waty i kostek cukru.
• E.Pisula, D.Danielewicz: Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością.
• M.Pomykało: Encyklopedia pedagogiczna i Encyklopedia psychologiczna.
• Ch.PreiBmann: Zespół Aspergera: jak z nim żyć, jak pomagać, jak prowadzić terapię.
• M.Przetacznik–Gierowska, G.Makiełło–Jarża: Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego.
• V.Satir: Terapia rodziny teoria i praktyka.
• E.M.Skorek: Terapia pedagogiczna. Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć.
• C.A.Smith: Grupa bez przemocy Proste zabawy i ćwiczenia dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym uczące empatii i współpracy.
• R.Sprawka, J.Graban: Logopedyczne zabawy grupowe dla dzieci od 4 do 7 lat.
• J.Stadnicka: Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową.
• B.Orzeł-Śmigielska: Wierszyki i zagadki edukacyjne.
• S.Owczarek: Gimnastyka przedszkolaka.
• K. Vopel: Jak pobudzić kreatywność grupy.
• T.Walczak: Mali aktorzy na małej scenie.
• E.Wagner: Patrzeć - słyszeć - czuć. Zabawy rozwijające zmysły dla dzieci w wieku od 3 do 8 lat.
• R.Wiącek: Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym. Program terapii i wspomagania rozwoju oraz scenariusze zajęć.
• R.Zanoni: Sztuka origami.
• M.Żebrowska: Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży.
Dzięki korzystaniu z tak różnorodnej literatury wzbogaciłam własną pracę i mogłam organizować dla dzieci różnorodne i ciekawe zajęcia. Zdobytą wiedzę z tych pozycji książkowych i czasopism na bieżąco przekazywałam kadrze nauczycielskiej i rodzicom moich wychowanków.

Efekty:
• wymienione pozycje literatury pomogły mi ustosunkować się do pracy z dzieckiem, wzbogacić wiedzę i moje umiejętności, pomogły mi poznać nowe metody pracy i dodtosować je do indywidualnych potrzeb dzieci,
• zajęcia prowadzone przeze mnie stały się bardziej atrakcyjne i ciekawe,
• nastąpiło podniesienie jakości pracy przedszkola i kadry w nim pracującej.

Aktywna realizacja zadań opiekuńczych i dydaktyczno-wychowawczych

Uatrakcyjnienie i wzbogacenie zajęć poprzez stosowanie aktywnych metod pracy, organizowanie wycieczek krajoznawczych, właściwe zagospodarowanie sali
Starania o stopień nauczyciela dyplomowanego motywowały mnie do ustawicznego samokształcenia i doskonalenia swoich kompetencji. Poprzez uczestnictwo w różnorodnych działaniach wzbogaciłam swoją wiedzę oraz nabyłam umiejętności z zakresu organizowania i przeprowadzania zintegrowanych działań edukacyjnych. Swój warsztat pracy starałam się wzbogacić dzięki systematycznemu poszerzaniu wiedzy na temat metod nauczania, zwłaszcza o te aktywizujące. Poznałam różnorodne formy pracy z dziećmi, a także metody i techniki wspomagające rozwój dziecka. W pracy dydaktyczno-wychowawczej, aby wspierać wszechstronny rozwój dziecka stosowałam następujące metody aktywizujące:
 zabawy w kręgu,
 metody rozwijające świadomość ciała,
 zabawy paluszkowe i wierszyki-masażyki,
 kinezjologia edukacyjna,
 metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 Dziecięca Matematyka Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 Metoda Dobrego Startu,
 pedagogika zabawy,
 muzykoterapia,
 metody Kniessów, Orffa, Labana,
 zabawy grafomotoryczne,
 drama,
 zabawy rytmiczne,
 różnorodne techniki plastyczne.
Na swoich zajęciach pokazywałam dzieciom, że nauka w przedszkolu nie musi być nudna i trudna, ale że może być zabawą, która sprawia radość. Często stosowałam zagadki, zabawy dramowe, scenki sytuacyjne, zabawy ruchowo-muzyczne, piosenki, zabawy organizacyjno - porządkowe, tematyczne, manipulacyjne.
W swojej pracy z dziećmi kładłam duży nacisk na metody pracy kształtujące przyjazny stosunek do przyrody: wycieczki, spacery, zabawy przyrodnicze, aktywnie włączałam się we zbiórki makulatury, nakrętek. Starałam się zaszczepiać u dzieci, z którymi pracowałam dbałość o otoczenie, dlatego też dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach, konkursach i akcjach promujących właściwą postawę wobec środowiska.
W ciągu trwania stażu współuczestniczyłam w organizowaniu wycieczek krajoznawczo-turystycznych, oraz wyjść do kina i na teatrzyki w starszych grupach wiekowych. Grupa, którą ja prowadziłam – trzylatki były za małe na niektóre organizowane przeze mnie wycieczki, dlatego włączałam się w organizację z koleżankami z innych grup. Nie oznacza to, że zaniedbywałam swoich podopiecznych. Według mnie
przekazywanie dzieciom podstawowych wiadomości na temat świata przyrody i świata społecznego powinno odbywać się przede wszystkim poprzez bezpośredni ich kontakt ze środowiskiem, podczas konkretnych obserwacji i działań w bliższym i dalszym otoczeniu.
Wycieczki turystyczno-edukacyjne to stały i ważny element mojej pracy wychowawczo - dydaktycznej. Głównym celem wycieczek jest wprowadzanie dzieci w naturalne środowisko przyrodniczo-społeczne. Pomagają one zrozumieć wiele zjawisk i zależności zachodzących w przyrodzie i życiu społecznym. Wyjścia i wycieczki pełnią także walory wychowawcze. Pomagają moim wychowankom w kształtowaniu nawyków właściwego zachowania się w środkach masowej komunikacji, miejscach użyteczności publicznej, w różnych grupach społecznych. Dzieci uczą się kulturalnego sposobu porozumiewania się między sobą, samodzielności i zaradności w nowych sytuacjach społecznych. Wycieczki stanowią także doskonałą okazję do integracji grupy. W czasie trwania stażu systematycznie organizowałam ze swoją grupą wycieczki po terenie naszego miasta, ale również po okolicy, umożliwiając wychowankom poznanie dalszego i najbliższego środowiska społeczno-przyrodniczego. W ciągu trwania stażu zabrałam swoje dzieci na wycieczki do pobliskich sklepów, na rynek, na pocztę, na łąkę, do lasu, sadu, do sali zabaw.
Wzbogacając swój warsztat pracy samodzielnie wykonywałam pomoce dydaktyczne do codziennych zajęć (plansze, karty dydaktyczne, historyjki obrazkowe, puzzle, zdjęcia, karty pracy). Wzbogaciłam również własną kolekcję muzyczną o płyty CD z bajkami i piosenkami dla dzieci w wieku przedszkolnym a także płyty CD z różnymi rodzajami muzyki (poważna, taneczna, relaksacyjna).
Sala, w której prowadziłam zajęcia była atrakcyjna dla dzieci i rodziców, którzy zawsze z dużym zaciekawieniem przyglądali się gazetkom i dekoracjom wykonanym przeze mnie. Dbałam o to, by miały one ciekawą, czasami wręcz oryginalną formę. Stworzyłam w sali kąciki zainteresowań, kącik książki, muzyczny, kącik kreatywny, kącik przyrodniczy, dziecięcy ogródek, wytwory te integrowały grupę przedszkolną. Ważnym elementem pracy wychowawczej było również tworzenie „kontraktów grupowych” razem z dziećmi na początku każdego roku szkolnego. To w nich zawierałam normy i zasady, które dzieci starały się przestrzegać podczas pobytu w przedszkolu. Stworzyłam też kącik do pracy indywidualnej z dziećmi, w którym mogłam prowadzić zajęcia wyrównawcze i zajęcia z dziećmi zdolnymi.

Efekty:
• poznanie nowych metod aktywizujących dzieci, uatrakcyjnienie zajęć,
• wycieczki krajoznawcze umożliwiły wychowankom poznanie środowiska społeczno-przyrodniczego,
• poszerzenie swojego warsztatu pracy o pomoce dydaktyczne własnoręcznie wykonane,
• właściwe zagospodarowanie sali podniosło prestiż placówki.

Pełnienie dodatkowych funkcji w placówce
W czasie trwania stażu uczestniczyłam w realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych wynikających ze statutu placówki. Jako członek rady pedagogicznej brałam udział we wszystkich jej posiedzeniach, ponadto czynnie uczestniczyłam we wszystkich uwzględnionych w harmonogramie pracy przedszkola posiedzeniach szkoleniowych. Współpracowałam ze wszystkimi organami przedszkola, tj. z Dyrektorem, radą pedagogiczną i radą rodziców. Starałam się rzetelnie i czynnie współuczestniczyć w przygotowaniach dokumentów organizujących pracę przedszkola.
Od kilku lat jestem liderem zespołu do spraw Wewnętrznego Doskonalenia Nauczycieli. Wspólnie z zespołem przygotowujemy ofertę szkoleniową, przygotowujemy materiały szkoleniowe, dokonujemy ewaluacji pracy. Ja jako lider opracowałam Wieloletni Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli, a w każdym nowym roku szkolnym tworzę Roczny Plan Wewnętrznego Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli.
Aktywnie uczestniczę także w pracach zespołu do spraw Pomocy Psychologiczo-Pedagogicznej – jestem jego koordynatorem. Od dwóch lat jestem przewodnoczącym komisji rekrutacyjnej naszego przedszkola. Zajmuję się także dokumentowaniem wydarzeń z życia przedszkola prowadząc od kilku lat kronikę, a także tworząc i prowadząc stronę przedszkola. Podczas wszystkich uroczystości przedszkolnych pełniłam rolę fotografa.
Co roku aktywnie włączałam się w organizację Dni Otwartych w przedszkolu, które przybliżają rodzicom i dzieciom naszą placówkę. Dwukrotnie byłam odpowiedzialna za ich przeprowadzenie w naszym przedszkolu.

Efekty:
• praca w kilku zespołach rozwinęła moje umiejętności organizacyjne,
• podniesienie jakości własnej pracy, a tym samym pracy przedszkola,
• promowanie placówki w środowisku lokalnym, pozyskiwanie nowych wychowanków.

Organizowanie i przygotowywanie imprez przedszkolnych
Uważam, że niezmiernie ważnym elementem pracy w przedszkolu jest umiejętność organizowania i prowadzenia różnego rodzaju uroczystości. W tym celu aktywnie brałam udział w imprezach na terenie placówki i poza nią. Obserwacje dają możliwości samodzielnego inicjowania i przeprowadzania takich uroczystości, by wychowankowie mogli brać w nich udział, pokonując nieśmiałość, rozwijając swoje uzdolnienia oraz integrując się.
Aby poszerzyć zakres działań przedszkola wykonałam szereg zadań na terenie placówki i poza nią, co pozytywnie wpłynęło na jakość i promocję przedszkola, a przede wszystkim na wzmocnienie procesu wychowawczo - dydaktycznego. W trakcie trwania stażu przygotowywałam następujące cykliczne uroczystości wewnątrzgrupowe:
• Dzień Przedszkolaka – jestem inicjatorem tego dnia w naszym przedszkolu,
• Dzień Chłopca,
• Mikołajki,
• Uroczystość wigilijna z udziałem rodziców połączona ze wspólnym kolędowaniem,
• Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka,
• Dzień Kobiet,
• Spotkanie Wielkanocne z udziałem rodziców,
• Dzień Niezapominajki,
• Uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty,
• Dzień Dziecka,
• Zakończenie Oddziału Przedszkolnego.
Oprócz wyżej wymienionych uroczystości wewnątrzgrupowych brałam udział i przygotowałam także szereg imprez ogólnoprzedszkolnych i lokalnych:
• Festyn: Witaj Przedszkolaku,
• Pasowanie na Przedszkolaka,
• Światowy Dzień Pluszowego Misia – jestem inicjatorem tej ogólnoprzedszkolnej uroczystości, zorganizowałam obchody Dnia Misia i samodzielnie je poprowadziłam,
• Przedszkolne kolędowanie,
• Orszak Trzech Króli,
• Bale karnawałowe w przedszkolu,
• Powitanie wiosny,
• Dzień Ziemii – dwukrotnie zorganizowałam ogólnoprzedszkolną uroczystość i ją poprowadziłam,
• Zilony Dzień w Niezapominajce – jestem inicjatorem tej uroczystości, zorganizowałam ją i samodzielnie poprowadziłam,
• Dzień Niezapominajki – dwukrotnie byłam organizatorem tej uroczystości,
• Dni Otwarte – dwukrotnie byłam odpowiedzialna za przeprowadzenie tych dni w naszej placówce,
• I, II i III Tydzień Kultury Cheścijańskiej.
Ze względu na mój program autorski: „Niezapominajka chroni przyrodę” zorganizowałam także:
• Sprzątanie Świata,
• Dzień Wody,
• Dzień Czystego Powietrza,
• Dzień Jabłka,
• Dzień Drzewa,
• Dzień Marchewki,
• Dzień Sportu,
• Dzień Lasu.
Wszystkie zaplanowane spotkania i uroczystości w przedszkolu przebiegały zgodnie ze scenariuszami, a dzieci wykazywały aktywność i duże zainteresowanie. Większość wychowanków biorących udział we wszelkich uroczystościach i spotkaniach miała możliwość wykazania się, przełamania nieśmiałości. Wychowankowie dzięki swoim występom otrzymują wiele pochwał, co bardzo lubią. Celem wszystkich prowadzonych przeze mnie spotkań jest zawsze wytworzenie przyjaznej atmosfery wśród dzieci, kształtowanie postaw proekologicznych oraz działanie profilaktyczne.
Poprzez współorganizowanie imprez i uroczystości artystycznych dla społeczności przedszkolnej pokazałam osiągnięcia naszej placówki, włączałam się w jej promocję na terenie miasta. Na bieżąco współpracowałam z lokalnymi mediami, a także sama zamieszczałam reportaże z tych uroczystości na stronie naszego przedszkola. Poprzez to działanie kształtowałam pozytywny wizerunek placówki w oczach rodziców i dzieci. Dzięki podjętym działaniom ukazałam, iż nasza placówka jest instytucją otwartą i przyjazną, aktywnie uczestniczącą w środowisku lokalnym.
Efekty:
• w wyniku pracy nad organizacją uroczystości wdrożyłam do aktywnego uczestnictwa rodziców w życie przedszkola i grupy,
• poszerzyłam umiejętności organizowania i przeprowadzania uroczystości w przedszkolu,
• podniesienie poziomu edukacji ekologicznej dzieci,
• promowanie przedszkola w środowisku lokalnym.

Udział w konkursach przedszkolnych
Każde dziecko rodzi się z zakodowanymi już pewnymi uzdolnieniami. Są one rozwinięte w mniejszym lub większym stopniu. Praca z dziećmi w przedszkolu daje od podstaw możliwość ich wszechstronnego rozwoju, pozwala szybko odkryć takie talenty i indywidualnie je pielęgnować. W przedszkolu stwarzamy wiele sytuacji do rozwijania tych uzdolnień, które niejednokrotnie są dla dziecka swego rodzaju hobby. Szanując indywidualność każdego wychowanka pragniemy przygotować go w serdecznej i twórczej atmosferze do dalszej drogi edukacji, która pozwoli mu rozwijać swoje zainteresowania, horyzonty i talenty.
Aby pokazać talenty dzieci na zewnątrz przygotowywałam je do różnych konkursów, przeglądów recytatorskich, wokalnych i tanecznych, organizowanych na terenie mojej placówki oraz poza nią. Wśród lokalnych konkursów było mało propozycji dla dzieci trzyletnich, dlatego pomagałam koleżankom w przygotowaniu ich wychowanków.
Przygotowałam dzieci do następujących konkursów lokalnych i ogólnopolskich:
• Festiwal piosenki przedszkolnej: „Wlazł kotek na płotek”,
• Konkurs plastyczny organizowany w ramach realizacji programu Akademia Zdrowego Przedszkolaka: „Zdrowa kraina”,
• Konkurs plastyczny: „Miś pluszowy – mój Przyjaciel”,
• Wielki Konkurs Ekologiczny dla Przedszkoli Buliba: „Drugie życie śmieci”,
• Konkurs plastyczny organizowany w ramach realizacji programu Akademia Zdrowego Przedszkolaka: „Kolorowe kanapki”,
• Ogólnoposki konkurs plastyczny: „Drzewa jesienią”,
• Konkurs plastyczny: „Ozdoba choinkowa” organizowany przez sklep Mrówka,
• Konkurs plastyczny organizowany w ramach realizacji programu Akademia Zdrowego Przedszkolaka: „Mapa zdrowia”,
• Konkurs dla Przedszkoli: „Jak bdać o ząbki – o czym należy pamiętać by były one zdrowe? - dobre rady smoka Jordana”,
• Wielki Konkurs Ekologiczny dla Przedszkoli Buliba: „Zwierzakolubni”,
• Ogólnoposki konkurs plastyczny: „Choinka moich marzeń”,
• Konkurs plastyczny: „Moja ulubiona zabawka” zorganizowany przez Centrum Handlowe Barbara,
• Ogólnoposki konkurs plastyczny: „Zwiastuny wiosny”,
• Konkurs plastyczny organizowany w ramach realizacji programu Akademia Zdrowego Przedszkolaka: „Piramida żywienia”,
• Wielki Konkurs Ekologiczny dla Przedszkoli Buliba: „Zrób to sam”,
• Ogólnoposki konkurs plastyczny: „Szal Pani Jesieni”,
• Konkurs plastyczny organizowany w ramach realizacji programu Akademia Zdrowego Przedszkolaka: „Śniadanie jak z obrazka”,
• Ogólnoposki konkurs plastyczny: „Najpiękniejsza kartka Bożonarodzeniowa”,
• Konkurs dla Przedszkoli: „Dowiedz się jak dbać o ząbki z marką Jordan”,
• Ogólnoposki konkurs plastyczny: „Wiosna wokół nas”.

Efekty:
• stwarzanie warunków do prezentowania przez dzieci ich umiejętności artystycznych,
• rozwijanie aktywności i motywacji dzieci i rodziców do uczestnictwa w konkursach i przeglądach,
• przełamywanie barier nieśmiałości dzieci w czasie publicznych występów,
• zdobywanie przez dzieci nagród i wyróżnień w konkursach i przeglądach,
• promowanie przedszkola w środowisku lokalnym.

Potwierdzenie realizacji tego wymagania:
• wniosek o rozpoczęcie stażu,
• Plan Rozwoju Zawodowego,
• zaświadczenia o ukończeniu różnorodnych form doskonalenia zawodowego,
• scenariusze uroczystości,
• wpisy do dziennika,
• opracowane referaty,
• dokumentacja zespołu WDN i zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
• kronika przedszkolna,
• zdjęcia opublikowane w prasie lokalnej i na stronie przedszkola,
• podziękowania, dyplomy.

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej

Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu technologii komputerowej
Współczesna edukacja nie może obyć się bez korzystania z nowoczesnej technologii komputerowej, a tym samym bez nauczycieli znających podstawy obsługi komputera i korzystających z programów komputerowych. Również i w moim życiu technologia komputerowa odgrywa bardzo ważną rolę. Komputer stał się powszechnie stosowanym przeze mnie narzędziem pracy. Codziennie używam go zarówno do celów zawodowych jak i osobistych, jest narzędziem znacznie ułatwiającym mi pracę oraz źródłem dostępu do najnowszych informacji. Technologię komputerową i informacyjną wykorzystuję w swojej pracy zarówno na zajęciach zorganizowanych jak i do przygotowywania pomocy dydaktycznych, wyszukiwania informacji, samokształcenia, opracowywania graficznego wszelkich materiałów potrzebnych do pracy pedagogicznej.
Dzięki technologii komputerowej moja dokumentacja nauczyciela - wychowawcy prowadzona jest przejrzyście, estetycznie i czytelnie, warsztat pracy jest uporządkowany i na bieżąco udoskonalany. Wykorzystując technologię komputerową opracowałam następujące dokumenty i pomoce dydaktyczne:
• arkusze obserwacji dziecka,
• miesięczne plany pracy dydaktyczno-wychowawczej,
• scenariusze zajęć i uroczystości,
• karty pracy o zróżnicowanym stopniu trudności do indywidualnej pracy z dzieckiem,
• sprawozdania przebiegu pracy dydaktyczno-wychowawczej,
• przygotowanie dokumentów w ramach pracy w zespołach WDN i PPP,
• przygotowanie materiałów w ramach pedagogizacji rodziców (referaty, artykuły),
• szata graficzna i materiały do kącika informacyjnego grupy,
• zaproszenia, dyplomy, podziękowania,
• dekoracje sali,
• plakaty, postery, historyjki obrazkowe, rebusy.
Komputer jest środkiem, który stanowi nową jakość w grupie tzw. pomocy dydaktycznych. Niewątpliwym walorem komputera jest jego atrakcyjność dla dziecka, która wywołuje pozytywną motywację do przyswajania nowych informacji, pobudza jego aktywność własną. Na swoich zajęciach z dziećmi codziennie korzystam ze środków audiowizualnych takich jak: filmy wideo, filmy na DVD, programy multimedialne (w postaci gier, encyklopedii przyrodniczych, atlasów zoologicznych, atlasów botanicznych i przyrodniczych), a przede wszystkim płyty CD z muzyką. Magnetofon stał się nieodzownym narzędziem mojej pracy. Podczas wielu lat zgromadziłam pokaźną płytotekę, którą dzielę się również z pozostałymi koleżankami. Odtwarzane melodie i piosenki uatrakcyjniają zajęcia, służąc nie tylko do nauki piosenek, ale również do zajęć relaksacyjnych, plastycznych, tanecznych, uroczystości grupowych i przedszkolnych.
Doskonałym środkiem przekazywania informacji jest prezentacja multimedialna, angażuje ona odbiorcę, wzbudza jego ciekawość i ma dużą siłę oddziaływania. Przygotowałam i zaprezentowałam na zajęciach dzieciom wiele prezentacji w programie Power Point. Prezentacje te wyświetlałam dzieciom za pomocą laptopa, DVD z USB lub projektora multimedialnego. Potrafię obsługiwać każdy z wyżej wymienionych sprzętów.
Prezentacje multimedialne wykorzystuję także podczas imprez przedszkolnych przygotowanych przeze mnie np. prezentacja przygotowana z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia, czy z okazjii Dnia Niezapominajki.
W swojej pracy wspieram się wykorzystując aparat cyfrowy, przy pomocy którego utrwalam najważniejsze chwile z życia przedszkolnego. Samodzielnie zgrywam i obrabiam zdjęcia. Opracowane materiały multimedialne zamieszczam na stronie internetowej przedszkola oraz przedstawiam rodzicom i koleżankom z pracy. Już od kilku lat przyprzygotowuję płytę z nagraniem ważnych wydarzeń z życia grupy i przedszkola i przekazuję je rodzicom w formie pamiątki na zakończenie oddziału przedszkolnego.

Efekty:
• estetyczne opracowanie dokumentów potrzebnych do funkcjonowania przedszkola a także pracy nauczyciela,
• efektywne i racjonalne wykorzystywanie komputera w pracy z dziećmi, daje możliwość: uzyskiwania przez dzieci wiadomości w łatwiejszy i przystępniejszy sposób, wzbogacania i podnoszenia atrakcyjności zajęć, pogłębiania zainteresowań dzieci światem techniki.

Wykorzystanie Internetu, jako dodatkowego źródła informacji
Internet to nieograniczone źródło wiedzy, bezpośrednio przydatnej w codziennej pracy nauczyciela. Ja podczas trwania stażu wykorzystywałam Internet do pracy dydaktyczno-wychowawczej, poprzez wyszukiwanie informacji na różne tematy. Internet był dużą pomocą przy organizacji uroczystości przedszkolnych, pozwalał mi także w szybki sposób zdobyć informacje na temat spotkań dokształcających, a także konkursów. Wielokrotnie odwiedzałam portale edukacyjne, albowiem można w nich znaleźć niemalże wszystko związane z edukacją na każdym poziomie nauczania.
Często odwiedzam następujące strony internetowe:
• www.bliżejprzedszkola.pl
• www.eDziecko.pl
• www.przedszkolaki.pl
• www.eduseek.pl
• www.czasdzieci.pl
• www.edu.com.pl
• www.eduforum.pl
• www.eduinfo.pl
• www.edukator.net.pl
• www.edupisc.com
• www.eduseek.interklasa.pl
• www.inteligent.pl
• www.interklasa.pl
• www.literka.pl
• www.oswiata.org.pl
• www.profesor.pl
• www.scholaris.pl
• www.wychowanie.pl
Szczególnie przydatne w mojej pracy okazały się strony www.men.gov.pl, www.wsip.com.pl, www.gow.pl. Zawierają one poradniki metodyczne dla nauczyciela i propozycje konkretnych rozwiązań edukacyjnych. Na stronach tych działa również forum dyskusyjne, które pozwala na wymianę doświadczeń i refleksji. Często odwiedzałam również strony Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach, oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skierniewicach i w Rawie Mazowieckiej. Znajdowałam tam wiele potrzebnych informacji np. o prowadzonych kursach i szkoleniach. Odwiedzam też fora internetowe dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, dzięki czemu mam możliwość wymiany poglądów i dzielenia się wiedzą z innymi.
Posiadam własną skrzynkę pocztową, która służy mi do komunikowania się z innymi nauczycielami. Na pocztę często dostaję informacje o ciekawych szkoleniach i o innowacjach w oświacie. Zajmuję się także skrzynką kontaktową z rodzicami, która umieszczona jest na stronie przedszkola.
Starałam się na bieżąco publikować swoje konspekty i scenariusze uroczystości, a także referaty przygotowane przeze mnie. Moje publikacje można znaleźć na stronach: www.edukacja.edux.pl, www.profesor.pl, www.literka.pl.
Od kilku lat prowadzę stronę przedszkola, którą samodzielnie stworzyłam, założyłam i na której tylko ja publikuję. Umieszczam na niej informacje z życia przedszkola, aktualności, prowadzę galerię, w której większość zdjęć jest wykonanych przeze mnie. Na stronie można znaleźć też kącik dla rodziców i nauczycieli z ciekawymi linkami a także z interesującymi artykułami.
Znajomość technologii informatycznej przydaje mi się także podczas realizacji założeń ogólnopolskich programów, za których realizację jestem odpowiedzialna, takich jak: Kubusiowi Przyjaciele Natury, Akademia Zdrowego Przedszkolaka, Cała Polska Czyta Dzieciom – Czytające Przedszkola. Przygotowuję i obrabiam materiały potrzebne do realizacji wyżej wymienionych programów, publikuję sprawozdania z realizacji, przygotowuję prezentacje multimedialne na podsumowanie działań.
Swoje umiejętności informatyczne doskonalę biorąc udział w różnego rodzaju szkoleniach np.: Office 365. Najwięcej jednak daje mi samokształcenie w zakresie obsługi komputera, cały czas uczę się obsługiwać nowe programy. Zdobytą wiedzą staram się na bieżąco dzielić z koleżankami, w naszej placówce pełnię rolę społecznego informatyka.
Technologię informatyczną wykorzystałam także podczas trwania awansu, czyniłam to w następujący sposób:
• uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale internetowe poświecone awansowi),
• poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego i ich aktualizowanie poprzez Internet,
• gromadzenie wybranych aktów prawa oświatowego w formie multimedialnej,
• korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż (ich planów rozwoju zawodowego, sprawozdań) oraz konsultowanie się z nimi poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych,
• korzystanie z dotyczących awansu rad ekspertów odpowiadających on-line na pytania użytkowników portali.
Przy użyciu komputera prowadziłam dokumentację dotyczącą awansu zawodowego. Dzięki możliwości korzystania z Internetu mogłam w szybkim tempie uzyskać potrzebne mi materiały. Efektem mojej pracy był plan rozwoju zawodowego, który opublikowałam na portalu www.edukacja.edux.pl. Ponadto opracowałam i zamieściłam na w/w stronie internetowej scenariusze, referaty, dołączyłam do publikacji również sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Korzystałam z portali internetowych poprzez: wyszukiwanie nowości wydawniczych, śledzenie zmian w Prawie Oświatowym, korzystanie z ciekawych propozycji nauczycieli w zakresie innowacyjnych metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, korzystałam ze stron poświęconych edukacji i integracji przedszkolnej oraz serwisów dla nauczycieli.
Technologie informacyjne i komunikacyjne to nie tylko komputer czy Internet, należy również pamiętać o telefonii komórkowej. Podczas stażu korzystałam z prywatnego telefonu komórkowego, jako łącza bezpośredniego z rodzicami moich wychowanków, za pomocą którego przekazywałam im na bieżąco informacje dotyczące ich dzieci - postępów, sukcesów oraz porażek, a także o zaistniałych sytuacjach wychowawczych. Umiejętności korzystania z telefonii komórkowej oraz Internetu dała mi również możliwość nawiązywania współpracy z nauczycielami pracującymi w innych placówkach.
Dzięki stałemu pogłębianiu umiejętności posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną moja praca wychowawczo – dydaktyczna przyczyniła się do wzrostu jakości pracy placówki. Szerokie wykorzystanie usług internetowych usprawniło znacząco moją pracę. Zyskałam możliwość sprawnego zbierania i analizy danych, pogłębiłam swoją wiedzę i umiejętności w dziedzinie technologii informacyjnej. Miałam możliwość wygodnego i estetycznego opracowywania materiałów informacyjnych (gazetki tematyczne, zaproszenia, programy, regulaminy, wyniki, dyplomy) i ich drukowania, przygotowania trwałych materiałów dydaktycznych. Dzięki poczcie elektronicznej i grupom dyskusyjnym miałam możliwość wygłaszania swoich opinii, bądź polemizowania z poglądami innych nauczycieli. Ponadto korzystam ze stron internetowych wydawnictw edukacyjnych, co pozwalało mi na pozyskiwanie nowych materiałów edukacyjnych. Wykorzystanie nowoczesnych mediów w procesie edukacyjnym ma niezwykle pozytywny wpływ na wychowanków i pozwala im na rozwijanie wyobraźni, kreatywności, znacząco przyczynia się do urozmaicenia i uatrakcyjnienia zajęć.

Efekty:
• wzbogacenie warsztatu pracy oraz poszerzenie wiedzy metodycznej i merytorycznej,
• usprawnienie warsztatu i podnoszenie jakości poziomu pracy,
jakościowe i rzeczowe wykorzystanie wielu informacji, ciekawych rozwiązań, interesujących pomysłów innych nauczycieli,
• promowanie przedszkola poprzez założenie strony internetowej,
• estetyczne opracowanie dokumentów potrzebnych do funkcjonowania przedszkola a także pracy nauczyciela, dokumentacji związanej z awansem zawodowym,
• dzielenie się swoją wiedzą z innymi pedagogami.

Potwierdzenie realizacji tego wymagania:
• arkusze obserwacyjne dzieci, miesięczne plany pracy dydaktyczno-wychowawczej,
• karty pracy, historyjki obrazkowe i inne pomoce,
• zaproszenia, dyplomy, podziękowania,
• kącik informacyjny dla rodziców,
• scenariusze zajęć,
• programy multimedialne,
• prezentacje Power Point,
• sprawozdania z realizacji programów dodatkowych zamieszczone w Internecie,
• publikacje internetowe,
• zaświadczenia o ukończeniu form doskonalenia zawodowego,
• strona przedszkola – www.przedszkole2rawa.pl.
§ 8 ust.2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Wymiana doświadczeń z Radą Pedagogiczną
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami przedszkola to doskonały sposób na doskonalenie swojego warsztatu pracy i metod pracy z dziećmi. Wymiana doświadczeń jest niezwykle korzystna dla obu stron, jest niezbędnym elementem pracy nauczyciela. Jest to jeden z lepszych sposobów uczenia się i samokształcenia nauczyciela, znajdowania nowych rozwiązań dydaktyczno-wychowawczych.
W czasie wieloletniej pracy zawodowej aktywnie uczestniczę w pracach rady pedagogicznej. Od kilku lat jestem liderem zespołu od spraw Wewnętrznego Doskonalenia Nauczycieli, staram się więc jak najwięcej wiedzy przekazać gronu pedagogicznemu. Przygotowuję referaty, wyszukuję przykłady literatury fachowej z pedagogiki, psychologii i literatury dziecięcej, które mają praktyczne zastosowanie w codziennej pracy nauczyciela. Corocznie dokonuję samooceny działań pedagogicznych, wychowawczych i opiekuńczych, oraz wskazuję wnioski do dalszej pracy. Biorę czynny udział w dyskusjach na forum rady pedagogicznej, dzielę się swoimi spostrzeżeniami i uwagami na temat pracy z dziećmi.
W okresie stażu przygotowałam i przedstawiłam radzie pedagogicznej następujące zagadnienia:
1. Wspomaganie rozwoju społeczno – emocjonalnego dzieci.
2. Dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.
3. Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym w grupie nauczycieli.
4. Obsługa programu iPrzedszkole.
5. Zasoby edukacyjne i obsługa Office 365.
6. Umiejętność indywidualnego podejścia do dziecka miarą właściwego procesu wychowania i kształcenia.
7. Rozwijanie zdolności i talentów.
8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu.
9. Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną i kształtowanie współuczestnictwa rodziny w procesie wychowania i edukacji dziecka.
10. Integracja sensoryczna.
11. Komputer jako narzędzie edukacji.
Wszystkie referaty przekazałam do Biblioteczki Przedszkolnej lub umieściłam je w kąciku informacyjnym dla rodziców, aby mogły być wykorzystane przez innych nauczycieli w swojej pracy zawodowej oraz być pomocą dla rodziców w procesie wychowania.

Efekty:
• przyczyniłam się do podniesienia kwalifikacji grona pedagogicznego,
• pomogłam rodzicom zrozumieć niektóre zagadnienia z zakresu psychologii i pedagogiki,
• nabrałam pewności siebie podczas wystąpień publicznych.

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, opieka nad praktyką pedagogiczną
Działając na korzyść pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej przedszkola, chętnie służyłam swoja pomocą i radą innym nauczycielom oraz młodym koleżankom, które dopiero rozpoczęły pracę z dziećmi.
Zachęcałam do uczestnictwa w organizowanych przeze mnie uroczystościach takich jak: Pasowanie na Przedszkolaka, Światowy Dzień Pluszowego Misia, Zielony Dzień w Niezapominajce, Dzień Niezapominajki, spotkaniach z ciekawymi ludźmi i instytucjami, zajęciach koleżeńskich i zajęciach otwartych dla rodziców (Witaj w Przedszkolu, Wspólne kolędowanie, Ozdoby choinkowe, Wielkanocne ozdoby).
W trakcie trwania stażu zorganizowałam następujące zajęcia koleżeńskie:
• Cykl tematyczny: „Poczta”; Temat zajęcia: Zapoznanie się z zasadami wysyłania listów na przykładzie historyjki obrazkowej: „Droga listu”,
• Cykl tematyczny: „Poznajemy pracę górnika”; Temat zajęcia: Porównywanie długości podczas zabaw manipulacyjnych z użyciem kolorowych wagoników z węglem,
• Cykl tematyczny: „To już zima”; Temat zajęcia: Zachęcanie dzieci do działań matematycznych podczas zabawy dydaktycznej: „Śniegowe gwiazdki”,
• Cykl tematyczny: „W wiejskiej zagrodzie”; Temat zajęcia: Zachęcanie dzieci do zabaw związanych z ruchem – ćwiczenia gimnastyczne z elementami metody Rudolfa Labana,
• Cykl tematyczny: „Wielkanocne zwyczaje”, Temat zajęcia: Rozwijanie umiejętności liczenia podczas zabawy dydaktycznej: „Pisankowe rachunki”,
• Cykl tematyczny: „Jesień w sadzie i w ogrodzie”; Temat zajęcia: „Jesienne zabawy” – zachęcanie dzieci do zabaw ruchowych na świeżym powietrzu,
• Cykl tematyczny: „Kiedy jest mi nudno”; Temat zajęcia: Opowieść ruchowa połączona z ćwiczeniami artykulacyjnymi – „Spacerkiem po lesie”,
• Cykl tematyczny: „Dbamy o Ziemię”; Temat zajęcia: Zabawa dydaktyczna z elementem dramy: „Smutne drzewko i wesołe drzewko” - poszerzanie wiedzy i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
• Cykl tematyczny: „Domowi ulubieńcy”; Temat zajęcia: Zapoznanie się ze zwierzętami hodowanymi w domu i z ich znaczeniem w życiu człowieka na przykładzie historyjki obrazkowej: „O jesiennym liściu”,
• Cykl tematyczny: „Nadeszła jesień”; Temat zajęcia: Teatrzyk sylwet na podstawie utworu T. Fiutowskiej: „Chciałabym mieć szal” – rozwijanie mowy, koncentracji uwagi i umiejętności matematycznych,
• Cykl tematyczny: „Dbamy o Ziemię”; Temat zajęcia: „Potrafimy sami opiekować się roślinami” – prace hodowlane w kąciku przyrody inspirowane utworami literackimi i doświadczeniami dzieci.
Oprócz konspektów z wyżej wymienionych zajęć koleżeńskich udostępniałam koleżankom także opracowane przeze mnie scenariusze imprez, przedstawień, uroczystości i konkursów, które przygotowywałam. Pomagałam nauczycielom służąc posiadanymi pomocami dydaktycznymi, materiałami do pracy, prezentacjami multimedialnymi, podkładami muzycznymi. Udzielałam wskazówek dotyczących prowadzenia dokumentacji grupowej, pisania miesięcznych planów i prowadzenia obserwacji i diagnozy dzieci.
W okresie stażu na nauczyciela dyplomowanego kilkakrotnie byłam opiekunem praktyki pedagogicznej studentów. Praktyk, których celem było poznanie specyfiki edukacji przedszkolnej a także rozwijania umiejętności dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych koniecznych w pracy nauczyciela w przedszkolu. Zgodnie z instrukcją praktyk studenckich zapoznałam praktykantki z codziennym życiem przedszkola, ramowym rozkładem dnia, rodzajem zajęć dydaktycznych, podstawą programową nauczania i innymi ważnymi dokumentami placówki oraz grupy, formami współpracy przedszkola z rodzicami.
Praktykantki miały możliwość hospitować moje zajęcia zorganizowane z zakresu różnych obszarów edukacyjnych, obserwowały także pracę indywidualną z dziećmi. Dzięki temu studentki zapoznały się z rodzajami i metodami prowadzenia zajęć, z organizacją pracy w grupie przedszkolnej. Poznały również szereg zabaw dostosowanych do tej grupy wiekowej, w których to aktywnie uczestniczyły. Pomagałam także studentkom w przygotowaniu konspektów zajęć, które samodzielnie prowadziły.
Opieka nad młodymi nauczycielami pozwoliła mi na inne spojrzenie na własną pracę, stała się przyczyną do wprowadzenia pozytywnych zmian dla dobra dziecka, a tym samym i przedszkola. Pozwoliła mi odświeżyć wiedzę z zakresu dydaktyki i wychowania, mobilizowała mnie na przykład do śledzenia nowości na rynku wydawniczym. Myślę, że moje młode koleżanki skorzystały na współpracy ze mną, nabyły doświadczenia w pracy dydaktycznej i wychowawczej, a to stanie się zalążkiem do poszukiwania przez nie nowych rozwiązań na rzecz współczesnej edukacji.

Efekty:
• nabycie nowych doświadczeń i umiejętności dzielenia się swoim dorobkiem zawodowym, warsztatem pracy i osiągnięciami,
• promocja pracy placówki w szerszym środowisku.

Opracowanie publikacji i udostępnienie ich na portalach internetowych
Przygotowanie odpowiednio atrakcyjnych zajęć wymaga od nauczyciela poświęcenia czasu na zgromadzenie różnych środków dydaktycznych i materiałów wykorzystywanych na zajęciach. Chcąc pomóc innym nauczycielom i ułatwić im pracę postanowiłam udostępnić materiały, prace i narzędzia przygotowane i wykorzystywane przeze mnie na co dzień.
W czasie stażu na portalach internetowych opublikowałam wszystkie referaty opracowane dla rodziców i dla rady pedagogicznej. Wśród publikacji nie zabrakło także konspektów moich zajęć, uroczystości prowadzonych przeze mnie i konkursów jakie przygotowywałam w naszej placówce. Opublikowałam także dokumentację związaną z awansem zawodowym: Plan Rozwoju Zawodowego i niniejsze sprawozdanie.
Moje publikacje można znaleźć na stronach: www.edukacja.edux.pl, www.profesor.pl, www.literka.pl. Publikowałam także na stronie naszego przedszkola artykuły i referaty przygotowane przeze mnie na tematy interesujące rodziców.

Efekty:
• nabycie nowych doświadczeń i umiejętności dzielenia się swoim dorobkiem zawodowym, warsztatem pracy i osiągnięciami,
• popularyzacja własnej pracy,
• promocja pracy placówki w szerszym środowisku.

Potwierdzenie realizacji tego wymagania:
• protokoły z posiedzeń rady pedagogicznej,
• sprawozdania z realizacji Wewnętrznego Doskonalenia Nauczycieli,
• opracowane referaty,
• scenariusze zajęć i uroczystości,
• wpisy do dziennika,
• kronika przedszkolna,
• strona internetowa przedszkola,
• publikacje na portalach edukacyjnych.
§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Opracowanie i wdrożenie projektu działań przyrodniczo – ekologicznych: „Niezapominajka chroni przyrodę”
Edukacja ekologiczna w przedszkolu w ostatnich latach stała się jedną z ważniejszych dziedzin w życiu przedszkola. Powodem takich działań jest ciągle narastająca dewastacja przyrody: zanieczyszczenie lasów, gleby, zatruwanie powietrza i wody, a co za tym idzie – potrzeba jej ochrony. Wobec takiego zagrożenia naszej planety nie można pozostać obojętnym, należy dążyć do powstrzymania dalszej dewastacji przyrody, do ochrony środowiska naturalnego, szanowania własnego zdrowia i życia.
Mając na uwadze wzbogacenie świadomości ekologicznej i ukierunkowanie działań ekologicznych, a także rozbudzenie ciekawości przyrodniczej i chęć poznania najbliższego środowiska, opracowałam program z tego zakresu pt. „Niezapominajka chroni przyrodę”.
Program ten został pozytywnie zaopiniowany i przyjęty do realizacji na rok szkolny 2016/2017 we wszystkich grupach wiekowych z uwzględnieniem potrzeb i możliwości dzieci.
Treści zawarte w programie miały na celu rozwijanie u małych uczestników zainteresowań środowiskiem przyrodniczym, a także wpłynęły na kształtowanie postaw ekologicznych. Program miał charakter otwarty, można go było zmieniać i modyfikować w zależności od potrzeb przedszkola i możliwości dzieci. Jest spójny z zadaniami i koncepcją naszego przedszkola i zgodny z podstawą programową. Materiał dobrany był w taki sposób, aby pobudzić wśród dzieci chęć do myślenia, działania, poszukiwania rozwiązań oraz zaspokojenia ciekawości. Przedstawione treści programu były dla nauczyciela inspiracją w planowaniu działań pedagogicznych, dzięki którym dziecko polubi otaczający świat i wykaże troskę o jego stan. Nauczyciel pełnił w nim rolę przewodnika i koordynatora działań. Formy i metody były różnorodne, dostosowane do poziomu i możliwości rozwojowych dzieci, doświadczeń życiowych oraz nawyków wyniesionych z domu.
Głównym założeniem programu było zbliżenie dziecka do świata przyrody i poprzez poznawanie go dostrzegania jego piękna, nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt, kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą, rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności o obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi. Ważnym zadaniem podczas realizacji treści zawartych w programie było takie ich opracowanie, aby potrzeba poznania przyrody i jej ochrona wynikała z zainteresowania samych dzieci. Poznawanie świata za pomocą działania i zmysłów jest dla przedszkolaków sprawą naturalną. Realizacja programu zachęciła dzieci do spontanicznego, aktywnego badania i odkrywania rzeczywistości, rozwijania swoich możliwości psychofizycznych oraz do doświadczania i przeżywania. Wiedza zdobyta poprzez samodzielne doświadczenia i umiejętności jest dla przedszkolaków najtrwalsza i najwartościowsza.
Cele główne programu:
• kształtowanie umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą,
• nabywanie opiekuńczego stosunku do świata zwierząt i roślin,
• ukazywanie zagrożeń, jakie niesie działalność człowieka dla świata przyrody i jego samego,
• kształtowanie gotowości i umiejętności działania w zakresie ochrony środowiska.
Cele szczegółowe programu:
• budzenie wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody,
• stworzenie sytuacji do bezpośredniego obcowania z przyrodą i dokonywania obserwacji zjawisk przyrodniczych występujących w różnych porach roku,
• poznawanie znaczenia zieleni dla zdrowia człowieka,
• przekazywanie dzieciom podstawowych wiadomości o ekosystemach, obiektach i zjawiskach przyrodniczych znajdujących się w najbliższym środowisku,
• zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami ochrony środowiska naturalnego,
• zapoznanie dzieci z podstawowymi zadaniami ochrony zwierząt (rozumienie pojęć: zwierzę chronione, rezerwat, okres chroniony) oraz znaczenia leśnej szaty roślinnej dla zwierząt,
• rozumienie potrzeby pomagania zwierzętom w czasie zimy, dokarmianie ptaków,
• uświadomienie dzieciom problemu gospodarki odpadami – segregowanie, recykling, utylizacja,
• rozwijanie zainteresowań dzieci ruchem ekologicznym i rozumienie, że podobne działania na rzecz ochrony środowiska podejmują dzieci i dorośli na całym świecie.
Rezultaty jakie osiągnięto w wyniku realizacji Programu: „Niezapominajka chroni przyrodę” w moje grupie – dzieci trzyletnich są następujące:
• dzieci zaczęły poznawać podstawowe zależności zachodzące między organizmem, a jego środowiskiem oraz działalnością człowieka,
• dowiedziały się, że wszystko w przyrodzie ma swoją przyczynę i wszystko jest zmienne, często zadawały pytania,
• zaczynają uświadamiać sobie jaką rolę ma człowiek w zachowaniu równowagi w przyrodzie,
• wyrobione zostały nawyki nie niszczenia przyrody (bezmyślne zrywanie kwiatów, łamanie gałęzi drzew) i odpowiedzialność za swoje postępowanie,
• dzieci poznały sposoby ochrony i kształtowania środowiska oraz problemy najbliższego otoczenia,
• kształtowano różne intelektualne i praktyczne umiejętności dotyczące poznawania środowiska, a przede wszystkim: prowadzono obserwacje przyrodnicze, pielęgnowano rośliny, porównywano zjawiska i obiekty przyrodnicze.
W ramach realizacji programu „Niezapominajka chroni przyrodę” w roku szkolnym 2016/2017:
• zorganizowałam szereg zajęć edukacyjnych,
• przeprowadziłam z dziećmi obserwacje przyrodnicze w różnych ekosystemach,
• wzięłam udział w akcji Sprzątanie Świata,
• zorganizowałam zbiórkę makulatury, zużytych baterii, plastikowych nakrętek,
• zorganizowałam zbiórkę żywności dla schroniska w Boguszycach,
• realizowałam ogólnopolskie programy: Kubusiowi Przyjaciele Natury i Akademia Zdrowego Przedszkolaka,
• zorganizowałam Święto Jabłka, Dzień Drzewa, Dzień Marchewki, Dzień Wody, Dzień Czystego Powietrza, Dzień Lasu, Dzień Ziemii, Dzień Sportu,
• zorganizowałam ogólnoprzedszkolny Zielony Dzień w Niezapominajce – Konkurs wiedzy przyrodniczej,
• przygotowałam wewnątrzprzedszkolny konkurs plastyczny promujący walory przyrodnicze: „Wiosna idzie przez świat”,
• przygotowałam dzieci z Krasnoludków do udziału w ogólnopolskich konkursach plastycznych dla przedszkoli – Szal pani Jesieni, Śniadanie jak z obrazka, Wiosna wokół nas,
• zorganizowałam wycieczki i zajęcia edukacyjne na terenie przedszkola – do ogrodu i w pobliżu przedszkola: łąka, las.
Opracowanie i wdrożenie programu edukacji ekologicznej miało duże znaczenie w mojej praktyce zawodowej. Po raz pierwszy byłam autorką tak dużego przedsięwzięcia edukacyjnego. Realizując własny program pogłębiłam wiedzę z zakresu ekologii, zorganizowałam wiele ciekawych działań dydaktyczno – wychowawczych, które przyniosły mi dużo zadowolenia i satysfakcji, a także nowych doświadczeń. Bardzo ważne było dla mnie właściwe przygotowanie do zajęć, aby każde polecenie było zrozumiałe dla dzieci a jednocześnie mobilizowało i motywowało do dalszej pracy.
Większość zadań opierała się na aktywnych metodach poznawania środowiska, co było bardzo istotne w nabywaniu przez dzieci umiejętności pracy w grupie i komunikowania się. Podczas zajęć wykorzystywałam różnorodne metody, które pozwalały wszystkim przyswajać wiedzę, umiejętności, rozwijać twórczość, wyrażać ekspresję (w różnych jej formach). Poprzez udział w różnych konkursach przyrodniczo-ekologicznych organizowanych przeze mnie moi wychowankowie mogli wykazać się zdobytą wiedzą i umiejętnościami, zdobywając nagrody i dyplomy.
Myślę, że konkretne działania na rzecz ochrony środowiska nauczyły dzieci dostrzegania piękna przyrody, popularyzacji zachowań ekologicznych, tolerancji i opiekuńczości, złagodziły agresję, rozwinęły umiejętności harmonijnego współistnienia i współdziałania z ludźmi i z przyrodą.

Opracowanie i wdrożenie projektu edukacyjnego: „Adaptacja dzieci trzyletnich”
Dla właściwego funkcjonowania w przedszkolu dziecka rozpoczynającego naukę opracowałam w 2012 roku i realizuję na bieżąco z pewnymi modyfikacjami program adaptacyjny „ Adaptacja dzieci trzyletnich”.
Dzień, w którym dziecko trafia po raz pierwszy do przedszkola, jest bardzo ważny w jego życiu. Musi rozstać się z rodzicami i w nowym środowisku poradzić sobie samo z różnymi problemami. Z psychologii rozwojowej wiadomo, że poziom dziecka 3-letniego nie predysponuje go do samodzielnego pokonywania progów zorganizowanej instytucji, jaką jest przedszkole. U wielu dzieci wywołuje to sytuację stresową – lęk, złość, upór, gniew, którą bardzo często przenoszą na pracowników przedszkola, rodziców lub inne dzieci.
Sytuację stresową przeżywają także rodzice dzieci. Mają, bowiem oddać swoje dziecko, swój największy skarb, pod opiekę instytucji i osób obcych. Nie znają założeń i wymagań przedszkola, warunków, w jakich będzie przebywać dziecko, osób, które będą się nim zajmować. Rodzi to wiele niepokojów i wątpliwości, które podświadomie często przenoszą na dziecko. Brak podstawowej wiedzy na temat specyfiki pracy przedszkola uniemożliwia rodzicom odpowiednie przygotowanie dziecka w zakresie samodzielności oraz kształtowanie pozytywnego stosunku emocjonalnego do przedszkola.
Nauczyciele przyjmując pod opiekę nowe dzieci nie znają indywidualnych potrzeb swoich wychowanków, ich zainteresowań, sytuacji rodzinnej jak również oczekiwań rodziców w stosunku do przedszkolaka. Przedszkole jako profesjonalna placówka wychowawcza może udzielić rodzicom wsparcia przygotowując ich do udzielenia pomocy dziecku w jego adaptacji do nowego środowiska społecznego.
Aby proces adaptacji przebiegł sprawnie i trwał jak najkrócej, musi istnieć ścisła współpraca między rodzicami a pracownikami przedszkola. Współpraca ta powinna być przemyślana, zorganizowana, oparta na ustalonych zasadach i mająca na celu osiągnięcie określonych efektów. Na tej podstawie opracowałam program adaptacyjny przedszkola włączając w swoje środowisko dziecko przy współpracy jego rodziców. Został on przygotowany jako system działań organizacyjnych i pedagogicznych, oparty na wiedzy o rozwoju dzieci oraz oczekiwaniach i wzajemnych oddziaływaniach przedszkola, rodziców i nauczycieli w celu stworzenia dzieciom lepszego startu przedszkolnego.
Głównym celem programu jest stworzenie warunków organizacyjnych, wychowawczych i edukacyjnych do właściwej adaptacji dziecka w przedszkolu.
Oczekiwane efekty po realizacji programu są następujące:
Dziecko potrafi:
• spokojnie rozstać się z rodzicem,
• przezwyciężyć lęk i obawy przed zmianą środowiska,
• uczestniczyć w życiu grupy,
• wesoło bawić się z koleżankami i kolegami,
• kojarzyć pobyt w przedszkolu z radosnym i ciekawym działaniem,
• z zaufaniem zwracać się o pomoc do nauczycieli i pracowników przedszkola,
• przestrzegać podstawowych reguł współżycia w grupie,
• zrozumieć, że pobyt w przedszkolu jest czasowy i zawsze kończy się powrotem do domu z rodzicami,
• zapoznać się z pomieszczeniami, w których będzie przebywać w przedszkolu,
• przestrzegać zasadę zakazu samodzielnego oddalania się od grupy.
Rodzic:
• ma poczucie bezpieczeństwa o swoje dziecko,
• zna nauczycielki oraz personel przedszkola,
• zna pomieszczenia, w których będzie przebywać jego dziecko,
• współpracuje z przedszkolem – zna cele i zadania,
• wie, w co wyposażyć dziecko do przedszkola,
• rozumie znaczenie samoobsługi i samodzielności dziecka, jako warunków lepszej adaptacji w środowisku przedszkolnym,
• obserwuje swoje dziecko na tle rówieśników,
• wie, w jaki sposób pomóc dziecku pokonać „próg przedszkola” ,
• nawiązuje aktywną współpracę z przedszkolem.
Nauczyciel:
• poznaje dzieci, którymi będzie się opiekował,
• zna środowisko domowe dzieci,
• planuje pracę w oparciu o wyniki obserwacji zachowań dzieci,
• zna oczekiwania rodziców wobec przedszkola.
W ramach realizacji programu „Adaptacja dzieci trzyletnich” w trakcie trwania stażu:
• organizowałam Dni Otwarte przedszkola – kwiecień/maj,
• organizowałam spotkania adaptacyjne: „Witaj w Przedszkolu” – sierpień,
• wspólnie z psychologiem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przeprowadziłam zajęcia adaptacyjne dla dzieci,
• prowadziłam spotkania organizacyjne z rodzicami,
• prowadziłąm i aktualizowałam Kącik informacyjny dla rodziców,
• organizowałam imprezy i uroczystości przedszkolne w celu zintegrowania rodziców z przedszkolem,
• zapraszałam rodziców na zajęcia otwarte,
• zorganizowałam warsztaty plastyczne dla rodziców,
• angażowałam rodziców do aktywnego uczestnictwa w projektach prowadzonych przeze mnie (akcja Czytające Przedszkola, Akadmia Zdrowego Przedszkolaka, akcje charytatywne).
Po dokonaniu ewaluacji programu adaptacyjnego: „Adaptacja dzieci trzyletnich” stwierdzam, że przeprowadzony program adaptacyjny przyniósł sukces. Dzieci weszły w nowe środowisko bez większych problemów. Szybko dostosowały się do zmiany otoczenia i osób dorosłych. Nie zaobserwowano większych problemów z kontrolowaniem potrzeb fizjologicznych. Przedszkolaki wykazywały dużą aktywność zarówno podczas zabaw organizowanych jak i swobodnych. Rodzice pozytywnie ocenili program, a także w większości dostosowali się do zaleceń przekazanych podczas spotkań adaptacyjnych.
Wypracowane przeze mnie przez ostatnie kilka lat metody i sposoby pracy z dziećmi nowoprzyjętymi do przedszkola i ich rodzicami dają bardzo pozytywne efekty i zamierzam je nadal kontytnuować.

Opracowanie i wdrożenie projektu edukacyjnego: „Integracja”
Stworzenie i wdrożenie do realizacji programu edukacyjnego: „Integracja” nie było przeze mnie planowane, napisałam go kierowana potrzebą chwili. Pojawiła się w mojej grupie dziewczynka z opóźnionym rozwojem psychoruchowym spowodowanym schorzeniami neurologicznymi. Dziewczynka ta miała bardzo duże problemy z poruszaniem się, z koordynacją ruchową, miała zaburzoną małą i dużą motorykę, miała także problemy z rozwojem poznawczym, zaburzony był także rozwój mowy. Wszystkie te deficyty utrudniały dziecku odnalezienie się w grupie rówieśniczej, dzieci też nie rozumiały do końca dlaczego ich koleżanka jest troszeczkę inna. Aby ułatwić dzieciom i ich rodzicom integrację napisałam i wdrożyłam program: „Integracja”.
W procesie integracji każdy od każdego czegoś się uczy, każdy musi zna1eźć swoje miejsce w grupie i nauczyć się rozwiązywać różnorodne problemy. Dzieci niepełnosprawne włączają się w grupę rówieśniczą na zasadzie równości praw i obowiązków z uwzględnieniem indywidualnych możliwości każdego dziecka. W procesie tym dzieci uczą się wzajemnej tolerancji, szacunku dla każdego człowieka, gotowości udzielania pomocy. Wykształcone postawy i przekonania w przedszkolu poprzez wspólne codzienne przeżycia, zabawę i współdziałanie będą stanowiły istotną podstawę późniejszego współżycia społecznego.
Cele główne tego programu były następujące:
• kształtowanie prawidłowych postaw ułatwiających funkcjonowanie w społeczeństwie oraz wspomaganie rozwoju emocjonalnego dziecka,
• rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra od zła, uświadamianie zagrożeń otaczającego świata, umiejętne rozwiązywanie konfliktów,
• uświadamianie dzieciom ich praw i obowiązków, kształtowanie podstawowych postaw: akceptacji, tolerancji, życzliwości, sprawiedliwości, odpowiedzialności, otwartości i samoakceptacji,
• ogólne wspieranie rozwoju dziecka, a zwłaszcza tych jego sprawności i umiejętności, które są szczególnie ważne w codziennym życiu i nauce,
• umożliwienie dzieciom (szczególnie niepełnosprawnym) zdobycia wiedzy i umiejętności na miarę ich możliwości,
• stworzenie warunków do osiągnięcia przez dziecko sukcesu,
• podnoszenie własnej samooceny.
Oprócz działań zawartych w programie realizowano także założenia zawarte w opracowanym przeze mnie i zespół do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej Indywidualnym Programie Edukacyjno-Terapeutycznym. Po dokonaniu ewaluacji tych programów stwierdzam, że rozwój dziewczynki uległ poprawie, nabrała ona pewności siebie, znalazła dla siebie miejsce w grupie. Starała się ona dorównać swoim pełnosprawnym rówieśnikom, co spowodowało, że mobilizowała się do większego wysiłku, dzięki temu jej rozwój przebiegał w znacznie szybszym tempie. Reszta grupy nauczyła się większej tolerancji wobec innych, dzieci dostrzegły i zrozumiały ograniczenia innych, nauczyły się wytrwałości i cierpliwości w pokonywaniu trudności.

Opracowanie i wdrożenie ogólnopolskich projektów edukacyjnych
Oprócz wyżej wymienionych programów autorskich dodatkowo na każdy rok szkolny opracowałam Program Współpracy z Rodzicami. Program ten przedstawiałam na pierwszych zebraniach organizacyjnych z rodzicami, dzięki temu mogli oni aktywnie uczestniczyć w jego tworzeniu i wdrażaniu do realizacji.
Aby wzbogacić ofertę przedszkola odpowiadałam za realizację w naszej placówce ogólnopolskich projektów edukacyjnych takich jak: Akademia Zdrowego Przedszkolaka, Kubusiowi Przyjaciele Natury, Akademia Aquafresh, Cała Polska Czyta Dzieciom – Czytające Przedszkola.
Wyżej wymienione programy starałam się modyfikować tak, aby mogły być realizowane w naszej placówce. Opracowywałam także sprawozdania z realizacji tychże programów i przedstawiałam je Radzie Pedagogicznej oraz publikowałam je na oficjalnych stronach projektów.

Efekty:
• nabycie nowych umiejętności przez dzieci,
• integracja dzieci,
• poszerzenie oferty edukacyjnej.

Potwierdzenie realizacji tego wymagania:
• projekt edukacyjny: „Niezapominajka chroni przyrodę”,
• projekt edukacyjny: „Adaptacja dzieci trzyletnich”,
• projekt edukacyjny: „Integracja”,
• Program Współpracy z Rodzicami,
• oficjalne strony programów realizowanych przeze mnie,
• strona internetowa przedszkola.

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Realizując plan rozwoju na nauczyciela dyplomowanego zrealizowałam zadania, które korzystnie wpłynęły na podwyższenie jakości pracy przedszkola. Zadania te w części realizowałam z koleżankami nauczycielkami, natomiast inne samodzielnie lub we współpracy z rodzicami.

Współpraca z rodzicami i pozyskiwanie środków materialnych na rzecz lepszego funkcjonowania grupy i placówki
Uwzględniając potrzeby i możliwości dziecka, organizowałam edukację przedszkolną z czynnym udziałem rodziców, wobec których pełniłam funkcję doradczą i wspierającą. Istotne dla mnie stało się pozyskanie rodziców do współpracy oraz włączenia ich w proces działań wychowawczo – dydaktycznych realizowanych w mojej grupie. Celem moich działań było uzyskanie różnych sposobów rozwiązywania problemów, nowych form i metod pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, rozwijanie zainteresowań dziecka, kształtowanie osobowości i właściwych postaw społecznych.
W sferze wychowawczej bardzo istotnym elementem pracy nauczyciela jest poznanie grupy dzieci, którymi się opiekuje. Służyła temu analiza kart zgłoszeniowych dzieci, a także indywidualne rozmowy z rodzicami, które przybliżały mi sytuację rodzinną dziecka, relacje panujące w jego najbliższym otoczeniu. Z racji tego, że przez cały okres trwania stażu prowadziłam grupy dzieci trzyletnich, musiałam co roku poznawać nowe dzieci i ich rodziców. Aby uprościć sobie zdobywanie informacji, aby dobrze poznać dzieci i przez to ułatwić im adaptacje co roku organizowałam zajęcia adaptacyjne: „Witaj w Przedszkolu”. Zajęcia te odbywały się w sierpniu i uczestniczyły w nich nowoprzyjęte dzieci wspólnie z rodzicami. Dzięki tym zajęciom dzieci mogły poznać nowe otoczenie, mnie i swoich kolegów z grupy. Rodzice otrzymali informacje na temat pracy przedszkola, otrzymali odpowiedzi na wszystkie nurtujące ich pytania. Podczas tych zajęć przedstawiłam rodzicom referaty odnośnie adaptacji dzieci trzyletnich.
W swojej pracy w dużym stopniu opierałam się na obserwacji dzieci, ich funkcjonowania w grupie, postępów w rozwoju i stopniu przyswajania wiedzy i umiejętności. Duży walor poznawczy miała dla mnie analiza prac dzieci, którą przeprowadzałam w sposób ciągły.
Kontakty z rodzicami są podstawowym elementem współdziałania przedszkola z domem rodzinnym dziecka. Dlatego też na początku każdego roku szkolnego opracowywałam Plan Współpracy z Rodzicami. Wszystkie moje działania podczas całego roku szkolnego były ściśle związane z tym planem.
Przedszkole wyposaża w system wiadomości, wartości, zaś społeczną osobowość dziecka w znacznej mierze kształtuje rodzina. Rolą nauczyciela powinno być, zatem pomaganie rodzicom w wyjaśnianiu i rozwiązywaniu problemów, z którymi nie mogą sobie poradzić, a także ukierunkowywanie rodziców w kwestiach wychowawczych. Z tego zadania wywiązywałam się organizując zebrania ogólne z rodzicami, na których oprócz omawiania spraw związanych z funkcjonowaniem grupy przedszkolnej często poruszane były zagadnienia pedagogizacji rodziców.
Podczas trwania stażu przedstawiłam rodzicom kilka referatów, umieszczałam także ciekawe artykuły w kąciku informacyjnym grupy i na stronie internetowej przedszkola. Tematyka przygotowanych przeze mnie referatów i publikacji była następująca:
- Adaptacja trzylatka w przedszkolu,
- Rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym,
- Wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci,
- Wpływ edukacji przyrodniczej na rozwój dzieci w wieku przedszkolnym,
- Czym jest autyzm,
- Dlaczego warto czytać dzieciom.
Przygotowałam także wspólnie z psychologiem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej warsztaty dotyczące adaptacji dzieci trzyletnich do przedszkola i prezentację multimedialną dotyczącą terapii sensorycznej.
Ponadto prowadziłam indywidualne spotkania i konsultacje z rodzicami w sytuacjach, gdy wymagało tego dobro dziecka, bądź na życzenie rodzica. Przez cały okres stażu byłam w stałym kontakcie z większością rodziców, w ten sposób starałam się na bieżąco informować ich o postępach dziecka i jego zachowaniu.
W szczególny sposób otaczałam opieką rodziców dzieci niepełnosprawnych, starając się być dla nich wsparciem, a ich dzieci obejmowałam pomocą psychologiczno-pedagogiczną i prowadziłam z nimi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Celem działań korekcyjno-wyrównawczych, organizowanych dla dzieci z normą intelektualną, ale nieharmonijnie rozwijających się, było: stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka, wyrównywanie dysharmonii rozwojowych, korygowanie zaburzonych funkcji, a tym samym ułatwienie dziecku opanowania danej umiejętności.
Pomocą psychologiczno-pedagogiczną obejmowałam także dzieci zdolne. Na zajęciach dydaktyczno-wychowawczych proponowałam różnorodne działania zaciekawiające dziecko, podtrzymujące jego zapał poznawczy. Starałam się wychodzić naprzeciw zainteresowaniom dziecka m.in. poprzez prowadzenie zajęć muzycznych, ruchowych, uatrakcyjnianie swoich działań ciekawymi pomocami dydaktycznymi (grami, pokazami doświadczeń, zabawami) a także wykorzystując szereg nowatorskich metod pracy, które pobudzają dzieci do aktywności twórczej.
W ramach integracji rodziców ze środowiskiem przedszkolnym zapraszałam ich do uczestnictwa w wycieczkach, wspólnych uroczystościach, akcjach organizowanych przez nasze przedszkole. We wszystkie podejmowane działania rodzice chętnie się angażowali pomagając w wykonywaniu dekoracji, strojów, rekwizytów potrzebnych do występów, chętnie piekli ciasta. Swoją postawą zawsze starałam się zachęcać rodziców do współpracy, rozmawiać z nimi indywidualnie, składać podziękowania za współpracę. Dzięki zaangażowaniu rodziców udało się przygotować i przeprowadzić wiele imprez przedszkolnych np.: coroczne imprezy takie jak: Dzień Przedszkolaka, Pasowanie na Przedszkolaka, Dzień Chłopca, Mikołajki, Wspólne kolędowanie, Bal karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Ziemii, Dzień Niezapominajki, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka, Festyny: „Witaj Przedszkolaku”, Pożegnanie z Krasnoludkami. Mogłam zorganizować także szereg wycieczek np. do sklepu, na pocztę, do parku, do krainy zabaw, bez wsparcia rodziców by się one nie odbyły.
Aby rodzice mogli zapoznać się z postępami swoich dzieci organizowałam i zapraszałam rodziców na zajęcia otwarte. W trakcie stażu zorganizowałam następujące zajęcia otwarte połączone z warsztatami plastycznymi:
• Wspólne kolędowanie,
• Ozdoby choinkowe,
• Wielkanocne ozdoby.
Podczas tych zajęć zawsze była duża frekwencja, a rodzice byli zadowoleni z ich przebiegu.
Włączyłam rodziców w kampanię „Cała Polska Czyta Dzieciom” – chętnie przyjmowali zaproszenia i przychodzili czytać dzieciom bajki w przedszkolu. Specjalnie na tą okazję stworzyłam Dyplom – podziękowanie, które dzieci wręczały rodzicom lub dziadkom uczestniczącym w akcji.
W ramach kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom” propagowałam głośne czytanie dzieciom wśród rodziców a w grupie przedszkolnej wprowadziłam zwyczaj codziennego słuchania bajek w porze popołudniowej pod nazwą „Chwila z książeczką”. Dzięki moim działaniom zarówno dzieci jak i rodzice wiedzą, że czytanie stanowi wartość, której nie można zastąpić niczym innym.
Regularna współpraca z rodzicami pozwoliła mi nawiązać z nimi dobry kontakt i wspólnie działać na rzecz dobra i rozwoju dzieci.
W trakcie trwania mojego stażu starałam się nawiązać współpracę z rodzicami i instytucjami, które zdecydowałyby się na wsparcie materialne naszej grupy i przedszkola. Udało mi się pozyskać dla naszej placówki:
• rośliny zielone i materiały dekoracyjne od kwiaciarni KASIA,
• rybki i sprzęt akwarystyczny od sklepu zoologicznego,
• nagrody w konkursach organizowanych przeze mnie – sklep Pepco, Supermarket Netto,
• książki do biblioteczki przedszkolnej i książeczki dla dzieci,
• zabawki i pomoce dydaktyczne od rodziców,
• środki pieniężne od rodziców na realizację programów dodatkowych.

Efekty:
• dokładne poznanie potrzeb dzieci,
• owocna współpraca z rodzicami,
• podniesienie poziomu wiedzy rodziców,
• wzbogacenie przedszkola w atrakcyjne pomoce dydaktyczne,
• promowanie przedszkola w środowisku lokalnym.

Samodzielne zorganizowanie konkursów
Jak istotne w rozwoju dziecka jest promowanie jego uzdolnień wspomniałam już w opisie realizacji pierwszego wymagania. W opisie tym wymieniłam wszystkie konkursy w jakich brali udział moi wychowankowie. Ale aby obudzić w innych dzieciach różnego rodzaju zdolności oprócz uczestniczenia w konkursach także sama zorganizowałam w naszej placówce konkursy:
• Międzyprzedszkolny konkurs plastyczny: „Baśnie, bajki, bajeczki”,
• Ogólnopolski konkurs plastyczny: „Barwy jesieni” zorganizowany z udziałem serwisu bliżejprzedszkola.pl,
• Przygotowałam wystawę prac plastycznych pod hasłem: „Kiedy jest mi nudno”,
• Wewnątrzprzedszkolny konkurs plastyczny: „Wiosna idzie przez świat”.
Każdy z wyżej wymienionych konkursów miał zorganizowane uroczyste rozstrzygnięcie. Na wręczenie nagród zapraszałam całe przedszkole, dzieci personel, dyrekcję oraz lokalne media. Podczas tych spotkań organizowałam przedstawienia związane z tematem konkursu, różnego rodzaju konkursy wiedzy, zagadki i wspólne zabawy.

Efekty:
• rozwijanie aktywności i motywacji dzieci i rodziców do uczestnictwa w konkursach,
• stwarzanie warunków do prezentowania przez dzieci ich umiejętności artystycznych,
• przełamywanie barier nieśmiałości dzieci w czasie publicznych występów,
• promowanie przedszkola w środowisku lokalnym.

Włączanie się do ogólnopolskich programów edukacyjnych
Dzięki mojej inicjatywie w naszej placówce realizowane są ogólnopolskie programy edukacyjne. Już od kilku lat zgłaszam nasze przedszkole do następujących akcji:
• Akademia Zdrowego Przedszkolaka – jest to ogólnopolski program edukacyjny mający na celu utrwalenie wśród rodziców, dzieci oraz personelu przedszkolnego wiedzy o tym, jak zdrowo się odżywiać, jak dbać o bezpieczeństwo dzieci w domu i poza nim, jak zapobiegać chorobom oraz minimalizować ich skutki, a także jak dbać o odporność dzieci w okresie wzmożonej zapadalności na grypę i przeziębienia;
• Kubusiowi Przyjaciele Natury – celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne. Głównym zadaniem małych uczestników jest przygotowanie szeregu projektów ekologicznych np. uprawianie ogródków, organizowanie przyrodniczych wycieczek oraz ekologicznych akcji z okazji Dnia Marchewki, Pierwszego Dnia Wiosny, konkursów plastycznych oraz przedstawień dla rodziców i wiele innych ekologicznych działań;
• Akademia Aquafresh – największy w Polsce program profilaktyki higieny jamy ustej realizowany w przedszkolach;
• Akademia Jordana – to także program profilaktyki higieny jamy ustnej,
• Czytające Przedszkola – program edukacji czytelniczej propagujący codzienne głośne czytanie dzieciom związany z akcją „Cała Polska Czyta Dzieciom”;
• Mamo, tato wolę wodę – program edukacyjny, którego celem jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci;
• Mapa Talentów - to przedsięwzięcie mające na celu „wyłowienie” i promowanie szkół, nauczycieli, uczniów, dla których problem rozwoju potencjału jest szczególnie ważny w aspekcie osiągania najlepszych efektów kształcenia oraz stwarzania możliwości indywidualnego podejścia do każdego dziecka. Stanowi ono komponent działań realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach pod kątem wspierania rozwoju zdolności dzieci i młodzieży. W ramach realizacji tego przedsięwzięcia brałam udział w różnego rodzaju warsztatach, kiermaszach gdzie prezentowałam wytwory pracy dzieci z naszego przedszkola.

Włączanie się do lokalnych i ogólnopolskich akcji proekologicznych
Celem moich działań jest zwiększenie świadomości ekologicznej, pokazanie dzieciom, że to w ich rękach spoczywa odpowiedzialność za przyszłe losy naturalnego środowiska, oraz, że każdy z nas może zrobić coś dobrego dla przyrody. Dlatego też starałam się uczestniczyć w różnorodnych akcjach proekologicznych, także sama takie organizowałam:
• wielokrotnie brałam udział w akcji Sprzątanie Świata,
• zorganizowałam zbiórkę makulatury, zużytych baterii, plastikowych nakrętek,
• brałam udział i zorganizowałam zbiórkę żywności dla schroniska w Boguszycach,
• brałam udział w akcji: „Dokarmiamy zwierzęta zimą”,
• realizowałam ogólnopolskie programy: Kubusiowi Przyjaciele Natury i Akademia Zdrowego Przedszkolaka,
• przygotowywałam dzieci do konkursów o tematyce przyrodniczej – cykl konkursów organizowanych przez serwis Buliba: Wielki Konkurs Ekologiczny dla Przedszkoli,
• zorganizowałam Święto Jabłka, Dzień Drzewa, Dzień Marchewki, Dzień Wody, Dzień Czystego Powietrza, Dzień Lasu, Dzień Sportu,
• zorganizowałam i brałam udział w obchodach Dnia Ziemii,
• zorganizowałam dwukrotnie Dzień Niezapominajki w przedszkolu,
• zorganizowałam ogólnoprzedszkolny Zielony Dzień w Niezapominajce – Konkurs wiedzy przyrodniczej,
• napisałam projekt edukacyjny na konkurs: „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach” zorganizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Efekty:
• wzbogacenie oferty przedszkola,
• zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci i rodziców,
• promowanie przedszkola w środowisku lokalnym i ogólnopolskim.

Włączanie się do ogólnopolskich i lokalnych akcji charytatywnych
Zorganizowałam i przeprowadziłam na terenie naszej placówki następujące akcje charytatywne:
• dwukrotnie prowadziłam zbiórkę w naszym przedszkolu pieniędzy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy,
• kilka razy byłam odpowiedzialna za przeprowadzenie akcji: Góra Grosza,
• od kilku lat jestem wolontariuszem Szlachetnej Paczki w naszym mieście, dokładnie, od kiedy po raz pierwszy zorganizowano tą akcję w Rawie, od tego czasu organizuję zbiórki na terenie naszego przedszkola i w innych zakładach,
• brałam udział w zbieraniu maskotek, słodyczy dla dzieci z Domu Dziecka i w ramach akcji Caritasu,
• brałam wielokrotnie udział w różnorodnych aukcjach charytatywnych zarówno przekazując rzeczy do sprzedania, a także prowadząc licytację, aktywnie brałam udział i zachęcałam rodziców do uczestniczenia w aukcji: „Na podjazd dla Mirka”,
• zbierałam plastikowe nakrętki dla chorej dziewczynki,
• włączyłam się w zbiórkę dla osób wymagających rehabilitacji karteczek od herbaty Lipton.

Efekty:
• uwrażliwianie przedszkolaków na potrzebę angażowania się w pomoc osobom potrzebującym poprzez wspieranie akcji charytatywnych,
• ukazanie się zdjęć i artykułów w prasie lokalnej i na stronie przedszkola, dotyczących zorganizowanych przeze mnie akcji, przyczyniło się do promocji przedszkola w środowisku lokalnym.
Potwierdzenie realizacji tego wymagania:
• Program Współpracy z Rodzicami,
• referaty przygotowane dla rodziców,
• scenariusze uroczystości,
• wpisy do dziennika,
• pomoce dydaktyczne i zabawki zakupione przez sponsorów,
• sprawozdania z realizowania założeń programów,
• protokoły ze zbiórek, podziękowania, dyplomy,
• strona internetowa przedszkola.

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Wykonywanie zadań w trosce o wychowanie, pomoc wychowankom i ich rodzicom, byłoby niepełne bez współpracy z innymi instytucjami i podmiotami. Wspólnota celów i zadań łączy i wspiera proces wychowawczy oraz dydaktyczny dzieci w przedszkolu, a także wpływa na nieustanny rozwój pedagogów, którzy szukają coraz ciekawszych sposobów docierania do dziecka z przekazem wiedzy i wartości. To dzięki instytucjom, osobom i innym podmiotom, stawiającym sobie za cel troskę o rozwój człowieka i podmiotowe podejście do jego problemów, moje oddziaływania mogły być bardziej skuteczne.
W mojej pracy konieczna jest szeroka wiedza z zakresu psychologii, pedagogiki i ogólnych problemów oświatowych. W związku z tym w całym okresie mojej pracy zawodowej starałam się aktywnie współpracować z różnymi podmiotami działającymi na rzecz edukacji i pomocy społecznej.

Współpraca ze specjalistami zatrudnionymi w naszej placówce
Aby zadbać o wszystkie potrzeby moich wychowanków, na co dzień współpracowałam ze specjalistami pracującymi w naszym przedszkolu: psychologiem i logopedą. Wspólnie opracowywałyśmy kierunki działań w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Współpracując w okresie stażu z psychologiem przedszkolnym wymieniałyśmy poczynione spostrzeżenia w celu określenia potrzeb dziecka, a przede wszystkim możliwości podjęcia działań wspomagających jego rozwój. Aktywnie współpracowałam również z logopedą przedszkolnym w zakresie dostrzegania problemów artykulacyjnych dziecka. Realizowałam wspólnie ustalone zabawy i ćwiczenia uzupełniające terapię prowadzoną przez logopedę (ćwiczenia językowe, artykulacyjne, oddechowe). Czuwałam nad dostarczaniem rodzicom indywidualnych teczek ze wskazówkami logopedy do dalszej pracy w domu.

Efekty:
• szybkie rozpoznanie wad rozwojowych i systematyczna praca nad ich zniwelowaniem,
• prawidłowa organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.

Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole
Realizując zagadnienia dydaktyczne, wychowawcze oraz opiekuńcze pracowałam na rzecz przedszkola i jego wychowanków. Aby uatrakcyjnić dzieciom edukację w przedszkolu i podnieść jego jakość od początku mojej pracy pedagogicznej współpracowałam z wieloma osobami, organizacjami, instytucjami oraz różnymi podmiotami działającymi na korzyść środowiska lokalnego i edukacji. Wykonywałam zadania na rzecz oświaty i pomocy społecznej, co przynosiło obopólne korzyści zainteresowanym stronom. Z roku na rok krąg tych instytucji poszerzał się. W niektórych przypadkach nawet jednorazowy kontakt wpływał korzystnie na tworzenie coraz lepszych warunków do rozwoju dzieci, do sposobu przekazywania im treści edukacyjnych i wychowawczych. Instytucje, z którymi współpracowałam w okresie stażu to:
1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
W celu wspierania dzieci ze specyficznymi problemami edukacyjnymi, dzieci z niepełnosprawnością intelektualną stale współpracowałam z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Rawie Mazowieckiej. Razem z jej pracownikami starałam się odpowiednio zdiagnozować potrzeby dzieci i udzielić im odpowiedniej pomocy. Wspierałam również potrzebę obserwowania dzieci w środowisku przedszkolnym, starałam się ułatwiać to zadanie i w odpowiedni sposób organizować pracę grupy, tak by specjaliści mogli mieć szeroki materiał do diagnozy. Bardzo chętnie odpowiadam także na ofertę szkoleniową przygotowaną przez Poradnię.
Przygotowałam także wspólnie z psychologiem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej warsztaty dotyczące adaptacji dzieci trzyletnich do przedszkola i prezentację multimedialną dotyczącą terapii sensorycznej.
2. Miejska Biblioteka Publiczna – Oddział dla dzieci.
W ramach współpracy z Miejską Biblioteką zapraszałam na zajęcia jej pracowników. W trakcie tych zajęć dzieci poznały bohaterów literackich, uzyskały wiadomości dotyczące swojego miasta i regionu. Wspólnie z panią bibliotekarką brałyśmy udział w akcji: „Cała Polska czyta dzieciom” – Czytające Przedszkola.
Inną formą współpracy była możliwość prezentowania w bibliotece różnorodnych prac plastycznych wykonanych przez dzieci.
3. Współpraca z Komendą Powiatową Policji i Komendą Powiatowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej.
Współpraca z tymi instytucjami polegała na zapraszaniu przedstawicieli obydwu zawodów do przedszkola. Dzieci miały wówczas możliwość uczestniczenia w pogadankach, które miały na celu kształtowanie u nich właściwych postaw w różnych sytuacjach zagrożenia. Podczas tych spotkań dzieci mogły oglądać mundury, zarówno robocze jak i galowe. Przedstawiciele policji i straży pożarnej opowiadali o swojej codziennej pracy, nietypowych zdarzeniach, prezentowali sprzęty służące im do pracy.
4. Współpraca z Miejskim Domem Kultury w Rawie Mazowieckiej.
Dzieci z mojej grupy kilka razy uczestniczyły w przedstawieniach zorganizowanych przez MDK. Ja sama miałam okazję wystąpić tam z przedszkolakami wystawiając przedstawienie o tematyce ekologicznej pt.: „Chroń przyrodę na całego”.
Współpracowałam z MDK także podczas zbiórki pieniędzy na WOŚP, a także przygotowując dzieci do konkursów organizowanych przez tą placówkę.
5. Muzeum Ziemi Rawskiej
Współpraca z Muzeum Ziemi Rawskiej polegała na oglądaniu wspólnie z dziećmi eksponatów znajdujących się w muzeum, oraz zachęcanie rodziców do wspólnych rodzinnych wycieczek do muzeum. Brałam także udział w konkursach organizowanych przez tą instytucje.
6. Współpraca z NZOZ Raw – Medica.
Współpraca z Ośrodkiem Opieki Zdrowotnej polegała na zapraszaniu jego pracowników do przedszkola. Wielokrotnie odwiedziła nas pani pielęgniarka i dietetyk przeprowadzając z dziećmi i rodzicami pogadanki na temat higieny, zdrowia, prawidłowej diety i chorób zakaźnych.
Pracownicy Ośrodka aktywnie działają także charytatywnie, organizując pomoc dla potrzebujących ludzi, oraz zwierząt. Aktywnie włączyłam się w zbiórkę dla osób wymagających rehabilitacji karteczek od herbaty Lipton i plastikowych nakrętek, oraz żywności dla bezdomnych zwierząt.
7. Współpraca z Przedszkolami Miejskimi nr 1 i 3.
W okresie stażu współpracowałam z koleżankami pracującymi w tych placówkach, zachęcając je do brania udziału w konkursach przygotowywanych przeze mnie, a także moje dzieci uczestniczyły w konkursach organizowanych przez te placówki. Brałam także udział w szkoleniach organizowanych na terenie tych przedszkoli.
8. Współpraca ze Szkołą Podstawową nr 2 i nr 4 w Rawie Mazowieckiej.
Stale współpracuję z nauczycielkami prowadzącymi zerówki ze Szkoły Podstawowej nr 2 i nr 4. Nawzajem uczestniczyłyśmy w konkursach organizowanych w naszych placówkach. Dzieci ze szkoły wielokrotnie odwiedzały moją grupę, a nauczycielki uczestniczyły w zajęciach koleżeńskich zorganizowanych przeze mnie. Ja także uczestniczyłam w ich zajęciach, a także czytałam dzieciom bajki podczas promowania akcji: „Cała Polska czyta dzieciom”.
9. Urząd Pocztowy w Rawie Mazowieckiej i oddział na ul. Kazimierza Wielkiego.
Organizowałam wycieczki na pocztę podczas, których dzieci mogły poznać drogę listu, obejrzeć pomieszczenia na poczcie. Dzieci poznały też znaczenie poczty, jako instytucji społecznej.
10. Portal internetowy bliżejprzedszkola.pl
Dzięki temu serwisowi miałam szansę nawiązać współpracę z placówkami kulturalnymi i innymi przedszkolami w całej Polsce. Moi podopieczni mogli uczestniczyć w ogólnopolskich konkursach, a ja publikując na stronach serwisu przyczyniłam się do promowania naszej placówki na terenie całego kraju.
11. Współpraca z lokalnymi mediami: redakcją Głosu Rawy Mazowieckiej i okolic, portalami: eRawa, Kocham Rawę.
Współpraca z lokalnymi mediami polegała na zapraszaniu ich na wszystkie imprezy i konkursy organizowane przeze mnie, przesyłaniu zdjęć i redagowaniu informacji o przedszkolu.

Efekty:
• możliwość współpracy z osobami z różnych środowisk i wymiany doświadczeń,
• wzbogacenie oferty przedszkola,
• promocja przedszkola w środowisku lokalnym.

Potwierdzenie realizacji tego wymagania:
• dokumentacja zespołu do spraw udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
• scenariusze, adnotacje w dzienniku,
• zdjęcia umieszczane w lokalnej prasie i na stronie internetowej przedszkola.
§ 8 ust. 2 pkt 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

Moje działania oraz zdobyta wiedza i umiejętności podnoszące jakość mojej pracy jak i całej placówki zaostały zauważone przez panią Dyrektor, która wielokrotnie przyznała mi za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej Nagrodę Dyrektora. Dużym wyróżnieniem dla mnie jest także zdobycie wyróżniającej oceny podczas oceny pracy, jaką miałam w roku szkolnym 2016/2017.
Otrzymałam także Nagrodę Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka za bardzo duże zaangażowanie w pracy na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2016/2017.
Otrzymałam także podziękowania za przygotowanie dzieci do udziału w konkursach, a także za zorganizowanie zbiórek na cele charytatywne.
Wszystkie te wyróżnienia są dla mnie szczególną inspiracją do dalszej pracy.

Potwierdzenie realizacji tego wymagania:
• potwierdzenia otrzymania nagród,
• podziękowania.
§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

W pracy nauczyciela ważne jest, by umiejętnie rozpoznawać i rozwiązywać problemy edukacyjne, wychowawcze lub inne, które dostrzegamy w grupie wychowanków.W związku z powyższym uważnie obserwowałam i systematycznie prowadząc obserwacje dzieci – określiłam potrzeby dziecka.
Na podstawie obserwacji opracowałam opis i analizę dwóch przypadków, problemów:
• Dziecko z zaburzeniami zachowania oraz deficytami w zakresie komunikacji językowej – mutyzm wybiórczy,
• Dziecko z zespołem Aspergera.

Realizując zadania ze stażu na nauczyciela dyplomowanego w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Rawie Mazowieckiej, nie napotkałam na żadne poważne trudności. Z odbytego stażu jestem zadowolona, ponieważ udało mi się prawie w całości zrealizować zadania założone w planie rozwoju zawodowego, podjęłam także wiele działań dodatkowych. W okresie stażu starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki.
Część przedsięwzięć zaplanowanych i zrealizowanych w ciągu tych trzech lat z pewnością będę kontynuowała, ponieważ przynosiły pozytywne efekty. Zakończenie stażu nie oznacza końca działań, zamierzam doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe, rozwijać się, szukać nowych rozwiązań.
Uważam, że moja praca, wysiłek i podejmowane przeze mnie działania, przyczyniły się do podniesienia jakości pracy własnej, do mojego osobistego rozwoju. Zwiększyły ofertę edukacyjną przedszkola, wpłynęły na poprawę jakości jego pracy i promocję w środowisku lokalnym. Mam świadomość, że jeszcze wiele mogę i powinnam się nauczyć, bo ciągle zmieniająca się rzeczywistość stawia przede mną nowe wyzwania i zadania.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.