X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35820
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie z realizacji
planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.
I. Wstęp

Posiadam wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego uzyskałam w czerwcu 2008 roku.
Po przeanalizowaniu posiadanych kwalifikacji i przepisów prawa oświatowego, mając na uwadze dalsze podnoszenie kwalifikacji zawodowych w roku szkolnym 2014/2015 podjęłam starania o uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego.
Z dniem 1 września 2014 roku rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela mianowanego.
Podczas odbywania stażu pełniłam obowiązki nauczyciela – wychowawcy świetlicy
w Publicznej Szkole Podstawowej w...............

Przez 2 lata i 9 miesięcy samodzielnie oraz przez udział w różnych formach kształcenia pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności opiekuńczo – wychowawcze oraz dydaktyczne, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w sferze funkcjonowania szkoły, aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, opiekuńczych
i wychowawczych.
Odbycie niniejszego stażu umożliwiło mi ponadto podejmowanie szeregu działań efektem których było rozwijanie kreatywności, aktywna wymiana doświadczeń, a także lepsza integracja z gronem pedagogicznym podnosząca jakość działań podejmowanych wspólnie na rzecz uczniów. Plan w swoim założeniu stanowił kontynuację realizowanych wcześniej przedsięwzięć, a zarazem stał się podstawą do podejmowania nowych zadań w ramach obowiązków zawodowych.

Efekty tych działań przedstawione zostaną przeze mnie w obszarach poszczególnych wymagań na stopień nauczyciela mianowanego. Sprawozdanie stanowi podsumowanie podjętych działań jest zgodne z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu MEN z dnia
1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 2013 poz. 393).

Sprawozdanie jest podsumowaniem tego wszystkiego, co składa się na codzienną pracę nauczyciela.
II. (§ 7 ust. 2.1. rozporządzenia) Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Diagnoza własnych umiejętności.

Praca nad uzyskaniem statusu nauczyciela mianowanego stała się dla mnie wyzwaniem
i okazją do zweryfikowania opinii, jakim jestem nauczycielem i wychowawcą.
Głównym zadaniem szkoły - jest rozwój każdego dziecka, i zdolnego i słabego.
Oceniając własne działania, doszłam do wniosku, że praca nauczyciela, kontakt z uczniami, współpraca z gronem pedagogicznym sprawiają mi dużo satysfakcji. Określając swoje słabe
i mocne strony, po wnikliwej analizie własnych umiejętności i kompetencji zawodowych,
a także potrzeb szkoły, sporządziłam plan, który w swych założeniach wymagał ciągłego pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności dydaktyczno-wychowawczych. W efekcie miał on na w celu: poprawić efektywność zajęć, pomóc lepiej dostosować metody pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci, podnieść mój poziom wiedzy merytorycznej
i umiejętności praktycznego działania. Ogólnie podwyższyć jakość mojej pracy,
i funkcjonowanie szkoły.

2. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli.

W celu poznania procedury awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego przeprowadziłam analizę przepisów prawa oświatowego regulujących zasady awansu zawodowego:
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela Dz. U. 2006 r. Nr 97 poz.674 z późn. zm. (oraz tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2013 poz.393)

Na bieżąco śledziłam strony internetowe poświęcone sprawom nauczycieli: www.profesor.pl, www.men.gov.pl, www.literka.pl, www.awans.pl, www.edux.pl.

Aby odpowiednio zaplanować swoje działania, przed skonstruowaniem planu rozwoju zawodowego przeanalizowałam dokumentację szkoły: Statut Szkoły, Program Wychowawczy, Program Profilaktyczny, Plan Pracy Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Regulamin Rady Pedagogicznej.

Z dniem 1 września 2014 roku przedłożyłam dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej
............... wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego ( z uwagi na nieobecność w pracy związaną z chorobą, okres mojego stażu został przedłużony o czas nieobecności z 31 maja 2017 r. do dnia 8 sierpnia 2017 r. ).

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, uwzględniając wymagania, jakie musi spełniać stażysta, aby uzyskać wyższy stopień zawodowy opracowałam projekt planu, a następnie plan rozwoju zawodowego, który skonsultowałam z opiekunem stażu.
Opracowany przeze mnie plan rozwoju zawodowego przedłożyłam do akceptacji dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w....................... Został on pozytywnie zaopiniowany i zatwierdzony do realizacji.

Analiza przepisów prawa związanych z awansem zawodowym pozwoliła mi na opracowanie kolejnych dokumentów tj. napisanie sprawozdania, wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego i przygotowanie prezentacji dorobku zawodowego.

Efektem analizy procedur awansu było terminowe i prawidłowe opracowanie niezbędnych dokumentów.

3. Współpraca z opiekunem stażu.

W pierwszych dniach września nawiązałam współpracę z opiekunem stażu panią ........ przez zawarcie pisemnego kontraktu, w którym określiłyśmy zasady i formy współpracy, zakres obowiązków dla nauczyciela stażysty i opiekuna oraz kryteria oceny stażu.
Nasza współpraca polegała na obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna i lekcji otwartych innych nauczycieli oraz prowadzeniu własnych zajęć w obecności opiekuna,
a także dyrektora szkoły.
Szczególną uwagę zwracałam na sposób wykorzystania czasu w trakcie zajęć, rodzaj stosowanych metod i form pracy z uczniami oraz indywidualizację procesu nauczania
z uwzględnieniem uczniów słabszych i tych zdolniejszych, umiejętność utrzymania dyscypliny na lekcji, a także rodzaj stosowanych pomocy dydaktycznych. Dzięki tym obserwacjom mogłam udoskonalać swój warsztat pracy, zyskałam nowe pomysły do realizacji zajęć w sposób ciekawy i motywujący uczniów do pracy.

Do hospitowanych lekcji opracowywałam scenariusze. Starałam się wdrażać aktywizujące metody nauczania. Natomiast po lekcji, omawiałam ją z opiekunem stażu, który wyrażał swoją opinię na temat realizacji celów założonych w scenariuszu, metod prowadzenia lekcji oraz jej mocnych i słabych punktów.
Efektem analizowania i omawiania zajęć było wyciąganie wniosków do dalszej pracy
i eliminowanie błędów w moim sposobie prowadzenia zajęć.

4. Prowadzenie dokumentacji realizacji planu rozwoju zawodowego.

W oparciu o dokumenty i akty prawne określające funkcjonowanie i organizację pracy świetlicy tj.: Ustawę o Systemie Oświaty, Kartę Nauczyciela, Rozporządzenia MEN, Statut Szkoły, Plan Pracy Szkoły, Program Wychowawczy i Program Profilaktyczny samodzielnie opracowywałam roczne plany pracy świetlicy na lata 2013/2014, 2014/2015, 2016/2017. Poprzez realizację tych planów kształtowałam u wychowanków pomysłowość, wdrażałam zasady kultury życia codziennego, zwracałam uwagę na bezpieczeństwo i eliminowanie przejawów agresji, realizowałam zadania z zakresu edukacji prozdrowotnej
i proekologicznej, wdrażałam uczniów do aktywności i odpowiedzialności za własny rozwój, poznawałam z uczniami tradycje i obrzędy narodowe, kształciłam i rozwijałam zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

Na potrzebę szkoły opracowałam: kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy, regulamin świetlicy - który jest załącznikiem do Statutu Szkoły, procedury obowiązujące w świetlicy.
Prowadziłam dokumentację świetlicy na bieżąco uzupełniając wpisy w dzienniku zajęć świetlicowych.
Składałam na Radach Pedagogicznych semestralnie i roczne sprawozdania z działalności świetlicy.
W miarę potrzeb, zmian w przepisach prawnych, uzupełniałam i modyfikowałam te dokumenty.

W celu podnoszenia kwalifikacji ukończyłam studia podyplomowe w zakresie:
- "Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną" (2013 r.)
- Edukacja elementarna - wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna" (2014 r.)

Doskonalenie własnego warsztatu pracy realizowałam także poprzez podejmowanie różnych form wewnątrzszkolnego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego biorąc udział
w następujących warsztatach, kursach i szkoleniach podnoszących kompetencje
i kwalifikacje:

- ukończyłam szkolenie (grant opolskiego kuratora oświaty) pt. „Sześciolatek w szkole: innowacyjne formy i metody pracy w świetlicy szkolnej” zorganizowanym przez MODN
w Opolu (wrzesień 2014 r.)
- uczestniczyłam w szkoleniu Rady Pedagogicznej „Bezpieczny Nauczyciel = Bezpieczny Uczeń” ( listopad 2014 r.)
- uczestniczyłam w zajęciach "Kiermasz wyrobów wielkanocnych" organizowanym przez RCRE w Opolu (marzec 2015 r.)
- brałam udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej pt. "Zachowania autodestrukcyjne u dzieci
i młodzieży" przeprowadzonej przez firmę "Meritum" z Krakowa (marzec 2015 r.)
- uczestniczyłam w warsztatach tańca i muzyki pt. " Nauczymy nasze smyki tańca i muzyki" organizowanych przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu (maj 2015 r.)
- ukończyłam szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla nauczycieli (wrzesień 2015 r.)
- uczestniczyłam w warsztatach "Kiermasz bożonarodzeniowych pomysłów" organizowany przez RCRE w Opolu (listopad 2015 r.)
- brałam udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej pt. " Ochrona danych osobowych", „Ocena kształtująca - część 1” (luty 2015 r.)
- uczestniczyłam w warsztatach "Kiermasz wyrobów wielkanocnych" organizowanych przez RCRE w Opolu ( marzec 2016 r.)
- brałam udział w formie doskonalenia zawodowego pt. "Od podstawowych elementów tańca do różnorodnych zabaw towarzyskich w edukacji dzieci i młodzieży część 2" organizowanej przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Opolu (marzec 2016 r.)
- ukończyłam szkolenie pt. " Rewalidacja indywidualna ucznia autystycznego
i niepełnosprawnego intelektualnie" organizowanego przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu. (kwiecień 2016 r.)
- uczestniczyłam w szkoleniu Rady Pedagogicznej pt. „Ocena kształtująca” - część 2 (maj 2016 r.)
- brałam udział w warsztatach muzyczno-teatralnych "Jesienne Nutki" organizowanych przez MODN w Opolu (wrzesień 2016 r.)
- uczestniczyłam w kursach doskonalących dla nauczycieli w ramach grantów edukacyjnych opolskiego kuratora oświaty zorganizowanych przez Placówkę Doskonalenia Nauczycieli "Vademecum" w Nysie
- "Edukacja, opieka, terapia - uczeń z niepełnosprawnością intelektualną" (listopad 2016 r.)
- "Ruszam się, uczę i bawię - dziecko w świetlicy szkolnej" (listopad 2016 r.)
- ukończyłam szkolenie Rady Pedagogicznej pt. „Metody aktywizujące" (luty 2017 r.)
- brałam udział w szkoleniowej radzie pedagogicznej "Rodzic sine qua non (warunek niezbędny) - współpraca i edukacja pedagogiczna rodziców (kwiecień 2017 r.)

W celu pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, metodyki, psychologii
w dużej mierze samodzielnie studiowałam literaturę oraz strony internetowe dla nauczycieli.

Duże wyzwanie stanowiła opieka nad pracownią świetlicową. Aby wykorzystać w pełni przestrzeń sali, ciekawie zorganizować własny warsztat pracy systematycznie realizowałam swoje zamierzenia wzbogacania świetlicy o nowe książki i czasopisma, pomoce dydaktyczne, gry, zabawki edukacyjne, telewizor, a także meble i materiały biurowe.
Żeby nadać pomieszczeniu przyjazny wygląd wspólnie z dziećmi przygotowywałam materiały na tematyczne gazetki ścienne, zachęcając dzieci do współodpowiedzialności za świetlicę – jej wystrój, atmosferę i to jak jest postrzegana przez innych. Wykonywałam
z uczniami szereg prac plastycznych ozdabiających świetlicę, główny hol szkoły oraz tworzących dekoracje do różnego rodzaju imprez szkolnych.
Wykonałam wiele pomocy dydaktycznych między innymi "Łapacza" - zabawkę, która stała podstawowym przedmiotem- zabawką do przeprowadzenia konkursu, wykonałam 10 kukiełek tj. postaci do Jasełek, zrobiłam serca na Walentynki wykorzystane do zdjęć dzieci na zabawie szkolnej, uszyłam spódniczki na występy dla dziewczynek należących do chórku szkolnego, przygotowałam wiele kart pracy, krzyżówek, szablonów.
W pracy świetlicy wykorzystuję różne pomieszczenia: salę gimnastyczną, salę komputerową, boisko szkolne i plac zabaw, by była ona miejscem ciekawym, gdzie dzieci czują sie dobrze, komfortowo i chętnie uczęszczają.
Przez cały okres stażu starałam sie gromadzić świadectwa, zaświadczenia, scenariusze zajęć, zdjęcia prac uczniowskich, środki i pomoce dydaktyczne, książki, czasopisma, nagrania, filmy, prezentacje multimedialne. Zasoby te staram się ciągle wzbogacać o nowe elementy
i regularnie je wykorzystuję do pracy z uczniami.

5. Ewaluacja metod pracy.

Poprzez dobór odpowiednich form i metod pracy, a w szczególności metod aktywizujących, rozwijane są chęci do twórczego wysiłku, do aktywności i odpowiedzialności za własny rozwój umysłowy i fizyczny.
W swojej codziennej pracy stosowałam metody oparte na działaniu, obserwacji i słowie,
ale aby uczynić lekcje bardziej atrakcyjnymi dla uczniów starałam się wdrażać aktywizujące metody nauczania oraz elementy pedagogiki zabawy. Pozwalają one łatwiej przyswoić nowe wiadomości, uczą współdziałania w zespole, planowania, komunikowania podczas dobrej zabawy. Do najczęściej stosowanych podczas zajęć mogę zaliczyć rozmowę dydaktyczną, burzę mózgów, gry dydaktyczne, dramę, odgrywanie ról, historyjki przyczynowo-skutkowe, zabawy integracyjne, twórcze rozwiązywanie problemów - zasada wielości- im więcej skojarzeń, tym lepiej.

Systematycznie oceniam ich skuteczność i tworzę scenariusze zajęć, w których dokonuję korekt i modyfikacji. Wykorzystuję informacje z analizy przeprowadzanych wśród uczniów za pomocą buziek czy kciuków ewaluacji zajęć. Efektem takich działań jest zwiększenie świadomości i podniesienie jakości prowadzonych przeze mnie zajęć edukacyjnych, rozwój ucznia oraz motywacja do dalszej efektywnej pracy.

III. (§ 7 ust. 2.2. rozporządzenia) Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów.

Podstawą efektywnej pracy z dzieckiem jest gruntowna znajomość potrzeb i możliwości psychofizycznej uczniów. Dużo uwagi poświęcałam poznawaniu dzieci.
Na początku każdego roku szkolnego zapoznawałam się ze zgromadzonymi w szkole opiniami i orzeczeniami poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kędzierzynie-Koźlu .
Prowadziłam konsultacje z nauczycielami i wychowawcami dzieci przebywających
w świetlicy, aby poznać potrzeby, możliwości i problemy tych uczniów, i aby móc dostosować własny warsztat pracy do ich potrzeb.
Wnikliwie obserwowałam je podczas zajęć i w sytuacjach pozalekcyjnych. Oceniałam sposób wykonywania prac i zadań, aktywność lub bierność na zajęciach, sposoby nawiązywania kontaktów z kolegami, reagowania na prośby i polecenia, zachowanie wobec kolegów, przestrzeganie zasad gier, reagowanie na przegraną, stosunek do zabawek i sprzętów znajdujących się w świetlicy, utrzymywanie porządku.
Starałam się stwarzać jak najwięcej okazji do indywidualnych rozmów z uczniami, podczas pracy na dywanie, prowadząc pogadanki tematyczne, podczas odrabiania prac domowych
i przy każdych zajęciach w małych grupach. Często prowadziłam indywidualne rozmowy
z dziećmi podczas zajęć na podwórku szkolnym. W ten sposób poznawałam postawy, potrzeby, możliwości i problemy moich uczniów.

Dbałam o dobre kontakty z rodzicami, którzy dostarczali wielu informacji o swoich dzieciach. Na tej podstawie diagnozowałam też sytuację rodzinną wychowanków.

W miarę potrzeb współpracowałam z pedagogiem i psychologiem szkolnym w celu rozwiązywania napotkanych problemów wychowawczych.

W swojej pracy starałam się przede wszystkim zapewnić dzieciom bezpieczeństwo i opiekę podczas zajęć i zabaw ruchowych, w świetlicy i na podwórzu szkolnym.
Ważne było dla mnie także stwarzanie różnorodnych sytuacji poznawczych
i wychowawczych, sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi, dlatego podejmowałam działania służące: pobudzaniu i rozwijaniu zainteresowań, rozwijaniu aktywności twórczej, poszerzaniu i utrwalaniu wiedzy o otaczającym nas świecie, kształtowaniu postaw moralnych, upowszechnianiu i kształtowaniu zasad kultury zdrowotnej, nawyków higieny i czystości, kulturalnego współżycia w grupie. Dbałam o rozwój społeczny, udzielałam pomocy dzieciom o obniżonym poczuciu własnej wartości oraz wdrażałam uczniów do aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego i kulturalnej rozrywki.

2. Uwzględnianie potrzeb rozwojowych uczniów i problematyki środowiska lokalnego
w swojej pracy.

Dzięki rozpoznaniu i ocenie możliwości i potrzeb uczniów, zachęcałam uczniów zdolnych do udziału w zajęciach pozaszkolnych w formie kółek, przekazywałam uczniów słabszych pod ich opiekę podczas pracy w grupach czy podczas odrabiania zadań domowych
w świetlicy. Starałam się pomóc w nauce czytania i liczenia uczniom wykazującym szczególne deficyty.
Wszystkich uczniów zachęcałam do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Starałam się dostrzegać ich sukcesy i mobilizować do pokonywania napotkanych trudności. Motywowałam ich pochwałami ustnymi i do dziennika, dyplomami. Starałam się budować
w nich poczucie własnej wartości i wiarę w swoje możliwości.

Udowodniłam, że każde dziecko, również to słabsze może osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości.
Systematycznie przygotowywałam scenariusze imprez i uczniów szkoły do kolejnych występów, organizując i współorganizując uroczystości wg kalendarza imprez szkolnych, między innymi:
- apelu z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej i pasowania pierwszoklasistów na uczniów szkoły,
- uroczystości 11 listopada - w rocznicę odzyskania niepodległości,
- przedstawień bożonarodzeniowych,
- Walentynek,
- apeli z okazji świąt majowych,
- uroczystości zakończenia klasy szóstej.

Zawsze tworzyłam lub współtworzyłam dekoracje do wymienionych uroczystości i imprez szkolnych.

W celu współpracy z przedszkolem pełniłam funkcję nauczyciela zajęć rytmiczno-tanecznych grupy przedszkolnej młodszej i starszej Publicznego Przedszkola w Kotlarni w ramach projektu pod nazwą "Szansa dla Przedszkolaka" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.
Współpracując z nauczycielkami szkoły brałam udział w przygotowaniu i występach uczniów naszej szkoły w VII, VIII i IX konkursie recytatorskim „Jesienne bajanie mistrza Brzechwy” zorganizowanym przez Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie w Domu Kultury
w Dziergowicach. Dobierałam utwory do recytacji, przygotowywałam rekwizyty i twórczo opracowywałam utwory. Wynikiem było zdobycie czołowych miejsc.
Uczestniczyłam jako juror w corocznym szkolnym konkursie piosenki języka angielskiego
i niemieckiego.
Promując działania ekologiczne zgłosiłam grupę 20 uczniów naszej szkoły do udziału
w ogólnopolskim konkursie „Nie dla Niskiej Emisji! Czyli czy wiesz czym oddychasz”.
W związku z udziałem w konkursie:
- przeprowadziłam zajęcia według scenariusza w klasach IV-VI, na lekcji wychowawczej
z udziałem wychowawców klas, dotyczącej zanieczyszczenia powietrza i środowiska z niskiej emisji, możliwości wykorzystywania odnawialnych źródeł energii i termomodernizacji budynków, w celu zmniejszenia wytwarzanych gazów i pyłów,
- przeprowadziłam ankietę w instytucji samorządowej tj. Urzędzie Gminy Bierawa,
- zebrałam wypełnione przez mieszkańców miejscowości ankiety, opracowałam je
i sporządziłam raport końcowy. Za zajęcie 67 miejsca w rankingu szkół uczestniczących otrzymaliśmy certyfikat dla szkoły „Nie dla Niskiej Emisji! Czyli czy wiesz czym oddychasz” i nagrody rzeczowe.

Z okazji świąt Bożego Narodzenia wykonałam z uczniami świetlicy choinkę z surowców wtórnych, która wzięła udział w gminnym konkursie na świąteczne ozdoby i została wyróżniona.
Corocznie organizuję z podziałem na grupy wiekowe, świetlicowe konkursy dla całej społeczności uczniowskiej: skoków na skakance, kozłowania piłką, gry w piłkarzyki stołowe, warcaby, na najlepszego "Łapacza". Dzieci pod moim nadzorem układają regulaminy, są sędziami i uczą się stosowania zasad fair play.
Organizowałam konkursy plastyczne dla wychowanków świetlicy, a także wszystkich uczniów szkoły pod tytułem "Kolorowanie misia Puchatka", "Moja rodzina na pikniku", "Pan i pani bałwankowa". Wszyscy laureaci otrzymywali dyplomy i nagrody.
Współorganizuję bale karnawałowe i przeprowadzam podczas nich gry i zabawy ruchowe, tańce do muzyki. Przygotowuję dekoracje sali.
Opiekowałam się uczniami klas I-VI biorącymi udział w gminnych biegach przełajowych
w "Memoriale Haliny Brylant i Jewhena Torohtija" na stadionach w 2014r. Starym Koźlu, w 2015r. w Lubieszowie, w 2016r. w Bierawie.
Dwukrotnie sprawowałam opiekę nad uczniami grupy starszej, podczas "Zielonej Szkoły" organizowanej w nadmorskich miejscowościach. W roku 2014 byłam współopiekunem grupy starszej w Międzyzdrojach, a 2016 roku opiekunem grupy starszej w Rowach.
Byłam opiekunem podczas wycieczek szkolnych np. klas młodszych na zajęciach z programu "Fascynujący Świat Nauki" w Opolu, podczas przedstawienia dla klas I-III pt. "Wilk
i koźlątka " w Kędzierzynie-Koźlu oraz konkursów recytatorskich w Dziergowicach
i Cisowej.
W wyniku próbnego alarmu przeciwpożarowego przeprowadzonego w obecności przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej połączonego z ewakuacją uczniów
i pracowników z budynku szkoły, zredagowałam procedury dotyczące dróg ewakuacji
i zmiany sygnału dźwiękowego obowiązującego w PSP w Starej Kuźni.
Współuczestniczyłam w projekcie pt. " Zabawa uczy i integruje" organizowanym przez GCKiR w Bierawie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa na rzecz dofinansowania świetlic szkolnych.
Nasza pracownia wzbogaciła się o kilka zestawów szachów i gier edukacyjnych.

Swoje działania z okresu stażu dokumentowałam w postaci: świadectw, zaświadczeń, dyplomów, planów pracy, scenariuszy, sprawozdań, zdjęć i zapisów w dokumentacji szkolnej oraz informacji umieszczanych w Internecie.

Przygotowywanie szkolnych imprez było okazją do rozwinięcia uzdolnień uczniów, zwiększenia ich motywacji do pracy , a także promocji szkoły na terenie społeczności lokalnej.

Uroczystości szkolne zostały przeprowadzone w oparciu o scenariusze przeze mnie opracowane. Wszystkie imprezy i uroczystości szkolne zostały udokumentowane w postaci wykonanych zdjęć i w większości umieszczone na stronie internetowej szkoły.

Podejmowane przeze mnie działania oraz organizacja uroczystości były ciekawym
i wzbogacającym doświadczeniem w mojej pracy pedagogicznej, podejmowanym w ramach dodatkowych działań wewnątrzszkolnych.

3. Organizacja zajęć pozalekcyjnych.

Od lat prowadzę zajęcia wokalno-instrumentalne i w miarę potrzeb rytmiczno-taneczne.
Przygotowywałam z grupą dzieci należących do chóru i zespołu instrumentalnego oprawę artystyczną: muzyczną i taneczną - uroczystości z kalendarza imprez szkolnych, a także dla środowiska lokalnego.

Z odpowiednim do okoliczności repertuarem co roku przygotowuję uczniów naszej szkoły
i biorę udział w występach w "Gminnych Przeglądach Twórczości Przedszkolnej i Szkolnej " organizowanych przez Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie z okazji Dnia Dziecka, z okazji Świąt Bożego Narodzenia - "Popołudnie z Jasełkami".

Współpracowałam przy organizowaniu "Jasełek" - szkolnego przedstawienia klas I - III
w Domu Kultury w Starej Kuźni dla mieszkańców miejscowości. Przygotowałam z grupą dzieci należących do zespołu wokalno-instrumentalnego muzyczną oprawę Jasełek.

W czerwcu każdego roku szkolnego aktywnie współpracuję ze społecznością lokalną. Jestem odpowiedzialna za organizację, ustalanie programu, współpracę z Radą Rodziców oraz przygotowanie do występów artystycznych uczniów naszej szkoły podczas Festynu Rodzinnego.

Byłam koordynatorem uroczystości 130 - lecia powstania szkoły. Współpracowałam
z dyrektorem szkoły, nauczycielami i przedstawicielami Rady Rodziców. Rozdzielałam zadania do opracowania nauczycielom , zredagowałam ogłoszenie, opracowałam scenariusz
i przygotowałam uczniów i absolwentów szkoły do występów artystycznych . We współpracy z Gronem Pedagogicznym zadbałam o wystrój szkoły.

W roku szkolnym 2012/2013 nasza szkoła brała udział w projekcie unijnym "Przyjazna szkoła". Prowadziłam zajęcia taneczne z grupą ośmiu dziewczynek klas I - III.

Zespół spełnia funkcję poznawczo-kształcącą, wychowawczą i użytkową. W efekcie, uczniowie poznają pieśni i piosenki, kształtują umiejętności wokalne, gry na instrumentach
i taneczne. Uczą się współpracy w grupie i prezentacji poznanych utworów. Biorą czynny udział w życiu szkoły i środowiska lokalnego. Skutecznie rozwijają zainteresowania, zamiłowania i uzdolnienia artystyczne i dostarczają nowych estetycznych wrażeń wszystkim obcującym ze sztuką.

4. Rozwijanie kultury czytelniczej.

Podczas mojej pracy systematycznie rozwijam zainteresowania czytelnicze moich wychowanków poprzez kontakt z książką, promowanie czytelnictwa, pobudzam kreatywność wyobraźni, kształcę umiejętności spędzania wolnego czasu z prasą.
W ramach współpracy ze szkolną bibliotekarką współorganizowałam obchody „Dnia Pluszowego Misia”. Co roku wraz z dziećmi świetlicowymi angażowałam się w prace na rzecz propagowania czytelnictwa - dzieci czytały dzieciom. Na zajęciach świetlicowych wykonywałam różnymi technikami misie, które wspomogły wystawkę i gazetkę biblioteki. Przygotowałam i przedstawiłam: inscenizację bajki "Złotowłosa i niedźwiadki", pokaz multimedialny o najbardziej znanych misiach, śpiewaliśmy piosenki o misiach z bajek, graliśmy utwory na instrumentach. Zorganizowałam konkurs dla całej społeczności szkolnej na najładniej pokolorowanego misia, uczyłam zabawy ruchowej "Taniec hawajskiego misia".
Dzięki tej współpracy powiększyła się biblioteczka świetlicowa, a dzieci były zachęcane do systematycznego odwiedzania biblioteki szkolnej i wypożyczania książek.
Rozwijałam i utrwalałam u nich zainteresowania oraz nawyki czytelnicze z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i uzdolnień. Uwrażliwiałam na piękno literatury, sztuki i kultury, kształtowałam poczucie estetyki.
Przyczyniłam się do odnowienia prenumeraty dziecięcego czasopisma "Świerszczyk".
W ramach programu "Cała Polska czyta dzieciom", brałam udział w zorganizowanym
w szkole czytaniu dzieciom przez zaproszonych dorosłych. Czytałam fragment lektury szkolnej "Zaczarowana zagroda" Aliny i Czesława Centkiewiczów.
Uczestniczyłam w ramach akcji „Zaczytani” w zbieraniu i w dniu 23 października 2014 r.
w Domu Kultury w Bierawie, w uroczystym przekazaniu książek zebranych przez uczniów naszej szkoły , które zasiliły księgozbiór biblioteki Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji
w Bierawie.

5. Uwzględnianie w swojej pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Funkcja wychowawcza świetlicy to kształtowanie postaw uczniów, ich zachowań oraz cech, które są niezbędne w życiu społecznym. Podczas zajęć świetlicowych przygotowywałam uczniów do podejmowania samodzielnych inicjatyw, kształtowania postaw twórczych, utrwalania nawyków zagospodarowania czasu wolnego, przestrzegania zasad kultury
i wzajemnego szacunku.

W trakcie organizowanych zajęć świetlicowych dawałam szansę wykazać się uczniom słabym w nauce, często zniechęconym brakiem osiągnięć i jednocześnie rozwinąć szczególne zainteresowania uczniów wybitnie zdolnych. Podczas odrabiania zadań domowych tworzyłam grupy pomocy dzieci zdolniejsze - dzieciom słabszym lub młodszym, pracowałam nad materiałem z którym miały problemy, ćwiczyłam czytanie głośne. Starałam się motywować uczniów wykazujących brak wiary we własne możliwości i mających trudności w integracji
z grupą.

Omawiałam zagadnienia dotyczące agresji i gniewu, sposobów radzenia sobie ze złością, wpływu naszego zachowania na innych,. Często wspomagałam sie bajkami terapeutycznymi pt. " Już się nie boję" Julii Śniarowskiej.
Rozmawiałam o stresie, jego fizycznych oznakach u człowieka i sposobach radzenia sobie
z nim, stosowałam zabawy relaksacyjne i wyciszające.
Opracowałam regulamin świetlicy, który w każdym półroczu czytaliśmy i omawialiśmy, aby stosować się do zasad kulturalnego zachowania i dobrego wychowania.
Kształtowałam postawy życzliwości, tolerancji dla innych, szacunku dla starszych.

Jeżeli uczeń nie przestrzegał norm etycznych, gdy krzywdził drugą osobę przeprowadzałam indywidualne rozmowy, współpracowałam z wychowawcami, z pedagogiem szkolnym lub
w razie potrzeby z psychologiem.
Zwracałam uwagę na szkodliwy wpływ używek czyli narkotyków, papierosów, dopalaczy, alkoholu, leków i uzależnienia od komputera.

Uczestniczyłam z klasą I i II w zapoznawaniu się z modułami "Poznaj bezpieczny Internet" - na stronie www.sieciaki.pl. Rozmawialiśmy na temat zagrożeń płynących z Internetu.
A z uczniami klas IV-VI w pogadance z panią policjant z Powiatowej Komendy Policji
w Kędzierzynie-Koźlu.

Wdrażałam uczniów do dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo. Przypominaliśmy o bezpieczeństwie w drodze do domu i szkoły, numery alarmowe i zasady udzielania pierwszej pomocy, o bezpiecznym i aktywnym spędzaniu czasu wolnego.
W ramach projektu MEN zapoznałam uczniów wszystkich klas z filmem przygotowującym dzieci do bezpiecznego spędzenia wakacji pt. "Bezpieczne przebywanie na akwenach śródlądowych i korzystanie ze sportów wodnych".

Sprawowałam opiekę nad uczniami dojeżdżającymi, zapewniając im bezpieczeństwo w czasie oczekiwania na autobus szkolny.
Podczas zajęć uwrażliwiałam uczniów na krzywdę ludzi i zwierząt. Wspierałam akcję "Korek dla Julki " , "Pełna miska dla schroniska", wspomagałam zbieranie kolorowych ubrań dla hospicjum , pieniędzy na akcję "Góra grosza" czy zabawek do szpitala dziecięcego.
Przez cały rok szkolny sprawowałam nadzór pedagogiczny nad uczniami korzystającymi
z obiadów w szkole.
Współpracowałam z pielęgniarką szkolną, która prowadziła cykl zajęć higiena osobista
i higiena jamy ustnej, prezentowała film edukacyjny pt. "Pan ząbek".
Brałam z uczniami udział w ogólnopolskiej akcji promującej czyste powietrze pt. "Nie dla niskiej emisji".

IV. (§ 7 ust. 2.3. rozporządzenia) Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii
informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie znajomości obsługi komputera w pracy nauczyciela.

Obecnie żyjemy w społeczeństwie informacyjnym, gdzie technologia informacyjna
i komunikacyjna jest potrzebna w edukacji, wiedzą o tym nauczyciele, uczniowie i rodzice. Ogromna ilość informacji jaka jest dostępna dzięki TIK służy do zdobywania i poszerzania wiedzy oraz umiejętności z różnych dziedzin, a także rozwijania zainteresowań.
TIK to nie tylko komputer i Internet, to także wyszukiwarki stron, oprogramowanie, nośniki informacji, ale i urządzenia: telefon, drukarka, faks, skaner, kamera, aparat fotograficzny.

Podczas stażu doskonaliłam posługiwanie się komputerem i Internetem, wykorzystywałam te umiejętności do:
- opracowywania planów pracy, sprawozdań, scenariuszy uroczystości, apeli, konspektów zajęć, kart pracy,
- przygotowywania pomocy dydaktycznych, dekoracji, scenografii,
- tworzenia: dyplomów, podziękowań dla uczniów za udział w konkursach, za pracę
w zespole wokalno-instrumentalnym, materiałów dodatkowych: ogłoszeń, informacji, materiałów na gazetki ścienne,
- przygotowywania dokumentacji związanej z awansem zawodowym, wyszukiwania aktualizacji informacji na temat przepisów prawa oświatowego oraz korzystania z rad ekspertów,
- korzystania ze stron internetowych w przygotowaniu się do pracy dydaktycznej: np. pedagogikaspecjalna.edu.pl , szkolnictwo.pl, literka.pl, edux.pl, profesor.pl, youtube.com, tekstowo.pl, teksty.org, teksciory.pl, międzykulturowa.org.pl
-przeprowadzania zajęć z wykorzystaniem komputera, korzystając ze stron dla uczniów: learningapps.org, pisupisu.pl, gry.pl, klikklik.pl,
- podczas zajęć i apeli korzystałam z rzutnika i tablicy multimedialnej, odtwarzacza płyt CD, DVD, pendrive,
- do zakupu nowości książkowych w sklepach internetowych wydawnictw: harmonia.edu.pl, nowaera.pl, operon.pl, e-forum.pl, eduksięgarnia.pl,
- do dokumentowania mojej pracy za pomocą obrobionych komputerowo zdjęć z aparatu cyfrowego,
- pozwoliły mi także w szybki sposób zdobyć informacje na temat szkoleń, warsztatów, kursów dokształcających,
- korzystania z internetowych publikacji innych nauczycieli, konsultowania się z nimi poprzez fora internetowe różnych portali,
- uczestniczenie w kursach online.

Podsumowując, Internet i komputer pomogły mi w zdobywaniu nowych informacji oraz były niezastąpionym narzędziem pracy i komunikacji.

Niewątpliwie umiejętność obsługi komputera oraz korzystania z Internetu wzbogaciła mój warsztat pracy, zwiększyła atrakcyjność prowadzonych przeze mnie zajęć, pozwoliła na estetyczne opracowywanie dokumentów oraz stworzyła szansę na wykorzystanie wielu informacji, ciekawych rozwiązań i pomysłów innych nauczycieli w mojej pracy dydaktyczno-wychowawczej.

2. Doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej
w pracy nauczyciela.

Odbyłam wewnątrzszkolne szkolenie Rady Pedagogicznej dotyczące "Obsługi tablic multimedialnych".
Systematycznie pogłębiałam swoją wiedzę z zakresu wykorzystywania technologii informacyjnej na zasadzie samokształcenia.
W miarę potrzeb uczestniczę w internetowym forum dla nauczycieli świetlicy.
Konsultowałam wykorzystywanie technologii komputerowej z informatykiem podczas opracowywania materiału do prezentacji multimedialnych, do opracowywania filmów
i obrabiania utworów muzycznych.

Wśród uczniów na zajęciach świetlicowych w pracowni komputerowej wyrabiałam nawyk samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów, przygotowywałam do świadomego i odpowiedzialnego korzystania ze środków masowej komunikacji, do właściwej interpretacji i oceny informacji, oraz motywowałam do dalszego kształcenia.
Zajęcia z wykorzystaniem komputera cieszyły się dużym powodzeniem wśród uczniów, którzy bardzo chętnie brali w nich udział.

3. Publikacje w Internecie.

Na bieżąco śledzę i korzystam ze stron internetowych poświęconych sprawom nauczycieli:
men.gov.pl, profesor.pl, literka.pl, pedagogikaspecjalna.edu.pl , szkolnictwo.pl, edux.pl.

Posiadam zaświadczenia umieszczonych w Internecie na stronach edux.pl, profesor.pl, pedagogika-specjalna.edu.pl publikacji dotyczących pracy zawodowej:
scenariuszy uroczystości, konspektów zajęć, zdjęć występów uczniów i scenografii, gazetek szkolnych, sprawozdania z planu rozwoju zawodowego.

W efekcie publikowanie materiałów na stronach internetowych dało mi możliwość dzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniem z innymi nauczycielami i jednocześnie uświadomiło, jak ważna jest wymiana tych doświadczeń i jak duże jest zainteresowanie publikacjami internetowymi.

V. (§ 7 ust. 2.4. rozporządzenia) Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii,
pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym.

Każde dziecko jest inne, ma inne zdolności, potrzeby, zainteresowania, wywodzi się z innego środowiska domowego, dlatego często stawałam przed problemami, przy rozwiązywaniu których niezbędna była wiedza z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki.
Cennym źródłem przy diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów merytorycznych
i wychowawczych okazały się materiały szkoleniowe zdobyte w różnych formach doskonalenia zawodowego, informacje zamieszczone w Internecie, a przede wszystkim pomoc doświadczonych nauczycieli wychowawców i pedagoga.

W czasie zajęć świetlicowych starałam się organizować pomoc koleżeńską i pomoc indywidualną wychowankom. Szczególną opieką obejmowałam uczniów wykazujących trudności w opanowaniu materiału szkolnego poprzez ćwiczenia doskonalące znajomość podstaw matematyki takich jak np. tabliczka mnożenia, czy kolejność wykonywania działań, jak również doskonalące znajomość języka polskiego np. techniki czytania, zasad polskiej ortografii czy deklinacji części mowy.
Czas szkoły podstawowej to okres uczenia się współpracy w grupie, kształtowania osobowości, uczenia ogólnie przyjętych norm moralnych i postaw społecznych.
W codziennej praktyce na bieżąco stawałam przed problemami związanymi
z rozwiązywaniem konfliktów i sporów. Musiałam radzić sobie z zachowaniami agresywnymi, aroganckimi, nadpobudliwością lub odwrotnie z postawami wycofania, strachu, braku wiary w siebie, odizolowania czy też braku posłuszeństwa .
Dlatego starałam sie jak najwięcej dowiedzieć o każdym z uczniów podczas bezpośrednich wywiadów, czy spostrzeżeń wychowawcy, pedagoga, psychologa szkolnego, z wywiadu od rodzica czy też z dokumentacji poradni pedagogiczno-psychologicznej.
Przeprowadzałam zajęcia dotyczące tolerancji, akceptacji, agresji i przemocy. Szczególną uwagę zwracałam na kulturalne posługiwanie się polszczyzną i eliminowanie wulgaryzmów.
Dbałam o podnoszenie znajomości obowiązków i praw ucznia. Zapoznawałam uczniów
z regulaminem świetlicy, omawiałam zasady dobrego zachowania i stosowania zasady fair play. Prowadziłam zajęcia rozwijające empatię, tolerancję i życzliwość, uczyłam szacunku dla drugiego człowieka.
Prowadziłam działania na rzecz uświadamiania zagrożeń płynących z uzależnień. Kształtowałam umiejętności radzenia sobie ze stresem i mówieniem o swoich problemach. Prowadziłam ćwiczenia relaksacyjne i wyciszające.
Uświadamiałam znaczenie prawidłowego odżywiania się i higienicznego trybu życia . Ukazywałam pozytywny wpływ sportu i aktywnego wypoczynku na zdrowie każdego człowieka.
Rozwijałam umiejętności prawidłowej oceny bezpiecznego spędzania czasu wolnego.
Duży nacisk kładłam na integrację zespołu świetlicowego, lepsze poznanie się dzieci
i nawiązywanie przyjaźni. Budowałam wśród wychowanków poczucie przynależności do grupy świetlicowej oraz uczyłam dbania o wspólne dobro.
Jako środek naprawczy zaproponowałam i realizowałam pomoc poprzez udział w zajęciach świetlicowych uczniowi z problemami społecznymi.

Dbałam o to, aby uczniowie brali udział w życiu szkoły: akademiach, konkursach.
Dzięki organizacji uroczystości i apeli szkolnych udoskonaliłam umiejętności organizatorskie i wychowawcze, miałam możliwość prezentacji efektów pracy z uczniami; uczniowie mobilizowali się do wspólnego działania, mieli możliwość pokazania swoich zdolności; rodzice mieli możliwość udziału w życiu szkoły poprzez uczestnictwo w imprezach.

VI. (§ 7 ust. 2.5. rozporządzenia) Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi
systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie
funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty i działania szkoły.

Gromadziłam i analizowałam akta prawne w celu poszerzania wiedzy w zakresie prawa oświatowego:
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 1379 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz. 1943 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r. poz. 393 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1974r. Nr 24, poz.141 z późn. zm.)
- Rozporządzenie MEN z dnia 2 września 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170 )
- Rozporządzenie MEN z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z dnia 7 sierpnia 2015r. poz.1113)
- Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532)
-Rozporządzenie Men z dnia 17 czerwca 2016 zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2016 poz. 895)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.)
- Prawa i obowiązki ucznia
- Karta Praw Dziecka
- Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

Śledziłam zmiany w przepisach prawa oświatowego na stronach internetowych MEN.

Dokonałam analizy dokumentacji szkolnej tj.:
- Statutu szkoły
- Regulaminu szkoły
- Programu rozwoju szkoły
- Szkolnego Programu Wychowawczego
- Szkolnego Programu Profilaktyki
- Zasady WSO
Aktualizowałam swoją wiedzę na tematy obowiązującego prawa poprzez umiejętne wykorzystywanie zasobów internetowych i gromadzenie tych dokumentów w formie biblioteczki multimedialnej.

2. Posługiwanie się przepisami systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich w pracy nauczyciela.

Przez cały okres stażu uczestniczyłam w klasyfikacyjnych, podsumowujących
i szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Pełniłam również funkcję protokolanta przebiegu obrad.

Byłam członkiem zespołu przygotowującego zmiany w Statucie Szkoły. Sporządziłam regulamin świetlicy, który jest załącznikiem do Statutu.

Brałam udział w pracach w komisji egzaminacyjnej podczas sprawdzianu klas szóstych w miejscowości Roszowicki Las. Zostałam powołana na przewodniczącą zespołu egzaminacyjnego sprawdzianu klasy VI w Starej Kuźni. Weszłam w skład komisji egzaminu gimnazjalnego w Publicznym Gimnazjum w Bierawie.
Współpracowałam z gronem pedagogicznym i dyrekcją szkoły w zakresie organizacji imprez szkolnych i pozaszkolnych, uroczystości, konkursów, wyjazdów i wycieczek.
Pracowałam w zespołach nauczycieli klas I-III i klas IV-VI. Brałam udział w pracach zespołu wychowawczego, zespołu do spraw udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zespołu do spraw statutu.
Wskazywałam nazwiska dzieci, którym z wywiadu potrzebna była pomoc finansowa np.
w formie nieodpłatnych obiadów.
W okresie stażu, jako wychowawca, zapoznawałam się ze sposobem prowadzenia obowiązującej dokumentacji, tzn. dzienników lekcyjnych, dzienników nauczania indywidualnego, a także księgi zarządzeń oraz księgi zastępstw.
Posługiwałam się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu: w procesie pisania planu, aneksu, sprawozdania, przygotowywania prezentacji dorobku i przygotowywania się do rozmowy z komisją przeprowadzającą egzamin.

3. Współpraca z pedagogiem szkolnym w celu udzielania pomocy i wspomagania dzieci
z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi.
Analiza trudności edukacyjnych i zachowań. Poszukiwanie rozwiązań w sprawach dydaktycznych i wychowawczych.

Współpracowałam z pedagogiem szkolnym podczas tworzenia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia powtarzającego klasę pierwszą z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim.
Zaznajamiałam się z orzeczeniami i opiniami Publicznej Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Kędzierzynie-Koźlu wychowanków przebywających w świetlicy.
Omawiałam odstające od normy zachowania poszczególnych uczniów, korzystałam z porad
w sprawie zachowania.
Relacjonowałam wychowawcom uczniów, u których po rozmowach indywidualnych lub podczas odrabiania zadania domowego dostrzegałam duże trudności edukacyjne.

Kontaktowałam się z psychologiem szkolnym w sprawie stabilności emocjonalnej ucznia
z orzeczeniem.
Współpracowałam z surdopedagogiem w kwestiach dotyczących dziewczynki klasy pierwszej z niedosłuchem.

VII. Podsumowanie

Priorytetami mojego działania w okresie stażu był własny rozwój zawodowy i podwyższanie jakości funkcjonowania mojej szkoły. Realizacja założeń zawartych w planie miała w efekcie zaowocować wzrostem różnorodnych umiejętności i doświadczeń, wzbogacić o nową wiedzę merytoryczną i pedagogiczną, podnieść jakość mojej pracy.
Uważam, że omówione powyżej zadania świadczą, że spełniłam wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.
W swojej dotychczasowej pracy pedagogiczno-wychowawczej starałam się stosować nowoczesne metody i formy pracy z dziećmi. Starałam się znaleźć rozwiązanie dla każdego problemu wychowawczego czy dydaktycznego moich wychowanków.
Angażowałam się z pełnym poświęceniem w przydzielane mi zadania, a także byłam inicjatorem i opiekunem wielu zadań z poza ram obowiązkowych. Starałam się stworzyć uczniom sprzyjające warunki pracy i zabawy. Pracując zarówno z uczniami zdolnymi, jak
i słabymi, starałam się rozwijać ich uzdolnienia, wspomagać w nauce i motywować do angażowania się w prace na rzecz szkoły. W swojej pracy z dziećmi cały czas uwzględniam problematykę środowiska lokalnego oraz współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne.
Podczas realizacji różnych zadań, starałam się współpracować z całym gronem pedagogicznym i obsługą szkoły. Na bieżąco pogłębiam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszej placówki.

Lubię swoją pracę — mam ogromną satysfakcję, gdy moi uczniowie odnoszą sukcesy. Dzięki pracy w szkole nauczyłam się: cierpliwości, obiektywności, organizacji czasu, rozwiązywania konfliktów– nauczyłam się jak być lepszym nauczycielem i wychowawcą.

Dużą satysfakcję sprawia mi fakt, że moje działania są zauważane przez Dyrektora szkoły
i Grono Pedagogiczne czego dowodem jest otrzymanie nagrody Dyrektora Szkoły w roku 2014, i w kolejnym roku 2015, za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, promowanie wśród uczniów pięknych postaw oraz przybliżanie wychowankom świata wartości.
Dlatego zamierzam nadal doskonalić swoje kwalifikacje, podnosić jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.