X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35814
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego - j. niemiecki

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i Nazwisko: KAMILA SZCZEPANKIEWICZ

Stanowisko: NAUCZYCIEL JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Szkoła: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W GDAŃSKU

Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2013 r.

Czas trwania stażu: 2 LATA 9 MIESIĘCY

Przewidywana data zakończenia stażu: 31 maja 2016 r.

Cele stażu:
1. Cel główny:
Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
2. Cele szczegółowe:
Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczych
Podniesienie jakości pracy szkoły
Wzrost kompetencji uczniów

Czynności organizacyjne

ZADANIA / DZIAŁANIA
Wstępna analiza własnych umiejętności
FORMY REALIZACJI
Autorefleksja - podsumowanie własnej pracy
SPODZIEWANE EFEKTY
Rozpoznanie swoich słabych i mocnych stron
Podjęcie decyzji o kierunku własnego rozwoju

ZADANIA / DZIAŁANIA
Poznanie procedury awansu zawodowego nauczyciela, rozpoczęcie kolejnego etapu awansu zawodowego
FORMY REALIZACJI
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego m.in. Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MENiS z dnia 01.12.2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593), broszury, strony internetowe itp.
SPODZIEWANE EFEKTY
Podjęcie decyzji o rozpoczęciu stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego
Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu
Rozpoczęcie stażu nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego

ZADANIA / DZIAŁANIA
Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
FORMY REALIZACJI
Autorefleksja i analiza własnej pracy, zaplanowanie działań mających na celu podniesienie jakości pracy własnej i szkoły, opracowanie planu rozwoju zawodowego Wstępne zaplanowanie pracy na kolejne lata
SPODZIEWANE EFEKTY
Wyznaczenie sobie celów na czas stażu
Udoskonalenie umiejętności organizacyjnych
Uzyskanie konstruktywnej opinii na temat pracy dydaktycznej
Podniesienie jakości pracy szkoły

ZADANIA / DZIAŁANIA
Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego
FORMY REALIZACJI
Systematyczne gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację planu rozwoju zawodowego: zaświadczenia o ukończeniu różnych form doskonalenia zawodowego, scenariusze zajęć, zdjęcia, opracowania, kserokopie i inne materiały
SPODZIEWANE EFEKTY
Rozwinięcie umiejętności planowania pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
Udoskonalenie umiejętności organizacyjnych
Podniesienie jakości pracy szkoły

ZADANIA / DZIAŁANIA
Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
FORMY REALIZACJI
Autorefleksja i analiza realizacji podjętych zadań, sformułowanie wniosków, ewaluacja
SPODZIEWANE EFEKTY
Udoskonalenie organizacji warsztatu pracy
Dokonanie podsumowania stażu
Polepszenie jakości pracy szkoły

Zadania wynikające z rozporządzenia MENiS z 01 grudnia 2004 roku
§ 8 ust. 2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej
i podniesienie jakości pracy szkoły

ZADANIA / DZIAŁANIA
Zadania związane z organizacją pracy szkoły

FORMY REALIZACJI
Podniesienie kwalifikacji związanych z tworzeniem dokumentacji szkolnej poprzez udział w doskonaleniu zawodowym o tej tematyce
Analiza dokumentacji szkolnej
Współtworzenie i aktualizacja dokumentacji szkolnej
Aktywna praca w Zespołach Przedmiotowych w VII Liceum Ogólnokształcącym
i Gimnazjum nr 3
Praca w zespołach zadaniowych, komisjach, zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, organach szkoły zapewniających sprawne funkcjonowanie i organizację pracy szkoły

SPDZIEWANE EFEKTY
DLA MNIE
Doskonalenie organizacji pracy własnej
Rozwinięcie umiejętności interpersonalnych
Rozwinięcie umiejętności posługiwania się przepisami, procedurami dotyczącymi pracy szkoły
Poznanie i wdrażanie nowych metod pracy związanych z tworzeniem dokumentacji szkolnej
Udoskonalenie umiejętności tworzenia, prowadzenia i analizy dokumentacji szkolnej
DLA SZKOŁY
Podniesienie jakości pracy szkoły
Uzyskanie bardziej zintegrowanego, sprawniej pracującego grona pedagogicznego
Uzyskanie efektywniejszej i lepiej zorganizowanej pracy nauczycieli językowców
Polepszenie jakości dokumentacji szkolnej niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania szkoły

TERMIN
Wg harmonogramu pracy szkoły
DOWÓD
Zapisy w protokołach, dokumentacja szkolna,

ZADANIA / DZIAŁANIA
Praca na rzecz uczniów mających trudności w nauce oraz motywowanie i wspieranie ich w rozwoju
FORMY REALIZACJI
Diagnoza umiejętności i potrzeb uczniów
Opracowanie rocznego planu pracy z uczniem mającym trudności w nauce
Prowadzenie zajęć konsultacyjno – wyrównawczych
Wspomaganie ucznia mającego trudności w nauce poprzez wzmożoną indywidualizację procesu nauczania na lekcjach
Monitorowanie wyników uczniów
Analiza i ewaluacja własnych działań
Modyfikacja planu pracy w kolejnym roku szkolnym
SPDZIEWANE EFEKTY
DLA MNIE
Udoskonalenie własnego warsztatu pracy
Udoskonalenie umiejętności pracy z uczniem z trudnościami w nauce
Udoskonalenie umiejętności rozpoznania potrzeb i możliwości ucznia oraz zbierania i dalszego wykorzystania informacji o jego postępach w nauce
DLA UCZNIA
Zwiększenie motywacji do nauki języka niemieckiego
Zwiększenie atrakcyjności i efektywności lekcji
Dla ucznia dyslektycznych i z trudnościami w nauce - Uzyskanie skutecznej pomocy w nauce
Osiągnięcie dobrych wyników na egzaminach zewnętrznych
DLA SZKOŁY
Podniesienie jakości pracy szkoły
Podwyższenie skuteczności oferowanych zajęć pozalekcyjnych

ZADANIA / DZIAŁANIA
Działania na rzecz uczniów zdających egzamin maturalny z języka niemieckiego
FORMA REALIZACJI
Diagnoza wiedzy uczniów
Poznanie i analiza zmieniających się przepisów dotyczących egzaminu maturalnego 2015r., udział w szkoleniu o tej tematyce
Opracowanie planu pracy dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego z języka niemieckiego
Prowadzenie zajęć przygotowujących do egzaminu maturalnego
Analiza i wyciągnięcie wniosków z wyników maturalnych, dokonanie niezbędnych zmian w pracy z uczniami zdającymi j. niemiecki na egzaminie maturalnym
SPODZIEWANE EFEKTY
DLA MNIE
Udoskonalenie własnego warsztatu pracy
Udoskonalenie umiejętności przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego w części pisemnej i ustnej
Udoskonalenie umiejętności analizy możliwości i umiejętności uczniów
DLA UCZNIÓW
Zwiększenie motywacji do nauki języka niemieckiego
Zwiększenie skuteczności prowadzonych działań mających na celu przygotowanie do matury
Osiągnięcie dobrych wyników na egzaminach zewnętrznych
DLA SZKOŁY
Uskutecznienie pracy dydaktycznej szkoły
Wzrost zaufania do szkoły wśród uczniów klas drugich i pierwszych na skutej dobrych wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym przez uczniów klas trzecich
Podwyższenie jakości zajęć pozalekcyjnych
TERMIN
Okres stażu
DOWÓD
dokumentacja szkolna

ZADANIA / DZIAŁANIA
Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji adekwatnych do potrzeb szkoły i nauczyciela
FORMY REALIZACJI
Ukończenie studiów podyplomowych na kierunku oligofrenopedagogika
Zdobycie kwalifikacji w zakresie edukacji i terapii dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami rozwoju, takimi jak specyficzne trudności w uczeniu się (np. dysleksja rozwojowa), zaburzenia zachowania (np. ADHD), czy całościowe zaburzenia rozwoju
Wykorzystanie nowych umiejętności w pracy dydaktycznej z uczniami posiadającymi specyficzne trudności w nauce m.in. na zajęciach lekcyjnych i konsultacyjno – wyrównawczych.
SPODZIEWANE EFEKTY
DLA MNIE
Zdobycie nowych umiejętności, poszerzenie wiedzy
Uzyskanie nowych kwalifikacji adekwatnych do własnych zainteresowań
Uzyskanie możliwości zdobycia nowych doświadczeń w pracy z uczniem
Uskutecznienie pracy dydaktycznej z uczniem dyslektycznym i uczniem mającym trudności w nauce zwiększenie efektywności prowadzonych zajęć
DLA UCZNIA
lepsze zrozumienie potrzeb i możliwości ucznia przez nauczyciela
osiągnięcie lepszych wyników w nauce przez uczniów dyslektycznych i uczniów mających trudności w nauce oraz uczniów z zaburzeniami w rozwoju
DLA SZKOŁY
Pozyskanie nauczyciela z nowymi, większymi kompetencjami

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

ZADANIA / DZIAŁANIA
Wykorzystanie technologii informacyjno – komputerowej w pracy dydaktycznej
Wykorzystanie różnych stron internetowych w celu zdobycia materiałów dydaktycznych do lekcji: piosenek, filmów, ćwiczeń, testów
Opracowywanie własnych materiałów dydaktycznych:prezentacji multimedialnych, sprawdzianów, testów, ćwiczeń w formie elektronicznej przy wykorzystaniu technologii informacyjno – komputerowej
Opracowanie przy pomocy technologii komputerowej prowadzonej dokumentacji: analiz wyników egzaminów maturalnych, ankiet, rozkładów nauczania, scenariuszy lekcji oraz prezentacji dla innych nauczycieli na przeprowadzane szkolenia
Prowadzenie dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego w formie elektronicznej
SPODZIEWANE EFEKTY
DLA MNIE
Zwiększenie efektywności pracy dydaktycznej
Udoskonalenie organizacji pracy własnej
Ewaluacja zastosowania w procesie nauczania multimedialnych środków dydaktycznych
Zdobycie, rozwijanie umiejętności związanych nowymi technologiami
DLA UCZNIA
Zwiększenie zastosowania w szkole technologii, metod pracy, które zdominowały życie nastolatków i z którymi są oni zaprzyjaźnieni
Zwiększenie motywacji do nauki
Osiągnięcie lepszych wyników w nauce poprzez zastosowanie nowych technologii będących ułatwieniem w nauce
Zwiększenie atrakcyjności zajęć lekcyjnych
DLA SZKOŁY
Uatrakcyjnienie wśród uczniów wizerunku szkoły jako instytucji nowoczesnej
Podniesienie jakości pracy szkoły

ZADANIA / DZIAŁANIA
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjno – komunikacyjnych
FORMY REALIZACJI
Wykorzystanie aplikacji Gdańskiej Platformy Edukacyjnej: udział w kursie przygotowującym do korzystania z dziennika elektronicznego, wykorzystanie aplikacji, dziennika elektronicznego do organizacji pracy własnej, prowadzenia dokumentacji, kontaktów z rodzicami
Dzielenie się wiedzą za pośrednictwem mediów: opublikowanie własnego planu rozwoju zawodowego, scenariuszy lekcji języka niemieckiego, kart pracy, udział w tematycznych forach internetowych
SPODZIEWANE EFEKTY
DLA MNIE
Wzbogacenie bazy stron internetowych wykorzystywanych do przygotowania zajęć dydaktycznych
Wzbudzanie szacunku wśród uczniów jako do nauczyciela nowoczesnego, nadążającego za nowinkami technologicznymi
Zdobycie i stosowanie nowych umiejętności związanych nowymi technologiami, w tym m.in. z wprowadzeniem dziennika elektronicznego
DLA UCZNIA
Utrzymanie łatwego kontaktu z nauczycielem
Posiadanie stałego dostępu do przeglądania własnych ocen odzwierciedlających postępy w nauce
DLA SZKOŁY
Podniesienie jakości pracy szkoły
Zwiększenie atrakcyjności szkoły w oczach uczniów i rodziców

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów
i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zadań

ZADANIA / DZIAŁANIA
Prowadzenia zajęć otwartych
FORMY REALIZACJI
Ukończenie szkolenia nt. nowatorskich metod nauczania.
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem tych
z krótkim stażem oraz nauczycieli języków obcych
Analiza i omówienie zajęć, wykazanie ich mocnych i słabych stron, wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy
Opracowanie i upowszechnianie własnych scenariuszy lekcji, materiałów dydaktycznych, narzędzi pomiaru dydaktycznego
SPODZIEWANE EFEKTY
DLA MNIE
Rozwinięcie umiejętności planowania i analizy pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
Wzmocnienie dobrych relacji z innymi nauczycielami
Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
DLA UCZNIÓW
Nauka w przyjaznej atmosferze budowanej na skutek dobrych relacji między nauczycielami
Lepsze dostosowanie do potrzeb i umiejętności ucznia planów pracy, PSO, narzędzi pomiaru dydaktycznego na skutek wprowadzonych zmian
DLA SZKOŁY
Podniesienie jakości pracy szkoły
Zwiększenie wydajności pracy zespołów przedmiotowych
Zwiększenie efektywności pracy nowozatrudnionych nauczycieli

ZADANIA / DZIAŁANIA
Prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
FORMY REALIZACJI
Opracowanie i przeprowadzenie wewnątrzszkolnego szkolenia dla nauczycieli na temat europejskiej współpracy szkół
Opracowanie dla zespołu przedmiotowego nauczycieli języków obcych prezentacji na temat „Dysleksja a języki obce”
Opracowanie i przeprowadzenie wewnątrzszkolnego szkolenia dla nauczycieli pt.: „Wyzwanie – Uczeń z ADHD”
SPODZIEWANE EFEKTY
DLA MNIE
Rozwinięcie umiejętności przeprowadzania szkoleń dla nauczycieli
Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
Zdobycie większego zrozumienia dla uczniów dyslektycznych oraz uczniów z ADHD wśród nauczycieli
DLA UCZNIA
Osiągnięcie lepszych wyników w nauce przez uczniów dyslektycznych na skutek wykorzystania przez nauczycieli metod i form pracy odpowiadających potrzebom i możliwościom ww. uczniów
DLA SZKOŁY
Zwiększenie skuteczności i atrakcyjności wewnątrzszkolne-go doskonalenia zawodowego

ZADANIA / DZIAŁANIA
Sprawowanie opieki nad nauczycielem stażystą
FORMY REALIZACJI
Pomoc przy opracowaniu planu rozwoju zawodowego
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystę
Monitorowanie pracy nauczyciela
Opracowanie projektu oceny dorobku nauczyciela w okresie stażu
Pomoc przy opracowaniu sprawozdania ze stażu
SPODZIEWANE EFEKTY
DLA MNIE
Zdobycie doświadczenia w pracy opiekuna stażu
Usprawnienie organizacji pracy własnej
Wymiana doświadczeń z młodym nauczycielem
DLA UCZNIA
Zwiększenie atrakcyjności zajęć prowadzonych przez nowego nauczyciela stażystę
DLA SZKOŁY
Podniesienie jakości pracy szkoły

§8 ust 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio
z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

ZADANIA / DZIAŁANIA
Działania na rzecz motywowania uczniów do nauki języka niemieckiego
FORMY REALIZACJI
Opracowanie językowego projektu edukacyjnego w liceum pt.”Deutsch beisst nicht – Niemiecki nie gryzie”.
Zaangażowanie uczniów oraz innych nauczycieli do udziału w projekcie
Przeprowadzenie w ramach projektu następujących działań (Podprojektów):
1. Zorganizowanie wizyty „Deutsch Wagen Tour” – pokazowej lekcji otwartej
2. Zorganizowanie pokazowej lekcji otwartej dla sąsiadującego przedszkola na ul. Chałubińskiego
3. zorganizowanie Dnia Języka Niemieckiego przy współpracy z organizacją Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży
4. Przeprowadzenie dla uczniów klas licealnych wycieczek tematycznych po Gdańsku pt. „Gdańsk polski – Gdańsk niemiecki”, „Śladami Güntera Grassa”
Ewaluacja projektu, wyciągnięcie wniosków, podjęcie niezbędnych działań w następnym roku szkolnym.
SPODZIEWANE EFEKTY
DLA MNIE
Uzyskanie niezbędnej wiedzy na temat pracy z uczniem metodą projektu
Udoskonalenie umiejętności pracy
z uczniem metodą projektu na skutek analizy przeprowadzonych projektów
Udoskonalenie umiejętności organizacyjnych w zakresie zarządzania projektem
Uzyskanie możliwości wykorzystania kwalifikacji przewodnika turystycznego
DLA UCZNIA
Zwiększenie motywacji uczniów do nauki języka niemieckiego i do poznania krajów obszaru tego języka
Udoskonalenie umiejętności pracy metodą projektu
Odkrycie i zastosowanie nowych metod uczenia się języka niemieckiego
Zgłębienie wiedzy nt. trudnych stosunków polsko – niemieckich w kontekście naszego miasta
Pogłębienie wiedzy o własnym mieście, kształcenie postaw patriotycznych i emocjonalnego związku z rodzimym miastem
Udoskonalenie umiejętności pracy w grupie
Integracja uczniów biorących udział w projekcie
Osiągnięcie lepszych wyników edukacyjnych
DLA SZKOŁY
Promocja szkoły - zwiększenie atrakcyjności szkoły poprzez wzbogacenie bazy jej projektów edukacyjnych
Zwiększenie emocjonalnej więzi ze szkołą poprzez aktywny udział w projektach proponowanych przez nauczyciela

ZADANIA / DZIAŁANIA
Realizacja międzynarodowego projektu edukacyjnego koordynowanego przez inną placówkę oświatową
FORMY REALIZACJI
Zdiagnozowanie potrzeb i możliwości uczniów i szkoły w zakresie współpracy międzynarodowej
Udział w doskonaleniu zawodowym o tej tematyce
Znalezienie partnerów do współpracy za pomocą technologii informacyjno – komunikacyjnej (program Etwinning, Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży)
Zaangażowanie uczniów oraz innych nauczycieli do udziału w projekcie
Realizacja projektu, monitorowanie pracy
Analiza pracy projektowej, ewaluacja
SPODZIEWANE EFEKTY
DLA MNIE
Zdobycie wiedzy, nowych kompetencji w zakresie projektów międzynarodowych i programów umożliwiających współpracę międzynarodową
Udoskonalenie umiejętności organizacyjnych w ramach pracy projektowej oraz współpracy międzynarodowej
Wymiana doświadczeń z nauczycielami z innych krajów
Zdobycie doświadczenia w pracy za pomocą technologii informacyjno – komunikacyjnej, poznanie nowych narzędzi internetowych
Zdobycie wśród uczniów większego zaufania i szacunku
DLA UCZNIÓW
Zwiększenie motywacji do nauki języka obcego
Poznanie i rozwinięcie umiejętności pracy metodą projektu
Nawiązanie kontaktu z uczniami z innych krajów
Rozwinięcie tożsamości europejskiej, jednocześnie uczucia patriotyzmu
Rozwinięcie emocjonalnej więzi ze szkołą, odpowiedzialności za nią i poczucia reprezentowania jej
Integracja z nauczycielem i innymi uczniami biorącymi udział w projekcie
Zdobycie nowych umiejętności, pozytywnych doświadczeń
Rozwinięcie zainteresowań pozaszkolnych i wiedzy pozaszkolnej
DLA SZKOŁY
Podniesienie jakości pracy szkoły
Nawiązanie kontaktów ze szkołami z innych krajów
Zwiększenie emocjonalnej więzi uczniów ze szkołą poprzez aktywny udział w projekcie
Zwiększenie atrakcyjności szkoły dla uczniów
Promocja wewnętrzna i zewnętrzna szkoły

§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

ZADANIA / DZIAŁANIA
Współpraca przy organizacji konkursów i imprez szkolnych
FORMY REALIZACJI
Współpraca z nauczycielami języka niemieckiego przy organizowaniu konkursów szkolnych i przeprowadzaniu konkursów międzyszkolnych (w Gimnazjum: m.in. konkurs na kartkę świąteczną, olimpiada języka niemieckiego, konkurs wiedzy o Niemczech; w Liceum: m.in. konkurs recytatorski, konkurs idiomów niemieckojęzycznych, międzyszkolny konkurs języka niemieckiego)
Współpraca z innymi nauczycielami przy organizacji imprez tematycznych
SPODZIEWANE EFEKTY
DLA MNIE
Udoskonalenie umiejętności współpracy
z uczniami w ramach zajęć pozaszkolnych
Zdobycie doświadczenia
w zakresie organizacji imprez szkolnych
DLA UCZNIA
Zwiększenie motywacji uczniów do nauki języka niemieckiego
i do poznania krajów obszaru tego języka
Zwiększenie atrakcyjności życia szkolnego
Uzyskanie większej możliwości zaangażowania sięw organizację życia szkolnego, zdobycie doświadczenia w tym zakresie
DLA SZKOŁY
Zwiększenie atrakcyjności szkoły w oczach uczniów
Podwyższenie jakości pracy szkoły
Uzyskanie lepszej atmosfery wśród uczniów i nauczycieli

ZADANIA / DZIAŁANIA
Współpraca z Młodzieżową Akademią Dyplomatyczną
FORMA RELIZACJI
Kontynuacja działań prowadzonych w latach ubiegłych: współorganizowanie zagranicznych wyjazdów Młodzieżowej Akademii Dyplomatycznej, merytoryczne przygotowanie uczniów do wyjazdu do Niemiec, pilotowanie grupy po Berlinie, odgrywanie roli tłumacza j. niemieckiego
Zorganizowanie wizyty uczniów w Konsulacie Niemiec w Gdańsku
Współorganizowanie w szkole spotkań autorskich, wizyt zapraszanych gości
pomoc w dokonaniu analizy i ewaluacji działań Młodzieżowej Akademii
SPODZIEWANE EFEKTY
DLA MNIE
Rozwiniecie umiejętności wpływania na rozwój zainteresowań uczniów
Udoskonalenie umiejętności kształtowania wśród uczniów postaw społecznych wyrażających troskę o sprawy, problemy zarówno globalne jak i lokalne
Udoskonalenie umiejętności organizacyjnych w zakresie prowadzenia projektu edukacyjnego oraz wycieczek szkolnych
DLA UCZNIA
Wzrost dociekliwości poznawczej, chęci poznania świata, zainteresowań polityką i sprawami społecznymi wśród uczniów
Kształcenie u uczniów postawy patriotycznej, poczucia emocjonalnego związku
ze środowiskiem lokalnym i szkołą
Pogłębienie wiedzy pozaszkolnej
DLA SZKOŁY
Wzrost atrakcyjności szkoły w oczach uczniów poprzez przeprowadzenie różnorodnych działań pozadydaktycznych
Wzrost zaangażowania uczniów w życie szkoły
Promocja szkoły na zewnątrz

§8 ust 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy
z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

ZADANIA / DZIAŁANIA
Współpraca z rodzicami
FORMY REALIZACJI
Systematyczny kontakt z rodzicami uczniów
Konsultacje z rodzicami uczniów w sprawie postępów w nauce i zachowaniu
Udoskonalenie umiejętności pracy z rodzicami jako osobami bezpośrednio zaangażowanymi
w proces dydaktyczny i wychowawczy uczniów
SPODZIEWANE EFEKTY
DLA MNIE
Udoskonalenie umiejętności interpersonalnych
DLA UCZNIA
Dla uczniów z dysleksją i trudnościami w nauce - otrzymanie skutecznej pomocy w przezwyciężeniu trudności
DLA SZKOŁY
Wzrost zaangażowania rodziców w życie szkoły

ZADANIA / DZIAŁANIA
Współpraca z pedagogiem szkolnym i nauczycielami
FORMY REALIZACJI
Konsultacje i współpraca w organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom potrzebującym,
Wnioskowanie o przeprowadzenie badań pedagogiczno – psychologicznych
SPODZIEWANE EFEKTY
DLA MNIE
Podtrzymanie dobrych relacji z pedagogiem szkolnym
Wymiana doświadczeń i poglądów
Zwiększenie skuteczności pracy dydaktycznej i wychowawczej
DLA UCZNIA
Uczniowie z dysleksją, trudnościami w nauce i trudnościami wychowawczymi - otrzymanie skutecznej pomocy
DLA SZKOŁY
Wzrost skuteczności pracy wychowawczej szkoły

ZADANIA / DZIAŁANIA
Współpraca z Centrum Herdera
FORMY REALIZACJI
Organizowanie w Centrum Herdera zajęć tematycznych dla uczniów
Angażowanie uczniów w działaniach podejmowanych przez Centrum Herdera np.: Spielabend (wieczór gier), wieczorki literackie, warsztaty
Udział własny w konferencjach, warsztatach, szkoleniach organizowanych przez Centrum Herdera
SPODZIEWANE EFEKTY
DLA MNIE
Zgłębienie dobrych relacji z uczniami
Nawiązanie nowych kontaktów i współpracy z instytucjami zewnętrznymi
Udoskonalenie warsztatu pracy poprzez wdrożenie nowych metod pracy z uczniem
DLA UCZNIA
Wzrost zainteresowania uczniów historią Niemiec i językiem niemieckim
Wzrost motywacji do nauki języka niemieckiego
DLA SZKOŁY
Uatrakcyjnienie lekcji niemieckiego poprzez zastosowanie innowacyjnych metod pracy
Promocja wewnętrzna i zewnętrzna szkoły
Wzrost atrakcyjności szkoły w oczach uczniów poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły

ZADANIA / DZIAŁANIA
Współpraca ze Związkiem Mniejszości Niemieckiej Gdańsk
FORMY REALIZACJI
Udział w filmclubie organizowanym przez Związek Mniejszości Niemieckiej
Wizyty w siedzibie związku w celu poznania historii kultury niemieckiej oraz Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku
Udział w przedstawieniach teatralnych i imprezach kulturalnych Związku
SPODZIEWANE EFEKTY
DLA MNIE
Nawiązanie nowych kontaktów i współpracy z instytucjami zewnętrznymi
Uzyskanie nowych możliwości pracy z uczniami
zwiększenie atrakcyjności i efektywności prowadzonych zajęć
DLA UCZNIA
Zwiększenie motywacji do nauki języka niemieckiego
poznanie mniejszości niemieckiej w Gdańsku
DLA SZKOŁY
Promocja zewnętrzna szkoły
Zwiększenie emocjonalnej więzi ze szkołą poprzez aktywny udział uczniów w zajęciach pozaszkolnych proponowanych przez nauczyciela

§ 8 ust.2, pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

ZADANIA / DZIAŁANIA
Opis i analiza dwóch przypadków wychowaw-czych, edukacyjnych lub innych
FORMY REALIZACJI
Zdiagnozowanie przypadków edukacyjnych / wychowawczych, określenie problemu
Ustalenie prognozy i propozycji rozwiązań problemu, metod pracy i oddziaływań
Wdrożenie działań, systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu, obserwowanie niepokojących sytuacji dotyczących ucznia, sytuacji i problemu w szkole
Współpraca z pedagogiem, terapeutą
Analiza dwóch przypadków, wyznaczenie efektów i porównanie ich z prognozą, wyciągnięcie wniosków, podsumowanie pracy
SPODZIEWANE EFEKTY
DLA MNIE
Udoskonalenie warsztatu pracy dydaktycznej / wychowawczej
Udoskonalenie umiejętności obserwacji, współpracy z uczniami, rodzicami, nauczycielami
Udoskonalenie umiejętności zdiagnozowania problemu, wdrażania skutecznych rozwiązań strukturalno – systemowych
DLA UCZNIA
Otrzymanie skutecznej pomocy ze strony nauczyciela
DLA SZKOŁY
Przeciwdziałanie problemom wychowawczym, edukacyjnym, negatywnym zjawiskom w szkole

Podpis nauczyciela
Kamila Szczepankiewicz

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.