X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35810
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJUN ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

I. DANE OSOBOWE :

Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: Simona Jastrzębska
Nazwa szkoły: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 15 w Rybniku
Stanowisko: wychowawca świetlicy, nauczyciel języka angielskiego
Posiadane wykształcenie: licencjat – filologia angielska nauczycielska ze specjalnością: terapia psychopedagogiczna.

II. STAŻ

Data rozpoczęcia stażu: 01.09. 2017
Opiekun stażu: mgr Anna Baszczok
Długość stażu: 9 miesięcy
Planowana data ukończenia stażu: 31.05.2018
Przerwy w okresie odbywania stażu:
Data złożenia sprawozdania: do 30.06.2018
III. CELE STAŻU:

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:

1. poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły;
2. poznanie przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły;
3. poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i zasad jej prowadzenia;
4. poznanie przepisów dotyczących zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć;
5. doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym; prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora i omawianie ich przebiegu;
6. uczestniczenie w planowanych wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego,
7. pogłębianie kontaktów z uczniami i rodzicami,
8. nawiązanie współpracy z Nauczycielami zatrudnionymi w szkole.

IV. PLAN DZIAŁANIA

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
(§6 ust.1 pkt. 1 a,b,c)

L.p.

ZADANIA

TERMIN

FORMY REALIZACJI

OSOBY
WSPIERAJĄCE

DOWODY REALIZACJI,
UWAGI
1.

Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego.

Wrzesień
2017

Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego: Rozporządzenie MEN
z 1.03.2013 w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego nauczycieli – Dz. U. z dnia 26 marca 2013 r.( Dz.U.2013.393)

Dyrektor
Opiekun stażu Wychowawca świetlicy

Znajomość przepisów prawnych.

2.

Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu.

Wrzesień
2017

Bezpośrednia rozmowa, zawarcie ustnego kontraktu z opiekunem .

Opiekun stażu

Kontrakt zawodowy.
3.

Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

Wrzesień
2017

Tworzenie planu rozwoju z pomocą opiekuna stażu.

Opiekun stażu

Poprawnie sporządzony plan rozwoju zawodowego.
Rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego w sprawie awansu zawodowego.
4.

Ustalenie z opiekunem terminów spotkań, tematyki zajęć na okres stażu, ustalenie tematów zajęć obserwowanych i prowadzonych.

Wrzesień
2017
Rok szkolny 2017/2018

Opracowanie zakresu i tematów zajęć.

Opiekun stażu

Scenariusze zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu.

5.

Zapoznanie się
z oświatowymi aktami prawnymi.

Wrzesień 2017
Październik 2017
Rok szkolny 2017/2018

Analiza dokumentacji:
Ustawa o systemie oświaty,
Karta Nauczyciela,
Rozporządzenia MEN.

Opiekun stażu
Dyrektor

Notatki własne.
6.

Poznanie dokumentów obowiązujących
w szkole oraz poznanie zasad prowadzenia dokumentacji .

Wrzesień 2017
Rok szkolny 2017/2018

Analiza dokumentacji:
Statut szkoły,
Szkolny Program Wychowawczy,
Przedmiotowy System Oceniania.
Regulaminów pracy i innych.
Zapoznanie się z rodzajem
oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej (dziennik zajęć).

Opiekun stażu
Dyrektor
Pedagog szkolny
Nauczyciele przedmiotów

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.
Notatki własne
z analizy dokumentacji.

7.

Poznanie zasad funkcjonowania
i organizacji szkoły.

Wrzesień 2017
Rok szkolny 2017/2018

Udział w Radach Pedagogicznych
i zespołach przedmiotowych.

Opiekun stażu
Dyrektor
Lista obecności
na radach
i zespołach przedmiotowych.

8.

Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w świetlicy, odjazdami autobusów dowożących dzieci,dyżurami, zastępstwami i zasadami współpracy dyrektora z pracownikami.

Wrzesień 2017
Rok szkolny 2017/2018

Obserwacja, udział w spotkaniach, zespołowych, spotkaniach Rady Pedagogicznej, rozmowa z innymi nauczycielami.
Organizacja zajęć własnych, organizacja godzin pracy świetlicy, stworzenie rozkładu jazdy autobusów szkolnych, stworzenie planu pracy świetlicy szkolnej.

Dyrektor
Wychowawca świetlicy
Nauczyciele przedmiotów
Opiekun stażu

Dokumentacja w dziennikach, notatki.
Udział w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej,
9.

Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciwpożarowymi.

Wrzesień 2017

Udział w szkoleniu BHP.

Społeczny zakładowy inspektor pracy - A. Kasperska
Osoba prowadząca szkolenie.

Zaświadczenie
o ukończeniu szkolenia.
10.

Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.

Rok szkolny 2017/2018

Gromadzenie i opis dokumentów, działań, programów, scenariuszy.
Analiza własnych działań i ocena skuteczności.

Opiekun stażu

Wspomniane dokumenty umieszczone
w teczce stażysty.

11.

Sporządzenie sprawozdania
z realizacji planu rozwoju zawodowego .

Maj 2017

Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju.

Opiekun stażu

Sprawozdanie
z realizacji stażu.

12.
Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
na stopień nauczyciela kontraktowego
wraz z dokumentacją.

Czerwiec 2017

Złożenie wniosku
oraz przygotowanie dokumentacji.

Opiekun stażu

Wniosek.
Dokumentacja
z realizacji planu.
13.

Określenie roli wychowawcy świetlicy szkolnej

Rok szkolny 2017/2018

Bezpośrednia rozmowa.

Wychowawca świetlicy

Uwagi w autorefleksji.

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły.
(§6 ust.1pkt 3)

1.

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela oraz pedagoga szkolnego.

Minimum raz w miesiącu.

Hospitacja, omówienie i zapisanie jej wyników.

Dyrektor Opiekun stażu Pedagog szkolny Nauczyciele

Arkusze hospitacyjne.
Wnioski z obserwacji i hospitacji.
2.

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna, innego nauczyciela lub dyrektora.

Minimum raz w miesiącu.

Opracowanie scenariusza zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja.

Dyrektor Opiekun stażu Pedagog szkolny Nauczyciele

Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji.
3.

Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności.

Co miesiąc

Działanie autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy.

Opiekun stażu

Autorefleksja.
4.

Doskonalenie warsztatu pracy.
Rok szkolny 2017/2018

Wzbogacanie warsztatu pracy w różne pomoce dydaktyczne.

Opiekun stażu

Pomoce dydaktyczne.
5.

Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym i samokształceniu.

Rok szkolny 2017/2018

Udział w kursach i szkoleniach, zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy, lektura czasopism pedagogicznych i psychologicznych oraz książek o tematyce pedagogiczno-psychologicznej .
Kontynuacja studiów II stopnia na kierunku: filologia angielska (nauczycielska)

Opiekun stażu Dyrektor Bibliotekarka

Zaświadczenie, potwierdzenie udziału.
Pisemna prezentacja przeczytanych książek, artykułów, czasopism.
6..

Wspomaganie aktywności twórczej dzieci oraz aktywizowanie uczniów do zajęć pozalekcyjnych.

Rok szkolny 2017/2018

Grudzień

I Półrocze

Marzec

II Półrocze

Prowadzenie Kółka Robótek Ręcznych.

Organizacja konkursu na najpiękniejszą bombkę.
Współorganizowanie kiermaszu Bożonarodzeniowego.

Organizacja Szkolnego konkursu j. angielskiego „ Mistrz słówek”

Organizacja konkursu na najpiękniejszą pisankę.
Współorganizowanie kiermaszu Wielkanocnego.

Organizacja konkursu na najładniej zaśpiewaną piosenkę anglojęzyczną.

Dyrektor,
Opiekun stażu,

Stworzone prace dzieci.
Dyplomy Sprawozdania z organizacji konkursów .
6.

Pomoc w nauce i wyrównywaniu braków szkolnych.

Rok szkolny 2017/2018

Odrabianie z dziećmi zadań domowych, gry i zabawy edukacyjne.

Dyrektor,
Opiekun stażu,

Potwierdzenie opiekuna stażu .

7.

Doskonalenie multimedialnych technik pracy.

Rok szkolny 2017/2018

Publikacja w Internecie planu rozwoju.
Przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera/ tablicy interaktywnej.

Opiekun stażu,

Teczka stażysty, dyskietka/płyta z zapisem elektronicznym.

Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.
(§ 6 ust.2 pkt.3)

1.

Poznanie sytuacji wychowawczej wychowanków.

Rok szkolny 2017/2018

Nawiązanie współpracy
z wychowawcami
i nauczycielami.
Obserwacja lekcji wychowawczej.

Opiekun stażu,
inni nauczyciele,
intendentka.

Rozmowa, ankieta, arkusze ocen, karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.
2.

Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowanków .

Rok szkolny 2017/2018

Udział w szkoleniach.
Lektura pedagogiczna i psychologiczna

Opiekun stażu
Osoby prowadzące kursy

Zaświadczenia, prezentacja literatury.
3.

Realizowanie zadań wychowawczych
w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym i profilaktycznym.

Rok szkolny 2017/2018

Realizacja zadań Programu Wychowawczego i Profilaktycznego.
Współpraca
z nauczycielami będącymi wychowawcami

Opiekun stażu,
Dyrektor
Inni nauczyciele
Pedagog szkolny

Zapis w dziennikach
4.

Integrowanie się ze środowiskiem szkolnym.

Rok szkolny 2017/2018

Pomoc w organizowaniu uroczystości i imprez
na terenie szkoły:
dyskoteki,
balu przebierańców,
festynu rodzinnego.

Notatki własne.
Fotografie

5.

Rozszerzanie wiedzy z zakresu problemów środowiska wychowanków, w stopniu umożliwiającym współpracę z tym środowiskiem .

Rok szkolny 2017/2018

Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów, stosowanie w pracy technik gromadzenia informacji. Troska o dobry kontakt z rodzicami.

Opiekun stażu Pedagog szkolny

Notatki z przeprowadzonych rozmów.

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć:
(§6 ust.2 pkt.4*)

1.

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli.

Raz w miesiącu.

Hospitacja według wcześniej przygotowanych narzędzi, omówienie i zapisanie spostrzeżeń

Opiekun stażu,
Inni nauczyciele

Wnioski z hospitacji.
Arkusze obserwacji lekcji.
2.

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu/ Dyrekcji.

Raz w miesiącu.

Opracowanie scenariusza zajęć (konspekt).
Konsultacja, analiza.

Opiekun stażu, Dyrektor

Konspekty prowadzonych zajęć.
Własne wnioski
i refleksje.
Opinia osoby hospitującej.
3.

Analiza i samoocena swojej pracy.

Rok szkolny 2017/2018

Analiza własnych notatek, rozmów pohospitacyjnych .

Opiekun stażu

Wnioski pedagogiczne i wnioski do dalszej pracy.
4.

Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron.

Rok szkolny 2017/2018

Działanie autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych narzędzi badań, analiz i ewaluacji.

Opiekun stażu

Samoocena,
Notatki własne, wnioski i refleksje.
*Podstawa prawna:
1. Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późn. zm. (Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1.03.2013 w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego nauczycieli – Dz. U. z dnia 26 marca 2013 r.( Dz.U.2013.393)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.