X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35817
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
Nazwisko nauczyciela: Angelina Beyer
Nazwa placówki: Przedszkole Miejskie ...
Staż: na nauczyciela mianowanego
Okres stażu: 01.09.2017r. – 31.05.2020r.
Cele rozwoju zawodowego w okresie stażu:
1. Pogłębianie wiedzy, umiejętności i kompetencji w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia nauczycieli.
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
3. Współdziałanie w opracowaniu i wdrażaniu programów rozwoju procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego szkoły.
4. Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

§7 ust.2 pkt 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach (...) *
Zadania Formy i sposób realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
Poznanie procedury awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela:
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2013 poz. 393)
• Karta Nauczyciela-Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r
• inne dostępne materiały; śledzenie stron internetowych MEN

IX 2017

Podręczna biblioteka przepisów
Współpraca z opiekunem stażu oraz doradcą metodycznym Rozmowa ustalająca zasady współpracy – podpisanie kontraktu IX 2017 Kontrakt
Przygotowanie planu rozwoju zawodowego VIII 2017 Plan rozwoju zawodowego

Spotkania informacyjno – konsultacyjne
z opiekunem stażu jeden raz w miesiącu Karta realizacji spotkań
Obserwacje zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu dwa razy w semestrze Scenariusze zajęć
Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej Stosowanie w procesie wychowawczo- dydaktycz¬nym aktywnych metod nauczania.
Okres stażu Scenariusze zajęć

Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych. Tworzenie własnych materiałów i pomocy dydaktycznych. Okres stażu Materiały, pomoce scenariusze zajęć, notatki
Dostosowanie metod i form pracy do potrzeb uczniów. Okres stażu Scenariusze zajęć

Redagowanie wpisów dotyczących zajęć języka angielskiego na stronie internetowej przedszkola. Zaprojektowanie i tworzenie wpisów informacyjnych dla rodziców. Okres stażu Strona internetowa
Poszerzenie wiedzy i umiejętności pedagogicznych poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego • Podjęcie studiów magisterskich na kierunku Filologia Angielska w systemie niestacjonarnym,
• Warsztaty metodyczne,
• Kursy doskonalące,
• Rady pedagogiczne
• Szkolenia Okres stażu Zaświadczenia
Dyplomy
Studiowanie literatury pedagogicznej Okres stażu Notatki
Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli Okres stażu Strony internetowe
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego Autoanaliza dotycząca stopnia realizacji Planu Rozwoju Zawodowego: wyłonienie zadań, które nie zostały zrealizowane lub uległy modyfikacji (autorefleksja, określenie słabych
i mocnych stron własnej działalności) dwa razy w roku Sprawozdanie

Sprawozdanie z okresu stażu
V 2020
Sprawozdanie
§7 ust. 2 pkt 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych *
Poznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków • Obserwacja dzieci
• Rozmowy z dziećmi
• Rozmowy z rodzicami
• Konsultacje indywidualne z rodzicami Okres stażu Karty obserwacji
Współpraca z rodzicami Zebrania wg harmonogramu Okres stażu Notatki
Wpisy informacyjne na temat zajęć Okres stażu Strona internetowa
Zajęcia otwarte z udziałem dzieci Okres stażu Scenariusze zajęć
Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci • Uwzględnianie w pracy wychowawczo – dydaktycznej aktualnego okresu rozwojowego dzieci
• Organizowanie zajęć i zabaw zgodnych z zainteresowaniami dzieci. Okres stażu
Scenariusze zajęć

Promowanie placówki poprzez udział dzieci w konkursach, festiwalach, organizowanych przez inne przedszkola i różne instytucje Przygotowanie dzieci do wystąpień, konkursów. Okres stażu Scenariusze,
fotografie
Uczestnictwo w realizacji zadań przedszkolnych: edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz specyfik przedszkola Organizowanie i współorganizowanie imprez przedszkolnych np.:
• Mikołajki,
• Wigilia,
• Dzień Babci i Dziadka
• Powitanie Wiosny
• Festyn rodzinny
• Dzień Dziecka
• Pożegnanie przedszkola Okres stażu Scenariusze zajęć, zapisy w dzienniku
Realizacja zadań wynikających z harmonogramu pracy przedszkola Okres stażu Scenariusze uroczystości
§ 7. ust 2. pkt 3. Umiejętność wykorzysta¬nia w swojej pracy tech¬nologii kom¬puterowej i informacyjnej*
Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych • Tworzenie kart pracy,
• Tworzenie różnorodnych pomocy dydaktycznych
• Wyszukiwanie w Internecie, skanowanie i obróbka graficzna ilustracji wykorzystywanych do pracy z dziećmi metodą oglądową,
• Tworzenie prezentacji multimedialnych Okres stażu Pomoce dydaktyczne

Prezentacja
Zaprojektowanie i wykonanie dyplomów, podziękowań i zaproszeń dla dzieci i rodziców Okres stażu Dyplomy, zaproszenia, podziękowania
Opracowanie dokumentacji i scenariuszy zajęć Okres stażu Teczka
Praca z dziećmi na programach edukacyjnych Według potrzeb Wpisy do dziennika
Projekcje pokazowe dla dzieci przy użyciu rzutnika multimedialnego Według potrzeb Wpisy do dziennika
Wykorzystanie Internetu

Pozyskiwanie informacji dotyczących awansu zawodowego oraz z zakresu prawa oświatowego Okres stażu Podręczna biblioteka przepisów
Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie WWW X 2017 Strona internetowa
Udostępnienie innym nauczycielom własnego warsztatu pracy (scenariuszy zajęć, kart pracy, i innych pomocy dydaktycznych) Okres stażu Strona internetowa,
biuletyn przedmiotowy
Współprowadzenie strony internetowej przedszkola Publikowanie zdjęć i tekstów na stronie przedszkola Okres stażu Strona internetowa
§7 ust. 2 pkt 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań*
Poszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego Okres stażu Zaświadczenia
Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu Okres stażu Notatki
Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów Obserwacja dzieci i identyfikacja problemów, oraz podejmowanie odpowiednich działań prowadzących do ich rozwiązania Okres stażu Karty obserwacji, diagnozy
Integracja grupy Okres stażu Wpisy do dziennika
Współpraca ze specjalistami: socjoterapeutą,
logopedą i oligofrenopedagogiem
Korygowanie zachowań nieporządanych poprzez wprowadzenie zabaw i bloków socjoterapeutycznych, zabaw logopedycznych Okres stażu Wpisy do dziennika

§7 ust. 2 pkt 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż*
Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty • Przeanalizowanie podstawowych aktów prawnych,
• Śledzenie na bieżąco wszelkich zmian w przepisach.
• Zgromadzenie podstawowych aktów prawnych. Okres stażu Akty prawne
Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi obowiązującymi w przedszkolu
Analiza dokumentacji przedszkola:
• Statutu przedszkola,
• Obowiązujących regulaminów i planów Okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.