X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35804
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i nazwisko nauczyciela: ..............................
Imię i nazwisko opiekuna stażu: ..............................
Data rozpoczęcia stażu: 04.09.2017 r.
Planowana data ukończenia stażu: 31.05.2018 r.
Stanowisko: nauczyciel języka angielskiego

............, 06.09.2017
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity DZ.U. z 2017 r.
poz. 1189)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.2013 poz.393).

CELE GŁÓWNE:
1. Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w tym:
a) przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły,
b) sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole,
c) przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki.
2. Doskonalenie swojej pracy poprzez obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
3. Prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawianie zajęćw obecności opiekuna stażu lub dyrektora.
4. Zdobywanie nowych umiejętności oraz podniesienie kwalifikacji poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego (wewnątrzszkolne, poza szkolne oraz samokształcenie).
5. Uczestniczenie w planowanych wewnątrz szkolnych formach doskonalenia zawodowego.
6. Nawiązanie współpracy z nauczycielami zatrudnionymi w szkole.
7. Pogłębianie kontaktów z uczniami i rodzicami.

PLAN DZIAŁANIA
Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.1.
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

LP. ZADANIA DO REALIZACJI FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUENTACJA
1. Poznanie procedury
awansu zawodowego.
Analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
-Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia
1982 r. ( z późniejszymi zmianami).
-Ustawa o systemie oświaty z dnia 7
września 1991 r. ( z późniejszymi zmianami).
-Rozporządzenia MEN z 1 marca
2013r.w sprawie uzyskania stopnia
awansu zawodowego przez nauczyciela
( Dz. U.z dnia 26 marca 2013r.).
IX 2017 Zgromadzenie obowiązujących aktów prawnych, plan rozwoju zawodowego.
2. Opracowanie drogi rozwoju zawodowego.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego
z pomocą opiekuna stażu.
IX 2017 Opracowany plan rozwoju zawodowego.
Podpisanie kontraktu współpracy opiekun-stażysta.
3. Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania szkoły oraz obowiązującą dokumentacją. Samodzielne prowadzenie dziennika.
Zapoznanie się z dokumentami szkoły:
- Statut szkoły
- Wewnętrzny System Oceniania
-Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego
- Program wychowawczy
- Program profilaktyki
- Plan pracy szkoły. IX 2017 Oświadczenie znajomości
przepisów.

4. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole. Poznanie przepisów BHP oraz zasad z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Znajomość przepisów porządkowych obowiązujących nauczycieli np.
Plan dyżurów, obowiązki wychowawcy, opiekuna wycieczki.
Poznanie obowiązujących aktów prawnych.

- Procedury i instrukcje obowiązujące
w szkole.
- Szkolenie BHP. IX 2017 Oświadczenie znajomości
przepisów.

5. Dokumentowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.

Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy. Na bieżąco Teczka stażysty.
6. Sporządzenie sprawozdania
z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.
Opis realizacji planu zawodowego.
V 2018 Sprawozdanie z realizacji
Planu Rozwoju Zawodowego.
7. Złożenie wniosku
o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.
Sporządzenie wniosku.
Przygotowanie dokumentacji z odbytego stażu. V 2018 Wniosek oraz dokumentacja z realizacji stażu.

Zgodnie z: §6 ust. 2 pkt.2.

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż
LP.
ZADANIA DO REALIZACJI FORMY REALIZACJI TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1.
Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela. Obserwowanie zajęć co najmniej w wymiarze jednej godziny w miesiącu zgodnie z wytycznymi określonymi przez opiekuna stażu. Zwrócenie uwagi na warsztat nauczyciela (metody, formy, środki dydaktyczne).
Omówienie zajęć.
Raz
w miesiącu
Wnioski z obserwacji, notatki.

2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna lub innego nauczyciela.
Opracowanie scenariusza zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja.
Konsultacje merytoryczne z opiekunem stażu dotyczące analizy prowadzonych zajęć z uwzględnieniem ewaluacji celów ogólnych i operacyjnych.
Raz
w miesiącu Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi
do realizacji.
3. Uczestnictwo
w doskonaleniu zawodowym.

Udział w szkoleniach, konferencjach metodycznych oraz innych dostępnych metodach dokształcania.
Na bieżąco Zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy.
4. Prowadzenie dodatkowych zajęć fakultatywnych dla uczniów
Przygotowanie zajęć z języka angielskiego zgodnie z potrzebami lub zainteresowaniami uczniów w celu wyrównania braków lub poszerzenia wiedzy z owego przedmiotu. Na bieżąco Dziennik zajęć,
Scenariusze.

5.
Realizacja dodatkowych zadań w oparciu o plan roczny. Współorganizowanie oraz przygotowanie uczniów do konkursów językowych oraz uroczystości:
- Europejski Dzień Języków,
- świąteczny teleturniej z języka angielskiego Christmas Games, - szkolny konkurs z języka angielskiego, - Pokaż nam język Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego. IX 2017 –
V 2018 Teczka stażysty, scenariusze, zdjęcia.
6.

7.

Doskonalenie multimedialnych technik pracy.

Publikacja Planu Stażu Zawodowego Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
Tworzenie sprawdzianów, kart pracy, scenariuszy zajęć.
Wykorzystanie filmów, nagrań na zajęciach lekcyjnych.

Udostępnienie Planu Stażu Zawodowego
w sieci.
- portale internetowe dla nauczycieli,
(profesor.pl, literka.pl, edux.pl) Na bieżąco Prezentacja multimedialna.

Zgodnie z: §6 ust. 2 pkt.3.

Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

LP.
ZADANIA DO REALIZACJI FORMY REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1. Zdobywanie wiedzy w zakresie opiekuńczo-wychowawczych ucznia. Literatura pedagogiczna i psychologiczna.
Współpraca z nauczycielami, wychowawcami poszczególnych klas oraz z pedagogiem szkolnym. Wymiana doświadczeń. Na bieżąco Wyniki
ze współpracy
z uczniami.
2. Motywacja ucznia do nauki, kształtowanie autonomii
w zakresie nauki języka angielskiego. Przedstawienie uczniom różnych sposobów samodzielnego uczenia się. Na bieżąco Wyniki
ze współpracy
z uczniem, obserwacja, notatki.

3.

4.

Obserwowanie i analiza możliwości uczniów.

Analiza środowiska
rodzinnego ucznia.

Dostosowanie wymagań/ metod edukacyjnych do możliwości uczniów.
Rozmowę z samymi uczniami, rozmowę z rodzicami uczniów, wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym.
Przeprowadzenie testu diagnozującego.

Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego
z rodzicami lub opiekunami prawnymi ucznia
oraz zapoznanie z sytuacją rodzinną wychowanków. Współpraca z rodzicami. Informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniu się ucznia.
Analiza dokumentacji np. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub innych dokumentów wystawionych przez Poradnię
Psychologiczno –Pedagogiczną. IX 2016- VI 2017 Wyniki uczniów,
zapisy w dzienniku, notatki.

Zgodnie z: §6 ust. 2 pkt.4.

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

LP.
ZADANIA DO REALIZACJI FORMY REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1. Opanowanie umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
Omawianie i analiza prowadzonych zajęć. Na bieżąco Wykaz lekcji przeprowadzonych w obecności opiekuna stażu.
2. Udział
w wewnątrzszkolnym doskonaleniu oraz samokształcenie.
Uczestnictwo w szkoleniowych radach pedagogicznych.
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
- Plan rozwoju zawodowego nauczycieli,
-Niezbędnik metodyczny dla nauczycieli języków obcych w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej,
Według harmonogramu

IX 2017
XI 2017
Listy obecności.
Zaświadczenia.
3. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron. Analiza własnych lekcji, notatek, rozmów pohospitacyjnych.
Autorefleksja. Na bieżąco Wyniki pedagogiczne.
Wnioski do dalszej pracy.

_________________ _________________________
podpis stażysty zatwierdził

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.