X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35762
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans
na stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr Monika Misa
nauczyciel języka angielskiego i języka rosyjskiego
w Zespole Szkół w Dzwoli
czas trwania stażu: 01.09.2014 – 31.05.2017

Plan rozwoju zawodowego został opracowany w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

CELE:
1. Podniesienie efektywności moich działań dydaktycznych i wychowawczych.
2. Podniesienie jakości pracy szkoły.
3. Zdobycie stopnia nauczyciela dyplomowanego.

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

ZADANIA FORMY REALIZACJI
1. Wstępna analiza własnych umiejętności
2. Poznanie procedury awansu zawodowego oświatowego dotyczących awansu zawodowego
- śledzenie zmian w prawie oświatowym
3. Sporządzenie i przedstawienie planu rozwoju zawodowego do zatwierdzenia przez dyrektora szkoły
4. Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego
5. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
- uzyskanie oceny dorobku zawodowego
6. Wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego
- złożenie wniosku po zakończeniu stażu o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego

REALIZACJA WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA STOPNIA AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

§ 8 ust.2 pkt 1

„Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły”

1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły
- ewaluacja wybranych obszarów dydaktyczno-wychowawczych
- prowadzenie i analiza badań ankietowych wśród uczniów i rodziców dotyczących oceny pracy nauczyciela przedmiotu i wychowawcy
- analiza wniosków po hospitacjach dyrektora szkoły

2. Doskonalenie własnego warsztatu pracy
- powiększanie zaplecza samodzielnie przygotowanych trwałych środków dydaktycznych
- gromadzenie i aktualizowanie własnej biblioteczki przedmiotu: słowniki, literatura, itp.

3. Wzbogacanie metod i form pracy dydaktycznej
i wychowawczej
- wykorzystanie metod aktywizujących w procesie edukacyjnym
- praca z uczniem zdolnym
- praca z uczniem mającym problemy w nauce

4. Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli
- uczestniczenie w szkoleniowych radach pedagogicznych

5. Uczestnictwo w pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych
do potrzeb nauczyciela i szkoły
- udział w kursach doskonalących, konferencjach, warsztatach, szkoleniach, organizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli, wydawnictwa językowe itp.

6. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego i języka rosyjskiego
- studiowanie literatury i czasopism metodycznych
- wykorzystanie w pracy rozwiązań proponowanych w literaturze fachowej oraz źródłach internetowych

7. Rozwijanie zainteresowań i motywowanie młodzieży do nauki języka obcego
- przygotowanie uczniów do udziału w olimpiadach oraz szkolnych i pozaszkolnych konkursach językowych
- organizowanie i przeprowadzanie szkolnych konkursów języka angielskiego, języka rosyjskiego oraz konkursów kultury krajów anglojęzycznych

8. Prowadzenie pomiaru dydaktycznego
- przeprowadzanie testu diagnozującego poziom znajomości języka w poszczególnych klasach
- przygotowanie i przeprowadzenie próbnych sprawdzianów szóstoklasisty z języka angielskiego

9. Organizowanie przestrzeni edukacyjnej
- dbałość o estetykę sali lekcyjnej
- tworzenie gazetek tematycznych
- nadzór nad przygotowywaniem gazetek, dekoracji i wystaw przez uczniów okres stażu

10. Pogłębianie wiedzy i umiejętności wychowawczych
- podnoszenie kompetencji i umiejętności wychowawczych poprzez udział w różnych formach doskonalenia
- studiowanie literatury dotyczących spraw wychowawczych
- opracowanie planu wychowawczego klasy zgodnego z Programem wychowawczym szkoły

11. Uczestniczenie z uczniami w różnych formach kultury
- organizowanie wyjazdów i wyjść dydaktyczno-wychowawczych
- organizowanie wycieczek krajoznawczych dla swoich wychowanków

12. Wykonywanie dodatkowych zadań i funkcji w szkole
- udział w pracach komisji nadzorujących przebieg egzaminów zewnętrznych
- udział w pracach komisji konkursowych
-udział w pracach innych komisji i zespołów

12. Współpraca z rodzicami
- przeprowadzanie zebrań i indywidualnych spotkań z rodzicami
- utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami uczniów mających problemy w nauce
i sprawiających problemy wychowawcze
- pedagogizacja rodziców
- kontaktowanie rodziców z pedagogiem szkolnym

§ 8 ust.2 pkt 2

„Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej”

1. Pogłębianie wiedzy i umiejętności posługiwania się technologią komputerową i informacyjną
- uczestniczenie w kursach doskonalących, szkoleniach, warsztatach z zakresu technologii komputerowej i informacyjnej

2. Uczestniczenie w pozaszkolnym doskonaleniu zawodowym adekwatnie do potrzeb nauczyciela i szkoły
- uczestnictwo w szkoleniach metodycznych prowadzonych online

3. Umiejętne posługiwanie się komputerem w pracy dydaktycznej i wychowawczej
- przygotowywanie pomocy dydaktycznych i wychowawczych przy pomocy różnych programów komputerowych
- korzystanie z programów kalkulacyjnych przy sporządzaniu statystyk potrzebnych w pracy wychowawcy
- opracowywanie prezentacji multimedialnych
- przygotowanie narzędzi badawczych do sprawdzenia wiedzy i umiejętności językowych
- opracowanie projektów interdyscyplinarnych, uroczystości, regulaminów, konkursów, dyplomów, informacji dla rodziców

4. Wykorzystywanie nowoczesnej technologii na zajęciach z uczniami
- prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i projektora okres stażu przykładowe scenariusze zajęć
5. Wykorzystywanie zasobów Internetu i programów multimedialnych w pracy dydaktycznej i wychowawczej - wykorzystanie Internetu do kontaktu z innymi nauczycielami, wydawnictwami językowymi, instytucjami

- korzystanie z internetowych serwisów edukacyjnych związanych z nauką języka obcego, słowników i programów multimedialnych w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych
- prowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputera i Internetu
- opracowanie informacji o szkole w języku angielskim

6.Wdrażanie uczniów do wykorzystania technologii komputerowej i Internetu
- wykorzystywanie technologii komputerowej i zasobów Internetu w przygotowywaniu prezentacji językowych i innych prac
- korzystanie z poczty elektronicznej (przesyłanie prac przez uczniów)

§ 8 ust.2 pkt 3

„Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć”

1. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem zawodowym z innymi nauczycielami
- prowadzenie lekcji koleżeńskich dla innych nauczycieli języków obcych
- udostępnianie własnych materiałów i pomocy dydaktycznymi oraz materiałów ze szkoleń innym nauczycielom
- przygotowanie i prowadzenie szkoleniowego posiedzenia rady pedagogicznej

2. Publikowanie własnych materiałów dydaktycznych
- udostępnianie swoich materiałów dydaktycznych w edukacyjnych portalach internetowych

3. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli w ramach lekcji otwartych
- dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem

4. Współpraca z innymi nauczycielami w ramach prac zespołu nauczycieli jednego oddziału
- prowadzenie spotkań zespołu nauczycieli jednego oddziału jako wychowawca klasy
- prowadzenie dokumentacji wychowawcy (kontakty z dyrekcją, z innymi nauczycielami, z uczniami,
z rodzicami)

§ 8 ust.2 pkt 4a

„Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich”

1. Nabywanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań
- opracowanie i wdrożenie planu pracy wychowawczej klasy
- opracowanie programu zajęć języka angielskiego w przedszkolu; zaplanowanie i realizacja działań dydaktycznych służących kształtowaniu zaciekawienia innym językiem i kulturą oraz pozytywnemu nastawieniu do nauki języka obcego
- opracowanie i realizacja programu zajęć pozalekcyjnych zgodnych z potrzebami uczniów
- opracowanie programu "Bezpieczni w sieci" dla uczniów szkoły podstawowej

§ 8 ust.2 pkt 4c

„Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych”

1. Poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych
-zorganizowanie i prowadzenie nieodpłatnych zajęć pozalekcyjnych zgodnie z potrzebami uczniów
- organizowanie lub współudział w organizowaniu wycieczek szkolnych oraz imprez klasowych i szkolnych

2. Współorganizowanie uroczystości szkolnych i akademii
- przygotowanie odpowiednich scenariuszy
- przygotowanie uczniów do udziału w akademiach

3. Promowanie szkoły oraz talentu i osiągnięć wychowanków na szerszym forum
- przygotowanie i nadzorowanie przebiegu Konkursu Piosenki Angielskiej "Around the Music" o zasięgu powiatowym

4. Przygotowanie Dnia Języków Obcych
- zapoznanie z obyczajami krajów anglojęzycznych i Rosji
- wystawa i degustacja potraw
- konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych
- konkurs wiedzy o Rosji
- wystawa prac związanych tematycznie z nauką języków obcych

5. Włączanie się w ogólnopolskie programy i kampanie
- udział w różnego typu akcjach, np. "Sprzątanie świata", zbiórka zużytych baterii itp.

§ 8 ust.2 pkt 4e

„Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami”

1. Nawiązanie współpracy z wydawnictwami językowymi
- pozyskiwanie darmowych pomocy dydaktycznych, książek, filmów w języku obcym do biblioteki szkolnej
- pozyskiwanie darmowych nagród książkowych dla uczniów w ramach szkolnych konkursów językowych

2. Nawiązanie współpracy z lokalnymi organizacjami i instytucjami
- współorganizowanie akcji charytatywnych, takich jak: zbiórka żywności, zabawek, słodyczy itp.
- rozwijanie u dzieci zainteresowania literaturą (współpraca z Biblioteką Publiczną w Dzwoli)
- współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dzwoli (konkursy, projekty)
- działania profilaktyczne dotyczące m.in. bezpieczeństwa na drodze, zdrowego stylu życia oraz zagrożeń związanych z Internetem (współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna i Komendą Powiatową Policji w Janowie Lubelskim oraz Ośrodkiem Zdrowia w Krzemieniu)

3. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej
- organizowanie uroczystości szkolnych i środowiskowych

4. Współpraca z rodzicami
- prowadzenie pedagogizacji rodziców zgodnie z aktualnymi potrzebami
- zorganizowanie i prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców
- pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej, relacji w klasie

§ 8 ust.2 pkt 5

„Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony”

1. Poszerzenie wiedzy w zakresie umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży
- udział w warsztatach i szkoleniach dotyczących rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych lub wychowawczych
- samodzielne studiowanie literatury odnośnie w/w tematyki

2. Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych
- rozpoznanie, opis i analiza przypadku edukacyjnego lub wychowawczego
- znalezienie konstruktywnego rozwiązania i zastosowanie go
- współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz pedagogiem szkolnym

Niniejszy plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.