X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35764
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego

Nauczyciel stażysta: mgr Marlena Słodkiewicz
Miejsce stażu: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 48
Data rozpoczęcia: 01.09.2017 r.
Data zakończenia: 31.05.2018 r.
Opiekun stażu: mgr Małgorzata Biernacka

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
Cele ogólne na stopień nauczyciela kontraktowego:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrowcu Świętokrzyskim
a) przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły,
b) sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole,
c) przepisy dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.
2. Uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie ich z prowadzącym obserwowane zajęcia.
3. Prowadzenie zajęć z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły oraz omawianie ich z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone.
4. Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia nauczycieli oraz samokształcenie.

I. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
Zadania
1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Formy realizacji
•Zawarcie kontraktu pomiędzy stażystą a opiekunem stażu,
który określa zakres obowiązków stażysty,jak i opiekuna stażu.
Termin
09. 2017•
Sposób dokumentowania
Kontrakt zawodowy.
2. Zapoznanie z procedurą osiągania awansu zawodowego.
•Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego: Rozporządzenie MEN
z 1.03.2013 w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego nauczycieli – Dz. U. z dnia 26 marca 2013 r.
( Dz.U.2013.393)
•Tworzenie planu rozwoju zawodowego.
09. 2017
•Poprawnie sporządzony plan rozwoju zawodowego.
•Rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego w sprawie awansu zawodowego.
3. Zapoznanie się z oświatowymi aktami prawnymi.
•Analiza dokumentacji:
a)Ustawa o systemie oświaty,
b)Karta Nauczyciela,
c)Rozporządzenia MEN.
Okres stażu
•Notatki własne.
4. Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, dyżurami, zasadami współpracy Dyrektora z pracownikami.
•Udział w posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
09. 2017
•Podpis na liście obecności.
5. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji.
•Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej (dziennik zajęć).
09/10. 2017 oraz okres stażu
•Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej. Wpisy
w dziennikach.
6. Poznanie dokumentów obowiązujących w szkole.
•Analiza dokumentacji:
a)Statut szkoły,
b)Szkolny program wychowawczy,
c)Przedmiotowy System Oceniania.
d)Regulaminów pracy i innych
Okres stażu
•Notatki własne z analizy dokumentacji.
7. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.
•Udział w Radach Pedagogicznych i zespołach przedmiotowych.
09. 2017 oraz okres stażu
•Lista obecności na radach i zespołach przedmiotowych.
8. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa
i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciwpożarowymi.
•Przepisy BHP, instrukcja przeciwpożarowa.
09/10. 2017
•Notatki własne.
9. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.
•Gromadzenie dokumentów, działań, scenariuszy, zaświadczeń.
•Analiza własnych działań
Okres stażu
•Teczka stażysty.
10. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły.
•Autorefleksja,opis realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju.
05. 2018
•Sprawozdanie z realizacji stażu.
11. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
na stopień nauczyciela kontraktowego
•Złożenie wniosku
05.2018
•Wniosek.
II. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły:
Zadania
1. Opracowanie rocznych planów pracy z zajęć kształtujących kreatywność
Formy realizacji
•Opracowanie i realizowanie planów pracy na rok szkolny 2017/ 2018.
Termin
09. 2017
Sposób dokumentowania
•Roczne plany pracy z zajęć kształtujących kreatywność
2. Doskonalenie warsztatu pracy.
•Wzbogacanie warsztatu pracy w różne pomoce dydaktyczne.
•Studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej.
Okres stażu
•Pomoce dydaktyczne.
•Notatki własne
3. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych.
•Współpraca z nauczycielami
•Dzielenie się doświadczeniami, analiza i samoocena.
Okres stażu
•Kontakty interpersonalne z nauczycielami.
4. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym
i samokształceniu.
•Kursy metodyczne, szkolenia, warsztaty, seminaria, aktywny udział we wszystkich dostępnych formach dokształcania.
•Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych.
Okres stażu
•Zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy.
•Podpis na liście obecności potwierdzający udział w szkoleniowych radach pedagogicznych .
5. Pomoc w nauce i wyrównywaniu braków szkolnych.
•Pomoc dzieciom w odrabianiu zadań domowych.
•Praca z dziećmi słabszymi.
•Organizowanie gier i zabaw klasowych
Okres stażu
•Potwierdzenie opiekuna stażu.
6. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej. Wykorzystanie nowych technologii do pracy z uczniem.
•Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, Internetu w pracy nad rozwojem zawodowym.
•Wykorzystanie technologii komputerowej podczas przygotowania zajęć oraz pomocy dydaktycznych
dla uczniów.
•Publikacja w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego.
Okres stażu
•Scenariusze lekcji
•Zaświadczenie o publikacji planu
7. Wstępna ocena własnych umiejętności
•Określenie mocnych i słabych stron własnej pracy, analiza własnych lekcji, notatek.
Okres stażu
•Wdrażanie wniosków do planu rozwojowego.
III. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów:
Zadania
1. Nawiązanie współpracy z wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem, psychologiem szkolnym.
Formy realizacji
•Rozmowy z wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem, psychologiem szkolnym.
Termin
Okres stażu
Sposób dokumentowania
•Potwierdzenie opiekuna stażu
•Rozmowy z wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem, psychologiem szkolnym
2. Zapoznanie się z Programem Wychowawczym i Profilaktycznym Szkoły
•Analiza Programu Wychowawczego i Profilaktycznego.
09. 2017
•Notatki własne.
3. Integrowanie się ze środowiskiem szkolnym
•Współpraca w organizowaniu uroczystości i imprez okolicznościowych.
•Promocja placówki w lokalnej prasie, mediach
•Współtworzenie strony internetowej
Okres stażu
•Zdjęcia z imprez szkolnych
•Zamieszczanie artykułów prasowych i zdjęć w prasie
•Zamieszczanie artykułów i zdjęć na stronie internetowej szkoły
IV. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć:
Zadania
1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
lub innego nauczyciela.
Formy realizacji
•Obecność na lekcjach i obserwacja zajęć.
Termin
Raz w miesiącu
Sposób dokumentowania
•Arkusze obserwacji lekcji, notatki własne.
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora.
•Opracowanie scenariusza zajęć (konspekt), konsultacje.
Raz w miesiącu
•Konspekty zajęć, arkusze hospitacji
•Wnioski i uwagi do realizacji na przyszłość.
3. Analiza i samoocena umiejętności pedagogicznych.
•Analiza własnych lekcji, notatek i rozmów pohospitacyjnych.
Okres stażu
•Wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć.

Opracowała: Zatwierdzam do realizacji:
mgr.................................
Ostrowiec Świętokrzyski
dn..................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.