X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35751
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Justyny Peszel- Kurzawa

nauczyciela mianowanego ubiegającego się
o stopień nauczyciela dyplomowanego

na okres od 1 września 2014 do 31 maja 2017 r.

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:
Justyna Peszel- Kurzawa
Nazwa placówki, w której nauczyciel odbywa staż:
Publiczne Przedszkole im. Wróbelka Elemelka we Wróblewie

Cele wyznaczające kierunki działania w realizacji zadań w okresie stażu:

Cele główne:
- rozwój kompetencji nauczyciela
- zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Cele operacyjne:
- poznawanie dokumentów programowych przedszkola
- realizowanie zadań wynikających z potrzeb placówki
- uczestniczenie w formach doskonalenia, służących własnemu rozwojowi
- doskonalenie warsztatu i metod pracy

Plan oparty został na Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli ( Dz. U. z 2013 r., poz. 393) i obowiązującej Karcie Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn, zm.)

§ 8 ust.2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
L.p. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1.

Poznanie procedury awansu zawodowego

Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań przedszkola. - Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.
-Zapoznanie się z materiałami publikowanymi na stronach internetowych MEN.
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
- Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach i konferencjach dotyczących awansu zawodowego.
-Zapoznanie się z dokumentami przedszkola: program wychowawczy, program profilaktyczny, statut przedszkola, koncepcja pracy, roczny plan pracy przedszkola.
VIII/IX 2014

IX 2014

Cały okres stażu

wrzesień – październik każdego roku stażu Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu

Plan rozwoju zawodowego

Zaświadczenia
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju - Założenie teczki „ Awans zawodowy”

- Gromadzenie dokumentacji
IX 2014

Cały okres stażu
Teczka „Awans zawodowy”
3. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego - Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju 1.05.2017 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
4. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu. -Aktywny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkolnej
- Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych ( warsztaty, kursy, konferencje).
- Udział w szkoleniowych
Radach Pedagogicznych
Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu Potwierdzenie dyrektora

Zaświadczenia, potwierdzenia uczestnictwa

Referaty, potwierdzenie dyrektora
5. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej oraz interesujących artykułów w czasopismach pedagogicznych, poszukiwanie nowości wydawniczych.
- Czytanie literatury, czasopism pedagogicznych Cały okres stażu Wykaz bibliografii
6. Stosowanie różnorodnych metod pracy. Uatrakcyjnienie i wzbogacenie zajęć poprzez stosowanie różnych metod pracy.
- Zajęcia i zabawy Cały okres stażu

Potwierdzenie dyrektora, scenariusze
7. Organizacja uroczystości i udział dzieci w konkursach przedszkolnych - Udział dzieci w konkursach międzyprzedszkonych, organizowanych przez oddziały przedszkolne na terenie Gminy Wróblew, Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Publiczne Przedszkole we Wróblewie.
- Koordynowanie i organizowanie uroczystości przedszkolnych Cały okres stażu Potwierdzenie dyrektora,
zdjęcia
9. Aktywna realizacja zadań opiekuńczych i wychowawczych - Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców
- Organizowanie wycieczek do teatru, leśniczówki w Oraczewie , Komendy Straży Pożarnej w Sieradzu itp.
- Pedagogizacja rodziców- warsztaty i szkolenia dla rodziców. 2014/ 2015 Potwierdzenie dyrektora
§ 8 ust.2 pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej. - Opracowywanie scenariuszy zajęć, scenariuszy uroczystości, referatów, kart pracy, dyplomów, zaproszeń, ankiet, ogłoszeń, oraz wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym.

- Przygotowanie pomocy dydaktycznych.

- Systematyczne prowadzenie strony internetowej przedszkola, zamieszczanie informacji z życia grupy przedszkolnej. Cały okres stażu

Cały okres stażu

Referaty, informacje
Cały okres stażu
Wymienione materiały

Potwierdzenie dyrektora

Potwierdzenie dyrektora

2. Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła informacji. - Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych

- Śledzenie aktualności na portalach internetowych

- Przygotowanie pomocy dydaktycznych

- Udział w systematycznym uaktualnianiu strony internetowej przedszkola

- Przygotowywanie materiałów z życia grupy
- Publikacja scenariuszy zajęć na stronie internetowej przedszkola. Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Notatki, wydruki

Notatki, wydruki

Przykładowe historyjki obrazkowe, scenariusze, karty pracy

Potwierdzenie dyrektora

3 Poszerzanie wiedzy informatycznej i wykorzystywanie jej w codziennej pracy. - Samokształcenie i dokształcanie się w zakresie obsługi komputera Cały okres stażu

Zaświadczenia, dokumentacja.
§ 8 ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Wymiana doświadczeń na Radach Pedagogicznych.  Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, przekazywanie uwag i materiałów tematycznych na posiedzeniach rady, protokółowanie Rad Pedagogicznych.
 Prowadzenie szkoleniowych Rad pedagogicznych. Zgodnie z terminami posiedzeń Rady Pedagogicznej Zapisy w księdze protokołów
2. Prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli. - Organizacja i prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli Cały okres stażu Scenariusze zajęć
3. Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystanie przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych. - Opracowywanie scenariuszy i innych materiałów, dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach, wymiana doświadczeń z nauczycielami.
- Zamieszczenie na stronie internetowej przedszkola artykułów na temat muzykoterapii oraz roli zabaw w kształtowaniu pozytywnych postaw dziecka w wieku przedszkolnym Cały okres stażu Potwierdzenie dyrektora, przykładowe materiały
4. Pełnienie funkcji opiekuna nauczyciela stażysty - Pomoc w realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans na nauczyciela kontraktowego.
- Obserwacja zajęć nauczyciela stażysty, prowadzenie zajęć pokazowych dla stażysty
- Opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty. Od 1. IX 2014
do 31.V.2015 Potwierdzenie dyrektora,
5. Organizowanie zajęć otwartych i uroczystości okolicznościowych dla rodziców. - Opracowanie scenariuszy, prowadzenie zajęć otwartych i imprez okolicznościowych. Cały okres stażu Potwierdzenie dyrektora, scenariusze

§ 8 ust.2 pkt.4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie i wdrożenie programu edukacyjnego „ Bezpiecznym być i zdrowo żyć”
-Wdrożenie projektu we własnej grupie Rok szkolny 2014/2015 Projekt edukacyjny, potwierdzenie dyrektora
2. Opracowanie i wdrożenie programu edukacyjnego dotyczącego rozwijania zdolności plastycznych dzieci.

• Wdrożenie do pracy według potrzeb nauczycieli poszczególnych grup Rok szkolny 2015/2016 Projekt edukacyjny, potwierdzenie dyrektora
3. Opracowanie i wdrożenie programu edukacyjnego dotyczącego rozwijania sprawności ruchowej dzieci.
• Wdrożenie do pracy według potrzeb nauczycieli poszczególnych grup. Rok szkolny 2016/2017 Projekt edukacyjny, potwierdzenie dyrektora

§ 8 ust.2 pkt.4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. - Aktywny udział w kursach doskonalących, konferencjach metodycznych, szkoleniach, warsztatach Cały okres stażu Zaświadczenia, potwierdzenia
2. Doskonalenie własnych kompetencji zawodowych, wzbogacające metody i formy pracy z dziećmi. - Udział w radach szkoleniowych i poza przedszkolnych formach doskonalenia.
-Wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy z dziećmi oraz we współpracy z rodzicami i nauczycielami placówki. Cały okres stażu Opis i analiza zdobytej wiedzy
3. Organizacja imprez, akcji, uroczystości przedszkolnych. -Organizacja imprez, akcji, uroczystości dla dzieci i rodziców Wg harmonogramu uroczystości przedszkolnych Zdjęcia, scenariusze
4. Przygotowywanie dzieci do udziału w międzyprzedszkolnych i wewnątrzprzedszkolnych konkursach artystycznych (plastycznych, muzycznych, recytatorskich)  Udział dzieci w ogólnopolskich konkursach artystycznych.
 Organizowanie i współorganizowanie konkursów dla dzieci w przedszkolu oraz konkursów międzyprzedszkolnych. Cały okres stażu zdjęcia, dyplomy, potwierdzenia uczestnictwa
5. Organizacja wycieczek przedszkolnych. - Organizowanie wyjazdów i wycieczek przedszkolnych
- Organizacja wyjść do lokalnych placówek kulturalnych,
Wg potrzeb Karty wycieczek, zapisy w dzienniku zajęć

§ 8 ust.2 pkt.4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
1. Współpraca z rodzicami. Zachęcanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola -Harmonogram współpracy z rodzicami.
-Prowadzenie zajęć otwartych
-Organizowanie uroczystości przedszkolnych.
- organizowanie wycieczek przedszkolnych
- prowadzenie zebrań z rodzicami
-pedagogizacja rodziców
-Prowadzenie „Kącika dla rodziców” Cały okres stażu Harmonogram współpracy, scenariusze zajęć i uroczystości, referaty, listy obecności, zdjęcia
2. Współpraca z Biblioteką Publiczną we Wróblewie - Poznanie pracy bibliotekarza
- Udział w akcji „ Cała Polska Czyta Dzieciom”, oraz w „Tygodniu Bibliotek”
- Wypożyczanie książek do wspólnego czytania Cały okres stażu Potwierdzenie dyrektora biblioteki,
sprawozdanie zdjęcia zapisy w dzienniku
3. Współpraca z Komendą Policji w Błaszkach -Zorganizowanie spotkania z policjantem, prelekcja na temat: ,,Bezpieczny przedszkolak” Cyklicznie , wg potrzeb Potwierdzenie dyrektora, zdjęcia, podpis w dzienniku zajęć.
4. Współpraca z Państwową Strażą Pożarną w Sieradzu - zorganizowanie wycieczki do Straży Pożarnej w Sieradzu Cały okres trwania stażu Zdjęcia
,sprawozdanie
5. Współpraca z oddziałami przedszkolnymi na terenie Gminy Wróblew - udział w konkursach zewnątrzprzedszkolnych Cały okres trwania stażu, wg zaproszeń Potwierdzenie
6. Współpraca z Poradnia Stomatologiczną we Wróblewie - przegląd uzębienia, wycieczka do Poradni, zwiedzanie gabinetu, pogadanka W ciągu całego trwania stażu Sprawozdanie, zdjęcia
7. Współpraca z Urzędem Pocztowym we Wróblewie - wycieczka na pocztę, zwiedzanie urzędu, poznanie pracy listonosza W ciągu trwania stażu Sprawozdanie , zdjęcia
8. Współpraca z władzami lokalnymi -Udział przedstawicieli Urzędu Gminy w uroczystościach przedszkolnych
Cały okres stażu Scenariusz uroczystości, zdjęcia
9. Nawiązanie współpracy z nadleśnictwem Oraczew -zorganizowanie wycieczki do leśniczówki w Oraczewie, zwiedzanie leśniczówki, spacer po lesie. cyklicznie Potwierdzenie dyrektora, zdjęcia, sprawozdanie
10. Współpraca z GOK we Wróblewie - współorganizowanie uroczystości przedszkolnych
Cały okres stażu Potwierdzenie dyrektora, scenariusze, zdjęcia
11. Zorganizowane akcji zbiórki makulatury - zbieranie makulatury i nakrętek cyklicznie Potwierdzenie dyrektora, zdjęcia

§ 8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1. Opis i analiza dwóch przypadków edukacyjnych bądź wychowawczych. - Zdiagnozowanie wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych
-Ustalenie metod pracy z dziećmi i opis podjętych działań
-Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu
-Uzyskane rezultaty i wnioski końcowe Cały okres stażu Opracowane materiały

Plan ma formę otwartą, dopuszcza się nanoszenie modyfikacji dotyczących podejmowanych zadań,
form ich realizacji czy też dokumentowania, w zależności od wynikających potrzeb placówki.

Przedkładam do zatwierdzenia : Zatwierdzam :

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.