X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35750
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko: mgr Magdalena Tkaczuk
Miejsce pracy: Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamiennej Nowej
Dyrektor: mgr Krystyna Usewicz
Data rozpoczęcia stażu: 04.09.2017 r.
Data zakończenia stażu: 04.05.2020 r.

Posiadane kwalifikacje:
studia magisterskie na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna,
studia podyplomowe na kierunku Język angielski w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej;

Cel główny:
• Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Cele szczegółowe:
• Poszerzanie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy szkoły oraz określenie możliwości podejmowania działań w ich zakresie poprzez uczestnictwo w pracy organów szkoły.
• Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe.
• Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań.
• Aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu szkoły.
• Rozszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań a także oceniania ich skuteczności i dokonywanie zmian w tych działaniach.
(§ 7 ust.2 pkt 1)
DZIAŁANIA I ZADANIA NAUCZYCIELA
FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA TERMIN REALIZACJI
1.Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
• Ustawa o systemie oświaty,
• Karta Nauczyciela,
• Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
• Rozporządzenie MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

biblioteczka

biblioteczka

na bieżąco

wrzesień 2017

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.

Sporządzenie kontraktu.

Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.

Obserwacje zajęć prowadzonych przez
opiekuna stażu lub innych nauczycieli.

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.

Plan rozwoju zawodowego
Kontrakt o wzajemnej współpracy między nauczycielem stażystą a opiekunem

Harmonogram

Arkusze obserwacji zajęć (wnioski)

Scenariusze zajęć (analiza zajęć)

wrzesień 2017

wrzesień 2017

cały okres stażu
1 raz w semestrze
cały okres stażu
1 raz w semestrze
3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

4.Uczestniczenie w pracach szkoły związanych z realizacją zadań, dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych.
Udział w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego: w kursach, szkoleniach, warsztatach organizowanych przez różne instytucje .

Współpraca w przygotowaniu uroczystości i imprez szkolnych.
Zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach itd., zgromadzone materiały

Scenariusze uroczystości i imprez, dokumentacja zdjęciowa

cały okres stażu

cały okres stażu/ wg potrzeb

5. Doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy.

Utworzenie własnej biblioteczki metodyczno- przedmiotowej, analiza literatury fachowej i nowości pedagogicznych.

Utworzenie własnej bazy materiałów dydaktycznych – opracowanie własnych pomocy.

Opracowanie kontraktów współpracy z rodzicami,

Zbiór materiałów, zgromadzona literatura – lista książek, karty pracy, scenariusze, pomoce dydaktyczne
Wersja elektroniczna w komputerze

wzory dokumentów
cały okres stażu

cały okres stażu

wrzesień 2017

6. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej.

Prowadzenie dzienników zajęć.

Opracowanie narzędzi diagnozujących. Przygotowanie programu i planów miesięcznych.

Analiza procesu wspomagania rozwoju uczniów.

Dzienniki zajęć

Karty obserwacji i diagnozy,
program ogólny, plany miesięczne

Sprawozdania ogólne za każdy semestr

cały okres stażu

wrzesień 2017
do końca września każdego roku

pod koniec każdego semestru

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
(§ 7 ust. 2 pkt 2)

DZIAŁANIA I ZADANIA NAUCZYCIELA
FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA TERMIN REALIZACJI

1. Poznanie środowiska dzieci . Nawiązanie współpracy z rodzicami.

Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych. Poznanie sytuacji rodzinnej podopiecznych – spotkania z rodzicami, rozmowy indywidualne.

Praca indywidualna z uczniami mającymi trudności. Praca indywidualna z dziećmi z orzeczeniami, opiniami. Zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania.

Kontrakt, notatki własne.
Protokoły spotkań z rodzicami

Zapisy w dziennikach

cały okres stażu
wg potrzeb

cały okres stażu

2. Rozpoznanie potrzeb dzieci.

Indywidualizacja nauczania ( stosowanie różnorodnych metod nauczania).
Współpraca z wychowawcami.
Uwzględnianie zaleceń poradni PPP.
Współpraca z rodzicami (kontakty indywidualne, zajęcia otwarte).

Notatki własne, kontrakty, scenariusze zajęć
cały okres staż
wg potrzeb

3.Współpraca z PPP.

Analiza opinii i orzeczeń dzieci badanych przez PPP. Wykorzystanie zawartych w nich wskazówek i zaleceń.
Wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych i edukacyjnych.

Tematy w dzienniku zajęć, karty terapii, karty IPET

Zajęcia proponowane przez PPP

cały okres stażu

wg potrzeb

Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej.
(§ 7 ust. 2 pkt 3)

DZIAŁANIA I ZADANIA NAUCZYCIELA
FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA TERMIN REALIZACJI

1. Wykorzystanie znajomości obsługi komputera w pracy nauczyciela.
Wykorzystanie komputera w pracy zawodowej i życiu codziennym - przygotowywanie dokumentów (plan rozwoju zawodowego, wnioski, konspekty zajęć).
Opracowanie materiałów dydaktycznych ( teksty ćw., skany, fiszki itd.).
Tworzenie i wykorzystanie na zajęciach narzędzi multimedialnych, programów edukacyjnych.
Wykorzystanie zasobów Internetu do przygotowania zajęć (opracowania plastyczne, ćw. językowe).

Przygotowywanie wystroju Sali klasowej– gazetki ścienne.

Zamieszczenie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej.
Cała dokumentacja procedury awansu zawodowego

Zawartość tabletu go clewer z aplikacjami dla dzieci oraz wirtualna biblioteczka własna

Zdjęcia gazetek

Strona internetowa
cały okres stażu

cały okres stażu

wg potrzeb

wrzesień 2017

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej oraz postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
(§ 7 ust.2 pkt 4)

DZIAŁANIA I ZADANIA NAUCZYCIELA
FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA TERMIN REALIZACJI

1. Dzielenie się wiedzą.
Prezentowanie prezentacji multimedialnych podczas spotkań z rodzicami.
Przygotowanie i uczestnictwo w spotkaniach z rodzicami w ramach udzielania pomocy dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, opiekuńczych, zdrowotnych i wychowawczych.

Prezentacje

Protokoły ze spotkań

cały okres stażu
wg potrzeb

wg potrzeb

2. Realizowanie zadań opiekuńczo -wychowawczych podczas pracy z dziećmi.
Współpraca z rodzicami, wychowawcami. Uwzględnianie uzyskanych informacji w pracy z dziećmi.

Dokumentacja na kartach diagnozy, notatki

cały okres stażu

4. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
Gromadzenie i studiowanie literatury.

Korzystanie z publikacji w Internecie.

Lista książek, notatki własne

Biblioteczka wirtualna
własna

cały okres stażu

cały okres stażu

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
(§ 7 ust. 2 pkt 5)

DZIAŁANIA I ZADANIA NAUCZYCIELA
FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA TERMIN REALIZACJI

1. Znajomość prawa oświatowego.
Analiza aktów prawnych.
Aktualizowanie wiedzy dotyczącej przepisów prawa oświatowego - śledzenie stron internetowych MEN.

Notatki własne, stosowanie poznanych przepisów w praktyce

cały okres stażu

2. Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.
Analiza dokumentacji szkoły
Uczestnictwo w spotkaniach Rady Pedagogicznej.
Udział w zespole do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Notatki własne

Podpisy pod listą obecności na zebraniach RP
Podpisy na kartach IPET,
Protokoły z zebrań

cały okres stażu

wg potrzeb

wg potrzeb

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (z późn. zm.). Na podstawie art. 9 ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.)

Opracowała:

Magdalena Tkaczuk

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.