X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35699
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko: EwelinaWawryszuk
Miejsce pracy: Publiczne Przedszkole nr1 w Parczewie
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego
Opiekun stażu: mgr Renata Iwaszko
Imię i nazwisko dyrektora przedszkola: Marzanna Panasiuk
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012r.
Data zakończenia stażu: 31.05. 2015r.

Jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego z siedmioletnim stażem pracy. Posiadam kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowania przedszkolnego.
Pracę w zawodzie nauczyciela rozpoczęłam w 2008r. w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Parczewie, gdzie w roku 2009 otrzymałam stopień awansu nauczyciela kontraktowego. Dbając o swój rozwój zawodowy postanowiłam dążyć do realizacji kolejnego stopnia awansu poprzez odbycie stażu na nauczyciela mianowanego w w/w placówce.
Staż rozpoczęłam od sformułowania planu rozwoju zawodowego, który pomógł mi w skutecznym i efektywnym odbyciu go.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego sporządziłam na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 393).
Poniżej przedstawiam sprawozdanie z działań, które zrealizowałam w trakcie trwania stażu na stopień nauczyciela mianowanego.

W ramach realizacji zadań wynikających z §7, ust. 2, pkt. 1, dotyczących umiejętności organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Poznanie procedury awansu zawodowego.
Pierwszą czynnością jaką podjęłam rozpoczynając staż oraz służącą jego poprawnej realizacji było zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego regulującymi procedurę awansu zawodowego.
Dokonałam wnikliwej analizy przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego tj.: Rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu oraz adekwatnych fragmentów Karty Nauczyciela z dn. 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami. Ponadto korzystałam ze wskazówek zamieszczanych przez portale internetowe (Internetowa Witryna MEN: www.men.gov.pl) poświęcone awansowi, jak również fachowych czasopism: „Doradca Nauczyciela Przedszkola”, „Bliżej Przedszkola”.
Napisałam plan rozwoju zawodowego i wraz z wnioskiem o zaakceptowanie tego planu złożyłam do Pani dyrektor.
Znajomość przepisów prawa oświatowego pozwoliła mi na zrozumienie procedury awansu zawodowego, a tym samym ułatwiła mi przygotowanie planu rozwoju zawodowego oraz jego realizację.
Wzięłam udział w szkoleniu „Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego” organizowanym przez WODN KURSOR w Lublinie, gdzie nabyłam informacji na temat sposobów sporządzania sprawozdania z realizacji planu zawodowego, przygotowania do egzaminu oraz prezentacji dorobku zawodowego.

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Kolejnym zadaniem było podjęcie współpracy z opiekunem stażu panią Renatą Iwaszko. Jasno sformułowane zasady współpracy nakreślone zostały we wspólnym kontrakcie. Opracowany przeze mnie projekt planu rozwoju zawodowego przedyskutowałam z opiekunką stażu.
Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu. Okazały się one dla mnie bardzo wartościowe. Pozwoliły mi poznać warsztat pracy doświadczonego nauczyciela. Szczególną uwagę zwracałam na stosowane metody, formy pracy, rodzaje środków dydaktycznych, wykorzystanie czasu zajęć, na atmosferę panującą w ich trakcie, a także na stosunek nauczyciela do dzieci. Otrzymałam również cenne wskazówki dotyczące utrzymywania porządku i dyscypliny podczas zajęć. Dowiedziałam się jak należy odpowiednio sterować i modulować głos. Wszystkie nabyte informacje i umiejętności okazały się być bardzo pomocne i w miarę możliwości były wykorzystywane w prowadzonych przeze mnie zajęciach.
Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu. Na bieżąco omawiałam i analizowałam z nim ich przebieg. Chętnie i z uwagą wysłuchiwałam opinii oraz korzystałam ze wskazówek dotyczących sposobu organizacji zajęć, opracowywania scenariuszy zajęć itp. Te uwagi okazały się niezwykle cenne, gdyż wyznaczały te obszary mojego działania, w których powinnam dokonać korekty.
Analiza literatury fachowej.
Warsztat swojej pracy dydaktycznej doskonaliłam gromadząc i studiując wiele pozycji z literatury oraz czasopism pedagogicznych. W dużym stopniu ułatwiały mi one pracę z dziećmi, dawały wiele wskazówek metodycznych do pracy dydaktycznej i wychowawczej. Szczególnie ważne były dla mnie następujące pozycje:
„Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata” – M. Kielar – Turska
„Inteligencje wielorakie. Teoria w praktyce” – H. Gardner
„Metoda W. Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka” – M. Bogdanowicz, B. Kisiel
„ Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały i jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły.”- A. Faber, E. Mezlish
„Przykłady metod aktywizujących” Agata Jacewicz
Dzięki nim pogłębiłam swoją wiedzę na temat rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym oraz poznałam nowe metody wspierania ich w tym rozwoju, co jest dla mnie głównym celem w pracy nauczycielki.
Ze względu na prowadzenie przeze mnie zajęć z zakresu terapii logopedycznej, z dużym zaangażowaniem studiowałam literaturę w tym zakresie. A należały do niej m.in.:
„Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola” – G. Demel
„Jak usuwać seplenienie i inne wady wymowy” – D. Antos, G. Demel, I. Styczek
„Terapia dziecka z wadą wymowy” – H. Rodak
Z wymienionych pozycji zaczerpnęłam wiele pomysłów do pracy terapeutycznej z dziećmi z wadami wymowy. Pomogły mi one właściwie zaplanować i przeprowadzić terapię logopedyczną dla dzieci z różnymi wadami wymowy.
W mojej bibliotece znalazło się również wiele książek podsuwających pomysły na zabawy rozwijające dla małych dzieci, np.:
„W co się bawić z dziećmi?” – M. Bogdanowicz
„Świetne zabawy dla małych dzieci” – R. Piece
Były one cennym źródłem atrakcyjnych pomysłów zabaw dla dzieci, które lubią dużą różnorodność.
Studiowałam wybrane pozycje literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej, gromadząc i aktualizując własną biblioteczkę pedagogiczną. Czytałam i korzystałam z czasopism pedagogicznych prenumerowanych w przedszkolu tj. „Bliżej przedszkola”, „Doradca Nauczyciela Przedszkola”, „Wychowanie w przedszkolu”.
Regularnie odwiedzałam strony i portale internetowe przeznaczone dla nauczycieli przedszkola: www.oświata.abc.com.pl, www.edukacja.pl, www.literka.pl, www.edux.pl, www.edu.trendy.pl, www.edukacja.pl, www.cea.art.pl, www.men.gov.pl..
Zdobytą wiedzę wykorzystywałam w planowaniu procesu dydaktyczno – wychowawczego. Stosowałam aktywizujące metody pracy z dziećmi; ruch rozwijający wg W. Sherborne, Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz, pedagogika zabawy KLANZA – metoda twórczej ekspresji i swobodnej zabawy, „Zabawa w czytanie” z wykorzystaniem elementów metody naturalnej nauki czytania wg Ireny Majchrzak – „Wprowadzenie dzieci
w świat pisma”. Metody te wspomagają rozwój dziecka i jego naturalną aktywność sprzyjają samodzielności, aktywizują myślenie, mobilizują do działania, rozwijają umiejętność współpracy oraz uczą przez zabawę. Ponadto wykorzystywałam zgromadzoną literaturę do opracowywania planów pracy wyrównawczo – dydaktycznej oraz planów pracy z dziećmi zdolnymi. Tworzyłam również ciekawe i atrakcyjne scenariusze imprez przedszkolnych i okolicznościowych. W efekcie wszystkie te działania podniosły jakość prowadzonych przeze mnie zajęć edukacyjnych oraz jakość mojej pracy zawodowej.

Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola.
Od początku swojej pracy w przedszkolu systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe celem doskonalenia procesu dydaktycznego. Tematykę warsztatów, szkoleń, kursów, seminariów szukałam i wybierałam pod kątem przydatności i atrakcyjności. W trakcie trwania stażu ukończyłam:
„Przedszkolne teatrzyki z oprawą muzyczną dla dzieci” – szkolenie w CRiE Champion Lublin
„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” – Rok Korczaka na zajęciach muzycznych – szkolenie w CRiE Champion Lublin
„Układy ruchowo – taneczne do muzyki poważnej” – szkolenie w CRiE Champion Lublin
„W krainie papieru – zabawy ruchowe do wierszy i piosenek z wykorzystaniem różnych form papieru” – warsztaty metodyczne ODM Metris
Dzięki powyższym szkoleniom uzupełniłam podstawową wiedzę i umiejętności muzyczne, niezbędne do zrozumienia języka muzyki w stopniu umożliwiającym realizację elementarnych zadań muzycznych z dziećmi w przedszkolu. Poznany repertuar muzyczny i sposoby jego opracowania, starałam się włączyć do własnej pracy dydaktycznej z dziećmi.
W celu podniesienia swoich kompetencji wychowawczych wzięłam udział w następujących formach doskonalenia zawodowego:
„Nauczyciele i rodzice – sprzymierzeńcy w edukacji i wychowaniu” – konferencja metodyczna Wydawnictwa Szkolnego PWN – wykład Doroty Zawadzkiej
„Trudne zachowania u dzieci w wieku przedszkolnym” – szkolenie CRiE Champion Lublin
„Zły dotyk”
„Ciekawe metody i formy pracy z dzieckiem w przekazywaniu mu jego praw i obowiązków zawartych w kodeksie grupy i Karcie Praw Dziecka”
Szkolenia te pozwoliły mi wzbogacić swoją wiedzę z zakresu radzenia sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo, oraz podsunęły nowe pomysły i sposoby współpracy z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

Ze względu na to, iż prowadzę w przedszkolu zajęcia z zakresu terapii logopedycznej, ciągle poszukuję nowych pomysłów oraz metod do pracy z dziećmi. Swój warsztat pracy w tej dziedzinie wzbogaciłam uczestnicząc w następujących szkoleniach:
„Mowa bezdźwięczna i opóźniony rozwój mowy – istota zaburzeń i program terapii” – Instytut Edukacji Logopedycznej w Nałęczowie
„Seplenienie – istota zaburzenia i program terapii” – Instytut Edukacji Logopedycznej w Nałęczowie
„Logopedyczne zabawy grupowe na cztery pory roku” – CRiE Champion Lublin
W roku szkolnym 2014/2015 prowadziłam zajęcia rewalidacyjne z dzieckiem z niedosłuchem w stopniu umiarkowanym. Chcąc lepiej pomóc dziecku oraz zrozumieć świat z perspektywy dziecka niedosłyszącego ukończyłam kurs kwalifikacyjny z „Surdopedagogiki”. Dzięki niemu mogę w większym stopniu spełniać jego specjalne potrzeby, oraz podzielić się swoją wiedzą z wychowawcami dziecka w grupie.
W trakcie odbywania swojego stażu starałam się doskonalić także swój warsztat dydaktyczny poprzez udział w następujących formach doszkalania:
„Wspomaganie pamięci u dzieci” – CRiE Champion Lublin
„Zaczęło się od kółka – magiczne, matematyczne zabawy” – MAC Edukacja
„Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych w przedszkolu” – CRiE Champion Lublin
„Edukacja zdrowotna w wychowaniu przedszkolnym” – CRiE Champion Lublin
„Jak rozwijać samodzielność i kreatywność u dzieci” – CRiE Champion Lublin
„Bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu”
„Metody aktywizujące w pracy nauczyciela przedszkola”
„Diagnoza i gotowość szkolna”
Ponadto wzięłam udział w szkoleniach:
„Techniki relaksacyjne i aktywizujące przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu” – CRiE Champion Lublin
„Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna przedszkola”
„Bezpieczeństwo i higiena pracy”
Od września roku szkolnego 2014/2015 pełnię funkcję lidera zespołu do spraw ewaluacji wewnętrznej. Było to moją motywacją do ukończenia szkolenia „Ewaluacja wewnętrzna szkoły/placówki oświatowej w świetle rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego” zorganizowanego przez WODN Kursor w Lublinie Oddział w Białej Podlaskiej. Dzięki niemu zdobyłam wiedzę i umiejętności w zakresie zrozumienia filozofii wymagań stawianych przez państwo placówkom oraz pogłębiłam wiedzę odnośnie stosowania różnorodnych metod ewaluacji. W efekcie podjęłam się przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej jednego z wymagań nową metodą projektów.
Zdobytą wiedzę podczas szkoleń, warsztatów, kursów, seminariów wykorzystałam podczas zajęć z dziećmi i spotkań z rodzicami. Wzbogaciły one moją wiedzę i doświadczenie, dzięki nim rozwinęłam umiejętności oraz poszerzyłam możliwości zawodowe. Wszystkie opisane w tym punkcie przedsięwzięcia wzbogaciły mój warsztat pracy i wpłynęły na jakość pracy przedszkola.
Ponadto wiedzę tę wykorzystywałam w planowaniu i prowadzeniu zajęć dydaktycznych. Poznane treści pozwoliły mi również ożywić i urozmaicić proces dydaktyczno – wychowawczy, jak również rozwijać zdolności twórcze dzieci. Jednocześnie wszystkie te formy doskonalenia dały mi możliwość spotkania z innymi nauczycielami, wymiany doświadczeń, aktualizowania wiadomości dotyczących nauczania oraz nowych pozycji wydawniczych pojawiających się na rynku.

Aktywne uczestnictwo w działalności Rady Pedagogicznej.
Przez cały okres stażu czynnie uczestniczyłam w działalności Rady Pedagogicznej. Robiłam to poprzez przygotowanie i wygłoszenie referatu pt.: „Poznawanie przyrody przez dzieci w wieku przedszkolnym”. Prezentowałam Radzie Pedagogicznej raporty z ewaluacji wewnętrznej oraz sprawozdania końcowe z przeprowadzonych obserwacji, diagnozy wstępnej, terapii logopedycznej, rewalidacji. Ponadto od września roku szkolnego 2014/2015 sporządzam protokoły z posiedzeń Rad Pedagogicznych.
Dzięki możliwości aktywnego uczestnictwa w działalności Rady Pedagogicznej mam możliwość podzielenia się swoimi umiejętnościami i doświadczeniami z innymi nauczycielkami z placówki.

Tworzenie własnego warsztatu pracy, zastosowanie nowatorskich metod w inspirowaniu twórczej aktywności dzieci.
Systematycznie doskonaliłam własny warsztat pracy, na bieżąco gromadziłam i aktualizowałam własną bibliotekę oraz organizowałam zaplecze samodzielnie przygotowanych trwałych środków dydaktycznych, plansz dydaktycznych, kart pracy, a także scenariuszy zajęć. Wzbogaciłam również własną bazę audystyczną o płyty CD z bajkami i piosenkami dla dzieci w wieku przedszkolnym a także płyty CD z różnymi rodzajami muzyki (poważna, taneczna, relaksacyjna).
Samodzielnie tworzyłam pomoce do zajęć z terapii logopedycznej oraz rewalidacyjnych, przez co stały się one bardziej atrakcyjne, a dzieci brały w nich aktywny udział.
Podejmowałam również działania i zadania dodatkowe, wewnątrzprzedszkolne, służące właściwej realizacji zadań placówki.
- Byłam liderem zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej placówki w roku szkolnym 2014/2015. W ramach pełnionej funkcji opracowałam plan pracy zespołu na rok szkolny 2014/2015 oraz projekty ewaluacji wewnętrznej do wymagań: przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci oraz przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb. Wraz z pozostałymi członkami zespołu tworzyłam narzędzia ewaluacyjne (ankiety). Wprowadziłam w placówce nową metodę ewaluacyjną – metodę projektu. Opracowywałam raporty ewaluacyjne, które przedstawiałam na Radach Pedagogicznych.
- Należałam do zespołu ds. promocji przedszkola; pisałam artykuły do prasy lokalnej na tematy: „Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu”, „Betlejemska Droga – czyli jasełka w Publicznym Przedszkolu Nr 1”. Ponadto aktywnie współpracowałam z nauczycielką prowadzącą stronę internetową poprzez udostępnianie różnorodnych informacji na temat swoich działań oraz zdjęć.
- Opracowywałam Koncepcję Pracy Przedszkola na lata 2015/2020.
- Przez cały okres stażu byłam odpowiedzialna za prowadzenie biblioteki na terenie placówki, katalogowanie księgozbioru, prowadzenie rejestracji wypożyczeń i zwrotów.
- W roku szkolnym 2012/2013 prowadziłam „Kącik Rodziców” gdzie zamieszczałam ciekawe informacje i porady dla rodziców.
- Pełniłam rolę opiekuna praktyk; prowadziłam zajęcia w obecności studentek, służyłam pomocą w pisaniu konspektów i scenariuszy, planowaniu zajęć i zabaw dydaktycznych prowadzonych przez praktykantki. Dokonywałam pisemnej oceny praktyk. Dało mi to możliwość dzielenia się wiedzą i doświadczeniem pedagogicznym, stanowiło motywację do dalszej pracy.
- Koordynowałam w roku szkolnym 2012/2013 badania fizycznej gotowości dziecka do do podjęcia nauki w szkole, prowadzonych przez AWF w Warszawie (udzielanie rodzicom wszelkich informacji, uzyskanie ich zgody, rozdanie i zebranie ankiet).
-Uczestniczyłam w pracach zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej jako wychowawca, specjalista w dziedzinie terapii logopedycznej oraz zajęć rewalidacyjnych.
- Od roku szkolnego 2014/2015 jestem protokolantem Rad Pedagogicznych.
- Byłam koordynatorem ogólnopolskiego programu „Mamo, Tato, wolę wodę”, którego celem było podkreślenie roli wody w codziennej diecie oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci. Moim zadaniem był nadzór nad realizacją programu i jego koordynacja w przedszkolu oraz tworzenie raportów z działań konkursowych i umieszczenie ich w profilu przedszkola. Dzięki uczestnictwu w tymże programie i zwycięstwom w 3 konkursach przedszkole otrzymało piękne magnetyczne tablice edukacyjne wraz z magnetycznymi nakładkami o tematyce zdrowotnej i przyrodniczej, które istotnie zasiliły zaplecze pomocy dydaktycznych placówki.

Na bieżąco dokumentowałam swoją pracę poprzez:
- Regularne opracowywanie miesięcznych planów pracy wychowawczo – dydaktycznej w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.
- Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej (dzienniki zajęć, monitoring Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego, monitoring Programu Wychowawczego Przedszkola, arkusze obserwacji dziecka 3 – letniego, diagnoza wstępna i końcowa dzieci 5 i 6 – letnich, zeszyty współpracy z rodzicami, dokumentacja związana z prowadzoną pomocą psychologiczno – pedagogiczną).

W związku z prowadzoną przeze mnie terapią logopedyczną napisałam we współpracy z koleżanką Program Pracy Logopedycznej „Duża żaba nad sadzawką napotkała żuka”, na podstawie którego prowadzę zajęcia logopedyczne. Opracowywałam również plany działań wspierających dla dzieci uczestniczących w terapii logopedycznej, dzięki czemu mogłam w sposób systematyczny i zorganizowany prowadzić zajęcia korygujące wady wymowy u dzieci.
Podjęłam także współpracę z innymi nauczycielkami z placówki przygotowując zestawy ćwiczeń logopedycznych usprawniających narządy mowy do prowadzenia z dziećmi. Dzięki temu mogłam podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, co stanowiło dla mnie motywację do dalszej pracy i współpracy.

Wiedząc, iż moja twórcza postawa wpływa również na kreatywność wychowanków, starannie dobierałam metody pracy, dbając o ich różnorodność. Starałam się, aby były dostosowane do wieku dziecka, jego możliwości i umiejętności. Tworzyłam sprzyjające warunki, aby pobudzić i rozwijać zdolności twórcze małych dzieci. Dlatego stosowałam różne metody aktywizujące, wspomagające rozwój dziecka i rozwijające jego aktywność. Poszukiwałam nowatorskich rozwiązań metodycznych wspomagających rozwój dziecka. Prowadziłam zabawy, ćwiczenia pobudzające i stymulujące zmysły, aby wyzwolić własną aktywność dziecka. Wykorzystywałam różne metody aktywizujące wspomagające lub stymulujące rozwój dziecka, np.:
zabawy w kręgu (stymulacja integracyjna);
metody rozwijające świadomość ciała;
zabawy paluszkowe i wierszyki-masażyki;
kinezjologia edukacyjna;
Metoda Dobrego Startu;
pedagogika zabawy;
muzykoterapia;
metody Kniessów, Orffa, Labana;
zabawy grafomotoryczne;
drama;
zabawy rytmiczne;
techniki plastyczne.
Dzięki stosowaniu tychże metod znalazłam motywację do podejmowania nowych wyzwań, odkryłam nowe możliwości pedagogiczne. Dzieci natomiast stały się bardziej samodzielne, wyzwoliły w sobie motywację i ciekawość świata.

Podczas trwania stażu wyniki swojej pracy poddawałam regularnej ewaluacji. Rozmawiałam z opiekunem stażu o stosowanych przeze mnie metodach i formach pracy. Dowiedziałem się, jak efektywnie realizować zajęcia poprzez zastosowanie metod aktywizujących. Dokonując autorefleksji, brałam pod uwagę opinie opiekuna stażu oraz doświadczonych koleżanek.

W trakcie odbywania stażu zostałam nagrodzona i wyróżniona NAGRODĄ DYREKTORA. Stanowiła ona motywację do mojej dalszej pracy. W efekcie w/w działań wzbogaciłam swój warsztat pracy, podniosłam jej jakość, a tym samym jakość pracy przedszkola.

Dokumentowanie i analizowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.
Przez cały okres stażu systematycznie prowadziłam dokumentację potwierdzającą realizację planu rozwoju zawodowego. Sukcesywnie dokumentowałam przebieg realizacji swoich działań w postaci: świadectw, zaświadczeń, scenariuszy uroczystości, konspektów zajęć, notatek, a także zdjęć. Następnie napisałam sprawozdanie i przedłożyłam je pani dyrektor Marzannie Panasiuk.

W ramach realizacji zadań wynikających z § 7 ust. 2, pkt. 2 dotyczących umiejętności uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Przez cały okres stażu starałam się poznać każde dziecko, jego zainteresowania, zdolności i potrzeby rozwojowe. W tym celu prowadziłam wnikliwą i dokładną obserwację każdego dziecka. Wykorzystywałam do tego tzw. arkusze standardów rozwoju dziecka trzyletniego, oraz diagnozę wstępną dzieci pięcio i sześcioletnich. Pozwoliło mi to na określenie możliwości dzieci i zaplanowanie odpowiednich działam dydaktyczno – wychowawczych.
Ponadto dokładnie i wnikliwie poprzez obserwację i rozmowy z rodzicami starałam się poznać środowisko swoich wychowanków oraz dokonywałam diagnozy potrzeb i oczekiwań dzieci.

Współpraca z rodzicami.
Podjęłam owocną współpracę z rodzicami swoich wychowanków. Organizowałam zebrania grupowe dla rodziców, na których przekazywałam informacje związane z pracą i organizacją przedszkola oraz grupy, a także prezentowałam referaty w ramach prelekcji dla rodziców na tematy: „Pierwszy dzień w przedszkolu”, „10 przykazań dobrego rodzica”, „Ćwiczenia usprawniające narządy mowy”. Systematycznie kontaktowałam się z rodzicami, odbywając indywidualne rozmowy dotyczące postępów dzieci a także bieżących problemów, udzielałam wskazówek i porad dotyczących adaptacji do przedszkola, a także sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo, starałam się ujednolicać oddziaływania wychowawcze w domu rodzinnym i w przedszkolu. Uwidoczniłam te działania w prowadzonym przeze mnie zeszycie do kontaktów z rodzicami..
Zachęcałam rodziców do czynnego udziału w pomocy przy organizowaniu uroczystości przedszkolnych. Przeprowadziłam zajęcia otwarte dla rodziców na temat: „Wiosna na łące” – rozwiązywanie zagadek matematycznych oraz „Mam przyjaciela i jestem przyjacielem”. Systematycznie prowadziłam „Kącik dla rodziców”, w którym prezentowałam: wiersz i piosenkę miesiąca, zadania wychowawczo – kształcące, prace dzieci na wystawie w szatni, jak również inne ważne aktualne informacje i ogłoszenia.
Współorganizowałam spotkanie integracyjne „Wieczór Andrzejkowy” podczas którego zacieśniły się więzy emocjonalne pomiędzy dziećmi, rodzicami i nauczycielkami. Zorganizowałam również „Spotkanie przy choince”, podczas którego dzieci przedstawiły rodzicom „Jasełka”. Uważam to wydarzenie za swój duży sukces, gdyż w przedstawieniu wzięły udział dzieci 3 – letnie. Po „Jasełkach” odbyły się warsztaty plastyczne pod hasłem „Ubieramy choinkę”, na których dzieci wspólnie z rodzicami wykonywały ozdoby choinkowe i zawieszały je na choince w sali.
Efektem dobrej współpracy z rodzicami było pozyskanie informacji o dziecku, bliższe poznanie rodziców, zdobycie wzajemnego zaufania, zainteresowanie się rodziców problemami przedszkola, pomoc rodziców na rzecz przedszkola.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym. Działania na rzecz promocji placówki.
W celu kreowania pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku wraz z wychowankami aktywnie uczestniczyłam w różnych spotkaniach, imprezach, uroczystościach, festynach rodzinnych odbywających się w środowisku lokalnym często z udziałem władz samorządowych.
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Parczewie – udział w konkursie plastycznym oraz programie „Czyste powietrze wokół nas” opracowanym przez Główny Inspektorat Sanitarny, prowadzenie zajęć według scenariuszy związanych z programem, sporządzenie sprawozdania z przebiegu realizacji programu w przedszkolu.
Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” – udział w konkursie plastycznym
Prywatna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Parczewie – udział w koncercie w wykonaniu uczniów z tejże szkoły
Powiatowy Dom Kultury w Parczewie – oglądanie wystawy Wielkanocnych Pisanek, udział w Wiosennym Przeglądzie Artystycznym
stadion MOSiR w Parczewie – występ na festynie rodzinnym „Dzieci Dzieciom”
Zakład Leczniczo – Opiekuńczy w Tulnikach – przedstawienie „Jasełek” dla pacjentów
Państwowa Straż Pożarna w Parczewie – udział w konkursie piosenki strażackiej
Powiatowa Komenda Policji w Parczewie – udział w różnego rodzaju pogadankach na temat bezpieczeństwa
Urząd Miasta Parczewa – występ artystyczny na rzecz akcji charytatywnej WOŚP
Podejmowana przeze mnie współpraca ze środowiskiem lokalnym w znacznym stopniu podniosła jakość pracy przedszkola, wzbogaciła wiedzę, umiejętności, doświadczenia dzieci w różnych dziedzinach, a także przygotowuje je do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

Włączenie się w organizowanie różnorodnych konkursów przedszkolnych.
Byłam członkiem komisji konkursu wewnątrz przedszkolnego pod hasłem „Najładniejszy kącik przyrody”, jak również brałam w nim czynny udział wraz z dziećmi, czego efektem było zajęcie pierwszego miejsca.
Brałam także wraz z dziećmi udział w konkursie plastycznym „Dbamy o czysty świat, choć mało mamy lat”.
Przygotowałam 2 dzieci do Konkursu Piosenki Ekologicznej, w którym zdobyły 1 miejsce.

Promowanie placówki poprzez uczestnictwo w różnorodnych konkursach organizowanych na terenie gminy i całego kraju.
Przez cały okres stażu starałam się promować swoją placówkę poprzez udział w następujących konkursach:
Konkurs plastyczny „Świat bez uzależnień” organizowany przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Parczewie
Udział w konkursie plastycznym „ Flaga Europy” organizowanym przez LGD „Jagiellońska Przystań”
Ogólnopolski Konkurs „Mamo, Tato, wolę wodę! – Tylko woda” – we współpracy z koleżanką Renatą Woźniak napisałam scenariusz zajęć nt „Tylko woda” – propagujący wśród dzieci dobry nawyk picia wody oraz zdrowego odżywiania, w którym zajęłyśmy 20 miejsce
Konkurs Piosenki Strażackiej – dzieci zdobyły wyróżnienie.

Organizowanie, przygotowywanie uroczystości i imprez przedszkolnych.
Organizowałam i przygotowywałam następujące imprezy i uroczystości przedszkolne:
akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Pomoc w organizacji uroczystości z okazji 35 – lecia Publicznego Przedszkola nr1 „Pod Krasnalem”
uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka
uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty
Organizacja imprezy pod hasłem „Witaj Wiosno – żegnaj Zimo” z okazji pierwszego dnia wiosny
„Jasełka” – przedstawienie dla rodziców
Bal karnawałowy
Pasowanie na przedszkolaka
Uroczyste pożegnanie przedszkola
Przez cały okres stażu sumiennie uczestniczyłam w przygotowywaniu dzieci
do wszystkich imprez przedszkolnych zgodnie z kalendarzem uroczystości na dany rok szkolny i założeniami Rocznych Koncepcji Pracy Przedszkola. W efekcie w/w działań wzbogaciłam swój warsztat pracy, podniosłam jej jakość, a tym samym jakość pracy przedszkola.

Współpraca ze specjalistami.

Brałam udział w posiedzeniach zespołu do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej z udziałem specjalistów z Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Parczewie, które zostały powołane dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do mojej grupy oraz dla dziecka z którym prowadzę zajęcia rewalidacyjne. Podjęłam ścisłą współpracę z surdologopedą w celu ujednolicenia oddziaływań terapeutycznych dla dziecka z wadą słuchu.
Skierowałam dziecko z grupy z problemami społeczno – emocjonalnymi oraz zaburzeniami mowy i procesów myślowo – poznawczych na badanie diagnostyczne do specjalistów z Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Parczewie. Na skutek tych działań u chłopca zdiagnozowano autyzm dziecięcy i wydano orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Zapraszałam również specjalistów z Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Parczewie na obserwacje dzieci u których zaobserwowałam zaburzony rozwój niektórych sfer rozwoju.
W efekcie podjętej współpracy ze specjalistami mogłam w sposób fachowy i adekwatny wspierać dzieci w ich rozwoju. Wskazówki jakie otrzymałam wykorzystałam w planowaniu dalszej pracy z tymi dziećmi.
Rozwiązywanie problemów wychowawczo – dydaktycznych.
Trudne sytuacje wychowawcze rozpoznawałam na podstawie własnych obserwacji i starałam się rozwiązywać je na bieżąco. Stosowałam w tym celu różne metody mające na celu integrację dzieci w grupie oraz przeciwdziałanie agresji. Byłam w stałym kontakcie z rodzicami aby uświadamiać im istniejące problemy oraz ujednolicić podejmowane działania wychowawcze.
Na podstawie przeprowadzonej diagnozy wstępnej oraz obserwacji dzieci wyłoniłam zespoły do pracy wyrównawczo – dydaktycznej. Na podstawie sporządzonego planu pracy wyrównawczo – dydaktycznej prowadziłam pracę wyrównawczą z dziećmi indywidualnie lub w małych zespołach. Dzięki systematycznej pracy dzieci, u których występowały trudności w pewnych obszarach rozwoju, nabyły umiejętności pozwalające im osiągnąć gotowość szkolną.
Dzieci zdolne mogły rozwijać swoje zainteresowania w dziedzinie matematyki, talenty plastyczne, recytatorskie, językowe i taneczne. Brały udział w różnego rodzaju konkursach i uroczystościach.

W ramach realizacji zadań wynikających z § 7 ust. 2, pkt. 3 dotyczących umiejętności wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących awansu zawodowego oraz z zakresu prawa oświatowego.
Korzystając z Internetu pozyskiwałam aktualne informacje związane z prawem oświatowym, awansem zawodowym i ewentualnymi zmianami w istniejących przepisach. Wiadomości wyszukiwałam głównie na stronach www.menis.gov.pl, www.profesor.pl, www.czasdzieci.pl, www.scholaris.pl, www.publikacje.edu.pl, www.literka.pl i innych.

Wykorzystanie komputera do przygotowywania własnego warsztatu pracy.

Komputer jest stałym i nieodzownym elementem mojej pracy jako nauczyciela. Systematycznie wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną, która jest bogatym sposobem wspierania procesów oddziaływań edukacyjno – wychowawczych.
Technologię komputerową wykorzystywałam w swojej pracy do:
• Opracowywania dokumentacji tj. plany pracy wyrównawczo - dydaktycznej, plan pracy
z dzieckiem zdolnym, plan pracy zespołu promocji przedszkola, scenariusze zajęć i uroczystości, konspekty, referaty, sprawozdania, diagnoza wstępna, informacja o gotowości szkolnej z wykorzystaniem programu komputerowego „Kinder Garten”
• Tworzyłam pomoce dydaktyczne tj. ilustracje, zdjęcia i obrazki do zajęć, podpisy
do czytania globalnego, wizytówki dla dzieci, karty pracy, karty pracy o zróżnicowanym stopniu trudności do indywidualnych zajęć pracy z dzieckiem
• Wykorzystywałam materiały z Internetu na zajęciach z dziećmi tj. drukowałam gotowe karty pracy, obrazki i ilustracje tematyczne
• Opracowywałam materiały do „Kącika dla rodziców” wiersz, piosenka miesiąca, zadania wychowawczo – dydaktyczne na dany miesiąc
• Przygotowywałam zaproszenia, podziękowania, ogłoszenia
• Opracowywałam materiały związane z prowadzeniem zajęć logopedycznych
• Regularnie opracowywałam dokumentację związaną z awansem
Przy użyciu komputera prowadziłam również niezbędną dokumentację dotyczącą awansu zawodowego. Dzięki możliwości korzystania z Internetu mogłam w szybkim tempie uzyskać potrzebne materiały. Korzystałam ze stron i portali internetowych poprzez wyszukiwanie nowości wydawniczych, śledzenie zmian w Prawie Oświatowym, korzystanie z ciekawych propozycji nauczycieli w zakresie innowacyjnych metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, korzystałam ze stron poświęconych edukacji przedszkolnej oraz serwisów dla nauczycieli, tj:
www.oświata.abc.com.pl, www.edukacja.pl, www.literka.pl, www.edux.pl, www.edu.trendy.pl, www.edukacja.pl, www.cea.art.pl, www.men.gov.pl., www.pedagogika.com, www.edukacja.edux.pl.
Efektem mojej pracy był plan rozwoju zawodowego, cała dokumentacja stażu oraz niniejsze sprawozdanie.

Posiadam własne konto e-mail, dzięki któremu mogę prowadzić korespondencję z innymi nauczycielami. Na swój e-mail otrzymuję informację na temat szkoleń, różne oferty programów edukacyjnych z wydawnictw funkcjonujących obecnie na rynku.

Technologia komputerowa niewątpliwie pozwala na: ułatwienie i wzbogacenie warsztatu pracy, promowanie przedszkola, estetyczne opracowanie dokumentów potrzebnych do funkcjonowania przedszkola, a także pracy nauczyciela, usprawnienie warsztatu
i podnoszenie jakości poziomu pracy, jakościowe i rzeczowe wykorzystanie wielu informacji, ciekawych rozwiązań, interesujących pomysłów innych nauczycieli.
Technologia informatyczna jest bardzo przydatna w mojej pracy dydaktyczno – wychowawczej, o czym świadczą w/w czynności. Niewątpliwie świadczą również
o posiadanych przeze mnie umiejętnościach wykorzystywania jej w praktyce. Cały czas staram się korzystać z jej zasobów, wzbogacać swoją wiedzę, uatrakcyjniać prowadzone przeze mnie zajęcia, szukać ciekawych pomysłów do pracy z dziećmi.
Technologia informacyjna to również kontakt telefoniczny. Często drogą telefoniczną uzyskuje różne informacje od rodziców swoich wychowanków. Dzięki realizacji powyższych zadań wzbogaciłam swój warsztat pracy o nowe, atrakcyjne formy i metody pracy oraz ciekawe materiały edukacyjne.

W ramach realizacji zadań wynikających z § 7 ust. 2, pkt. 4 dotyczących umiejętności zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

W celu doskonalenia swojej wiedzy z omawianych dziedzin samodzielnie studiowałam literaturę przedmiotu. Uczestniczyłam w szkoleniach i warsztatach, jak również korzystałam z różnych pozycji książkowych, prasy pedagogicznej oraz bogatych zasobów Internetu.
Rozwijałam kompetencje z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki, korzystając
ze zbiorów biblioteki przedszkolnej i pedagogicznej (nowości książkowych i czasopism).
Dzięki wiedzy pozyskanej z literatur oraz odbytych szkoleń i warsztatów mogłam odkrywać zdolności u dzieci, wspomagać rozwój pamięci, poprzez stosowanie technik proponowanych na szkoleniu, rozwój dojrzałości szkolnej i swymi oddziaływaniami wpływać na ich harmonijny rozwój.
Zapobiegałam również niewłaściwym zachowaniom wśród dzieci, jakie często zauważałam w codziennej pracy, agresji, nieprzestrzeganie norm społecznych, braku koncentracji uwagi na zajęciach. Prowadziłam zabawy wyciszające, integrujące.
Starałam się angażować rodziców do współpracy, aby pomóc dziecku i ujednolicać oddziaływania wychowawcze, wzbudzać w nich świadomość istniejących problemów.
Odbywało się to podczas spotkań z rodzicami oraz podczas zespołów ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

W efekcie wszystkie te czynności stanowiły zwiększenie świadomości i podniesienie jakości prowadzonych przeze mnie zajęć edukacyjnych, dokładniejsze poznanie i stosowanie w praktyce metod i form pracy z dziećmi oraz pogłębienie wiedzy pedagogicznej, psychologicznej i dydaktycznej.

W ramach realizacji zadań wynikających z § 7, ust. 2, pkt. 5 dotyczących umiejętności posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty oraz poznanie procedury awansu zawodowego.
Praca nauczyciela wymaga znajomości i stosowania ciągle zmieniającego się prawa oświatowego. Dlatego przez cały okres stażu starałam się być na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami, zwłaszcza tymi, które bezpośrednio dotyczą mojej pracy w przedszkolu.
Rozpoczęcie stażu wiązało się z podjęciem czynności związanych z dokładnym przeanalizowaniem prawa oświatowego. Zapoznałam się z takimi aktami prawnymi jak:
- Karta Nauczyciela ust. z dn. 26 styczeń 1982 r. z późniejszymi zmianami, przeanalizowałam przepisy prawne dotyczące awansu zawodowego nauczycieli
- na bieżąco śledziłam zmiany aktualizujące Kartę Nauczyciela m.in. ustawa z dnia 15 lipca 2004 r.
- Rozporządzenie MEN z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 7 kwietnia 2009 r.)
- Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977)
- Rozporządzenie MENiS z dnia 1 marca 2013 r. (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 393) zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopnia awansu.
- Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
- Rozporządzenie MEN z dnia 14 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 560)
Ponadto śledziłam i aktualizowałam wiedzę z zakresu prawa oświatowego poprzez regularne odwiedzanie internetowych portali: www.men.gov.pl, www.oświata.abc.com.pl .zajmujących się zagadnieniami oświatowymi, w tym awansem nauczycieli. Znajomość tych przepisów pozwoliła mi na kompetentne opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z jego realizacji z uwzględnieniem efektów podjętych działań.

Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi obowiązującymi w przedszkolu, realizacja zadań wg zasad funkcjonowania przedszkola.

Zapoznałam się z dokumentację przedszkolną organizującą i regulującą pracę przedszkola:
- Statut Przedszkola
- Koncepcja Pracy Przedszkola
- Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego
- Program Wychowawczy Przedszkola
- Regulamin Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
- Plan działania na wypadek pożaru
- Procedura sprawozdań składanych przez nauczycieli
- Procedura w przypadku zachorowania dziecka w przedszkolu oraz w przypadku zaistnienia wypadku wychowanka w czasie zajęć edukacyjnych
- Regulamin Rady Pedagogicznej
- Regulamin Rady Rodziców
- Regulamin wycieczek
- Procedura awansu zawodowego Publicznego Przedszkola Nr 1 w Parczewie
- Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
W efekcie zdobyłam wiedzę dotyczącą organizacji i zasad funkcjonowania placówki, w której pracuję i odbyłam staż.

PODSUMOWANIE

Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba, modyfikuję je.
Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego, jak kursy, szkolenia, warsztaty, podwyższając własne kompetencje zawodowe. Na bieżąco pogłębiam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu psychologii i pedagogiki. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszej placówki. Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych wynikających ze statutu przedszkola.
W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną.
Duże zadowolenie dała mi aktywność w różnych obszarach działań, chętnie podejmowałam zadania wynikłe z potrzeb placówki.
Nadal będę prezentowała postawę otwartości i aktywności.
Sądzę, że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Wiele zadań, to działania o charakterze ciągłym lub zadania kilkuletnie, dlatego zamierzam w dalszym ciągu rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności, systematycznie dokształcać się i dzielić swoimi doświadczeniami i wiedzą z innymi nauczycielami.
Starałam się zawsze rzetelnie wypełniać swoje obowiązki i powierzone zadania. Dużą satysfakcję sprawiło mi też docenienie mojego wkładu pracy przez Dyrektora przedszkola, czego wynikiem było przyznanie mi Nagrody Dyrektora.
Zakończenie stażu na nauczyciela mianowanego nie oznacza końca podejmowanych działań. Zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, podnosić jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania placówki.
Jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami opiekuńczymi i dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca i jeszcze wiele rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie. Jednakże dzięki umiejętnościom nabytym podczas stażu wiem, jak to robić dobrze, z korzyścią dla siebie i dzieci.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.