X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35686
Przesłano:

Sprawozdanie nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie dotyczy realizacji stażu, który odbywałam w Zespole Szkół Gospodarczych w Rzeszowie, ubiegając się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Mój staż trwał 2 lata i 9 miesięcy, rozpoczął się dnia 1 września 2009 roku, a ukończył 31 maja 2012 r.
Plan Rozwoju Zawodowego przygotowałam na podstawie analizy najważniejszych dokumentów szkoły oraz przepisów prawa oświatowego.
Przyjęte w Planie Rozwoju Zawodowego zadania realizowałam rytmicznie, modyfikując je w zależności od potrzeb szkoły. Plan jest dostosowany do wymagań stojących przed nauczycielem ubiegającym się o status nauczyciela mianowanego.
Zadania zawarte w plan rozwoju zawodowego realizowałam zgodnie z wymaganiami ujętymi w §4 ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.12.2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:

-§ 7 ust. 2 pkt. 1:
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
- § 7 ust. 2 pkt. 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
- § 7 ust. 2 pkt. 3

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
- § 7 ust. 2 pkt. 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

- § 7 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
§ 7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań,
a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian
w tych działaniach

I. Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

1. W związku z zapoznaniem się z procedurami dotyczącymi awansu zawodowego przeanalizowałam przepisy prawa oświatowego ze szczególnym uwzględnieniem awansu na stopień nauczyciela mianowanego:
• Rozporządzenie Ministra MEN z dnia 03.08.2000 w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
• Karty Nauczyciela
• Awans zawodowy nauczycieli . Autorzy tekstów: Krystyna Wasiluk, Agnieszka Zielińska Gdańsk 2000 r.
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 maja 2002 r.;
• Ustawy z dnia 26 stycznia 2000 Karty Nauczyciela ze zmianami z 1997, 2000 r (Nowelizacja ustawy Karty Nauczyciela. Tekst ustawy po rozpatrzeniu poprawek Senatu. Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy – Karty Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw).
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku,
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007 r.,
zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 16 listopada 2007 r.).

2. Złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu oraz Plan Rozwoju Zawodowego, zatwierdzony przez mgr Marka Pikułę – Dyrektora Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie. Dyrektor przydzielił mi opiekuna stażu – mgr Danutę Perdeus.

3. Uczestniczyłam w szkoleniu „Awans zawodowy nauczyciela” prowadzonym przez wykładowcę z Instytutu Doskonalenia Nauczycieli „Solidarność”, które odbyło się 04. XII 2009 r. w Zespole Szkół Gospodarczych.

4. Dokonałam analizy dokumentacji Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie,
w tym:
• Statutu szkoły
• Planu rozwoju szkoły
• Planu pracy szkoły
• Planu wychowawczego
Poznałam i przeanalizowałam przepisy dotyczące zasad BHP na terenie szkoły.

II. Współpraca z opiekunem stażu.

1. Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu mgr Danutą Perdeus z dniem 15 IX 2009 r., zawierając kontrakt.
W kontrakcie ustalono zakres opieki nad stażystą , obejmujący:
- cele i zadania opiekuna stażu w okresie stażu,
- cele i zadania nauczyciela kontraktowego w okresie stażu

Założonymi celami opiekuna w okresie stażu były:
a) Analiza planu rozwoju zawodowego:
• Zawarcie kontraktu.
b) Pomoc w realizacji planu rozwoju zawodowego poprzez:
• Zapoznanie nauczyciela kontraktowego z organizacją pracy szkoły, zasadami jej funkcjonowania, ze szkolną dokumentacją, przypomnienie aktów prawnych dotyczących oświaty i działania szkoły,
• Przypomnienie nauczycielowi kontraktowemu procedur awansu zawodowego,
• Obserwacja i analiza zajęć nauczyciela kontraktowego,
• Prezentacja własnych zajęć nauczycielowi stażyście,
• Prezentacja własnego warsztatu pracy nauczycielowi kontraktowemu,
• Pomoc nauczycielowi kontraktowemu w doskonaleniu zawodowym,
• Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami,
• Obserwacja podopiecznego w trakcie wykonywania zadań.
c) Opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego z uwzględnieniem:
• Kryteriów ustalonych w kontrakcie,
• Wyników realizacji planu rozwoju zawodowego,
• Postępów w rozwoju kompetencji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
• Sposobu dokumentacji dorobku zawodowego.

Wymiana doświadczeń z opiekunem stażu poprzez: wspólnie opracowany kontrakt oraz plan pracy, konsultacja planu rozwoju, opracowanie harmonogramu wzajemnej obserwacji zajęć, pozwoliły mi na sensowne zaplanowanie działań rozwoju zawodowego.

Głównymi celami założonymi i realizowanymi przeze mnie w trakcie stażu było:
a) Przeanalizowanie planu rozwoju zawodowego razem z opiekunem stażu. Zwrócenie szczególnej uwagi w planie na:
• Zadania do zrealizowania (zgodnie z rozporządzeniem o awansie zawodowym nauczyciela)
• Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego,
• Pogłębianie wiedzy, umiejętności i zdobywanie nowych doświadczeń w pracy nauczyciela.
Zawarcie kontraktu.

b) Realizacja planu rozwoju zawodowego poprzez:
• Poznanie organizacji pracy szkoły, zasad jej funkcjonowania, dokumentacji, aktów prawnych dotyczących oświaty i działania szkoły,
• Przypomnienie procedury awansu zawodowego nauczyciela,
• Uczestniczenie w charakterze obserwatora w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu,
• Prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu,
• Wykorzystanie w swojej pracy technologii komputerowej,
• Spotkania o różnym charakterze z opiekunem stażu w ramach stażu,
• Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego,
• Dokumentowanie przebiegu stażu,
• Tworzenie własnego warsztatu pracy
• Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego w okresie stażu.

2. Podczas trwania stażu obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna wg ustalonego wcześniej harmonogramu:

• w klasie 1 BT – „Klasyfikacja oddziaływań” – X 2009 r.,
• w klasie 2 GT – „Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne” – XI 2009 r.,
• w klasie 2 GT – „ Promieniotwórczość naturalna” – I 2011 r.,
• w klasie 1 AT – „Właściwości magnetyczne substancji” – III 2011 r.,
• w klasie 4 GT – „Popraw sobie mózg – dieta a uczenie się” – XI 2011 r.

Lekcje te omawiałam, wymieniałam uwagi oraz redagowałam karty obserwacji. Obserwowane lekcje i rozmowy z opiekunem dostarczyły mi bogatej wiedzy na temat metod pracy, w szczególności metod aktywizujących.

3. Na bieżąco dokumentowałam realizację poszczególnych zadań poprzez gromadzenie zaświadczeń, konspektów i kart obserwacji lekcji, wyników ankiet, itp. Czynności te pomogły mi w doskonaleniu umiejętności dokumentowania własnych działań.

4. W czerwcu 2010 r. i 2011 r. wspólnie z opiekunem stażu przygotowałam projekty sprawozdań cząstkowych. W maju 2012 r. opracowałam sprawozdanie całościowe za okres 01.09.2009 – 31.05.2012 r. podsumowujące moje dokonania w trakcie stażu.

III. Organizacja i doskonalenie własnego warsztatu pracy. Aktywny udział w pracach na rzecz szkoły.

1. W mojej działalności dydaktycznej w okresie stażu położyłam szczególny nacisk na zdobycie wiedzy na temat aktywizujących metod pracy (takich jak: metoda projektu, metoda SWOT, metaplan, burza mózgów) i ich zastosowanie w procesie dydaktycznym.
2. Opracowałam plany wynikowe, rozkłady materiału oraz wymagania edukacyjne ze sposobami sprawdzania osiągnięć ucznia dla klas I, II, III, IV Technikum, I i II klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz uczniów o nauczaniu indywidualnym z przedmiotów:
- Geografia,
- Geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska,
- Geografia turystyczna.

3. Opracowałam Przedmiotowy System Oceniania z:
- Geografii,
- Geografii z ochroną i kształtowaniem środowiska,
- Geografii turystycznej.

4. Opracowywałam testy, sprawdziany i prezentacje multimedialne. Dbałam o wystrój i doposażenie nowej klasopracowni geograficznej (kolekcja skał, gazetki, materiały szkoleniowe).

5. Poprawiałam i opracowywałam wyniki próbnych egzaminów maturalnych z geografii w latach 2009/2011. Analizowałam wyniki matur właściwych z maja 2010 i 2011 r., zamieszczałam wyniki analiz w Dzienniku Protokołów Samokształceniowego Zespołu Nauczycieli Geografii.

6. Prowadziłam Dziennik Protokołów Samokształceniowego Zespołu Nauczycieli Geografii.

7. Uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, Zespołu Matematyczno-Przyrodniczego, Zespołu Wychowawczego, Samokształceniowego Zespołu Nauczycieli Geografii. Z posiedzeń tych czerpałam wskazówki i wiedzę pomocną w realizacji własnych zadań.

8. W roku 2011/2012 odpowiadałam za zebranie informacji o sposobie realizacji 19 h z Karty Nauczyciela od wszystkich nauczycieli uczących w ZSG i zamieszczenie jej na stronie internetowej szkoły.

9. Współpracowałam z rodzicami uczniów poprzez bieżące kontakty: telefoniczne, spotkania indywidualne, wywiadówki, wywiadówkę otwartą.

10. Współpracowałam z biblioteką szkolną w zakresie podnoszenia poziomu czytelnictwa w klasach 3 BT i 1 JT oraz w zakresie materiałów dydaktycznych.

Opisane powyżej działania pozwoliły mi zgłębiać zadania i pracę szkoły, rozwijać kontakty interpersonalne.

IV. Praca w szkolnych komisjach powołanych przez dyrektora szkoły.

1. W trakcie stażu pracowałam w komisjach szkolnych lub byłam oddelegowana do innych szkół rzeszowskich m.in.: ZSS, ZSE przy egzaminach zewnętrznych: maturalnym i zawodowym.
W charakterze przewodniczącego, członka zespołu nadzorującego lub nauczyciela dyżurującego brałam udział w pracach komisji przy:
- próbnym egzaminie maturalnym w latach 2009 – 2011,
- próbnym egzaminie zawodowym w latach 2010 – 2011,
- egzaminie maturalnym w latach 2010 – 2012,
- egzaminie zawodowym w latach 2010 – 2011.

2. W latach 2009 – 2012 pracowałam w komisjach przy egzaminach poprawkowych i egzaminach klasyfikacyjnych z przedmiotu geografia.

3. Na przełomie VI – VII 2011 r. uczestniczyłam w pracach Komisji Rekrutacyjnej, jako przyszły wychowawca klasy I o profilu: technik obsługi turystycznej.

4. Zostałam powołana wraz z innymi nauczycielami do wywiadu grupowego podczas Ewaluacji Pracy Szkoły w 2011 r. w obszarach:
• „ Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej Szkoły
• „ Procesy zachodzące w szkole”- realizacja przyjętej w szkole koncepcji pracy szkoły..
• „ Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym”
• „ Zarządzanie Szkołą”
Wspólnie z kolegami analizowałam dokumentację szkolną.

5. Uczestniczyłam w pracy zespołów międzyprzedmiotowych układających nowe programy nauczania i korelacje w ramach Nowej Podstawy Programowej w zawodach technik hotelarz i technik technologii odzieży.

6. Uczestniczyłam w pracach komisji zaliczającej praktyki zawodowe klasy 1 JT – V 2012 r.

V. Popularyzacja wiedzy z własnego przedmiotu.

1. Prowadziłam konsultacje maturalne z geografii na poziomie podstawowym
i rozszerzonym w latach 2009 – 2012, podczas których pomagałam uczniom opanować wiedzę i umiejętności sprawiające im problemy. Moje zajęcia pozwoliły lepiej przygotować się uczniom do egzaminów końcowych.

2. Prowadziłam konsultacje i zajęcia wyrównawcze z geografii zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami uczniów przez cały okres stażu.

3. Wzięłam udział z klasą 1 JT - technik obsługi turystycznej - w Kalejdoskopie Podróżniczym – 04. XI 2011 r. Jest to impreza o charakterze turystycznym, zorganizowana przez WDK w Rzeszowie. Podkarpacki Kalejdoskop Podróżniczy jest pierwszą tego typu imprezą festiwalową w województwie podkarpackim, która jest kierowana do zainteresowanych turystyką, podróżami oraz aktywnymi formami spędzania wolnego czasu. W czasie Kalejdoskopu wzięliśmy udział w trzech spotkaniach: m.in. z Krzysztofem Skokiem, który przebył trasę z Sopotu do Pekinu, z Mikołajem Gołachowskim, który opowiadał o zwierzętach Antarktyki i z Arkadiuszem Ziembą, dzięki któremu poznaliśmy kulturę tubylców z Madagaskaru. Uważam, że udział w tego typu wykładach jest wspaniałą lekcją, gdyż umożliwia poznanie miejsc z różnych względów niedostępnych, jest niezwykle kształcący i koniecznie potrzebny, szczególnie dla klas turystycznych.

4. Przygotowywana przeze mnie młodzież brała udział w konkursach o tematyce, geograficznej, ekologicznej i plastycznej – przez co rozbudzałam ich ciekawość geograficzną, propagowałam wiedzę i modę ekologiczną a także rozwijałam w nich wrażliwość artystyczną. W czasie stażu byłam szkolnym organizatorem konkursów:
• Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego GEOPLANETA – XI 2011 r.
• Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego EKOPLANETA – w formie testowej – III 2012 r., w formie graficznej – I 2012 r.
• Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego o tematyce przyrodniczej – TĘCZA – XII 2010 r., XII 2011 r.
- w roku 2011 w Konkursie TĘCZA uczennica Krystyna Kapusta z klasy 2 GT otrzymała wyróżnienie II stopnia na szczeblu krajowym i nagrodę w formie wydawnictwa encyklopedycznego,
- w roku 2012, ta sama uczennica zdobyła wyróżnienie I stopnia na szczeblu krajowym i nagrodę rzeczową w formie odtwarzacza mp3. Wyniki (imię i nazwisko uczennicy i nazwa szkoły) zostały opublikowane na stronie http://www.suwikr.pl/.

VI. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych.

1. Uczestniczyłam w szkoleniach Rady Pedagogicznej i Zespołu Wychowawczego:

- „Uczeń i szkoła wobec problemu uzależnień” – Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Rzeszowie – X 2009 r.,
- „Awans zawodowy nauczycieli” - IDN „Solidarność – XII 2009 r.,
- „Jak być dobrym wychowawcą” – I 2010 r.
- „Higiena głosu – warsztaty z emisji głosu” – X 2010 r.
- „Działanie złego ducha” – wykład z ks. Egzorcystą – III 2011 r.,
- „Komunikacja Interpersonalna w świetle teorii analizy transakcyjnej” – III 2011 r.,
- „Prowadzenie dziennika szkolnego” – IX 2011 r.,
- „Pomoc psychologiczno – pedagogiczna – indywidualizacja nauczania” – X 2011 r.
- „Ocenianie kształtujące – wprowadzenie w projekt” – Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie – XI 2011 r.,
- Konstruowanie programów nauczania i monitorowanie realizacji podstawy programowej – Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie – III 2012 r.,
- „Ochrona danych osobowych” – III 2012 r.,
- „Uczeń z opinią z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej” – IV 2012 r.,
- „Komunikacja w procesie edukacyjnym – dialog, słuchanie, cisza i milczenie w wychowaniu” – V 2012 r.
- Szkolenia członków zespołów nadzorujących przez egzaminami maturalnymi i zawodowymi w latach 2009 – 2012.

2. Studiowałam na bieżąco literaturę fachową z zakresu geografii:

- Kassenberg A., Arcipowska A., 2009, „Małe ABC ochrony klimatu”, Wyd. Instytut Na Rzecz Ekorozwoju, Polska Zielona Sieć, Kraków,
- Mizerski W.,2000, „Geologia dynamiczna dla geografów”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,
- Otok S., 2000, „Geografia Polityczna”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,
- Schittenhelm K.M., 2006, „Gwiazdy, gwiazdozbiory, planety”, Wydawnictwo Klub Dla Ciebie, Warszawa,
- Woś A., 2002, „Meteorologia dla Geografów”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,
- Praca zbiorowa pod red. Dziopak B., Sikora M., 1993, „Młodzi Przyjaciele Ziemi – działania ekologiczne”, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Tarnobrzegu.
- Praca zbiorowa pod red. Fronczak J., 2006, „Ilustrowany Atlas Polski: nasza ojczyzna, mapy, informacje, krajobrazy” Wyd. Reader’s Digest, Warszawa,
- Praca zbiorowa pod red. Olszewska E., 2000, „Geografia Państw Świata”, wyd. Muza, Warszawa,
- Praca zbiorowa pod red. Warszyńska J., 2003, „Geografia Turystyczna Świata – cz.1, cz.2”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,
- „Geografia – Przewodnik dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych 2011/2012”, 2011, wyd. Nowa Era, Warszawa,
- Prenumeruje pismo National Geographic od 2008 r.
3. Nawiązałam współpracę z wydawnictwami pedagogicznymi: wydawnictwem Operon i Nowa Era czego efektem było pozyskanie nowych publikacji oraz uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach:
- „Nowa podstawa programowa. Rewolucja w nauczaniu geografii?” – XI 2011 r.
- „Oblicza geografii społeczno – ekonomicznej. Inspirujące pomysły na lekcję. Rozmieszczenie ludności na świecie. – dr M. Barwiński” – III 2012 r.,
- „Kolumbia – Serce Świata” – z podróżnikiem Dominikiem Bacem – V 2012 r.

§ 7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

I. Pogłębianie wiedzy na temat problemów środowiska uczniów.

1. Diagnozowałam sytuację uczniów, a szczególnie uczniów klasy 3BT, w której pełniłam obowiązki wychowawcy oraz klasy 1 JT, w której obecnie pełnię funkcję wychowawcy poprzez ankietowanie, rozmowy. Poszukiwałam rozwiązań, udzielałam uczniom pomocy.

2. Opracowałam tematykę lekcji wychowawczych dla klas 3 BT oraz 1 JT, zatwierdzoną przez Dyrekcję oraz rodziców na pierwszym spotkaniu z rodzicami.

3. Przeprowadzałam spotkania wywiadówkowe z rodzicami klas: 3 BT w roku szkolnym 2009/2010, 3 AT – wywiadówka semestralna w zastępstwie za wychowawcę w roku szkolnym 2010/2011, 1 JT w roku szkolnym 2011/2012.

4. Współpracowałam z rodzicami uczniów, w szczególności swoich wychowanków
w zakresie organizacji życia klasowego – np. poprzez spotkania organizacyjne i przygotowania do balu studniówkowego klasy 3 BT - przed studniówką 2011.
5. W ramach potrzeb organizowałam indywidualne spotkania z rodzicami uczniów sprawiających problemy wychowawcze oraz kuratorem.

Współpraca z rodzicami układała się dobrze, wspólne spotkania przebiegały w atmosferze życzliwości i dyskusji. Treści, które przekazałam w ramach pedagogizacji rodziców np. „Dlaczego uczeń wagaruje – jak mu pomóc?”, „Jak pomóc swojemu dziecku przejść przez szkołę”, „Prawa i obowiązki uczniów” – wzbudzały ich zainteresowanie.

II. Obserwacja i analiza możliwości uczniów.

1. W czasie stażu na bieżąco zbierałam informacje na temat uczniów posiadających opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, w zakresie: dysleksji, dysgrafii, dysortografii oraz tych o obniżonych wymaganiach edukacyjnych, z orzeczeniami i dostosowywałam program nauczania do indywidualnych możliwości tych uczniów.

III. Uczestniczenie w procesie mierzenia jakości pracy szkoły na różnych jej obszarach.

1. Prowadziłam zajęcia w obecności:
a) dyrektora szkoły – mgr inż. Anny Kozdraś:
• w klasie 3 BT – „Najważniejsze obszary rolnicze świata”, XI 2009 r.,
• w klasie 1 ET – „Kartograficzne metody prezentacji treści geograficznych” , XI 2011 r.,
• w klasie 3 BT – „ Rybołówstwo” – V 2012 r.
b) opiekuna stażu – mgr Danuty Perdeus:
• w klasie 1 GT – „Podział nauk geograficznych” – IX 2009 r.,
• w klasie 3 BT – „Wojna z terroryzmem” – V 2010 r.,
• w klasie 2 AT – „Położenie geograficzne, terytorium i suwerenność Polski” – IX 2010 r.,
• w klasie 3 AT – „Rolnictwo – definicja, podział, funkcje” – XII 2010 r.,
• w klasie 1 JT – „Walory antropogeniczne – współczesne, w przykładach i ćwiczeniach – IX 2011 r.,
• w klasie 1 JT – „Ekologia – moda czy konieczność” – X 2011 r.
Swoje lekcje prowadziłam w obecności dyrektora i opiekuna stażu, zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem hospitacji wg opracowanych przez siebie scenariuszy. Przygotowując się do zajęć korzystałam z najnowszej literatury geograficznej, metodycznej oraz Internetu.

IV. Współpraca z innymi nauczycielami: wychowawcami klas, nauczycielami.

1. Wspólnie z opiekunem stażu i innymi nauczycielami przeanalizowałam sposób prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji. Szczególną uwagę zwróciłam na analizę dziennika lekcyjnego oraz dziennika godziny dodatkowej. Uzyskałam wiedzę na temat wypełniania arkuszy ocen, obliczania stanu frekwencji uczniów.

2. Współpracowałam na bieżąco z wychowawcami wszystkich klas, w których uczyłam, w przypadku wystąpienia trudności i problemów klasowych. Organizowałam i uczestniczyłam w spotkaniach zespołów nauczycieli uczących w danej klasie u pedagoga szkolnego.

3. Współpracowałam z nauczycielami Zespołu Matematyczno – Przyrodniczego i Samokształceniowego Zespołu Nauczycieli Geografii.

4. Współpracowałam z nauczycielami wszystkich przedmiotów, by ujmować zagadnienia matematyczno – przyrodnicze w sposób holistyczny i pomagać uczniom w rozumieniu świata, ludzi i siebie oraz tworzyć w nim logiczne związki przyczynowo- skutkowe.

V. Przekazywanie dziedzictwa kulturowego.

1. Współorganizowałam i aktywnie uczestniczyłam z uczniami w akcji „Sprzątanie Świata”, podczas której porządkowaliśmy otoczenie szkoły i okolice starego cmentarza w Rzeszowie. Akcja ta, w której uczestniczą wszystkie rzeszowskie szkoły, ma uświadomić młodzieży jak ważne jest zachowanie czystości środowiska, w którym żyjemy i przekazanie go w najmniej naruszonym stanie przyszłym pokoleniom.

2. Starałam się kształtować pożądane postawy ucznia poprzez udział
w uroczystościach szkolnych np. Święto Patrona Szkoły – Ślubowanie klas I, Święto Edukacji Narodowej, Wspólnym Kolędowaniu, poprzez promowanie stroju galowego.

VI. Współpraca z pedagogiem szkolnym.

1. Na bieżąco współpracowałam z pedagogiem szkolnym w celu analizy sytuacji wychowawczej uczniów klas, w których pełniłam funkcję wychowawczą: 3 BT, 3 AT, 1 JT..

2. Współpracowałam z Dyrektorem Szkoły ds. Wychowawczych – mgr Elżbietą Gorczycą i odbywałam konsultacje z pedagogiem w sprawie rozwiązywania problemów wychowawczych moich uczniów. Przeprowadzałam dodatkowe spotkania z rodzicami i kuratorem, uczniów mających problemy w nauce, zdrowotne i wychowawcze. Przyjęłam strategię pomocy uczniom po rozmowach przeprowadzonych z panią pedagog, nauczycielami z ze¬społu klasowego i rodzicami.

3. Przygotowałam i przeprowadziłam otwartą wywiadówkę w klasie 1 JT w XI 2011 r.

4. Przeprowadziłam zajęcia integracyjne dla klasy1 JT w Zagrodzie Garncarskiej w Medyni Głogowskiej w X 2011r.


§ 7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

I. Poszerzenie wiedzy i umiejętności wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Szczególnie ważną rolę w doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela geografii spełnia obecnie Internet i technologie multimedialne. Dzięki nim uaktualniałam swoją wiedzę o Polsce, świecie współczesnym, zagadnieniach przyrodniczych i społeczno – ekonomicznych, a także pozyskiwałam materiały wzbogacające mój warsztat pracy. Duże znaczenie miało to w czasie przygotowywania lekcji geografii, na której prezentowałam najnowsze dane statystyczne i wiadomości z dziedziny gospodarki światowej. W wyniku nawiązania współpracy z wydawnictwami Operon i Nowa Era pozyskałam pomoce multimedialne w postaci płyt Dvd z programami: e – mapy i dane ekonomiczne dla szkół ponadgimnazjalnych, interaktywne mapy turystyczno – topograficzne, filmy Dvd. Materiały te zdecydowanie uatrakcyjniły proces dydaktyczny w nowej klasopracowni.

2. Korzystanie z komputera i encyklopedii multimedialnych umożliwiło mi opracowanie potrzebnych pomocy dydaktycznych - testów i sprawdzianów dla uczniów, scenariuszy zajęć, referatów i informacji dla rodziców. Często dzieliłam się uzyskanymi materiałami z uczniami i nauczycielami przedmiotu. Wielokrotnie wykonywałam różne pomoce naukowe, by zainteresować uczniów omawianą tematyką. Były to m.in.: prezentacje, plansze, gazetki, foliogramy.

3. Prowadziłam zajęcia geografii w pracowni informatycznej, podczas których uczniowie rozwiązywali zadania wykorzystując informacje pochodzące z Internetu. Wyszukując ciekawostki i rozwiązując zadania łączyli pozyskiwanie wiedzy geograficznej
z ćwiczeniami sprawnej obsługi komputera. Praca uczniów pozwoliła im zweryfikować wiedzę na temat wiarygodności Internetu jako pośredniego źródła pozyskiwania informacji geograficznej.

4. Wykorzystując technologię komputerową, na bieżąco opracowywałam dokumentację awansu zawodowego, m.in. Plan Rozwoju Zawodowego, kontrakt, harmonogram hospitacji i obserwacji, sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju. Dzięki zastosowaniu technologii komputerowej mogłam w sprawny sposób przygotowywać się do wykonywania obowiązków wynikających z mojej pracy dydaktyczno – wychowawczej.

5. Zachęcałam uczniów do korzystania z Internetu i encyklopedii multimedialnych przy przygotowywaniu informacji na lekcje. Dzięki temu nie tylko wzbogacali oni swoją wiedzę, ale także rozbudzali zainteresowanie przedmiotem. Dostęp do Internetu dał mi możliwość korzystania z jednej z najważniejszych jego usług, jaką jest poczta elektroniczna. Dzięki poczcie elektronicznej miałam stały kontakt z uczniami, szczególnie zainteresowanymi geografią. Wysyłałam im zadania i testy pozwalające przygotować się do egzaminu maturalnego z geografii. Mogłam też na bieżąco wyjaśniać wszelkie problemy, czy pomagać w rozwiązaniu zadań.
Drogą e - mailową przesłałam także wychowawcom klas informacje na temat dostosowań z geografii dla uczniów posiadających opinię PPP w zakresie: dysleksji, dysgrafii, dysortografii oraz tych o obniżonych wymaganiach edukacyjnych i z orzeczeniami.

6. Współpracowałam z rodzicami uczniów, pedagogiem, innymi nauczycielami oraz przedstawicielami wydawnictw pedagogicznych poprzez bieżące kontakty telefoniczne i e - mailowe.

7. Systematycznie odwiedzałam strony internetowe związane z problematyką oświaty:
- www.menis.gov.pl
- www.pcen.rzeszow.pl
- www.ko.rzeszow.pl
Pozyskane stamtąd informacje aktualizowały i doskonaliły moją wiedzę na temat prawa oświatowego.
- www.cke.pl
- www.oke.krakow.pl
Dzięki tym stronom zdobywałam wiedzę dotyczącą organizacji egzaminów w danym roku szkolnym oraz korzystałam z zamieszczonych testów egzaminacyjnych.
- www.glos.pl
- www.literka.pl
- www.profesor.pl
Korzystając z powyższych stron poszerzałam swą wiedzę pedagogiczną poprzez podpatrywanie rozwiązań metodycznych i udoskonalałam swój warsztat pracy.

8. Towarzyszące często stronom w/w fora dyskusyjne są nieocenionym źródłem informacji, tym cenniejszym, bo pozyskanym od ludzi stykających się na co dzień z tymi samymi problemami pedagogicznym i wychowawczymi, co ja. Fora dyskusyjne umożliwiały zapoznanie się z opiniami innych, a także zabranie głosu w dyskusji. Dawały możliwość uzyskania szerszego, czasem innego niż moje, spojrzenia na dany temat oraz poszukiwania obiektywnych opinii i optymalnych rozwiązań. Pozyskane na forach dyskusyjnych oraz znane wcześniej kontakty mailowe pozwoliły mi na szybką, sprawną wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami z różnych miast Polski.

§ 7 ust. 2. pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

I. Rozwijanie własnych kompetencji z wymienionych dziedzin.

1. W celu podnoszenia swoich umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki, postępowania w sprawach nieletnich uczestniczyłam w formach doskonalenia:

- „Uczeń i szkoła wobec problemu uzależnień” – Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Rzeszowie – X 2009 r.,
- „Jak być dobrym wychowawcą” – I 2010 r.,
- „Pomoc psychologiczno – pedagogiczna – indywidualizacja nauczania” – X 2011 r.,
- „Uczeń z opinią z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej” – IV 2012 r.,
- „Komunikacja w procesie edukacyjnym – dialog, słuchanie, cisza i milczenie w wychowaniu” – V 2012 r.

2. Dyskutowałam zagadnienia związane ze stosowaniem różnorodnych metod i form nauczania w ramach rozmów pohospitacyjnych z opiekunem stażu. W swojej pracy dydaktycznej staram się uatrakcyjniać zajęcia wprowadzając jak najczęściej aktywizujące metody nauczania (np. burzę mózgów, metodę SWOT) oraz różnicując formy pracy na lekcjach (np. poprzez pracę w grupach). Dzięki stosowaniu takich metod kształtuje się u ucznia zdolność samodzielnego myślenia, myślenia przyczynowo – skutkowego, umiejętność pracy w grupie, umiejętność wyboru najważniejszych treści.

3. Na bieżąco analizowałam literaturę fachową i poradniki metodyczne, m.in.:

• Bednarzowa W., 2000, „O! Słoń przed stopniami. Osłoń przed stopniami.
O szkolnym ocenianiu”, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków,

• Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B., „Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących”, Zakład Wydawniczy SFS, Kielce,

• Kaniak – Urban Ch., 2002, „Każde dziecko ma swoje mocne strony. Jak rozwijać naturalne zdolności dziecka”. Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Kielce,

4. Przeprowadzałam wśród swoich uczniów ankiety diagnozujące i ewaluacyjne, np. - , ankietę diagnozującą sytuację rodzinną uczniów, ankietę dotycząca trudności w nauce – przyczyn i sposobów radzenia sobie z nimi. Dzięki tym ankietom mogłam poznać uczniów i lepiej zaplanować swoją pracę z młodzieżą.

5. W ramach pedagogizacji rodziców, podczas wywiadówek przeprowadziłam pogadanki nt. „Dlaczego uczeń wagaruje – jak mu pomóc?”, „Jak pomóc swojemu dziecku przejść przez szkołę”, „Prawa i obowiązki uczniów”.

II. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych.

1. Po przydzieleniu funkcji wychowawcy klas: 3 BT i 1 JT, opracowałam plan wychowawczy w oparciu o program wychowawczy szkoły.
W roku szkolnym 2009/2010:
a) Sprawowałam opiekę nad klasą 3 JT podczas akcji „Sprzątanie Świata” – IX 2009 r.,
b) Zorganizowałam i sprawowałam opiekę nad uczniami kl. 3BT podczas wyjść:
– do Muzeum Dobranocek w Rzeszowie – V 2010 r.,
– do kina „Zorza” na film pt „Kwiat Pustyni” – V 2010 r.,
Wyjście do kina „Zorza” na film „Kwiat Pustyni” umożliwiał młodzieży zapoznanie się z historią i geografią regionu, zajęciami ludności, religią, tradycjami, kulturą. Omawiając wspomniany film na lekcjach geografii i godziny wycho¬wawczej dało się zauważyć zwiększone zaangażowanie uczniów w dyskusję, w czasie której mieli możliwość zaprezentować swoje odczucia estetyczne oraz emocje. Pokazało to jak potrzebne jest w procesie dydaktycznym wzbogacanie go o czynny udział w różnych formach życia kulturalnego.
c) Sprawowałam opiekę nad uczniami klasy 3 FT podczas wyjścia na wykład dr Jana Wolskiego pt. „Galicja w historii i kulturze” odbywającego się w Wojewódzkiej Bibliotece Muzycznej w Rzeszowie – VI 2010.

W roku szkolnym 2010/2011:
a) Sprawowałam opiekę nad klasą 2 GT podczas akcji „Sprzątanie Świata” – IX 2010 r.,
b) Sprawowałam opiekę nad klasą 1 AT podczas wyjścia do kina na film: „Szukałem Was” – III 2011r.,
c) Sprawowałam opiekę nad uczniami klasy 2 FT podczas wyjścia na wykład pisarki, Aleksandry Ziółkowskiej – Boehm – właścicielki archiwum Melchiora Wańkowicza – odbywający się w Wojewódzkiej Bibliotece Muzycznej w Rzeszowie – V 2011 r..,
d) Pełniłam w zastępstwie funkcję wychowawcy klasy 3 AT (podsumowałam klasyfikację za I semestr roku szkolnego 2010/2011 i przeprowadziłam wywiadówkę semestralną).

W roku szkolnym 2011/2012:
a) Sprawowałam opiekę nad klasą 1 JT podczas akcji „Sprzątanie Świata” – IX 2011 r.,
b) Współorganizowałam lekcję integracyjną w Zagrodzie Garncarskiej w Medyni Głogowskiej z klasą 1 JT – X 2011 r.,
c) Sprawowałam opiekę nad klasą 2 DT podczas lekcji muzealnej w Łańcucie (nt. "Sztuki cerkiewnej") – X 2011 r.,
d) Sprawowałam opiekę nad klasą 1 JT - lekcja muzealna w Łańcucie (nt. "Pan Tadeusz - rzecz o historii szlacheckiej") – X 2011 r.,
e) Uczestniczyłam z klasą 1 JT w Kalejdoskopie podróżniczym" – XI 2011 r.,
f) Brałam udział z klasą 1 JT w "Wigilii na Rzeszowskim Rynku" – XII 2011 r.,
W trakcie powyższych działań mogłam poznawać poziom rozwoju uczniów. Starałam się wspomagać rozwój uczniów.

2. Realizując cele i zadania opiekuńczo – wychowawcze, wzięłam udział jako opiekun w 3 – tygodniowym (13 II 2012 – 3 III 2012 r.) wyjeździe na Słowację do Michaloviec, w ramach unijnego projektu „Leonardo da Vinci: Uniwersalne kompetencje – trend i konieczność”. Byłam opiekunką młodzieży klas III o profilu: technik kucharz.
Do moich obowiązków należało m.in.:
- udzielanie wsparcia uczniom, rozwiązywanie problemów i towarzyszenie im w sytuacjach kryzysowych,
- dbanie o warunki wyżywienia, zakwaterowania, możliwość dostępu do Internetu,
- kontrola uczniów z zakładach pracy, rozmowa z zakładowym opiekunem o zachowaniu, postawie i postępach,
- kontrola prowadzenia dokumentacji przez uczniów,
- zadbanie o przygotowanie wycieczek w ramach programu kulturowego oraz ich udokumentowanie,
- nawiązanie współpracy ze szkołą przyjmującą w Michalovcach oraz zdobycie podpisów pod dokumentacją (umowy, certyfikaty, euro passy).
Młodzież zdobyła tam cenne doświadczenie, które niewątpliwie przyda im się w dalszej pracy na rynku krajowym i zagranicznym.

3. Zachęcałam uczniów do prowadzenia zdrowego stylu życia. Podejmowałam działania o charakterze profilaktycznym poprzez tematykę zajęć realizowanych na godzinie wychowawczej np.:
a) Prawidłowe odżywianie,
b) Problem anoreksji, bulimii,
c) Zagrożenia płynące z niewłaściwego korzystania z Internetu,
d) Depresja, co warto o niej wiedzieć?,
e) Ekologia – moda czy konieczność?,
f) Nie podgrzewaj atmosfery – porozmawiajmy o klimacie.

4. Zwracałam uczniom uwagę na konieczność odpowiedniego zachowania, wyglądu, wypowiadania się podczas prezentacji szkolnej społeczności. Poza tym integrowałam
się z uczniami oraz doskonaliłam swój warsztat pracy poprzez wymianę poglądów
i spostrzeżeń z innymi nauczycielami. Jako wychowawca mogłam zaobserwować zachowania uczniów w różnych sytuacjach życiowych (w sytuacjach problemowych, podczas imprez klasowych).

5. Wspólnie z uczniami przygotowałem uroczystości klasowe: Dzień Chłopca – klasy 3 BT i 1 JT, Dzień Kobiet– klasy 3 BT i 1 JT, Mikołajki klasowe - 1 JT, Wigilia klasowa - 1 JT.


III. Wykorzystanie wiedzy do rozwiązywania problemów.

1. Prowadziłam bieżącą obserwację możliwości ucznia stosując ankietowanie, obserwowanie oraz rozmowy.

2. Starałam się dostrzegać problemy szkolne uczniów i pomagać w ich rozwiązywaniu. Jako wychowawca organizowałam w moich klasach pomoc koleżeńską dla uczniów z trudnościami dydaktycznymi. Umożliwiało to wyrównanie braków w wiadomościach, zacieśnianie więzi między uczniami, a jednocześnie kształtowało postawy życzliwości i współpracy w klasie.

3. Starałam się dostrzegać i pomagać w rozwijaniu uzdolnień i zamiłowań moich uczniów (poprzez konkursy: EKOPLANETA, GEOPLANETA, TĘCZA).

4. Skierowałam wniosek o uaktualnienie Opinii PPP uczennicy z klasy 3 BT, w celu jej dostosowania do wymagań Egzaminu Maturalnego.

5. Zachęcałam rodziców do skorzystania z pomocy PPP i wykonania badań, które ukierunkowałyby pracę nauczyciela z uczniem mającym trudności dydaktyczne. Po takich rozmowach skierowałam wspólnie z pedagogiem dwoje uczniów z klasy 1 JT na diagnozę, w celu uzyskania opinii PPP. Na mój wniosek z uczniami nie wywiązującymi się ze swoich obowiązków, zagrożonymi ocenami niedostatecznymi zostały spisane kontrakty. W jednym przypadku wraz z pedagog podjęłyśmy decyzję o skierowaniu sprawy do rozpatrzenia w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Rzeszowie.

6. Starając się bliżej poznać sytuację uczniów, przeprowadzałam indywidualne rozmowy, co na bieżąco pomagało mi rozwiązywać problemy w klasie. Starałam się rozeznać sytuację materialną uczniów, by efektywniej pomóc tym bardziej potrzebującym (dofinansowanie obiadów, zwolnienie z PZU).

7. Opracowałam wspólnie z rodzicami i zespołem klasowym plan pracy wychowawczej zgodnie z Programem Wychowawczym Szkoły i potrzebami wychowanków. Po rozmowie z uczniami uwzględniłem w tematyce godzin wychowawczych problematykę niesienia pomocy w celu kształtowania postaw empatii, altruizmu i tolerancji.


§ 7 ust. 2. pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

I. Analiza aktów prawnych i poznanie procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli, poszerzanie i aktualizacja wiedzy z zakresu prawa oświatowego.

1. Samodzielnie analizowałam przepisy dotyczące postępowania w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela, zatwierdzenia Planu Rozwoju Zawodowego, korzystając ze źródeł MENiS. Poznane przepisy i dokumenty regulujące pracę szkoły były dla mnie głównym wyznacznikiem, co pozwoliło mi opracować prawidłową dokumentację za okres stażu. Przepisy, z którymi się zapoznałam, opisałam w punkcie I.1 mojego sprawozdania.

2. Przepisy oświatowe były dla mnie podstawą do opracowania konspektów lekcji, kart obserwacji, referatów i innych dokumentów poświadczających realizację zamierzonych zadań.

3. Podczas konsultacji z opiekunem stażu na bieżąco analizowaliśmy zmiany w prawie oświatowym. Współpraca przebiegała w oparciu o przepisy oświatowe i zgodnie z nimi.

4. Dokumentację dołączoną do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego, plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie za okres stażu przygotowałam w oparciu o powinności, umiejętności i zakres wymagań regulowanych przez Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 sierpnia 2000 r. i 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

5. Na bieżąco śledziłam wszystkie zmiany prawne na stronach MENiS i kuratoryjnych. Dostosowywałam te zmiany do mojego planu i sprawozdania. Gromadziłam wszelkie akta prawne dotyczące systemu oświaty. Analizowałam i studiowałam je pod kątem mojego awansu zawodowego.

II. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego
i dogłębna analiza dokumentacji szkoły.

1. Zadania nauczyciela – wychowawcy w powierzonych mi klasach pozwoliła mi określić analiza Programu Wychowawczego Szkoły. Sporządziłam plan wychowawczy i program spotkań z rodzicami z uwzględnieniem potrzeb wychowanków i rodziców oraz zadań wynikających ze wspomnianego dokumentu.

2. Na podstawie wewnątrzszkolnego systemu oceniania – zawartego w Statucie ZSG opracowałam kryteria wymagań na poszczególne stopnie oraz Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotów: Geografia, Geografia turystyczna, Geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska.

3. Analizując przepisy Statutu na temat wewnątrzszkolnego systemu oceniania zachowania, wystawiałam cząstkowe i roczne oceny zachowania uczniów.

4. Na bieżąco podejmowałam działania i uczestniczyłam w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego w szkole współpracując z Dyrektorem, opiekunem stażu, klasową Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim, Zespołem Matematyczno - Przyrodniczym, pedagogiem szkolnym, biblioteką szkolną oraz analizowałem Program Rozwoju Szkoły i Statut Szkoły.

5. Uczestnicząc w posiedzeniach i szkoleniach Rady Pedagogicznej, podczas wystąpień Dyrektora Szkoły, na bieżąco zapoznawałam się z aktami prawnymi z uwzględnieniem zmian, dotyczących oświaty i pracy dydaktyczno wychowawczej.

6. Wszystkie zadania podejmowane w szkole w okresie stażu, realizowałam w oparciu o poznane przepisy oświatowe, uwzględniając w nich zadania zamieszczone dokumentach szkoły: Statucie Szkoły, Planie Pracy Szkoły, Programie Rozwoju Szkoły, Programie Wychowawczym.
Analiza dokumentów: Statutu Szkoły, Planu Pracy Szkoły, Programu Rozwoju Szkoły, Programu Wychowawczego pozwoliła mi na zapoznanie się z zasadami funkcjonowania szkoły oraz realizację zadań przydzielonych mi w poszczególnych latach pracy. Uczestniczenie w pracach związanych z podstawowymi funkcjami szkoły pozwoliło mi właściwie planować własną pracę dydaktyczno-wychowawczą.

Agnieszka Wośko

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.