X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35633
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego za okres dotychczas odbytego stażu

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego za okres dotychczas odbytego stażu (od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2017 r.)

Wstęp
Imię i Nazwisko: mgr inż. Anna Pajdak
Nauczany przedmiot: chemia
Opiekun stażu: mgr Dorota Nowacka
Szkoła, w której nauczyciel odbywał staż: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku,
Dyrektor szkoły: mgr inż. Bożena Czak
Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2015r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Planowany termin zakończenia stażu: 31.05.2018r.

Posiadane kwalifikacje:
• Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach - Technologia i Inżynieria Chemiczna, o specjalności: Fine chemicals and specialty materials, dyplom z wyróżnieniem (2009 r.)
• Studium Pedagogiczne, Ośrodek Badań i Doskonalenia Dydaktyki przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach (2009r.)
• Filozofia i Etyka w szkole, studia podyplomowe, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości (2011r)

Wprowadzenie
Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z wygaśnięciem umowy o pracę w ZSO w Kłodzku z dniem 31 sierpnia 2017r., w którym z dn. 01.09.2015r. rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela mianowanego. Zostało napisane na podstawie § 7 Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004r.(aktualizacja: Rozporządzenie MEN z 1 marca 2013r.) w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli i stanowi podsumowanie realizacji celów i zadań w sporządzonym przeze mnie w Planie Rozwoju Zawodowego.
Okres stażu był dla mnie czasem wzbogacania wiedzy, rozwijania umiejętności dydaktyczno – wychowawczych oraz podnoszenia swoich kwalifikacji. Jestem osobą ambitną i odpowiedzialną, dlatego od początku mojej pracy w zawodzie nauczyciela staram się dla dobra uczniów doskonalić swój warsztat pracy oraz nabywać nowe umiejętności. Brałam udział w szkoleniach, kursach oraz zgłębiałam literaturę przedmiotu z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
Do codziennej pracy z uczniami rzetelnie się przygotowuję oraz stosuję różnorodne metody, tak aby każda lekcja była dla nichintersująca, zrozumiała i odnosiła się do realnego życia. Największym sukcesem podczas zajęć z uczniami jest dla mnie rozbudzenie w nich „radości uczenia się” - zachwytu oraz motywacji do dalszego zgłębiania poznanej wiedzy. Nieustannie staram się pokazywać uczniom możliwości ich własnego rozwoju. Zawsze znajduję czas dla uczniów, którzy potrzebują mojej pomocy oraz wsparcia.Młodzi ludzie uczą się przede wszystkim poprzez kontakt z innymi ludźmi oraz obserwację ich zachowań, dlatego w pracy z młodzieżą staram się być przede wszystkim autentyczna.
Przez cały okres staży współpracowałam z opiekunem stażu, panią Dorotą Nowacką, która służyła mi nieustannie radą i doświadczeniem. Pomogła mi w napisaniu Planu Rozwoju Zawodowego, w którym zawarłam zadania wynikające przede wszystkim z planu pracy szkoły, potrzeb uczniów i ich rodziców, a ich realizacja w trakcie odbywanego stażu pozwoliła udoskonalić mój warsztat pracy.
Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji dotychczas wykonywanych zadań w okresie stażu oraz efekty ich realizacji w świetle obszarów poszczególnych wymagań.

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności, dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Nawiązanie współpracy w opiekunem stażu.
• We wrześniu 2015r. nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, p. mgr Dorotą Nowacką. Zawarłyśmy kontrakt oraz ustaliłyśmy możliwe do realizacji zasady partnerskiej współpracy.
• Ustaliłyśmy harmonogram spotkań oraz zakres moich obowiązków oraz opiekuna stażu.
• Z pomocą opiekuna stażu sformułowałam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz opracowałam Plan Rozwoju Zawodowego.
• Dokonywałam cyklicznych obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz prowadziłam zajęcia w jego obecności. Każde prowadzone przeze mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem konspektu z dokładnym określeniem oraz przebiegiem zajęć. Wszystkie obserwowane i prowadzone przeze mnie lekcje były na bieżąco omawiane i analizowane celem ewaluacji.
• Opiekun stażu służył mi pomocą i cennymi radami przed lekcjami prowadzonymi w obecności wicedyrektora szkoły.
• Wspólnie z opiekunem stażu przygotowałam projekt sprawozdania.

Efekty realizacji: Dzięki współpracy z opiekunem stażu i innymi nauczycielami poznałam nowe metody nauczania, dzięki czemu wzbogaciłam własny warsztat pracy. Współpraca z panią Dorotą Nowacką zaowocowała poznaniem różnych technik prowadzenia lekcji, a także pogłębieniem umiejętności planowania i współpracy.

2. Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
• Na początku września 2015 roku, wraz z rozpoczęciem stażu, zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli. Dokonałam analizy Ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.
• Systematycznie uaktualniałam swoją wiedzę dotyczącą awansu zawodowego i prawa oświatowego poprzez analizowanie materiałów na stronie internetowej MEN
• We wrześniu 2015r. przygotowałam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły.

Efekt realizacji: Dzięki analizie przepisów prawa oświatowego prawidłowo opracowałam niezbędne dokumenty, tj. wniosek o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego. Dokonałam również analizy własnych kompetencji i umiejętności zawodowych, która pozwoliła mi ocenić jakie działania powinnam zrealizować w trakcie trwania stażu.

3. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań wewnątrzszkolnych
• Zapoznałam się z wewnątrzszkolnymi dokumentami, dotyczącymi zasad funkcjonowania szkoły, tj. : Statutem Szkoły, Szkolnym Programem Wychowawczym, Szkolnym Programem Profilaktycznym, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania

Efekt realizacji: Analiza dokumentacji oraz regulaminów wewnątrzszkolnych umożliwiła mi poznanie zasad funkcjonowania oraz organizacji struktur szkoły. Dzięki tej wiedzy mogłam dostosować swoje działania do potrzeb i wymagań szkoły oraz osiągnąć większe efekty w pracy wychowawczo – dydaktycznej.

4. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
• Odbywając staż uczestniczyłam w 8 zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu:
26.10. 2015r.T:„Hybrydyzacja atomu centralnego:sp3, sp2, sp (2h)
10.12.2015r. T: „Tradycyjne źródła energii”
07.03.2016r. T.: „Katalizatory i reakcje katalizy”
10.11.2016r. T: „Alkohole monohydroksylowe”
21.01.2017r. T.: „Amidy kwasowe”
21.03.2017r. T.: „Białka proste i złożone”.
11.04.2017r. T.: „Polimery i polikondensaty”
24.05.2017r. T.: „Zadania na pH”
oraz w 3 lekcjach prowadzone przez innych nauczycieli:
u p. Eweliny Kopacz:
04.01.2017r., j. angielski, T.: Future Continuous i Future Perfect- ćwiczenia.
u p. Witosława Pająka:
07.03.2017r., fizyka, T.: Energy sources. The environment. Źródła energii a środowisko.
30.05.2017r., matematyka, T.: Średnia arytmetyczna. Zadania. Arithmetic mean. Tasks.
Po każdych zajęciach omawiałam obserwowaną lekcję, wymieniałam się spostrzeżeniami, a wyciągnięte wnioski zapisywałam w formie notatki.

Efekty realizacji: Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli wzbogaciła mój warsztat pracy o nowo poznane metody, środki dydaktyczne, pomysły na ciekawe prowadzenie zajęć, metody aktywizowania i dyscyplinowania uczniów, a także właściwego planowania czasu trwania lekcji.

5. Obserwacja zajęć w obecności opiekuna (w tym zajęć w klasach dwujęzycznych).
• W trakcie trwania stażu prowadziłam 6 lekcji w obecności opiekuna stażu:
16.11.2018r. T.: „Wodorotlenki amfoteryczne”
27.04.2016r. T.: „Stężenie procentowe roztworu”
27.10.2016r. T.: Wodorotlenek glinu i przykłady innych wodorotlenków”
05.01.2017r. T.: „Inne sposoby otrzymywania soli”.
04.04.2017r. T.: „Rodzaje substancji leczniczych”.
16.05.2017r. T.: „Budowa atomu”
oraz 3 lekcji w obecności wicedyrektora szkoły, p. Tomasza Biernacika:
14.12.2015r. T.:„ Zmiana stopni utlenienia pierwiastków chemicznych w reakcjach chemicznych”
18.05.2016r. T.: „Zwiększanie i zmniejszanie stężenia roztworów”
12.01.2017r. T.: „Izomeria optyczna”

Do każdej z obserwowanych lekcji przygotowałam konspekt, w którym zawarłam cele, przebieg lekcji oraz sformułowałam podsumowanie zrealizowanego tematu.

Efekt realizacji: Po każdych przeprowadzonych zajęciach omawiałam ich przebieg z opiekunem stażuoraz wicedyrektorem. Najważniejsze uwagi dotyczyły ciekawych środków dydaktycznych, doboru i przeprowadzania odpowiednich doświadczeń chemicznych z zachowaniem zasad BHP, a także właściwego planowania czasu zajęć i aktywizacji uczniów. Uwagi, sugestie oraz wskazanie słabych i mocnych stron stawały się dla mnie cennym źródłem przy ewaluacji własnych zajęć.

6. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
• Systematycznie prowadziłam dokumentację szkolną tj.: dzienniki lekcyjne oraz dziennik zajęć pozalekcyjnych. Byłam opiekunem dzienników rozszerzeń o profilu biologiczno-chemicznym, w które zawsze terminowo prowadziłam zapisy. Nigdy nie otrzymałam pokontrolnych zastrzeżeń, co do prawidłowości i terminowości prowadzenia dokumentacji szkolnej ze strony wicedyrektora.

Efekt realizacji: Prowadzenie dokumentacji szkolnej nauczyło mnie systematyczności oraz lepszej organizacji pracy.

7. Opracowanie dokumentacji w klasach dwujęzycznych.
• Niewątpliwie dużym wyzwaniem okazała się dla mnie praca w klasach dwujęzycznych(2014 roku zdałam egzamin First Certificate in English Level B2 na ocenę B, który umożliwił mi nauczanie chemii w tych klasach), dla których na początku września 2015 r. opracowałam rozkłady materiałów nauczania chemii z uwzględnieniem wprowadzanej terminologii angielskiej.
• Na bieżąco opracowywałam także konspekty, karty pracy, oraz inne pomoce dydaktyczne z elementami języka angielskiego.

Efekt realizacji: Dzięki uczeniu chemii w klasie dwujęzycznej wzbogaciłam swoją wiedzę, rozwinęłam umiejętności oraz poszerzyłam możliwości zawodowe.

8. Uczestniczenie w pracach Zespołu Przedmiotowego nauczycieli chemii
• W ramach pracy Zespołu Przedmiotowego nauczycieli chemii opracowałam diagnozy „na wejście” dla klasy pierwszej gimnazjum oraz dla klasy drugiej o profilu biologiczno-chemicznym. Opracowałam próbną maturę dla uczniów na koniec drugiej klasy o profilu biologiczno-chemicznym, a także przygotowałam dla uczniów klasy maturalnej kilka matur próbnych. Po analizie wyników, określeniu mocnych i słabych stron uczniów sformułowałam wnioski do dalszej pracy oraz dokonywałam ewaluacji osiągnięć uczniów.
• W ramach Dni Otwartych, 10.03.2016r. przygotowałam pokaz doświadczeń chemicznych z udziałem uczniów klas gimnazjalnych dla szkół podstawowych, a dnia 01.04.2016r. przygotowałam ciekawy pokaz doświadczeń chemicznych z udziałem klasy drugiej o profilu biologiczno- chemicznej dla uczniów gimnazjów.
• Dnia 28.02.2017r. przygotowałam pokaz doświadczeń chemicznych w Liceum Ogólnokształcącym w Ząbkowicach Śląskich dla uczestników Międzypowiatowego Konkursu Matematycznego o Puchar Starostów Powiatu Kłodzkiego i Ząbkowickiego oraz Burmistrzów Kłodzka i Ząbkowic Śląskich dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu kłodzkiego i ząbkowickiego.

Efekt realizacji: Udział w spotkaniach zespołu nauczycieli chemii pozwolił mi na pogłębienie wiedzy na temat wykonywanego zawodu. Bardzo cenna okazała się dla mnie współpraca z nauczycielami posiadającymi dłuższy niż mój staż pedagogiczny, ponieważ zawsze mogłam liczyć na pomoc i wsparcie.

9. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
• W październiku 2015r. wraz z panem Adamem Jezierskim przygotowałam Radę Szkoleniową dla nauczycieli pt. : „Prawa i obowiązki w świetle obowiązujących przepisów prawnych”, która została zaprezentowana innym nauczycielom w dniu 14.10.2015r.
• Brałam udział w następujących szkoleniach oraz radach szkoleniowych:

14.09.2016r. „Autyzm w świecie nowych technologii” w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich.
30.09.2016-01.10.2016r. „16-godzinne szkolenie podstawowe z zakresu pierwszej pomocy” (Ratownictwo medyczne Edukacja Jerzy Piotrowski)
13.04.2016r. Rada szkoleniowa, obejmująca następujące zagadnienia:
„Wtargnięcie napastników do szkoły”,
„Tutoring”
„Procedury przeprowadzania egzaminu maturalnego. Szkolenie zespołów nadzorujących”
27.10.2016r.oraz 04.11.2016r. „Jak pracować z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (ASP, ADHD, autyzm) oraz z klasą w której ten uczeń funkcjonuje – wskazania do pracy nauczycieli”
08.11.2016r. „Szkolenie z zakresu pomiaru dydaktycznego oraz wykorzystania komputerowych narzędzi diagnozujących wiedzę uczniów” (prowadzone przez Jarosława Chojnowskiego z Malborka)
09.11.2016r. Rada szkoleniowa: „Rola i zadania wychowawcy zespołu uczniowskiego”
24.04.2017r. Rada szkoleniowa: „Szkolenie zespołów nadzorujących z zakresu procedur przeprowadzania egzaminu maturalnego”

Efekt realizacji: Poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnych i zewnątrz szkolnych formach doskonalenia zawodowego wzbogaciłam swoje umiejętności, a zdobytą wiedzę i wiadomości wdrażałam w codziennej praktyce.

10. Analiza, określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
• Wszystkie działania, które wykonywałam w trakcie trwania stażu dokumentowałam i przechowywałam w założonej przez siebie teczce. Gromadziłam zaświadczenia, notatki, arkusze obserwacji, konspekty, sprawozdania, raporty, prace wykonane przez uczniów, itp.
Efekt realizacji: Systematyczna dokumentacja efektów pracy, pozwoliła na bieżącą ewaluację własnego warsztatu pracy, określenie mocnych i słabych stron swojej działalności oraz bardzo ułatwiła mi skonstruowanie niniejszego sprawozdania.

§ 7 ust. 2 pkt. 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów,
problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i
cywilizacyjnych.

1. Aktywizacja uczniów słabych, oraz większa aktywizacja uczniów zdolnych
• W trakcie zajęć włączam do pracy dydaktycznej wszystkie dzieci, zarówno te, które mają trudności w nauce, jak i te o ponadprzeciętnych zdolnościach. Aby tego dokonać stosuję różne metody nauczania oraz staram się dostosować formę prowadzonych zajęć do możliwości każdego z uczniów.
• W ramach art. 42 KN prowadziłam zajęcia dodatkowe dla uczniów mających trudności w nauce. Na zajęciach powtarzałam z uczniami niezrozumiały materiał, rozwiązywaliśmy wspólnie zadania, szukaliśmy nowych rozwiązań zaistniałych problemów dydaktycznych. Pragnęłam, aby żaden uczeń nie stracił wiary we własne możliwości i pomimo porażek nie zniechęcał się do dalszej nauki chemii.
• Dla uczniów zainteresowanych chemią oraz przedmiotami przyrodniczymi prowadziłam Koło Chemiczne, w trakcie którego rozwiązywałam z uczniami zadania o większym stopniu trudności, przygotowywałam ich do konkursów chemicznych oraz przeprowadzaliśmy ciekawe eksperymenty chemiczne.
• Z uczniami, którzy przygotowywali się do pisania matury z chemii, spotykałam się na dodatkowych zajęciach, w trakcie których omawialiśmy typowe zadania z arkuszy maturalnych oraz rozwiązywaliśmy zadania, które sprawiły uczniom największe trudności podczas pisania próbnych matur
Efekt realizacji: Praca z dziećmi wymagającymi pomocy przynosiła wymierne efekty w postaci widocznego, większego zaangażowania podczas lekcji. Uzyskane nawet drobne sukcesy dawały im ogromną satysfakcję i większą pewność siebie. Natomiast uczniowie zdolni, szczególnie zainteresowani chemią mogli pogłębić swoją wiedzę oraz nabrać wiary, że dzięki systematycznej pracy oraz zaangażowaniu ich wymarzone studia np. medyczne są „w zasięgu ręki”.

2. Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania
• Systematycznie przeprowadzałam, testy, sprawdziany, kartkówki, diagnozy oraz ustnie sprawdzałam wiedzę uczniów. Na podstawie zebranych informacji dokonywałam nieustannejewaluacji osiągnięć uczniów.
• Na bieżąco przeprowadzałam doświadczenia chemiczne, zarówno w formie pokazu jak i z udziałem uczniów. Dzięki eksperymentom, uczniowie używali wszystkich zmysłów, mogli zobaczyć, poczuć, dotknąć a więc i zrozumieć nową wiedzę.
• Chętni uczniowie uczestniczyli w Lidze Zadaniowej z Chemii – uczniowie klas dwujęzycznych kilka razy w roku otrzymywali ode mnie do rozwiązania zadania i quizy w języki angielskim oraz doświadczenia do samodzielnego wykonania w domu. Następnie w formie referatu, sprawozdania, zdjęć, filmów przedstawiali efekt swojej pracy.
• Na lekcjach przyrody, jako przedmiotu uzupełniającego dla szkół ponadgimnazjalnych uczniowie pracowali metodą projektu. W grupach ustalali pełnione funkcje, zasady pracy, opracowywali strategię działań oraz pilnowali terminowości wykonanych zadań. Uczniowie wraz z kolegami formułowali temat projektu, pytania i problem badawczy, na które wspólnie szukali odpowiedzi. Pod koniec pracy prezentowali na forum pozostałych uczniów zebrany materiał oraz dokonywali samooceny.
• Uczniowie klasy dwujęzycznej liceum ogólnokształcącego na lekcjach chemii w zakresie podstawowym wykonywali prezentacje na forum klasy na zadany temat. Co więcej, uczniowie, którzy opracowywali temat „Substancje uzależniające” wykonywali plakaty informacyjne na temat narkomani, alkoholizmu, lekozależności oraz nikotynizmu, które ukazywały główne zagrożenia, jakie niosą za sobą wszelkiego rodzaju uzależnienia.

Efekt realizacji: Wszystkiepodjęte przeze mnie działania te miały na celu wyeliminowanie porażek uczniów w dalszej pracy oraz rozwijanie ich zainteresowań i umiejętności.W codziennej pracy poszukiwałam takich rozwiązań dydaktycznych, które wyzwalały w uczniach radość uczenia się, wzbudzały ciekawość oraz sprawiały, że nauka przestała być nudna. Jednocześnie stosowanie różnych aktywnych metod nauczania pozwoliło moim uczniom na lepsze przyswojenie wiedzy i trwałe jej zapamiętanie. Uczniowie samodzielnie poszukując rozwiązań różnych problemów badawczych szukali ciekawych i niestandardowych rozwiązań. Praca w grupie, nauczyła ich natomiast współpracy, konieczności zaufania i polegania na drugiej osobie. Mam nadzieję, że zdobyta w ten niekonwencjonalny sposób wiedza przyniesie wymierne efekty w ich dalszym życiu prywatnym i zawodowym.
3. Współudział w przygotowaniu uroczystości szkolnych
• 10.03.2016r. Przygotowanie pokazu doświadczeń chemicznych z udziałem uczniów klas gimnazjalnych dla uczniów szkół podstawowych w ramach Dni Otwartych
• 01.04.2016r. Przygotowanie pokazu doświadczeń chemicznych z udziałem uczniów klas 2 o profilu biologiczno- chemicznym dla uczniów gimnazjów w ramach Dni Otwartych
• Kontynuowanie zadań w kolejnym roku stażu

Efekt realizacji:Współudział w organizacji Drzwi Otwartych dał mi szansę rozwoju umiejętności organizacyjnych oraz satysfakcję z dobrze wykonanych zadań. Uczniowie mogli natomiast spróbować swoich sił i zmierzyć się z tremą, która wiąże się z występami przed nieznaną publicznością.
4. Prowadzenie konkursów przedmiotowych
• Przygotowałam uczniów do następujących konkursów chemicznych:
20.09.2016r. VI Dolnośląski Konkurs Drużynowy z Chemii na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej (uczniowie zajęli VII miejsce)
18.10. 2016r. zDolny Ślązak blok przyrodniczy
26.11.2016r. Zakwalifikowanie się i udział w 63 Olimpiadzie Chemicznej uczennicy Aleksandry Majerskiej
04.03.2017r. Regionalny Konkurs Chemiczny dla gimnazjalistów : „Młody Chemik Eksperymentuje” organizowany przez Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej, Stowarzyszenie na Rzecz Ekologii Humanistycznej Ekos.
• Zorganizowałam następujące konkursy chemiczne:
09.03.2017r. Ogólnopolski konkurs Chemiczny „Alchemik” dla Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych.
23.03.2017r. Konkurs z chemii Olimpus- Organizator Olimpiad Przedmiotowych
06.04.2017r. Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy – EDI Panada z CHEMII dla Gimnazjalistów
• 28.04.2017r. Udział w konkursie „Akcja Aktywizacja” organizowanego przez Librus Spółka z o.o. (wysłanie filmu z pokazem doświadczeń chemicznych wykonanych przez uczniów LO w Ząbkowicach Śląskich)
• 30.05.2017r. Zgłoszenie filmu stworzonego przez uczennice 3 klasy gimnazjum na Ogólnopolski Konkurs Filmowy z okazji 150 rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej-Curie pt.: „Wykorzystanie dorobku naukowego Marii Skłodowskiej –Curie w nauce i w życiu codziennym” organizowany przez Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej
Efekt realizacji: Liczny udział uczniów, szczególnie z klas gimnazjalnych, w konkursach chemicznych zmotywował mnie do jeszcze większego wysiłku w codziennej pracy. Aby jak najlepiej przygotować moich uczniów do konkursów przygotowywałam dodatkowe zadania, karty pracy oraz doświadczenia chemiczne. Natomiast uczniom udział w wyżej wymienionych konkursach dał szansę sprawdzenia się, pogłębieniawiedzy oraz zachęciły do samodzielnej pracy. Co więcej, konkursy podnoszą u uczniów poziom samooceny oraz wzbudzają chęć zdrowej rywalizacji.
5. Współorganizowanie wycieczek dla młodzieży, w tym wycieczki tematyczne z zakresu chemii
• Byłam współorganizatorem lub organizatorem następujących wycieczek dydaktycznych:
20.06.2016r. Współorganizowałam wycieczkę do ZOO we Wrocławiu dla uczniów klas drugich z rozszerzenia biologiczno-chemicznego

29.09.2016r. Zorganizowałam wycieczkę dla klasy trzeciej o profilu biologiczno-chemicznym na Nyski Festiwal Nauki – Instytut Kosmetologii organizowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nysie. Uczniowie w ramach wyjazdy wzięli udział w nastepujących warsztatach: „Ty także potrafisz zrobić swój własny kosmetyk”oraz „Zastosowanie urządzenia AnalizerNati do diagnostyki kosmetologicznej skóry”. Uczestniczyli także w wykładzie pt.: „Rola kosmetologa we współczesnym świecie. Podstawy pielęgnacji cery młodej”

26.11.2016r. Wzięłam udział wraz z chętnymi uczennicami na wykładzie dr Jacka Wojaczyńskiego pt. : „Nagrody Nobla z chemii –od van’t Hoffa do maszyn molekularnych” na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach „Wszechnicy Chemicznej”
01.12.2016r. Współorganizowałam wycieczkę dla klasy trzeciej do Uniwersytetu Przyrodniczego – Wydział Antropologii oraz Uniwersytetu Medycznego – Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej.

07.03.2017r. Zorganizowałam wycieczkę edukacyjną do kina dla trzeciej klasy gimnazjum na film pt.: „Maria Skłodowska –Curie w reżyserii Marie Noelle.

Efekt realizacji: Zorganizowane przez mnie wycieczki wzbudziły w uczniach pasję naukami przyrodniczymi. Każda wycieczka miała określony cel dydaktyczny, tak aby uczniowie mogli w praktyce spotkać się z chemią oraz biologią. Wyjazd na Festiwal Nauki pomógł wielu uczniom klasy trzeciej na podjęcie decyzji dotyczącej wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej. Natomiast obejrzenie filmu przez uczniów gimnazjum o największej Polce, wywarł na nich ogromne wrażenie. Uświadomił również jak wielką i zarazem trudną rolę odegrała Maria Skłodowska Curie jako pierwsza kobieta – naukowiec. Wspólne wycieczki nie tylko zintegrowały uczniów, ale przede wszystkim pokazały, że nauki przyrodnicze są fascynujące i dotykają wielu dziedzin z życia codziennego.

6. Eksponowanie wystaw prac młodzieży o tematyce związanej z chemią, w tym z elementami języka angielskiego
• W ramach projektów edukacyjnych dla drugich klas gimnazjalnych odbyły się dwie prezentacje dla pozostałych uczniów szkoły na temat:
„Alkohol – wróg czy przyjaciel człowieka?” (2015/2016)
„Wielcy polscy chemicy” (2016/2017)
Uczniowie w trakcie trwania projektu zapoznawali się z tematem pracy, wykonywali plakaty, ulotki informacyjne, a także brali udział w kręceniu filmu o Marii Skłodowskiej Curie, który zostałam zaprezentowany na forum szkoły.
• Uczniowie klas dwujęzycznych wykonywali prezentację na zadany temat, którą następnie prezentowali na forum klasy, zarówno w języku polskim jak i angielskim.
• Uczniowie, opracowując temat „Substancje uzależniające” wykonywali plakaty informacyjne na temat narkomani, alkoholizmu, lekozależności oraz nikotynizmu, które teraz zdobią ściany gabinetu i przypominają uczniom o tych zagrożeniach.

Efekt realizacji: Uczniowie chętnie brali udział w wyżej wymienionych zadaniach, które przyczyniły się do rozwijania ich zainteresowań i uzdolnień, a także poszerzyły słownictwo chemiczne w języku angielskim. Co więcej, dzięki wystąpieniom publicznym, uczniowie uczyli się pokonywać strach i własne lęki oraz nabierali większej pewności siebie. W trakcie realizacji projektów, nie tylko pogłębili wiedzę, lecz także zaprezentowali swoje umiejętności organizacyjne i aktorskie.

7. Zapoznanie się z potrzebami, problemami izagrożeniami charakterystycznymi
dla wieku rozwojowego uczniów oraz diagnoza problemów społecznych i cywilizacyjnych
• Na bieżąco rozwiązywałam problemy wychowawcze i dydaktyczne. W tym celu kontaktowałam się z rodzicami uczniów oraz Pedagogiem szkolnym. Trudności i problemy rozwiązywałam na bieżąco podczas indywidualnych spotkań z rodzicami, rozmów telefonicznych oraz na zebraniach.

Efekt realizacji: Ścisły kontakt z rodzicami pozwolił mi poznać sytuację materialną i społeczną uczniów i ich rodzin. Uzyskałamrównież informację o posiadanych umiejętnościach dzieci jak i ich problemach. Dzięki tej wiedzy, mogłam dobrać odpowiednie metodyi zindywidualizować tempo pracy. Chciałam, aby moje działania ukierunkowane były na jak najlepszą współpracę z uczniami i ich rodzicami.

8. Kontakt z pedagogiem i psychologiem szkolnym

• Współpracowałam z pedagogiem szkolnym, wychowawcami świetlicy, a także innymi nauczycielami w celu rozwiązywania zaistniałych problemów.
• Zapoznałam się z dokumentacją uczniów zgromadzoną w szkole.
• Na bieżąco zapoznawałam się z opiniami i zaleceniami Poradni Psychologiczno– Pedagogicznej, w celu udzielenia skutecznego wsparcia uczniom.
Efekt realizacji: Ścisła współpraca z wymienionymi osobami, pozwoliła na efektywniejszą pracę z uczniami orazna bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych.

§ 7 ust. 2 pkt. 3 Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanietechnologii komputerowej i informacyjnej w prowadzeniu zajęć.

• Zapoznałam się i nauczyłam korzystać z dziennika elektronicznego „Librus Synergia”.
• Przygotowywałam na komputerze materiały dydaktyczne m.in. scenariusze, testy, sprawdziany, pomoce naukowe, karty pracy.
• Na bieżąco doskonaliłam swoje umiejętności w zakresie obsługi komputera i poznawania nowych programów. Na zajęciach wykorzystywałam różne formy pracy: indywidualną przy komputerach, oraz z wykorzystaniem tablicy multimedialnej i laptopa.
• Opublikowałam w Internecie prezentację „Prawa i obowiązki w świetle obowiązujących przepisów prawnych”, film z pokazu doświadczeń chemicznych, film o Marii Skłodowskiej-Curie, notatkę z wyjazdu na wykłady chemiczne na Uniwersytet Wrocławski, sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego.
• Na bieżąco śledziłam zmiany w przepisach prawa oświatowego orazszukałam informacji dotyczących awansu zawodowego.
• Korzystałam ze stron internetowych, m.in.: nowaera.pl; dlanauczyciela.pl, teachchemistry.org, men.gov.pl, sciencekids.co.nz, acs.org.

Efekt realizacji: Podczas wykonywania mojej pracy nieustannie korzystałam z Internetu. Dobra znajomość obsługi komputera oraz wykorzystanie zasobów Internetu znacznie ułatwiło moją pracę: uatrakcyjniało prowadzone zajęcia, przyspieszyło pracę na lekcjach oraz pozwoliło na sprawne dokumentowanie mojej działalności. Internet stanowił dla mnie cenneźródło inspiracji orazpozyskiwania informacji na temat szkoleń i warsztatów. Natomiast publikacja nagranych filmów i własnych opracowań na portalach internetowych dała mi okazje do podzielenia się materiałami z innymi nauczycielami.
2. Wykorzystanie komputera przezuczniów na zajęciach lekcyjnych do pracy własnej
• Uczniowie wykonywali prezentacje multimedialne, które następnie prezentowali na forum klasy.
• Uczennice klasy drugiej i trzeciej gimnazjum nagrały film, który zmontowały za pomocą odpowiednich programów komputerowych i zaprezentowały na forum szkoły oraz wysłały na konkurs organizowany przez Politechnikę Wrocławską.

Efekt realizacji: Dzięki wykorzystaniu komputera do pracy własnej w domu i na lekcji uczniowie doskonalili swoje umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Co więcej, uczyli się szukać informacji prawdziwych, a w razie wątpliwości co do ich wiarygodności, szukali potwierdzenia uzyskanych wiadomości w innych źródłach.

3. Udział w szkoleniach z zakresu wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej
• 08.11.2016r. „Szkolenie z zakresu pomiaru dydaktycznego oraz wykorzystania komputerowych narzędzi diagnozujących wiedzę uczniów” prowadzone przez Jarosława Chojnowskiego z Malborka (szkolenie w LO w Ząbkowicach Śląskich). Nauka posługiwania się programem EGZAMIN.

Efekt realizacji: Udział w powyższym szkoleniu nauczył mnie nowych rozwiązań w pracy, m. in. tworzenia testów i kluczy odpowiedzi, wprowadzania wyników diagnoz i matur oraz generowania ich analiz.

§ 7 ust. 2 pkt. 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem
realizowanych przez nauczyciela zadań

1. Studiowanie literatury z zakresu psychologii,pedagogiki orazdydaktyki chemii
• Studiowałam pisma nauczycielskie, literaturę psychologiczną i pedagogicznąoraz fora internetowe, m.in.:
Książki:
• JesperJuul „Kryzys szkoły”
• Krzysztof Kruszewski :„Sztuka nauczania Czynności nauczyciela”
• Ewa Przygońska „Nauczyciel. Rozwój zawodowy i kompetencje”
• Ewa Góralczyk „Nauczycielem być. Jak zapanować nad trudnymi zachowaniami uczniów”
• Joachim Bauer „Co z tą szkoła”
• Danuta Sterna „Uczę (się) w szkole”
• Małgorzata Suchańska „Ścieżki edukacyjne- teoria i praktyka. Materiały do wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli”
Czasopisma:
• „Chemia w szkole”
• „Charaktery”
• „Trendy” internetowe czasopismo edukacyjne
Fora internetowe:
• Nauczyciel niedyrektywny

Efekt realizacji: Czytanie na bieżąco fachowej literatury oraz wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami pozwoliły na pogłębienie mojej wiedzy na temat najnowszych trendów w nauczaniu, psychologii i pedagogiki. Zaczerpnięta z książek wiedza, scenariusze lekcji, oraz wskazówki metodyczne przyczyniły się do mojej kreatywności oraz lepszej organizacji pracy.

2. Udział w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
• Brałam udział w następujących warsztatach i szkoleniach:

14.09.2016r. „Autyzm w świecie nowych technologii” w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich.

27.10.2016r.oraz 04.11.2016r. „Jak pracować z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (ASP, ADHD, autyzm) oraz z klasą w której ten uczeń funkcjonuje – wskazania do pracy nauczycieli”
Efekt realizacji: Udział w warsztatach pozwolił mi zdobyć dodatkową wiedzę na temat pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Szczególnie cenne były dla mnie informacje i wskazówki do pracy z dzieckiem autystycznym, ponieważ w roku szkolnym 2016/2017 prowadziłam zajęcia indywidualne z takim uczniem. Prowadzenie tych zajęć było dla mnie nowym i niełatwym doświadczeniem. Jednocześnie bardzo starałam się aby uczeń zainteresował się danym tematem i wyniósł z tych zajęć jak najwięcej dla siebie.

3. Współpraca z biblioteką szkolną.
• Zaraz po rozpoczęciu stażu zapoznałam się z metodami pracy biblioteki szkolnej oraz jej zbiorami, a w szczególności z tą jej częścią, którą mogłam wykorzystywać na lekcjach chemii.
• Systematycznie korzystałam z prenumeraty czasopisma „Chemia w szkole”, w którym znajdowałam ciekawe rozwiązania dydaktyczne oraz artykuły chemiczne
• Studiowałam literaturę o tematyce psychologicznej, pedagogicznej i wychowawczej, przydatnej w samokształceniu.

Efekt realizacji: Współpraca z nauczycielem bibliotekarzem układała się bardzo dobrze, zawsze mogłam liczyć na pomoc w wyszukiwaniu pomocnych materiałów dydaktycznych, jak i literatury fachowej . Dzięki otrzymanej pomocy, mogłam pozyskać nowe informacje, niezbędne przy modyfikowaniu własnego warsztatu pracy.

§ 7 ust. 2 pkt. 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty,
pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania
szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
1. Udział w konferencjach, radach pedagogicznych, radach szkoleniowych o systemie oświaty.
• Brałam udział w radach szkoleniowych dotyczących systemów oświaty:„Prawa i obowiązki w świetle obowiązujących przepisów prawnych”, „Procedury przeprowadzania egzaminu maturalnego. Szkolenie zespołów nadzorujących”, „Rola i zadania wychowawcy zespołu uczniowskiego”

Efekty realizacji: Udział w szkoleniach poszerzył moją wiedzę o systemie oświatyoraz pozwolił mi na umiejętne korzystanie z prawa.
2. Samokształcenie - aktualizacja wiedzy, analiza przepisów prawa oświatowego
• Gromadziłam i analizowałam akta prawne dotyczące systemu oświaty:
•Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
•Ustawa z dnia 7 września 1981r. o systemie oświaty.
•Konwencja praw dziecka – Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 roku Nr 120 poz. 526)
•Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Aktualizacja Rozporządzenia MEN z 1 marca 2013r.
• Śledziłam zmiany w przepisach prawa oświatowego, na stronach internetowych MEN.

Efekty realizacji: Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym co pozwoliło mi dostosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Ponadto, znajomość przepisów prawa oświatowego ułatwiała mi organizację i planowanie pracy.Po wygaśnięciu umowy o pracę w ZSO w Kłodzku, zgodnie z wymaganiami sporządziłam sprawozdanie ze swoich dotychczasowych działań.
3. Dalsze poznawanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
• Poszerzyłam swoją wiedzę dotyczącą podstawowych aktów prawnych obowiązujących w szkole. W celu poprawnego zaplanowania zadań, przed skonstruowaniem planu rozwoju zawodowego, dokonałam analizy dokumentacji szkolnej dotyczącą funkcjonowania, organizacji i zadań szkoły, zwłaszcza:
• Statutu szkoły wraz z WSO
• Szkolny Program Profilaktyki
• Szkolny Program Wychowawczy
• Zapoznałam się także ze sposobem prowadzenia:
• dzienników lekcyjnych,
• dzienników zajęć dodatkowych,
• arkuszy ocen.

Efekt realizacji:Poznanie i dogłębna analiza powyższych dokumentów, pozwoliła mi na stworzenie własnego planu rozwoju zawodowego, opartego na potrzebach i zadaniach szkoły. Znajomość prawa wewnątrzszkolnego ułatwiła mi realizację zadań dydaktyczno – wychowawczych, a obeznanie w przepisach dotyczących prowadzenia dokumentacji okazała się niezbędna podczas przygotowywania dokumentów szkolnych.
4. Udział w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych
• Służyłam pomocą, wskazówkami, własną biblioteczką aktów prawa oświatowego i własnymi materiałami multimedialnymi innym nauczycielom odbywającym staż.
• Posługiwałam się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu: w procesie pisania planu rozwoju zawodowego i sprawozdania z jego realizacji.
• Uczestniczyłam w pracach Zespołu Ewaluacyjnego – Prawa i obowiązki uczniów (tworzenie i analiza wyników ankiety) (2015/2016)
• Opracowałam Przedmiotowy System Oceniania, który prezentowałam każdej klasie na początku roku szkolnego.
• Tworzyłam plany projektów edukacyjnych dla drugich klas gimnazjów, określałam cele i planowałam etapy jego realizacji
• Opracowałam rozkład materiału nauczania przedmiotu Przyroda – praca metodą projektu.
• Stworzyłam program oraz rozkład materiału nauczania przedmiotu„Chemia wszechświata”.
• Tworzyłam dokumenty niezbędne do realizacji lekcji chemii z uczniem o potrzebnie kształcenia specjalnego, u którego stwierdzono autyzm (zajęcia indywidualne), m.in. opracowałam rozkład materiału, wymagania edukacyjne, stworzyłam wstępną ocenę funkcjonowania ucznia na zajęciach oraz sprawozdanie z realizacji podstawy programowej.
• Uczestniczyłam w roboczych, klasyfikacyjnych i podsumowujących Radach Pedagogicznych.
• Wielokrotnie byłam oddelegowana do zespołu nadzorującego egzamin maturalny.

Efekt realizacji: Udział w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych pozwolił mi na wykazanie się nabyta wiedzą w praktyce, a współpraca z innymi nauczycielami pozwoliła na udoskonalenie własnego warsztatu.

Podsumowanie
Realizacja zadań wynikających z Planu Rozwoju Zawodowego była dla mnie nie tylko okresem wytężonej pracy, lecz także dała mi wiele satysfakcji i radości z efektów jakie osiągnęłam. Bardzo cenne okazało się pogłębienie współpracy z opiekunem stażu i innymi nauczycielami, których doświadczenie i zaangażowanie w swoją pracę wpłynęło na podniesienie poziomu jakości mojej pracy pedagogicznej. Przez 2 lata dotychczas odbytego stażu starałam się nieustannie zgłębiać wiedzę z zakresu metodyki nauczanego przedmiotu, pedagogiki i psychologii. Uzupełniałam i poszerzałam swoją wiedzę z zakresu prawa oświatowego, awansu zawodowego oraz zasad funkcjonowania szkoły. Aby jak najlepiej przygotować się do pracy z uczniami, starałam się odkrywać nowe rozwiązania, stosować ciekawsze metody i pomysły. Pracując z uczniami zdolnymi, pokazywałam im nowe, czasem trudne możliwości, lecz jednocześnie dodawałam wiary, że poprzez swoją pracę i determinację mogą osiągnąć ogromny sukces. Także praca z uczniami posiadającymi trudności w nauce dała mi wiele satysfakcji, gdy wspólnymi siłami udało nam się rozwiązać zaistniałe problemy. Podejmowane przeze mnie działania pozwoliły mi uzyskać pozytywną opinię wśród rodziców oraz ufność i uśmiech moich uczniów. Wiem, że jeszcze wiele pracy przede mną. W przyszłym roku szkolnym, kontynuując staż, zamierzam więcej uwagi poświęcić pracy wychowawczej, lepiej poznać uczniów i ich środowisko i spełnić się w nowej dla mnie roli wychowawcy klasy. Podsumowując to sprawozdanie, chciałabym podzielić się refleksją, że praca nauczyciela jest moim powołaniem i mimo wielu napotkanych trudności daje mi ogrom satysfakcji i spełnienia zawodowego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.