X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35622
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - nauczyciel mianowany

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

Poniżej przedstawiam sprawozdanie z wykonanych działań w okresie stażu nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego, obejmujące okres od 1 września 2009 roku do 31 maja 2012 roku.
Informacje o nauczycielu:
Imię i Nazwisko: ..................
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
Zatrudnienie: ..............
Staż pracy: ............
Opiekun stażu: ....................
Dyrektor szkoły: ....................

W okresie stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy podejmowałam działania zmierzające do realizacji planu rozwoju zawodowego. Z chwilą rozpoczęcia stażu zadbałam o jego właściwą organizację tj.: zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego, podjęłam współpracę z opiekunem stażu mgr Heleną Tabor. W porozumieniu z opiekunem stażu przygotowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez panią Dyrektor Bernadetę Kryger. Z chwilą zakończenia stażu przygotowałam sprawozdanie z jego realizacji: zgromadziłam dokumentację potwierdzającą realizację założeń planu, dokonałam analizy i oceny własnych działań.
W Szkole Podstawowej nr 3 im. Senatu RP w Braniewie pracuję od 1.09.2006 roku. Przez pierwsze trzy lata (2006-2009) byłam zatrudniona w klasach I - III, a obecnie od trzech lat (2009-2012) jestem nauczycielem oddziału przedszkolnego. Dodatkowo od roku 2009 pełnię rolę terapeuty pedagogicznego. Wszystkie powierzone mi funkcje są zgodne z moimi kwalifikacjami i kompetencjami zawodowymi.
Dokumentację i opis przeprowadzonych działań wymaganych od nauczyciela mianowanego skompletowałam według następujących wymagań:

Realizacja planu rozwoju z wymogów określonych przez organy nadzorujące szkołę, placówkę:

§7 ust.1, pkt 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
- Brałam udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych zgodnie z ich harmonogramem, wielokrotnie byłam w komisji uchwał i wniosków. Poznałam w ten sposób organizację pracy szkoły, sposoby dokumentowania posiedzeń oraz kompetencje Rady Pedagogicznej
- Brałam aktywny udział w posiedzeniach Zespołu Samokształceniowego klas O – III, wg harmonogramu spotkań. Przyczyniło się to do mojej aktywnej pracy w okresie stażu i pomogło zaplanować realizację wymagań związanych z planem rozwoju.
- Aktywnie uczestniczyłam w spotkaniach Zespołu ds. Indywidualizacji Procesów Nauczania uczniów oddziałów przedszkolnych (od września 2011). Wspólnie z członkami zespołu podejmowałam ważne decyzje w sprawie kierunków pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i z dziećmi niepełnosprawnymi. Dzięki temu nabrałam wprawy w konstruowaniu indywidualnych programów pracy, zgodnych z możliwościami i predyspozycjami moich wychowanków.
- Współpracowałam z innymi nauczycielami w kwestiach wychowawczych, a szczególnie z nauczycielami klas równoległych. Wymiana doświadczeń i spostrzeżeń przyczyniła się do rozwoju mojego warsztatu pracy, dzięki tym kontaktom poznałam sposoby pracy bardziej doświadczonych koleżanek.
- Jako nauczyciel współpracowałam z innymi instytucjami, placówkami tj. np. Hufiec ZHP im. Mikołaja Kopernika w Braniewie. Jestem drużynową 9 Grunwaldzkiej Harcerskiej Drużyny Sanitarnej im. Obrońców Poczty Gdańskiej, której członkowie są w większości uczniami lub absolwentami naszej szkoły. Ponadto prowadzę na terenie szkoły 9 Grunwaldzką Gromadę Zuchową „Roześmiane nutki" oraz wspieram (również na terenie szkoły) działalność 1 Grunwaldzkiej Gromady Zuchowej "Wesoła gromada". Od października 2011 roku pełnię funkcję zastępcy komendanta hufca ds. programowych. Angażuję harcerzy w życie szkoły np. poprzez udział w uroczystościach, apelach tj. uroczystość sadzenia dębu, upamiętniającego ofiary zbrodni katyńskiej, gdzie uczestniczyły zuchy i harcerze oraz wystawiono sztandar szczepu harcerskiego. Członkowie mojej drużyny brali też udział w pogrzebie Pana Wiśniewskiego, byłego dyrektora szkoły. Co roku przekazywali na ręce Pani Dyrektor Betlejemskie Światło Pokoju i życzenia bożonarodzeniowe dla wszystkich pracowników i uczniów szkoły. Pomagali w zorganizowaniu i przeprowadzeniu zbiórek żywności, akcji charytatywnych, pełnili warty przy pomniku, współpracowali z pedagogiem szkolnym w zakresie profilaktyki, prowadzili zajęcia dla dzieci w oddziałach przedszkolnych z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, treści patriotycznych. Na terenie szkoły harcerze pomagali także organizować imprezy tj. Festiwal Piosenki Przedszkolnej "Z piosenką w plecaku", Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i wiele innych.
- Włączałam się w imprezy organizowane przez szkołę, placówkę, wynikające z potrzeb np. apele z okazji Świętna Odzyskania Niepodległości, Święta Flagi, Dnia Dziecka, Bożonarodzeniowe i Wielkanocne oraz profilaktyczne i wychowawcze.
- W okresie, który obejmuje niniejsze sprawozdanie realizowałam zadania uwzględniające tematykę i zakres działań pedagogicznych i zamierzeń zgodnie z charakterem pracy i zajmowanym stanowiskiem. Uwzględniałam również specyfikę środowiska lokalnego, z którego wywodzą się uczniowie. W okresie stażu organizowałam i współorganizowałam wiele imprez szkolnych, w których brali udział nauczyciele i uczniowie klas 0 - III, a także uczniowie innych palcówek oświatowych z Braniewa np."Andrzejkowy wieczór wróżb" ( listopad 2009) "Spotkanie z duszkiem Kacprem" ( listopad 2010), "W andrzejkowej szkole magii" (listopad 2011), I Festiwal Piosenki Przedszkolnej "Z piosenką w plecaku" (maj 2012). Wszystkie te imprezy zostały pozytywnie ocenione przez uczestniczących w nich nauczycieli i uczniów. Większość była hospitowana przez panią Dyrektor Bernadetę Kryger.
- Organizowałam wiele imprez w klasach np. zajęcia otwarte dla rodziców, spotkania wigilijne, bale karnawałowe, wycieczki, konkursy, Dni Rodziny, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy, teatrzyki i inne. Organizowałam wyjścia poza teren szkoły np. na plac zabaw, do parku, do kina, na skrzyżowanie i rondo, do biblioteki miejskiej, do jednostki wojskowej na dni otwarte oraz spacery po okolicy szkoły. Każde z tych wyjść zostało zgłoszone Dyrektorowi szkoły, wynikało z omawianej tematyki zajęć lub uroczystości szkolnych. Dzieci miały zapewnioną opiekę, nauczyciel dołożył wszelkich starań, aby wyjścia były bezpieczne.
- Brałam udział w projekcie edukacyjnym "Mali eko - przyrodnicy". Projekt polegał na wykonywaniu z klasą zadań związanych z ekologią i ochroną środowiska. W ciągu całego roku szkolnego dzieci malowały plakaty ekologiczne, przygotowywały pokarm dla ptaków i zwierząt na zimę, poznawały pojęcia tj. recykling, ochrona środowiska i inne. Finał projektu stanowił turniej ekologiczny, w czasie którego zostały sprawdzone umiejętności dzieci nabyte w ciągu całego roku. Prowadzona przeze mnie grupa zdobyła pierwsze miejsce wśród grup przedszkolnych 5 - 6 latków.
- Brałam udział w projekcie "Cała Polska czyta dzieciom",organizowałam dla oddziałów przedszkolnych codzienne czytanie, gdzie czytającymi byli rodzice, bliscy pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście.
- Prowadziłam lekcje w obecności opiekuna stażu, pani dyrektor i wicedyrektor. Następnie każde takie zajęcia szczegółowo ze mną omawiano. Zawsze wykorzystywałam te wnioski do planowania kolejnych lekcji. Hospitacje były dla mnie okazją do zaprezentowania swoich umiejętności, ale również możliwością zweryfikowania ich. Moje lekcje były zawsze pozytywnie odbierane przez wizytujących.

§7 ust.1, pkt 2.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym:

Rady szkoleniowe:

Rok szkolny 2009/2010
-Strony WWW, które warto znać.
-Jak budować udaną współpracę z rodzicami?
- Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu. Dysleksja rozwojowa.
- Kinezjologia edukacyjna - zarys metody.
Rok szkolny 2010/2011
- Szkolenie na temat dopalaczy.
- Jak interpretować rysunki dziecka. - prowadzenie
- Funkcjonowanie dziecka z FAS.
- Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.
Rok szkolny 2011/2012
- Dobre maniery w pracy nauczyciela i na co dzień.
- Jak uniknąć wypalenia zawodowego?
- Motywowanie uczniów do nauki - prowadzenie.
- Język Żyrafy - warsztaty

2. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego tj. konferencje szkoleniowe, kursy kwalifikacyjne, warsztaty metodyczne dotyczące nauczania w klasach I – III i oddziałach przedszkolnych.

Rok szkolny 2009/2010
- „Rozwój mowy i myślenia dzieci w młodszym wieku szkolnym” - Olsztyn, 2009 r.
- „Bajkoterapia – warsztaty metodyczne”- Elbląg, 12.11.2009 r.
- "Indywidualne wzorce myślenia" - Braniewo, 20.11.2009 r.
- "Sztuka motywowania - nauczanie wielozmysłowe w cyklu "Razem w szkole" - Braniewo, 29.03.2010 r.
- "Budowanie autorytetu nauczyciela w pracy z grupą (rodziców i dzieci)" - Elbląg, 14.04.2010 r.
- "Dziecięce emocje - fundament dorosłego życia" - Elbląg, 28.04.2010 r.

Rok szkolny 2010/2011
- "Podstawowy kurs Pierwszej Pomocy Dzieci i Dorosłych" - Braniewo - 6.11.2010 r.
- „Od nauczyciela stażysty do nauczyciela dyplomowanego” - Braniewo, 03.2011 r.
- "Wykorzystanie filmu dydaktycznego w procesie wychowawczym" - Elbląg 18.04.2011 r.
- "Praca ze zróżnicowaną grupą uczniów - indywidualizacja nauczania"- Elbląg 22.05.2011 r.

Rok szkolny 2011/2012
- "Literatura, która wychowuje" - Elbląg, 05.03.2012 r.
- "Wspieranie wszechstronnego rozwoju osobowości i sprawności psychoruchowej poprzez muzyczno - rytmiczne zajęcia terapeutyczne." - Elbląg, 08.05.2012 r.

3. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez studiowanie fachowej literatury pedagogicznej, gromadzenie własnej biblioteczki.
a) "Ryzyko dysleksji: problem i diagnozowanie” - Marta Bogdanowicz,
b) "Style uczenia się dzieci dyslektycznych a wymagania poznawcze szkoły” - Jolanta Dyrda,
c) "Dziecięca matematyka. Edukacja matematyczna dzieci w domu, w przedszkolu i szkole”- Gruszczyk – Kolczyńska i Zielińska.
d) "Toksyczni rodzice" - Susan Forward
e) "Dar dysleksji" - Ronald D. Davis
f) "One są wśród nas - o dzieciach z problemami emocjonalnymi" - praca zbiorowa.
g) "Ale ja nie chcę! O radzeniu sobie z frustracji a, zniecierpliwieniem i przekorą" - Heike Baum
Regularnie czytam artykuły i referaty dydaktyczno - wychowawcze, publikowane na różnych stronach internetowych i forach. Wiedzę zawartą w tych publikacjach wykorzystuje we własnej praktyce zawodowej.
Na bieżąco tworzę bazę łączy do ciekawych stron www, które zawierają materiały dydaktyczne, wychowawcze, a także rozmaite pomoce i ciekawe propozycje dla nauczycieli.
Staram się na bieżąco gromadzić własną bazę materiałów pedagogicznych. Zawiera ona nie tylko książki czy czasopisma, ale również gry edukacyjne, terapeutyczne, multimedialne, programy komputerowe itp.

Wszystko to sprawia, że stale doskonalę swoje umiejętności zawodowe, zdobywam wiedzę, która pomaga mi w pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym. Jestem otwarta na nowatorskie metody pracy, wiele z nich przenoszę na grunt własnej klasy. Biorąc udział w warsztatach i konferencjach poznaję innych nauczycieli, ich punkt widzenia i sposoby radzenia sobie z trudnościami. Mogę skorzystać z ich doświadczenia, pomysłów, spotkania takie są dla mnie bardzo ważne. Cennym i ciekawym doświadczeniem było dla mnie również prowadzenie szkoleniowych Rad Pedagogicznych, gdzie pełniłam zupełnie inną rolę niż dotychczas.

§ 7ust.1pkt.3

Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

Przygotowanie do podjęcia stażu rozpoczęłam od zapoznania się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu. Przeanalizowałam tekst Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r (z późniejszymi zmianami) w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego. Na podstawie wymagań w nim zawartych złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu i opracowałam projekt planu rozwoju zawodowego. Następnie nawiązałam współpracę z przydzielonym mi przez dyrektora szkoły opiekunem stażu - panią mgr Heleną Tabor, z którą ustaliłam zasady współpracy, konsultacji, które zawarłyśmy w kontrakcie. Zapoznałam się również szczegółowo z dokumentacją szkolną, czyli Statutem, Programem Wychowawczym Szkoły oraz Programem Profilaktyki. Dzięki analizie tych dokumentów znam procedury obowiązujące w szkole, jestem w stanie konstruować własne plany dydaktyczne i wychowawcze zgodne z założeniami i misją szkoły oraz w pełni uczestniczyć w pracy organów szkoły tj. Rada Pedagogiczna, czy Zespół Samokształceniowy klas O – III.
W okresie stażu przeanalizowałam następujące dokumenty szkolne i ministerialne:
Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
Publikacjami interpretujące zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały CODN, publikacje w prasie oświatowej, Internet).
Ustawa Karta Nauczyciela.
Rozporządzenie MEN z dnia 15 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego.
Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
Ustawa o systemie oświaty.

- Staram się na bieżąco śledzić zmiany w prawie oświatowym, poprzez czytanie artykułów prasowych, publikacji w internecie dotyczących tematu.

Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego i dokumentów organizujących pracę szkoły pozwoliło mi stać się bardziej świadomym nauczycielem i pracownikiem oświatowym. Dzięki temu czuję się pewniej podejmując ważne dla mnie i moich uczniów decyzje.

§ 7ust.2pkt.1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu:
- We wrześniu 2009 roku nawiązałam współpracę z opiekunem stażu p. mgr Heleną Tabor. Wspólnie ustaliłyśmy zasady współpracy, harmonogram spotkań, które zostały zawarte w kontrakcie. Opiekun wspierał mnie zarówno w konstruowaniu planu rozwoju zawodowego, jak również w wielu innych aspektach mojej pracy. Zawsze służył mi dobrą radą i wiedzą doświadczonego nauczyciela i wychowawcy. Opiekun wielokrotnie obserwował prowadzone przeze mnie zajęcia, organizowane imprezy, które wspólnie omawialiśmy pod względem organizacyjnym i dydaktycznym. Zawsze chętnie korzystałam z tych rad.

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:
- Prowadziłam zajęcia w ciekawy atrakcyjny dla uczniów sposób. Stosowałam aktywne metody nauczania tj. drama, praca w małych grupach, metaplan, burza mózgów, śnieżna kula, elementy dyskusji, aby zachęcić dzieci do wspólnej zabawy i nauki. Wiele razy korzystałam ze środków multimedialnych dostępnych w szkole. Dzieci były dzięki temu pozytywnie zmotywowane do pracy, chętnie uczestniczyły w zajęciach, z chęcią uczęszczały do szkoły, którą lubiły i czuły się w niej bezpiecznie.
- Pozyskałam środki na doposażenie gabinetu terapii oraz oddziału przedszkolnego. Dzięki moim staraniom szkoła zyskała wiele nowych, atrakcyjnych gier, a także zestaw multimedialny do pracowni terapeutycznej.
- Na bieżąco wykonywałam potrzebne mi do pracy środki dydaktyczne, rozmaite historyjki obrazkowe, plakaty, karty pracy i inne. Korzystałam z własnych pomysłów oraz fachowej literatury dostępnej w bibliotekach i Internecie.
- Sprawdzałam i oceniałam umiejętności uczniów różnorodnymi metodami i narzędziami pomiaru. Dokonywałam obserwacji uczniów oddziałów przedszkolnych, wypełniałam, aktualne z wymaganiami ministerialnymi, karty obserwacji, a także informacje o gotowości szkolnej uczniów. Diagnozowałam dzieci zgodnie z rozporządzeniem ministerialnym. Szczegółowo opracowywałam wyniki badań, zapoznawałam z nimi rodziców. Zawsze realizowałam wnioski z tych badań.
- Dokumentowałam efekty własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych narzędzi badań.
- Przed każdym nowym rokiem szkolnym analizowałam programy nauczania w oparciu o merytoryczne jego wartości. Dokonywałam wyboru programów i podręczników, zawsze w oparciu o zawarte w nich treści wychowawcze, dydaktyczne i realizację nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

3. Na bieżąco prowadziłam dokumentację szkolną, dzienniki lekcyjne, dzienniki pozalekcyjne.

4. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Senatu RP w Braniewie przyznała mi 14.10.2012 r. Nagrodę Dyrektora za sumienne wykonywanie obowiązków oraz aktywne uczestnictwo w realizacji zadań statutowych szkoły.

§ 7ust.2pkt.2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Przygotowywałam wiele uroczystości szkolnych , klasowych z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań moich uczniów (Dzień Pluszowego Misia, Wigilia klasowa z udziałem św. Mikołaja, Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, Bal Karnawałowy, Dzień Dziecka, Dni Rodziny i inne).

2. Na podstawie sytuacji wychowawczej prowadzonych przeze mnie klasach przeprowadzałam indywidualne i grupowe pogadanki wychowawcze z uczniami. Podpisywałam z dziećmi kontrakty (grupowe i indywidualne), jasno określałam zasady postępowania i konsekwentnie ich przestrzegałam. Wobec swoich wychowanków starałam się być sprawiedliwa, budowałam z nimi relacje oparte na wzajemnym zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa.

3. Przygotowywałam w sali ścienne gazetki o różnorodnej tematyce, ponadto opiekowałam się dwoma tablicami na korytarzu szkolnym, jedną zuchową, drugą tematyczną, gdzie umieszczałam ciekawe i aktualne informacje dla dzieci i rodziców oraz obrazki tematyczne.

4. Organizowałam lekcje z udziałem gości związanych np. z ciekawymi zawodami tj. strażak, policjant, kucharka, krawcowa. Lekcje te cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci, które chętnie zadawały gościom pytania, chciały się dowiedzieć jak najwięcej o wykonywanym przez nich zawodzie.

5. Na bieżąco zdobywałam i gromadziłam wiedzę na temat rozwoju swoich wychowanków. W tym celu nawiązywałam ścisłą współpracę z rodzicami, organizowałam spotkania i pedagogizacje. Współpracowałam z rodzicami przy organizowaniu imprez szkolnych i klasowych.

6. Organizowałam spotkania z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem. Prowadziłam z nimi indywidualne rozmowy, wspierałam ich pracę z dzieckiem w domu (pokazując ćwiczenia, przygotowując karty pracy itp.), udzielałam rad, dzieliłam się spostrzeżeniami. Rodzice chętnie uczestniczyli w spotkaniach, pozytywnie oceniali współpracę z nauczycielem.

7. Nawiązałam współpracę z rodzicami moich uczniów, organizowałam lekcje otwarte z udziałem rodziców, teatrzyki. Utrzymywałam stały kontakt osobisty i telefoniczny. Zawsze na bieżąco informowałam rodziców o postępach dzieci w nauce, sukcesach i problemach wychowawczych. Włączałam rodziców w życie klasy, chętnie korzystałam z ich rad i zaoferowanej pomocy.

8. Promowałam osiągnięcia dzieci poza szkołą, poprzez umieszczanie artykułów i zdjęć z imprez na stronie szkoły i na portalach miejskich. Nawiązałam współpracę z ośrodkami i instytucjami kulturalnymi tj. Miejska Biblioteka Publiczna, Braniewskie Centrum Kultury, gdzie instruktorzy prowadzili dla dzieci zajęcia plastyczne (Andrzej Zieliński), muzyczne (Tomasz Owczarek), czytelnicze i inne. Przygotowywałam dzieci do uroczystości lokalnych np. przeglądów, przedstawień, konkursów, festynów tj. Konkurs pt. „Kubuś Puchatek” (organizowany przez Bibliotekę Miejską), Festiwal Piosenki Harcerskiej i Zuchowej "Rozdziawa" (organizowany przez Hufiec ZHP), Festiwal Piosenki Przedszkolnej "Z piosenką w plecaku" (organizowany przez SP3), konkursy recytatorskie, plastyczne, literackie organizowane przez rozmaite instytucje.

9. W okresie stażu współpracowałam z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną (wysyłam dzieci z trudnościami na badania, konsultowałam ich wyniki), z pedagogiem szkolnym (wspólnie odbyłyśmy kilka wizyt domowych, wymieniałyśmy się informacjami i spostrzeżeniami na temat potrzeb dzieci z trudną sytuacją materialną w rodzinie).

10. Podejmowałam działania naprawcze i korygujące negatywne zachowania uczniów w szkole. Konsultowałam zaistniałe sytuacje ze specjalistami (psychologiem, pedagogiem), poszukiwałam rozwiązań w fachowej literaturze pedagogicznej. Zawsze działałam z myślą o dobru dziecka.

11. Uczestniczyłam w organizowanych i koordynowanych przez szkołę akcjach charytatywnych. Brałam udział w Świątecznych Zbiórkach Żywności najpierw jako wolontariusz (od roku 2009), a następnie jako koordynator akcji w Braniewie (od grudnia 2011). Współorganizowałam zbiórkę pieniężną na rzecz Dawida Lewko (wrzesień 2011 r.), ucznia naszej szkoły, którego stan zdrowia wymagał kosztownych badań poza granicami kraju oraz dla pani Urszuli Laseckiej - Sytczyk (styczeń 2012 r.).Współpracowałam ze służbami i mundurowymi i instytucjami tj. Straż Graniczna, Ochotnicza Straż Pożarna. Pozyskiwałam wolontariuszy wśród dzieci i dorosłych. Działalność ta przyniosła mi wiele satysfakcji i zamierzam ją kontynuować w kolejnych latach.

§ 7ust.2pkt.3

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacji.

1. Samodzielnie przygotowywałam prezentacje multimedialne na zajęcia lekcyjne, na uroczystości szkolne i klasowe oraz rady szkoleniowe.

2. Wykorzystywałam technologię informatyczną w zakresie przesyłania prac i dokumentów drogą internetową. Korzystałam z portali edukacyjnych i stron internetowych tj. www.wsip.pl, www.wychowanieprzedszkolne.pl, www.nauczycielprzedszkola.pl, www.literka.pl, www.profesor.pl, www.szkola.net, www.awans.net, www.menis.pl. Zawarte tam materiały dydaktyczne i wychowawcze wykorzystywałam w pracy z dziećmi. Internet służył mi również do wyszukiwania interesujących mnie szkoleń.

3. Opracowywałam scenariusze lekcji, karty pracy, pomoce dydaktyczne przy użyciu komputera i internetu. Przygotowałam plan rozwoju zawodowego sprawozdanie w formie elektronicznej oraz wymaganą przez dyrektora szkoły dokumentację tj. teczka wychowawcy, sprawozdania z zebrań z rodzicami, opracowania diagnozy i inne.

4. Wielokrotnie opracowywałam i drukowałam dyplomy, potwierdzenia, podania, zaproszenia na różne uroczystości np. andrzejki klas 0 – III, wigilię klasową, informacje dla rodziców. Sprawnie posługuję się zestawami multimedialnymi oraz programami do edytowania tekstów, fotografii, zdjęć. Potrafię zaprojektować proste grafiki, zaproszenia, plakaty i inne.

§ 7ust.2pkt.4.

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych zadań.

1. W okresie stażu współpracowałam z rodzicami uczniów o trudnej sytuacji materialnej i życiowej poprzez indywidualne kontakty, rozmowy. Wspierałam uczniów i rodziców w trudnych sytuacjach wychowawczych, służąc radą i nabytym doświadczeniem.

2. Prowadziłam pogadanki w ramach pedagogizacji rodziców na temat:
Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia rozpoczynającego naukę w szkole.
Jak wykorzystać komputer w edukacji? – zestawy gier i programów edukacyjnych.
Mamo, tato przeczytaj mi bajkę – o wpływie czytania dzieciom książek i innych cudach, które potrafi bajka.
Dojrzałość szkolna - wpływ dojrzałości na sukces dziecka rozpoczynającego naukę w szkole podstawowej.
3. Stale aktualizuję wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki, korzystając ze zbiorów biblioteki szkolnej (nowości książkowe, czasopisma,), miejskiej i Internetu.

4. Przygotowałam opracowania do wykorzystania przez nauczycieli dotyczące zagadnień psychologicznych, pedagogicznych i dydaktycznych tj. "Jak motywować uczniów do nauki?" oraz "Jak interpretować rysunki dziecka?".

§ 7.ust2.pkt5.

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły.

1. Udzielałam rodzicom niezbędnych informacji na temat badań w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Pomagałam przygotowywać niezbędne papiery i dopełniać formalności.

2. Zawsze przekazywałam rzetelne informacje na temat możliwości pomocy dziecku w nauce czy problemach wychowawczych. Kierowałam rodziców do specjalistów w szkole i poza nią tj. logopeda, terapeuta, pedagog, psycholog.

3. Zapoznawałam rodziców z przepisami określającymi prawa i obowiązki uczniów dyslektycznych w szkole.

3. Brałam udział w pracach komisji egzaminacyjnych (test kompetencji szóstoklasistów).

4. Analizowałam przepisy prawa oświatowego pod kątem ewaluacji przepisów wewnątrzszkolnych, uczestniczyłam w przygotowaniu nowych rozwiązań bądź modyfikacji np. Indywidualizacji Procesów Nauczania Uczniów (brałam udział w opracowaniu Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia oraz Indywidualnych Programów Edukacyjno - Terapeutycznych).

Podsumowanie:
W okresie stażu zrealizowałam wszystkie zadania zawarte w planie rozwoju zawodowego. Dzięki wysiłkowi i wytężonej pracy, rozwinęłam swój warsztat pracy, zdobyłam nowe cenne umiejętności i wiadomości, pogłębiłam już posiadane. Stałam się bardziej świadomym nauczycielem, gotowym do podjęcia pracy z dziećmi o różnych potrzebach, możliwościach, problemach, a także z ich rodzicami i opiekunami. Potrafię współpracować z innymi nauczycielami, staram się wykorzystać wszystkie dostępne mi możliwości wspierania wszechstronnego rozwoju moich wychowanków.
W latach poprzedzających staż równie sumiennie i rzetelnie wykonywałam wszystkie moje obowiązki wynikające z powierzonych mi zadań i potrzeb szkoły. Nadal będę poszukiwała nowych rozwiązań i metod pracy z dziećmi, poszerzała swoją wiedzę i umiejętności. Wszystko to sprawia, że zadowolenie dzieci i ich rodziców przynosi mi ogromną satysfakcję.

Nauczyciel kontraktowy ... odbywający staż na nauczyciela mianowanego

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.