X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35609
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA
KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393).

PODSTAWOWE INFORMACJE

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA: Justyna Konopacka
NAZWA I ADRES SZKOŁY: Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
NAUCZANY PRZEDMIOT: język angielski
POSIADANE KWALIFIKACJE: studia licencjackie na kierunku filologii w zakresie nauczania języka angielskiego na Wydziale Filologiczno-Historycznym na Uniwersytecie Gdańskim, studia magisterskie na kierunku filologii, specjalność: filologia angielska, nauczycielska na Wydziale Humanistycznym na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA STAŻU: Joanna Karczewska
CZAS TRWANIA STAŻU: 01.09.2014 – 31.05.2017
DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE:
- dyplom ukończenia studiów licencjackich na kierunku filologii w zakresie nauczania języka angielskiego na Wydziale Filologiczno-Historycznym na Uniwersytecie Gdańskim
- dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich na kierunku filologia, specjalność filologia angielska, nauczycielska na wydziale humanistycznym na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STAŻU:
- zatwierdzony przez Dyrektora plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego
- Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego
- Ocena dorobku zawodowego za okres stażu 01.09.2014 – 31.05.2017
SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Na stanowisku nauczyciela języka angielskiego pracuję w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku od 2007 roku. Stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego uzyskałam we wrześniu 2009 roku. Aby kontynuować swój rozwój zawodowy i podnieść kwalifikacje, w 2014 roku rozpoczęłam staż na nauczyciela mianowanego.

Plan rozwoju zawodowego opracowałam na okres stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy tj.
od 01.09.2014 roku do 31.05.2017 roku.
Przez cały okres trwania stażu pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności dydaktyczno-wychowawcze oraz opiekuńcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w sferze funkcjonowania szkoły, aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych.
Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie. Zostało ono napisane na podstawie §7 Rozporządzenia MEN z dnia 01.03.2013r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli. Sprawozdanie stanowi podsumowanie realizacji zadań i celów zawartych w planie rozwoju zawodowego.
L.p. ZADANIA FORMY REALIZACJI
§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
1. Poznanie procedury awansu zawodowego Zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego. Dokonałam ponownej analizy następujących dokumentów: Ustawa z dn. 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (aktualizacja MEN z 1 marca 2013r.) i z procedurami dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli.
Szkolenie pt. „Awans zawodowy nauczyciela” odbyłam w 2009 roku w W-M ODN w Elblągu.
Analiza przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli umożliwiła mi prawidłowe opracowanie dokumentów – wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego.

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego, tj. 01.09.2014 nawiązałam współpracę z opiekunem stażu. Z panią mgr Joanną Karczewską jasno określiłyśmy zasady współpracy, które zostały spisane w kontrakcie.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu pozwoliło mi na pełniejsze sprostanie postawionym sobie celom. Dzięki opiekunowi stażu- p. Joannie Karczewskiej, a także p. Dyrektorowi Marianowi Matuszczakowi, który obserwował prowadzone przeze mnie lekcje, doskonaliłam umiejętności prowadzenia zajęć edukacyjnych.
Rozmowy z opiekunem stażu umożliwiły mi na wymianę spostrzeżeń na temat pracy z młodzieżą.
Nauczyłam się lepszej organizacji zajęć.
3. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna i innych nauczycieli. W okresie stażu obserwowałam lekcje języka angielskiego prowadzone przez panią Joannę Karczewską. Szczególną uwagę zwracałam na wykorzystanie czasu na zajęciach, rodzaj zastosowanych metod pracy z uczniami oraz indywidualizację procesu nauczania. Zwracałam także uwagę na atmosferę panującą na lekcji, a także na stosunek nauczyciela do uczniów.
Dokonane obserwacje pomogły mi udoskonalać mój warsztat pracy, spowodowały, że lekcje stały się ciekawsze i zmotywowały uczniów do pracy.
4. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu oraz inne obserwacje. Zgodnie z harmonogramem i zasadami wynikającymi z przepisów prawa oświatowego prowadziłam lekcje języka angielskiego w obecności opiekuna stażu oraz Dyrektora szkoły. Wspólnie z opiekunem stażu omawiałyśmy przebieg lekcji, zastosowane metody i środki dydaktyczne, tempo pracy i aktywność uczniów oraz sposoby oceniania uczniów. Obserwacja zajęć przez opiekuna stażu przyczyniła się do zastosowania na zajęciach większej liczby metod aktywizujących uczniów, częstszego stosowania środków multimedialnych. Nauczyłam się przygotowywać lekcje według najnowszych standardów, które uwzględniały „NaCoBeZu”, czyli na co będę zwracała uwagę podczas zajęć. Na końcu zajęć następowało ich podsumowanie, które uświadamiało uczniom czego nauczyli się na danych zajęciach.
W ramach lekcji obserwowanych przez pana Dyrektora otrzymywałam informacje zwrotne, które pozwoliły mi na ewaluację działań własnych, analizę mocnych i słabych stron, eliminację ewentualnych błędów.
W ramach kontroli przestrzegania przepisów prawa w zakresie realizacji Programu Wychowawczego prowadzona przeze mnie godzina wychowawcza z moimi wychowankami była obserwowana pod kątem realizacji Programu Wychowawczego przez panią Teresę Bednarz (06.12.2016). To doświadczenie było dla mnie bardzo cenne, gdyż miałam możliwość otrzymania cennych wskazówek od osoby z ramienia organu prowadzącego nadzór pedagogiczny.
5. Poszerzanie wiedzy
i umiejętności w procesie aktywnego udziału
w wewnątrzszkolnym
i zewnętrznym doskonaleniu. W okresie stażu systematycznie doskonaliłam własny warsztat pracy. Wiedzę i umiejętności pogłębiałam w procesie wewnątrzszkolnego
i zewnętrznego doskonalenia. Brałam udział w spotkaniach dla nauczycieli, szkoleniach, warsztatach, radach pedagogicznych. Uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia zawodowego:
Forma doskonalenia Organizator Tematyka
11.01.2011
Szkolenie Rady Pedagogicznej M. Szatyńska -Karan Profilaktyka uzależnień – przywrócić wolność.
29.04.2014
Szkolenie Rady Pedagogicznej D. Oleksiak – ODN Elbląg Monitorowanie realizacji podstawy programowej.
24.03.2010
Seminarium Ł. Dembiński –
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Elblągu Współpraca z rodzicami oraz metody pedagogizacji.
11.2010
Warsztaty metodyczne J. Kruza –
ODN Elbląg Zmiany w egzaminie gimnazjalnym i maturalnym z języka obcego nowożytnego w roku 2012.
15.12.2014
Szkolenie Rady Pedagogicznej K. Błaszczak, M. Jankun –
ODN Elbląg Rola oceny szkolnej i oceniania motywującego.
25.03.2015 i 31.03.2015
Kurs doskonalący D. Oleksiak, p. Góralczyk –
KOWEZIU (8h) Aktywizujące metody nauczania.
03.03.2016
Szkolenie B. Gadomska, J. Hryniewicz –
ODN Elbląg Od analizy raportu ewaluacji zewnętrznej do planowania rozwoju szkoły.
06.10.2016
Szkolenie Rady Pedagogicznej K. Błaszczak,
M. Jankun –
ODN Elbląg Wewnątrzszkolne i przedmiotowe zasady oceniania
Luty 2017
Seminarium J. Kruza –
ODN Elbląg Wnioski z analizy zadań sprawiających uczniom problemy podczas egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym w roku 2016. Wymagania podstawy programowej a realizacja elementów polecenia w wypowiedzi pisemnej.
23.02.2016
Szkolenie Rady Pedagogicznej Procedury postępowania w sytuacji wystąpienia ataku terrorystycznego.
8 grudnia 2016 roku wzięłam udział w XI Powiatowej Konferencji „Bezpieczna szkoła” zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe w Elblągu przy współpracy Zespołu Szkół w Pasłęku.
Tematem przewodnim konferencji były mediacje rówieśnicze. Poznałam zasady i cele mediacji, korzyści płynące z jej korzystania oraz jej zasady. Poznałam wyniki badań ankietowych ponad 500 uczniów, dotyczących przejawów agresji, występujących na terenie szkół z powiatu elbląskiego. Na konferencji zostały również omówione aspekty prawne i możliwości przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. Zdobycie takich informacji wpłynie na lepszą jakość mojej pracy z młodzieżą i rodzicami.

Wymienione formy doskonalenia zawodowego dały mi możliwość spotkania z innymi nauczycielami, wymiany doświadczeń, aktualizowania wiadomości. Ponadto zwiększyły one mój poziom umiejętności zawodowych i wiedzy merytorycznej, wpłynęły na podwyższenie poziomu pracy z uczniem.
Uczestniczyłam również w pracach Zespołu Przedmiotów Ogólnokształcących (analizowałam wyniki egzaminów maturalnych, wybierałam zestawy podręczników, tworzyłam Przedmiotowe Zasady Oceniania).
6. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej W trakcie stażu:
1)doskonaliłam umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych;
2) samodzielnie opracowywałam różne pomoce dydaktyczne
z wykorzystaniem techniki komputerowej, takie jak: sprawdziany, prace klasowe, karty pracy, prezentacje multimedialne do lekcji;
3) gromadziłam prace uczniów;
4) rozbudowywałam bibliotekę przedmiotową
5) studiowałam literaturę pedagogiczną ( „Bezpieczeństwo młodzieży” Anna Maria Wesołowska, pozycje z Biblioteki Wychowawcy: „Niechęć do szkoły – jak pomóc dziecku, które opuszcza lekcje i wagaruje” David Heyne, Stephanie Rollings, „Przestępczość wśród młodzieży” Clive R. Hollin, „Odwaga cywilna a przemoc w szkole”, „Mobbing w szkole” Karl E. Dembach) literaturę metodyczną („Metodyka nauczania języków obcych” Hanna Komorowska, „Siedem grzechów głównych nauczycieli języków obcych” Monika Badecka-Kozikowska, „Teaching English as a Foreign Language” Maria Dakowska, „The Practice of English Language Teaching” Jeremy Harmer) oraz czasopismo dla nauczycieli języka angielskiego The Teacher’s Magazine
6) dokonywałam ewaluacji własnych działań i uzupełniałam braki;
Regularnie doskonaliłam własny warsztat pracy. Samodzielne tworzyłam różnorodne formy sprawdzania wiedzy (sprawdziany, kartkówki, karty pracy), w których zwracałam uwagę na odpowiednie formułowanie pytań, tak, by sprawdzały nie tylko wiedzę uczniów, ale np. umiejętności wykorzystania lub tworzenia informacji. Analiza osiągnięć uczniów na pracach pisemnych dała mi pogląd na możliwości uczniów, pomogła w odpowiednim doborze treści i metod pracy.
Opracowywałam rozkłady materiału dla poszczególnych klas, jak również opracowałam Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego we współpracy z pozostałymi nauczycielami uczącymi języków obcych. Przeprowadzałam próbne egzaminy maturalne na zajęciach dodatkowych z przedmiotu oraz dokonywałam ich analiz przygotowując wnioski do dalszej pracy.
Swoją pracę pedagogiczną poddawałam regularnej ewaluacji.
Na podstawie rozmów z uczniami dotyczących metod nauczania i przebiegu lekcji nauczyłam się dostosowywać metody pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów. W ten sposób poznawałam również przyczyny ich trudności w nauce. Dzięki zastosowaniu metod aktywizujących uczniowie chętnie brali udział
w lekcji, a przejrzyste kryteria oceniania ułatwiały współpracę. Przydatne okazały się także opinie opiekuna stażu.
7. Prowadzenie dokumentacji szkolnej Na bieżąco prowadziłam dzienniki lekcyjne i pozalekcyjne, zarówno
w formie papierowej, jak i elektronicznej, wypełniałam arkusze ocen, protokołowałam spotkania Rady Pedagogicznej.
Współtworzyłam dokumentację w pracach komisji ds. Ewaluacji Wewnętrznej, komisji ds. Planu Pracy Szkoły, komisji ds. uaktualnienia Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania, komisji rekrutacyjnej.

Znajomość wszystkich dokumentów szkolnych pozwala mi prawidłowo realizować założenia pracy szkoły a tym samym wpływać na podnoszenie jakości pracy szkoły.

8. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju Na bieżąco starałam się dokumentować zadania ujęte w planie rozwoju zawodowego gromadząc dyplomy, świadectwa, zaświadczenia i inną dokumentację poczynionych działań.
§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
1. Poznawanie środowiska uczniowskiego. Poznawanie potrzeb rozwojowych uczniów polegało głównie na obserwacji oraz na analizie testów gimnazjalnych oraz testów diagnozujących wiedzę i umiejętności ucznia na wejściu do szkoły ponadgimnazjalnej przeprowadzanych na początku roku szkolnego. Analiza wyników pozwoliła mi na dopasowanie poziomu nauczania
do możliwości uczniów poszczególnych klas. Będąc wychowawcą w klasie pierwszej ZSZ, stworzyłam diagnozę swojej klasy (dokument, który charakteryzował i analizował możliwości edukacyjne uczniów klasy).
W procesie nauczania uwzględniałam orzeczenia i opinie wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pasłęku.
Pełniąc funkcję wychowawcy klasy starałam się poznać sytuację rodzinną i materialną moich wychowanków. Nawiązałam współpracę z rodzicami.
Uzyskałam informacje o zachowaniu moich podopiecznych poza środowiskiem szkolnym, co pozwoliło lepiej poznać ich problemy, charakter. Zaangażowanie się w poznanie środowiska uczniów i rodziców spowodowało zacieśnieniem się więzi międzyosobowych, nie tylko pomiędzy mną a młodzieżą, ale również pomiędzy mną a rodzicami. Bardziej poznałam ich problemy, co starałam się uwzględnić w swojej codziennej pracy wychowawczej. Z rodzicami utrzymywałam stały kontakt telefoniczny, każdy z rodziców posiadał mój prywatny numer komórkowy a rozmowy odbywały się niezależnie od godzin mojej pracy w szkole. Dzięki takiej współpracy z rodzicami mogłam szybciej rozwiązać problemy wychowawcze.

2. Praca na rzecz środowiska lokalnego, współpraca ze strukturami samorządowymi. Podczas stażu współpracowałam ze Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Pasłęku w ramach projektu EFS „Moje kompetencje trampoliną w przyszłość zawodową” prowadziłam zajęcia z języka angielskiego w siedmioosobowych grupach, na których uczniowie doskonalili swoje kompetencje językowe.
W sferze opiekuńczo-wychowawczej ściśle współpracowałam
z pedagogiem szkolnym p. Joanną Strzelecką oraz p. Małgorzatą Gawrysiuk rozwiązując z nimi problemy absencji
na zajęciach czy nieporozumień klasowych.
3. Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych. Z ewaluacji osiągnięć uczniów wyciągałam wnioski i starałam się tak planować działania dydaktyczne i wychowawcze, by eliminować niepowodzenia i porażki uczniów.
Aby poznać poziom wiedzy uczniów, na początku roku szkolnego w klasach pierwszych przeprowadzałam testy diagnozujące z języka angielskiego. Analiza wyników tych testów pozwoliła mi poznać poziom znajomości języka angielskiego uczniów i tym samym dopasować metody i tempo nauczania. Dzięki temu potrafię przeprowadzić diagnozę wstępną ucznia klasy pierwszej oraz przeprowadzić analizę jej wyników. Dzięki temu umiem dostosować treści nauczania do indywidualnych możliwości ucznia. Potrafię przeanalizować wyniki testów , wyciągnąć wnioski oraz zaplanować dalszą pracę z uczniami.
Z uczniem posiadającym trudności w nauce pracowałam podczas zajęć dydaktyczno-wyrównawczych organizowanych w miarę potrzeb w ciągu całego czasu trwania stażu.
Zwracałam uwagę na potrzeby i możliwości edukacyjne uczniów posiadających opinie i orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, a swoje wątpliwości konsultowałam z pedagogiem szkolnym.
4. Poszerzanie wiedzy
i umiejętności uczniów. Praca z uczniem zdolnym polegała na aktywizowaniu do samodzielnego dochodzenia do wiedzy, przekazywaniu treści wykraczających poza program nauczania.
W roku szkolnym 2016/17 prowadziłam dodatkowe zajęcia z przygotowania uczniów do matury na poziomie rozszerzonym.
Współorganizowałam przeprowadzenie konkursu z języka angielskiego „English High Flier”. W ramach przygotowań do tego konkursu przeprowadzałam z młodzieżą zajęcia dodatkowe.

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1. Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej
i informacyjnej. Podczas trwania stażu doskonaliłam umiejętności korzystania
z komputera i Internetu.
W swojej pracy na bieżąco korzystam z komputera i Internetu. opracowuję sprawdziany, prezentacje do lekcji wychowawczej, wyszukuję informacji, korzystam z zasobów portali edukacyjnych. Dobra znajomość obsługi komputera oraz ciągłe wykorzystywanie Internetu jako narzędzia pracy wspomaga proces nauczania i sprawia, że lekcje są ciekawe i interesujące dla uczniów.

2. Publikacje w Internecie.
Plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, umieściłam na stronie internetowej: http://www.publikacje.edux.pl

3. Korzystanie z edukacyjnych serwisów internetowych.
Umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem wykorzystywałam w następujący sposób:
- pozyskiwałam wiedzę na temat przepisów prawa oświatowego
i awansu zawodowego (strony MEN, portale edukacyjne),
- wykorzystywałam publikacje internetowe innych nauczycieli,
- odwiedzałam strony i portale edukacyjne, takie jak np.: www.portaloswiatowy.pl, www.szkolnictwo.pl, www.profesor.pl, www.men.gov.pl, www.interklasa.pl, www.oswiata.org.pl, www.publikacje.edu.pl, www.ore.edu.pl , www.pearson.pl
- zachęcałam uczniów do częstego wykorzystywania zasobów internetowych w celach edukacyjnych
§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych. Swoją wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki pogłębiałam poprzez:
- czytanie literatury fachowej (artykuły i pozycje zamieszczane
w Internecie na takich stronach jak np.: www.ore.edu.pl, www.edupress.pl, www.ucze.pl
- udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej.
W trakcie odbywania stażu realizowałam Program Wychowawczy oraz Profilaktyki.
Wiele wskazówek i cennych rad uzyskałam śledząc publikacje nauczycieli w Internecie.
W rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych nieocenione okazały się rady i wskazówki opiekuna stażu, pedagoga
i nauczycieli wychowawców.
2. Pełnienie funkcji wychowawcy klasy. W roku szkolnym 2014/2015 objęłam wychowawstwo w klasie I Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Obowiązki wychowawcy pełniłam przez cały trzyletni cykl w tej klasie. Na początku roku szkolnego w klasie pierwszej, przy współpracy z pedagogiem szkolnym przeprowadziłam pięciogodzinne zajęcia integracyjne. Obserwowałam i poznawałam swoich wychowanków na zajęciach lekcyjnych, przerwach, oraz na innych spotkaniach i imprezach klasowych i szkolnych.
W wyniku częstych rozmów z samymi uczniami oraz ich rodzicami na spotkaniach z wychowawcą, poznałam ich sytuację socjalną i problemy, jakie istnieją w środowisku domowym.
Opracowałam tematykę godzin wychowawczych i sporządziłam plan pracy wychowawcy. Zajęcia z wychowawcą, oprócz realizowanych treści zawartych w Programie Wychowawczym i Szkolnym Programie Profilaktyki, służyły do rozwiązywania pojawiających się nieporozumień oraz problemów szkolnych i pozaszkolnych. Omawiano m.in. takie treści jak: asertywność, agresja, przemoc, narkomania i alkoholizm, bezpieczeństwo.
Jako wychowawca klasy stosowałam różnorodne formy i metody pracy, które miały na celu zintegrować zespół klasowy. Organizowałam wiele imprez klasowych: Otrzęsiny, Wigilia, Mikołajki.
Będąc wychowawcą drugiej klasy liceum ogólnokształcącego o nachyleniu obronnym (r. szk. 2011/2012) pełniłam opiekę nad młodzieżą podczas pięciodniowego obozu szkoleniowego w jednostce wojskowej w Braniewie, a podczas polsko-niemieckiej wymiany młodzieży byłam opiekunem uczniów podczas wyjazdu do Niemiec na okres 6 dni. Wyjazdy te dały mi szansę poznania uczniów, ich charakteru i zachowań poza środowiskiem szkolnym.

Dążyłam do tego, aby uczniowie darzyli się szacunkiem, by między nimi panowała przyjazna atmosfera.
Współpraca z rodzicami polegała na spotkaniach ogólnych, klasowych i indywidualnych. Częstymi formami kontaktu były również rozmowy telefoniczne i wiadomości przesyłane pocztą elektroniczną przez dziennik Librus.
3. Studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki. Dzięki studiowaniu literatury, pogłębiam swoją wiedzę metodyczną
i merytoryczną. Publikacji wyszukiwałam na portalach edukacyjnych, takich jak: www.pedagogia.pl, www.oswiata.org.pl, www.ore.edu.pl.

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
1. Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej. Rozpoczęcie stażu wiązało się z podjęciem czynności związanych
z dokładnym poznaniem prawa oświatowego. Zapoznałam się
z takimi aktami prawnymi jak: Ustawa Karta Nauczyciela, Ustawa
o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Złożyłam wniosek
o rozpoczęcie stażu, nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, opracowałam plan rozwoju zawodowego.
Zapoznałam się z dokumentami obowiązującymi w szkole: Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania, Programem Wychowawczym, Szkolnym Programem Profilaktyki.
2. Aktywne uczestnictwo
w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego. W trakcie odbywania stażu wgłębiłam się w zasady funkcjonowania
i organizacji szkoły.
Brałam czynny udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych: szkoleniowych, klasyfikacyjnych i podsumowujących.
Uczestniczyłam w pracach komisji nadzorujących przebieg egzaminów maturalnych, pełniąc również funkcję przewodniczącej Zespołu Nadzorującego, komisji rekrutacyjnej.
Pracowałam wspólnie z zespołem nauczycieli nad tworzeniem
i aktualizacją dokumentacji szkoły: Planu Pracy Szkoły i sprawozdania z jego realizacji. Pracowałam w komisji ds. uaktualnienia Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania, komisji rekrutacyjnej.
Pracując w Zespole Przedmiotowym Stworzyłam Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego .
Wnikliwe studiowanie dokumentacji szkolnej, współpraca z Dyrekcją oraz całym Gronem Pedagogicznym udoskonaliły moje umiejętności dotyczące prawa oświatowego. Wiem jak znaleźć rozwiązania dotyczące problemów codziennego życia nauczycieli, umiem zaradzić i rozwiązywać problemy uczniowskie, organizować imprezy czy wycieczki szkolne od strony prawnej. Wiem na czym polega kreowanie prawa wewnątrzszkolnego.

Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować własną pracę oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania.
Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Aby podwyższyć swoje kompetencje zawodowe często korzystam z różnych form doskonalenia zawodowego (szkolenia, warsztaty).
Technologia komputerowa i informacyjna jest nieodzownym elementem mojej pracy.
Na bieżąco pogłębiam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu psychologii, pedagogiki. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego. Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze statutu szkoły.
Zamierzam w dalszym ciągu rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności, systematycznie dokształcać się i dzielić swoimi doświadczeniami i wiedzą z innymi nauczycielami.

Justyna Konopacka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.