X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35606
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w okresie stażu na stopień na stopień nauczyciela mianowanego

Wstęp

Jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego. Pracę w zawodzie nauczyciela rozpoczęłam w 2004 roku w przedszkolu wiejskim mieszczącym się przy szkole w Rychliku . Od 01.09.2006 roku pracuję w Gminnym Przedszkolu nr 2 w Trzciance.
Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 1 września 2009 roku, a zakończyłam 04.03.2013 roku. W międzyczasie przebywałam na urlopie zdrowotnym i macierzyńskim co spowodowało przesunięcie się daty kończącej mój staż.
Po zapoznaniu się z przepisami i wstępnym rozpoznaniu potrzeb Przedszkola nr 2 w Trzciance stworzyłam plan rozwoju zawodowego. Został on zatwierdzony przez dyrektora przedszkola panią M. Sztamblewską.
We wrześniu 2009 roku nawiązałam współpracę z opiekunem stażu panią E. Lubkowską. Zawarłam z nią kontrakt dotyczący współpracy i zobowiązujący obie strony do wypełniania określonych zadań. Uczestniczyłam w spotkaniach z opiekunem stażu według ustalonego harmonogramu.
W okresie stażu starałam się zrealizować wszystkie założone w planie rozwoju zawodowego cele. Postępowałam zgodnie z wymaganiami określonymi w §7 Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:
§ Brałam udział w pracach organów przedszkola związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze Statutu Przedszkola Nr 2 w Trzciance oraz potrzeb przedszkola i środowiska lokalnego.
§ Samodzielnie lub poprzez udział w różnych formach kształcenia pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności zawodowe.
§ Zapoznawałam się z przepisami dotyczącymi systemu oświaty.
Porządek sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego stworzyłam na podstawie wymagań zawartych w §7, punkt 2 Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

I. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także ocenianie ich skuteczności i dokonywanie zmian w tych działaniach

W ramach działań znajdujących się w tym wymaganiu zanim zaczęłam pracować nad własnym planem rozwoju zawodowego zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego czyli Ustawą Kartą Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli( Dz. U. z 2004r.,nr260, poz. 2593) i Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. Z 16 listopada 2007 r., nr 214, poz.1580)
Korzystałam również z materiałów zamieszczonych na stronie internetowej MEN, stronach zawierających publikacje nauczycieli, portale edukacyjne, portale wydawnictw edukacyjnych, serwery wojewódzkich placówek doskonalenia zawodowego np.:(Głos nauczycielski, www.men.gov.pl, www.cdn.pila.pl www.blizejprzedszkola.pl )
We wrześniu 2009 roku złożyłam do p. Dyrektor plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony do realizacji. Plan rozwoju zawodowego został przeze mnie opracowany zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem MEN z dnia 1 grudnia 2004 r., jak również zgodnie z planem rozwoju oraz Statutem przedszkola. Chciałam, żeby mobilizował mnie do własnego rozwoju zawodowego, aktywnej i twórczej pracy. Na bieżąco analizowałam osiągane cele, formułowałam wnioski do dalszej pracy.
W międzyczasie wraz z opiekunem stażu panią Elżbietą Lubkowską dokonałam wstępnej analizy swojej wiedzy i umiejętności przydatnych w pracy z dziećmi, jak również określenia potrzeb w zakresie pełnienia funkcji nauczyciela wychowania przedszkolnego, które następnie zostały zawarte w kontrakcie.
Uczestniczyłam w spotkaniach z opiekunem stażu według ustalonego harmonogramu. Pani E. Lubkowska przekazywała mi informacje na temat literatury dotyczącej awansu zawodowego oraz udzielała rad dotyczących organizowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych. Wciągu trwania stażu uczestniczyłam w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu jako obserwator .Obserwowałam je pod kątem różnych aspektów, również takich jak, aktywizowanie dzieci w czasie zajęć, stosowanie ciekawych form i metod pracy z dzieckiem, utrzymanie właściwego tempa pracy oraz dyscypliny. Po każdym zajęciu dyskutowałam z opiekunem na temat jego przebiegu. Powyższe spotkania wzbogaciły mój warsztat pracy o nowe formy i sposoby pracy, wpłynęły na wzrost pomysłowości w planowanych przeze mnie zajęciach. Wzbogaciłam się o nowe doświadczenia zawodowe. Dzięki temu posiadłam umiejętność modyfikowania własnych działań, wzrosła u mnie zdolność dokonywania samooceny swojej pracy.
Podczas stażu prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu. Po przeprowadzeniu zajęć chętnie wysłuchiwałam opinii na ich temat i korzystałam z rad dotyczących sposobu prowadzenia zajęć, opracowania scenariuszy, osiągania założonych celów Efekty współpracy z opiekunem wpłynęły na podniesienie jakości mojej pracy, udoskonalenie moich poczynań jako nauczyciela.
Przeprowadziłam również wraz z drugim wychowawcą zajęcia otwarte, dla rodziców, a także zajęcia adaptacyjne dla przyszłych przedszkolaków. Zajęcia te były dla mnie nowym doświadczeniem i pozwoliły mi na dokonanie oceny mojej wiedzy i umiejętności.
Doskonalenie własnego warsztatu pracy realizowałam także przez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.
Za priorytetowe zadanie, które byłoby punktem wyjścia do odnoszenia sukcesów w pracy zawodowej uznałam doskonalenie warsztatu i metod pracy. Szukałam, więc takich form doskonalenia, które stałyby się największą pomocą w wykonywaniu codziennych obowiązków i równocześnie doskonaliłyby moją pracę, jak również podwyższałyby jakość pracy oddziału przedszkolnego, w którym pracuję.
Tematyka podejmowanego przeze mnie dokształcania była zgodna z moimi zainteresowaniami i potrzebami a także z potrzebami przedszkola. Kursy pozwoliły mi zdobyć wiedzę i przede wszystkim nabyć umiejętności, które wykorzystałam w swojej pracy.
Tematami szkoleń, warsztatów i konferencji metodycznych były:
- warsztaty logopedyczne „Co w trawie piszczy?” (22.10.2009r.) oraz „Języczkowe zabawy” (13.01.2010r) zorganizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Trzciance;
- szkolenie pt: „Wspomaganie rozwoju zmysłów dziecka w wieku przedszkolnym” zorganizowanym przez wydawnictwo MAC Edukacja ( 04.04.2011);
- szkolenie pt: „Europejskie wędrówki kulturowe” zorganizowanym przez wydawnictwo Juka (16.05.2011);
- warsztaty metodyczne ; „Matematyka na wesoło – zabawy i gry dla dzieci w wieku przedszkolnym) zorganizowanych przez Ośrodek Doradztwa Metodycznego „Metris” (09.05.2011r)
- szkolenie pt: „Wspomaganie rozwoju analizatora słuchowego i wzrokowego w przedszkolu warunkiem sukcesu w czytaniu i pisaniu w szkole” zorganizowanym przez wydawnictwo Nowa Era ( 25.05.2012r)
- szkolenie pt; „Plastyka z wyobraźnią cz. I Boże Narodzenie” zorganizowanym przez CDN w Pile (04.12.2011r);
- warsztaty metodyczne pt: „Złota jesień- zabawy z muzyką klasyczną” zorganizowanych przez ; Ośrodek Doradztwa Metodycznego Metris w Pile(19.10.2012r) ;
- warsztaty metodyczne pt: „Oswoić nadpobudliwość – praca z dzieckiem nadpobudliwym” zorganizowanym przez Centrum Szkoleniowe Klanza( 21.11.2012r);
- szkolenie z zakresu udzielania „pierwszej pomocy” (29.08.2012r)
- szkolenie -„Podniesienie efektywności kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” zorganizowanej przez PPP w Trzciance (07.12.2011r)
W okresie trwania stażu swój warsztat pracy uzupełniłam również poprzez aktywny udział w Radach Szkoleniowych: „Zasady udzielania i organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach” oraz „Metody aktywizujące w pracy z dzieckiem”, ”Rozwiązywanie problemów wychowawczych u dzieci”
Samodzielnie przygotowałam i przedstawiłam referat na Szkoleniową Radę Pedagogiczną na temat : „ Prawa dziecka w przedszkolu” oraz „ Idea zrównoważonego rozwoju w przedszkolu”
Uczestnictwo w tych formach doskonalenia umożliwiło mi wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami, pozyskanie praktycznej wiedzy, poznanie różnych rozwiązań metodycznych, a także podzielenie się moją wiedzą z innymi nauczycielami.
Stałe dokształcanie pozwoliło mi poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności, umożliwiło mi systematyczne konsultowanie podejmowanych działań, tak, aby przynosiły jak najlepsze efekty, służyły rozwojowi mojemu i moich wychowanków oraz podniesieniu jakości pracy przedszkola.
Dodatkową widzę zdobyłam również poprzez studiowanie literatury fachowej, m. in: artykułów dotyczących pracy przedszkola „ Bliżej przedszkola”, „ Wychowanie w przedszkolu”
Aby utrwalić zasady funkcjonowania i organizacji zadań przedszkola na bieżąco poznawałam i analizowałam dokumentację przedszkolną: Statut przedszkola, program rozwoju, roczne programy pracy przedszkola, regulaminy, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, zakres obowiązków, kalendarz imprez przedszkolnych i inne.
Pozwoliło mi to na zdobycie wiedzy i poprawne wykonanie obowiązków nauczyciela -wychowawcy zgodnie z wyznaczonymi priorytetami. Uzyskaną w związku z tym wiedzę, miałam szanse wykorzystać w praktyce prowadząc dokumentację przedszkolną: Dziennik zajęć, Karty obserwacji, Plany pracy indywidualnej, Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej, teczka wychowawcy.
W oparciu o Podstawę Programową oraz wybrany program wychowania przedszkolnego opracowywałam miesięczne plany zajęć wychowawczo-dydaktycznych oraz scenariusze. Stanowiły one podstawę prawidłowo przeprowadzonych zajęć. Szczególną uwagę zwracałam na to, by prowadzić zajęcia metodami aktywizującymi.
W czasie stażu samodzielnie opracowywałam i wykonywałam środki dydaktyczne,
które posłużyły mi do uatrakcyjnienia zajęć, dzięki temu wzrosła aktywność i zainteresowanie dzieci, a co za tym idzie skuteczne osiąganie celów dydaktyczno-wychowawczych. Były to zestawy obrazków, sylwet, układanek oraz karty pracy.
Organizując warsztat pracy tworzyłam i gromadziłam narzędzia do pracy dydaktycznej (plany pracy, scenariusze zajęć, uroczystości, książki, programy nauczania, teksty, nagrania), które wykorzystywałam w pracy z dziećmi , co w dużej mierze przyczyniło się do ich uatrakcyjnienia oraz do podniesienia jakości mojej pracy.
Dbałam o salę przedszkolną, jej estetyczny wygląd. Przygotowywałam ekspozycje ścienne i kąciki tematyczne zgodnie z realizowaną tematyką zajęć, porą roku. Przygotowywałam również dekorację w holu przedszkolnym oraz na korytarzu, biorąc pod uwagę święta, uroczystości przedszkolne czy pory roku.
Wystrój przedszkola wpływa pozytywnie na samopoczucie przedszkolaków jak i rodziców i pracowników przedszkola.
Samodzielnie pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności pedagogiczne poprzez studiowanie wybranych pozycji literatury pedagogicznej i psychologicznej adekwatnie do moich potrzeb. Zgromadziłam wiele pozycji z literatury i nowości wydawniczych poszerzając zbiory własnej biblioteki. Zgromadzona literatura ułatwiła mi pracę z dziećmi, podsunęła nowe pomysły metodyczne, pomogła w rozwiązywaniu problemów rozwojowych i wychowawczych. Pozycje, które szczególnie ceniłam sobie to książka Brigtte Beil „Dziecko grzeczne i niegrzeczne” z serii „Wychowanie bez porażek”. Uczy jak nauczyć dzieci szacunku i zaufania do innych, jak sprawić by były odważne, samodzielne i tolerancyjne. Daje wskazówki jak przekazać małym dzieciom system wartości w taki sposób, aby w przyszłości stała się ich świadomym wyborem.Zakupiłam też wiele pozycji podsuwających pomysły na zabawy rozwijające dla małych dzieci np. „150 rytmicznych zabaw dla dzieci” N. Trias, S. Perez, L. Filella oraz „Przytulanki czyli wierszyli na dziecięce masażyki” M. Bogdanowicz. Oprócz tego w mojej biblioteczce znalazło się wiele książek i czasopism, z których czerpałam pomysły na ciekawe prace plastyczne wykonywane różnymi technikami, które wykorzystywałam na zajęciach edukacyjnych oraz do dekoracji sali przedszkolnej.
W swojej pracy wykorzystywałam elementy różnorodnych metod pracy w przedszkolu, m.in.: Pedagogiki zabawy – Klanza, Metody Dennisona, Metody Weroniki Sherborne, Metody relaksacyjnej, Metody Dobrego Startu wg M. Bogdanowicz, Metody I. Majchrzak, Metody E. Gruszczyk – Kolczyńskiej.
Swoje działania z okresu stażu dokumentowałam w postaci: świadectw, zaświadczeń, planów pracy, scenariuszy, konspektów, zdjęć.
Z działań wykonywanych poza planem w latach 2011-2012 brałam udział w pracach zespołu powołanego do mierzenia jakości pracy przedszkola, w ramach których konstruowałam ankiety, dokonywałam analizy i wysuwałam wnioski z przeprowadzonych badań. Podjęte działania służyły podniesieniu jakości pracy przedszkola w zakresie organizacji nauczania, prowadzenia działalności profilaktycznej, polepszenia jakości wychowania.
Ponadto byłam członkiem komisji powołanej w celu przeprowadzenia kontroli obiektów należących do placówki pod kątem bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów.
Podczas swojej pracy pedagogicznej prowadziłam zajęcia w obecności studentów, którzy chcieliby pracować na stanowisku nauczyciela. Praktyki studenckie były dla mnie dobrą okazją do podzielenia się wiedzą i doświadczeniem z młodymi ludźmi, zachęceniem ich do zdobywania wiedzy i poszukiwania nowych, ciekawych rozwiązań.
II. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Realizując powyższy punkt rozporządzenia podjęłam współpracę ze środowiskiem rodzinnym wychowanków. Znaczącą rolę w prawidłowym i skutecznym funkcjonowaniu placówki odgrywa współpraca z rodzicami. Spójność działań rodziców i przedszkola zapewnia ciągłość procesu wychowawczego. Aby spełnić te wymagania przez cały okres stażu współpracowałam z rodzicami przedszkolaków. Informacje o podopiecznych zbierałam razem z wychowawcą grupy dokonując analizy kart przyjęcia do przedszkola i opracowanych dla rodziców dzieci trzyletnich ankiet informacyjnych o dziecku, a także poprzez indywidualne rozmowy z rodzicami. Przeprowadziłyśmy również zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych maluchów i ich rodziców, w celu zapoznania dzieci i rodziców z zasadami funkcjonowania przedszkola, oraz zminimalizowania stresu towarzyszącemu przy zmianie otoczenia.
We wrześniu wspólnie z rodzicami ustaliliśmy formy współpracy. Rodzice zaoferowali swoją pomoc przy organizacji uroczystości przedszkolnych np. w organizacji poczęstunku na imprezy grupowe w przedszkolu, w organizowaniu pikniku rodzinnego, w przygotowaniu stroi dla dzieci do różnych inscenizacji. Oferowali również swoją pomoc do przewozu dekoracji czy też dowozie dzieci na konkursy.
Rodzice wzięli udział w zajęciach otwartych „Ozdoba choinkowa”, podczas których wykonali wspólnie z dziećmi piękne bombki, którymi ozdobili choinkę przedszkolną.. W każdą środę rodzice dzieci w grupie sześciolatków w ramach trwania Ogólnopolskiej Akcji „Cała Polska czyta dzieciom” ,czytali dzieciom utwory literatury dziecięcej, aby od najmłodszych lat rozwijać w nich zainteresowania czytelnicze i zamiłowanie do słowa pisanego. Rodziny wychowanków były częstymi gośćmi w naszym przedszkolu z okazji różnych imprez przedszkolnych. Dzięki ich zaangażowaniu udało nam się przygotować i przeprowadzić wiele imprez grupowych i przedszkolnych:
- Pasowanie na starszaka (09.2011r), pasowanie na przedszkolaka-grupa 3-latki( 15.11.2011)- przygotowanie dekoracji, części artystycznej upominków dla dzieci;
- „Jasełka”- przygotowanie dekoracji, strojów, rekwizytów, poczęstunku oraz części artystycznej(12.2012r);
- „Wigilia w grupie”- przygotowanie dekoracji, poczęstunku, wspólne kolędowanie(12.2012r);
- „Dzień Babci i Dziadka” – przygotowanie zaproszeń, dekoracji, upominków oraz poczęstunku oraz części artystycznej(01.2012r),(01.2012r),(02.2010r), (01.2013r);
- „Bal karnawałowy”- dekoracja sali zgodnie z ustaloną tematyką, przygotowanie strojów na bal, konkursów, wspólna zabawa z dziećmi i rodzicami(02.2012r), (01.2013r);
- „Powitanie wiosny”- przygotowanie stroju na powitanie wiosny, spacer po okolicach przedszkola z Marzanną (03.2010r), (03.2011r), (03.2012r);
- „Dzień Mamy i Taty”- przygotowanie dekoracji, upominków, części artystycznej oraz pikniku rodzinnego (06.2012r), inne grupy (05.2012r),(06.2011r)
- „Uroczyste zakończenie zerówki” – przygotowanie dekoracji, części artystycznej, upominków dla dzieci(06.2011r)
Zorganizowane imprezy i uroczystości wpłynęły pozytywnie na przedszkolaków. Udział w nich wyrabiał w nich nawyki kulturalnego zachowania się, dyscyplinował oraz uczył wspólnej zabawy w grupie. Oprócz walorów edukacyjnych i wychowawczych przysporzyły wiele radości i niezapomnianych wrażeń wszystkim uczestnikom.
Duży wpływ na utrzymywanie kontaktów z rodzicami miały zebrania, konsultacje, rozmowy indywidualne, a w razie potrzeby również kontakt telefoniczny, kiedy to informowałam rodziców o osiągnięciach ich dzieci czy też problemach wychowawczych. Podczas zebrań grupowych omawiane były sprawy związane z funkcjonowaniem grupy przedszkolnej, wybór trójek grupowych, organizacja uroczystości przedszkolnych o charakterze rodzinnym, wycieczki. Rodzice informowani byli o wynikach diagnozy i gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, mogli uzyskać informację na temat pracy w grupie, do której uczęszcza ich dziecko, przeprowadzić rozmowę o trudnościach i postępach dzieci, oraz uzgodnić wszelkie sprawy finansowe. Zebrania te odbywały się 3-4 razy w ciągu roku.
Swoją postawą zawsze starałam się zachęcać rodziców do współpracy, składałam podziękowania za wzniesioną pomoc dla przedszkola oraz dostarczałam jak najwięcej informacji, co zaowocowało tym, iż rodzice chętnie włączali się w życie przedszkola. Organizowałam spotkania z wieloma osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodzin. Nawiązałam współpracę z z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Trzciance. W ramach pedagogizacji rodziców zapraszałam wraz z drugim wychowawcą panią pedagog J. Kaletkę na spotkania dotyczące: „Gotowości do podjęcia nauki w szkole” (11.2011r), „Wpływ telewizji i gier komputerowych na rozwój dziecka”(04.2011), oraz „Trudności adaptacyjne trzylatków i ich przyczyny”(06.2011)
Byłam w stałym kontakcie z logopedą przedszkolnym, Panią D. Hrynciów. Poznałam opinię specjalisty dotyczącą dzieci, u których wykryto wady wymowy. Ponadto w pracy z dziećmi realizowałam zestaw ćwiczeń logopedycznych opracowanych przez logopedę i dostosowany do danej grupy wiekowej i co najmniej raz w tygodniu prowadziłam wraz z panią logopedą zabawy i ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne wraz z całą grupą.
Współpracowałam z Biblioteką Publiczną w Trzciance. Dzieci uczęszczały raz w tygodniu na zajęcia zorganizowane w bibliotece. Ponadto dzieci uczestniczyły w imprezach organizowanych przez pracowników biblioteki – Urodzinach Kubusia Puchatka (10.2011),(10.2012) oraz Świecie Polskiej Niezapominajki (05.2012),(05.2011). Współpracowałam także z Muzeum Ziemi Nadnoteckiej organizując wycieczki na wystawy i warsztaty. Wraz z grupą trzylatków brałam udział w warsztatach „Tradycje wielkanocne”( 03.2012), dzieci zapoznały się z tradycjami świątecznymi, wykonywały samodzielnie ozdobę wielkanocną i wyruszyły na poszukiwanie upominku od zajączka. Wraz z dziećmi sześcioletnimi obejrzeliśmy wystawę małych zwierząt pt: „ Przyjaciele z zoo czyli legwan z agamą w trzcianeckim muzeum”. Dzieci poznały wygląd i zwyczaje egzotycznych zwierząt, wysłuchały ciekawostek z nimi związanych, a także mogły wykazać się zdobyta wiedzą rozwiązując zagadki i biorąc udział w konkursach zorganizowanych podczas spotkania. Dzieci uczęszczając na spotkania organizowane przez muzeum maja możliwość zdobycia i poszerzenia wiedzy na różne tematy. Pogłębiają wiedzę dotyczącą tradycji naszego regionu, wiedzy o naszym mieście, a także uczą się kulturalnego i prawidłowego zachowania w miejscach publicznych.
W ramach współpracy z policją zorganizowałam wraz z drugim wychowawcą w grupie trzylatków i pięciolatków spotkanie z policjantem na temat „Bezpieczeństwa dzieci”(10.2011) i „Bezpiecznych zachowań podczas wakacji”(06.2011)
Chcąc zainspirować dzieci do działań proekologicznych na rzecz lokalnego środowiska oraz rozbudzić ciekawość i zainteresowanie przyrodą dzieci z grupy sześciolatków brały udział w spotkaniu z panem M. Maluśkiewicz (11.2012), przyrodnikiem nadnoteckiego koła PTOP „Salamandra”, który raz w roku odwiedza nasze przedszkole i interesująco wprowadza dzieci w świat otaczającej nas przyrody, zwierząt i ptaków zamieszkujących nasze okolice, a także inne rejony Polski. Otrzymaliśmy również pakiety edukacyjne z materiałami edukacyjnymi „Sowy Polski”, „Natura 2000”, oraz „Odnawialne źródła energii”, które wykorzystujemy podczas zajęć z dziećmi.
Dzieci z grupy sześciolatków wzięły udział w akcji dobroczynnej polegającej na zbieraniu pluszaków dla przedszkolaków z Afganistanu (02.2013), rejonu działań Polskiego Kontyngentu Wojskowego. Dzieci uczą się w ten sposób nie tylko niesienia pomocy innym, ale także troski o bliskiego oraz radości z obdarowywania innych.
Wraz z dziećmi brałam również udział w corocznych akcjach organizowanych na terenie placówki takich jak: zbieranie zużytych baterii, WOŚP- zbiórce pieniędzy zorganizowanej na terenie przedszkola, „Sprzątaniu Świata”
Realizując powyższe zadania umożliwiłam dzieciom, w bezpieczny i ciekawy dla nich sposób, poznanie działalności różnych instytucji lokalnych, ciekawych ludzi, miejsc użyteczności publicznej i wybranych zawodów, a także propagowanie wśród dzieci idei niesienia pomocy innym, oraz dbania o środowisko naturalne.
Wraz z dziećmi brałam czynny udział w imprezach i uroczystościach organizowanych corocznie w przedszkolu: Święcie Pieczonego Ziemniaka, Mikołajkach, Jasełkach, Baliku Noworocznym, Powitaniu wiosny, Zajączku, Dniu Dziecka. Ponadto dzieci brały udział w teatrzykach wystawianych na terenie przedszkola oraz spotkaniach edukacyjnych z serii Klub Małego Muzyka.
W celu poznania szkolnych losów dzieci zorganizowałam wraz z drugim wychowawcą spotkanie absolwentów (06.2012), podczas którego w czasie zabaw, konkursów i rozmów mogłam ocenić jaki wpływ na funkcjonowanie dzieci w nowej rzeczywistości odniosło przedszkole.
Promowałam placówkę poprzez udział w konkursach organizowanych przez inne przedszkola i instytucje.
Przygotowałam wraz z dziećmi prace na konkursy plastyczne:
- Powiatowy Konkurs Plastyczny „Piękno Ziemi Czarnkowsko – Trzcianeckiej” organizowany przez MDK w Trzciance- nagrody zdobyli Wiktoria B, Zuzanna K.(04.2010) Jakub. F. (05.2011) wyróżnienie Oliwia S.(04.2012)
- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapobiegamy Pożarom”- nagroda za zajęcie III miejsca dla Wiktorii B, Wyróżnienie Maciek S.(01.2012)
- Konkurs Powiatowy „Jajko Wielkanocne” organizowany przez muzeum w Trzciance- zajęcie II miejsca i zdobycie nagrody Burmistrza Trzcianki 300 zł.(03.2010) praca zbiorowa grupa pięciolatków, zdobycie wyróżnienia(04.2011) za pracę zbiorową w grupie sześciolatków.
- IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Grzyby i las” organizator Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie- wyróżnienie Wiktoria K, Aleks O. z grupy sześciolatków (092012)
- Konkurs wewnątrzprzedszkolny „Mój miś mały miś, przyjacielem moim jest nie od dziś”- Wyróżnienie Maciek S i Zosia S.(11.2012)
- Konkurs wewnątrzprzedszkolny „Ruch to zdrowie”- wyróżnienie Maciek S i Malwina K. (03.2013)
Ponadto zorganizowałam w Urzędzie Miasta i Gminy w Trzciance wraz z koleżanką Teresą P. wystawę prac plastycznych dzieci z naszego przedszkola o tematyce wiosennej i świątecznej. (04.2012)
Przygotowałam dzieci do udziału w konkursach:
- Ogólnopolskim Konkursie „Fantazji Misia Haribo”-grupa trzylatki(11.2011)
Gminnym Konkursie Recytatorskim dla Przedszkolaków „Barwy jesieni” organizowanym przez Przedszkole Nr 3 w Trzciance, wyróżnienie dla Wiktorii B(10.2009), wyróżnienie dla Zuzanny C.(10.2011), pierwsze miejsce dla Daniela Sz (10.2012)
- Powiatowym Konkursie Piosnki Dziecięcej organizowanym przez MDK w Trzciance (05.2011), (05 2012)
- Międzyprzedszkolnym Konkursie Układania Puzzli organizowanym przez Przedszkole Nr 3 w Trzciance , pierwsze miejsce dla Agaty K (05. 2011)
- Międzyprzedszkolnym Turnieju Sportowym organizowanym przez Przedszkole Nr 4 w Trzciance, zajęcie II miejsca przez grupę sześciolatków(05.2011)
- Przegląd Artystyczny o Puchar Niezapominajki- zorganizowany przez Bibliotekę Publiczną w Trzciance – zdobycie drugiego miejsca grupa sześciolatki (05.2011)
- Międzyprzedszkolny Turnieju Wiedzy o Ziemi Trzcianeckiej organizowanym przez przedszkole NR 2 w Trzciance – zdobycie III miejsca( 03.2011), Zdobycie I miejsca i pucharu grupa sześciolatków( 03.2013)
Realizując założenia planu aktywnie uczestniczyłam również w organizacji konkursów przedszkolnych , przygotowując regulaminy, protokoły, wystawy,:
Współorganizowałam Przedszkolny Konkurs Ozdoba Bożonarodzeniowa(12.2009r) (12.2011r.), (12.2012r.), Współorganizowałam Konkurs plastyczny” Ruch to Zdrowie” (03.2013 r.)
Przygotowując dzieci do konkursów przekazywałam wychowanką swoja wiedzę i doświadczenie. Udział w konkursach oprócz nagród i wyróżnień dawał dzieciom ogromna satysfakcję i możliwości rozwijania zainteresowań i zdolności, stanowił zachętę i motywację do dalszej pracy i rozwoju.
Uczestniczyłam wraz z dziećmi w biciu rekordu Disneya „Wielki Bal Księżniczek”, w którym otrzymaliśmy darmowe dekoracje sali balowej.
Realizując zadania wychowawcze organizowałam lub współorganizowałam wycieczki po najbliższej okolicy jak i wyjazdy poza miejsce zamieszkania:
- wycieczkę nad jezioro Sarcz -Święto Pieczonego Ziemniaka (09.2009r., 09.2011r.,10.2012r. )
- wycieczki do muzeum (03.2012r., 10.2012r.)
- wycieczki do sklepu zoologicznego(10.2009r.,10.2011r.)
- wycieczka do sklepu spożywczego(06.2011r.,10.2009r.)
- wycieczka do Urzędu Miasta i Gminy w Trzciance (12.2012r.)
- wycieczka do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Trzciance( 06.2011r.)
- wycieczka do kina w Pile(06.2011r.)
- wycieczka do sali zabaw „Nemo” w Pile(06.2012r.)
Ponadto organizowałam wyjścia tematyczne np. :poszukiwanie oznak wiosny, jesieni, pożegnanie zimy, zwiedzanie miasta, wycieczka na najbliższe skrzyżowanie, do parku itp.
Takie zajęcia w ciekawy i atrakcyjny sposób pozwalają przybliżyć dzieciom środowisko lokalne, dziedzictwo kulturowe, budzą przywiązanie do rodzinnego krajobrazu, historii i tradycji.
W ramach działań prozdrowotnych realizowałam program „Biały ząbek” poprzez systematyczne mycie zębów oraz przeprowadzanie zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej. Dzieci uczestniczyły w spotkaniach z higienistką przedszkolną na terenie przedszkola. Zajęcia poruszały zagadnienia dotyczące dbania o zdrowie i higienę ciała i jamy ustnej, właściwego i racjonalnego odżywiania się oraz sposobów zachowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Mając na uwadze promowanie wśród dzieci zdrowego stylu życia byłam współorganizatorem konkursu plastycznego „Ruch to zdrowie” podczas, którego dzieci mogły wykazać się swoją wiedzą i pomysłowością na narysowanie atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu i przenieść swoje pomysły na papier. Organizując te działania miałam na celu promowanie zdrowego stylu życia.
Wszystkie podjęte przeze mnie przedsięwzięcia w zakresie problematyki środowiska lokalnego miały znaczący wpływ na rozwój placówki, promowanie jej w środowisku, podwyższanie jakości pracy, zadowolenie rodziców i dzieci.
III. Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
W dzisiejszych czasach komputer jest niezbędnym nośnikiem informacji w pracy każdego nauczyciela. Korzystając z Internetu wyszukiwałam potrzebne materiały dotyczące awansu zawodowego i przebiegu stażu na nauczyciela mianowanego, jak również opracowywałam dokumentację potrzebną do tego celu. Dzięki stałemu kontaktowi z Internetem mogłam na bieżąco śledzić nowinki pedagogiczne, a także zmiany w prawie oświatowy. Najczęściej odwiedzałam takie strony jak:
- www.wychowanieprzedszkolne.pl,
- www.men.gov.pl,
- www.cdn.pila.pl,
- www.blizejprzedszkola.pl,
- www.miastodzieci.pl
Zdobyte umiejętności pracy z edytorem tekstu Word oraz programem PowerPoint pomogły mi w przygotowaniu potrzebnych materiałów do pracy w przedszkolu: miesięcznych planów pracy, scenariuszy zajęć i uroczystości, i zaproszeń, arkuszy obserwacji, referatów na rady, pomocy dydaktycznych do zajęć i zabaw. Również przy użyciu komputera przygotowywałam informację dla rodziców, które umieszczałam na tablicy informacyjnej dla rodziców dotyczącej danej grupy takich jak: rozkład zajęć, założenia wychowawczo-dydaktyczne, wiersze, piosenki, bieżące informacje.
W codziennej pracy korzystałam z komputera, drukarki, aparatu cyfrowego, skanera. W ten sposób utrwalałam ważne chwile z życia grupy, a także przedszkola.
W trakcie trwania stażu ,moja sprawność i zakres posługiwania się komputerem znacznie się powiększyła. Umiejętność posługiwania się komputerem ułatwiła mi pracę, wzbogaciła warsztat mojej pracy, oraz pogłębiła zainteresowania związane ze światem techniki, co pozwoliło mi przyczynić się do podniesienia jakości przedszkola.
IV. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
W ciągu trwania stażu starałam się na bieżąco gromadzić informacje, których znajomość mogłaby wpłynąć na poprawę jakości mojej pracy, rozwiązanie sytuacji wychowawczej, dydaktycznej czy opiekuńczej, pomoc dziecku lub rodzicom w rozwiązywaniu problemu.
Zapoznanie się z literaturą metodyczną w ciągu ostatnich lat oraz uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, przyniosło mi wymierne korzyści w postaci zwiększenia efektywności i sprawności w pracy nauczyciela. Wiedzą z odbytych szkoleń dzieliłam się z koleżankami, otrzymane materiały szkoleniowe przekazywałam do biblioteki przedszkolnej.
Prowadząc zajęcia, starałam się wykorzystywać metody aktywizujące dzieci : praca w grupach, w parach, burza mózgów( zgromadzenie jak największej ilości pomysłów na rozwiązanie problemu), zabawa w skojarzenia ( wzbogacanie słownictwa), drama, gry dydaktyczne, quiz, co jak wynika z moich spostrzeżeń, znacząco wpływa u nich na lepszą percepcję poznanych treści. Kierunek zdobywania wiedzy był ściśle związany z sytuacjami i problemami jakie napotykałam w codziennej pracy. Wynikał on głównie z przeprowadzonej obserwacji i rozmowy z rodzicami. Swoją wiedzę starałam się również aktualizować w zakresie aktywizujących metod pracy z dziećmi w celu zwiększenia atrakcyjności prowadzonych zajęć. Wiedzę na temat interesujących mnie tematów zdobywałam głównie poprzez samokształcenie. Poszukiwałam nowości wydawniczych z interesujących mnie dziedzin, pozycji książkowych, artykułów na nurtujące mnie tematy, sytuacje i problemy występujące w grupie przedszkolnej a także ciekawe propozycje zajęć. Czytałam na bieżąco czasopisma pedagogiczne. Poszukiwałam rozwiązań na portalach internetowych, często korzystając z porad ekspertów. W ciągu trwania stażu współpracowałam z logopedą i psychologiem z PPP w Trzciance w celu podniesienia efektywności mojej pracy. W ciągu stażu poznawałam możliwości rozwojowe dzieci prowadząc na bieżąco obserwację dzieci a także arkusze osiągnięć edukacyjnych. Informacje te pozwalają mi poznać możliwości rozwojowe dzieci i skupić się nad sferami, które wymagają usprawnienia. W ramach pedagogizacji sporządzałam gazetkę dla rodziców i umieszczałam na niej bieżące informacje oraz zagadnienia z dziedziny psychologii i pedagogiki. Między innymi opracowywałam co roku standardy rozwoju dla danej grupy wiekowej i umieszczałam w kąciku dla rodziców.
Pełniłam rolę opiekuna praktyk studenckich. Prowadząc zajęcia w obecności studentek, oraz obserwując zajęcia prowadzone przez nie, dzieliłam się swoją wiedzą oraz wzbogacałam własną w nowe i ciekawe doświadczenia edukacyjne i wychowawcze . Po każdym zajęciu omawialiśmy jego przebieg zdobywając nowe spostrzeżenia i wskazówki do dalszej pracy. Analizując ze studentkami ich wiedzę, doświadczenie i umiejętności, pomagałam im w opracowaniu scenariuszy zajęć, dzieliłam się literaturą i pomocami dydaktycznymi. Zapoznałam studentki z obowiązującą dokumentacją i sposobem jej wypełniania.
Mimo, że mam już pewne doświadczenie zawodowe ciągle doskonale swój warsztat pracy, śledzę literaturę pedagogiczną, samodzielnie przygotowuję wiele pomocy dydaktycznych, opracowuję scenariusze imprez przedszkolnych. Stałym elementem pogłębiania własnej wiedzy, doświadczenia są rozmowy i wymiana doświadczeń z pozostałymi nauczycielami.
V. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż. Przez cały okres stażu analizowałam obowiązujące przepisy prawa oświatowego oraz procedury awansu zawodowego tj. Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Kartę Nauczyciela – Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. oraz inne dostępne materiały. Szczegółowe poznanie wszelkich wymogów dotyczących awansu zawodowego pozwoliło mi na opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego, w którym wzięłam pod uwagę potrzeby placówki oraz potrzebę podniesienia własnych kompetencji, co w konsekwencji przyczyni się do ulepszenia jakości pracy przedszkola jak i pracy własnej. Przez cały okres stażu pogłębiałam znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty, analizując na bieżąco Kartę Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r., z późn. zm. Rozporządzenie MENiS z 1 grudnia 204 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego prze nauczycieli, Rozporządzeniem MEN z 23 czerwca 2009 r. dotyczące programów nauczania. Rozpoczynając staż zapoznałam się również podstawowymi aktami prawnymi obowiązującymi w przedszkolu. W okresie stażu na bieżąco poznawałam i analizowałam dokumentację przedszkolną dotyczącą organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki: statut, koncepcja pracy przedszkola, plan rozwoju, roczny plan pracy przedszkola, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy i inne. Realizując to zadanie miałam na celu dbanie o jakość pracy placówki i ciągłe doskonalenie zawodowe.
Zakończenie
Realizując zadania wynikające z Planu Rozwoju Zawodowego i planu pracy w Gminnym Przedszkolu Nr 2 w Trzciance, korzystałam z doświadczenia i pomocy dyrektora, opiekuna stażu i innych nauczycieli, co wpłynęło na podniesienie poziomu jakości mojej pracy pedagogicznej. Okres stażu to dla mnie czas wielkich zmian. Kształtując siebie jako nauczyciela kształtowałam również umiejętności przydatne w codziennych międzyludzkich kontaktach. Zawód nauczyciela wymaga ciągłego samokształcenia , doskonalenia własnego warsztatu pracy. Zawsze jestem pozytywnie nastawiona na nowości pedagogiczne, dydaktyczne, metodyczne. W pracy bardzo przydaje się technika komputerowa , zdecydowanie ułatwia pracę. W Internecie można znaleźć dużo ciekawych pomysłów na zajęcia, imprezy. Przez okres stażu starałam się zgłębić swoją wiedzę z zakresu pedagogiki i metodyki prowadzenia zajęć oraz nabywać nowe umiejętności niezbędne w pracy nauczyciela i wychowawcy grupy przedszkolnej. Zrozumiałam iż do każdego dziecka należy podejść w sposób indywidualny, dlatego starałam się poznać psychikę i motywy postępowania każdego z nich, a także zrozumieć ich zachowania i reakcje, aby w razie potrzeby wpłynąć na ich postawy, niwelować niestosowne zachowania i pojawiające się przejawy agresji. Mocną stroną mojej działalności jest zaangażowanie w życie przedszkolne, chęć i radość z organizowania i przygotowania uroczystości, udział w konkursach, wyjazdach, a także ustawiczne dokształcanie i wzbogacanie własnego warsztatu pracy o nowe metody i formy. Wszystko czego nauczyłam się przez dotychczasowy okres pracy tworzy bazę mojego dalszego rozwoju zawodowego. Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić swój warsztat pracy i podnosić kwalifikacje. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania z roku na rok stawały się coraz bardziej atrakcyjne. Praca ta jest dla mnie wyzwaniem i realizacją moich marzeń.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.