X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35594
Przesłano:

Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
( II semestr)

Imię i nazwisko: Anna Głuszkowska
Stanowisko i miejsce zatrudnienia: nauczyciel Przedszkola 59 w Bydgoszczy
Okres stażu: 01.09.2016r. - 31.01. 2019r.
Dyrektor: mgr Elżbieta Jagodzińska

§ 8 ust. 2 pkt. 1 
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

1.Kontynuowałam działania w zespole ds. ewaluacji wewnętrznej przedszkola nt działań przedszkola w zakresie przygotowania dzieci do czytania I edukacji czytelniczej:
-sporządziłam wraz z koleżankami ankiety dla rodziców i dla nauczycieli na zadany temat
-dokonałam analizy liczbowej tychże ankiet
-sporządziłam wnioski z ewaluacji

2 Ukończyłam warsztaty nt tworzenia nowego statutu szkoły I przedszkola ( marzec 2017)

.-Brałam udział w WDZ
-uczestniczyłam w radach szkoleniowych:
“ Metody I techniki radzenia sobie z agresją” ( luty 2017)
“ Stres w pracy” ( marzec 2017)
“ Metodz Dennisona- gimnastyka mózgu, kinezjologia” ( kwiecień2017)

3.Regularnie tworzyłam dokumentację przedszkola: dokonywałam wpisów do dziennika zajęć, opracowywałam tygodniowe zestawy zabaw ruchowych, tworzyłam comiesięczne zestawy zadań wyrównawczych dla dzieci z różnymi deficytami.
4.W zakresie współpracy z rodzicami:
zorganizowałam zebrania grupowe
prowadziłam rozmowy indywidualne ( rejestr rozmów)
przygotowałam pedagogizację rodziców nt rozwoju społecznego dziecka 3,4letnego ( marzec 2017)
zorganizowałam warsztaty z instruktorem ceramiki dla dzieci i Rodziców

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

-przeprowadziłam zajęcia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej “ Mieszkańcy łąki”
-wykorzystywałam na zajęciach tablicę multimedialną i programy edukacyjne dla dzieci:www.pisupisu.pl, www.yummy.pl
- tworzyłam pomoce dydaktyczne ( karty pracy, ankiety, analiza zbiorcza ankiet, tablice demonstracyjne, dyplomy),
- przygotowałam materiały na gazetki ścienne,
- wykorzystywałam Internet jako źródło wiedzy.

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1.Do maja ( 8.05.2017) byłam opiekunem stażu nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego :
-obserwowałam zajęcie prowadzone przez koleżankę z zakresu edukacji przyrodniczej:” Historia pewnego nasionka-czyli jak wzrastają roślinki” dla dzieci 3-letnich
-dzieliłam się swoją wiedzą i doświadczenie w czasie rozmów indywidualnych
-razem zorganizowałyśmy konkurs muzyczny dla dzieci „Wiosenne bajanie i śpiewanie”

2.Opiekowałam się studentką Wychowania Przedszkolnego:( 20.02.2017-24.02.2017)
-przeprowadziłam dla niej zajęcia otwarte,
-zapoznałam ją z dokumentacją nauczyciela,
-pomogłam przeprowadzić zabawy ruchowe dla dzieci 3.4 letnich,
-obserwowałam zajęcia prowadzone przez studentkę z zakresu ed. muzycznej wg metody E. Gordona

3 Przeprowadziłam zajęcie otwarte dla P. Dyrektor z zakresu ed muzycznej wg nowatorskiej metody aktywnego słuchania muzyki B. Strauss ( maj 20170
4 Aktywnie uczestniczyłam w posiedzeniach rady pedagogicznej.
5.Udostępniałam innym nauczycielom swoje scenariusze, karty i materiały dydaktyczne.

IV Opracowanie i wdrożenie działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich:§ 8 ust. 2 pkt. 4 a

Zorganizowałam konkurs międzyprzedszkolny z zakresu edukacji polonistycznej i muzycznej „ Wiosenne bajanie i śpiewanie”

V Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych: § 8 ust. 2 pkt. 4C

-Zachęcałam rodziców do pracy na rzecz grupy i przedszkola-rodzice wzbogacali bazę przedszkola o środki higieniczne (chusteczki, ręczniki papierowe), pomagali w zorganizowaniu uroczystości przedszkolnych -ciasta, słodycze, napoje, owoce.
-Podjęłam współpracę z instruktorem ceramiki I zorganizowała zajęcia lepienia z gliny dla rodziców i dzieci.
-przygotowałam dzieci do konkursów plastycznych:
“ Pierzaści przyjaciele ZOO” zorganizowanym przez CEEN
“ Witaj wiosno” zorganizowanym przez Przedszkole Niepubliczne Bajkowa Kraina.

VI Wykonywanie zadań na rzecz oświaty we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami:§ 8 ust. 2 pkt. 4E

1.Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną ( sporządzenie opinii dla Mateusza Niemierzy)
2.Wpółpraca ze środowiskiem lokalnym, udział w akcjach charytatywnych i społecznych
-zbiórka płyt do recykingu ( sprawuję funkcję koordynatora)
-udział w akcji “Sprzątania Świata”
- zbiórka pluszaków dla dzieci
3 Współpraca ze stacją Ratownictwa Medycznego: zorganizowanie spotkania z ratownikiem na festynie dla dzieci.
4. Wpółpraca z biblioteką dziecięcą: zorganizowanie wycieczki do biblioteki

6.Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony: § 8 ust. 2 pkt. 5 

-Dokonałam obserwacji dziecki po II półroczu, wypełniłam karty obserwacji, dokonałam analizę osiągnięć dzieci
-Prowadziłam zeszyt obserwacji dziecka z zespołem Aspargera, umieszczała w nim swoje spostrzeżenia dotyczące zachowania dziewczynki
-Prowadziłam rozmowy indywidualne w razie zauważonych problemów z wychowankami
-Współpracowałam z innymi nauczycielami w sytuacjach trudnych. Konsultowałam przypadki dzieci z problemami edukacyjnymi, niewłaściwe zachowanie dzieci, problemy emocjonalne

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.