X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35564
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ ZAWARTYCH W PLANIE ROZWOJU ZAWODOWEGO NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJACEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
(zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)

CZĘŚĆ A
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA: mgr Aleksandra Grzywna
NAZWA I ADRES SZKOŁY: Gimnazjum Publiczne im. Dzieci Zamojszczyzny w Skierbieszowie, ul. Zamojska 8, 22-420 Skierbieszów
NAUCZANY PRZEDMIOT: język polski, zajęcia rewalidacji indywidualnej
POSIADANE KWALIFIKACJE:
1.Filologia polska w zakresie specjalności nauczycielskiej i logopedycznej
( dyplom ukończenia studiów stacjonarnych – obie specjalności realizowane w toku studiów) -
Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie
2.Język angielski (certyfikaty City&Guilds zgodne z wymaganiami MEN) –
Barnfield College w Luton (Wielka Brytania)
3.Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki –
Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
4. Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne (studia podyplomowe) – Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA STAŻU: mgr Wiesława Szozda
CZAS TRWANIA STAŻU: 01.09.2014 - 31.05.2017 r.
DOKUMENTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STAŻU:
- Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły / załącznik nr 1/
- Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego
- Ocena dorobku zawodowego za okres stażu 1.09.2014r. - 31.05.2017r.

CZĘŚĆ B
SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

WSTĘP
W czasie trwającego 2 lata i 9 miesięcy stażu starałam się sprostać założeniom planu rozwoju zawodowego. Był to dla mnie czas intensywnej pracy nad własnym warsztatem pracy. Na bieżąco pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności dydaktyczno- wychowawcze oraz opiekuńcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w sferze funkcjonowania Szkoły, aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych.
Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań, które zawarłam w planie rozwoju zawodowego, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

§7 ust. 2 pkt. 1
UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTAU PRACY, DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMAIAN W TYCH DZIAŁANIACH

1. NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY Z OPIEKUNEM STAŻU.
Pierwszym krokiem podjętym w celu właściwego przebiegu mojego stażu na nauczyciela mianowanego było nawiązanie współpracy z opiekunem stażu p. mgr Wiesławą Szozdą. Omówiłyśmy zasady, według których owa współpraca będzie przebiegała, terminy konsultacji i obserwacji zajęć. Poznałam procedury awansu zawodowego i przygotowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły. Pomocne mi były liczne wskazówki dotyczące zasad awansu zawodowego zamieszczone na edukacyjnych portalach internetowych, lektura czasopism i literatury fachowej oraz wiadomości zdobyte w trakcie szkoleń i Rad Pedagogicznych. Niezwykle cenna okazała się także pomoc opiekuna stażu i innych koleżanek i kolegów pracujących ze mną w tej placówce. Wzięłam również udział w szkoleniu „Rozwój i awans zawodowy nauczyciela kontraktowego” zorganizowanym przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w wymiarze 16 godzin dydaktycznych /zaświadczenie – załącznik nr 2/

AUTOEWALUACJA:
Analiza przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli umożliwiła mi prawidłowe opracowanie dokumentów- wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego.
Sporządzając plan rozwoju zawodowego brałam pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych umiejętności oraz kompetencji koniecznych w pracy nauczyciela, zgodnie z potrzebami Szkoły oraz oczekiwaniami uczniów. Zaś nawiązanie współpracy z opiekunem stażu pozwoliło mi na pełniejsze sprostanie postawionym sobie celom.

2. DOSKONALENIE WARSZTATU I METOD PRACY PEDAGOGICZNEJ.
W trakcie stażu:
1) opracowałam plany pracy oraz przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klas I – III gimnazjum
2) doskonaliłam umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych
3) przygotowywałam konspekty lekcji
4) samodzielnie opracowywałam różne pomoce dydaktyczne, takie jak: testy, sprawdziany, karty pracy
5) wykorzystywałam różnorodne metody i narzędzia w procesie sprawdzania wiadomości i oceniania uczniów
5) dbałam o wystrój pracowni polonistycznej
Zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa oświatowego prowadziłam lekcje języka polskiego w obecności opiekuna stażu i Dyrekcji.
Wszystkie zajęcia były dokładnie analizowane pod względem merytorycznym i metodycznym i zyskały pozytywna opinię. Przeprowadzenie zajęć poprzedzone było zredagowaniem konspektu lekcji. Wspólnie z opiekunem dbałam, aby każda lekcja została omówiona podczas konsultacji. W trakcie tych spotkań analizowałam swoje mocne i słabe strony, wykorzystany materiał dydaktyczny, poziom wiedzy merytorycznej, a także aktywność i reakcje uczniów. Wymiana spostrzeżeń z opiekunem stażu okazała się doświadczeniem bardzo przydatnym
w mojej pracy. Wnioski uwzględniałam przy planowaniu dalszego procesu dydaktycznego. Sprawowałam również opiekę nad praktykantką, która przez dwa tygodnie obserwowała lekcje prowadzone przeze mnie.
Wielokrotnie brałam udział w pracach komisji egzaminacyjnych w macierzystej szkole podczas egzaminu gimnazjalnego jako przewodnicząca i członek komisji oraz pełniłam funkcję członka komisji egzaminacyjnej podczas egzaminu maturalnego w Zespole Szkół w Grabowcu.
W okresie stażu obserwowałam zajęcia i uroczystości prowadzone przez p. Wiesławę Szozdę i innych nauczycieli mianowanych pracujących w mojej placówce. Szczególną uwagę zwracałam na sposób wykorzystania czasu w trakcie zajęć, rodzaj stosowanych metod pracy z uczniami oraz indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i tych zdolniejszych, a także na stosunek nauczyciela do uczniów. Poczyniona obserwacja pozwoliła mi udoskonalić swój warsztat pracy, zyskałam nowe pomysły do realizacji lekcji w sposób motywujący uczniów do pracy.
Podczas trwania stażu wyniki mojej pracy poddawałam regularnej ewaluacji. Doskonałym narzędziem ewaluacyjnym była analiza wyników egzaminów gimnazjalnych w klasach trzecich oraz okresowe diagnozy przedmiotowe w klasach pierwszych i drugich. Przeprowadzałam również dyskusje z moimi uczniami dotyczące ich podejścia do przedmiotu oraz satysfakcjonujących ich metod nauczania. Dowiedziałam się, jak efektywnie realizować zajęcia poprzez stosowanie metod aktywizujących, a także, że należy sukcesywnie przypominać uczniom o kryteriach oceniania z danego przedmiotu.
Dokonując autorefleksji, brałam pod uwagę opinie opiekuna stażu oraz doświadczonych koleżanek i kolegów. Po dokonaniu autorefleksji doszłam do następujących wniosków:
- praca nauczyciela i wychowawcy sprawia mi dużo satysfakcji,
- metody pracy należy dostosować do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka,
-poziom wiedzy merytorycznej i umiejętności praktyczne pozwalają mi w zadawalający sposób prowadzić proces nauczania,
- mam dobry kontakt z uczniami i potrafię z nimi współpracować
- należy otoczyć opieką uczniów słabych, ale zwrócić szczególną uwagę na tych zdolnych
- praca nauczyciela opiera się na nieustannym rozwoju własnego warsztatu pracy
i dostosowywaniu go do oczekiwań uczniów
Przez cały okres stażu starałam się krytycznie oceniać swoją pracę nauczyciela
i wychowawcy. Obserwując siebie, swoich uczniów, przyglądając się pracy doświadczonych nauczycieli szukałam nowych sposobów i form przekazywania wiedzy. Ponieważ wielu uczniów, szczególnie słabych, ma problemy z rozumowaniem, starałam się im to ułatwić, stosując często na lekcjach innowacyjne metody nauczania oraz ciekawe scenariusze lekcji wykorzystujące różne formy zabawy / gry edukacyjne, dramę, zabawy pantomimiczne/. Szczególnie pomocne okazały się tu być materiały proponowane przez Instytut Badań Edukacyjnych oraz Wydawnictw Szkolne i Pedagogiczne.
W okresie stażu systematycznie doskonaliłam własny warsztat pracy. Wiedzę i umiejętności pogłębiałem w procesie wewnątrzszkolnego i zewnętrznego doskonalenia. Brałam udział w spotkaniach dla nauczycieli, szkoleniach, Radach Pedagogicznych.
Uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia zawodowego:
1. Udział w akcji „Narzędzia w działaniu”- warsztaty przygotowane przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie.
2. Praca z uczniem wybitnie zdolnym – szkolenie w ramach projektu „Profesjonalny nauczyciel” w Lublinie.
3. Innowacyjne technologie informacyjne i multimedialne w edukacji – kurs doskonalący w Lublinie.
4. Rozwiązywanie konfliktów w szkole z uwzględnieniem metod negocjacji i mediacji - warsztat LSCDN w Zamościu.
5. Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki – LSCDN w Zamościu.
6. Specyficzne trudności w uczeniu się – konferencja w Zamościu.
7. Udział w szkoleniu: Wprowadzenie do Alternatywnych i Wspomagających Sposobów Porozumiewania się.
8. Praca z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze- szkolenie Rady Pedagogicznej.
9. Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.
10. Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne – studia podyplomowe w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu
11. Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole – warsztat LSCDN w Zamościu
12. Kształcenie specjalne – konferencja informacyjno – szkoleniowa w zakresie wdrażania nowej podstawy programowej w Lublinie.
13. Szkolenie Rady Pedagogicznej z p. Piotrem Tytoniem „Motywacja, cele, komunikacja, wypalenie zawodowe”.
/zaświadczenia w załączniku nr 3/.

Zdobyte wiadomości wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną, udoskonaliły warsztat pracy i mam nadzieję, że przyczyniły się do podniesienia jakości pracy szkoły. Otrzymane na szkoleniach materiały edukacyjne wykorzystywałam w celu wzbogacenia własnych lekcji.
Sumiennie pracowałam nad doskonaleniem własnego warsztatu pracy. Regularne przeprowadzanie różnorodnych form sprawdzania wiedzy (sprawdzianów, kartkówek, testów, analiz, dyktand, wypracowań, testów diagnostycznych) dało mi pogląd na możliwości uczniów i pomogło w odpowiednim doborze metod pracy oraz sposobów wykładania materiału. Opracowałam plany pracy dla klas I, II i III gimnazjum oraz Indywidualne Programy Edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim i umiarkowanym, jak również okresowe oceny opisowe /dokumentacja Szkoły / .
W każdym roku szkolnym przeprowadzany jest w naszej szkole próbny egzamin gimnazjalny oraz ogólnopolski egzamin gimnazjalny, przygotowywałam analizy wyników swoich uczniów, dzięki którym mogłam dostrzec obszary, nad którymi należy intensywnie pracować z uczniami. Ogólnopolska diagnoza wyników uzyskanych przez uczniów na tle Szkoły, województwa i kraju dała mi pogląd na rezultaty nauczania, poziom przyswajania wiedzy przez uczniów i wskazówki do dalszej pracy, mobilizowało to uczniów do systematycznej i wytężonej pracy w ciągu roku szkolnego.
Brałam czynny udział w realizacji kalendarza imprez szkolnych. Byłam współautorką
i współorganizatorką następujących uroczystości szkolnych, gminnych i środowiskowych:
- przygotowywałam akademię z okazji obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Dnia Niepodległości, akademię z okazji Świąt Wielkanocnych
- środowiskową akademię z okazji Święta Szkoły
- szkolne przedstawienie teatralne „Opowieść wigilijna” z okazji Świąt Bożego Narodzenia
- szkolny skecz Walentynowy oraz Konkurs Walentynkowy „Z miłością na wesoło”
- klasową wigilię

AUTOEWALUACJA:
Różnorodne formy doskonalenia zawodowego, w których uczestniczyłam, oprócz ugruntowania mojej wiedzy, pomogły mi również w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykam się w codziennej pracy. Zwiększyły one poziom umiejętności zawodowych i wiedzy merytorycznej potrzebnej w pracy nauczyciela oraz wpłynęły na podwyższenie poziomu pracy z uczniem. Wiedzę tę z powodzeniem wykorzystuję w planowaniu i prowadzeniu zajęć lekcyjnych.
Współpraca z opiekunem stażu była bardzo pomocna w kształtowaniu umiejętności nauczania. Poznałam nowe metody wdrażania wiedzy, otrzymałam wskazówki do pracy z uczniami zdolnymi i słabymi. Przygotowywanie akademii szkolnych, konkursów oraz przedstawień teatralnych było okazją do rozwijania uzdolnień uczniów, zwiększenia ich motywacji, a także promocji Szkoły.

3. PUBLIKOWANIE WŁASNYCH PRAC
Plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, ciekawe konspekty lekcji umieściłam na stronie internetowej.

AUTOEWALUACJA:
Publikowanie materiałów na stronie internetowej dało mi możliwość dzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniem z innymi nauczycielami.

4. PROWADZENIE DOKUMENTACJI SZKOLNEJ.
Na bieżąco prowadziłam dzienniki zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych, wypełniałam arkusze ocen oraz gromadziłam materiały do sprawozdania z realizacji stażu.

AUTOEWALUACJA:
Pogłębiałam wiedzę dotyczącą prowadzenia dzienników lekcyjnych oraz dzienników pozalekcyjnych, arkuszy ocen. Zdobyta w ten sposób wiedza jest wykorzystywana w praktyce do prawidłowego prowadzenia dokumentacji nauczania.
Systematyczne gromadzenie dokumentów dało mi podstawę do udokumentowania przebiegu stażu, napisania sprawozdania oraz oceny własnych zadań i starań na każdym etapie realizacji zadań z planu rozwoju zawodowego.

§7 ust.2 pkt.2
UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
I CYWILIZACYJNYCH.

1. POZNANIE ŚRODOWISKA LOKALNEGO I RODZINNEGO UCZNIÓW.
W ciągu stażu starałam się poznać środowisko lokalne uczniów. Przez dwa lata byłam wychowawcą II, a następnie III klasy gimnazjum. Obserwowałam swoich wychowanków na zajęciach lekcyjnych, przerwach, a także na wszelkiego rodzaju wycieczkach szkolnych czy imprezach klasowych. Starałam się na bieżąco rozwiązywać klasowe nieporozumienia, które niejednokrotnie się pojawiały. Często przeprowadzałam rozmowy z uczniami na temat akceptacji klasowej, niepełnosprawności ( uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w zespole klasowym), empatii, indywidualności, zgrania klasowego, agresji, przemocy, bezpieczeństwa, odpowiedzialności karnej, asertywności, kulturalnego zachowywania się, szacunku dla siebie i innych. Zwracałam uczniom uwagę na szkodliwy wpływ narkotyków, papierosów, dopalaczy czy alkoholu, bądź uzależnienie od komputera. Przyjmując na siebie rolę wychowawcy klasy przede wszystkim starałam się poznać swoich wychowanków, ich potrzeby i zainteresowania, środowisko rodzinne, panujące w nim zwyczaje. Mając tę wiedzę mogłam stworzyć plany pracy wychowawczej klasy /dokumentacja szkoły/, z którą pracowałam, uwzględniające potrzeby rozwojowe uczniów. Czyniłam to poprzez indywidualne rozmowy z dziećmi, spotkania z rodzicami i konsultacje z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Zamościu. Ze wszystkimi problemami napotkanymi w czasie odbywania swojego stażu poradziłam sobie najlepiej jak umiałam. Monitorowałam postępy w nauce konsultując się z nauczycielami innych przedmiotów, ustalałam metody uzupełniania braków, informowałam rodziców o problemach dziecka i wspólnie, czasami przy wsparciu pedagoga i psychologa, szukaliśmy sposobów ich rozwiązania.
Organizowałam wiele imprez klasowych: Dzień Chłopaka, andrzejki, mikołajki, wigilie klasową, Dzień Kobiet, Wielkanocne jajko. Starałam się, aby uczniowie czuli się bardzo dobrze wśród swoich kolegów, by akceptowali siebie nawzajem darząc się szacunkiem. W zależności od sytuacji spotykałam się z rodzicami moich wychowanków: na zebraniach ogólnych, klasowych, spotkaniach indywidualnych, czy też kontaktowaliśmy się telefonicznie.
W miarę możliwości i potrzeb integracji organizowałam i współorganizowałam wycieczki klasowe:
-spacery po miejscowości
- ogniska klasowe
- wycieczka klasowa do ZDK w Zamościu – spektakl „Dziady”
- wycieczka klasowa do KDK w Krasnymstawie – spektakl „To nie była Wigilia”
- wycieczka klasowa na lodowisko do Zamościa
- wycieczki do kina
By w pełni poznać procedury organizowania wycieczek szkolnych odbyłam szkolenie
„ Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych” prowadzone w LSCDN w Zamościu / załącznik nr 3/.

AUTOEWALUACJA:
Miałam możliwość poznać swoich uczniów w sytuacjach codziennych, poza środowiskiem szkolnym, poznałam ich marzenia, problemy, co starałam się uwzględnić w codziennej pracy z nimi. Uważam, że bez tych podstaw proces dydaktyczno- wychowawczy nie byłby pełny.
Nawiązałam dobrą współpracę z rodzicami dzięki czemu mogłam szybciej rozwiązać pojawiające się problemy wychowawcze. Mogłam liczyć na ich pomoc, chętnie angażowali się w życie klasy i Szkoły biorąc udział w proponowanych przeze mnie czy Dyrekcję inicjatywach.

2. DOSTOSOWANIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH DO POTRZEB POSZCZEGÓLNYCH UCZNIÓW.
Biorąc pod uwagę różnorodne zainteresowania oraz możliwości intelektualne swoich uczniów starałam się dostosować do nich ofertę edukacyjną. Przez cały okres swojego stażu prowadziłam zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów z problemami w uczeniu się oraz zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów z dysleksja rozwojową, z którymi pracowałam opierając się na serii podręczników Ortograffiti Wydawnictwa Operon. Także prowadziłam zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego dla klas trzecich.
W odpowiedzi na potrzeby uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, realizujących obowiązek szkolny w szkole ogólnodostępnej, ukończyłam kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki. Sprawuję w szkole funkcję koordynatora do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Jestem odpowiedzialna za organizację pomocy psychologiczno – pedagogicznej w naszej placówce. Prowadzę zajęcia rewalidacji indywidualnej oraz opracowuję indywidualne programy nauczania oraz plany pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, sporządzam również okresowe oceny opisowe dla tych uczniów. By sprostać wymaganiom jakie stawia przede mną ta funkcja, w ostatnim roku stażu dobyłam kurs doskonalący „Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole” / załącznik nr 3 /.

AUTOEWALUACJA:
Dzięki dostosowaniu działań edukacyjnych do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów utwierdziłam się w przekonaniu, że indywidualizacja pracy na lekcji jest jednym z kluczowych elementów procesu edukacyjnego.

3. ZAPOZNANIE SIĘ Z POTRZEBAMI I ZAINTERESOWANIAMI UCZNIÓW.
W odpowiedzi na zainteresowania uczniów prowadziłam również koło teatralne,
w ramach pracy którego powstały przedstawienia teatralne prezentowane w trakcie uroczystości szkolnych, środowiskowych i powiatowych:
- „Księżniczka na ziarnku grochu” – przedstawienie prezentowane w Samorządowym Przedszkolu w Skierbieszowie
-„Opowieść wigilijna” z okazji Świąt Bożego Narodzenia – przedstawienie prezentowane w szkole
-„Skecz walentynkowy” – przedstawienie z okazji Walentynek w szkole
- dwukrotny udział w Zamojskich Premierach Teatralnych w ZDK
- I miejsce w XII Międzygminnym Przeglądzie Teatrów Amatorskich „W drodze do aktorstwa” w Starym Zamościu
- inscenizacje wierszy Brzechwy i Tuwima w ramach akcji „Gimnazjaliści – przedszkolakom” – Samorządowe Przedszkole w Skierbieszowie
- II miejsce w X Młodzieżowych Spotkaniach Teatralnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalych nr 1 w Zamościu

W ciągu stażu również organizowałam szkolne konkursy polonistyczne i teatralne:
- Szkolny Konkurs Ortograficzny dla klas I
- Szkolny Konkurs Literacki dla klas II
- Szkolny Konkurs Walentynkowy „Z miłością na wesoło”

AUTOEWALUACJA:
Pasja młodego człowieka jest istotnym elementem życia, który motywuje do działania, umacnia w dążeniu do celu i pozwala na budowanie pewności siebie i wiary we własne możliwości. Rolą nauczyciela jest zaszczepienie w uczniu pasji do rozwijania siebie. Myślę, że poprzez prowadzenie Szkolnego Koła Teatralnego rozbudziłam w moich podopiecznych ciekawość i motywację do działań.

4. PROMOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM
W ramach zaspokajania potrzeb edukacyjnych przygotowywałam uczniów do konkursów powiatowych i kuratoryjnych :
- konkurs kuratoryjny z języka polskiego (etap szkolny)
Konkursy literackie:
- powiatowy konkurs literacko - fotograficzny dla gimnazjalistów „Mała ojczyzna - ludzie i miejsca” organizowany przez III Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Zamościu ( II i III miejsce w roku szkolnym 2015/16 oraz I, III miejsce i wyróżnienie w roku szkolnym 2016/17)
- powiatowy konkurs literacki „Debiut” organizowany przez ZDK w Zamościu (udział)
Konkursy teatralne:
- XII Międzygminny Przegląd Teatrów Amatorskich „W drodze do aktorstwa” w Starym Zamościu ( I miejsce w roku szkolnym 2015/16)
- Zamojskie Premiery Teatralne w ZDK w Zamościu ( dwukrotny udział w roku szkolnym 2015/16 i 2016/17)
- X Młodzieżowe Spotkania Teatralne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalych nr 1 w Zamościu ( II miejsce w roku szkolnym 2016/17)

Zaświadczenia, dyplomy, podziękowania / załącznik nr 4 /.

AUTOEWALUACJA:
Praca z uczniem zdolnym jest dla mnie wyzwaniem, które mobilizuje mnie do samorozwoju oraz poszukiwania nowoczesnych metod i form pracy. Celem organizacji konkursów w szkole oraz zachęcania uczniów do udziału w konkursach organizowanych przez inne instytucje było wzbudzenie u uczniów ciekawości, chęci samodzielnej pracy oraz rozwijania swoich pasji.

§7 ust.2 pkt.3
UMIEJĘTNOŚC UWZGLĘDNIANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ.

1. ORGANIZACJA WARSZTATU PRACY PRZY POMOCY KOMPUTERA.
W swojej pracy na bieżąco korzystam z komputera i Internetu w celu realizacji procesu dydaktycznego: opracowuję testy, pomoce dydaktyczne, wyszukuję materiały do lekcji, przesyłam prace i dokumenty drogą internetową, publikuję swoje prace na stronie internetowej czy kontaktuję się z uczniami.

AUTOEWALUACJA:
Dobra znajomość obsługi komputera oraz wykorzystywanie Internetu jako narzędzia pracy znacznie ułatwiła mi pracę w przygotowaniu dokumentacji przebiegu stażu oraz przyczyniła się do mojego samorozwoju poprzez pozyskiwanie informacji na temat szkoleń czy materiałów lekcyjnych.

2. WYKORZYSTYWANIE SERWISÓW EDUKACYJNYCH DLA WZBOGACENIA WŁASNEGO WARSZTATU PRACY.
Korzystając z serwisów edukacyjnych pozyskuję materiały z metodyki nauczania języka polskiego i dotyczących awansu zawodowego oraz mam możliwość wymiany poglądów i doświadczeń z innymi nauczycielami.
W związku z odbywanym stażem swoje umiejętności posługiwania się komputerem
i Internetem wykorzystywałam w następujący sposób:
- Uzyskiwałam wiedzę na temat awansu zawodowego (portale internetowe);
- Poznawałam przepisy prawa oświatowego i ich aktualizacje;
- Publikowałam na stronie internetowej własne plany, scenariusze uroczystości, plan rozwoju zawodowego;
- Publikowałam na stronie internetowej szkoły informacje dotyczące aktualnych wydarzeń czy osiągnięć uczniów, za które byłam odpowiedzialna;
- Odwiedzałam strony np. www.profesor.pl,www.wsip.pl, www.men.gov.pl, www.edukacja.edux.pl, , www.interklasa.pl, www.oswiata.org.pl, www.ibe.pl, www.publikacje.edu.pl, www.scholaris.pl, www. nowaera.pl

3.WYKORZYSTYWANIE TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ I INFORMACYJNEJ NA ZAJĘCIACH LEKCYJNYCH.
Komputer jest stałym elementem mojej pracy jako nauczyciela. Systematyczne wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej jest prostym i bogatym sposobem wspierania procesów edukacyjno – wychowawczych. W swojej pracy pedagogicznej wykorzystywałam technologię komputerową i informacyjną do przygotowywania: sprawdzianów, testów, planów pracy, sprawozdań, analiz, tworzenia dokumentów szkolnych takich jak: pomoce dydaktyczne, scenariusze zajęć i uroczystości, elementy gazetek ściennych, zaproszenia i dyplomy na różne uroczystości szkolne. Interesującymi materiałami znalezionymi w Internecie dzieliłam się z uczniami i innymi nauczycielami. Wyszukane materiały i informacje były pomocne w prowadzeniu zajęć lekcyjnych, podczas których niejednokrotnie uczniowie korzystali z prezentacji multimedialnych poszukując różnych ciekawostek, sami przygotowywali prezentacje multimedialne dla swoich kolegów i koleżanek. Internet i komputer pomógł mi w zdobywaniu wiedzy i był niezastąpionym narzędziem komunikacji podczas lekcji, kiedy pracowałam z tablica multimedialną. By doskonalić swój warsztat pracy z tablicą multimedialną podczas lekcji, odbyłam szkolenie „Innowacyjne technologie informacyjne i multimedialne w edukacji” w Lublinie / załącznik nr 3/. Dzięki udziałowi w akcji „Narzędzia w działaniu” zorganizowanej przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie /załącznik nr 3/, otrzymałam multimedialny zestaw „EduROM Język polski”, który stał się nieodłączną pomocą dydaktyczną wykorzystywaną podczas lekcji z tablicą multimedialną. Technologia komputerowa ułatwiła mi pracę nauczyciela, a opublikowane przez mnie materiały mogą okazać się pomocne innym nauczycielom.

AUTOEWALUACJA:
Wykorzystanie komputera , przygotowanych przeze mnie prezentacji multimedialnych czy materiałów zamieszczanych na stronach internetowych na lekcjach języka polskiego wymaga określonego wkładu pracy ze strony nauczyciela, niemniej jednak podnosi atrakcyjność zajęć, dostarczając tym samym wiele satysfakcji.

§7 ust. 2 pkt.4
UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z ZAKRESEM REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELA ZADAŃ.

1. SYSTEMATYCZNE POGŁĘBIANIE WIEDZY Z ZAKRESU DYDAKTYKI, PSYCHOLOGII ORAZ PEDAGOGIKI.
W okresie stażu aktualizowałam i pogłębiałam swoją wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki na kursach, szkoleniach i warsztatach. / zaświadczenia w załączniku nr 4 /.Brałam również udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej / dokumentacja szkoły/. Poza tym korzystając ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej studiowałam literaturę z zakresu pedagogiki i psychologii, co pozwoliło mi pogłębiać swoja wiedzę w tych dziedzinach.
Szczególnie pomocne okazały się następujące pozycje:
1. Superszkoła. Jak prowadzić lekcje i nie zwariować?
2. Zdzisław Kosyrz, Osobowość wychowawcy.
3. Kazimierz Słupek, Dyscyplina w klasie - poradnik pedagogiczny
4. Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? - przewodnik
5. Małgorzata Podzielska, Nauczyciel – lider : jak budować autorytet?
6. Ewa Puchała, Szkoła jako wspólnota osób - poradnik dla nauczycieli i wychowawców.

AUTOEWALUACJA:
Czytanie na bieżąco fachowej literatury oraz wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami pozwalają mi lepiej planować swoją pracę. Udział w szkoleniach oraz zapoznanie się z literaturą fachową podniosło moją wiedzę teoretyczną, ale także było inspiracją do działań praktycznych.

2. ZASTOSOWANIE ZDOBYTEJ WIEDZY W PRACY PEDAGOGICZNEJ PRZY ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH I WYCHOWAWCZYCH.
W trakcie odbywania stażu pełniłam rolę wychowawcy, dlatego też na bieżąco starałam się rozwiązywać pojawiające się problemy wychowawcze. Szczególnie pomocna w tej kwestii okazała się wiedza zdobyta podczas kursów, warsztatów czy poprzez studiowanie fachowej literatury. Jednak niezastąpiona okazała się wiedza i doświadczenie innych nauczycieli. Podczas Rad Pedagogicznych miałam możliwość uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów wychowawczo – opiekuńczych. Jako wychowawca co roku opracowywałam plan wychowawczy.
Przez cały okres stażu starałam się kształtować wśród uczniów właściwe postawy wobec drugiego człowieka. Podczas godzin wychowawczych wraz z moimi uczniami systematycznie analizowaliśmy wyniki w nauce, ich zachowanie podczas zajęć szkolnych, wspólnie rozwiązywaliśmy zaistniałe konflikty między nimi. Realizowałam na lekcjach wychowawczych tematykę profilaktyki uzależnień oraz zachowań patologicznych. Zwracałam również uwagę na problem niepełnosprawności intelektualnej, gdyż jednym z moich wychowanków był uczeń niepełnosprawny intelektualnie. Analizowałam postępy uczniów w nabywaniu wiedzy, nowych umiejętności, omawiałam ich problemy edukacyjne i wychowawcze. Motywowałam ich do nauki poprzez różnorodne formy nagradzania za wkład pracy na lekcji. Współpracowałam z rodzicami moich wychowanków, byłam z nimi w stałym kontakcie telefonicznym, spotykaliśmy się podczas zebrań szkolnych czy konsultacji indywidualnych. W ramach pedagogizacji rodziców napisałam i zaprezentowałam na forum szkoły dwa referaty w formie multimedialnej: „Jak pomóc dziecku, aby radziło sobie z własnymi uczuciami? ” oraz „Nastolatek na wojennej ścieżce, czyli o trudnym okresie dojrzewania”.

AUTOEWALUACJA:
Starałam się stale realizować zadania wychowawcze i opiekuńcze, dlatego też na każdym spotkaniu z rodzicami wprowadzałam elementy pedagogiczne, aby połączyć moją wiedzę z doświadczeniem rodziców i wspólnie rozwiązywać pojawiające się problemy.

3. UCZESTNICTWO W PRACACH ORGANÓW SZKOŁY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH.
W trakcie odbywania stażu starałam się wypełniać zadania dydaktyczne i wychowawcze szkoły, realizować program wychowawczy oraz profilaktyczny. Brałam udział w obradach Rady Pedagogicznej, rzetelnie wypełniałam dokumentację szkolną (dzienniki zajęć lekcyjnych, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, dzienniki zajęć specjalistycznych, teczka wychowawcy). Brałam również udział w procesie ewaluacji szkoły (tworzenie ankiet, opracowywanie wyników, sporządzanie raportu końcowego ewaluacji). W ubiegłym roku szkolny prowadziłam dwa projekty edukacyjne dla klas drugich „Piszemy i ilustrujemy bajkę dla dzieci”, „Dzień z życia gimnazjalisty – film utrzymany w konwencji reportażu”. Realizując działania opiekuńcze sumiennie pełniłam dyżury podczas przerw lekcyjnych według harmonogramu.

AUTOEWALUACJA:
Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych było doskonałym sprawdzianem wiedzy i umiejętności oraz pracą nad samokształceniem.

4. ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ.
Przez ostatnie dwa lata stażu pełniłam funkcję koordynatora zespołu do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Na bieżąco poszerzałam swoją wiedzę w tej dziedzinie poprzez odbyte kursy i szkolenia / załącznik nr 4 /. Prowadziłam posiedzenia zespołu do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej, sporządzałam protokoły, tworzyłam indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne, opracowywałam plany pracy, pomoce dydaktyczne na zajęcia rewalidacji indywidualnej, sporządzałam okresowe oceny opisowe, prowadziłam dokumentację szkolną.

AUTOEWALUACJA:
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych jest ogromnym wyzwaniem i wymaga indywidualnego podejścia do każdego problemu oraz ciągłego uzupełniania wiedzy w tej dziedzinie.

§ 7 ust. 2 pkt.5
UMIEJĘTNOŚC POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZACYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWAŁ STAŻ.

1.ZNAJOMOŚĆ ZASAD FUNKCJONOWANIA I ORGANIZACJI ZADAŃ SZKOŁY.
Rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego zobligowało mnie do podjęcia czynności związanych z dokładnym poznaniem prawa oświatowego. Po analizie najważniejszych aktów prawnych, takich jak: Ustawa Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli rozpoczęłam procedury związane z awansem zawodowym. Złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu, nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, opracowałam plan rozwoju zawodowego.
Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym, co pozwoliło mi stosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Po ukończeniu stażu sporządziłam sprawozdanie ze swoich działań oraz przygotowałam odpowiednią dokumentację dla komisji egzaminacyjnej. Zapoznałam się również z podstawowymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania, organizacji i zadań Gimnazjum Publicznego im. Dzieci Zamojszczyzny w Skierbieszowie: Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Wychowawczy, Program Profilaktyki. Analizując różnorodne przepisy zapoznałam się także z Konwencją Praw Dziecka.
Brałam czynny udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych: szkoleniowych, klasyfikacyjnych czy plenarnych. Gromadziłam własne zasoby tekstów w/w aktów w formie pisemnej oraz w formie multimedialnej poprzez korzystanie z zasobów dostępnych na stronach internetowych.

2. NIEUSTANNA AKTUALIZACJA WIEDZY DOTYCZĄCEJ OBOWIĄZUJĄCYCH AKTUALNIE AKTÓW PRAWA OŚWIATOWEGO.
W trakcie odbywania stażu regularnie odwiedzałam strony internetowe, które zajmują się zagadnieniami oświatowymi, w tym awansem nauczycieli (www.portaloswiatowy.pl, www.oswiata.abc.com.pl, www.szkolnictwo.pl, www.men.gov.pl). Na bieżąco monitorowałam zmiany zachodzące w prawie oświatowym. Uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej poświęconych prawu oświatowemu i jego aktualizacji (dokumentacja szkoły). Pełniąc funkcję wychowawcy klasy analizowałam również podstawowe akty prawne, które szczególnie dotyczyły pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich.

3. UWZGLĘDNIANIE I POSŁUGIWANIE SIĘ WE WŁASNEJ PRACY ZASADAMI PRAWA OŚWIATOWEGO.
Znajomość aktów prawa oświatowego okazała się pomocna w procesie pisania planu, sprawozdania, przygotowywania prezentacji dorobku zawodowego i przygotowywania się do rozmowy z komisją przeprowadzającą egzamin oraz poprawnego prowadzenia dokumentacji szkolnej. Pracowałam wspólnie z zespołem nauczycieli nad aktualizacją dokumentacji szkoły- zmiany w Statucie. Brałam udział w pracach plenarnych, klasyfikujących i zatwierdzających Rad Pedagogicznych (dokumentacja szkoły).

4. AKTYWNE UCZESTNICTWO W TWORZENIU DOKUMENTÓW SZKOLNYCH ZGODNIE Z PRAWEM OŚWIATOWYM.
Tworząc dokumenty szkolne (plany pracy, plany wynikowe, PSO, indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne) dostosowywałam je do obowiązujących uregulowań prawnych. Uczestniczyłam w pracach komisji analizujących postępy uczniów w przygotowywaniu do egzaminu gimnazjalnego, a także jako członek lub przewodnicząca komisji nadzorująca egzamin gimnazjalny i egzamin maturalny. Zgodnie z prawem oświatowym prawidłowo organizowałam i współorganizowałam wycieczki szkolne. Podejmowane działania znajdują się w dokumentacji szkoły.

AUTOEWALUACJA:
Znajomość prawa i przepisów daje mi poczucie bezpiecznego postępowania. Poznałam źródła, do których sięgam w sytuacjach problemowych, jak również zasady funkcjonowania i organizacji Szkoły.

PODSUMOWANIE:
Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba, modyfikuję je.
Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
W czasie trwania stażu doskonaliłam swoją wiedzę i umiejętności podczas różnego rodzaju kursów, szkoleń czy warsztatów. Na bieżąco pogłębiam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu psychologii, pedagogiki. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszej Szkoły. Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze Statutu Szkoły.
W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną.
Satysfakcję sprawiła mi także praca wychowawcza z zespołem klasowym. Podczas pełnienia funkcji wychowawcy nabyłam wiele przydatnych doświadczeń, które pozwoliły mi się rozwinąć. Wykorzystywałam je w codziennej pracy według potrzeb, konsekwentnie, z zaangażowaniem i cierpliwością.
Sądzę, że w ciągu trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Wiele zadań, to działania o charakterze ciągłym lub zadania kilkuletnie, dlatego zamierzam w dalszym ciągu rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności, systematycznie dokształcać się i dzielić swoimi doświadczeniami i wiedzą z innymi nauczycielami.

Zakończenie stażu na nauczyciela mianowanego nie oznacza końca podejmowanych działań. Zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje zawodowe i jakość swojej pracy, by jeszcze efektywniej realizować zadania Szkoły oraz rozwijać siebie jako człowieka, nauczyciela i pedagoga

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.