X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35557
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

1. Imię i nazwisko: Katarzyna Lisowska
2. Nazwa i adres szkoły: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bystrzycy
3. Nauczany przedmiot: zajęcia przedmiotowe w klasie łączonej IV-VI
4. Posiadane kwalifikacje:
• Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, studia magisterskie UMCS Lublin (2004)
• Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki dla nauczycieli i wychowawców placówek dla dzieci upośledzonych umysłowo KURSOR Lublin (2010)
• Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami metody Montessori AHE w Łodzi (2014)
5. Opiekun stażu: mgr Zofia Migryt
6. Okres trwania stażu: 01.09.2013 – 31.07.2017 (w czas trwania stażu został wliczony urlop wychowawczy)

Wstęp

Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad wypełnieniem wymagań, jakie założyłam sobie w planie rozwoju zawodowego. Był to dla mnie czas zmian zarówno jako dla nauczyciela, jak i człowieka.
Przez cały okres stażu pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności dydaktyczne oraz opiekuńcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego oraz w sferze funkcjonowania szkoły. Aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych i opiekuńczych.
Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego oraz efekty ich realizacji w świetle obszarów poszczególnych wymagań.

7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Poznałam i wdrożyłam procedury awansu zawodowego
• Wraz z początkiem rozpoczęcia stażu zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli. Dokonałam analizy następujących dokumentów: Ustawa z dn. 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (aktualizacja MEN z 1 marca 2013r.)
• Systematycznie uaktualniałam swoją wiedzę dotyczącą awansu zawodowego i prawa oświatowego. Śledziłam strony internetowe MEN oraz portale internetowe. Sporządzałam notatki i gromadziłam najważniejsze informacje dotyczące procedury awansowej.
• Działając zgodnie z obowiązującymi przepisami przygotowałam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły we wrześniu 2013 roku.
Wnioski: Analiza przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli umożliwiła mi prawidłowe opracowanie dokumentów – wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego. Opracowując plan rozwoju zawodowego brałam pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela.
2. Współpracowałam z opiekunem stażu.
• We wrześniu 2013 roku nawiązałam współpracę z opiekunem stażu panią mgr Zofią Migryt. Zawarłyśmy kontrakt i omówiłyśmy zasady współpracy.
• Korzystając z pomocy opiekuna prawidłowo sformułowałam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz plan rozwoju zawodowego.
• Przez cały okres stażu zgodnie z przyjętym harmonogramem obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu, a także prowadziłam zajęcia w jego obecności.
• W trakcie trwania stażu konsultowałam się z opiekunem stażu przed lekcjami, na których byłam obserwowana przez dyrektora szkoły.
• Wspólnie z opiekunem stażu przygotowałam projekt sprawozdania.
Wnioski: Dzięki współpracy z opiekunem stażu ciągle doskonaliłam i wzbogacałam własny warsztat pracy. Miałam również okazję do wzbogacania mojego doświadczenia zawodowego.
3. Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
• Zgodnie z opracowanym harmonogramem w okresie stażu obserwowałem zajęcia i imprezy okolicznościowe prowadzone przez panią mgr Zofię Migryt. Były to lekcje funkcjonowania w środowisku, plastyka, zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze oraz impreza ,,Konkurs Wielozmysłowego Poznawania Świata pt. Edukacja XXI wieku” i Dzień Otwartych Drzwi w naszym Ośrodku.
Byłam także obserwatorem lekcji otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli między innymi w pracowni ceramicznej (pani Lidia Kruk) i stolarskiej (pan Dariusz Kołodziej) oraz zajęć wychowawczych w internacie (pani Iwona Podstawka-Jakubowska). Szczególnie cenię sobie obserwację zajęć logopedycznych(pani Beata Celuch-Kwieceń) oraz w Sali Integracji Sensorycznej (Andrzej Mielczarek).
Wnioski: Podczas obserwacji zajęć największą uwagę zwracałam na sposób wykorzystania czasu w trakcie zajęć oraz rodzaj stosowanych metod pracy z uczniami z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym. Zwracałam także uwagę na atmosferę panującą na lekcji, a także na stosunek nauczyciela do uczniów. Dzięki tym obserwacjom mogłam udoskonalać swój warsztat pracy, zyskałam nowe pomysły do realizacji lekcji w sposób ciekawy i motywujący uczniów do pracy.
4. Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu i dyrektora szkoły
• Zgodnie z harmonogramem i zasadami wynikającymi z przepisów prawa oświatowego prowadziłam lekcje i zajęcia pozalekcyjne w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły:
- ,,Spóźniony słowik” Juliana Tuwima jako przykład skutków niepunktualności. 26.09.2014
- Zmysły człowieka i ich rola w poznawaniu świata. 23.03.2015
- Zdrowe odżywianie. 08.03.2017
• Wszystkie zajęcia były dokładnie analizowane pod względem merytorycznym i metodycznym i zyskały opinię pozytywną. Przeprowadzenie zajęć poprzedzone było zredagowaniem scenariusza lekcji. Wspólnie z opiekunem dbałam, aby każda lekcja została omówiona podczas konsultacji. W trakcie tych spotkań analizowałam swoje mocne i słabe strony, wykorzystany materiał dydaktyczny, poziom wiedzy merytorycznej, a także aktywność i reakcje uczniów.
Wnioski: Obserwacja zajęć przez opiekuna stażu przyczyniła się do zastosowania na zajęciach większej liczby metod aktywizujących uczniów, częstszego stosowania na tychże zajęciach środków multimedialnych, zajęć z przeróżnymi rekwizytami. Zajęcia były dla uczniów ciekawe i rozwijające.
5. Wstępna ocena własnych możliwości i umiejętności jako nauczyciela.
• We wrześniu 2013 dokonałam wstępnej analizy swojej wiedzy i umiejętności przydatnych w pracy nauczyciela. Uwzględniłam je konstruując projekt planu rozwoju zawodowego tworząc go na miarę swoich możliwości. Sprawdzianem mojej wiedzy i umiejętności okazało się coroczne konstruowanie nauczycielskich planów nauczania oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla każdego ucznia. Przez okres stażu wielokrotnie dokonywałam samooceny analizując swoje mocne i słabe strony
• Rozpoczynając staż opracowałam i zrealizowałam założenia programu kształcenia umiejętności czytania ze zrozumieniem ,,Czytanie nie jest trudne”. Na powstanie programu wpłynął fakt licznych trudności, jakie napotyka większość uczniów z upośledzeniem umysłowym w opanowaniu czytania oraz czytania ze zrozumieniem. Przygotowałam niezbędne materiały dydaktyczne, przeprowadziłam cykl zajęć według założeń zawartych w programie a także dokonałam ewaluacji zrealizowanych zagadnień w/w programu.
6. Poszerzałam wiedzę i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
• Uczestniczyłam w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej:
- Konstruowania szkolnego programu profilaktyki.
- Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów prawnych
- Przemoc domowa. Wykorzystywanie seksualne dzieci.
- Wykorzystanie elementów metody Integracji Sensorycznej w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju.
- Alternatywne sposoby porozumiewania się osób niepełnosprawnych.
- Konferencja: Jak wzmocnić autorytet nauczyciela?
- Afazja dziecięca
- Sposób na trudne dziecko – analiza przypadków uczniów z zaburzeniami psychicznym
• A także:
- Kurs Zwykłe-Niezwykłe z zakresu pracy z uczniami z zaburzeniami rozwoju.
- Studia podyplomowe – Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami metody Montessori
- Kurs Arteterapii
7. Samodzielnie rozwijałam umiejętności zawodowe poprzez studiowanie fachowej literatury i portali internetowych dla nauczycieli.
Wnioski: Szkolenia w których brałam udział oprócz wiedzy teoretycznej pomogły mi również w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykam się w codziennej pracy. Wiedza, którą zdobyłam, umożliwiła mi doskonalenie warsztatu pacy i podniesienie jakości pracy szkoły a otrzymane na szkoleniach materiały edukacyjne wzbogaciły moją własną biblioteczkę.
8. Pracowałam w zespołach klasowych.
• Przez cały okres stażu pełniłam funkcję przewodniczącego zespołu klasowego. Organizowałam i koordynowałam całą pracą zespołu, wyznaczałam terminy spotkań, opracowywałam plan pracy zespołu, rozpoznawałam potrzeby wychowanków w zakresie zakwalifikowania ich na zajęcia specjalistyczne, sporządzałam sprawozdania z działalności zespołu, dokumentowałam pracę zespołu (plany pracy, raporty, sprawozdania). Plan pracy zespołu uwzględniał następujące zadnia: diagnozę wiedzy i umiejętności uczniów, opracowywanie IPETów, analizowania pojawiających się problemów wychowawczych i szukanie sposobów ich rozwiązania, doskonalenie warsztatu pracy.
Wnioski: Dzięki aktywnej pracy w zespole klasowym odkryłam indywidualne możliwości poprzez uczestniczenie w zbiorowych przedsięwzięciach, uczestniczyłam w zespołowym podejmowaniu decyzji a także poszerzyłam posiadaną wiedzę dzięki poznaniu odmiennych opinii i poglądów. Ponadto przekonałam się, że praca zespołowa pozwala na pełniejszą ocenę i ewaluację osiągnięć uczniów oraz wpływa na podnoszenie jakości pracy szkoły.
9. Współtworzyłam dokumentację dotyczącą organizacji pracy szkoły.
• W listopadzie 2013 roku rozpoczęłam wspólnie z panią mgr Moniką Zuń prace nad stworzeniem Regulaminu Rady Pedagogicznej SOSW w Bystrzycy. Projekt regulaminu został przedstawiony i zatwierdzony jednogłośnie przez radę pedagogiczną.
• Byłam członkiem zespołu do spraw ewaluacji WSO. W październiku 2014 wspólnie z panią mgr Anetą Szmit rozpoczęłam pracę nad ewaluacją WSO, która dotyczyła oceny stopnia realizacji i wdrażania podstawy programowej. Zbieranie informacji, ich analiza i pisanie raportu odbywało się w trakcie roku szkolnego 2014/2015. Przedstawienie wyników i raportu Dyrektorowi oraz Radzie Pedagogicznej miało miejsce w czerwcu 2015 roku.
Wnioski: Dzięki pracy w w/w zespołach miałam możliwość wpływania na poprawę jakości pracy szkoły a także możliwość zdobywania nowych doświadczeń i umiejętności w zakresie organizacyjnym.
10. Uczestniczyłam w pracach komisji nadzorującej egzamin z języka polskiego i historii dla uczniów gimnazjum (rok szkolny 2013/2014).
11. W październiku 2013 roku otrzymałam nagrodę dyrektora szkoły za szczególne umiejętności i osiągnięcia w działalności wychowawczej.
12. Tworzyłam i doskonaliłam własny warsztat prac
• Gromadziłam biblioteczkę literatury pedagogicznej
• Przygotowywałam pomoce dydaktyczne w formie tradycyjnej np. plansz dydaktycznych, plakatów, testów, sprawdzianów, kart pracy ale także w postaci prezentacji multimedialnych.
• Stosowałam nowo poznane aktywne metody nauczania,
• Dobierałam różnorodne metody i narzędzia w procesie sprawdzania i oceniania
• Stworzyłam bazę łączy do stron internetowych z ciekawymi materiałami dydaktycznymi oraz listę portali edukacyjnych dla nauczycieli, opracowywałam plany pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz przedmiotowy system oceniania, dokonałam wyboru podręczników.
• Dbałam o wygląd estetyczny sali nr 36 i nr 5, regularnie tworzyłam gazetki klasowe promujące twórczość plastyczną uczniów.
• Poprzez uczestnictwo w projekcie „Diagnozuj, Debatuj, Decyduj – 3 D Tarczy Sobieskiego”, przyczyniłam się do remont sali lekcyjnej nr 36. Napisałam projekt zakładający malowanie ścian, stolarki ściennej oraz wymianę mebli – stolików i krzeseł. Zakupu niezbędnych do remontu artykułów i mebli dokonano we wrześniu 2014 roku. Ze względów bezpieczeństwa remont rozpoczął się w lutym 2015 roku, w okresie ferii zimowych. Budżet projektu opiewał na kwotę 2000 zł
Wnioski: Przez cały okres stażu intensywnie rozbudowywałam swój warsztat pracy. Opracowywałam własne zaplecze pomocy dydaktycznych. Wykorzystywałam zdobytą wiedzę poprzez wdrażanie poznanych metod w nauczaniu. Sumiennie dobierałam różnorodne metody i narzędzia w procesie sprawdzania i oceniania. Na bieżąco prowadziłam ocenianie opisowe.
13. Prowadziłam dokumentację nauczyciela wychowawcy
• Na bieżąco prowadziłam dzienniki zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz nauczania indywidualnego
• Opracowywałam narzędzia diagnozujące, testy, karty obserwacji ucznia.
• Sporządzałam protokoły z zebrań z rodzicami.
Wnioski: Pogłębiłam wiedzę dotyczącą prowadzenia dzienników zajęć pozalekcyjnych. Zdobyta w ten sposób wiedza jest wykorzystywana w praktyce do prawidłowego prowadzenia dokumentacji nauczania.
14. Dokumentowałam realizację planu rozwoju.
• Przez cały okres stażu gromadziłam dokumentację dotyczącą realizacji planu rozwoju zawodowego: zaświadczenia ze szkoleń, konspekty, scenariusze zajęć., dyplomy. Przygotowałam częściowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego – VI 2014 roku.
Wnioski: Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego ułatwiło mi napisanie częściowego i ostatecznego sprawozdania.

§ 7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Poznałam problemy i środowisko lokalne uczniów
• Przez cały okres stażu pełniłam funkcję wychowawcy klasy łączonej IV-VI dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w ropniu lekkim i umiarkowanym. Było to bardzo odpowiedzialne i trudne zadanie. Moja praca polegała na prowadzeniu dokumentacji klasowej, rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów wychowawczych i dydaktycznych, współpracy z rodzicami , organizowaniu wycieczek klasowych, współpracy z innymi nauczycielami.
• Przez cały okres stażu byłam wychowawczynią stale obserwującą i wspierającą swoich uczniów. Diagnozowałam sytuację rodzinną wychowanków.
• Analizowałam dokumenty zgromadzone w szkole. Na bieżąco dokonywałam analizy informacji i opinii z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej (zalecenia wprowadzałam na bieżąco)
• Stale rozmawiałam z dziećmi oraz ich rodzicami, a także z innymi nauczycielami uczącymi moich wychowanków. W ten sposób poznawałam postawy, potrzeby, możliwości i problemy moich uczniów.
• Tworzyłam indywidualne programy terapeutyczno-edukacyjne
Wnioski: Zaangażowanie się w poznanie środowiska uczniów spowodowało zacieśnieniem się więzi między mną a wychowankami. Bardziej poznałam ich problemy, co starałam się uwzględnić w swojej codziennej pracy dydaktyczno- wychowawczej.
2. Nawiązałam współpracę z rodzicami
• Regularnie prowadziłam zebrania z rodzicami a także spotkania indywidualne, w razie potrzeby. Przeprowadzałam także rozmowy telefoniczne których inicjatorką byłam ja bądź rodzice.
• Podnosiłam poziom wiedzy pedagogicznej rodziców prowadząc krótkie pogadanki w trakcie trwania zebrań z rodzicami.
• Angażowałam rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu klasy i szkoły. Współorganizowałam imprezy integracyjne dla uczniów i rodziców:
- Urodziny uczniów
- Festyn Rodzinny ,,Powitanie Jesieni” – plener malarski (dwukrotnie)
- Dzień Otwartych Dni
- Piknik Rodzinny – plener malarski (dwukrotnie)
- Regionalny Turniej Jeździecki - plener plastyczny
Wnioski: Nawiązałam bardzo dobrą współpracę z rodzicami. Uzyskując informacje o zachowaniu moich podopiecznych poza środowiskiem szkolnym mogłam dogłębniej poznać ich problemy i charaktery. Ścisły kontakt z rodzicami pozwolił mi poznać sytuację materialną i społeczną uczniów i ich rodzin. Moja współpraca z rodzicami przy organizacji w/w imprez układała się doskonale. Jestem w stałym kontakcie z rodzicami bądź opiekunami prawnymi moich wychowanków.
3. Nawiązałam współpracę z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz gronem pedagogicznym.
• Ściśle współpracowałam z pedagogiem i psychologiem w zakresie rozwiązywania bieżących problemów wychowawczych i edukacyjnych. Rozmowy z panią psycholog Moniką Swatek często pomagały w rozładowaniu trudnych emocji i sytuacji. Wspólnie z panią psycholog tworzyłyśmy opinię o uczniach na prośbę rodziców lub poradni. Pani psycholog przeprowadziła cykl zajęć profilaktycznych dotyczących agresji.
• Przez cały okres stażu współpracowałam z gronem pedagogicznym konsultując się w sprawach zarówno dydaktycznych, jak i opiekuńczo- wychowawczych. Po objęciu wychowawstwa niejednokrotnie zwracałam się z prośbą do bardziej doświadczonych nauczycieli o analizę i wspólne wnioski dotyczące problemów klasowych. Intensywnie współpracowałam z nauczycielami innych przedmiotów w celu zwrócenia większej uwagi na uczniów mających trudności oraz analizowania przyczyn niepowodzeń uczniów w pracy szkolnej i podejmowania środków zaradczych.
• Przez cały okres stażu bardzo pozytywnie układała się współpraca z wychowawcami grupy wychowawczej w internacie. Wymiana spostrzeżeń i informacji przyczyniła się do pomyślnego rozwiązywania bieżących problemów a także do ciągłości oddziaływań wychowawczych w klasie i w internacie.
Wnioski: Porozumiewanie z innymi nauczycielami w wielu sprawach a więc wymiana informacji o uczniu i wspólne podejmowanie decyzji, ułatwiało rozwiązywanie zaistniałych problemów i ułatwiało uczniom osiąganie sukcesów. Dzięki pomyślnej współpracy łatwiejsze było wdrażanie w życie wspólnie wypracowanych rozwiązań.
4. Poszerzałam wiedzę i umiejętności uczniów
• Przeprowadzałam diagnozy, testy, sprawdziany oraz ustnie sprawdzałam wiedzę uczniów. Na podstawie zebranych informacji dokonywałam ewaluacji osiągnięć uczniów. Prowadziłam zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze ramach art. 42 KN.
• Przygotowywałam uczniów SP do sprawdzianu na zakończenie klasy VI (praca z 2 uczniami)
• Przygotowywałam uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych, m.in.:
- Szkolny konkurs ,,Pięknie czytam” (jednokrotnie)
- Powiatowy Przegląd Jasełek w Krzczonowie (trzykrotnie)
• Konkursy plastyczne:
- ,,Laurka dla Mamy” – Załucze (wyróżnienie dla Weroniki Oleszek)
- Przygotowanie ozdób na kiermasz bożonarodzeniowy do Chełma
- Ogólnopolski konkurs ,,Szkoła marzeń”
- Wyróżnienie dla całej klasy - ,,My świecie baśni’
- Wyróżnienie dla Wiktorii Błaszczyk i Jana Witczaka w konkursie ,,Psie przygody”
- ,,Płynie Wisła jak łza czysta” – SOSW w Świdniku
• W okresie stażu angażowałam się organizowanie i współorganizowanie następujących uroczystości
- Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej (jednokrotnie)
- Spotkanie ze Świętym Mikołajem (jednokrotnie)
- Jasełka bożonarodzeniowe (trzykrotnie)
- Przygotowanie świetlicy i pomoc podczas trwania Festiwalu kolęd i pastorałek
- Spotkanie z okazji Świąt Wielkanocnych (trzykrotnie)
- Dekoracja sali na zakończenie roku szkolnego
• Promowałam czytelnictwo. Starałam się jak najczęściej odwiedzać z dziećmi bibliotekę szkolną. Uczniowie potrafiący czytać samodzielnie czytali wypożyczone książki a pozostałym czytałam w każdej nadarzającej się ku temu okazji.
• Podczas trwania stażu czytałam dzieciom także fragmenty baśni, lektur oraz innych książek w celu zachęcania ich do czytania.
• Wspólnie z uczniami tworzyłam gazetki okolicznościowe w klasie i współtworzyłam również dekoracje na terenie Ośrodka
Wnioski: Konkursy wzbudzają u uczniów ambicję, chęć samodzielnej pracy oraz zdrowej rywalizacji wśród najlepszych. Stwarzają również szansę na sprawdzenie się oraz podniesienie poziomu własnej samooceny. Częsty udział uczniów w imprezach w których m.in. recytowali wiersze, prezentowali swój talent, śpiewali piosenki zaowocowało wiarą we własne możliwości oraz zniwelowało lęk przed wystąpieniami publicznymi.
5. Podejmowałam się działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, cywilizacyjnych i ekologicznych
• Wspólnie uczniami włączaliśmy się do akcji o charakterze społecznym i ekologicznym. Współorganizowałam na terenie Ośrodka Akcję Sprzątania Świata
• Promowałam zdrowe odżywianie się. Przeprowadziłam zajęcia obserwowane przez dyrektora szkoły nt. zdrowego odżywiania. Aktywnie promowałam dobre nawyki żywieniowe oraz postawy prozdrowotne.
• Napisałam podyplomową pracę badawczą pt. ,, Wpływ edukacji zdrowotnej na świadomość prozdrowotną dzieci w młodszym wieku szkolnym”.
• Przez cały okres stażu motywowałam dzieci do przynoszenia plastikowych nakrętek. Zbiórka nakrętek pomogła chronić środowisko i przyczyniła się do pomocy potrzebującym.
Wnioski:
6. Realizowałam potrzeby rozwojowe uczniów
• Przez cały okres stażu pełniłam obowiązki wychowawcy klasy. Na początku każdego roku szkolnego opracowywałam plan pracy wychowawczej zgodny z Programem Wychowawczym i Profilaktycznym Ośrodka.
• Wielokrotnie w klasie przeprowadzałam pogadanki na temat indywidualności, akceptacji, agresji, przemocy oraz bezpieczeństwa
• Przez cały okres stażu organizowałam lub współorganizowałam następujące wycieczki:
- Organizacja bezpłatnego wejścia do Muzeum Wsi Lubelskiej
- Organizacja wycieczki do kina i restauracji McDonalds w Lublinie.
- Organizacja wyjazdu na przegląd jasełek w Krzczonowie (dwukrotnie)
- Organizacja wycieczki na rozstrzygnięcie konkursu plastycznego ,,Psie przygody” w Lublinie (dwukrotnie).
- Opieka nad uczniami podczas wyjazdu na imprezę andrzejkową do przedszkola integracyjnego w Lublinie.
- Opieka nad uczniami podczas wycieczki do Bałtowa
7. Pozyskiwałam środki materialne na rzecz klasy i szkoły
- Pozyskanie sponsora na posiłek dla uczniów w restauracji McDonalds (100 zł) (Firma Domino-Znak w Lublinie)
- Dary dla uczniów (ubrania, plecaki)
- Słodycze na imprezy klasowe, upominki dla uczniów z okazji urodzin
- Zakup przyborów plastycznych
- Wywołanie zdjęć do kroniki szkolnej
- Wykonanie wspólnie z uczniami ozdób bożonarodzeniowych na kiermasz w Chełmie. Dochód ze sprzedaży został przeznaczony na potrzeby klasy
- Pozyskanie sponsora na zakup słodyczy Festiwal Kolęd i Pastorałek (Firma Domino-Znak w Lublinie)
- Pozyskanie sponsora na zakup lodów dla uczestników wycieczki do Bałtowa (50 zł) (Firma Domino-Znak w Lublinie)
- Pozyskanie i przekazanie książek do biblioteki szkolnej
- Zakup produktów na poczęstunek podczas Pikniku Rodzinnego

§ 7 ust. 2 pkt. 3

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
.
1. Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej i informacyjnej.
• Podczas wykonywania mojej pracy nieustannie korzystałam z Internetu. Wspierałam się nim nie tylko w celu wykorzystania zasobów portali edukacyjnych ale również do doskonalenia własnej pracy.
• Przygotowywałam na komputerze materiały dydaktyczne m.in. scenariusze, testy, sprawdziany, pomoce naukowe, karty pracy, dyplomy, prezentacje multimedialne płyty CD z muzyką tematyczną, wzory do prac plastycznych.
• Opracowywałam dokumentację szkolną np. programy, ankiety ewaluacyjne, scenariusz zajęć, imprez, sprawozdania, świadectwa (program Optivum), semestralne oceny opisowe, karty IPET, itp.
• Wymieniałam się doświadczeniami z nauczycielami poprzez przekazywanie im oraz otrzymywanie od nich informacji drogą internetową.
• Starałam się przygotowywać do lekcji w taki sposób aby wykorzystywać technologię komputerową. Wielokrotnie też uatrakcyjniałam zajęcia prezentując przygotowane przeze mnie, bądź wyszukane w Internecie prezentacje multimedialne.
• Posługuję się sprawnie urządzeniami takimi jak: drukarka, skaner, projektor multimedialny, pendrive oraz ich oprogramowaniem w rozwiązywaniu problemów, gromadzeniu, przetwarzaniu i archiwizowaniu danych.
• Wzięłam udział w premierowej e-konferencji zorganizowanej przez MAC:
- Jak skutecznie panować nad grupą i klasą 09.11.2016.
Wnioski: Dobra znajomość obsługi komputera oraz wykorzystanie Internetu jako narzędzia pracy znacznie ją ułatwiło. Uatrakcyjniało prowadzone zajęcia, a także stanowiło źródło pozyskiwania informacji na temat szkoleń, kursów. Dzięki Internetowi komunikowałam się z dyrekcją i nauczycielami.
2. Opublikowałam w Internecie swój plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego.
Wnioski: Nauczyłam się zamieszczać publikacje w Internecie, aby pomóc w ten sposób innym nauczycielom. Z zamieszczonych w Internecie materiałów przez inne osoby i ja przecież korzystałam.
3. Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych.
• Za pośrednictwem Internetu stale śledziłam zmiany w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela.
• Korzystałam m.in. ze stron MEN, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl, www.profesor.pl 45min.pl, www.ucze.pl, chomikuj.pl i wielu innych
Wnioski: Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych dało mi możliwość dzielenia się swoja wiedzą, doświadczeniem z innymi nauczycielami i jednocześnie uświadomiło mi jak ważna jest wymiana tych doświadczeń. Czerpanie materiałów z w/w stron uatrakcyjniało prowadzone przeze mnie zajęcia.

§ 7 ust. 2 pkt 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowaniu w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Uzupełniałam wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
• Przez cały okres trwania stażu brałam udział w kursach, szkoleniach. Działania te służyły poszerzeniu mojej wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, czy też umiejętności wychowawczych. Rozwiązywałam zaistniałe problemy korzystając ze swojej wiedzy, a także wspierając się pomocą innych nauczycieli, pedagoga szkolnego, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
• Studiowałam literaturę z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki. Samodzielnie wyszukiwałam i studiowałam pisma nauczycielskie, literaturę psychologiczną i pedagogiczną. Do najciekawszych należą: Lucyna Bobkowicz-Lewartowska ,,NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ INTELEKTUALNA – Diagnozowanie, edukacja i wychowanie”, Monika Zielińska ,,JAK REAGOWAĆ NA AGRESJĘ UCZNIÓW? – Skuteczne techniki radzenia sobie z problemem”, Mariola Jąder- „Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi”.
Wnioski: Wiedza, którą nabyłam podczas uczestnictwa w różnych formach szkoleń poszerzyła mój warsztat pracy i pozwoliła mi efektywniej pracować. Czytanie na bieżąco fachowej literatury oraz wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami pozwalają mi lepiej organizować swoją pracę. Dzięki studiowaniu literatury pogłębiłam swoją wiedzę na temat najnowszych trendów w nauczaniu, psychologii i pedagogiki.
2. Doskonaliłam kompetencje osobowościowe
• Starłam się nawiązać dobry kontakt z uczniami. Jestem osobą otwartą na kontakt z innymi. Moich uczniów znam bardzo dobrze. Pewna powtarzalność i przewidywalność, która wykształciła się podczas naszej wspólnej pracy, dała uczniom poczucie bezpieczeństwa i zaufania. Dzięki temu są bardziej otwarci na nowe osoby, sytuacje, miejsca i zdarzenia.
• W kontaktach zawodowych staram się być otwarta i życzliwa. Współpracuję z innymi nauczycielami w naszej placówce. Chętnie dzielę się swoją wiedzą i spostrzeżeniami. Słucham zdania innych. Dzielę się z nimi moją wiedzą i doświadczeniem. W razie konieczności wspieramy się i pomagamy sobie.
Wnioski: Działania w tej sferze, pozwoliły mi na kształtowanie i doskonalenie kompetencji osobowościowych koniecznych w pracy.
3. Realizowanie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
• Zapoznałam się z sytuacją rodzinną wychowanków, prowadziłam rozmowy wychowawcze z dziećmi, cały czas obserwowałam uczniów, ich postępy edukacyjne i wychowawcze.
• Na bieżąco rozwiązywałam problemy wychowawcze i dydaktyczne. W tym celu kontaktowałam się z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczniów, pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną. Korzystałam z wiedzy, którą nabyłam na szkoleniach, z przeczytanych książek lub czasopism. Podejmowałam działania które przeciwdziałały agresji wśród uczniów. Prowadziłam pogadanki, rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami.
• Na bieżąco uzyskiwałam informacje na temat stanu zdrowia moich wychowanków.
• Skutecznie zintegrowałam moich wychowanków. Wielokrotnie korzystałam z wiedzy jaką nabyłam podczas studiowania fachowej literatury. Wykorzystywałam szereg ćwiczeń mających na celu polepszenie integracji i komunikacji w grupie. W celu integracji angażowałam również moich uczniów do udziału w imprezach szkolnych i klasowych. Osiągnięciu tego celu sprzyjały również wspólne wyjścia i wycieczki.
• Wspólnie z uczniami na początku roku szkolnego opracowywałam kodeks właściwego zachowania się w klasie. Kodeks podpisany przeze mnie i wszystkich uczniów znajdował się w centralnym miejscu klasy i motywował do właściwej postawy uczniowskiej.
• Aktywnie uczestniczyłam i przewodniczyłam w pracach zespołu klasowego
• Promowałam uczniów poprzez udział w imprezach i konkursach szkolnych i poza szkolnych
Wnioski: Rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych przyczyniło się do zmniejszenia zachowań agresywnych wśród uczniów. Zmniejszyła się liczba agresji słownej, popychania, dokuczania, skarżenia. Dzieci stały się wobec siebie bardziej życzliwe, zaczęły chętniej współpracować ze sobą i pomagać sobie nawzajem. Integracja grupy pomogła w stworzeniu przyjaznej , życzliwej i budującej atmosfery.

7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1. Analizowałam przepisy prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej.
• Gromadziłam i analizowałam akta prawne dotyczące systemu oświaty:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
• Ustawa z dnia 7 września 1981r. o systemie oświaty.
• Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Aktualizacja Rozporządzenie MEN Z 1 marca 2013r.
• Śledziłam zmiany w przepisach prawa oświatowego, na stronach internetowych MEN.
• Poszerzyłam swoją wiedzę dotyczącą podstawowych aktów prawnych obowiązujących w szkole.
• Dokonałam analizy dokumentacji szkolnej zwłaszcza:
- Statutu szkoły wraz z WSO
- Programu Profilaktyczno – Wychowawczego Szkoły
- Regulaminu Oceniania i Klasyfikowania
- Regulamin BHP
• Byłam zaangażowana w prace komisji nadzorującej egzamin zewnętrzny w gimnazjum
Wnioski: Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym co pozwoliło mi dostosować się do aktualnie obowiązujących procedur.. Analiza dokumentów własnych szkoły pozwoliła mi dostosować moją pracę do potrzeb i wymagań szkoły. Dzięki wnikliwej lekturze utrwaliłam swoją wiedzę dotyczącą dokumentacji szkolnej.
2. Poznałam zasady współpracy ze służbami społecznymi
• Analizowałam akty prawne dotyczące pomocy społecznej i wsparcia dla uczniów i ich rodzin wymagających tego wsparcia
• Nawiązałam współpracę z asystentem rodziny funkcjonującym przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce
• Utrzymywałam stały kontakt z kuratorem rodzinnym, pod którego opieką znajdowała się jedna z moich podopiecznych
Wnioski: Poznanie zasad działania różnych służb społecznych oraz współpraca z przedstawicielami tych służb przyczyniła się do
3. Aktywnie uczestniczyłam w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego
• Brałam udział w pracach nad modyfikacją dokumentów obowiązujących w szkole – opracowanie Regulaminu Rady Pedagogicznej
• Uczestniczyłam w roboczych, klasyfikacyjnych i podsumowujących Radach Pedagogicznych
• Przez cały okres stażu tworzone przeze mnie dokumenty (programy i plany nauczania) dostosowane były do obowiązujących uregulowań prawnych
• Organizowane przeze mnie wycieczki przeprowadzone były zgodnie z przepisami prawa oraz z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa
Wnioski: Wnikliwe studiowanie aktów prawnych, współpraca z Dyrekcją oraz całym Gronem Pedagogicznym udoskonaliły moje umiejętności dotyczące prawa oświatowego. Wiem jak znaleźć rozwiązania dotyczące problemów codziennego życia nauczycieli, umiem zaradzić i rozwiązywać problemy uczniowskie, organizować imprezy czy wycieczki szkolne od strony prawnej. Wiem na czym polega kreowanie prawa wewnątrzszkolnego.

Podsumowanie
Okres stażu był dla mnie bardzo aktywnym okresem w pracy zawodowej. W latach poprzedzających staż również aktywnie uczestniczyłam w życiu szkoły, sumiennie wykonywałam powierzone obowiązki. W szkole pracuję od 1 września 2010 roku i każdy rok pracy przynosił dla mnie nowe wyzwania i doświadczenia.
Analizując swoja dotychczasową pracę mogę stwierdzić, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Podejmowałem szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność.
Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego, jak kursy, szkolenia, podwyższając własne kompetencje zawodowe. Na bieżąco pogłębiam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu psychologii, pedagogiki. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszej szkoły. W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną.
Sądzę, że w ciągu trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Starłam się zawsze rzetelnie wypełniać swoje obowiązki i powierzone zadania. Zakończenie stażu na nauczyciela mianowanego nie oznacza końca podejmowanych działań. Zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, podnosić jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły.
Jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca i jeszcze wiele rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie. Jednakże dzięki umiejętnościom nabytym podczas stażu wiem, jak to robić dobrze, z korzyścią dla siebie i uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.