X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35550
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji stażu na nauczyciela dyplomowanego

I. WPROWADZENIE

Jestem nauczycielką przyrody i biologii w Zespole Szkół imienia Noblistów Polskich w Brzeziej Łace, zatrudniona na czas nieokreślony w pełnym wymiarze godzin. Pracę w szkole rozpoczęłam 25 kwietnia 2005 roku jako nauczycielka przyrody w Szkole Podstawowej w Długołęce. Od 1 września 2005 zostałam zatrudniona również w Szkole Podstawowej w Szczodrem, gdzie pracowałam do 31 sierpnia 2008 roku, a od 1 września 2008 roku stałam się częścią grona pedagogicznego w ZS w Brzeziej Łące i uczyłam odtąd przyrody, biologii a później także zajęć technicznych.
Staż na nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam pierwszego września 2014r. od analizy swoich umiejętności i zainteresowań oraz planowania osiągnięć.

II. CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2013 poz. 393) dnia 01.09.2014r. rozpoczęłam staż na nauczyciela dyplomowanego, który trwał dwa lata i dziewięć miesięcy. Opracowując plan rozwoju zawodowego, wzięłam pod uwagę niezbędne wymagania ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej, cele związane z nauczanym przeze mnie przedmiotem, rozwój zawodowy oraz potrzeby szkoły, w której jestem zatrudniona. Przedstawiony przeze mnie plan był zintegrowany z dokumentami szkoły: statutem, planem rozwoju placówki, planem wychowawczym i profilaktyki, planem pracy szkoły.
Przystępując do odbywania stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego, zapoznałam się z obowiązującymi procedurami i wymaganiami dotyczącymi awansu. Przeczytałam podstawowe akty prawne tj. Ustawę o Systemie Oświaty, Kartę Nauczyciela. Śledziłam na bieżąco strony internetowe MEN, stronę internetową Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty. Wyszukiwałam informacje dotyczące awansu zawodowego, by na bieżąco analizować w trakcie stażu moje działania.
Efekty:
- po zapoznaniu się z aktualnymi aktami prawnymi regulującymi procedury awansu przygotowałam i złożyłam w terminie Plan Rozwoju Zawodowego zawierający niezbędne działania wymagane na stopień nauczyciela dyplomowanego
- po odbyciu stażu napisałam i przedstawiłam Dyrektorowi Szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwojowego z wykorzystaniem zebranej dokumentacji

III. Zadania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz.393)

OPIS REALIZACJI WYMAGAŃ OKREŚLONYCH W § 8 UST.2

§ 8 ust.2 pkt 1

„Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.”

1. Doskonalenie zawodowe - uczestnictwo w szkoleniach adekwatnych do potrzeb własnych, uczniów i szkoły
2. Podnoszenie kompetencji przyrodniczych uczniów poprzez diagnozowanie i wdrażanie wniosków z diagnoz
3. Rozwijanie u uczniów zainteresowań i zdolności
3.1 Identyfikowanie i wspieranie uzdolnień
3.2 Przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych i międzyszkolnych
3.3 Tworzenie scenariuszy przedstawień szkolnych
3.4 Organizacja kiermaszów szkolnych
3.5 Realizacja projektów edukacyjnych
4. Prowadzenie zajęć wyrównawczych
5. Pełnienie funkcji wychowawcy
6. Współpraca z rodzicami
7. Praca w zespołach zadaniowych opracowujących dokumenty szkolne. Pełnienie funkcji przewodniczącej w Komisji Ewaluacyjnej
8. Coroczna organizacja imprez szkolnych i środowiskowych
9. Pełnienie funkcji:
9.1 przewodniczącej zespołu nadzorującego egzamin gimnazjalny i sprawdzian szóstoklasisty
9.2 Społecznego Inspektora Pracy
Ad.1
Dla uzyskania pozytywnych efektów pracy oraz podniesienia jej jakości, a także dla własnego rozwoju w czasie stażu poszerzałam wiedzę i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym, kursach zewnętrznych, poprzez samodoskonalenie oraz studiowanie literatury fachowej z dziedziny metodyki nauczania i psychologii. Dzięki temu byłam aktywnym uczestnikiem Rady Pedagogicznej proponującym różne rozwiązania problemów w naszej pracy.
W trakcie realizacji stażu w ramach doskonalenia zawodowego ukończyłam i odbyłam następujące kursy i szkolenia:
- Szkolenie "Dziecko z Zespołem Aspergera"
- Konferencja "Ekologicznie-fantastycznie w szkole i na wakacjach"
- Konferencja – „Długołęka dla Rwandy”
- Konferencja - „Uczyć lepiej czyli nowoczesne metody i techniki uczenia”
- Szkolenie „Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela”
- Warsztaty „Jak postępować z odpadami – nowe podejście do edukacji odpadowej realizowanej w jednostkach oświatowych” w ramach projektu „Upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie udziału społecznego w systemach segregacji odpadów”
- Szkolenie „Sytuacje trudne we współpracy nauczyciela z uczniem, sposoby radzenia sobie z nimi”
- Szkolenie „Jak przeprowadzić projekt gimnazjalny z zespołem uczniów” organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej
- "Jak interpretować wyniki egzaminów zewnętrznych w kontekście kolejnych egzaminów"
- Szkolenie "Korzystanie z technologii ICT w procesie ksztalcenia"
- Szkolenie - Jak radzić sobie ze stresem i zapobiegać wypaleniu zawodowemu?
- Szkolenie "Techniki motywujące i aktywizujące uczniów"
- Szkolenie "Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych"
- Szkolenie "Dokumentacja pracy szkoły, nauczyciela i wychowawcy"
- Szkolenie "Praca zespołowa rady pedagogicznej"
- Szkolenie "Dziennik elektroniczny"
- Warsztaty wyjazdowe „Edukacji ekologicznej - Salamandra”
- Szkoleniowe rady pedagogiczne:
 „Metoda projektu w teorii i praktyce”
 „Ocena zachowania ucznia”
 „Podstawowe akty prawne regulujące pracę szkoły”
 „Komunikacja w szkole”
 „Metody aktywne w nauczaniu”
 „Zaburzenia zachowania u dzieci- agresja, przemoc, niedostosowanie społeczne...Jak pracować z uczniem tzw. trudnym?”
 „Jak walczyć ze stresem?
 „Współpraca z rodzicami”
 „Indywidualizacja wymagań”
 „Dysleksja i dysgrafia”

Efekty:
- podniesienie moich kwalifikacji dydaktyczno - wychowawczych
- przyczynienie sie do podniesienia jakości pracy szkoły na skutek wykorzystania zdobytej na szkoleniach wiedzy, umiejętności i doświadczenia w pracy indywidualnej, z uczniami oraz zespołowej z innymi nauczycielami
- wzrost wiedzy na temat sposobów planowania pracy w szkole oraz wykazywanie dowodów realizacji przyjętych celów i zamierzeń

Ad.2.
W celu podniesienia u moich uczniów kompetencji przyrodniczych przeprowadzałam w uczonych przeze mnie klasach diagnozy wstępne i końcowe, liczne sprawdziany, testy i egzaminy próbne. Ich wyniki były przez mnie opracowywane, opatrzone wnioskami i omawiane na spotkaniach zespołu matematyczno - przyrodniczego, którego jestem przewodniczącą, oraz zespołu ds. profilaktyki i promocji zdrowia, oraz wdrażane.
Z wynikami sprawdzianów i egzaminów próbnych oraz płynącymi z nich wnioskami zapoznawałam Radę Pedagogiczną podczas jej posiedzeń, były one również przez nią dyskutowane oraz stawały się przyczynkiem do podjętych inicjatyw dotyczących dalszej pracy.

Efekty:
- wzrost kompetencji uczniów, na co wskazały wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2015-2016 r., który był wysoki w porównaniu z wynikami innych szkół w Gminie Długołęka
• rok 2015 - część matematyczno –przyrodnicza - 5 stanin;
• rok 2016:część matematyczno –przyrodnicza – 7 stanin
- z przedmiotów przyrodniczych średnie końcoworoczne są wyższe niż w latach ubiegłych

Ad.3.1
Przeprowadzałam wśród uczniów ankiety diagnozujące np. ich uzdolnienia matematyczno przyrodnicze, opracowywałam ich wyniki wraz z wnioskami, które przedstawiałam na posiedzeniach Zespołu Matematyczno Przyrodniczego w celu ich dyskutowania i wdrażania.
Co roku rozpoznawałam oczekiwania uczniów odnośnie oferty zajęć pozalekcyjnych z mojego przedmiotu. Przygotowałam ankiety dla uczniów, a ich analiza pozwoliła mi dostosować ofertę tematyki kół zainteresowań do oczekiwań uczniów.

Efekty:
- usystematyzowanie działań szkoły na rzecz uczniów uzdolnionych;
- podniesienie usług dydaktycznych przez szkołę.

Ad.3.2
W okresie stażu rozwijałam u uczniów zdolności i uzdolnienia przyrodnicze. Przygotowywałam uczestników etapów szkolnych, gminnych i powiatowych konkursów przedmiotowych. Organizowałam eliminacje klasowe i szkolne konkursów ekologicznych, przyrodniczych, biologicznych dla SP i Gimnazjum.
Chętnym uczniom pomagałam w przygotowaniach, mobilizowałam dzieci do twórczego myślenia, wskazywałam źródła wiedzy, pomagałam w zdobyciu i utrwaleniu wiadomości oraz umiejętności niezbędnych w danym konkursie. Starałam sie, by moi uczniowie uczestniczyli we wszystkich szkolnych konkursach organizowanych na terenie Gminy Długołęka.

Efekty:
- uczniowie rozwijali swoje uzdolnienia przyrodnicze, techniczne;
- odkrywali swoje talenty;
- odnosili sukcesy;
• Gminny konkurs ekologiczny – III miejsce (2015)
• Ogólnopolski konkurs przyrodniczy „EDI Panda 2016” - Paweł K. (laureat); Szymon R.(wyróżnienie)
• Konkurs BEZPIECZNY KRUSNAL - 2016 – 8 miejsce na 40 szkół
- uczyli się przyjmować porażki;
- pokonywali własne słabości;
- wzmacniali wiarę w siebie i odkrywali radość „tworzenia’;
- reprezentowali szkołę „na zewnątrz” i przyczyniali się do sukcesów szkoły

Ad. 3.3
Jedną z form wspierania uzdolnień artystycznych w mojej szkole jest organizowanie apeli, przedstawień profilaktycznych, przedstawień podsumowujących naukę uczniów i pracę nauczycieli. Dużą satysfakcję daje mi, tworzenie scenariuszy przedstawień, opracowywanie scenografii, projektowanie kostiumów. Samodzielne lub we współpracy z polonistami pisanie scenariuszy dodatkowo umożliwiało mi tworzenia takich przedstawień, w których każde dziecko z klasy grało jakąś rolę.
Napisałam scenariusze i wystawiłam następujące przedstawienia:
- "Papierosie - mam cie w nosie"
- Dzień walki z AIDS
- Zakończenie klasy III Gimnazjum
- Pożegnanie klas III gimnazjum
- Ekologicznie - fantastycznie - pokaz mody i prezentowanie zdrowego stylu życia
- Moja planeta ZIEMIA
- Sprzątamy świat
- Obchody 75 - lecia szkoły - scenografia

Efekty:
Uczniowie Zespołu Szkól im. Noblistów Polskich w Brzeziej Łące:
- rozwijali talenty matematyczno - przyrodnicze, aktorskie, plastyczne, muzyczne, organizatorskie;
- prezentowali swoje umiejętności;
- uczyli się występować na scenie;
- uczyli się współpracy w grupie i odpowiedzialności;
- pokonywali swoje słabości;
- wzmacniali poczucie własnej wartości.

Ad. 3.4
Doceniając zaangażowanie i wkład pracy naszych uczniów w wykonywane „dzieła” na zajęciach plastycznych i technicznych postanowiłam wraz z koleżanką Ewą Maciaś oraz Radą Rodziców zorganizować kiermasz i wystawę bożonarodzeniowych prac dzieci. Pierwszy kiermasz odbył się w grudniu 2016r. Celem było pokazanie zaproszonym rodzicom piękna twórczości dziecięcej, sprzedaż prac i zasilenie funduszy Rady Rodziców. Dzieci wykonywały kartki, stroiki, opakowania na prezenty (pudełka, torebki), choinki, witraże itp. Bardzo angażowały się w wykonywane „dzieła”. Rodzice chętnie przychodzili, by podziwiać „twórczość” własnych pociech. Przyprowadzali babcie, nawet sąsiadów, by pochwalić się swoim dzieckiem.
Kiermasz cieszył się tak dużym powodzeniem, iż przed świętami wielkanocnymi zorganizowaliśmy kolejny. Impreza została wpisana jako stała pozycja do Kalendarza Życia Szkoły.

Efekty:
- rozwijanie zdolności plastycznych uczniów;
- każde dziecko mogło zaistnieć (forma bardzo atrakcyjna dla dziecka – sprzedaż jego wyrobu!)
- zacieśnianie współpracy szkoła – środowisko.

Ad. 3.5
Podczas realizacji stażu na nauczyciela dyplomowanego realizowałam różne projekty edukacyjne.
Jednym z nich był projekt „Zrozumieć teraz – zapamiętać i wykorzystać w przyszłości” który był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Program, jego cele, treści i zadania w całości były opracowane przeze mnie i zespół matematyczno – przyrodniczy. Głównym celem projektu było poszerzenie, pogłębienie wiedzy, rozwijanie zdolności oraz zainteresowań uczniów w zakresie przedmiotu biologia. Zadaniem było przygotowanie uczniów do efektywnego wykorzystania nabytej wiedzy w praktyce. Projekt realizowano na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych od września 2014r. do czerwca 2015r. w wymiarze 35 godzin lekcyjnych. Ewaluacja była dokonywana na bieżąco. Moim zadaniem było analizowanie przydatności i skuteczności programu, w oparciu o efekty pracy oraz opinię uczestników zajęć. Wychowankowie zostali poddani również diagnozom cząstkowym, diagnozie wstępnej i końcowej, która określiła zakładany przyrost wiedzy.
W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym zaangażowałam się jako jedna z sześciu nauczycielek w Gminie Długołęka w projekt Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce pt. „Ekologicznie fantastycznie w szkole i na wakacjach” i tym samym wprowadziłam szkołę do projektu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Jako szkoła wzięliśmy udział w trzech konkursach plastycznych: eko-plakat, ekologiczną zabawkę oraz na projekt ekologicznej gry planszowej pt. ”Środowisko to nie śmietnisko”. Dodatkowo w naszej placówce zostały zorganizowane warsztaty pt. „Ekologicznie przez życie”. Największą atrakcją dla uczniów był wyjazd w ramach projeku do Hydropolis we Wrocłaiu na wystawę poświęconą wodzie pt. „Znaczenie i rola wody w życiu człowieka”.
We wrześniu każdego roku szkolnego przedstawiałam uczniom oraz rodzicom tematy projektu gimnazjalnego, które miały być realizowane w danym roku szkolnym. W trakcie trwania stażu sprawowałam opiekę nad grupą uczniów realizujących gimnazjalny projekt edukacyjny. W ramach tego zadania:
- przeprowadzałam spotkania informacyjne dla zainteresowanych uczniów,
- wprowadzałam uczniów w zakres tematyczny,
- inicjowałam dyskusję nad problemami związanymi z wybranym zakresem tematycznym, sposobami rozwiązywania tych problemów,
- przygotowywałam karty projektów dla poszczególnych zespołów, karty samooceny, karty oceny projektów, karty oceny prezentacji projektu, sprawozdanie z realizacji projektów,
- prowadziłam konsultacje dla uczniów,
- monitorowałam realizację projektów,
- kontaktowałam się z wychowawcą uczniów w zakresie udziału w projekcie,
Oto kilka tematów projektów gimnazjalnych zrealizowanych w okresie stażu:
- Ptaki- królowie przestworzy
- Chemia w kuchni
- „Śladami pospolitych roślin i ziół” w Brzeziej Łące i okolicach
- Wpływ czynników środowiska na wzrost i rozwój roślin
Zakończeniem projektu była publiczna prezentacja, której forma była uzależniona od tematyki realizowanego projektu, zgodnie z ustalonym planem.

Efekty:
Uczniowie:
- nabyli umiejętności łączenia wiedzy z zakresu przedmiotów matematyczno - przyrodniczych
- poprawili wyniki nauczania z przyrody, biologii
- zwiększyli aktywność, samodzielność, poczucie systematyczności i pracowitości
- rozwiązywali konkretne problemy
- doskonalili współpracę w grupie
- rozwiązywali problemy w sposób twórczy
- rozwijali sprawność umysłową i osobiste zainteresowania
- korzystali z różnych źródeł informacji

Ad. 4.
Prowadziłam zajęcia wyrównawcze w ramach konsultacji przedmiotowych, na których uczniowie mogli zaliczać zaległe sprawdziany, otrzymywać dodatkowe wyjaśnienia dotyczące trudnych dla nich partii materiału.
Od 2011 miałam indywidualne lekcje przyrody, a w okresie stażu lekcje biologii z chłopcem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na Zespół Aspergera. Uczeń miał zdiagnozowaną nie tylko dysleksję rozwojową, dysortografię, dysgrafię, ale również nadpobudliwość psychoruchową, obniżoną koncentrację uwagi, trudności w zakresie pisania i wiele innych charakterystycznych dla tej jednostki chorobowej. W nauczaniu Maćka starałam sie go nagradzać i podwyższać jego poczucie wartości dostosowując przy tym wymagania edukacyjne i indywidualne potrzeby psychofizyczne.

Efekty:
- wzrost średnich ocen z mojego przedmiotu
- żaden z moich uczniów nie otrzymał oceny niedostatecznej z przyrody i biologii na zakończenie ostatniego roku szkolnego
- sukces edukacyjny ucznia z Zespołem Aspergera
- możliwość uczestniczenia moich uczniów w dodatkowych zajęciach wspomagających ich proces uczenia się

Ad. 5.
W latach 2011-2017 prowadziłam zespół klasowy, który po klasie trzeciej szkoły podstawowej został podzielony na dwie klasy czwarte. Bardzo skrupulatnie zapoznałam się z historią edukacyjną i osobowością każdego z uczniów, dzięki wnikliwej analizie i przekazanym uwagom poprzedniego wychowawcy - pani Agnieszki Kieruzel.
Sytuacja szkolna, zdrowotna i rodzinna uczniów oraz ich potrzeby wychowawczo - opiekuńcze były monitorowane i analizowane przeze mnie na bieżąco. Wnioski i spostrzeżenia oraz wszelkie zaświadczenia, notatki z rozmów z rodzicami, opinie czy orzeczenia z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej itp. umieszczałam w „Teczce wychowawcy klasy”. Wszyscy uczniowie posiadający opinię z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub na podstawie wskazań moich i innych nauczycieli uczących, byli objęci w szkole opieką specjalistów, mieli dostosowane do swoich potrzeb i możliwości wymagania, formy i metody pracy na lekcjach i w domu. Takie kompleksowe objęcie opieką uczniów spowodowało znaczne zmniejszenie się ilości ocen niedostatecznych u uczniów z niepowodzeniami edukacyjnymi, ale także zmotywowało tych bardziej uzdolnionych do większego udziału w konkursach i zajęciach dodatkowych, mierzenia się z trudniejszymi zadaniami na lekcjach i w domu, poszerzania własnej wiedzy.
Angażowałam uczniów w różnego rodzaju akcje i działania społeczne (np. akcje charytatywne „Długołęka dla Rwandy”, „Szlachetna Paczka”, aktywną pracę Samorządu Uczniowskiego, w tym organizowania imprez szkolnych i dla społeczności lokalnej (np. Dzień Życzliwości, Walentynki, Bal Wszystkich Świętych), oraz działania profilaktyczne i wychowawcze moje, pedagoga szkolnego, nauczycieli, co spowodowało, że w ostatnim roku nauki uczniowie otrzymali bardzo wysokie oceny z zachowania, na które zapracowali swoją postawą i działalnością na rzecz środowiska szkolnego oraz lokalnego.
Monitorowałam skrupulatnie frekwencję moich uczniów i informowałam na bieżąco rodziców o niepokojących zachowaniach (wagary), co poprawiło realizację obowiązku szkolnego przez gimnazjalistów.
Aby poznać lepiej moich wychowanków i zintegrować ich, organizowałam imprezy klasowe: Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka, Wigilie klasowe, wycieczki do kina, teatru, Parku Wodnego Atol. Organizowałam wycieczki jedno i kilkudniowe. Współorganizowałam również dyskoteki szkolne, bale karnawałowe, jasełka, pożegnania klas III Gimnazjum, bal gimnazjalny.

Efekty:
- pozytywne postrzeganie członków zespołu klasowego w szkole i w lokalnym środowisku
- ukończenie przez całą klasę gimnazjum mimo wcześniejszych problemów edukacyjnych
- wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły
- wpływ na integrację środowiska lokalnego

Ad. 6.
Od początku bardzo dobrze układała mi się współpraca z rodzicami, którzy często się ze mną kontaktowali, uczestniczyli w życiu zespołu, współorganizowali klasowe imprezy, jeździli z klasą na wycieczki, pomagali w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Wspólnie spędzone w szkole lata i wielość podejmowanych działań zintegrowały mój zespół klasowy, który potrafi dobrze współpracować na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.
Współpracując z rodzicami podjęłam następujące działania, aby nasza współpraca układała się jak najlepiej i przyniosła wymierne rezultaty:
- Organizacja festynów szkolnych
- Pomoc w organizacji kiermaszy
- Pomoc w organizacji zabawy karnawałowej
- Współorganizowanie balu gimnazjalnego
- Przeprowadzanie aktywnych zebrań z rodzicami
Efekty:
- pozyskanie aktywnych rodziców, rozumiejących działania szkoły i wspierających ją w tychże działaniach;
- uaktywnienie rodziców jako współtworzących klimat szkoły;
- pozytywna ocena imprez w środowisku;
- podniesienie atrakcyjności, zatem jakości szkoły – uznanej przez rodziców i w środowisku
- partnerski dialog i współpraca

Ad.7.
We współpracy z innymi nauczycielami tworzyłam przedmiotowy system oceniania z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych.
Wypełniłam zadania ewaluatora w ramach zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej. W roku szkolnym 2015/2016 opracowywałam wspólnie z koleżanką wymaganie: „Rodzice są partnerami szkoły”. W roku szkolnym 2016/2017 pozyskiwałam informacje czy i w jakim stopniu nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają każdego ucznia do aktywności w procesie uczenia się. Badałam stopień zaangażowania uczniów w podejmowanie różnorodnych działań związanych z własnym rozwojem, aktywnością na zajęciach oraz życiem szkoły. Wypracowywałam narzędzia, przeprowadzałam badania wśród uczniów, nauczycieli i rodziców, formułowałam wnioski a na koniec tworzyłam raport ewaluacji wewnętrznej. Analizę stopnia osiągnięcia kryteriów sukcesu w ewaluacji przedstawiłam podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej w czerwcu 2016r. i 2017r wspólnie z koleżanką - Małgorzatą Hyży.

Efekty:
- wkładanie przez naszych uczniów większego wysiłku w naukę i podniesienie stopnia ich wiedzy i umiejętności, co znalazło odzwierciedlenie w wynikach egzaminów zewnętrznych
- pozyskanie informacji na temat, które z realizowanych w szkole zajęć dodatkowych należy kontynuować, które zmodyfikować, a których należy zaniechać
- zweryfikowanie dotychczas realizowanej oferty zajęć pozalekcyjnych pod kątem oczekiwań uczniów i rodziców
- analiza czy uczniowie są zachęcani przez nauczycieli aktywności w procesie uczenia się

Ad.8.
Poczuwając się jako nauczyciel przyrody do dbania o nasze środowisko czuwam w szkole nad zbiórką surowców wtórnych. Moim celem jest kształtowanie w dzieciach postaw sprzyjających ochronie naturalnego środowiska poprzez takie działania jak: coroczna organizacja akcji „Sprzątanie Świata”, zbiórka surowców nadających się do ponownego przetworzenia, udział w przygotowaniu szkolnych obchodów Dnia Ziemi.
W czasie akcji „Sprzątanie Świata” dzieci nie tylko porządkują przyległe do szkoły tereny, ale również wykonują plakaty, ulotki, piszą wierszyki i rymowanki związane z segregacja odpadów i recyklingiem.
Z okazji dnia bez papierosa w maju 2015r zorganizowałam przedstawienie pt. „Papierosie, mam cię w nosie” które miało na celu dostarczenie uczniom wiedzy na temat szkodliwości palenia, uświadomienie ponoszonych przez wszystkich kosztów zdrowotnych, finansowych, ekologicznych i moralnych. Przedstawienie było poprzedzone przeprowadzeniem przeze mnie lekcji w poszczególnych klasach, gdzie omawiałam z uczniami wpływ nikotyny na organizm człowieka i przygotowywałam z nimi plakaty informujące o chorobach wywoływanych paleniem tytoniu. Dzieci pod moim kierunkiem układały hasła i rymowanki o szkodliwości palenia. Napisały także „List do palacza”, skierowany do osoby uzależnionej, informujący o stratach zdrowotnych i uświadamiający finansowe koszty nałogu.
Zgodnie z założeniami podstawy programowej wychowania komunikacyjnego kilkakrotnie w tematach zajęć powracałam do zasad i reguł bezpiecznego poruszania się po drodze, wiedzę teoretyczną przekładałam na ćwiczenia praktyczne: rozpoznawanie znaków drogowych w okolicach szkoły; umiejętne przechodzenie przez ulicę, skrzyżowanie, prawidłowe zachowanie się w środkach komunikacji. Wykonałam z uczniami klas czwartych makietę szkoły o najbliższej okolicy, na której zaznaczone zostały potencjalnie niebezpieczne miejsca dla dzieci idących lub wracających ze szkoły. Dzieci umieściły tam także samodzielnie wykonane znaki drogowe.
Późną wiosna 2015 roku zorganizowałam wyjazd na „zieloną szkołę” do Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach. Wspólne z kadrą pedagogiczną ośrodka prowadziłyśmy zajęcia o charakterze przyrodniczym.
Położenie ośrodka zachęcało do częstych spacerów szlakami Wolińskiego Parku Narodowego, gdzie uczniowie uczyli się rozpoznawać drzewa, krzewy i grzyby, zbierali opadłe liście i owoce drzew, które później wykorzystali do zrobienia zielników. Odwiedziliśmy rezerwat Żubrów, Muzeum Przyrodnicze, uczestniczyliśmy w wycieczkach dookoła Wyspy Wolin, zwiedziliśmy Kołobrzeg, Trzęsacz oraz Świnoujście. Wieczorami organizowaliśmy konkursy, zabawy, dyskoteki, karaoke, zajęcia sportowe na boiskach, ogniska z pieczeniem kiełbasek, treningi karate i samoobrony.

Efekty:
Uczniowie:
- zrozumieli potrzebę ochrony zasobów naturalnych
- stosują zasady segregacji odpadów
- znają korzyści płynące z niepalenia, uprawiania sportu, prawidłowego odżywiania się, dbania o higienę ciała
- nauczyli się rozpoznawać najczęściej spotykane drzewa, krzewy i grzyby;
- mieli okazję obserwować zwierzęta w ich środowisku;
- obcowali z przyrodą w czystym środowisku Wolińskiego Parku Narodowego
- znają i stosują w praktyce zasady bezpiecznego poruszania się po drogach;
Ja:
- wyposażałam uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do dbania o własne zdrowie

Ad. 9.1
Corocznie pełniłam funkcję Przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej podczas egzaminów gimnazjalnych oraz sprawdzianu na koniec szkoły podstawowej. W okresie stażu przewodniczyłam Komisji, której członkiem była również moja stażystka. Przyczyniałam się więc do podniesienia kompetencji nauczyciela stażysty.

Efekty:
- sprawny przebieg egzaminu
- nabycie doświadczenia przez stażystkę

Ad. 9.2
Od 2008 roku pełniłam i nadal pełnię funkcję Społecznego Inspektora Pracy. Wybierali mnie członkowie Rady Pedagogicznej. Na początku każdego roku szkolnego opracowywałam roczny plan SIP na dany rok. Do moich obowiązków należała analiza wypadków w szkole i tworzenie protokołów powypadkowych uczniów, monitorowanie pomieszczeń szkolnych pod względem porządku, czystości, estetyki i kultury miejsca pracy, monitorowanie przestrzegania przepisów i zasad BHP, czuwanie nad przeglądem wstępnych, podstawowych i okresowych szkoleń pracowników w zakresie BHP, przeprowadzanie wspólnie z panią dyrektor i BHP – owcem p. S. Ochremem kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, opracowanie protokołu przeprowadzenia próbnego alarmu ppoż. oraz przegląd szkoły, a na koniec roku przedstawienie Radzie Pedagogicznej sprawozdania i wniosków z działalności.

Efekty:
- Czyste i bezpieczne pomieszczenia placówki
- Uaktualniane przepisy prawa pracy
- Ważne instrukcje
- Aktualne badania,
- Doposażone apteczki
- Prowadzona dokumentacja powypadkowa
- Monitorowanie przyznawania świadczeń z funduszu świadczeń socjalnych

§ 8 ust.2 pkt 2

„Wykorzystywanie w pracy technologii
informacyjnej i komunikacyjnej”

1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności dzięki korzystaniu z zasobów Internetu.
2. Opracowywanie wyników diagnoz, sprawdzianów i egzaminów próbnych i końcowych.
3. Przygotowywanie materiałów dydaktycznych na zajęcia oraz dokumentów szkolnych.
4. Prowadzenie podstrony szkoły.
5. Wzbogacanie warsztatu pracy.
6. Wykorzystanie technologii informacyjnej na lekcjach.
7. Wykorzystywanie technologii komunikacyjnej do przekazywania i odbierania informacji od dyrektora i wicedyrektora szkoły, innych nauczycieli, uczniów i rodziców oraz biur podróży, firm edukacyjnych.
8. Wykorzystywanie kamery i aparatu fotograficznego w celu dokumentacji imprez szkolnych, wycieczek.
9. Wymiana doświadczeń w internecie, kurs internetowy w ramach SUS.
10. Prowadzenie dziennika internetowego.

Ad. 1
Podstawy obsługi komputera opanowałam samodzielnie, następnie umiejętności te rozwijałam przez udział w studiach podyplomowych dla nauczycieli "Informatyka" na Uniwersytecie Wrocławskim oraz kursie „Praktyczne wykorzystanie komputera w pracy nauczyciela”. Swój poziom wiedzy i umiejętności z zakresu technologii informatycznej oceniam jako bardzo dobry.
Istotną rolę w doskonaleniu mojego warsztatu pracy odgrywa korzystanie z informacji i porad zawartych na stronach internetowych wydawnictw, zwłaszcza Nowej Ery, którego podręczników używają moi uczniowie. Wykorzystywałam też diagnozy, sprawdziany oraz sprawdziany i egzaminy próbne proponowane przez to wydawnictwo Operon, WSiP, Wiking. Na stronach internetowych poszukiwałam ciekawych metod aktywizujących, ćwiczeń integracyjnych, scenariuszy lekcji i przedstawień szkolnych, które wykorzystywałam w pracy z uczniami.

Ad.2
Opracowywałam diagnozy, sprawdziany i egzaminy próbne i przedstawiałam Radzie Pedagogicznej ich wyniki. Podczas stażu wykorzystywałam arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel w pracy dydaktycznej i zawodowej, korzystam z programów Open Office, Librus, wykorzystuję edytor tekstu Word.

Ad.3.
Komputer towarzyszy mi w pracy na co dzień. Przygotowuję za pomocą technologii informacyjnej własne scenariusze lekcji oraz różnych uroczystości, karty pracy, dokumentację pracy wychowawcy, dokumenty szkolne: plany pracy, sprawozdania, protokoły, diagnozy, ewaluacje, świadectwa szkolne.

Ad.4.
Podczas stażu prowadziłam blog przyroda/biologia, który jest jednocześnie podstroną szkoły (http://przyrodniczo-w-szkole.blogspot.com). Umieszczam w nim informacje i dokumenty niezbędne uczniom np. przedmiotowy system oceniania, zdjęcia z imprez szkolnych, wyjazdów edukacyjnych, wycieczek, spotkań klasowych, apeli, przypominam o wydarzeniach klasowych, konsultacjach, zebraniach z rodzicami, kole przyrodniczym.

Ad.5
W czasie stażu na bieżąco tworzyłam, pozyskiwałam i wykorzystywałam na lekcjach oraz zajęciach pozalekcyjnych takie pomoce naukowe jak prezentacje komputerowe, plakaty, płyty, film.

Ad.6.
W trakcie odbywania stażu oprócz lekcji przyrody prowadziłam także koło przyrodnicze. Przygotowując się do zajęć wykorzystuję Internet, dostępne programy multimedialne (np. słowniki, encyklopedie) oraz programy dostępne w pakiecie MS Office. Nie wyobrażam sobie przygotowania bez pomocy komputera sprawdzianów, kart pracy dla uczniów, zadań, instrukcji i innych materiałów.
W większości prowadzę zajęcia przyrody i biologii z elementami zajęć informatycznych. Podczas zajęć w pracowni komputerowej uczniowie wyszukują informacji w Internecie, pracują wykorzystując przygotowane przeze mnie zadania w programie Word oraz korzystają z dostępnych programów edukacyjnych. W pracy z dziećmi wykorzystuję następujące programy edukacyjne:
• wspierające edukację przyrodniczą i środowiskową:
- „Przyroda świata”,
- „ABC konsumenta”
• programy multimedialne:
- "Multimedialna encyklopedia PWN Biologia",
- "Multimedialny Atlas do Przyrody. Polska i przyroda"
- "Multimedialny Atlas do Przyrody. Świat i kontynenty"
• Portale edukacyjne przeznaczone dla dzieci:
- http://scholaris.pl/
- http://www.interklasa.pl/
- https://www.wsipnet.pl/

Ad.7.
Za pomocą służbowego adresu mailowego komunikuję się z Dyrektorem placówki, wicedyrektorem, innymi nauczycielami, rodzicami oraz uczniami, a także instytucjami, z którymi podejmuję współpracę np. w sprawie organizacji wycieczek.

Ad.8.
Dokumentowałam organizowane przeze mnie przedsięwzięcia za pomocą aparatu fotograficznego i kamery, zamieszczałam następnie zdjęcia na stronie internetowej szkoły, czy swoim blogu. Podczas żegnania swojej klasy wychowawczej przygotowałam dla absolwentów klasy trzeciej gimnazjum na nośnikach (pendrive) zbiór zdjęć i filmików z lat ich pobytu w ZS w Brzeziej Łące.

Ad. 9. i 10
Ukończyłam kurs internetowy pt. „Doskonalenie pracy szkoły” oraz prowadzę dziennik internetowy.

Efekty:
- sprawne wykonywanie zadań związanych z pracą nauczyciela
- zdobycie nowych umiejętności
- usprawnienie komunikacji
- urozmaicenie zajęć lekcyjnych
- wytworzona dokumentacja pracy
- podniesienie jakości pracy szkoły

§ 8 ust.2 pkt 3

„Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć”
1. Pełnienie funkcji przewodniczącej Zespołu Matematyczno – Przyrodniczego
2. Opieka nad stażystką
3. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z młodszymi nauczycielami, inicjowanie wspólnych przedsięwzięć
4. Prowadzenie zajęć otwartych dla młodszych nauczycieli pracujących w Zespole Szkół im. Noblistów Polskich w Brzeziej Łące.

Ad. 1
W ramach pełnienia funkcji Przewodniczącej Zespołu Matematyczno - Przyrodniczego nauczycieli uczących w naszej szkole corocznie koordynuję planowanie działań na rzecz uczniów i szkoły. Sporządzam pisemny plan pracy zespołu przed rozpoczęciem roku szkolnego oraz sprawozdanie z jego działalności na koniec obu semestrów. Dbam o terminowe przeprowadzanie szkolnych etapów gminnych konkursów przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, chemicznych, geograficznych, matematycznych, przygotowanie ich uczestników, a także zorganizowanie ich wyjazdów na eliminacje do innych szkół na terenie Gminy Długołęka. Współpracuję w tej sprawie z nauczycielami pracującymi w naszej szkole i innymi członkami Zespołu Matematyczno - Przyrodniczego. Nasze spotkania służą wymianie doświadczeń, informacji na temat uczniów, dzielimy się wnioskami z przeprowadzonych diagnoz, sprawdzianów i egzaminów próbnych, by wspólnie planować pracę. Staram się inspirować członków zespołu do podejmowania wspólnych działań i projektów, organizacji wyjazdu uczniów na wycieczki plenerowe, zielone szkoły, przygotowania uczestników do licznych konkursów.

Efekty:
- dobra współpraca nauczycieli zespołu uczących w naszej szkole
- poszerzanie oferty działań wspierających rozwój uzdolnień uczniów
- organizacja wspólnych przedsięwzięć – konkursów, imprez
- terminowe przeprowadzanie zaplanowanych diagnoz, sprawdzianów i egzaminów próbnych
- wzrost zainteresowania przedmiotami matematyczno - przyrodniczymi
- zgłaszanie się uczniów do różnego rodzaju konkursów, jak również zajmowanie coraz lepszych miejsc w tych konkursach

Ad.2
Podczas stażu byłam opiekunką stażu nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej ubiegającej się o stopień nauczyciela kontraktowego. Od września 2014 na podstawie decyzji dyrektora powołującego mnie oficjalnie na opiekuna stażu nawiązałam współpracę z panią Moniką Kieruzel w celu systematycznej realizacji planu rozwoju zawodowego. Wspólnie ustaliłyśmy schemat działania. Współpraca układała się bardzo dobrze. Zrealizowałyśmy wspólnie projekty np. z okazji Dnia Patrona i pożegnania szkoły przez absolwentów Gimnazjum. Obserwowałyśmy wzajemnie swoją pracę z zespołem klasowym. Dzieliłam się ze stażystką swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym, pomagałam w tworzeniu niezbędnej dokumentacji. Napisałam projekt oceny dorobku zawodowego stażystki i przedstawiłam go Dyrektorowi Szkoły.

Efekty:
- wprowadzenie nowej nauczycielki w specyfikę pracy w ZS w Brzeziej Łące
- przeprowadzenie wspólnych przedsięwzięć - projektów, programów
- uzyskanie przez stażystkę kolejnego stopnia awansu zawodowego

Ad.3
Starałam się służyć pomocą i radą również innym młodszym nauczycielom np. w prowadzeniu dokumentacji szkolnej, rozwiązywaniu problemów z uczniami, a także podczas wykonywania wspólnych zadań np. sporządzania programu wychowawczego, profilaktyki i promocji zdrowia i prowadzenia ewaluacji wewnętrznej w naszej szkole. Dzieliłam się materiałami szkoleniowymi, scenariuszami, testami. Inicjowałam zespołowe przedsięwzięcia np. wspólne prowadzone lekcje przyrody przeze mnie, geografa i moją poprzednią stażystkę ubiegającą się o stopień nauczyciela kontraktowego – nauczycielkę edukacji wczesnoszkolnej. Prowadziłam je w ramach zajęć koła przyrodniczego w roku szkolnym 2014/2015 i następnych.

Efekty:
- działanie na rzecz poprawy jakości pracy szkoły
- dobre relacje z młodymi nauczycielami
- wspólna realizacja różnych przedsięwzięć wzbogacających ofertę edukacyjną szkoły

Ad.4
W pierwszym semestrze roku szkolnego 2016/2017 przeprowadziłam lekcję otwartą dla młodszych nauczycieli pracujących w Zespole Szkół im. Noblistów Polskich w Brzeziej Łące. Były wśród nich nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej p. A Puk oraz p. A. Fijałkowska. Przeprowadziłam lekcję biologii w klasie pierwszej gimnazjum pt.” Sposoby odżywiania się organizmów”. Do lekcji sporządziłam konspekt zajęć, przygotowałam karty pracy dla uczniów, kilkuminutową pracę w grupach, a także zastosowałam technologię informacyjną, pokazując uczniom przebieg fotosyntezy. Lekcja ta wypadła według mojej oceny dobrze. Koleżanki zauważyły różnorodne formy i sposoby pracy, zwróciły uwagę na aktywność uczniów podczas zajęć i jednocześnie były zaskoczone dużą koncentracją uwagi uczniów podczas zajęć.

Efekty:
- poprawa jakości pracy szkoły
- wzbogacenie nauczycielskiego warsztatu pracy młodszej kadry pedagogicznej
- umiejętności konstruktywnej dyskusji

§ 8 ust.2 pkt 4a

„Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczna lub postępowaniem w sprawach nieletnich”

1. Opracowanie i wdrożenie programu naprawczego dotyczącego działań wychowawczych w klasie II Gimnazjum i zorganizowanie warsztatów pt. " Odpowiedzialność prawna nieletnich"
2. Opracowywanie we współpracy z pedagogiem szkolnym planu działań wpierających wybranych uczniów mojej klasy wychowawczej
3. Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu Koła Przyrodniczego
4. Napisanie i wdrożenie programu zajęć dla dzieci z trudnościami w zakresie nauk przyrodniczych realizowanego w ramach projektu unijnego "Zrozumieć teraz - zapamiętać i wykorzystać w przyszłości"

Ad.1
W styczniu 2016 r. we współpracy z Dyrektorem Szkoły opracowałam i wdrożyłam w mojej klasie wychowawczej program naprawczy. Jego celem było polepszenie funkcjonowania zespołu klasowego podczas zajęć lekcyjnych i podczas przerw oraz przeciwdziałanie zachowaniom nieakceptowalnym zgłoszonym przez rodziców jednego z uczniów.
Na moje zaproszenie w marcu 2016r. przyjechała do naszej szkoły podkomisarz Joanny Cieciorko z Zespołu Prewencji Kryminalnej i Profilaktyki Społecznej Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Odpowiedzialność prawna nieletnich była tematem przewodnim spotkania z uczniami klas gimnazjalnych Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Brzeziej Łące.
Przed zakończeniem roku szkolnego dokonałam ewaluacji działania programu po zasięgnięciu informacji u nauczycieli, uczniów i rodziców.

Efekty:
- pozytywne zmiany w zachowaniu uczniów podczas lekcji i podczas przerw międzylekcyjnych
- poprawa ocen z zachowania w drugim semestrze klasy drugiej Gimnazjum oraz w klasie trzeciej

Ad.2
Uczniowie mojej klasy wychowawczej o zdiagnozowanych przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną problemach edukacyjnych i emocjonalnych objęci byli indywidualną opieką. Wspólnie z pedagogiem psychologiem i nauczycielami uczącymi ucznia sporządzałam Kartę Indywidualnych Potrzeb Ucznia i program działań wspomagających. Z tymi dokumentami zapoznawani byli rodzice, którzy współuczestniczyli w procesie wspomagania dziecka i spotykali się ze mną, pedagogiem i wybranymi nauczycielami w celu planowania, monitorowania działań wspomagających oraz ich ewaluacji.

Efekty:
- lepsze funkcjonowanie uczniów objętych indywidualną pomocą w zespole klasowym
- podniesienie ich wyników w nauce

Ad.3
Zadaniem nauczyciela przyrody jest przekazanie uczniom wiedzy umożliwiającej poznanie otaczającego świata, kształtowanie odpowiednich umiejętności i postaw, ale przede wszystkim rozbudzenie u dzieci pasji badacza, odkrywcy, zachęcenie do pytania i szukania odpowiedzi, rozwijanie kreatywnego myślenia. Powyższe przekonanie skłoniło mnie do opracowania programu przeznaczonego dla uczniów klas 4-6 SP szczególnie zainteresowanych poznaniem piękna najbliższej okolicy oraz odkrywaniem tajemnic przyrody na drodze obserwacji, doświadczeń i eksperymentów.
Program został zaakceptowany przez zespół matematyczno – przyrodniczy do realizacji i jest realizowany przeze mnie na zajęciach dodatkowych.

Efekty:
- wzrost wiedzy przyrodniczej uczniów
- wyniki na konkursach
- wzrost zainteresowania otaczającym światem
- umiejętność kojarzenia zjawisk biologicznych, chemicznych i fizycznych z sytuacjami z życia codziennego

Ad.4
W 2014r. złożyłam w Urzędzie Gminy Długołęka ofertę przetargową na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych z biologii organizowanych w ramach projektu "Zrozumieć teraz- zapamiętać i wykorzystać w przyszłości" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego głównym celem było wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich. Moja oferta została przyjęta. Napisałam program zajęć, który uwzględnił cele szczegółowe projektu, miedzy innymi:
- podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia poprzez wykorzystanie nowoczesnych pomocy dydaktycznych i metod nauczania
- nauka poprzez wycieczki, warsztaty edukacyjne i zajęcia laboratoryjne

Efekty:
- u uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, stwierdzono podniesienie kompetencji myślenia przyczynowo-skutkowego
- uczniowie otrzymali lepsze wyniki edukacyjne z nauk przyrodniczych
- wzrost kompetencji rozumowania i wykorzystywania wiedzy w praktyce

§ 8 ust.2 pkt 4c

„Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych”

1. Przygotowanie i realizacja wycieczek szkolnych.
2. Wspieranie uzdolnień – prowadzenie kół przedmiotowych.
3. Projekty edukacyjne Akademii Uczniowskiej - Biologia.
4. Wyjazdy z uczniami na Dolnośląski Festiwal Nauki we Wrocławiu.
5. Karta rowerowa.

Ad.1
Podczas minionych trzech lat zorganizowałam i współorganizowałam wycieczki na przedstawienia teatralne, seanse filmowe, lekcje z filmem, wycieczki jednodniowe, kilkudniowe i „zielone szkoły”. Wycieczki zorganizowane przeze mnie to m.in.:
• zielona szkoła w Międzyzdrojach
• wycieczka do Warszawy
• wycieczka do Karpacza
• spacery po wrocławskim Rynku
• Wycieczka do Myśliborza
• Wycieczka z młodzieżą gimnazjalną do Henrykowa
• wyjścia do Teatru Lalek, Teatru Polskiego
• wyjścia do kina Helios na filmy dla dzieci i młodzieży
• wyjścia do Ogrodu Botanicznego i ZOO
• krótkie wycieczki przyrodnicze
Efekty:
- poszerzenie oferty działań szkoły
- obcowanie uczniów z kulturą
- wzrost ich wiedzy
- integracja, rozrywka

Ad.2
Koło Przyrodnicze działa w Zespole Szkół im. Noblistów Polskich w Brzeziej Łące od początku mojej pracy w tej placówce. Jego działalność ukierunkowana jest na uświadomienie uczniom zagrożeń środowiska przyrodniczego, występujących w miejscu zamieszkania oraz budzenia szacunku do przyrody. Biorąc pod uwagę postulaty młodzieży przygotowywałam autorski program, który był realizowany co roku. W pracy Koła Przyrodniczego dominowały metody aktywne, tj.: obserwacja bezpośrednia, doświadczenie, eksperyment biologiczny, badania terenowe i mikroskopowanie. Duży nacisk kładłam na pracę w grupach, która daje możliwość samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności, ale też uczy współpracy i szanowania zdania innych uczestników. Uczniowie pracowali ze specjalnie opracowanymi materiałami wspierającymi ich na etapie zdobywania wiedzy oraz ułatwiającymi samokontrolę. Planowali indywidualne i zespołowe działania, porządkowali i porównywali zdobyte dane.

Efekty:
Uczniowie:
- potrafili ocenić stopień i jakość zagospodarowania odpadów w najbliższej okolicy
- dostrzegali związki przyczynowo skutkowe w procesach degradacji przyrody
- czuli się odpowiedzialni za stan środowiska
- wymieni skutki niekontrolowanego rozwoju i postępu cywilizacji
- wykazywali zaangażowanie na rzecz ochrony przyrody

Ad. 3
Akademia Uczniowska to program Centrum Edukacji Obywatelskiej, w którym w ramach szkolnych kół naukowych realizowałam zajęcia dodatkowe z biologii. Celem projektu było podniesienie efektywności nauczania za pomocą skutecznych programów kształcenia kompetencji kluczowych.
W ramach zajęć Akademii Uczniowskiej zostało utworzone szkolne koło naukowe z biologii, którego byłam opiekunem. Podczas zajęć gimnazjaliści w niewielkich grupach planowali i przeprowadzali, zgodnie z procedurą naukową, obserwacje, eksperymenty i projekty zespołowe, w tym projekty wzajemnego nauczania. Jako nauczyciel zostałam przygotowywana do prowadzenia szkolnych kół naukowych podczas specjalnie opracowanych w tym celu szkoleniach internetowych.

Efekty:
- Uczniowie współpracowali ze sobą, dzielili się pomysłami i tworzyli wspólnych projektów
- Poszerzenie działań zakresu nauczania biologii
- wzbogacenie własnego warsztatu pracy

Ad.4
Dolnośląski Festiwal Nauki to impreza popularnonaukowa organizowana co roku we wrześniu przez wyższe uczelnie Wrocławia, instytuty Polskiej Akademii Nauk oraz środowiska pozauczelniane. Uczniowie naszej szkoły co roku uczestniczą w tym wydarzeniu. Ja podczas odbywania stażu na nauczyciela dyplomowanego dwukrotnie byłam organizatorem i opiekunem takich wyjazdów.
Podczas Festiwalu Nauki uczniowie wysłuchiwali ciekawych wykładów, brali udział w dyskusjach z uczonymi, zwiedzali na co dzień niedostępne laboratoria i warsztaty badawcze przyrodników, lekarzy, inżynierów, humanistów i artystów.

Efekty:
- promowanie środowiska naukowego i regionalnych inicjatyw edukacyjnych
- zainteresowanie uczniów kulturą, sztuką, ciekawymi zjawiskami otaczającego nas świata
- pokazanie uczniom postępu w różnych dyscyplinach nauki

Ad. 5
W okresie stażu co roku przygotowywałam uczniów klas czwartych do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym jako rowerzysty i wyrabiałam w nich poczucie odpowiedzialności za życie i zdrowie własne i innych. W wyniku działań dydaktyczno – wychowawczych uczniowie poznawali obowiązujące rowerzystę zasady i przepisy ruchu drogowego, zagrożenia występujące w ruchu drogowym i sposoby jak im zapobiegać, sposoby udzielania pierwszej pomocy, postępowania na drodze zgodnie z zasadami ruchu drogowego, respektowania prawa innych.
Przeprowadzałam egzamin teoretyczny i praktyczny poprzedzony kilkugodzinnymi ćwiczeniami. W czerwcu każdego roku samodzielnie wypisywałam, każdemu uczniowi spełniającemu wymagania kartę rowerową.

Efekt:
- Uzyskanie przez uczniów karty rowerowej

§ 8 ust.2 pkt 4e

„Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami”

1. Współpraca z miejscową Parafią i propagowanie wiedzy na temat kościoła w Brzeziej Łące.
2. Współpraca z Gminną Biblioteką w Brzeziej Łące
3. Współpraca z innymi szkołami na terenie Gminy Długołęka – organizacja konkursów.
4. Współpraca z Gminą Długołęka - wolontariat – „Długołęka dla Rwandy”
Ad.1
W czasie stażu współpracowałam z Parafią miejscowego kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja. Wspólne działania dotyczyły np. mojego udziału w organizacji przez Parafię w październiku 2016 r. wycieczki - pielgrzymki do Henrykowa połączonej ze zwiedzaniem opactwa cystersów. Uczniowie oprócz poznawania historii klasztoru mieli okazję oglądać kopię zabytku piśmiennictwa zawierającego pierwsze zdanie napisane w języku polskim – Księgę Henrykowską. Dzięki współpracy z parafią oraz ks. Tomaszem Winnickim mogłam przeprowadzać wraz nim lekcje w miejscowym kościele w ramach realizacji programu wychowawczego.
Efekty:
- wzbogacanie wiedzy uczniów na temat historii, architektury i najstarszych zabytków piśmiennictwa
- propagowanie wiedzy o kościele w Brzeziej Łące
- wzbudzanie dumy i przywiązania do małej ojczyzny
Ad.2
Współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną polegała na kontaktach mających na celu sprawne międzybiblioteczne pozyskiwanie atlasów, przewodników turystycznych, książek o tematyce przyrodniczej, biologicznej, technicznej, przygotowanie uczestników do Gminnych Konkursów Ekologicznych. W ramach działalności koła przyrodniczego uczestniczyliśmy w specjalnie dla nas zorganizowanych lekcjach bibliotecznych.

Efekty:
- ułatwienie zdobycia potrzebnych pozycji książkowych przez dzieci
- wzbudzanie zainteresowania czytaniem książek i poszerzanie wiedzy uczniów
- zapoznanie się z pracą bibliotekarza
- poznanie zasad korzystania z biblioteki
- zdobycie przez dzieci umiejętności sprawdzania aktualnych zasobów bibliotek przez Internet oraz zamawiania książek drogą elektroniczną
Ad.3
Współpracowałam z innymi szkołami podstawowymi oraz gimnazjami na terenie Gminy Długołęka poprzez przygotowanie uczestników konkursów przyrodniczych, ekologicznych do etapów gminnych oraz powiatowych i pracę w komisjach konkursowych.
Efekty:
- sprawny przebieg konkursów
- promocja szkoły na terenie Gminy, Powiatu oraz Dolnego Śląska
Ad.4
Pomysłodawczynią akcji "Długołęka dla Rwandy" jest wójt gminy, Iwona Agnieszka Łebek. Podczas prywatnej wizyty w Rwandzie odwiedziła ona Zespół Szkół im. św. Franciszka z Asyżu. Ogrom biedy, którą tam zauważyła, zmotywował ją do zorganizowania akcji pomocowej. Jako przedstawiciel szkoły zainteresowała mnie ta kampania i postanowiłam pojechać wspólnie z panią dyrektor Jolantą Gadowicz na spotkanie zorganizowane przez panią wójt dla wszystkich ludzi dobrej woli. I tak od marca 2016 r. jestem koordynatorem wolontariatu „Długołęka dla Rwandy” w Zespole Szkół im. Noblistów Polskich w Brzeziej Łące. Fundusze zbierane przez dzieci do puszek są przeznaczone przede wszystkim na posiłki dla dzieci.
W grudniu 2016r. naszą gminę odwiedziła delegacja z Zespołu Szkół św. Franciszka w Remerze w Rwandzie. Siostra Donata – dyrektorka Szkoły i jej dwóch współpracowników przyjechali do nas by zobaczyć jak funkcjonują nasze szkoły i podziękować za okazane serce i wsparcie w trwającej akcji „Długołęka dla Rwandy”.
Delegacja z naszej Szkoły uczestniczyła w zorganizowanym w Urzędzie Gminy Wieczorze Afrykańskim, gdzie odbyło się podsumowanie całej akcji ale i pełne radości spotkanie z rwandyjską kulturą. W trakcie tego spotkania otrzymaliśmy specjalne podziękowanie Wójta Gminy – p. Iwony Agnieszki Łebek i Siostry Dyrektor za nasze zaangażowanie i zebrane fundusze na posiłki dla naszych rwandyjskich przyjaciół.
Efekty:
- pomoc dzieciom z Afryki
- kształtowanie wrażliwości na biedę wśród uczniów

IV. PODSUMOWANIE SPRAWOZDANIA

Staż na nauczyciela dyplomowanego był dla mnie okresem wzmożonej pracy. Przyczynił się do mojego rozwoju. Zdobyta wiedza, umiejętności i doświadczenia przyniosły korzyść mnie, a także, mam nadzieję, szkole. Efekt moich wysiłków dostrzegam najbardziej, kiedy patrzę na tegorocznych absolwentów Gimnazjum, bo jestem z nich dumna, mając w pamięci wspólnie przebytą drogę, która przypadła właśnie na czas mojego stażu. Cieszą mnie dobre relacje z uczniami i ich rodzicami oraz nasza umiejętność współpracy.
Starałam się rzetelnie zrealizować zadania wyznaczone w planie rozwoju zawodowego, niektóre z nich zostały zmodyfikowane lub zmienione, pojawiły się tez nowe, które wynikły z aktualnych potrzeb szkoły.
Mam świadomość, że mogę się jeszcze wiele nauczyć i wiele zrobić dla uczniów i szkoły, w której pracuję.

VI. WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY

Zakończony staż zainspirował mnie do dalszych działań:
- doskonalenia swoich umiejętności dotyczących pracy dydaktyczno – wychowawczej
- stałego podnoszenia umiejętności z zakresu technologii informacyjnej i komputerowej
- wypracowania nowych atrakcyjnych i skutecznych aktywizujących metod pracy z uczniami
- podnoszenia kwalifikacji i jakości mojej pracy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.