X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35498
Przesłano:

Sprawozdanie ze stażu nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego - wf

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

WOJCIECH BIELECKI
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10 W LUBLINIE

CZĘŚĆ A - PODSTAWOWE INFORMACJE
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA – mgr Wojciech Bielecki
NAZWA I ADRES SZKOŁY – Zespół Szkół nr 10 w Lublinie, ul. Biedronki 13, 20-543 Lublin
NAUCZANY PRZEDMIOT – wychowanie fizyczne, techniki samoobrony, podstawy ratownictwa
POSIADANE KWALIFIKACJE :
- dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich – wychowanie fizyczne,
IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA STAŻU - mgr Robert Wróblewski
- mgr Anna Dubielis
CZAS TRWANIA STAŻU – 01.09.2014 – 31.05.2017
DOKUMENTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STAŻU
- Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego – zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły;
- Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego;
- Ocena dorobku zawodowego za okres stażu.

CZĘŚĆ B – SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
Wstęp
Czas trwania stażu mającego na celu uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego był dla mnie okresem intensywnego rozwoju i pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłem sobie w planie rozwoju zawodowego. Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałem swoją wiedzę i umiejętności opiekuńczo – wychowawcze oraz dydaktyczne, doskonaliłem znajomość prawa oświatowego w sferze funkcjonowania szkoły, jak też aktywnie uczestniczyłem w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych. Było to dla mnie duże wyzwanie, a jednocześnie okazja do refleksji nad swoją dotychczasową pracą.

Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego oraz ich efekty. Jednocześnie jestem przekonany, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami opiekuńczo – wychowawczymi oraz dydaktycznymi jest ciągłym zadaniem nauczyciela, więc należy stale się rozwijać i dążyć do uzyskiwania jak najlepszych efektów swojej pracy.

§7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach. (Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, § 7 ust.2 pkt 1)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
Na początku stażu zapoznałem się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli (Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, uwzględniające zmiany z dnia 14 listopada 2007r.). Na tej podstawie opracowałem plan rozwoju zawodowego, przy tworzeniu którego starałem się uwzględnić specyfikę szkoły oraz potrzeby uczniów, rodziców, środowiska szkolnego oraz rozwój własnych kompetencji i umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela. Zgodnie z przepisami, we wrześniu 2014 r. przekazałem plan rozwoju wraz z wnioskiem o rozpoczęcie stażu Dyrektorowi Zespołu Szkół nr10 w Lublinie, pani Urszuli Łapińskiej-Łubniewskiej.
W celu pogłębienia swojej wiedzy uczestniczyłem w szkoleniu dotyczącym awansu zawodowego:
- Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego, zorganizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR w Lublinie.
Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli oraz odbyte szkolenie z tego zakresu pozwoliły mi lepiej poznać procedury awansu zawodowego. Stały się także istotną pomocą przy pisaniu sprawozdania z okresu stażu i przygotowywaniu do egzaminu na nauczyciela mianowanego.

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Ważnym krokiem podjętym w celu dobrego zorganizowania pracy w okresie stażu było nawiązanie oraz określenie zasad współpracy z opiekunem stażu – panem mgr Robertem Wróblewskim. Na początku naszej współpracy zawarliśmy kontrakt, który określał formy wzajemnej współpracy
w sposób jednoznaczny i przejrzysty. W ostatnim roku stażu opiekę nad moim rozwojem przejęła pani mgr Anna Dubielis, która kontynuowała nadzór merytoryczny.
Współpraca trwająca 2 lata i 9 miesięcy pozwoliła mi na pełniejsze sprostanie postawionym sobie celom.

3. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły.
Rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego zobligowało mnie do podjęcia czynności związanych z dokładnym poznaniem prawa oświatowego. Po lekturze najważniejszych aktów prawnych, takich jak: Ustawa Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli rozpocząłem działania związane z awansem zawodowym. Złożyłem wniosek o rozpoczęcie stażu, nawiązałem współpracę z opiekunem, opracowałem plan rozwoju zawodowego.

Pogłębiając znajomość zasad funkcjonowania i organizacji szkoły podjąłem następujące działania:
- Zapoznałem się z dokumentacją obowiązującą w szkole: Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, Programem Wychowawczym, Programem Profilaktyki, Regulaminem Wycieczek Szkolnych, procedurami postępowania w sytuacjach trudnych, dokumentami związanymi z zajęciami dydaktycznymi: dziennikiem lekcyjnymi w formie elektronicznej, podstawą programową kształcenia ogólnego, programami nauczania, planami dydaktycznymi itp.;
- Aktywnie uczestniczyłem w zebraniach Zespołu Nauczycieli Wychowania Fizycznego, podczas których dzieliłem się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, a także korzystałam
z ich dorobku;
- Uczestniczyłem aktywnie w posiedzeniach Rad Pedagogicznych;
- Jako nauczyciel – współpracowałem z rodzicami. Brałem udział w spotkaniach z nimi – ogólnych, klasowych oraz indywidualnych, a także nawiązywałem kontakt telefoniczny, zależnie od zaistniałych potrzeb.
Biorąc udział w zebraniach zespołów oraz angażując się w różnorodne działania jako nauczyciel zdobywałem nową wiedzę i umiejętności, a także dzieliłem się swoimi doświadczeniami
i spostrzeżeniami z innymi. Wspólnie wypracowywaliśmy strategie postępowania w różnych sytuacjach i rozwiązywaliśmy bieżące problemy.

4. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
W trakcie stażu doskonaliłem umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych, w związku z tym podejmowałam różnorodne działania.
- Opracowałem i prowadziłem zajęcia na podstawie dwóch innowacyjnych programów nauczania, których byłem współautorem (autorzy: Robert Wróblewski, Wojciech Bielecki) pt. „Podstawy ratownictwa” i „Techniki samoobrony”;
- Razem z panem mgr Cezarym Dmowskim opracowaliśmy i wprowadziliśmy w Gimnazjum nr 8 im. Grażyny Chrostowskiej innowację pedagogiczną – „Kariera w mundurze”;
- Razem z panem mgr Cezarym Dmowskim opracowaliśmy program demonstracyjny zawierający elementy musztry, technik samoobrony oraz pierwszej pomocy, który był prezentowany w lubelskich gimnazjach;
- Wielokrotnie wraz z uczniami klas bezpieczeństwa wewnętrznego przygotowywałem
i prezentowałem pokazy samoobrony podczas uroczystości szkolnych, wydarzeń kulturalnych oraz
w trakcie targów edukacyjnych;
- Przygotowywałem i wdrażałem do realizacji scenariusze lekcji z przedmiotów takich jak: podstawy ratownictwa, techniki samoobrony i wychowanie fizyczne, godzin do dyspozycji dyrektora oraz wybranych części uroczystości szkolnych;
- Na zebraniach Zespołu Nauczycieli Wychowania Fizycznego wspólnie z innymi nauczycielami dokonywaliśmy ewaluacji „Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania”, poruszaliśmy problemy uczniów posiadających różne dysfunkcje, omawialiśmy sposoby realizacji zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Wymienialiśmy się doświadczeniami w celu uatrakcyjnienia warsztatu pracy. Przygotowywaliśmy scenariusze szkolnych wydarzeń sportowych – rywalizacji indywidualnej, międzyklasowej i międzyszkolnej.
- Nawiązałem współpracę z Lubelskim Szkolnym Związkiem Sportowym (zajmujący się organizacją sportowego współzawodnictwa międzyszkolnego na poziomie miasta Lublin do roku szkolnego 2015/16), Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym (prowadząc szkolne zajęcia SKS, do których opracowałem programy nauczania zależnie od rodzaju zajęć oraz możliwości i potrzeb), Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli (udział w spotkaniach, konferencjach, lekcjach otwartych organizowanych przez doradcę metodycznego mgr Elżbietę Papiernik);
- Przeprowadzałem diagnozę wstępną ogólnej sprawności fizycznej uczniów za pomocą trzech prób - test Chromińskiego, dokonałem ich analizy i opracowałem raport, z którym zapoznałem nauczycieli, rodziców i uczniów;
- W trakcie stażu systematycznie dążyłem do wzbogacenia swojego zasobu metod nauczania m.in. poprzez zastosowanie metod aktywizujących i indywidualizacji zadań na miarę możliwości ucznia.
- Wzbogacałem lekcje o nowoczesne formy prowadzenia zajęć, stosowałem samodzielnie przygotowane prezentacje, karty pracy, sprawdziany, ćwiczenia kontrolne, wykorzystywałem filmy instruktarzowe – podstawy ratownictwa, techniki samoobrony, wychowanie fizyczne – edukacja zdrowotna. Stanowiły one doskonały sposób zarówno na wprowadzenie nowego materiału, jak
i utrwalenie już poznanych wiadomości.
- Zgodnie z harmonogramem i zasadami wynikającymi z przepisów prawa oświatowego prowadziłem lekcje w obecności opiekuna stażu, Dyrektora Szkoły i Wicedyrektora. Zajęcia były analizowane pod względem merytorycznym, metodycznym i zyskały opinię pozytywną. W trakcie omawiania lekcji wyciągnąłem wnioski i uświadomiłem sobie swoje mocne i słabe strony, analizowałem wykorzystany materiał dydaktyczny, poziom wiedzy merytorycznej, a także aktywność i reakcje uczniów.
Wymiana spostrzeżeń okazała się doświadczeniem bardzo przydatnym w pracy nad kształtowaniem umiejętności nauczania. Wnioski uwzględniłem przy planowaniu dalszej pracy. Konstruktywna krytyka skłoniła do autorefleksji, dała wiedzę jakich błędów unikać, nauczyła jak je eliminować i nie popełniać błędów w trakcie prowadzenia zajęć.
- W ramach współpracy z nauczycielami Zespołu Szkół nr 10 w Lublinie obserwowałem lekcje otwarte zwracając szczególną uwagę na sposób wykorzystania czasu w trakcie zajęć, rodzaj stosowanych metod pracy z uczniami oraz indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i zdolniejszych. Zwracałem także uwagę na stosowane formy pracy, atmosferę panującą na lekcji, a także na stosunek nauczyciela do uczniów. Obserwacja lekcji pozwoliła mi poznać warsztat pracy doświadczonych pedagogów. Dzięki tym doświadczeniom mogłem udoskonalić własny warsztat pracy, zyskałem nowe pomysły do realizacji lekcji w sposób ciekawy i motywujący uczniów.
- W roku szkolnym 2016/17 prowadziłem zajęcia w Gimnazjum nr 14 w Lublinie im. 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, gdzie w ramach lekcji wychowania fizycznego przekazywałem wiedzę na temat podstawowych elementów samoobrony. Pozwoliło mi to zgromadzić dodatkowe doświadczenie i poszerzyć warsztat pracy;
- Podczas trwania stażu wyniki swojej pracy poddawałem regularnej ewaluacji. Indywidualne rozmowy z uczniami pozwoliły poznać przyczyny trudności w nauce. Dowiedziałem się, jak efektywnie realizować zajęcia poprzez zastosowanie metod aktywizujących, a także, że należy systematycznie przypominać i utrwalać wcześniej poznaną wiedzę i konsekwentnie przedstawiać uczniom kryteria oceniania.

Dokonując autorefleksji, brałem pod uwagę opinie opiekunów stażu oraz doświadczonych koleżanek i kolegów nauczycieli. Wynikiem tego działania są następujące wnioski:
- praca nauczyciela i wychowawcy sprawia mi dużo satysfakcji;
- w pracy nauczycielskiej najważniejszy jest kontakt z uczniami;
- metody pracy należy dostosować do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów;
- poziom wiedzy merytorycznej i umiejętności praktyczne pozwalają mi w zadowalający sposób prowadzić proces nauczania;
- mam dobry kontakt z uczniami;
- potrafię współpracować z uczniami;
- powinienem stale rozwijać się i pracować nad tym, by moja wiedza i umiejętności były dostosowane do potrzeb szkoły i uczniów.

W okresie stażu systematycznie doskonaliłem własny warsztat pracy. Wiedzę i umiejętności pogłębiałem w procesie wewnątrzszkolnego i zewnętrznego doskonalenia. Brałem udział
w spotkaniach dla nauczycieli, szkoleniach, Radach Pedagogicznych, kursach i konferencjach naukowych.

Doskonalenie warsztatu pracy realizowałem poprzez uczestnictwo w następujących formach doskonalenia zawodowego:
- Planowanie lekcji z zastosowaniem elementów oceniania kształtującego -13.11.2014
- First aid instructor and AED, care for children, seconsdary care specialty instructor – 28.10.2014
- By pasja była podstawą sportu a sport podstawą pasji – 13-14.05.2015
- Bezpieczna szkoła w strefie Schengen – 07.12.2015
- Dokąd zmierza współczesne wychowanie fizyczne – propozycje zajęć fakultatywnych – 13-14.05.2016
- First aid instructor specialty: First aid (CPR – adult/child/infant), using AED, care for children and secondary care – 28.10.2016
- Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego – 26.11.2016
- Nowoczesne metody pracy w szkole ponadgimnazjalnej – 13.12.2016
- Szkolenie w zakresie przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy – 08.12.2016
- Szkolenie instruktorsko metodyczne dla nauczycieli klas mundurowych – 03-07.04.2017

Starałem się pogłębiać swoją wiedzę poprzez studiowanie lektury psychologicznej, pedagogicznej i przedmiotowej z zakresu pierwszej pomocy, sportów i sztuk walki, technik przetrwania oraz komunikacji międzyludzkiej. Korzystałem z zasobów biblioteki szkolnej oraz materiałów umieszczanych na stronach internetowych;

Wykaz zgromadzonej literatury książkowej (w kolejności alfabetycznej):
- Działania patrolowe lekkiej piechoty, Paweł makowiec, Marek Mroszczyk, Difin 2013,
- Filozoficzne aspekty kultury fizycznej i sportu, Jerzy Kosiewicz, Wydawnictwo BK 2005,
- Liny i węzły we wspinaczce, żeglarstwie i survivalu, Charles Stronge, MAK 2012,
- Mowa ciała, Alan i Barbara Pesae, Rebis 2013,
- Mowa ciała dla żółtodziobów, czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć o...,Peter A. Andersen, Rebis 2010,
- Mowa ciała kłamców. Od niewinnych kłamstw do patologicznych oszustów. Lillian Glass, Rebis 2014,
- Mowa ciała w pracy, Joe Navarro, Toni Sciarra Poynter, G+J 2011,
- Nauka perswazji, czyli jak w 8 minut postawić na swoim. Kevin Hogan, Rebis 2014,
- Nie okłamiesz mnie, Janine Driver, Mariska van Aalst, Grupa Wydawnicza Foksal 2014,
- Obrona Narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa Polski w XXI wieku, pod redakcją Ryszard Jakubczak, Aleksandra Skrabacz, Krzysztof Gąsior, Bellona 2008,
- Oręż perswazji. Gesty i słowa, które mają moc, Joseph Messinger, Sensus 2008,
- Pierwsza pomoc w warunkach ekstremalnych, Tod Schimelpfenig, Bellona 2013
- Podręcznik użycia broni dla jednostek specjalnych, Martin J. Dougherty, Bellona 2014,
- Podstawy ratownictwa taktycznego, Michał Czerwiński, Paweł Makowiec, Difin 2014,
- Poradnik współczesnego bodyguarda – nowoczesna ochrona, Peter Consterdine, Bellona 2009,
- Potęga mowy ciała, jak odnieść zawodowy i towarzyski sukces, Reiman Tonya, Helioon 2011
- Przetrwać wszystko, Les Stroud, Pascal 2012,
- Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się, Ronald B. Adler, Lawrence B. Rosenfeld, Russell F. Proctor II, Rebis 2014,
- Rewolucja w uczeniu się, Gordon Dryten, Jannette Vos, Zysk i S-ka 2011
- Stres bojowy. Teorie, badania, profilaktyka i terapia, Charles R. Figley, Wiliam P. Nasch, Wydawnictwo Naukowe PWN, Wojskowy Instytut Medyczny,
- Szkoła przetrwania, Bear Grylls, Pascal 2010,
- Szkoła wspinania, Malcolm Creasey, National Geographic 2003
- Taktyka walki w terenie zurbanizowanym, Paweł Makowiec, Marek Mroszczyk, Difinn 2012,
- Ucz się i myśl, Andrzej Bubrowiecki, Muza SA 2012,
- Walka wręcz, Martin J. Dougherty, MAK 2012,
- Wojskowa walka w ręcz, Aleksiej Kadocznikow, Aha 2013,
- Wytrzymałość psychiczna, Chris McNab, Bellona 2015,
- Vademecum Strzelca podręcznik szkoleniowy członków Związków Strzeleckich, organizacji proobronnych i klas mundurowych, Ministerstwo Obrony Narodowej 2016.

W celu efektywniejszej pracy z uczniami na lekcjach dążyłem do wzbogacenia wiedzy. Gromadziłem własną bibliotekę poprzez przygotowywanie pomocy do lekcji, korzystałem z materiałów umieszczanych na stronach internetowych;
- Dbałem o wygląd gabloty ściennej prowadzonej przy pokoju nauczycieli wychowania fizycznego. Były to wystawki związane z aktywnością sportową uczniów Zespołu Szkół nr 10 w Lublinie oraz bieżące wydarzenia sportowe (regionalne, ogólnopolskie, światowe).
- Jako nauczyciel Zespołu Szkół nr 10 w Lublinie uczestniczyłem w przeprowadzeniu próbnych oraz właściwych egzaminów gimnazjalnych oraz maturalnych. Uczestniczyłem także w pracach komisji egzaminacyjnej podczas egzaminu w Gimnazjum nr 9 im. cc majora Hieronima Dekutowskiego ps. "Zapora" oraz IX Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Lublinie jako zewnętrzny członek zespołu egzaminacyjnego.
- Będąc dowódcą Jednostki Strzeleckiej 2010 Lublin im płk. Emila Czaplińskiego Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno – Wychowawczej nawiązałem współpracę Dyrektorem Zespołu Szkół nr 10 w Lublinie. Zaowocowało to licznym udziałem członków Jednostki w wydarzeniach szkolnych. Blisko 10 lat spędzonych w Jednostce pozwoliło mi także na przejście drogi od szeregowego strzelca do dowódcy jednostki, nabywając kompetencje dowódcze i unikalne umiejętności z zakresu taktyki pododdziałów nieregularnych, medycyny pola walki, technik linowych czy technik przetrwania. Zdobytą wiedzę i umiejętności przekazuję uczniom klas mundurowych w czasie prowadzonych zajęć oraz obozów kondycyjno szkoleniowych. Wynikiem dzielenia się swoją pasją jest wstąpienie uczniów XXVII Liceum Ogólnokształcącego im Zesłańców Sybiru w Lublinie w szeregi JS2010 Lublin.
- Będąc członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej we Wzgórzu doskonaliłem w sposób praktyczny umiejętności udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach. Rozwinąłem także swoją umiejętność pracy w zespole strażackim na różnych stanowiskach. Zdobyta wiedza i umiejętności okazały się nieocenione przy współtworzeniu programu nauczania przedmiotu – podstawy ratownictwa, organizacji obozów kondycyjno szkoleniowych dla uczniów klas mundurowych XXVII LO.
Swoje działania z okresu stażu dokumentowałam w postaci: świadectw, zaświadczeń, dyplomów, planów pracy, programów, scenariuszy, konspektów, sprawozdań, zdjęć i zapisów w dokumentacji szkolnej.

Zdobyte wiadomości i umiejętności wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną, udoskonaliły warsztat pracy i przyczyniły się do podniesienia jakości pracy szkoły. Wszystkie działania podejmowane na rzecz doskonalenia własnego warsztatu pracy dały mi możliwość spotkań z innymi nauczycielami, wymiany doświadczeń, aktualizowania wiadomości dotyczących nauczania oraz nowych pozycji wydawniczych pojawiających się na rynku. Uczestnicząc w szkoleniach miałem możliwość modyfikowania i ulepszania metod oraz form pracy. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego jest nieodłączną częścią pracy w zawodzie nauczyciela. Otrzymane na szkoleniach materiały edukacyjne wykorzystywałem w celu wzbogacenia i urozmaicenia własnych lekcji. Różnorodne formy doskonalenia zawodowego, w których uczestniczyłem, oprócz solidnej podbudowy teoretycznej pomogły mi również w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykam się w codziennej pracy. Zwiększyły one poziom umiejętności zawodowych i wiedzy merytorycznej potrzebnej w pracy nauczyciela oraz wpłynęły na podwyższenie poziomu pracy z uczniem. Wiedzę tę z powodzeniem wykorzystuję w planowaniu i prowadzeniu zajęć lekcyjnych.

5. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
Pogłębiałem wiedzę dotyczącą prowadzenia dzienników lekcyjnych, dzienników zajęć pozalekcyjnych. Zdobyta w ten sposób wiedza jest wykorzystywana w praktyce do prawidłowego prowadzenia dokumentacji nauczania. Systematyczne gromadzenie dokumentów dało mi podstawę do: udokumentowania przebiegu stażu, napisania sprawozdania w wyznaczonym terminie, oceny własnych działań zaplanowanych do realizacji w trakcie stażu.

§ 7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów.
W ciągu stażu starałem się szczegółowo poznać środowisko lokalne uczniów Zespołu Szkół nr 10
w Lublinie. Obserwowałem moich wychowanków na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych, przerwach śródlekcyjnych, wycieczkach szkolnych, wyjściach na zawody, obozach kondycyjno szkoleniowych, imprezach organizowanych w szkole i poza nią. W poznaniu środowiska pomagały mi także rozmowy z samymi uczniami, ich rodzicami, współpraca i stały kontakt z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym oraz innymi nauczycielami. Dzięki temu poznałem sytuację socjalną dzieci uczęszczających do naszej szkoły, a także problemy, jakie występują w środowisku. Zaobserwowane przeze mnie niewłaściwe sytuacje rozwiązywałem wraz z wychowawcami, pedagogiem szkolnym i innymi nauczycielami poprzez rozmowy indywidualne. Starałem się na bieżąco rozwiązywać zaistniałe między uczniami nieporozumienia. Dążyłem do tego, aby uczniowie czuli się dobrze wśród swoich kolegów, by akceptowali siebie nawzajem, darząc się szacunkiem. Wielokrotnie przeprowadzałem pogadanki na temat akceptacji, indywidualności, agresji, przemocy, bezpieczeństwa. Zwracałem uwagę uczniom na szkodliwy wpływ używek: narkotyków, papierosów, dopalaczy czy też alkoholu, bądź uzależnienia od komputera, telefonów i socialmediów. Czas ten pozwolił na poznanie mocnych i słabych stron, indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.
Współpracowałem z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Przy organizacji imprez i wydarzeń szkolnych często angażowałem uczniów, którzy czuli się przez to doceniani. W zależności od sytuacji i potrzeb spotykałem się z rodzicami moich uczniów na zebraniach ogólnych i spotkaniach indywidualnych, czy też kontaktowaliśmy się telefonicznie. Sprawowałem również dyżury w czasie przerw zgodnie z harmonogramem, także podczas dyskotek szkolnych. Szukałem nowych sposobów
i form przekazywania wiedzy. Gdy zauważałem, że uczniowie mają problemy z opanowaniem pewnych partii materiału, szukałem nowych rozwiązań.

2. Współpraca z pedagogiem szkolnym.
Wielokrotnie kontaktowałem się z panią Bożeną Żeleźnik – szkolnym pedagogiem. Korzystałem z jej doświadczenia i dzieliłem się wspólnie swoimi spostrzeżeniami odnośnie pracy z uczniami o szczególnych potrzebach, jak też odnośnie sytuacji i problemów wychowawczych uczniów.
W swojej pracy dydaktyczno – wychowawczej zapoznałem się z opiniami Poradni Psychlogiczno - Pedagogicznej o dostosowaniu metod pracy i oceniania uczniów posiadających różnego rodzaju dysfunkcje. Indywidualizowałem swoje metody pracy dostosowując je do potrzeb moich uczniów.
Współpraca z pedagogiem szkolnym, innymi nauczycielami i specjalistami wspomogła moją pracę zwłaszcza z uczniami ze szczególnymi potrzebami.

3. Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb indywidualnych uczniów.
Biorąc pod uwagę różnorodne zainteresowania oraz możliwości intelektualne swoich uczniów starałem się dostosować dla nich ofertę edukacyjną. Prowadziłem zajęcia rozwijające realizowane
w ramach art.42, ust.2, pkt 2 Karty Nauczyciela. Na bieżąco dokumentowałem pracę na tych zajęciach. Prowadziłem również dla wybranych uczniów zajęcia według programów nauczania indywidualnego z przedmiotów podstawy ratownictwa oraz techniki samoobrony. Przygotowywałem uczniów do udziału w uroczystościach szkolnych, rywalizacji sportowej uczniów miasta Lublin oraz wydarzeń odbywających się poza szkołą. Praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych jest wyzwaniem dla nauczyciela. Szczególnie te osoby wymagają indywidualnej pomocy i akceptacji, co pozwala przełamać negatywne nastawienie tych uczniów i pozostałych wobec nich, daje im poczucie bezpieczeństwa i wzmacnia pozytywne nastawienie.

4. Praca z uczniem zdolnym.
W trakcie trwania stażu wraz z pozostałymi nauczycielami wychowania fizycznego wspomagałem przygotowanie uczniów do rywalizacji sportowej szkół miasta Lublin. Popularyzując różne formy aktywności ruchowej oraz realizując zadania wynikające z zajęć SKS, proponowałem formy aktywnego spędzania wolnego czasu. Zachęcałem do udziału w Licealiadzie oraz Gimnazjadzie miasta Lublin, uczniowie dzięki temu poszerzali swoje umiejętności oraz mieli możliwość podjąć rywalizację ze swoimi rówieśnikami w duchu fair play. Chętnie brali udział w konkursach oraz zawodach, była to dla nich również szansa na sprawdzenie siebie. Różnorodna oferta zajęć edukacyjnych zwiększyła motywację uczniów do nauki, a mi pozwoliła zdobyć nowe doświadczenia i umiejętności. Praca z uczniem z trudnościami w nauce, jak też uczniem zdolnym mobilizowała mnie do samorozwoju oraz poszukiwania nowoczesnych metod i form pracy w prowadzeniu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

5. Organizacja uroczystości i wydarzeń szkolnych.
Samodzielnie oraz współpracując z innymi nauczycielami organizowałem uroczystości i wydarzenia szkolne. Starałem się aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły, w część z nich angażowałem się cyklicznie.
- Uroczyste obchody 15-lecia Gimnazjum nr 8 im Grażyny Chrostowskiej – 10.10.2014;
- WF z Klasą – szkolna debata Okrągłego Stołu – 17.10.2014;
- III Mikołajkowy Festyn Rodzinny – 06.12.2014;
- Retrospektywa – Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci – 07.03.2015;
- Targi Edukacyjne Lublin 2015 – 24-25.03.2015;
- Dni Otwarte w Zespole Szkół nr 10 – 09-10.04.2015;
- Majówka na Łęgach – 16.05.2015;
- Festyn z Okazji Międzynarodowego Dnia Orderu Uśmiechu – 15.09.2015;
- Udział pocztu sztandarowego i plutonu reprezentacyjnego w 71 rocznicy utworzenia w Lublinie Frontowej Oficerskiej Szkoły Piechoty – 05.10.2015;
- Dyskoteka Andrzejkowa – 26.11.2015;
- Międzyklasowy Turniej Halowej Piłki Nożnej uczniów Zespołu Szkół nr 10 – listopad/grudzień 2015;
- Bal Gimnazjalny 2016 – 06.02.2016;
- Udział pocztu sztandarowego XXVII Liceum im Zesłańców Sybiru w uroczystych obchodach 76 rocznicy masowych deportacji Polaków na Syberię – 07.02.2016;
- Targi Edukacyjne Lublin 2016 – 17-18.02.2016;
- Dzień Wiosny w Zespole Szkół nr 10 – 21.03.2016;
- Wizyta uczniów ze szkoły w Nowogradzie Wołyńskim na Ukrainie – 06-08-04.2016;
- Dni Otwarte w Zespole Szkół nr 10 – 07.04.2016;
- Turniej Mini Piłki Siatkowej dla dziewcząt o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół nr 10 dla szkół podstawowych – 25.04.2016;
- Zakończenie roku klas III XXVII Liceum im Zesłańców Sybiru – 29.04.2016;
- Dzień Sportu w Zespole Szkół nr 10 – 01.06.2016;
- Uroczystość nadania imienia Zesłańców Sybiru XXVII Liceum Ogólnokształcącemu w Lublinie – 15.09.2016;
- Udział pocztu sztandarowego i kompanii reprezentacyjnej XXVII Liceum im Zesłańców Sybiru w uroczystych obchodach 77 rocznicy agresji Rosji sowieckiej na Polskę – 17.09.2016;
- Biegi przełajowe z okazji Dnia Patrona Gimnazjum nr 8 – 10.10.2016;
- Uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych Gimnazjum nr 8 im Grażyny Chrostowskiej w Lublinie – 13.10.2016;
- Dyskoteka Andrzejkowa – 24.11.2016;
- Turniej Piłki Siatkowej Chłopców o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół nr 10 w Lublinie – 02.12.2016;
- Udział pocztu sztandarowego XXVII Liceum im Zesłańców Sybiru w uroczystych obchodach 77 rocznicy masowych deportacji Polaków na Syberię – 12.02.2017;
- Targi Edukacyjne Lublin 2017 – 16-17.02.2017;
- Międzynarodowy projekt ERASMUS+ - 21.02.2017;
- Dni otwarte XXVII Liceum im Zesłańców Sybiru – 27.03.03.2017;
- Międzyklasowy Turniej Halowej Piłki Nożnej – 23,27.03.2017;
- Turniej Halowej Piłki Nożnej Chłopców o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół nr 10 w Lublinie – 25.04.2017;
- Dni otwarte XXVII Liceum im Zesłańców Sybiru – 25.04.2017;
- Zakończenie roku klas III XXVII Liceum im Zesłańców Sybiru – 28.04.2017;
- Plebiscyt na najlepszą książkę o tematyce sportowej ze zbiorów biblioteki szkolnej – 31.05.2017;
- Dzień Sportu w Zespole Szkół nr 10 – 01.06.2017;
- Udział pocztu sztandarowego XXVII Liceum Ogólnokształcącego im Zesłańców Sybiru
w obchodach 30-lecia wizyty Papieża Jana Pawła II w Lublinie – 08.06.2017.

Organizacja uroczystości oraz wydarzeń szkolnych wymagała ode mnie i od uczniów dużego zaangażowania. Mimo to włożony wysiłek dał wymierne rezultaty i satysfakcję z dobrze wykonanej pracy. Uczniowie również są zadowoleni, kiedy ich intensywna praca i trud zostaje doceniony przez odbiorców. Po odniesionym sukcesie są chętni do dalszej współpracy, co również działa motywująco w stosunku do nauczyciela.

6. Organizowanie i współorganizowanie wycieczek szkolnych
W celu integracji społeczności szkolnej, jak też pragnąc uwrażliwić uczniów na piękno kultury naszego regionu oraz walory przyrodnicze wraz z innymi nauczycielami zorganizowałem wiele wyjazdów – w szczególności obozy kondycyjno szkoleniowe klas mundurowych.
- Rowerowy rajd integracyjny uczniów Szkoły Podstawowej 46 i Gimnazjum nr 8 im Grażyny Chrostowskiej w Lublinie - 20.09.2014;
- Obóz kondycyjno szkoleniowy klas mundurowych - 24-28.09.2014;
- Rowerowy rajd integracyjny uczniów Szkoły Podstawowej 46 i Gimnazjum nr 8 im Grażyny Chrostowskiej w Lublinie - 04.10.2015;
- Integracja klasy I LO – Janów Lubelski – 20.10.2015;
- Obóz kondycyjno szkoleniowy klas mundurowych 24-28.05.2016;
- XVI Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru – 09.09.2016;
- Obóz kondycyjno szkoleniowy klas mundurowych – 22-26.10.2016;
- Piknik Wojskowy – Bezpieczna Polska – 14.01.2017;
- Całodniowe zajęcia terenowe uczniów klas mundurowych – 06.02.2017;
- Obóz kondycyjno szkoleniowy klas mundurowych – 14-18.04.2017.

Poprzez tego typu wyjazdy zacieśniła się więź międzyosobowa, nie tylko pomiędzy samymi uczniami, ale również pomiędzy mną a uczniami. Lepiej poznałem ich świat, co starałem się uwzględnić w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej. Sprawowanie opieki podczas wyjazdów wzbudza poczucie odpowiedzialności za pełnioną funkcję. Wycieczki wpływają na kształtowanie właściwych postaw dzieci i młodzieży, uczą szacunku dla innych, tolerancji i wpływają pozytywnie na współpracę w grupie.

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Doskonalenie umiejętności korzystania z komputera i Internetu
W swojej pracy na bieżąco korzystam z komputera i Internetu w celu realizacji procesu dydaktycznego: opracowuję testy, pomoce dydaktyczne, wyszukuję materiały do lekcji, sprawdzam prace przysłane mi przez uczniów, korzystam z e-dziennika, uczestniczę w szkoleniach internetowych i wideo-szkoleniach, komunikuję się z innymi nauczycielami drogą e-mailową, przygotowuję dokumentację szkolną. Opublikowałem również własny plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji w serwisie internetowym dla nauczycieli na stronie www.edux.pl.

Dobra znajomość obsługi komputera oraz wykorzystywanie Internetu jako narzędzia pracy znacznie ułatwiły mi przygotowanie dokumentacji przebiegu stażu oraz przyczyniły się do mojego samorozwoju poprzez pozyskiwanie informacji na temat szkoleń, materiałów lekcyjnych czy konkursów, do których często zachęcałem uczniów drogą elektroniczną.

2. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej na zajęciach lekcyjnych.
Systematyczne korzystanie z technologii komputerowej i informacyjnej jest prostym i bogatym sposobem wspierania procesów edukacyjno – wychowawczych. W swojej pracy pedagogicznej wykorzystywałem technologię komputerową i informacyjną do przygotowywania: sprawdzianów, testów, planów pracy, sprawozdań, analiz, tworzenia dokumentów szkolnych oraz pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć i uroczystości, elementów gazetek ściennych, prezentacji multimedialnych itp.
W związku z odbywanym stażem swoje umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem wykorzystywałem w następujący sposób:
- Uzyskiwałem wiedzę na temat awansu zawodowego (portale internetowe);
- Poznawałem przepisy prawa oświatowego i ich aktualizacje;
- Korzystałem z internetowych publikacji innych nauczycieli;
- Czerpiąc informacje odwiedzałem strony np.: www.profesor.pl, www.men.gov.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl, www.oswiata.org.pl, www.publikacje.edu.pl i wiele innych;
- Interesującymi materiałami znalezionymi w Internecie dzieliłem się z uczniami i nauczycielami;
- Zachęcałem uczniów do wyszukiwania informacji w Internecie, korzystania ze słowników
i encyklopedii multimedialnych oraz do samodzielnego doskonalenia praktycznych umiejętności, m.in. tworzenia prezentacji multimedialnych w programie Power Point.
Wyszukane materiały i informacje były pomocne w prowadzeniu zajęć lekcyjnych, podczas których uczniowie wielokrotnie korzystali z prezentacji multimedialnych czy portali internetowych poszukując różnych ciekawostek, tworząc projekty. Chętnie uczestniczyli w zajęciach z wykorzystaniem tablicy multimedialnej. Internet i komputer okazały się niezwykle pomocne w zdobywaniu wiedzy i były niezastąpionym narzędziem komunikacji w codziennej pracy. Technologie informacyjne
i komunikacyjne znacznie podniosły jakość mojej pracy i wzbogaciły ją.

§ 7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu dydaktyki, psychologii oraz pedagogiki.

Swoją wiedzę i umiejętności z tego zakresu doskonaliłem poprzez czytanie literatury fachowej, udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej, warsztatach, szkoleniach zewnętrznych. Dużo wskazówek i ciekawych sugestii na temat prowadzenia zajęć zdobyłem zagłębiając się w publikacje nauczycieli w Internecie. Wiele cennych rad uzyskałem od opiekunów stażu, nauczycieli wychowawców, pedagoga szkolnego, z którymi na bieżąco współpracowałem. W trakcie odbywania stażu starałem się wypełniać zadania wychowawcze szkoły, realizować program wychowawczy oraz profilaktyczny.

Podczas lekcji wspomagałem uczniów w nabywaniu wiedzy, nowych umiejętności, omawiałem problemy edukacyjne i wychowawcze uczniów. Motywowałem ich do nauki poprzez plusy, prace dodatkowe, częste docenianie ich wkładu pracy na lekcji. Realizowałem na lekcjach tematykę profilaktyki uzależnień oraz zachowań patologicznych. Kształtowałem świadomość ekologiczną, poczucie odpowiedzialności, dbałość o powierzone mienie. Pogłębianie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej pozwoliło mi na lepsze dostosowanie warsztatu pracy do indywidualnych potrzeb uczniów. Dobra współpraca z innymi nauczycielami oraz rodzicami przyczyniła się do rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych moich uczniów. Praca z uczniami pomogła w stworzeniu przyjaznej, budującej atmosfery i integracji zespołów klasowych, zaś zastosowanie metod aktywizujących sprawiło, że uczniowie rozwiązywali zadania bądź podejmowali prace, które jednocześnie sprawiały im satysfakcję.

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.
Przez cały okres stażu na bieżąco zapoznawałem się ze zmianami zachodzącymi w prawie oświatowym, co pozwoliło mi stosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Po ukończeniu stażu sporządziłem sprawozdanie ze swoich działań oraz przygotowałem odpowiednią dokumentację dla komisji egzaminacyjnej. Zapoznałem się również z podstawowymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania, organizacji i zadań Zespołu Szkół nr 10 w Lublinie: Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Wychowawczy, Program Profilaktyki. Brałem udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych: szkoleniowych, klasyfikacyjnych czy podsumowujących. W trakcie stażu stworzyłem przedmiotowe systemy oceniania z przedmiotów podstawy ratownictwa oraz techniki samoobrony w oparciu o obowiązujące przepisy. Byłem członkiem Komisji do spraw promocji szkoły, programu wychowawczego szkoły, jak też zespołu wychowawczego. Znajomość prawa i przepisów daje mi poczucie bezpiecznego postępowania, a także pozwoliło na opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz niniejszego sprawozdania z jego realizacji. Poznałem źródła, do których sięgam
w sytuacjach problemowych. Pogłębiłem znajomość zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.

ZAKOŃCZENIE

Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Sądzę, że
w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłem wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Podejmowałem szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba, modyfikuję je. Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne.

W miarę możliwości korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego, jak kursy, szkolenia, warsztaty, konferencje, wideo-szkolenia - podwyższając własne kompetencje zawodowe. Na bieżąco pogłębiam wiedzę podnosząc swoje kwalifikacje. Ponadto zgłębiam literaturę fachową z zakresu psychologii, pedagogiki oraz pierwszej pomocy i kultury fizycznej. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb szkoły, w której uczę. Aktywnie oraz sumiennie uczestniczę
w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze statutu szkoły.

W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną, która w znaczący sposób ułatwia mi pracę i poszerza możliwości działania. Satysfakcję sprawia mi także praca z zespołami klasowymi, podczas której nabyłem wiele przydatnych doświadczeń, które pozwoliły mi się rozwinąć. Wykorzystywałem je w codziennej pracy według potrzeb, konsekwentnie,z zaangażowaniem i cierpliwością. Nadal będę prezentował postawę otwartości i aktywności. Wiele zadań to działania o charakterze ciągłym lub zadania kilkuletnie, dlatego zamierzam w dalszym ciągu rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności, systematycznie dokształcać się i dzielić swoimi doświadczeniami, jak też wiedzą z innymi nauczycielami. Starałem się zawsze rzetelnie wypełniać swoje obowiązki i powierzone zadania. Dużą satysfakcję sprawiło mi docenienie mojego wkładu pracy przez Dyrektora Szkoły.
Zakończenie stażu na nauczyciela mianowanego nie oznacza dla mnie końca podejmowanych działań. Zamierzam nadal podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe, podnosić jakość pracy własnej, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły.

Jestem przekonany, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca i jeszcze wiele rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie. Jednakże dzięki umiejętnościom nabytym podczas stażu wiem, jak to robić dobrze, z korzyścią dla siebie, uczniów i szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.