X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35476
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty za I semestr

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty za I semestr

Nauczyciel: mgr Karolina Wielińska - Kuś
Opiekun stażu: mgr Ewa Sz.

Staż rozpoczęłam 01.09.2016 r. na stanowisku nauczyciela w Zespole Szkół w Mieszkowie - Publicznym Przedszkolu w Mieszkowie. W trakcie pięciu miesięcy stażu realizowałam cele założone w planie rozwoju zawodowego, umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego. W szczególności są to; dokumenty umożliwiające poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola:
1. Zapoznałam się z przepisami związanymi z funkcjonowaniem przedszkola zawartymi w Statucie Zespołu Szkół w Mieszkowie oraz Statucie Publicznego Przedszkola w Mieszkowie, Regulaminie Rady Rodziców i Programie Rozwoju Przedszkola.
2. Przeanalizowałam przepisy prawa oświatowego związane z funkcjonowaniem przedszkola zawarte w Karcie Nauczyciela, Ustawie o Systemie Oświaty, Konwencji o Prawach Dziecka.
3. Zapoznałam się ze sposobem prowadzenia dokumentacji obowiązującej w przedszkolu tj. plany miesięczne, zapisy w dzienniku, arkusze obserwacji dziecka w przedszkolu, pracy kompensacyjno-korekcyjnej.
Jako obserwator uczestniczyłam w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu Panią Ewę Szukalską. Po odbytych zajęciach omawiałam je z prowadzącym. Z każdych obejrzanych zajęć dokładnie wynotowałam ciekawe i inspirujące do dalszej pracy elementy, które w przyszłości zastosuję projektując własne sytuacje wychowawczo-dydaktyczne dla dzieci.
Przeprowadziłam 5 zajęć z wychowankami w obecności opiekuna stażu. Po odbyciu zajęć szczegółowo omawiałam je z osobą w obecności, której się odbywały. Wszelkie uwagi i błędy wynotowałam. Starałam się poprawić wszelkie uchybienia w dotychczasowej pracy poprzez konsultację z innymi nauczycielami i opiekunami poprzedzające przygotowanie kolejnych scenariuszy i planów zajęć wychowawczo-dydaktycznych.
Przeprowadziłam spotkanie z rodzicami dzieci z oddziału w którym jestem wychowawcą, podczas którego przedstawiłam rodzicom informacje na temat obowiązujących w oddziale programów wychowawczo- dydaktycznych, krótko omówiłam priorytety pracy z dzieckiem oraz sposoby ich realizacji, zapoznałam rodziców z koncepcją pracy Publicznego Przedszkola w Mieszkowie oraz przeprowadziłam rozmowę na temat adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym.
03.11. 2016 r. zorganizowałam Pasowanie na Przedszkolaka – przygotowałam występ dzieci, dekoracje sali, dyplomy i upominki dla dzieci oraz poczęstunek dla dzieci oraz zaproszonych gości.
W listopadzie 2016 roku współorganizowałam Gminny Konkurs Plastyczny pt. „Ja i moja rodzina”. 16.11.2016 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom.
03.12.2016 r. odbyło się spotkanie z Mikołajem, do którego przygotowałam dzieci - nauczyłam je tańca i piosenek. Pomogłam również w wystroju sceny.
Współorganizowałam uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka, która odbyła się 20.01.2016 r. w Domu Kultury w Mieszkowie. Nauczyłam dzieci wiersza i piosenki oraz przygotowałam prezenty dla zaproszonych gości - papierowe serca.
Przygotowując się do zajęć oraz projektując sytuacje wychowawczo- dydaktyczne konsultuję się z opiekunem stażu Panią Ewą. Sz. Zgodnie z umową odnotowaną w kontrakcie wszelkie wątpliwości rozwiązuję podczas naszych wspólnych spotkań – konsultacji. Spotykamy się raz w tygodniu, hospitujemy swoje zajęcia i omawiamy je. Wspólnie podejmujemy decyzje, rozwiązujemy problemy, trudności, dokonujemy ewaluacji i formułujemy wnioski do dalszej pracy, przestrzegamy norm zawartych w kontrakcie. Analizując i oceniając skuteczność własnych działań doskonalimy organizację i warsztat pracy. Dzielimy się przemyśleniami związanymi z przeczytaną literaturą oraz omawiamy możliwość wykorzystania jej w dalszej pracy zawodowej.
Gromadząc materiały ze stażu wykorzystuję komputer i różnego rodzaju oprogramowania w celu unowocześniania oraz ułatwiania swojej pracy. Często samodzielnie wykonuję pomoce dydaktyczne, a przy pomocy komputera powielam je i różnicuję w miarę potrzeb moich wychowanków.
Na bieżąco wykorzystuję zasoby przedszkolnej biblioteczki, przeglądając czasopisma dla nauczycieli przedszkola, różnego rodzaju publikacje oraz książki dotyczące wychowania przedszkolnego, czy też bajki dla dzieci, które codziennie czytam swoim wychowankom.
W przypadku jakichkolwiek problemów, czy wątpliwości zawsze mogę liczyć na wsparcie lub radę Pani dyrektor i innych nauczycielek pracujących w przedszkolu, każda z nich chętnie udziela niezbędnych informacji lub pomocy, o którą poproszę.

Autorefleksja

Podczas tych kilku miesięcy stażu starałam się, aby moja praca spełniała wymagania i potrzeby placówki. W tym czasie poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Poszerzyłam swój warsztat pracy o nowe doświadczenia oraz pomysły. Ten czas był dla mnie sprawdzianem wiedzy, własnych umiejętności , pomysłowości, a przede wszystkim ogromnym wyzwaniem, które podjęłam i będę nadal realizować na miarę swoich możliwości.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.