X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35504
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko: mgr Milena Szczepańska
Stanowisko: nauczyciel oddziału przedszkolnego
Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Krzymowie
Czas trwania stażu: 01.09.2014r. – 31.05. 2017r. (2 lata i 9 miesięcy)
Opiekun stażu: mgr Renata Pocztowska
Dyrektor szkoły: mgr Marzena Dopytalska

"Usus magister est optimus"-
"Doświadczenie jest najlepszym nauczycielem"
Cyceron

KRZYMÓW 2017
Wstęp

W 2008 roku rozpoczęłam studia licencjackie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kierunku: Edukacja wczesnoszkolna. 1 września 2011 roku rozpoczęłam pracę na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego w ówczesnej Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Krzymowie. Studia magisterskie podjęłam zaś na Wydziale Pedagogiczno- Artystycznym w Kaliszu (kierunek: pedagogika opiekuńczo- wychowawcza). Stopień nauczyciela kontraktowego uzyskałam 27 sierpnia 2012 roku.
Od początku pracuję z grupą starszych dzieci: 5, 6 oraz 7 letnich, wprowadzając je w świat zabawy i nauki, a przede wszystkim kształtując ich gotowość do podjęcia nauki w szkole. Zawsze starłam się wspomagać dzieci w kształtowaniu ich indywidualnych uzdolnień oraz pomagać im w budowaniu właściwego systemu wartości, kształtowałam ich odporność emocjonalną, rozwijałam umiejętności społeczne oraz sprawność fizyczną i edukację zdrowotną.
Celem niniejszego sprawozdania jest udokumentowanie przebiegu realizacji planu rozwoju zawodowego od 1 września 2014 roku do 31 maja 2017r., które sporządziłam w oparciu o następujące przepisy prawne: Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm. rozdział 3a), Rozporządzenie z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli(Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.), Rozporządzenie z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz.674, z późn. zm.).

Opracowując plan rozwoju zawodowego, opierałam się na planie pracy wychowawczej przedszkola, koncepcji pracy szkoły, sygnalizowanych potrzebach dzieci, rodziców a także środowiska lokalnego.

Umiejętność organizacji doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
( § 7 ust. 2 pkt 1)

Rozpoczynając staż, wnikliwie zaznajomiłam się z procedurami osiągania awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Ukończyłam kurs internetowy "Awans- nauczyciel kontraktowy" zorganizowany przez Ogólnopolski Ośrodek Rozwoju Edukacji "Educator". Przeanalizowałam również prawo oświatowe, dotyczące awansu zawodowego, w szczególności: Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela – rozdział 3a: Awans zawodowy nauczycieli (j. t. – Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późn.zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393) – obowiązujące z dniem następującym po dniu ogłoszenia (ogłoszono 26 marca 2013 r.) tj. z dniem 27 marca 2013 r. Śledziłam zmiany przepisów prawa oświatowego na takich stronach internetowych jak: www.men.gov.pl, www.kopoznan.pl, www.portaloświatowy.pl.
Po zapoznaniu się z procedurami awansu przystąpiłam do współpracy z przydzielonym mi opiekunem stażu - p. Renatą Pocztowską, wspólnie opracowałyśmy kontrakt współpracy, który został przez obie strony zaakceptowany. Z pomocą opiekuna opracowałam plan rozwoju zawodowego, którego realizacja w znacznym stopniu przyczyniła się do wzbogacenia mojego warsztatu pracy. Z opiekunem odbyłam wiele zaplanowanych i doraźnych konsultacji, korzystając w ten sposób z jego doświadczenia zawodowego i wyciągając dla swojej pracy wiele cennych wskazówek. Systematycznie obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli, a także prowadziłam zajęcia dydaktyczne i otwarte, obserwowane przez opiekuna oraz dyrektora szkoły. Po każdych przeprowadzonych przeze mnie zajęciach spotykałam się z opiekunem i dyrektorem w celu dokonania analizy i wyciągnięcia wniosków do dalszej pracy. Brałam także udział w lekcjach koleżeńskich, dzięki którym miałam okazję poznać specyfikę pracy na kolejnych etapach edukacji, poznałam także ciekawe metody aktywizujące oraz sposoby wykorzystania pomocy dydaktycznych w procesie lekcyjnym. Obserwowane zajęcia i ich analiza przyczyniły się w dużym stopniu do wzbogacenia mojego warsztatu pracy.
Systematycznie gromadziłam dokumentację z przebiegu stażu: scenariusze zajęć i uroczystości, arkusze zajęć obserwowanych i prowadzonych, zaświadczenia o odbytych kursach i szkoleniach, notatki własne, ciekawe artykuły pedagogiczne. Każdego roku sporządzałam notatki z przebiegu stażu (maj 2015, maj 2016), co ułatwiło mi napisanie całościowego sprawozdania.
Prowadziłam systematycznie dokumentację przedszkolną, m.in. tworzyłam miesięczne plany pracy z uwzględnieniem wniosków z analiz i diagnoz. Terminowo przeprowadzałam diagnozę przedszkolną, zapoznając z nią rodziców. Opracowywałam i realizowałam indywidualne programy wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, a także na podstawie obserwacji i przeprowadzonej analizy przekazywałam rodzicom informację o gotowości ich dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Zgodnie z wytycznymi prowadziłam dziennik zajęć przedszkola oraz dzienniki zajęć dodatkowych. Prowadzona przeze mnie dokumentacja była systematycznie sprawdzana i analizowana przez opiekuna stażu.
Ważnym punktem w moim planie rozwoju zawodowego było doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej. Uczestniczyłam w różnego rodzaju zewnętrznych i wewnętrznych formach doskonalenia zawodowego, które podniosły moje kompetencje, a także wzbogaciły wiedzę i umiejętności. Udział w kursach i szkoleniach postawiłam sobie za priorytet mojego rozwoju zawodowego, stąd tak obszerny wykaz form doskonalenia.
Rok szkolny 2014/2015
• Przygotowanie dziecka do nauki czytania i pisania- metoda Dobrego Startu oraz metoda Ireny Majchrzak-kurs,
• Aktywizujące metody i techniki w edukacji przedszkolnej-kurs,
• Język obcy w edukacji przedszkolnej. Motywacja w nauczaniu języka angielskiego-
e-warsztaty metodyczne,
• Język obcy w edukacji przedszkolnej. Zabawy ruchowe w przygotowaniu do nauki języka angielskiego- e-warsztaty metodyczne,
• Język obcy w edukacji przedszkolnej. Rytuały i gesty w pracy z dziećmi- e-warsztaty metodyczne,
• W tej zabawie jest metoda! Mali Tropiciele poznają świat- e-warsztaty metodyczne,
• Praca nauczyciela klasy pierwszej. Kaligrafia XXI wieku na tablecie i smartfonie. Po co dzieciom nauka pisania?- e- konferencja,
• Praca nauczyciela klasy 1. Praktyczne rozwiązania na co dzień – Twórczy nauczyciel – twórczy uczniowie. Czy sztuka prowadzi do dojrzałości społeczno – emocjonalnej?
-e-konferencja,

Rok szkolny 2015/2016
• Wczesne nauczanie języka obcego- język angielski- studia podyplomowe,
• Kurs języka angielskiego- poziom podstawowy (100h),
• Cykl szkoleń z języka angielskiego - Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrześni,
• Zabawy muzyczne i teatrzyki związane tematycznie z wiosennymi wycieczkami oraz świętem mamy, taty i całej rodziny-kurs,
• Maluchy rosną nie tylko wiosną-wspieranie rozwoju małych dzieci w przedszkolu-kurs,
• Aktywność zabawowo - ruchowa dzieci jako element wspierania zmysłów-kurs,
• Agresja w grupie przedszkolnej-jak sobie radzić z niepożądanymi zachowaniami dziecka?- Mastermetodyka- Pracownia Wspierania Edukacji- szkolenie,
• Spotkanie superwizyjne dotyczące agresji- Pracownia Psychoterapii i Psychoedukacji "Empatia",
• Jak wychowawca może uczyć dziecko wg Janusza Korczaka? Filozofia dziecka wg Starego Doktora- e-warsztaty metodyczne,
• Matematyka na wesoło. Rozwijanie kompetencji matematycznych u dzieci- e-konferencja,
• Dziecko z zespołem Aspergera w edukacji przedszkolnej- e-konferencja.
Rok szkolny 2016/2017
• Dlaczego wybieram Montessori?- konferencja+ warsztaty,
• Zabawy, inscenizacje, piosenki i tańce związane ze świętami Bożego Narodzenia, Nowym Rokiem i Karnawałem- warsztaty muzyczno-ruchowe,
• Analiza porównawcza podstaw programowych wychowania przedszkolnego. Jak pracować z uczniami w zreformowanym przedszkolu?- szkolenie,
• Rozwój umysłowy dziecka- przygotowanie do nauki w szkole- konferencja
• Jak pracować z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi w przedszkolu?- szkolenie,
• Zaburzenia zachowania u ucznia jako przejaw nieprawidłowego rozwoju osobowości-warsztaty metodyczne,
• Ratunku! W mojej klasie jest uczeń z ADHD- szkolenie,
• Wspieranie dziecka przedszkolnego w przygotowaniu do nauki języka obcego- szkolenie grant WKO,
• Diagnoza gotowości WSIP- co zmieniło się w diagnozie, jak ją przeprowadzić, jak działa formularz do wpisywania wyników?- e-warsztaty,
• Aktywność dziecka jako podstawa jego rozwoju- e- konferencja,
• Język angielski w przedszkolu -e- konferencja,
• Logopedia w pracy nauczyciela -e- konferencja,
• Wpływ rozwodów na psychikę dziecka i możliwe konsekwencje w edukacji szkolnej- e- konferencja.
Aktywnie uczestniczyłam także w szkoleniach Rady Pedagogicznej, wzbogacając swoją wiedzę i doskonaląc warsztat pracy.
Szkolenia Rad Pedagogicznych, w których brałam udział:
Rok 2014/2015
• „Era ewaluacji - 3P -włączenie się wszystkich nauczycieli w ewaluacje wewnętrzną”- dyrektor szkoły,
• "Procesy ewaluacyjne- przygotowanie do ewaluacji zewnętrznej"- Centrum Szkoleniowe
A-Z,
• „Ewaluacja zewnętrzna "- Centrum Szkoleniowe A-Z,
• "Indywidualizacja nauczania"- Instytut Kształcenia Eko Tur,
• "Zapoznanie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych" (w tym również z najnowszą nowelizacją ustawy), a także aktualnymi interpretacjami, wymaganiami i zaleceniami stawianymi przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO)- wykładowca Ryszard Andruszczak- praktyk i specjalista z zakresu ochrony danych osobowych.
Rok 2015/2016
• „Współczesna narkomania- dopalacze” -pedagog szkolny p. Kinga Zielińska- Szczepaniak
• „ABC mobbingu rówieśniczego- profilaktyka, diagnoza, przeciwdziałanie” -Centrum Profilaktyki i Reedukacji „Atelier” z Krakowa
• „Młodzież kontra używki- jak przeciwdziałać, dostrzec, pomóc” -Centrum Profilaktyki i Reedukacji „Atelier” z Krakowa
• „Napastnik w szkole i alarm bombowy”- pedagog szkolny p. Kinga Zielińska- Szczepaniak , dyrektor szkoły p. Marzena Dopytalska
• „Pamięć i koncentracja uwagi a uczenie się”- Miejski Ośrodek Doskonalenia
w Koninie
Rok 2016/2017
• Office 365 w edukacji „Uczyć efektywnie i z przyjemnością”- InterCom
• "Sketchnoting"- twórcze metody pracy na lekcji- Centrum Szkoleniowe A-Z
• "Jak pracować z tablicą interaktywną"- InterCom
• „Szkolne procedury organizowania oraz przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017 w Zespole Szkół w Krzymowie"- dyrektor szkoły

Po odbytych kursach i szkoleniach dzieliłam się swoją wiedzą oraz zdobytymi umiejętnościami i materiałami z koleżankami na spotkaniach zespołu oddziałowego, w celu wykorzystania wniosków w pracy z grupą.

W drugim roku stażu podjęłam studia podyplomowe z zakresu wczesnego nauczania języka obcego- język angielski. Dzięki nim zapoznałam się z metodyką nauczania języka angielskiego najmłodszych dzieci, a także z nowymi technologiami w nauczaniu tego języka. Poznałam także wiele ciekawych metod i form pracy na zajęciach języka angielskiego. Ważnym elementem, który wyniosłam ze studiów dla swojej pracy, była umiejętność właściwego wykorzystania środków dydaktycznych i operowania nimi w celu przyswojenia przez dzieci materiału z zajęć.

W swojej pracy sięgałam również po książki i czasopisma o charakterze psychologiczno-pedagogicznym, wyszukując w nich nowoczesne rozwiązania do pracy z grupą. Na bieżąco śledziłam portale i blogi edukacyjne, dzięki którym prowadziłam ciekawe i atrakcyjne zajęcia z zakresu neurodydaktyki. Opierając się na różnych źródłach z literatury i internetu, opracowywałam także autorskie scenariusze zajęć oraz uroczystości. Samodzielnie wykonywałam oraz gromadziłam pomoce dydaktyczne, takie jak: pacynki, tablice obrazkowe, karty pracy, słuchowiska, rysunki, zbiory naturalne (liście, żołędzie, kasztany itp.), które w dużej mierze uatrakcyjniały moje zajęcia z grupą.

Na zajęciach stosowałam aktywizujące metody pracy, dzięki którym osiągałam wysokie efekty edukacyjne. Dostosowywałam także wymagania do możliwości i potrzeb dzieci, kierując się zasadą indywidualizacji. Stosowane przeze mnie metody, a także szeroko pojęta indywidualizacja zachęcały dzieci do aktywności, wdrażały do pracy w zespole, poprawiały atmosferę na zajęciach, a także rozwijały wyobraźnię, myślenie i spostrzeganie u dzieci.
W celu urozmaicenia zajęć, korzystania z zasobów nowatorskich rozwiązań, a także podążania za zainteresowaniami dzieci w codziennej pracy wykorzystywałam następujące metody lub ich elementy:
• metody projektu,
• mapa pojęciowa,
• drama,
• metody ewaluacyjne,
• gry dydaktyczne,
• symulacje,
• piramida priorytetów,
• burza mózgów,
• elementy metody pedagogiki zabawy "Klanza"- metoda twórczej ekspresji i swobodnej zabawy,
• elementy ruchu rozwijającego, wspomagania rozwoju i terapii V. Sherborne,
• elementy metody C. Orffa- metoda aktywności ruchowej w połączeniu z muzyką, rytmem i słowem,
• elementy metody Dennisona- "gimnastyka mózgu",
• elementy metody Marii Montessori- "pozwól mi zrobić to samemu",
• elementy metody gimnastyki twórczej R. Labana- metoda improwizacji ruchowej poprzez naśladowanie, odkrywanie, mimikę oraz pantomimę,
• elementy aktywnego słuchania muzyki wg B. Strauss,
• elementy dziecięcej matematyki E. Gruszczyk- Kolczyńskiej i E. Zielińskiej,
• elementy odimiennej metody nauki czytania wg I. Majchrzak,
• elementy metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz- metoda nauki czytania i pisania.

Stosowanie w/w metod w dużej mierze przyczyniło się do zaspokojenia ciekawości poznawczej, rozładowywania napięć czy spożytkowania energii dzieci. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom udało mi się osiągnąć wiele założonych celów, a te z kolei przyczyniły się do zauważalnych efektów pracy z wychowankami.

Zawsze traktowałam estetyczny wygląd sali i okien jako wizytówkę przedszkola. Dlatego też w ciągu całego roku systematycznie zmieniałam wygląd pomieszczenia lekcyjnego zgodnie z daną porą roku. Własnoręcznie wykonywałam elementy dekoracyjne. W każdym tygodniu zmieniałam gazetkę klasową zgodnie z blokiem tematycznym.

Uczestniczyłam we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogiczne,j będąc jednocześnie członkiem zespołu ds. Protokołu. Moim zadaniem było protokołowanie przebiegu spotkań Rad Pedagogicznych oraz tworzenie uchwał i wniosków. Należałam do zespołu ds. Rekrutacji oraz Promocji Szkoły. Współpracowałam z dyrekcją szkoły, która uczestniczyła w uroczystościach i imprezach organizowanych przez przedszkole. Prowadziłam również zajęcia dydaktyczne oraz otwarte dla rodziców w obecności dyrektora. Zwracałam się z prośbą do Rady Rodziców o dofinansowanie Balu Karnawałowego, Dnia Dziecka oraz Zakończenia Przedszkola.
Na koniec każdego roku szkolnego dokonywałam ewaluacji pracy dydaktyczno- wychowawczej, zamieszczałam w niej wnioski do dalszej pracy, które sukcesywnie wdrażałam z początkiem nowego roku szkolnego w celu zapewnienia dzieciom lepszego startu i nienarażania ich na porażkę. Jednocześnie dokonywałam zmian metod i form pracy ze względu na dynamikę pracy z dziećmi 5-6- letnimi. Aby wdrożone wnioski przyniosły pożądany, efekt ściśle współpracowałam z innymi nauczycielami prowadzącymi zajęcia w przedszkolu. Dwa razy w półroczu, a także w miarę potrzeb spotykałam się z nimi na posiedzeniach oddziałowego zespołu klasowego, omawiając działania do wspólnego wypracowania, pojawiające się problemy lub sukcesy, a także podział obowiązków związanych z pracami w przedszkolu.

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
(§ 7 ust.2 pkt 2)

W pracy bardzo ceniłam dobry kontakt z rodzicami moich podopiecznych. Starałam się, aby każde spotkanie z rodzicem upłynęło w miłej atmosferze, ale także żeby przyniosło efekt w pracy z dzieckiem. Każdego roku wnikliwie analizowałam karty informacyjne dzieci, poznając ich najbliższe środowisko i potrzeby. W bliższym poznaniu moich podopiecznych niezbędna była także obserwacja ciągła, która była systematycznie odnotowywana w arkuszach obserwacyjnych i diagnozach w celu weryfikacji poczynionych postępów. Każdego miesiąca prowadziłam dla rodziców dyżury, podczas których omawiane były sprawy dotyczące dziecka - zarówno postępy, jak i zaistniałe trudności.
Dwa razy w półroczu spotykałam się z rodzicami na zebraniach ogólnych, podczas których ustalane były ważne sprawy dotyczące grupy, zarówno organizacyjne jak i dydaktyczne. Na pierwszych zebraniach wspólnie z rodzicami opracowywałam Plan Pracy Wychowawczej, którego realizacja (przy współpracy z rodzicami) przyczyniała się w dużym stopniu do wszechstronnego rozwoju dzieci. Organizowałam również zajęcia otwarte: "W Bożonarodzeniowym nastroju", "Wielkanoc", w których rodzice bardzo chętnie i licznie brali udział, dzięki czemu mieli okazję zaobserwować funkcjonowanie swojego dziecka w grupie: jego aktywność i zachowanie.
W miarę potrzeb prowadziłam z rodzicami rozmowy indywidualne, podczas których udzielałam cennych wskazówek dotyczących nauczania i wychowania dziecka w środowisku domowym. Wyżej wymienione działania przyczyniały się do udoskonalania relacji na poziomie przedszkole- dom, czego efektem było włączanie się rodziców w życie przedszkola.
Rodzice chętnie brali udział w pracach na rzecz przedszkola, takich jak m.in.: pomoc przy skręcaniu mebli podczas modernizacji przedszkola, pomoc w kąciku ogrodniczym, sponsorowanie zabawek, pieczenie ciast na uroczystości, wykonywanie prac plastycznych na konkursy, przygotowanie dzieci do uroczystości (utrwalanie wierszyków, przygotowanie strojów), pomoc w opiece nad dziećmi podczas wycieczek, aktywny udział w zajęciach otwartych. Rodzice również chętnie włączali się w różne akcje prowadzone na terenie przedszkola oraz szkoły, m.in. zbiórkę nakrętek, zbiórkę kamieni i szyszek do ogrodu przed przedszkolem, zbiórkę pokarmu dla zwierząt leśnych oraz nasion dla ptaków, uzupełnianie biblioteczki przedszkolaka (książki, atlasy, czasopisma, kolorowanki), zakup bombek i ozdób wielkanocnych na świątecznych kiermaszach, prace związane z udziałem w programach np. Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej (wykonanie surówki z marchewki, pomoc w wykonaniu sałatki owocowej). Rodzice również chętnie wzięli udział w przedstawieniu „Rzepka” zaprezentowanym podczas uroczystości „Kubusiowy Dzień Babci i Dziadka”, a także Gminnym Dniu Dziecka organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Brzeźnie. Z własnej inicjatywy zakupili materiał do uszycia firanek na korytarz. Pani D. Ćwiklińska uszyła firanki oraz stroje do przedstawień. Jedna z mam (p. Biernat) w bieżącym roku szkolnym przeprowadziła dla nauczycieli warsztaty decupage, dzieląc się swoimi pomysłami i umiejętnościami podniosła zainteresowanie kiermaszem wielkanocnym wśród rodziców. Dochód z kiermaszu został przeznaczony na doposażenie sal oraz zakup materiału na stroje na przedstawienia przedszkolne.
W celu pedagogizacji rodziców odbyło się spotkanie z pedagogiem szkolnym, który przeprowadził pogadankę dotyczącą dobrego wychowania dziecka. W miarę możliwości umieszczałam dla rodziców na gazetce informacyjnej ulotki, artykuły, adresy ciekawych stron internetowych, plakaty, tabele "Tego uczymy się w tym tygodniu". Pod koniec tygodnia przygotowywałam również w formie papierowej najważniejsze informacje dla rodziców dotyczące organizacji pracy w nadchodzącym tygodniu.
Starałam się, aby rodzice czuli się zauważeni i docenieni jako partnerzy przedszkola, dlatego też zapraszałam ich na wszystkie ważne imprezy i uroczystości przedszkolne, wykonywałam zaproszenia, karty z życzeniami, nagrywałam pamiątkowe filmiki- "Pamiątka z przedszkola". Często prosiłam także rodziców o pomoc w organizacji uroczystości (aranżacja sali, dekoracja, obsługa, pozyskiwanie sponsorów).
Jednym z najważniejszych zadań wychowawcy przedszkola jest prowadzenie obserwacji oraz diagnozy pedagogicznej. Zgodnie z wytycznymi podstawy programowej na przełomie października i listopada przeprowadzałam diagnozę wstępną, której wyniki i wnioski pomogły mi w opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka. Opracowany program pomógł mi wprowadzić w codziennej pracy elementy indywidualizacji i doskonalić z każdym dzieckiem obszary wymagające wsparcia. W styczniu dokonywałam kolejnej obserwacji w celu weryfikacji, czy wdrażane działania przynoszą pożądane efekty. Na przełomie marca i kwietnia przeprowadzałam diagnozę końcową. Dzięki prowadzonym obserwacjom i diagnozom udało mi się określić, w jakim stopniu dziecko opanowało umiejętności określone w podstawie programowej. Każdy rodzic do końca kwietnia otrzymał opracowaną przeze mnie informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Z wynikami diagnoz i obserwacji zapoznawałam rodziców podczas zebrań oraz konsultacji. Zawsze starałam się, aby wyniki diagnoz były również wskazówką dla rodzica do pracy z dzieckiem w domu, dlatego też przekazywałam im cenne sugestie oraz ciekawe materiały do ćwiczeń.
Systematycznie współpracowałam ze szkolnymi specjalistami oraz instytucjami udzielającymi pomocy dzieciom, rodzicom oraz nauczycielom. Z pedagogiem szkolnym na bieżąco omawiałam problemy pojawiające się w grupie. Pod kierownictwem pedagoga w mojej grupie odbyły się warsztaty pt. "Moje emocje". Z pomocą pedagoga udało się również zorganizować spotkanie warsztatowe z doradztwa zawodowego z psychologiem z Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Koninie. Uczestniczyłam w trzech konsultacjach psychologiem z PPP na terenie szkoły ze względu na pojawiające się problemy emocjonalne w grupie. Współpracowałam również ze szkolnym logopedą, wspomagając go w przesiewowych badaniach logopedycznych, a także analizując na bieżąco postępy w mowie dzieci. Ze względu na pojawienie się w przedszkolu dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności, korzystałam z wiedzy oligofrenopedagoga w celu dostosowania metod i form pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Ważnym zadaniem było także dla mnie promowanie przedszkola zarówno w najbliższym środowisku jak i poza nim. Zachęcałam dzieci do uczestnictwa w różnych konkursach i przeglądach o różnym zasięgu, organizowałam także konkursy wewnątrz-przedszkolne. W celu wyeksponowania wszystkich podjętych działań prowadziłam na stronie internetowej szkoły www.zskrzymow.pl zakładkę "Przedszkole", w której systematycznie zamieszczałam zdjęcia i informacje.
Pod moim kierownictwem oraz we współpracy z rodzicami dzieci brały udział w następujących konkursach:
• o zasięgu międzynarodowym:
- "Skrzydlaci przyjaciele"(wyróżnienie),
- "Ruch to zdrowie".

• o zasięgu ogólnopolskim:
-"Stroik świąteczny"(wyróżnienie oraz II miejsce),
- "Anioły Bożego Narodzenia"(wyróżnienie),
- "Bombki, anioły, ozdoby"(I oraz II miejsce),
- "W bożonarodzeniowym nastroju"- (wyróżnienie),
- "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem",
- "Palma wielkanocna",
- "W marcu jak w garncu",
-"Najoryginalniejsza kartka wielkanocna",
- "Kartka wielkanocna",
- "Mój dom- moja ojczyzna",
- "Odżywiam się smacznie i zdrowo",
- "Las i jego mieszkańcy",
- "Moja książeczka",
- "Kiedy będę duży"(wyróżnienie),
- "Mój pluszowy miś"(wyróżnienie),
- "Karmik dla ptaków"(wyróżnienie oraz II miejsce),
- "Jesienne drzewo",
- "Bukiet Pani Jesieni",
- "Polska złota jesień z Misiem Uszatkiem",
- "Barwy jesieni w polskiej przyrodzie",
-"Dary jesieni",
- "Wiejskie zwierzątko",
- "Przyjedź do nas, Mikołaju",
- "Kosmos widziany oczami dziecka"(I miejsce),
- "Życie w akwarium",
- "Kocham moją ojczyznę",
- "Baśnie braci Grimm",
- "Kolorowa Pani Jesień",
- "Sowa mądra głowa",
- "Miś z gałganka"(wyróżnienie),
- "Mój przyjaciel miś",
- "Przyjaciel lasu- przygotowania do zimy",
- "Mój magiczny Anioł",
- "Ozdoba Bożonarodzeniowa"(wyróżnienie),
- "Świąteczne ozdoby",
- "Drzewko Bożonarodzeniowe"(I miejsce),
- "Świąteczna Kartka Bożonarodzeniowa",
- "Po prostu koci świat",
- "Polska moja ojczyzna".
• o zasięgu powiatowym:
- "Palma Wielkanocna"(wyróżnienie),
- "XXII Przegląd twórczości plastycznej dzieci"(wyróżnienie).
• o zasięgu gminnym:
- VII Gminna Olimpiada Przedszkolaka (I miejsce),
- Konkurs recytatorski w Brzeźnie "Zwierzęta w poezji dziecięcej",
- Konkurs piosenki dziecięcej w Borowie "Wygraj sukces"(III miejsce),
- Konkurs recytatorski w Brzeźnie "Tuwim dzieciom"(III miejsce),
- VIII Gminna Olimpiada Przedszkolaka(II miejsce),
- Konkurs recytatorski w Brzeźnie "Wiosna w poezji dziecięcej'(III miejsce),
- IX Gminna Olimpiada Przedszkolaka(II miejsce).
• o zasięgu klasowym:
- Konkurs wiedzy zdobytej podczas wycieczki do Muzeum Okręgowego w Gosławicach,
- Konkurs wiedzy zdobytej podczas wycieczki do paśnika w Genowefie,
- Konkurs taneczny – Andrzejki,
- Quiz mikołajkowy- "Drużyna św. Mikołaja",
- Konkurs znajomości literek,
- Konkurs na najpiękniejszy strój Pani Wiosny.

Dzieci na szczeblach ogólnopolskich konkursów zdobywały wyróżnienia oraz wysokie miejsca, promując w ten sposób przedszkole oraz podnosząc jego rangę.
Zawsze starałam się promować osiągnięcia i zdolności dzieci poprzez uroczystości, a także zajęcia otwarte, w których udział brali rodzice, dyrekcja, zaproszeni goście: nauczyciele prowadzący zajęcia dodatkowe, przedstawiciele Urzędu Gminy, absolwenci, partnerzy szkoły. Byłam organizatorem wszystkich uroczystości przedszkolnych, opracowywałam do nich program artystyczny i dbałam o całą oprawę (dekoracje, aranżacja sali, stroje, nagłośnienie). Na szczególne wyróżnienie zasługuje organizowana przeze mnie Gminna Olimpiada Przedszkolaka, która odbywa co roku w naszej szkole i jest sponsorowana przez Wójta Gminny Krzymów. Olimpiadę organizuję z opiekunem stażu p. Renatą Pocztowską oraz Samorządem Uczniowskim. Przedsięwzięcie to ma szczególny charakter, gdyż integruje najmłodsze dzieci z terenu gminy, propaguje zdrowy i aktywny tryb życia, a także uczy komunikowania się w grupie i zasad zdrowej rywalizacji. Gminna Olimpiada Przedszkolaka podkreśla znaczenie uczestnictwa najmłodszych dzieci w środowisku i kulturze, a także rozbudzania ich naturalnych potrzeb i zainteresowań.
Uroczystości:
• Jasełka,
• Dzień Babci i Dziadka,
• Dzień Chłopca,
• Dzień Pluszowego Misia,
• Otwarcie zmodernizowanego przedszkola
• Bal andrzejkowy,
• mikołajki,
• spotkanie wigilijne,
• bal karnawałowy (Drzwi Otwarte dla nowych przedszkolaków),
• Dzień Kobiet,
• śniadanie wielkanocne,
• Dzień Mamy i Taty,
• Olimpiada Przedszkolaka,
• zakończenie przedszkola.
Zajęcia otwarte:
• "Przygotowujemy świąteczne kartki i ozdoby",
• "Wykonujemy ozdoby Bożonarodzeniowe",
• "W Wielkanocnym nastroju",
• Przedstawienie "Rzepka" z okazji Dnia Babci i Dziadka,
• Dzień Dziecka- udział rodziców w zabawach integracyjnych, zmaganiach sportowych oraz animacjach.

Dzieci brały także udział w następujących apelach oraz uroczystościach wynikających z Rocznego Planu Pracy Szkoły, reprezentując w ten sposób najmłodszą grupę Zespołu Szkół:
• inauguracja roku szkolnego,
• Akcja Sprzątania Świata,
• Dzień Papieski,
• Dzień Edukacji Narodowej,
• Święto Niepodległości,
• apel bożonarodzeniowy,
• Choinka ,
• obchody Dnia Wiosny,
• Dzień Ziemi,
• apel wielkanocny,
• apel z okazji świąt 1 i 3 maja,
• Dzień Patrona,
• bicie rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-
oddechowej,
• zakończenie roku szkolnego.
W celu zapoznania dzieci z ich najbliższym środowiskiem nawiązałam współpracę z takimi instytucjami jak: Urząd Gminy w Krzymowie, Straż Gminna, Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Kultury w Brzeźnie, Straż Pożarna w Krzymowie oraz Komisariat Policji w Starym Mieście, szkoły z ternu Gminy Krzymów.
Urząd Gminy w Krzymowie- zapraszanie przedstawicieli władz na uroczystości przedszkolne, pozyskiwanie dofinansowania do imprez oraz wyjazdów, udział w Sesji Rady Gminy, spotkanie z Radnym Gminy- p. Sebastianem Ławniczakiem- poznanie historii miejscowości i urzędu.
Straż Gminna- pogadanki o bezpieczeństwie, pokaz bezpiecznego przechodzenia przez ulicę, prelekcje o ekologii.
Gminna Biblioteka Publiczna- promowanie akcji "Cała Polska czyta dzieciom", cykliczne spotkania z bajką- cotygodniowa wizyta bibliotekarza w przedszkolu, wypożyczenie książki oraz czytanie dzieciom bajek, udział w lekcji bibliotecznej.
Gminny Ośrodek Kultury w Brzeźnie- wysyłanie artykułów i zdjęć z wydarzeń w przedszkolu do gminnej gazety, występy dzieci na Gminnym Dniu Dziecka.
Straż Pożarna w Krzymowie- organizowanie zabaw sprawnościowych, pogadanki o bezpieczeństwie.
Komisariat Policji w Starym Mieście- prelekcje: "Przestrogi na ferie zimowe", "Przestrogi na wakacje".
Szkoły z terenu Gminy Krzymów- Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Paprotni- udział w corocznym Gminnym Balu Przedszkolaka, Zespół Szkół w Brzeźnie- udział w konkursie recytatorskim dla przedszkolaków, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Borowie- udział w konkursie piosenki "Wygraj sukces". Cykliczne spotkania ze wszystkim szkołami z terenu gminy- j.w. oraz Niepubliczną Szkoła Podstawową w Smólniku, Szkołą Podstawową w Szczepidle, Niepubliczną Szkoła Podstawową w Głodnie na Gminnej Olimpiadzie Przedszkolaka.
Aby umożliwić dzieciom m.in. poznanie ludzi wykonujących różne zawody lub mających ciekawe pasje i zainteresowania, poznanie instytucji w ich najbliższym środowisku oraz miejsc użyteczności publicznej, z których korzystają na co dzień, organizowałam spotkania oraz wycieczki zarówno po najbliższej okolicy, jak i poza miejscowością.
Spotkania z ciekawymi ludźmi, przedstawicielami zawodów oraz instytucji:
• spotkanie ze strażnikiem gminnym- pogadanki dotyczące ekologii oraz bezpieczeństwa,
• spotkanie z ratownikiem medycznym- zajęcia warsztatowo- pokazowe nt. udzielania pierwszej pomocy,
• spotkanie z pielęgniarką szkolną- pogadanki nt. higieny i zdrowego stylu życia,
• spotkanie z myśliwym- zapoznanie z jego pracą, dokarmianie zwierząt w okresie zimy, współpraca z kołem łowieckim "Ryś",
• spotkanie z dyrektorem szkoły- nauczycielem wychowania fizycznego - trening dla przedszkolaków,
• spotkanie z bibliotekarzem-lekcja biblioteczna ,
• spotkanie z woźnym szkolnym- pogadanka nt. urządzeń elektrycznych,
• spotkanie z gośćmi z zagranicy: z Kanady, Brazylii, Sri Lanki i Malezji- integracja międzynarodowa,
• spotkanie z Radnym Powiatu Konińskiego p. Tadeuszem Jaroszewskim- zapoznanie z jego pracą, spotkanie w ramach "Tygodnia z bajką",
• spotkanie z Kierownikiem Referatu ds. Oświaty, Kultury i Sportu, Zamówień Publicznych i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Krzymowie p. Jackiem Popielarzem- zapoznanie z jego pracą, spotkanie w ramach "Tygodnia z bajką",
• spotkanie z policjantem- pogadanka o bezpieczeństwie,
• spotkanie z klarnecistką, gitarzystą- uczniami Gimnazjum- współpraca koleżeńska,
• spotkanie ze skrzypaczką- absolwentką szkoły i laureatką konkursów ogólnopolskich,
• spotkanie zespołem "Krzymowiacy"- poznanie tradycji oraz regionalnych przyśpiewek,
• spotkanie z gitarzystami Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "Music Story" z Konina,
• spotkanie instruktażowe "Jak bronić się przed atakiem psa",
• spotkanie z DJ-em,
• spotkanie z instruktorką Zumby- zajęcia taneczne.

Wizyty w sklepach, placówkach, instytucjach oraz urzędach w Krzymowie:

• wizyta w sklepie "Lewiatan" w Krzymowie- zakup soczków owocowo-warzywnych, zapoznanie z pracą ekspedientki,
• wizyta w sklepie AGD w Krzymowie- poznanie sprzętów gospodarstwa domowego i zasad ich bezpiecznego użytkowania,
• wyjścia na stragan owocowo-warzywny- poznanie nazw owoców i warzyw,
• wizyta w Urzędzie Pocztowym- wysyłanie pocztówek, zapoznanie z pracą listonosza,
• wizyta w Urzędzie Gminy- spotkanie z Radą Gminy Krzymów,
• wyjścia na stadion gminny- zabawy ruchowe na boisku piłkarskim,
• wizyta w piekarni p. Tomickich- zapoznanie z pracą piekarza, pieczenie ciasteczek,
• wizyta w kwiaciarni- zapoznanie z pracą florystyki, pokaz kwiatów wiosennych,
• wizyta w gabinecie kosmetycznym "Glamour" w Krzymowie- zapoznanie z pracą kosmetyczki,
• wizyta w salonie fryzjerskim p.Lillianny Wiśniewskiej w Krzymowie- zapoznanie z pracą fryzjerki,
• wizyta w Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzymowie- zajęcia warsztatowo- pokazowe, zapoznanie z pracą strażaka,
• wyjścia do parku przy kościele,
• wizyta w ogrodzie warzywnym p. Radziemskiej oraz p. Zalewskiej,
• wizyta w sadzie p. Bryl,
• wizyta w gospodarstwie p. Mielczarków,
• wyjście na lody do osiedlowego sklepu,
• wyjście do składu opału p. Piekarskiego.

Wycieczki bliższe i dalsze:

• wycieczka na spektakl teatralny do Koła na spektakl pt."O krasnoludkach i sierotce Marysi",
• wycieczka do lasu w Rożku Krzymowskim,
• wycieczka do parku im. Fryderyka Chopina w Koninie,
• wycieczka do Muzeum Okręgowego w Koninie,
• wycieczka do paśnika dla zwierząt w Genowefie,
• wycieczka mikołajkowa do sali zabaw "Fabryka wrażeń" w Koninie,
• wycieczka na spektakl do Konińskiego Domu Kultury pt. „W tajemniczej krainie krasnali",
• wycieczka do kina Helios w Koninie na film pt. "Fruu",
• wycieczka do lasu w Genowefie- akcja zbierania szyszek,
• wycieczka na piknik rodzinny do gospodarstwa agroturystycznego "Pradolina" w Szczepidle,
• wycieczka na spektakl do Konińskiego Domu Kultury pt."Wielki odkrywca ",
• wycieczka do kina Oskard w Koninie na film pt. "Kung fu Panda 3",
• wycieczka całodniowa do Łodzi: wizyta w zoo, warsztaty w Eksperymentarium w Manufakturze,
• wycieczka do kina Oskard na film pt. "Bociany",
• wycieczka do Konińskiego Domu Kultury na spektakl teatralny pt. "Baśnie braci Grimm".

Udział dzieci w teatrzykach oraz koncertach muzycznych na terenie szkoły:

• comiesięczne audycje muzyczno- taneczne grupy Atelier z Łodzi,
• comiesięczne przedstawienia muzyczne grupy wokalno-instrumentalnej Art Bonsai z Poznania,
• teatrzyk lalkowy- „Bajka o królu elegancie”,
• teatrzyk "Profesorek Wodorek w kosmosie"- teatrzyk profilaktyczny,
• teatrzyk lalkowy "Czerwony Kapturek",
• teatrzyk "Profesorek Wodorek i leśne opowieści bardzo ważnej treści",
• przedstawienie "Rok ma 12 miesięcy" w wykonaniu kl. II,
• przedstawienie "Jesień" w wykonaniu kl. III,
• przedstawienie "Nadeszła wiosna" w wykonaniu kl. I,
• przedstawienie "Koty" w wykonaniu kl. I.

Ponadto w celu popularyzacji kultury i środków artystycznego wyrazu współpracowałam z takimi instytucjami jak:

• Grupa artystyczna "Atelier" z Łodzi, która prowadziła comiesięczne audycje muzyczno-taneczne,
• Grupa muzyczna "Art Bonsai" z Poznania- przedstawienia muzyczne dla najmłodszych,
• Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia- udział w spektaklach w Kole,
• Teatr Objazdowy "Pomarańczowy cylinder" z Torunia- udział w przedstawieniach profilaktycznych na terenie szkoły.

Wszystkie wyżej wymienione przedsięwzięcia odbyły się zgodnie z założeniami programowymi i są ujęte w dziennikach zajęć przedszkola.

Do zadań powierzonych mi przez dyrektora szkoły należało także koordynowanie oraz współudział w realizowanych programach i akcjach. Każdego roku z grupą moich podopiecznych uczestniczyłam w akcjach ogólnopolskich promujących zdrowe nawyki żywieniowe, szacunek do przyrody, dbałość o higienę itp.:
• "Moje dziecko idzie do szkoły"- program Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej. Poprzez udział w programie kształtowałam właściwe nawyki żywieniowe dzieci, dbałość o higienę, ograniczanie oglądania telewizji na rzecz spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu oraz kształtowałam świadomość rodziców w celu zapewnienia dzieciom odpowiedniej ilości snu.

• "Czyste powietrze wokół nas"- program Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej. Prowadziłam z dziećmi zajęcia i wycieczki, podczas których rozpoznawały różne źródła dymu (w tym dymu papierosowego). Uwrażliwiałam dzieci na szkodliwość dymu dla zdrowia, zwracałam uwagę na miejsca, w których można być narażonym na dym.

• "Bądźmy zdrowi - wiemy, więc działamy"- program Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej. Dzięki uczestnictwu w programie wzrosła świadomości dzieci nt. zdrowego odżywiania się, dbania o sprawność fizyczną oraz zachowania właściwej higieny.

• "Cała Polska czyta dzieciom"- kampania społeczna. Poprzez udział w niej zwiększyło się wśród rodziców zainteresowanie codziennym czytaniem dzieciom, co wpłynęło znacząco na ich wszechstronny rozwój oraz zbudowanie właściwego systemu wartości.

• "Kubusiowi Przyjaciele Natury"- ogólnopolski program edukacyjny. Dzięki uczestnictwu w programie dzieci wykazywały chęć dbania o środowisko naturalne, pracowały w ogródku warzywno- kwiatowym, brały udział w wycieczkach przyrodniczych, w akcjach ekologicznych, w konkursach plastycznych oraz przedstawieniach dla rodziców.

• "Akademia Aquafresh"- ogólnopolski program edukacji zdrowotnej. Każdego dnia dzieci szczotkowały zęby, zapobiegając próchnicy. Systematycznie spotykały się też ze szkolną higienistką na pogadankach dotyczących higieny jamy ustnej.

• "Akademia Misia Haribo"- udział w XIV edycji programu edukacyjnego. Dzięki uczestniczeniu w nim dzieci rozwijały swoją ciekawość poznawczą, zdobywały wiedzę oraz łączyły naukę z zabawą. Temat XIV edycji: brzmiał "Odkryj kosmos ze złotym Misiem Haribo"; uwieńczeniem udziału w programie było zbudowanie rakiety kosmicznej z Misiem Haribo na pokładzie.

• "Kubusiowe piosenki"- wraz z dziećmi i rodzicami zorganizowałam przedstawienie "Dzień Babci i Dziadka z Kubusiem Puchatkiem". Dzięki udziałowi w konkursie dzieci zacieśniły więzi ze swoimi dziadkami, a także poznały wiele ciekawych opowieści, uczących życzliwości wobec drugiego człowieka, uświadamiających rolę, jaką odgrywa przyjaciel w naszym życiu, a także czynienie dobra dla innych i czerpanie z tego radości.

• "Mamo, tato, wolę wodę"- program edukacyjny. Dzieci dowiedziały się, jak ważną rolę odgrywa woda w codziennej diecie, jak należy dbać o środowisko, zaś rodzice zostali zapoznani z prawidłowymi nawykami żywieniowymi oraz otrzymali wskazówki, jak kształtować u dziecka postawę proekologiczną.

W celu niwelowania trudności dydaktyczno- wychowawczych w codziennej pracy starałam się dostosowywać poziom zadań do możliwości i potrzeb dzieci. Różnicowałam trudność kart pracy, stosowałam różne metody i techniki podczas zajęć, jednocześnie obserwując celność ich doboru. Poprzez te działania starłam się nie narażać dzieci na porażkę, a każdy problem omawiałam na bieżąco z rodzicem dziecka. Gdy zaobserwowałam, że dziecko ma z czymś problem, starałam się je wspierać, nie wymuszać zrobienia polecenia, lecz w przyjazny dla dziecka sposób wyjaśniać zadanie indywidualnie.
Bardzo często aktywizowałam dzieci zdolne do pomocy słabszym - dzięki tym działaniom w grupie dobrze funkcjonowała pomoc koleżeńska.
Szczególnym doświadczeniem była dla mnie praca z dzieckiem niepełnosprawnym, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności z uwagi na niedowidzenie oraz niepełnosprawność ruchową. Praca z chłopcem była bardzo trudna, gdyż wykazywał on postawy lękowe w reakcji na dźwięki, nowe osoby i miejsca. Mówił szybko i niewyraźnie, przez co niekiedy trudno było go zrozumieć, wypowiadał tylko proste zdania, często powtarzał się. Chłopiec musiał być pod ciągłą opieką nauczyciela, należało go doprowadzać do stolika bądź toalety, gdyż miał trudności z orientacją w przestrzeni. Praca z chłopcem w grupie 24 osobowej była bardzo utrudniona i pracochłonna. Z tym uczniem prowadziłam zindywidualizowane zajęcia z zakresu stymulowania rozwoju. Uczęszczał on także na zajęcia specjalistyczne: z logopedą oraz oligofrenopedagogiem. Zawsze starałyśmy się z koleżankami, aby chłopiec był objęty szczególną troską i czuł się w przedszkolu bezpiecznie.
W ostatnich dwóch latach mojej pracy spotkałam się z dużymi problemami wychowawczymi, których przysparzało mi dwóch uczniów. Pierwszy z chłopców wykazywał zachowania agresywne oraz odznaczał się niskimi umiejętnościami intelektualno- emocjonalnymi. Drugi z chłopców był nadruchliwy, a także nie potrafił dostosować się do panujących w grupie zasad. Praca z chłopcami wymagała intensywnych oddziaływań wychowawczych, pracy indywidualnej oraz współpracy z rodzicami. Zachowania uczniów, zarówno te niepożądane, jak i poczynione postępy, były na bieżąco omawiane z rodzicami. W celu konstruktywnego rozwiązywania pojawiających się problemów wychowawczych systematycznie współpracowałam z pedagogiem szkolonym oraz psychologiem z Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Koninie. Brałam także udział w licznych szkoleniach, kursach, warsztatach i konferencjach dotyczących problematyki agresji i problemów emocjonalnych w przedszkolu.
Starałam się również doceniać i stymulować do dalszej pracy dzieci zdolne. Dzięki codziennym obserwacjom i rozmowom z dziećmi udało mi się dostrzec ich zainteresowania, pasje oraz dziedziny wiedzy, w których dobrze się orientują. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom dzieci, prowadziłam dodatkowe zajęcia plastyczne, przyrodnicze czy muzyczno-ruchowe. W celu rozbudzania ciekawości poznawczej dzieci przeprowadzałam różne doświadczenia i eksperymenty, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Podczas zajęć korzystałam z materiałów i umiejętności zdobytych podczas szkoleń i kursów z zakresu metod aktywizujących czy technik aktywności zabawowo- ruchowej w przedszkolu. W ostatnim roku zauważyłam, iż wśród dzieci pojawiło się zainteresowanie budowaniem z klocków konstrukcyjnych. W związku z tym wzbogaciłam kąciki do zabaw o dodatkowe klocki, z który podczas zabaw swobodnych powstawały niezwykłe budowle.
Prowadziłam następujące zajęcia dodatkowe o charakterze wyrównawczym i rozwijającym zainteresowania:
• Zajęcia stymulujące rozwój- ich głównym celem było wspomaganie rozwoju czynności intelektualnych oraz kształtowanie umiejętności sprzyjających osiąganiu gotowości szkolnej. Dzięki uczestnictwu w zajęciach dzieci: kształtowały odporność emocjonalną, rozwijały umiejętność porozumiewania się, kształtowały koordynację wzrokowo- ruchową, rozwijały sprawność motoryczną, kształtowały umiejętności matematyczne oraz gotowość do nauki czytania i pisania.
• Zajęcia muzyczno-ruchowe- cel główny- stwarzanie dziecku możliwości do odtwórczej i twórczej ekspresji muzycznej, ruchowej, tanecznej oraz śpiewu z wykorzystaniem różnorodnych rekwizytów. Poprzez zajęcia dzieci: kształtowały swoją kreatywność i twórczość muzyczną, rozwijały swoje zainteresowania i zdolności muzyczne, wyrabiały nawyk aktywnego słuchania muzyki, kształtowały poczucie rytmu, wyobraźnię muzyczną i ekspresję ruchową, rozwijały swoje umiejętności taneczne.
• Zajęcia przyrodnicze- ich nadrzędnym celem było zachęcanie dzieci do poznawania środowiska przyrodniczego, kształtowania postawy proekologicznej, a także odkrywania interesujących zjawisk poprzez obserwacje, doświadczenia i eksperymenty. Dzieci uczestniczące w zajęciach przyrodniczych kształtowały świadomość potrzeby dbania o środowisko, uczyły się rozpoznawać i nazywać rośliny i zwierzęta w danych ekosystemach, przeprowadzały doświadczenia i eksperymenty- wyciągały z nich wnioski, kształtowały postawy proekologiczne poprzez włączanie się w akcje m. in. sprzątania świata, sadzenia drzewek, kwiatów, segregacji odpadów, nazywały zjawiska atmosferyczne, kształtowały świadomość wykorzystania walorów przyrodniczych jako formy relaksu i spędzania czasu wolnego.
• Zajęcia plastyczne-ich celem było rozwijanie uzdolnień i zainteresowań plastycznych uczniów. Poprzez udział w zajęciach dzieci rozwijały swoją wyobraźnię i kreatywność plastyczną, kształtowały umiejętność posługiwania się różnymi narzędziami w pracach plastycznych, poznawały różne techniki plastyczne, wyrabiały poczucie estetyki, kształtowały wiarę we własne możliwości.

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§7 ust.2 pkt 3)
W codziennych działaniach korzystałam z zasobów technologii informacyjnej i komunikacyjnej, gdyż praca w dzisiejszych czasach szczególnie opiera się na wykorzystaniu komputera, internetu, telefonu komórkowego, aparatu fotograficznego, kamery, tablicy interaktywnej. Wymienione środki w znacznym stopniu ułatwiły mi m. in:
• opracowywanie dokumentów przedszkolnych: planów pracy, analiz, planów pracy wychowawczej,
• korzystanie z generatorów ułatwiających wpisywanie wyników diagnoz i obserwacji,
• opracowywanie scenariuszy zajęć, uroczystości i imprez,
• sporządzanie opinii o dzieciach do PPP,
• tworzenie pomocy dydaktycznych (napisów, obrazków itp.),
• wyszukiwanie ciekawych kart pracy, zadań, ćwiczeń, filmów, bajek, prezentacji multimedialnych, muzyki, słuchowisk dla przedszkolaków na stronach internetowych, portalach edukacyjnych czy blogach,
• wykorzystanie programów interaktywnych na tablicy multimedialnej,
• przygotowywanie prezentacji multimedialnych (w programie PowerPoint),
• wyświetlanie autorskich jak i opublikowanych prezentacji na tablicy multimedialnej,
• tworzenie dyplomów, zaproszeń, kart okolicznościowych,
• wyświetlanie podczas zajęć bajek i filmów edukacyjnych na tablicy multimedialnej,
• tworzenie ulotek oraz informacji dla rodziców,
• kontaktowanie się z rodzicami i innymi nauczycielami (drogą elektroniczną i telefoniczną)
• dokumentowanie relacji z życia przedszkola- spotkania, uroczystości, imprezy (aparat fotograficzny),
• nagrywanie filmów z imprez i uroczystości (kamera),
• redagowanie artykułów do lokalnej gazety,
• przygotowanie dekoracji na gazetki oraz okna,
• współpracę z instytucjami (korespondencja elektroniczna)
• zgłoszenia on-line na szkolenia i kursy w ośrodkach doskonalenia nauczycieli,
• uczestnictwo w e-konferencjach ,
• wyszukiwanie konkursów, akcji i programów edukacyjnych,
• aktualizowanie wiedzy na temat prawa oświatowego i awansu zawodowego,
• wyszukiwanie ciekawych artykułów w celu poszerzenia wiedzy dydaktyczno- wychowawczej.
Często korzystałam z zasobów następujących stron internetowych:
• www.men.gov.pl,
• www.kopoznan.pl,
• www.portaloświatowy.pl,
• www.ore.pl,
• www.mac.pl,
• www.wsip.pl,
• www.superkid.pl,
• www.youtube.com,
• www.blizejprzedszkola.pl,
• www.edux.pl,
• www.literka.pl,
• www.interklasa.pl,
• www.szkolnictwo.pl,
• www.profesor.pl,
• www.nauczycielprzedszkola.pl.
Systematycznie korzystałam z wyżej wymienionych portali, a dzięki materiałom tam zawartym urozmaicałam swoje zajęcia z grupą. Zdobytymi informacjami, materiałami i pomysłami dzieliłam się ze swoimi koleżankami.
Plan rozwoju zawodowego, a także opracowane z jego realizacji sprawozdanie umieściłam na portalu edukacyjnym www.edux.pl. Na portalu www.bliżejprzedszkola.pl opublikowałam scenariusze zajęć otwartych z rodzicami.

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań (§ 7 ust. 2 pkt 4 )

Na swojej drodze zawodowej spotykałam dzieci o różnych potrzebach, trudnościach, deficytach, ale także zdolnościach. Aby sprostać ich wymaganiom na bieżąco doskonaliłam swoją wiedzę na temat funkcji rozwojowych dzieci 2,5-3, 4, 5 i 6-letnich - w tym celu studiowałam aktualną literaturę pedagogiczną i psychologiczną. Zdobyta wiedza ułatwiła mi rozwiązanie wielu nurtujących problemów, a poznane wskazówki, metody i formy sukcesywnie wdrażałam do swojej pracy z dziećmi.

Szczególnie przydatne okazały się następujące publikacje:

• Aquilar Marcela (praca zbiorowa), "Wielki podręcznik dla nauczycieli żłobków i przedszkoli: Zagadnienia teoretyczne, zabawy, pomysły, scenariusze: Od narodzin do wieku szkolnego", Wydawnictwo Jedność, Kielce 2011
• Mariola Jąder "Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi" –Wydawnictwo Impuls, Kraków 2010;
• Redakcja miesięcznika "Twoje dziecko", Wychowanie dzieci i młodzieży, tom I, Warszawa 2007
• Edyta Gruszczyk- Kolczyńska, Ewa Zielińska, "Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków", WSiP, Warszawa 2012
• Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska, "Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się", WSiP, Warszawa 2008
• Andrea Erkert, Nowe gry i zabawy ruchowe, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2013
• Martina Wagner, Nowe gry i zabawy dla badaczy przyrody, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2013
• BrigitteWilmes- Mielenhausen, Nowe gry i zabawy ćwiczące odwagę, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2013
• Andrea Erkert, Nowe gry i zabawy pobudzające wszystkie zmysły, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2013
• Petra Stamera- Brandt, Nowe gry i zabawy rozładowujące złość, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2013
• Artur Kołakowski, Agnieszka Pisula, Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2014
• Adele Faber, Elaine Mazlish, Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły, Media Rodzina, Poznań 2013
• Grażyna Szeplewicz, Problemy wychowawcze w przedszkolu. Dziecko uzdolnione. Zaburzenia SI. Dziecko niecierpliwe. Nadpobudliwość psychoruchowa. Zachowania agresywne, Wydawnictwo Raabe, Warszawa 2012

Korzystałam również z czasopism dla nauczycieli przedszkola, wyszukując w nich ciekawostki, nowinki nt wychowania przedszkolnego a także czerpałam z nim pomysły na różnego typu zajęcia.
• "Bliżej przedszkola",
• "Nauczycielka przedszkola",
• "Wychowanie w przedszkolu".

Bardzo często aktualizowałam biblioteczkę w przedszkolnym korytarzu o nowe bajki, słuchowiska, książki tematyczne, bajki relaksacyjne i terapeutyczne, pomysły na prace plastyczne czy karty pracy. Współpracowałam z takimi wydawnictwami jak: wydawnictwo Martel z Kalisza, Księgarnia i Hurtownia Taniej Książki z Żychlina, wydawnictwa: Olimp, Matras, Niko. Rozpowszechniałam również wśród rodziców pozycje książkowe w/w wydawnictw, kształtując w ten sposób ich świadomość o istocie wszechstronnego rozwoju dziecka.

Podjęte przeze mnie samokształcenie: studiowanie fachowej literatury oraz uczestnictwo w różnego rodzaju szkoleniach i kursach, wykorzystywałam do rozwiązywania bieżących problemów i dylematów. Szczególnie przydatne okazały się metody i formy pracy zapobiegające agresji i innym niepożądanym zachowaniom. W bieżącej pracy wykorzystywałam często bajki i opowiadania o charakterze terapeutycznym, zabawy wyciszające czy ćwiczenia relaksacyjne.

Szczególnym wyzwaniem była dla mnie praca z dziećmi 2,5 letnimi w ramach zajęć adaptacyjnych. Aby poznać specyfikę pracy z najmłodszymi uczniami, pogłębiałam swoją wiedzę, uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach, analizując literaturę dotyczącą rozwoju najmłodszych dzieci, a także prowadząc rozmowy indywidualne z rodzicami.

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty,
pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
(§ 7 ust. 2 pkt 5 )

W trakcie odbywania stażu poznawałam i analizowałam dokumenty z zakresu funkcjonowania przedszkola, szkoły a także przepisy dotyczące systemu oświaty. Szczegółowo zapoznałam się z :
• Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) rozdział 3a
• Rozporządzeniem z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.)
• Rozporządzeniem z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz.674, z późn. zm.)

Zapoznałam się również z nowymi aktami prawnymi:
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe(Dz. U. z 2017 r. poz. 60).
• Rozporządzenia MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017 poz. 356).
• Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r., poz. 649).
Przeanalizowanie w/w rozporządzeń ułatwiło mi pracę zgodnie z aktualnymi przepisami.

Przeanalizowałam również następujące dokumenty obowiązujące w Zespole Szkół:
• Statut Zespołu Szkół w Krzymowie,
• Koncepcja Zespołu Szkół w Krzymowie,
• Program Wychowawczy i Profilaktyki,
• Regulamin Rady Pedagogicznej,
• Procedury udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie szkoły,
• Regulamin Rady Rodziców,
• Regulamin wyjść i wycieczek,
• Regulamin BHP i P.-Poż.,
• Koncepcja Pracy Przedszkola,
• Plan Pracy Przedszkola.

Podsumowanie

Wszystkie zaplanowane przeze mnie działania zostały zrealizowane i przyniosły wysokie efekty w mojej pracy.
Praca, którą wykonuję przynosi mi na co dzień wiele satysfakcji, wzbogaca o nowe doświadczenia i wysuwa wnioski do dalszych działań. Sukcesywnie realizując plan rozwoju zawodowego nauczyłam się dążyć wytrwale do wyznaczonego celu, kształtować świadomość, że przekazywanie wiedzy i wartości najmłodszym jest moją misją ale także pasją, którą pogłębiałam z każdym rokiem swojej pracy.
Szczególnym zaszczytem było dla mnie otrzymanie w październiku 2014r. nagrody dyrektora Zespołu Szkół w Krzymowie za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze. Otrzymanie nagrody z rąk pani dyrektor przyniosło mi wiele satysfakcji ale przede wszystkim zmobilizowało do doskonalenia warsztatu pracy i ciągłego rozwijania się.
Dokonując autoewaluacji doszłam do wniosku, iż moją mocną stroną jest duże zaangażowanie w życie przedszkolne; organizowanie uroczystości na wysokim poziomie, organizowanie konkursów na terenie przedszkola, zachęcanie do udziału w konkursach ogólnopolskich, organizowanie wycieczek do ciekawych miejsc, systematyczna zmiana dekoracji w sali a także aktywna współpraca ze środowiskiem lokalnym. Moją słabą stroną jest niekiedy brak wiary we własne możliwości. Staram się niwelować napotkane na swojej drodze trudności i wyciągać wnioski aby to co robię przyniosło obopólne korzyści.
Chciałam podkreślić, iż pragnę w dalszym ciągu podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, zarówno z uwagi na pracę z dziećmi o różnych potrzebach ale także z uwagi na własne zainteresowania i chęć pogłębiania wiedzy psychologiczno-pedagogicznej.
Szczególne podziękowania za udzieloną pomoc i wsparcie w trakcie codziennej pracy składam swojemu opiekunowi stażu p. Renacie Pocztowskiej. Razem udało nam się osiągać wiele sukcesów zarówno w pracy z dziećmi jak na płaszczyźnie zawodowej podnosząc swoje kwalifikacje i wspierając się w podejmowanych działaniach. Pod jej kierownictwem brałam udział w pracach nad modernizacją przedszkola (opracowanie specyfikacji, współpraca z organem prowadzącym, zamówienia na doposażenie przedszkola). Podejmowane przez nas działania zawsze miały spójny charaktery a ich efekty były widoczne podczas uroczystości, kiermaszów świątecznych, zajęć otwartych, wykonanych dekoracji, zaproszeń i dyplomów, a także przy wspólnym tworzeniu filmu na zakończenie przedszkola.
Podsumowując chciałabym posłużyć się słowami Konfucjusza, które według mnie świetnie precyzują wytyczne do pracy z dziećmi " Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi a zapamiętam, pozwól mi działać a zrozumiem". Tą dewizą będę kierowała się w dalszych etapach swojej drogi zawodowej ale jednocześnie zachęcam młodych jak i doświadczonych nauczycieli wyłącznie do kierowania pracą dziecka, bycie dla niego mentorem, przewodnikiem, autorytetem...

........................................
podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.