X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35474
Przesłano:

Sprawozdanie z przebiegu stażu na nauczyciela dyplomowanego

Sidzina, 02.06.2017r.

OPIS I ANALIZA REALIZACJI WYMAGAŃ OKREŚLONYCH W § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

ZA OKRES STAŻU OD 01.09.2014 DO 31.05.2017 ROKU
mgr Anna Krzesińska
Pracę w zawodzie nauczyciela rozpoczęłam w 2005r. W Szkole Podstawowej w Sidzinie pracuję od 1 września 2007 roku i jest to placówka, z którą wiąże się zdecydowana część mojej kariery zawodowej. Kwalifikacje do nauczania języka angielskiego zdobyłam w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie na wydziale Instytutu Neofilologii o specjalności filologia angielska. Zajęcia z pedagogiki realizowane podczas tych studiów przygotowały mnie do pracy w szkole. Ukończyłam również studia na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Opolskiego z zakresu Pedagogiki o specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem obcym. W 2013 roku uzyskałam stopień awansu nauczyciela mianowanego. Jestem nauczycielem języka angielskiego, pracuję jako nauczyciel świetlicy szkolnej oraz pełnię funkcję wychowawcy klasy. W roku szkolnym 2016/2017 pełniłam również rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego. W ciągu wszystkich lat pracy podjęłam wiele działań w celu podnoszenia moich kwalifikacji zawodowych. Rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego to konsekwencja chęci, ale też konieczności ustawicznego kształcenia się oraz podnoszenia jakości pracy swojej i szkoły. Przez cały okres stażu starałam się konsekwentnie realizować zadania określone w planie rozwoju zawodowego zgodnie z art.8, ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. (Dz.U. z 2013r. poz. 393) rozpoczęłam staż na nauczyciela dyplomowanego. Czas trwania stażu zaplanowany został od 1 września 2014r. do 31 maja 2017r., a zatem obejmował wymagane 2 lata i 9 miesięcy. We wrześniu 2014r. złożyłam do dyrekcji szkoły plan rozwoju zawodowego. W planie starałam się ująć działania, co do których miałam największe przekonanie o realności ich zrealizowania. Opracowując plan rozwoju starałam się uwzględnić specyfikę i potrzeby mojej placówki, przedmioty nauczane przeze mnie oraz możliwą ścieżkę rozwoju zawodowego. Starałam się konsekwentnie realizować zaplanowane zadania i na bieżąco analizować je pod kątem przydatności w pracy dydaktycznej i wychowawczej.
Cały proces rozpoczęłam od gruntownego przeanalizowana dotychczasowych osiągnieć i ponownego przeanalizowania dokumentacji regulującej pracę szkoły oraz przepisów prawa oświatowego. W pierwszej kolejności przejrzałam Kartę Nauczyciela, Ustawę o Systemie Oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Następnie podjęłam lekturę Statutu mojej placówki, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania oraz Przedmiotowego Systemu Oceniania. Na bieżąco śledziłam informacje dotyczące zmian w prawie oświatowym przeglądając stronę internetową Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Opolu, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Sejmu RP oraz inne. Bardzo cenne okazały się również wskazówki płynące od dyrekcji szkoły.
Po sporządzeniu planu rozwoju zawodowego przedłożyłam dokument do zatwierdzenia go przez panią dyrektor, a następnie rozpoczęłam realizację planu oraz gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizowane przeze mnie zadania.
Wszelkie moje starania w zakresie rozwoju zawodowego ukierunkowane były na podnoszenie jakości pracy własnej oraz szkoły. Zdobyte w tym czasie wiadomości i umiejętności starałam się przenosić na grunt codziennej pracy z dziećmi, współpracy z nauczycielami oraz rodzicami. Okres ten to czas intensywnej pracy nad sobą w sferze zawodowej, ale także i osobowej. Po prawie trzech latach stażu ponownie pochylam się nad moimi dokonaniami oraz osiągnięciami, a niniejsze sprawozdanie stanowi podsumowanie realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego.
Efekty
Przygotowując się do zdobycia kolejnego stopnia awansu zawodowego miałam okazję odświeżyć swoją wiedzę z zakresu prawa oświatowego. Co istotne, raz jeszcze wnikliwie przeanalizowałam dokumenty regulujące pracę szkoły, a to pozwoliło mi wychwycić i wyeliminować błędy popełniane w codziennej pracy. Utwierdziłam się w przekonaniu, że w pracy nauczyciela należy być gotowym na ciągłe zmiany i podejmowanie nowych wyzwań.
WYMAGANIA
§ 8 ust.2 pkt. 1
„Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły”

Doskonalenie własnego warsztatu pracy oraz samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego
Z obserwacji czynionych przeze mnie przez wszystkie lata pracy wnioskuję, iż język angielski jest jednym z przedmiotów, który sprawia uczniom najwięcej trudności. Spiralne nawarstwianie się wiadomości i umiejętności powoduje, że uczniowie winni opanować bardzo dużą ilość treści oraz na bieżąco je utrwalać i powtarzać. Zdaję sobie sprawę, że efektywne nauczanie tego przedmiotu powinno się odbywać w oparciu o różnorodność form i metod, a także wielorakich bodźców stymulujących zapamiętywanie. W tym celu gromadzę różnego rodzaju materiały dydaktyczne. W biblioteczce klasowej na stałe do dyspozycji uczniów są słowniki języka angielskiego i inne pozycje czytelnicze. Zgromadziłam sporo płyt DVD z materiałami do nauki języka angielskiego. Zgromadziłam również pokaźną liczbę różnego rodzaju plakatów i map, które rotacyjnie umieszczane są na gazetce klasowej przeznaczonej tylko dla języka angielskiego. Ponadto, na bieżąco współtworzę z uczniami i gromadzę fiszki ułatwiające powtarzanie słownictwa oraz literowanie poznanych słów. Warsztat pracy wzbogacam również poprzez różnego rodzaje wydruki komputerowe związane z konkretnym tematem, są to np. tabele, obrazki, flashcarty, dodatkowe ćwiczenia, a nawet teksty piosenek aktualnie lubianych i śpiewanych przez dzieci. Regularnie odwiedzam strony internetowe wydawnictw językowych w poszukiwaniu dodatkowych materiałów dla nauczycieli oraz informacji o nowościach wydawniczych. Idąc z duchem czasu założyłam konto na portalu społecznościowym, w ramach którego zorganizowałam grupę Our Space of English. Uczniowie mogą w niej znaleźć odnośniki do ciekawych stron internetowych związanych z nauką języka angielskiego, a ostatnio także dotyczących zmian w systemie oświaty w związku z zapowiadaną reformą. Językiem komunikowania się w tej grupie jest wyłącznie język angielski.
Studiowanie literatury poświęconej tematyce nauczania języka angielskiego jest jednym z kluczowych zadań w podnoszeniu jakości pracy z dziećmi. Mając na względzie prowadzenie zajęć w sposób przystępny i ciekawy dla każdego ucznia staram się poznawać i wdrażać różnorakie metody i techniki pracy. W tym celu odwiedzam strony internetowe poświęcone właśnie tym zagadnieniom, a są to min.: http://www.anglisci.pl/, https://www.ang.pl, http://www.fullofideas.pl, https://www.superteacherworksheets.com/, https://pl.pinterest.com/, https://elt.oup.com, https://www.pearson.pl/, https://sus.ceo.org.pl.
Pełniąc rolę wychowawcy klasy sprawuje opiekę nad salą lekcyjną. Co roku opracowuję z wychowankami harmonogram klasowej gazetki ściennej, którą redagują wyłącznie uczniowie. Własnym staraniem wyposażyłam pracownię w telewizor i odtwarzacz płyt DVD. Wspólnie z uczniami dbam o wygląd oraz o utrzymanie porządku w sali lekcyjnej.
W roku szkolnym 2014/2015 będąc członkiem dwuosobowego zespołu przeprowadziłam ewaluację wewnętrzną opartą na wymaganiu 2.2 Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Pracę rozpoczęłam od wnikliwego zapoznania się z wymaganiem. Następnym krokiem było określenie celów, pytań kluczowych oraz harmonogramu działań. W wspólnie z drugim członkiem zespołu wybrałam metody i opracowałam narzędzia badawcze. Badaniem zostały objęte trzy grupy ściśle ze sobą powiązane mianowicie: uczniowie, rodzice i nauczyciele. Wyniki zostały opracowane w formie pisemnej, tabel oraz wykresów i przedstawione na zebraniu Rady Pedagogicznej. Podobnie wnioski i rekomendacje zaprezentowane Gronu Pedagogicznemu były przedmiotem dyskusji i wzajemnej wymiany spostrzeżeń.
Efekty
Wzbogacając pracownię językową w liczne i urozmaicone pomoce dydaktyczne, daję dzieciom możliwość korzystania z wielu form pracy. Uczniowie nabywają umiejętności i nawyk używania słowników, plansz i innych źródeł informacji. Jeśli zaś chodzi o działania wychowawcze żywię głębokie przekonanie o skuteczności powierzania podopiecznym zadań uczących ich samodyscypliny, samodzielności i odpowiedzialności za własne działania.
Praca w zespole ewaluacyjnym pozwoliła mi spojrzeć na proces dydaktyczny nie tylko z perspektywy nauczyciela, ale również oczami uczniów i ich rodziców. Wnioski wyciągnięte z analizy zebranych danych pomogły nauczycielom znaleźć słabsze punkty w pracy z uczniami oraz w kontaktach z rodzicami, co przełożyło się na starania o polepszenie jakości pracy szkoły.
Udział w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli.
W trakcie trwania stażu brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, a także protokołowałam część z tych posiedzeń. Podczas posiedzeń semestralnych przedstawiałam sprawozdania z działalności dydaktycznej i opiekuńczej za dany semestr. Ponadto uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej związanych z przystąpieniem do projektu unijnego „Dziecięce Odkrywanie Świata - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Sidzinie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Uczestniczyłam w szkoleniowych Radach Pedagogicznych związanych z organizacją i przebiegiem egzaminu szóstoklasisty. Brałam również aktywny udział w szkoleniach związanych z użytkowaniem internetowego portalu edukacyjnego dla uczniów www.edunect.pl.
Wiele satysfakcji oraz korzyści dało mi uczestnictwo w zewnątrzszkolnych formach doskonalenia pracy nauczyciela. Podczas warsztatów, kursów i studiów podyplomowych nabyłam fachowej wiedzy i umiejętności również w innych dziedzinach niż nauczanie języka angielskiego. Formy doskonalenia zostały wymienione poniżej w kolejności chronologicznej.
• Ukończenie studiów podyplomowych Informatyka w edukacji - Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Brzegu, sierpień 2013r.
• Warsztaty w ramach projektu Fascynujący Świat Nauki i Technologii pt. ”Znaczenie wczesnej diagnozy predyspozycji uczniów w procesie edukacyjnym” – Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji, październik – listopad 2013r.
• Szkolenie „Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli języków obcych szkoły podstawowej w kontekście nowej podstawy programowej oraz zmian w organizacji egzaminów zewnętrznych” zorganizowane przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu w ramach Grantu Opolskiego Kuratora Oświaty - grudzień 2014r.
• Kurs doskonalący „Uczeń na progu II etapu edukacyjnego ( w tym w kontekście obniżenia wieku szkolnego), czyli jak pomóc czwartoklasiście?” – Placówka Doskonalenia Nauczycieli „VADEMECUM” w Nysie, wrzesień 2015r.
• Ukończenie kursu kwalifikacyjnego Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej - Placówka Doskonalenia Nauczycieli „VADEMECUM” w Nysie, sierpień 2015r.
• Kurs doskonalący „Ruszam się, uczę i bawię – dziecko w świetlicy szkolnej.” - Placówka Doskonalenia Nauczycieli „VADEMECUM” w Nysie, wrzesień 2016r.
• Kurs doskonalący „Nauczanie czynnościowe w edukacji” - Placówka Doskonalenia Nauczycieli „VADEMECUM” w Nysie, listopad 2016r.
• Warsztaty z zakresu metod aktywizujących ze szczególnym uwzględnieniem metody projektów, tworzenia własnych scenariuszy zajęć pozalekcyjnych oraz pomiaru dydaktycznego – budowanie i analiza testów w praktyce szkolnej - przeprowadzony przez Akademię Szybkiej Nauki w Warszawie, listopad – grudzień 2016r.
• Warsztaty trenerskie dla nauczycieli w zakresie druku 3D, przeprowadzony przez Akademię Szybkiej Nauki w Warszawie, styczeń 2017r.
• Warsztaty z zakresu efektywnej nauki (kurs dla trenerów), przeprowadzony przez Akademię Szybkiej Nauki w Warszawie, grudzień 2016r. – styczeń 2017r.
• Warsztaty trenerskie dla nauczycieli w zakresie robotyki: dla klas I-III z wykorzystaniem zestawów Lego Technika – maszyny proste i dla klas IV-VI Lego Mindstroms z programowaniem, przeprowadzony przez Akademię Szybkiej Nauki w Warszawie, luty - marzec 2017r.
• Uzyskanie poziomu Eksperta - certyfikat poświadczający nabyte umiejętności obsługi systemu edukacyjnego EduNect. – marzec 2017r.
Ponadto korzystam z możliwości odsłuchania konferencji, prelekcji i wykładów przeprowadzanych droga internetową.
Efekty
Różnorodność form doskonalenia zawodowego poszerzyła nie tylko moje wiadomości i umiejętności, ale pomogła odkrywać coraz to nowsze sposoby zdobywania nowych doświadczeń i odkrywania możliwości ustawicznego kształcenia. Zdobyte uprawnienia dały mi większe możliwości podejmowania różnorakich działań na rzecz szkoły, a przede wszystkim na rzecz uczniów. Dzięki zdobyciu uprawnień trenerskich mogłem podjąć się prowadzenia dodatkowych zajęć z dziećmi z zakresu wdrażania nowych technologii ze szczególnym uwzględnieniem druku 3D. Okres stażu zaowocował znacznym poszerzeniem wachlarza moich możliwości w pracy z dziećmi, co z pewnością wpłynęło pozytywnie na podnoszenie jakości pracy szkoły.
Rozwijanie zainteresowań i motywowanie młodzieży do nauki języka obcego
Zalecenie Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, już na drugim miejscu wykazu wymienia umiejętność porozumiewania się w języku obcym.
W swojej karierze zawodowej wielokrotnie spotykałam się z dziećmi, które uważały, że znajomość języka angielskiego nie jest im w ogóle potrzebna. W większości przypadków opinię taką wyrażały dzieci nie tylko mające duże trudności w nauce, ale również te zdolniejsze. Zadaniem przed jakim stoi chyba każdy nauczyciel, jest wzbudzić w uczniach zainteresowanie i motywować ich do wzmożonego wysiłku w pracy na rzecz własnego rozwoju. W tym celu każdego roku organizowałam szkolony etap Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego, w którym uczniowie mogli się wykazać swoimi umiejętnościami i wiedzą. Ponadto wzięłam udział z uczniami klasy III w Dniu Języka Angielskiego zorganizowanym przez Zespół Szkół w Skoroszycach. Poprzez wspomnianą już grupę Our Space of English przekazuję uczniom materiały i linki do stron z ciekawymi lekcjami i filmikami do nauki języka angielskiego. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się angielskojęzyczne rozmowy prowadzone w tej grupie. W ramach godzin realizowanych z art.42 KN prowadziłam koło języka angielskiego, do którego opracowałam program najlepiej pasujący do moich uczniów. Również na co dzień, podczas lekcji wprowadziłam różne przerywniki w postaci krótkich gier i zabaw typu: wisielec, łańcuchowe zapamiętywanie słów, rywalizację w grupach i inne. Czerpiąc z doświadczenia własnego oraz rozmów z innymi użytkownikami języka angielskiego staram się pokazywać uczniom aspekty życia, w których znajomość tego języka stanowi nieocenioną pomoc. Jedną z form motywowania dzieci do nauki jest również nagradzanie ich aktywności podczas lekcji wypracowanymi przeze mnie wyróżnieniami.
Efekty
Pierwszym i podstawowym efektem moich działań jest rzeczywiste zainteresowanie części uczniów zdobywaniem nowych umiejętności w posługiwaniu się językiem angielskim. Dzieci bardzo chętnie podejmują konwersację na portalu społecznościowym, wtrącają do codziennej rozmowy frazy angielskie, a przede wszystkim nabierają świadomości o potrzebie rozwijania swoich kompetencji językowych. Natomiast dla mnie, jest to dodatkowy bodziec do kontynuowania moich działań oraz poszukiwania coraz to innych rozwiązań w celu pobudzania w uczniach ich motywacji wewnętrznej do doskonalenia swojego warsztatu językowego.

Prowadzenie pomiaru dydaktycznego
Pomiar dydaktyczny prowadziłam z co najmniej trzech powodów. Po pierwsze miał on dać uczniom wiedzę na temat osiąganych przez nich wyników w nauce. Po drugie, w celu podniesienia jakości mojej pracy dydaktycznej i po trzecie podniesienia jakości pracy szkoły. Prowadziłam dwa rodzaje pomiarów.
Pomiar bieżący, to analiza ocen uczniów z testów, kartkówek, sprawdzianów i innych prac podlegających ocenie na bieżąco. Przekazywanie uczniom informacji na temat ich słabych i mocnych stron oraz udzielanie wskazówek dotyczących dalszej pracy.
W celu monitorowania postępów moich uczniów w zakresie przyswajania wiedzy i realizacji podstawy programowej przeprowadzałam pomiar cykliczny w postaci diagnozy przedmiotowej. Były to przede wszystkim testy na wstępie w klasie pierwszej oraz w klasie czwartej. W tym przypadku posiłkowałam się pomocą z wydawnictwa Pearson Longman, rejestrując klasę czwartą na portalu wydawnictwa i przeprowadzając zaproponowany prze nich test diagnozujący. Co ważne, uzyskane wyniki można było porównywać z populacją czwartoklasistów w całej Polsce. Test diagnozujący w klasie pierwszej przeprowadzałam zaś opierając się na opracowaniach wydawnictwa Oxford University Press, wydawcy kursu do nauki języka angielskiego, który realizuję w klasach młodszych. W tej materii korzystałam równolegle z portalu internetowego www.edunect.pl, a uczniowie bardzo chętnie przystępowali do testu. Po uzyskaniu wyników omawiałam je z uczniami i wskazywałam im stopień opanowania poszczególnych obszarów.
W ramach obowiązków nauczyciela języka angielskiego przygotowywałam uczniów do egzaminu szóstoklasisty. Zadanie to nie było łatwe i wymagało ode mnie dużego zaangażowania i nakładu pracy. Przeprowadzałam, sprawdzałam i opracowywałam analizy próbnych testów. Podobnie opracowywałam i analizowałam wyniki ogólnopolskich sprawdzianów szóstoklasisty na koniec drugiego etapu edukacyjnego. Wnioski i rekomendacje do dalszej pracy przedstawiałam Radzie Pedagogicznej.

Efekty
Zarówno pomiar bieżący jak i pomiar cykliczny był i jest dla mnie rodzajem ewaluacji mojej pracy własnej oraz pracy dzieci. Pomiar bieżący był narzędziem do określenia stopnia opanowania materiału przez uczniów oraz wskazywał kierunki działań na przyszłość. Efektem pomiaru bieżącego jest ciągłe dostosowywanie metod pracy do potrzeb danej grupy, co z kolei przekłada się na osiąganie kolejnych wyników. Jeśli zaś chodzi o pomiary cykliczne, pozwalają one spojrzeć na pracę dzieci, a przede wszystkim moją własną w sposób globalny, czego efektem jest wychwycenie słabych i mocnych stron w budowaniu kompetencji językowych moich uczniów. Przeprowadzanie pomiarów, analizowanie i wyciąganie wniosków w znacznej mierze przyczynia się do podniesienia jakości pracy szkoły. Oba rodzaje pomiarów budziły żywe zainteresowanie rodziców i dawały informacje o postępach w nauce dzieci. Informowanie rodziców o wynikach pomiarów w wielu przypadkach skutkowało podnoszeniem osiągnieć edukacyjnych uczniów.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności wychowawczych
Obecnie jestem wychowawcą drugiego zespołu klasowego jaki został mi powierzony od początku mojej pracy w Szkole Podstawowej w Sidzinie. Moi obecni wychowankowie uczęszczali w roku szkolnym 2016/2017 do szóstej klasy.
Praca z wychowankami wymaga ode mnie wiele uwagi oraz zaangażowania w tworzenie atmosfery sprzyjającej nie tylko nauce, ale również wzajemnego poszanowania i przyjemnego spędzania czasu w szkole. Bardzo ważnym aspektem mojej pracy jako wychowawcy było dla mnie nawiązanie dobrych relacji z dziećmi oraz zdobycie ich zaufania. Uczniowie moi pochodzą z bardzo różnych rodzin, a współpraca z rodzicami bywa bardzo trudna. Moje działania ukierunkowałam na wspieranie rodziców w procesie wychowywania dzieci. W przypadku wystąpienia jakiegoś problemu starałam się wspólnie z rodzicami szukać jak najlepszego rozwiązania sytuacji, mając na uwadze przede wszystkim dobro dziecka. Inicjowałam indywidualne spotkania z rodzicami zapraszając ich na rozmowy do szkoły, a w przypadkach wymagających natychmiastowej interwencji kontaktowałam się z nimi drogą telefoniczną. Jeśli zaś chodzi o samych uczniów, to priorytetem było i jest dla mnie budowanie w nich wiary we własne siły i możliwości. Poprzez całą masę rozmów i pogadanek starałam się motywować ich do pracy nad sobą i szukania swojej drogi do dorosłości. Jako wychowawca czułam się również w obowiązku motywować moich podopiecznych do nauki i osiągania jak najlepszych wyników, oczywiście na miarę swoich możliwości. Powierzyłam dzieciom rolę współgospodarzy naszej sali lekcyjnej poprzez nałożenie określonych obowiązków na całą grupę oraz każdego z osobna. Opracowałam kompleksowo trzyletni program godzin wychowawczych, jednocześnie uelastyczniając tematykę do realizacji. Tym samym dałam uczniom możliwość zaproponowania tematu do realizacji, który ich aktualnie interesuje lub nurtuje. Problemy, kwestie sporne oraz konflikty, które są nieodzowną częścią zespołu klasowego starałam się rozwiązywać na bieżąco wraz z dziećmi, a w razie konieczności również z rodzicami. Często korzystałam przy tym z pomocy pedagoga szkolnego, z którym przeprowadziłam wiele rozmów, i który na moją prośbę przeprowadzał również pogadanki z dziećmi. Ponadto starałam się zaszczepić w uczniach zasady kulturalnego i bezpiecznego zachowania nie tylko na terenie szkoły, ale również wszędzie poza nią.
Bardzo cenię sobie formę pracy jaką jest przygotowywanie wraz z uczniami uroczystości szkolnych oraz akademii z okazji znaczących wydarzeń i rocznic. Zawsze zachęcam do pracy wszystkich moich wychowanków i wszyscy bardzo angażują się w przygotowanie i realizację projektów. Scenariusze akademii opracowuję sama, natomiast podziału ról dokonujemy wspólnie z wychowankami. Celem moich działań jest danie uczniom możliwości wykazania się w różnych dziedzinach życia szkolnego. Uczniowie mają również za zadanie samodzielne przygotowanie poczęstunku i dekoracji sali na uroczystości typu zabawa andrzejkowa czy też karnawałowa.
Ponadto rokrocznie bierzemy udział w ekologicznej akcji „Sprzątanie Świata”, a także we wszystkich imprezach organizowanych na terenie szkoły tj. Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Dziecka, Mikołajki i dyskoteki.

Efekty
Informacje zebrane podczas rozmów z dziećmi, przeprowadzone wśród uczniów ankiety oraz obserwacje pozwalają mi wnioskować, że dzieci czują się w szkole bezpiecznie i chętnie w niej przebywają. Ponadto stały kontakt wychowawcy z rodzicami daje dzieciom świadomość, że ich działania są stale monitorowane, co w znacznym stopniu niweluje zachowania niepożądane i potencjalnie niebezpieczne. Dzieci nabierają świadomości o potrzebie pracy na rzecz własnej osoby oraz na rzecz zespołu klasowego. Powierzanie wychowankom zadań do samodzielnego zaplanowania i realizacji uczy ich samodzielności i umiejętności współpracy w grupie, a także podejmowania określonych decyzji. Uczestniczenie w różnych formach spędzania czasu w szkole poza lekcjami daje uczniom możliwość spojrzenia na szkołę bardziej przychylnie i utrwala w nich jej pozytywny obraz. Reasumując, poprzez rzetelnie i systematycznie wykonywaną pracę wychowawczą podnoszony jest poziom pracy szkoły zarówno na polu dydaktycznym jaki wychowawczym. Uczniowie mający zainteresowanie ze strony wychowawcy z większym zaangażowaniem pracują na rzecz wspólnego dobra społeczności szkolnej.
Uczestniczenie z młodzieżą w różnych formach kultury
Jako wychowawca zespołu klasowego, na początku każdego roku szkolnego przedstawiałam rodzicom oraz dzieciom plan wycieczek ustalony wcześniej z pozostałymi wychowawcami klas. Celem każdej wycieczki, którą organizowałam lub współorganizowałam było przede wszystkim „oderwanie” uczniów od rutynowych zajęć. Ponadto uczniowie mieli możliwość poznawania nowych miejsc i zdobywania nowych doświadczeń. Starałam się, aby program wyjazdu zawierał w sobie trzy zasadnicze elementy: kulturalno – oświatowo – turystyczne. Przed każdą wycieczką odbywałam z wychowankami rozmowę na temat bezpiecznego, kulturalnego i pożytecznego spędzania czasu w miejscach publicznych i innych niż szkoła. W czasie odbywania stażu zorganizowałam wycieczkę do Inwałdu, na którą pojechały klasy IV – VI. Wypełniłam wszystkie wymagane regulaminami dokumenty, począwszy od napisania karty wycieczki, a skończywszy na sprawozdaniu. W kwietniu 2015 roku pełniłam rolę wychowawcy na zielonej szkole w Karłowie zorganizowanej w ramach programu unijnego „Misja przyroda – zielone szkoły w parkach narodowych”. Również w ramach tego programu uczestniczyłam wraz z uczniami w wycieczce na zamek w Mosznej oraz do Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu. Te wyjazdy miały charakter typowo edukacyjny i realizowały treści podstawy programowej w modułach matematyczno – przyrodniczym oraz humanistyczno – ekologicznym. W ramach innego programu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej pod hasłem „Dziecięce Odkrywanie Świata” uczestniczyłam wraz z uczniami w wielodniowych wycieczkach w różne zakątki naszego kraju. Jesienią 2016 roku pełniłam funkcję kierownika czterodniowej wycieczki organizowanej na terenie Kotliny Kłodzkiej i Jeleniogórskiej. Po powrocie opracowałam sprawozdanie z wyjazdu w postaci prezentacji multimedialnej i przedstawiłam je podczas zebrania z rodzicami. W dniach 13-19 lutego 2017 roku byłam wychowawcą na zimowym obozie w Łebie, a w dniach 8-11 maja we Wrocławiu.
Efekty
Wpływ wycieczek szkolnych, zwłaszcza wyjazdów wielodniowych jest wprost nie do przecenienia. Mają one ogromny wpływa na rozwój dzieci, na ich postrzeganie świata i zdobywanie nowych doświadczeń. Uczą samodzielności, odpowiedzialności oraz dyscypliny. Wrażenia towarzyszące odkrywaniu nowych rejonów, zdobywanie doświadczeń i absorbowanie nowych treści oraz odczuć bardzo poszerza horyzonty postrzegania świata. Dzieci nabywają świadomości o otaczającej ich rzeczywistości. Będąc w grupie i poza domem mogą lepiej poznać siebie nawzajem oraz nawiązać mniej formalne kontakty z nauczycielami , co daje im poczucie pewnego rodzaju wspólnoty. Poza tym uczniowie poznają różne rejony Polski, uczą się jak przyjemnie i pożytecznie spędzać czas.
Dla mnie jako wychowawcy i nauczyciela wycieczki są również świetną okazją, aby poznać moich uczniów z innej trony. Dają mi możliwość obserwacji dzieci w sytuacjach zupełnie różnych od rzeczywistości szkolnej, co wielokrotnie pozwala mi lepiej zrozumieć ich zachowania i trudności jakie napotykają w procesie edukacji. Oczywiście są dla mnie również doświadczeniem, które niejednokrotnie przenoszę na grunt szkolny.
Współpraca z rodzicami
Przez cały okres stażu współpracowałam z rodzicami i opiekunami prawnymi moich wychowanków. Formy współpracy były różne i w zależności od potrzeb. Zgodnie z harmonogramem pracy szkoły przeprowadzałam zebrania i spotkania indywidualne. Jedną z podstawowych form współpracy z rodzicami był kontakt telefoniczny, a w razie potrzeby indywidualny, poza harmonogramem pracy szkoły. Każdą wizytę rodzica w szkole lub rozmowę telefoniczną odnotowywałam w dzienniku. Informowałam rodziców i opiekunów o postępach ich dzieci w nauce, zachowaniu, osiągnięciach, zauważonych uzdolnieniach, ale także o braku wypełniania obowiązków szkolnych jeśli zaszła taka potrzeba. Wspólnie z rodzicami starałam się rozwiązywać problemy wychowawcze i wskazywać na formy radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi. Pedagogizacja odbywała się podczas zebrań semestralnych i polegała głównie na omawianiu tematów aktualnie ważnych dla społeczności klasowej oraz dla rodziców. W ramach wspierania rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych zapraszałam do współpracy również panią pedagog.
Efekty
Podstawowym efektem współpracy z rodzicami jest bieżąca i dopasowana pomoc dziecku mającemu trudności w nauce i/lub zachowaniu. Stały kontakt przyczynił się również do zapobiegania eskalacji zachowań niepożądanych wśród dzieci oraz podnosił świadomość rodzica na temat funkcjonowania jego dziecka w szkole. Co więcej, systematyczna kontrola ze strony rodzica we współpracy z nauczycielem i wychowawcą przekładała się często na podniesienie wyników w nauce konkretnego ucznia. Powyższe działania powodują, że szkoła zyskuje uczniów, którzy są w stanie maksymalnie wykorzystać swoje możliwości, a tym samym podnosić poziom nauczania w placówce.
§ 8 ust.2 pkt. 2
„Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej”

Umiejętne posługiwanie się komputerem w pracy dydaktycznej i wychowawczej
Mogę śmiało powiedzieć, że komputer stał się nieodłączną częścią mojej pracy. Współczesne technologie bardzo ułatwiają przygotowywanie różnego rodzaju dokumentów związanych z realizacją zadań nauczyciela i wychowawczy. Program WORD służył mi niemal codziennie do opracowywania różnego rodzaju testów, kartkówek, zadań i innych pomocy dydaktycznych przydatnych do urozmaicenia zajęć. Ponadto komputer służył mi do opracowywania planów wycieczek, listy uczestników, regulaminów i harmonogramów. Każdorazowe przygotowywanie scenariusza uroczystości szkolnej, sprawozdań, protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej oraz działań opiekuna Samorządu Uczniowskiego opierało się również na wykorzystywaniu komputera i drukarki. Oczywiście również przygotowywanie całej dokumentacji związanej z awansem zawodowym to praca głównie z edytorem teksu. Korzystałam również z programu Power Point i samodzielnie przygotowywałam prezentacje multimedialne na konkretne tematy.
W pracy wychowawczej korzystałam z programu Excel do opracowywania, zestawiania i analizowania śródrocznych i końcoworocznych wyników, jakie osiągali moi wychowankowie.

Efekty
Efektem opracowywania dokumentacji za pomocą edytora tekstu jest przede wszystkim urozmaicenie zajęć poprzez inne zadania i ćwiczenia niż proponuje kurs dla danego oddziału. Umieszczanie dokumentów w plikach i folderach pozwalało na szybkie odnajdywanie potrzebnych informacji. Raz opracowane dokumenty wzbogaciły moją bazę dydaktyczną i są dostępne do wykorzystania w każdym momencie. Zestawianie ocen uczniów dawało możliwość analizy postępów w nauce na przestrzeni kilku lat.
Wykorzystywanie zasobów Internetu i programów multimedialnych w pracy dydaktycznej i wychowawczej
Internet jest dla mnie źródłem wielu pomocy dydaktycznych, ale przede wszystkim ułatwia mi kontakty z innymi nauczycielami oraz z uczniami. Poczta elektroniczna stała się nieodzowną częścią mojej pracy. Za jej pomocą kontaktuję się również z metodykiem oraz z wydawnictwami specjalizującymi się w kursach do nauki języka angielskiego. W poszukiwaniu nowych inspiracji do pracy z dziećmi odwiedzam strony internetowe wymienione już wcześniej w sprawozdaniu, poświęcone wszystkiemu co związane jest z nauką języka angielskiego. Korzystałam także ze słowników internetowych min.:
https://www.merriam-webster.com
http://www.urbandictionary.com
http://www.wordreference.com
http://dictionary.cambridge.org
http://translatica.pl
Od dwóch lat wykorzystuję w pracy sposobność realizowania treści programowych, głównie jako powtórzenie poznanego materiału, na portalu www.edunect.pl. Możliwość przygotowania lekcji dopasowanej do potrzeb danej klasy pozwala na urozmaicenie zajęć, a także na opracowanie zadań dających możliwość wykazania się wszystkim uczniom, również tym najsłabszym. Obecnie posiadam status eksperta w rankingu wspomnianego portalu, potwierdzony stosownym dokumentem. Ponadto podpowiadałam uczniom, gdzie mogą znaleźć interesujące i dostosowane do ich potrzeb i poziomu treści umożliwiające rozwój kompetencji językowych.
W pracy wychowawczej czerpałam wiedze z różnych stron internetowych w celu urozmaicenia zajęć godziny wychowawczej. Wyszukiwałam informacje związane z realizowanym tematem, a za pomocą projektora i przenośnego ekranu wyświetlałam uczniom filmy edukacyjne lub zawierające elementy dotyczące danej lekcji. Przykładowe strony, z których zasobów korzystałam związane są z bezpieczeństwem dzieci w Internecie: https://sieciaki.pl/, http://dzieckowsieci.fdn.pl/ oraz http://www.bezpieczneinterneciaki.pl.
Umiejętność posługiwania się technologiami informatycznymi oraz korzystania z zasobów internetowych okazała się nieoceniona w tworzeniu prezentacji multimedialnych. Posłużyły one do zdania relacji rodzicom z wycieczek realizowanych w ramach projektu „Dziecięce Odkrywanie Świata” przygotowałam trzy prezentacje z trzech kolejnych pobytów:
• Kotlina Kłodzka i Jeleniogórska,
• Łeba i Słowiński Park Narodowy,
• Wrocław i Karpacz.
Efekty
Urozmaicenie zajęć podnosiło atrakcyjność procesu uczenia się. Uczniowie chętnie podejmowali zadania, które wymagały użycia technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Nabywali umiejętności wykorzystania zasobów internetowych do samodzielnej pracy w domu. Jako nauczyciel zyskałam narzędzie, które ułatwiało mi w pracę, a jednocześnie stało się nieocenionym źródłem ciekawych pomocy dydaktycznych i wskazówek do rozwijania procesu nauczania. Efektem końcowym było podniesienie jakości pracy szkoły poprzez maksymalne wykorzystanie różnych możliwości kształcenia, zwiększających zaangażowanie ucznia w proces zdobywania wiedzy i nowych umiejętności.
Prezentacje multimedialne zostały bardzo entuzjastycznie przyjęte przez rodziców. Rodzice mogli dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób dzieci spędzały czas podczas pobytów w kolejnych miejscach i jak wyglądała praca nauczycieli sprawujących nad nimi opiekę. Z pewnością taki sposób przekazywania informacji wzmocnił pozytywny obraz pracy szkoły i na długo pozostanie w pamięci rodziców.
§ 8 ust.2 pkt. 3
„Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć”
Jako wychowawca w szkole zatrudniającej stosunkowo niewielu nauczycieli codziennie spotykałam się z całym gronem pedagogicznym. Codziennie miałam możliwość wymiany spostrzeżeń i informacji na temat uczniów lub bieżących spraw. W miarę potrzeby dzieliłam się z kolegami i koleżankami swoją wiedzą i umiejętnościami. Służyłam pomocą tam gdzie była konieczna znajomość języka angielskiego lub obsługi sprzętu multimedialnego i komputerowego. Tłumaczyłam instrukcję dla nauczyciela prowadzącego zajęcia z programowania klocków Lego. W ramach obserwacji uczestniczyłam w różnego rodzaju formach zajęć, od akademii szkolnych począwszy, a na zabawach i konkursach skończywszy. Pełniłam tu rolę zarówno obserwatora jak i autora projektów. Prowadziłam lekcje w obecności Dyrektora szkoły, po których uzyskałam wskazówki do dalszej pracy, a jednocześnie uświadomiłam sobie mocne strony mnie jako nauczyciela. W każdym roku szkolnym dwukrotnie zapraszałam Dyrekcję na tego typu zajęcia. Prowadziłam także zajęcia otwarte dla nauczycieli z różnym stażem zawodowym oraz uczestniczyłam w zajęciach otwartych innych nauczycieli. Wszystkie te zajęcia były omawiane bezpośrednio po ich zakończeniu, zwłaszcza pod kątem realizacji celów, metod pracy i atmosfery podczas lekcji oraz zaangażowania zarówno mojego jak i uczniów.
Służyłam pomocą i radą nauczycielowi kontraktowemu będącemu w trakcie stażu na nauczyciela dyplomowanego. Niestety nie miałam sposobności pełnić roli opiekuna praktyk nauczyciela języka angielskiego w związku z brakiem takiego zapotrzebowania. Niemniej jednak służyłam pomocą i doświadczeniem studentce pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej odbywającej praktyki w naszej szkole. Nie była to opieka formalna, ale chętnie dzieliłam się swoim doświadczeniem i wiedzą z młodszą koleżanką. Zaprosiłam ją między innymi do współorganizowania dyskoteki szkolnej, podczas której pełniła ona rolę opiekuna. Przeprowadziłam z nią liczne rozmowy na temat pracy w szkole, budowania dobrych kontaktów z dziećmi oraz współpracy z rodzicami. Często pomagałam innym nauczycielom przy organizacji różnego rodzaju uroczystości szkolnych. Podpowiadałam adresy stron internetowych w zależności od zapotrzebowania na konkretny temat, wskazywałam na ciekawe artykuły dotyczące nie tylko nauczania, ale również zmian w prawie oświatowym. Opracowywałam scenariusze zajęć z wychowawcą i dzieliłam się tymi materiałami z innymi nauczycielami w naszej placówce. W ramach prac Zespołu Wychowawczego uczestniczyłam w wielu rozmowach z wychowawcami klas, podczas których omawiane były różne problemy związane z trudnościami dydaktyczno – wychowawczymi wśród uczniów naszej placówki.
Opublikowałam w Internecie wytwory mojej pracy dotyczące nauczanego przedmiotu oraz inne. Na stronach http://www.profesor.pl/ oraz http://www.edux.pl/ zamieściłam między innymi „Konkurs Wiedzy o Krajach Angielskiego obszaru językowego – KWOKA”, Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego oraz scenariusze uroczystości szkolnych, wśród których znalazły się scenariusze zakończenia roku szkolnego. Niniejsze sprawozdanie również zostało zamieszczone na ww. stronach internetowych.

Efekty
W wyniku powyższych działań wzbogaciłam swoją wiedzę zarówno merytoryczną jak i formalną. Wymiana doświadczeń i wiedzy pozwalała mi na poszerzenie mojego warsztatu pracy zarówno jako nauczyciela jak i wychowawcy. Bardzo dużą wartością wynikającą z codziennej i bieżącej wymiany wiedzy i stosowanych praktyk było podnoszenie umiejętności współpracy dla dobra społeczności szkolnej. Ponadto podczas rozmów młodszymi koleżankami mogłam korzystać ze świeżego spojrzenia na oświatę zyskując nowy punkt widzenia na wiele spraw. Publikacje na stronach internetowych dały mi możliwość dzielenia się moimi umiejętnościami ze znacznie szerszym gronem nauczycieli aniżeli współpracownicy. Dokumentowanie pracy na stronach internetowych z pewnością wzmacnia pozytywny wizerunek szkoły i dokumentuje jej działalność poza murami placówki. Pomoc osobie realizującej praktyki studenckie pozwoliła w jakimś zakresie zapoznać ją ze środowiskiem nauczycieli i nakreślić pozytywny obraz tego zawodu. Poprzez ścisłą współpracę, wymianę doświadczeń i omawianie różnych aspektów życia szkolnego zacieśniała się współpraca między kadrą przyczyniając się pozytywnego wizerunku szkoły i podnoszenia jakości jej pracy.
§ 8 ust.2 pkt. 4a
„Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich”

Nabywanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań
Mając na względzie zainteresowania sporej części uczniów naszej szkoły poszerzaniem znajomości i umiejętności posługiwania się językiem angielskim, prowadziłam Koło języka angielskiego. Opracowanie programu koła poprzedziłam przypomnieniem sobie podstawy programowej przewidzianej dla drugiego etapu edukacyjnego oraz zapoznaniem się z przykładowymi programami zamieszczonymi na stronach internetowych. Przy projektowaniu programu wzięłam pod uwagę zainteresowania i sugestie uczniów, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w zajęciach. Program zawierał treści przewidziane podstawą programową oraz wykraczał poza jej ramy. Po zatwierdzeniu programu przez Dyrekcję szkoły podjęłam realizację zajęć.
W trakcie trwania stażu pełniłam również rolę nauczyciela świetlicy szkolnej. W związku z powyższym zostało mi powierzone zadanie opracowania planu pracy świetlicy. Dzieci uczestniczące w zajęciach były w różnym wieku z przedziału klas IV – VI. w związku z czym opracowanie planu było dla mnie nie lada wyzwaniem. Należało tutaj uwzględnić takie zajęcia i zadania, które byłyby ciekawe dla wszystkich uczestników. Starałam się dopasować je do kalendarza i uroczystości z niego wynikających. W planie pracy umieściłam uroczystości typu Dzień Matki, święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy, Dzień Babci i Dziadka oraz patriotyczne i inne. Ważnym elementem było zachęcenie dzieci do aktywnego spędzania czasu. W pracy z wychowankami świetlicy starałam się poświęcić maksymalnie dużo miejsca na zabawy ruchowe na świeżym powietrzu lub na sali gimnastycznej jeśli warunki atmosferyczne nie pozwalały na wyjście na boisko szkolne. Działania ujęte w planie pracy wzbogacane były propozycjami i sugestiami dzieci co do sposobu spędzania czasu na świetlicy.
Jako wychowawca zespołu klasowego opracowałam i wdrożyłam Plan Pracy Wychowawcy zgodny z Programem Wychowawczym szkoły. Plan opracowałam kompleksowo na trzy lata dla drugiego etapu edukacyjnego. Zostawiłam w nim jednak pewien margines na propozycje uczniów co do tematyki realizowanej na zajęciach. Tym samym moi wychowankowie stali się współautorami Planu mającymi, w pewnym oczywiście stopniu, wpływ na to, o czym chcą usłyszeć lub czym chcą się podzielić na zajęciach.
W ostatnim roku stażu opracowałam Plan Pracy Samorządy Uczniowskiego. Do współpracy przy planowaniu zadań zaprosiłam członków Samorządu, a wiele z propozycji przedstawionych przez uczniów zostało uwzględnionych w planowanych działaniach i sukcesywnie zrealizowanych.
Efekty
We wszystkich działaniach uczniowie wykazywali się bardzo dużym zaangażowaniem i chętnie uczestniczyli w zajęciach zarówno Koła Języka Angielskiego jak i świetlicowych. Ich postawa dawała mi poczucie sensu wykonywanej pracy. Zajęcia pozalekcyjne dawały dzieciom dodatkowe pole do poszerzania i rozwijania zainteresowań oraz wdrażania swoich pomysłów. Wpływ na kształt Planu Pracy Wychowawcy oraz Planu Pracy Samorządu Uczniowskiego dały uczniom poczucie współdziałania i współdecydowania w zakresie realizowanych zadań. Najważniejszym efektem powyższych działań było rozwijanie samorządności oraz budowanie w uczniach świadomości o ich pływie na sprawy szkolne, a tym samym umożliwienie im współpracy z nauczycielem na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły.
§ 8 ust.2 pkt. 4c
„Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych”

1. Organizowanie uroczystości szkolnych i akademii
Wszystkie powierzone mi uroczystości szkolne i akademie były dla mnie wyzwaniem, a jednocześnie doskonaleniem mojego warsztatu pracy. Do każdego projektu przygotowywałam się na wiele tygodni przed jego realizacją. W pierwszej kolejności dogłębnie poznawałam zakres tematu, a następnie zbierałam materiały dotyczące zagadnienia. Scenariusze uroczystości projektowałam samodzielnie biorąc pod uwagę możliwości moich uczniów i realność zrealizowania zamierzonych celów. W ramach tego rodzaju działalności w trakcie trwania stażu przygotowałam min. :
• uroczystą akademię z okazji kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
• uroczysta akademię z okazji kolejnej rocznicy Odzyskania Niepodległości,
• montaż słowno – muzyczny z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
• zabawy uatrakcyjniające dyskoteki szkolne.
Uczestniczyłam w przygotowaniu festynów rodzinnych i w ich przebiegu. Na tego rodzaju imprezy przygotowywałam loterie fantowe oraz pozyskiwałam sponsorów.
2. Pełnienie funkcji opiekuna Samorządu Uczniowskiego
W roku szkolnym 2016/2017 pełniłam rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Praca z uczniami okazała się bardzo owocna i przyjemna. Zrealizowaliśmy wiele naszych planów na rzecz całej społeczności uczniowskiej. Wybory do Samorządu Uczniowskiego po raz pierwszy przybrały charakter niemalże „powszechny”, ponieważ czynne prawo wyborcze dostali również uczniowie młodsi tj. klasy II i III.
Projekty zrealizowane w ramach pracy Samorządu to min.:
• dyskoteka „na dobry początek” z wieloma atrakcyjnymi zabawami
Członkowie Samorządu Uczniowskiego przygotowali i przeprowadzili szereg zabaw uatrakcyjniających dyskotekę.
• akcja charytatywna na rzecz schroniska dla zwierząt w Konradowej koło Nysy
Zbiórka darów dla schroniska trwała dwa miesiące tj. październik i listopad 2016 roku. Zebraliśmy znaczną ilość karmy oraz inne przydatne rzeczy. Dary, które udało nam się zebrać dostarczyliśmy potrzebującym czworonogom 6 grudnia. Wizyta okazała się dla uczniów niezapomnianym przeżyciem.
• akcja charytatywna „Góra Grosza”
Od 28 listopada do 9 grudnia 2016r. zbieraliśmy w szkole „żółte drobniaki” Zachęcaliśmy do akcji „Góra Grosza”. Dzieci bardzo chętnie dzieliły się „groszem” wspomagając działania fundacji, a zebrana kwota została podliczona i przesłana do organizatora.
• konkurs na ozdobę choinkową
W konkursie zorganizowanym w grudniu 2016 roku wzięły udział głównie dzieci klas młodszych. Wszystkie prace, a było ich całkiem sporo, zostały nagrodzone i umieszczone na wspólnej choince szkolnej.
• konkurs na plakat związany z obchodami „Dnia Ziemi”
Również ten konkurs przyciągnął głównie uczestników z klas młodszych. Wszystkie prace zostały wykorzystane jako dekoracja podczas apelu zorganizowanego z okazji obchodów Dnia Ziemi. Uczniowie otrzymali dyplomy i podziękowania oraz nagrody za poszczególne miejsca.
• redagowanie gazetki ściennej
Gazetka ścienna, umieszczona na głównym korytarzu szkoły była na bieżąco redagowana i odzwierciedlała kolejne wydarzenia z życia szkoły.
3. Udział w realizacji projektów edukacyjnych ze środków unijnych
Jednym z pierwszych projektów realizowanych ze środków unijnych w których brałam udział był projekt pod nazwą „Fascynujący Świat Nauki i Technologii”. Prowadziłam zajęcia w modułach humanistyczno-ekologicznym. Wyjeżdżałam z uczniami na lekcje min. do pałacu w Mosznej oraz na Uniwersytet Opolski. Przystępując do projektu uzyskałam uprawnienia do prowadzenia zajęć uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach.

W roku 2015 brałam udział w innym projekcie realizowanym w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej pt. „Misja przyroda – zielone szkoły w parkach narodowych”. Projekt podzielony był na trzy etapy. W dniach 13 – 17 kwietnia 2015 roku odbył się etap, w którym brałam udział jako opiekun grup. Zajęcia edukacyjne odbywały się w Parku Narodowym Gór Stołowych i realizowane były w formie tzw. zielonej szkoły.
Od września 2016 roku brałam udział w projekcie unijnym pod nazwą „Dziecięce Odkrywanie Świata” pierwszy etap polegał na uczestnictwie w wielu szkoleniach i warsztatach dających zarówno uprawnienia trenerskie jak i inne potrzebne do prowadzenia zajęć w ramach tego projektu tj. efektywnej nauki, robotyki, matematyczno – przyrodniczych metodą projektów oraz informatyki z drukiem 3 D. W ramach tego projektu prowadzę zajęcia dla klas 4 – 6 z projektowania przestrzennego i druku 3D. Projekt będzie kontynuowany w roku szkolnym 2017/2018.
4. Organizacja dodatkowych zajęć języka angielskiego dla uczniów klas młodszych
Arkusz organizacyjny na rok szkolny 2016/2017 przewidywał zajęcia łączone z języka angielskiego dla klasy pierwszej i drugiej. Mając na uwadze podnoszenie jakości pracy szkoły, a przede wszystkim dobro dzieci już na początku września, z własnej inicjatywy, podjęłam decyzję o rozdzieleniu tychże zajęć i prowadzeniu dwóch godzin lekcyjnych „pro publico bono”. Traktuję to jako mój wkład na rzecz utrzymywania standardów nauczania w dzisiejszych czasach.
Efekty
Upowszechnianie tradycji, rozbudzanie uczuć patriotycznych oraz eksponowanie talentów uczniów to tylko kilka korzyści, jakie płynęły z poszerzania działań szkoły. Poprzez działania inne aniżeli rutynowe zajęcia lekcyjne uczniowie postrzegali szkołę również jako miejsce, gdzie mogli realizować swoje pasje i rozwijać talenty. Szkoła pełniła rolę ośrodka kultury poprzez upowszechnianie wśród uczniów, jak i zapraszanych gości dorobku wielu pokoleń Polaków oraz efektów pracy z dziećmi. Opisy działań Samorządu Uczniowskiego wzbogacały treści zamieszczane na stronie internetowej szkoły.
Jeśli zaś chodzi o projekty to celem każdego z nich było przede wszystkim wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty oraz podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i osiągniecie przez nich właściwych postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy. Podczas realizowanych przeze mnie zajęć uczniowie podnosili swoją świadomość ekologiczną oraz nabyli nowych umiejętności w posługiwaniu się nowymi technologiami. Projektowanie przestrzenne oraz sama drukarka 3D nie stanowią już dla nich większej zagadki. Jeśli chodzi o mnie niewątpliwie nabyłam wiele cennych umiejętności podnoszących jakość pracy szkoły. Wszystkie one mogą procentować również w przyszłości w ramach realizacji podstawy programowej.
§ 8 ust.2 pkt. 4e
„Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami”
W czasie trwania stażu utrzymywałam kontakt telefoniczny, mailowy oraz osobisty z przedstawicielami wydawnictw językowych. Wynikiem tej współpracy było pozyskiwanie pomocy dydaktycznych dla szkoły min. wzbogacanie biblioteczki pracowni językowej w książki angielskojęzyczne oraz filmy DVD. Ponadto udało mi się pozyskać różne gadżety i słowniczki, które zostały przekazane uczniom w formie nagród za udział w konkursach.
Przez cały okres trwania stażu współpracowałam z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. Na podstawie opinii wystawianych przez specjalistów z poradni dostosowywałam wymagania dla uczniów mających specyficzne trudności z nauką. Szczególną opieką objęłam uczennicę z Płodowym Zespołem Alkoholowym oraz ucznia realizującego podstawę programowa w trybie indywidualnym. Na prośbę innych nauczycieli kierujących swoich podopiecznych do poradni pisałam informacje o trudnościach dzieci w przyswajaniu materiału z języka angielskiego. Ponadto na prośbę PPP w Kędzierzynie – Koźlu, Nysie oraz Niemodlinie pisałam opinię na temat funkcjonowania w środowisku szkolnym oraz trudnościach w nauce mojej wychowanki z Płodowym Zespołem Alkoholowym.
Ponadto w ramach realizowanych w placówce programów unijnych miałam możliwość współpracy z pedagogiem nie pełniącym tej funkcji na stałe w naszej szkole oraz z psychologiem. Prowadzone rozmowy pozwalały na spojrzenie okiem specjalisty na wiele spraw i podejmowanie najbardziej korzystnych rozwiązań.
W wyniku konfliktu jaki miał miejsce między dwiema dziewczynkami z mojej klasy, poprosiłam Dyrekcję szkoły o zorganizowanie spotkania całej społeczności uczniowskiej z funkcjonariuszem policji. W trakcie spotkania funkcjonariusz skupił się na tematyce związanej z bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni. Zwrócił również uwagę na odpowiedzialność nie tylko rodziców, ale też samych dzieci w przypadku łamania prawa. Funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji zapewnił o chęci współpracy na przyszłość również w ramach działań prewencyjnych. W rozmowach telefonicznych oraz osobistych poruszałam temat bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie w pobliżu szkoły.
Efekty
Najważniejszy efekt współpracy z wydawnictwami to poszerzanie księgozbioru, z którego mogli korzystać uczniowie. Ja natomiast zyskałam dodatkowe pomoce, dzięki którym mogłam proponować uczniom dodatkowe formy aktywności językowej. Współpraca ze specjalistami z Poradni PP oraz z psychologiem dała mi możliwość na pracę z dziećmi w taki sposób, aby umożliwić im osiąganie sukcesów na miarę swoich możliwości. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w nauce mogli przez to budować poczucie własnej wartości i możliwości w osiąganiu celów. Jeżeli zaś chodzi o współpracę z Komendą Powiatowa Policji, uzyskałam fachową pomoc w przekazywaniu dzieciom właściwych postaw społecznych, a okolice szkoły są monitorowane pod kątem bezpieczeństwa i porządku publicznego. Uczniowie zostali uświadomienie o braku anonimowości w Internecie i zyskali świadomość odpowiedzialności za swoje czyny. Szkoła umocniła swój pozytywny wizerunek w środowisku lokalnym.
§ 8 ust.2 pkt. 4 lit. f
„Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej”
Pełniąc swoje obowiązki nauczyciela i wychowawcy na co dzień dokładałam wszelkich starań do podnoszenia jakości pracy szkoły. Priorytetem był zawsze uczeń i jego ścieżka edukacyjna. Praca z dziećmi i dla dzieci to dla mnie nadal misja i ważna część mojego życia. Najwyższą nagrodą za tę pracę było i jest dla mnie osiąganie przez moich uczniów jak najwyższych wyników w nauce i rozwijanie swojego potencjału. Niemniej jednak bardzo cenne i ważne dla mnie jest również dostrzeżenie pozytywnych wyników mojej pracy przez Dyrekcję szkoły. Za moje osiągnięcia otrzymałam w czasie trwania stażu trzykrotnie Nagrodę Dyrektora.
• 07.10.2014r.
• 14.10.2015r.
• 14.10.2016r.
Są one dla mnie o tyle cenne, że podsumowują nie jakiś wycinek mojej pracy, a całoroczne starania w należytym wypełnianiu swoich powinności. Równie ważne są dla mnie częste podziękowania ustne Dyrekcji szkoły za codzienną pracę.
Za ważne i znaczące osiągnięcia poczytuję sobie także mniejsze i większe sukcesy moich wychowanków. Były to min. poprawa zachowania w przypadku jednej z moich uczennic, czy też skuteczne motywowanie do uzyskiwania lepszych wyników w nauce. Wielokrotnie słyszałam wyrazy uznania moich koleżanek za przygotowywanie autorskich programów akademii szkolnych.
EFEKTY
Nagrody Dyrektora z pewnością podziałały na mnie mobilizująco i zmotywowały mnie do dalszego podejmowania różnorakich działań na rzecz dzieci i szkoły. Osiągnięcia, zarówno te większe jak i mniejsze, dają mi przede wszystkim zadowolenie z wykonywanej pracy i chęci do podejmowania nowych wyzwań. Wszystko to, we współpracy z innymi nauczycielami, przekłada się na budowanie solidnej kadry pedagogicznej będącej podstawą wysokiej jakości pracy szkoły.
§ 8 ust.2 pkt. 5
„Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony”
Podczas trwania stażu starałam się poszerzać swoją wiedzę z zakresu rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych. Przeprowadziłam wiele rozmów z pedagogiem szkolnym w celu uzyskania wsparcia przy rozwiązywaniu różnego rodzaju trudności wychowawczych wśród moich podopiecznych. Bardzo przydatny okazał się wspomniany w początkowej części sprawozdania kurs na temat trudności jakie może spotkać dziecko podczas przejścia z pierwszego do drugiego etapu edukacyjnego. Samodzielnie wyszukiwałam w Internecie artykuły dotyczące pracy wychowawcy szkolnego. Odwiedziłam min. następujące strony:
https://www.portaloswiatowy.pl
https://www.librus.pl
http://www.profesor.pl
W ramach tego zagadnienia prowadziłam również wiele rozmów z bardziej doświadczonymi nauczycielami nie tylko z mojej placówki, ale także z poza szkoły.
Podczas trwania stażu bacznie przyglądałam się dwóm uczennicom naszej szkoły, a zebrane obserwacje zamieściłam w opisie i analizie przypadków.
Efekty
Zdobywanie nowej wiedzy i poszerzanie umiejętności w zakresie rozpoznawania i rozwiązywania problemów uczniów pozwala mi coraz skuteczniej pomagać uczniom w pokonywaniu niepowodzeń szkolnych i trudności w zachowaniu.
Inne zagadnienia i problemy mogące wyniknąć w czasie trwania stażu
Plan rozwoju zawodowego jaki złożyłam do podpisu na początku stażu miał charakter otwarty i możliwe były jego modyfikacje wypływające z potrzeb szkoły i moich własnych.
Podsumowanie
Zawód nauczyciela nie został wybrany przeze mnie przypadkowo. Już w szkole średniej założyłam sobie podjęcie studiów na wydziale filologii angielskiej w celu uzyskania kwalifikacji nauczycielskich i podjęcia pracy w szkole. Praca z dziećmi i dla dzieci jest dla mnie ciągłym wyzwaniem i odkrywaniem nowych możliwości. Konieczność kształcenia ustawicznego mobilizuje mnie do podejmowania nowych działań. Praca wychowawcy, choć bywa trudna, mobilizuje mnie do ciągłych poszukiwań nowych ścieżek w kontaktach z uczniami oraz rodzicami. Okres stażu tak naprawdę niewiele różnił się od czasu przed nim. Zawsze starałam się angażować maksymalnie w moje obowiązki i wykonywać je należycie, najlepiej jak potrafię. Myślę również, że udało mi się zrealizować moje plany na tyle, aby przyczyniły się do podnoszenia jakości pracy szkoły. Pragnę nadmienić, że zakończenie okresu stażu tak naprawdę niewiele zmieni w wypełnianiu moich obowiązków, ponieważ z natury jestem otwarta na nowe doświadczenia oraz rozwój osobisty i zawodowy. Z pewnością nadal będę poszukiwać nowych możliwości działań na rzecz szkoły, a przede wszystkim uczniów. Mam świadomość, że swoją osobą reprezentuję pewną „markę”, dlatego im większe kwalifikacje uzyskuję i wykorzystuję, im więcej starania wkładam w swoja pracę, tym lepszy tworzę wizerunek mojej placówki.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.