X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35460
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela języka angielskiego, ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Jestem nauczycielem mianowanym zatrudnionym w Zespole Szkół w Pozezdrzu jako nauczyciel języka angielskiego oraz logopeda. We wrześniu 2013 roku złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu związanego z ubieganiem się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. Staż rozpoczęłam 1 września 2013 roku, a zakończyłam 23 stycznia 2017 rok. Został on przedłużony ze względu na urlop macierzyński.
Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego opracowałam we wrześniu 2013 roku. Uwzględniłam w nim aktualne zadania edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze. Plan został zatwierdzony we wrześniu 2013 roku.
Tworząc plan swojego rozwoju zawodowego opierałam się głównie na Rozporządzeniu MEN z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, a także specyfice i potrzebach szkoły, uczniów, ocenie własnych umiejętności, wiedzy i doświadczenia pedagogicznego.
Analizując realizację planu rozwoju zawodowego chcę odnieść się w swoim sprawozdaniu do trzech obszarów wymagań zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.

Są to:
I. DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU DOSKONALENIE WARSZTATU I METOD PRACY, W TYM DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI STOSOWANIA TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ.
II. ZADANIA SŁUŻĄCE PODNIESIENIU JAKOŚCI PRACY SZKOŁY.
III. POGŁĘBIANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI SŁUŻĄCYCH WŁASNEMU ROZWOJOWI, ORAZ PODNIESIENIU JAKOŚCI PRACY SZKOŁY POPRZEZ ORGANIZACJE I UDZIAŁ W RÓŻNYCH FORMACH KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO.
I. DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU DOSKONALENIE WARSZTATU I METOD PRACY, W TYM DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI STOSOWANIA TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ
Podejmując awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego:
1. Zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego i przeprowadziłam analizę przepisów prawa oświatowego tj.:
o Rozporządzenia MEN z dn. 26.03.2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego,
o Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 oraz z 2017 r. poz. 60) ogłoszono dnia 31 sierpnia 2016 r.
o Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60) ogłoszono dnia 2 grudnia 2016 r.
o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
2.Szczegółowo zapoznałam się ze Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, Programem Pracy Szkoły, Programem Wychowawczym i regulaminami wewnętrznymi. Pozwoliło mi to na wdrożenie do realizacji postanowień zawartych w tych dokumentach i stało się bazą na podstawie której opracowałam:
- Plan pracy wychowawcy w roku szkolnym 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017
- Program zajęć logopedycznych w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017
- Program zajęć logopedycznych roku szkolnym 2015/2016 w ramach wczesnego wspomagania dla uczennicy klasy O oraz dla dwóch uczniów z opóźnionym rozwojem mowy
- Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017
- Program zajęć indywidualnych z języka angielskiego dla ucznia z zagranicy w roku szkolnym 2016/2017
- Program zajęć dodatkowych z języka angielskiego dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 2016/2017
- Plan pracy na zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego przez cały okres trwania stażu
- Plan pracy na zajęcia dodatkowe z języka angielskiego realizowane w ramach projektu „Nowoczesna szkoła” w roku szkolnym 2013/2014, 2014/2015
Dokumenty wewnątrzszkolne poznane przeze mnie umożliwiły mi poznanie funkcjonowania i organizacji szkoły. Opracowane plany zawierały formy i metody pracy, które mobilizowały uczniów i motywowały do aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły oraz do aktywnego udziału w zajęciach. Metody aktywizujące miały na celu zachęcić uczestników, także tych najmłodszych, do przełamania wielokrotnie bariery wstydu i włączenia się w tok zajęć.
2.Uczestniczyłam w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań:
- Zespołu Humanistycznego jako zastępca przewodniczącej w latach 2013-2016. Wspólnie z innymi nauczycielami opracowywałam plan pracy zespołu. Na spotkaniach omawiałam również wyniki próbnego i właściwego egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego oraz sprawdzianu szóstoklasisty z części język nowożytny. Formułowane przeze mnie wnioski z egzaminów były brane pod uwagę podczas konstruowania planów wynikowych na kolejny rok szkolny. Akcentowałam mocne i słabe strony kształcenia uczniów w odniesieniu do szkoły, powiatu, województwa i kraju. Analiza próbnych egzaminów i próbnego sprawdzianu pozwalała na zwrócenie uwagi na te obszary, które wymagają dopracowania i dodatkowych ćwiczeń. Był to niewątpliwie sposób na wyrównanie braków w wiadomościach i wpłynęło na polepszenie końcowego wyniku
- Zespołu do spraw wsparcia psychologiczno-pedagogicznego; do zadań zespołu należą m. in. rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, udzielanie pomocy psychologiczno -pedagogicznej uczniom, rozpoznawanie potencjalnych możliwości uczniów, rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów, określanie sposobów zaspokajania potrzeb uczniów, opracowywanie oraz ewaluacja indywidualnych programów edukacyjnych dla uczniów, w tym indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych ( tzw. IPET) dla uczniów niepełnosprawnych lub niedostosowanych społecznie posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, planowanie zadań umożliwiających rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli, podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. W efekcie zostali otoczeni opieką uczniowie nie tylko z deficytami, ale też uczniowie zdolni. Mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych, które uzupełniały braki programowe, ale i rozwijały ich zainteresowania, tym samym podniosły jakość pracy szkoły.
-Zespołu do spraw Integracji w klasie integracyjnej; cele tego zespołu to przede wszystkim tworzenie odpowiednich warunków do nauczania i wychowywania dzieci zdrowych z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wspieranie uczniów w nawiązywaniu kontaktów społecznych z rówieśnikami opartych na postawie akceptacji i tolerancji, stwarzanie warunków do osiągania przez uczniów sukcesów na miarę ich możliwości, zminimalizowanie ilości niepowodzeń szkolnych, indywidualizowanie procesu dydaktycznego. Praca w zespole umożliwiła mi wymianę spostrzeżeń z innymi nauczycielami pracującymi z klasą, analizowałam dokumentację uczniów, oceniałam funkcjonowanie uczniów, uzupełniałam o dane uzyskane przez wychowawcę od rodziców. Wnioski wdrożyłam do indywidualnych programów logopedycznych.

- Zespołu klasowego jako wychowawca; od 2009 roku do chwili obecnej organizowałam spotkania nauczycieli uczących w mojej klasie, aby omówić bieżące sprawy związane z postępami w nauce i z zachowaniem, zapoznawałam nauczycieli z aktualnymi opiniami i orzeczeniami, informowałam wielokrotnie o potrzebie dostosowywania wymagań. Nauczyciele również sygnalizowali zaobserwowane niepokojące zachowania, dzięki czemu mogłam szybko reagować i podjąć właściwe kroki wychowawcze.
Jako wychowawca organizowałam też pomoc pedagogiczno-psychologiczną. Monitorowałam jej realizację, absencję uczniów.
- Komisji Statutowej w roku szkolnym 2015/2016, na której przygotowywałam wspólnie z innymi nauczycielami projekt zmian po zapoznaniu się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego. Dzięki pracom w tej Komisji dogłębnie poznałam zapisy w Ustawie o Systemie Oświaty i dyskutowałam z nauczycielami na temat dostosowania przepisów ustawy do funkcjonowania naszej szkoły. W efekcie Statut został ujednolicony zgodnie z zapisami w prawie oświatowym, a zapisy w nim dokonane odzwierciedlały potrzeby naszej szkoły przez co łatwiejsze było chociażby ocenianie uczniów.
- w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz zaangażowanie w/w prace spowodował pogłębienie mojej wiedzy dotyczącej ciągłych zmian w oświacie oraz ułatwił i uatrakcyjnił realizację zaplanowanej pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej.
- W celu zapobiegania trudnościom wychowawczym i dydaktycznym współpracowałam z pedagogiem szkolnym, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Współpraca ta pozwoliła mi na znalezienie przyczyn zaburzeń i pomogła w określeniu możliwie najefektywniejszej drogi postępowania z uczniami stwarzającymi problemy dydaktyczno-wychowawcze
3. Doskonaliłam swój warsztat i metody pracy dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Wymiana doświadczeń dotyczyła ciekawych metod aktywizujących, przygotowywania uczniów do konkursów, organizowania imprez szkolnych. W celu podniesienia jakości pracy organizowałam samodzielnie oraz pomagałam innym nauczycielom w organizacji imprez i uroczystości szkolnych dzieląc się doświadczeniem. Przeprowadziłam dwie lekcje otwarte z języka angielskiego, po których omówiłam z nauczycielami metody na nich zastosowane, a nauczyciele podzielili się własnymi refleksjami dotyczącymi chociażby aktywności. W trakcie stażu odbyłam również praktykę logopedyczną oraz praktykę w przedszkolu i szkole podstawowej, która była wpisana w program studiów podyplomowych przeze mnie podjętych. Obserwując zajęcia doświadczonego logopedy z pewnością wiele metod, narzędzi, kart pracy przeniosłam do swojego warsztatu pracy czyniąc go bardziej atrakcyjnym dla uczniów.
4. Studiowałam literaturę z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki i metodyki języka polskiego i języka obcego, logopedii. Śledziłam newsletter Centrum Edukacji Obywatelskiej w zakresie działań Samorządu Uczniowskiego. Czytałam na bieżąco angielskie czasopismo The Teacher, w którym znalazłam wiele inspiracji do swoich lekcji, także gotowych scenariuszy do wykorzystania, artykułów z zakresu metodyki, kultury
4. W czasie trwania całego stażu wykorzystywałam technologię komputerową i informacyjną poprzez:
- codzienne korzystanie z dziennika elektronicznego, za pomocą którego także komunikowałam się z rodzicami przekazując im różne wiadomości dotyczące nadchodzących wydarzeń, funkcjonowania szkoły. Pozwoliło to uniknąć nieporozumień i niedomówień
- wszystkie plany pracy oraz sprawozdania zostały przeze mnie napisane w formie elektronicznej
- opracowałam i dokonałam analizy diagnoz, wyników egzaminów próbnych za pomocą programów Word i Excel, natomiast Publisher posłużył w pracy SU do tworzenia dyplomów, zaproszeń, gazetki ściennej SU, gazetek tematycznych np. na temat Konstytucji 3 Maja
- tworzyłam prezentację Power Point na lekcje języka angielskiego, ale też na zajęcia logopedyczne, aby uatrakcyjnić zajęcia, przybliżyć tematy
- tworzyłam pomoce logopedyczne, karty pracy, narzędzia badawcze, testy, kartkówki, scenariusze zajęć
- korzystałam z angielskich portali takich jak:
www.anglisci.pl
www.onestopenglish.com
www.oup.com
www.angielski.edu.pl
www.macmillan.pl
www.logopedia.pl
www.forumlogopedy.pl
www.logopeda.org.pl
www.oke.lomza.pl
- w roku szkolnym 2014/2015 i 2016/2017 korzystałam z platformy Moodle, na której rozwiązywałam testy jako przygotowanie do sprawdzania arkuszy egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego. Zapoznawałam się tu z kryteriami oceniania, jakie będą obowiązywały podczas sprawdzania arkusza egzaminacyjnego. Pomogło mi to w późniejszym sprawdzaniu arkuszy z właściwego egzaminu
- korzystałam ze strony Kuratorium Oświaty w Olsztynie, gdyż dwukrotnie przygotowywałam uczniów do Wojewódzkiego Konkursu z języka angielskiego przygotowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Za pomocą strony internetowej zgłaszałam uczestników, zapoznawałam się z regulaminem konkursu, zagadnieniami, jakie obejmuje, zasadami sprawdzania i odsyłania prac
- oglądałam wideo szkolenia, webinaria prezentowane przez wydawnictwa językowe
- aktualizowałam wiadomości i zmiany w prawie oświatowym
- prowadziłam dokumentację z przebiegu stażu
- przygotowywałam informacje dla rodziców, wykazy zajęć dodatkowych, wydruki ocen, broszury, które rozdawałam na spotkaniach klasowych. W ten sposób każdy rodzic otrzymywał na piśmie pełną informację, która została dodatkowo na wywiadówce przeze mnie omówiona i wyjaśnione zostały wszystkie wątpliwości
Dzięki wykorzystywaniu techniki komputerowej i informacyjnej zauważyłam zwiększenie efektywności i sprawności mojej pracy dydaktycznej, a tym samym podniosło jakość pracy szkoły.

II.ZADANIA SŁUŻĄCE PODNIESIENIU JAKOŚCI PRACY SZKOŁY
Mając na uwadze doskonalenie swojej pracy mające wpływ na jakość pracy szkoły opracowałam i wdrożyłam opisane poniżej przedsięwzięcia:
1. Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego
- przeprowadziłam zajęcia dodatkowe z języka angielskiego dla klasy O w roku szkolnym 2014/2015. Przygotowywałam na nie karty pracy, piosenki, zabawy, gry i ćwiczenia językowe. Zajęcia te nie tylko wzbogaciły mój warsztat pracy, gdyż na co dzień nie mam do czynienia z prowadzeniem lekcji w takiej grupie wiekowej, ale również pozwoliły wprowadzić dzieci w świat języka angielskiego. Wyostrzyły inne zmysły takie jak słuch. Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach, współpracowały ze mną, jak i dobrze funkcjonowały w grupie. Nauczyły się wielu piosenek, a w efekcie końcowym zaśpiewały w języku angielskim piosenkę na Dzień Mamy
- prowadziłam przez dwa lata trwania stażu 2013-2015 ( a rozpoczęłam zajęcia rok wcześniej) zajęcia projektowe z języka angielskiego w ramach „Nowoczesnej Szkoły”. Na zajęciach rozwijane były wszystkie umiejętności językowe: mówienie, słuchanie, pisanie, środki językowe, gramatyka, tłumaczenie. Wykorzystywałam angielskie filmy z napisami w języku angielskim, polskim lub bez napisów, aby uczniowie mogli jak najwięcej zrozumieć, ale też oswoić się z akcentem brytyjskim, odróżnić go od amerykańskiego. Stosowałam metody aktywizujące, z których najpopularniejszą była praca w grupach i drama. Uczniowie licznie i chętnie uczestniczyli w zajęciach. Efektem pracy na zajęciach był fakt, iż klasa, która uczestniczyła w zajęciach napisała w roku szkolnym 2013/2014 egzamin gimnazjalny z języka angielskiego najlepiej w powiecie, powyżej średniej krajowej i w województwie. To niewątpliwy sukces młodzieży, jej pracowitości, systematyczności i zapału
- prowadzenie przez cały okres trwania stażu zajęć wyrównawczych z języka angielskiego dla uczniów gimnazjum, które miały na celu wyjaśnienie wszelkich niejasności związanych z treściami wprowadzanymi na lekcjach. Często uczniowie odrabiali zadania domowe oraz wykonywali dodatkowe ćwiczenia. Dzięki tym zajęciom uczniowie w mojej grupie mieli lepsze wyniki z prac klasowych i kartkówek oraz zmniejszyły się zaległości programowe przez co łatwiej przyswajali nowe zagadnienia
- prowadzenie w roku szkolnym 2016/2017 dodatkowych zajęć z języka angielskiego dla uczniów zdolnych oraz wdrożenie na tych zajęciach autorskiego programu. Celem zajęć było pogłębianie wiedzy o krajach anglojęzycznych oraz doskonalenie umiejętności językowych uczniów. Na zajęciach rozwijane były wszystkie sfery językowe: mówienie, słuchanie, czytanie ze zrozumieniem, pisanie. Dzięki tym zajęciom uczniowie uzyskiwali lepsze wyniki na pracach klasowych oraz podczas bieżącej pracy na lekcjach. Ankieta ewaluacyjna oraz wysoka frekwencja wykazały, iż zajęcia były ciekawe i potrzebne. Dzięki dodatkowym zajęciom uczniowie będą mogli spróbować swych sił w konkursach pozaszkolnych.
2. Brałam udział w przygotowywaniu szkolnych Dni Otwartych Funduszy Europejskich w maju 2014 r. w ramach ogólnopolskiej kampanii „10 lat w UE". Celem imprezy było promowanie efektów projektów unijnych realizowanych w latach 2004-2014. Razem z uczniami przygotowywaliśmy stoisko brytyjskie, przy którym uczniowie, dorośli, zaproszeni goście mogli sprawdzić swoją znajomość języka angielskiego, ale i też wiedzę o krajach anglojęzycznych, ich kulturze, specyfice. W ramach tych dni zaprosiłam uczniów ze szkoły w Kruklankach oraz z Radziej. Dzięki tej uroczystości uczniowie zobaczyli, jakimi metodami pracujemy na zajęciach projektowych z języka angielskiego i wielu z nich zachęciło to do uczestniczenia w kolejnym roku szkolnym. Dla mnie była to możliwość wymiany doświadczeń z nauczycielami z innych szkół oraz zaprezentowanie naszych pozalekcyjnych działań
3. Realizowałam gimnazjalny projekt edukacyjny w roku szkolnym 2013/2014 i 2016/2017 o tematyce „On the British catwalk” i „The history of my school”. Uczniowie wykazali się umiejętnością działania w zespole, określenia swych mocnych stron, terminowością i odpowiedzialnością. Jako opiekun czuwałam nad stroną merytoryczną projektów, ale również wspierałam uczniów w ich pomysłach. Efekty zostały zaprezentowane na uroczystości, na którą zostali zaproszeni rodzice i goście. Uczniowie przygotowali wystąpienie w dwóch językach, wykazali się starannością i precyzją, a łączenie słowa, muzyki i ruchu scenicznego przyniosło oczekiwany efekt
4. Konkursy przedmiotowe
- w roku szkolnym 2013/2014 przygotowywałam pod względem językowym uczennicę klasy I gimnazjum do Międzynarodowego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej, w której zajęła pierwsze miejsce. Poprawność językowa wykonania była jednym z kryteriów oceny jury. Jest to dowód na to, że również przez muzykę można uczyć się języka obcego. W efekcie uczniowie chcieli częściej mieć kontakt z żywym językiem angielskim. Zorganizowałam również Szkolny Konkurs Kolędy Obcojęzycznej, którego celem było promowanie nauki języka przez śpiew.
- w roku szkolnym 2015/2016 przygotowywałam ucznia klasy III gimnazjum do Wojewódzkiego Konkursu Z Języka Angielskiego organizowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Uczeń dostał się do ostatniego, etapu wojewódzkiego. Był to uczeń zdolny, opracowywaliśmy zagadnienia wchodzące w zakres konkursu, rozwiązywaliśmy zadania testowe z poprzednich lat. Dodatkowa wiedza, jaką uczeń zdobył jest nieoceniona. Jak również moje doświadczenie w przygotowywaniu ucznia, gromadzenie dodatkowych pomocy i materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych
5. Zajęcia logopedyczne
Od roku szkolnego 2014/2015 prowadzę pozalekcyjne zajęcia logopedyczne; tworzę indywidualny plan terapii dla każdego dziecka. Gromadzę pomoce dydaktyczne, książki, programy, gry, aby urozmaicić zajęcia. Rozmawiam również z rodzicami na temat postępów terapii. Udzielam im wskazówek do pracy z dzieckiem w domu. Akcentuję, że dzięki temu terapia jest efektywniejsza. Osoby, które uczęszczają na zajęcia logopedyczne są przeze mnie obserwowane podczas zajęć z języka angielskiego, zwracam uwagę na artykulację w mowie spontanicznej. Pozwala mi to wyciągnąć wnioski dotyczące dalszej pracy. Moje działania są powiązane ze współpracą z dzieckiem, rodzicami i wychowawcą. Dwa razy w ciągu roku szkolnego dokonuję oceny efektywności, z którą zapoznaję rodzica. W dokumencie tym zawarte są podjęte przeze mnie działania, postępy dziecka i wnioski do pracy. Wyznacza to kierunek dalszej terapii lub jej zakończenia.

6. Pełnienie funkcji wychowawcy
Od 2009 r. pełnię rolę wychowawcy. Zależało mi nie tylko na sprawowaniu bezpośredniej opieki nad uczniami i kierowaniu życiem zespołowym klasy, ale również na stworzeniu zintegrowanego zespołu klasowego. Od samego początku starałam się podjąć działania zmierzające do poznania sytuacji rodzinnej uczniów, środowiskowej, poznać ich zapotrzebowania, cechy psychiczne, ambicje i marzenia. Poznanie środowiska uczniów pozwoliło mi na zrozumienie pewnych zachowań i podejmowanie też konkretnych kroków wychowawczych. Poświęcałam dużo czasu na rozmowy indywidualne z uczniami. Wszelkie problemy wewnątrzklasowe były omawiane na godzinach wychowawczych, szukaliśmy wspólnego rozwiązania, konsensusu. Prowadziłam pogadanki na tematy nie tylko wynikające z planu pracy, ale poruszające bieżące sprawy. Wiele razy zwracałam się o pomoc do pedagoga szkolnego, brałam udział w spotkaniach z rodzicami zarówno indywidualnie, jak i w obecności Pani pedagog. Na bieżąco informowałam rodziców o wszelkich ryzykownych zachowaniach.
Współpracowałam z Komendą Powiatową Policji, której przedstawiciele prowadzili w szkole spotkania dotyczące m.in. konsekwencji prawnych łamania obowiązków, jakie spoczywają na uczniach i ich rodzicach, bezpieczeństwa w drodze do szkoły, bezpiecznego spędzania wakacji, ferii zimowych, pogadanka o dopalaczach. Spotkania takie uświadamiają młodzieży konsekwencje niewłaściwych zachowań, które są często przez nich bagatelizowane.
Współpracowałam również ze Stowarzyszeniem Kobiet Mazurskich „Dziewczyny znad Sapiny”. W ramach współpracy współorganizowałam zajęcia profilaktyczno-sportowe i profilaktyczno-kulturalne dla dzieci i młodzieży. Zajęcia były realizowane w ramach godzin wychowawczych (spotkanie z pielęgniarką i promowanie zdrowego trybu życia 02.09.2014 i dzielnicowym 16.10.2014) oraz jedne zajęcia odbyły się w terenie 12.10.2014 (było to ognisko, chodzenie na kilkach, bryczki). Projekt miał na celu przekazanie określonych treści w połączeniu z aktywnością fizyczną oraz poprzez elementy turystyki i rekreacji. Wszyscy uczniowie z mojej klasy wzięli w nich udział. Projekt z pewnością poszerzył ofertę edukacyjną szkoły.
Jako wychowawca śledziłam postępy w nauce moich wychowanków i motywowałam ich do podnoszenia własnych wyników w nauce. Dzięki rozmowom w każdym roku szkolnym jest imponująca liczba świadectw z czerwonym paskiem.
Systematycznie organizowałam zgodnie z Planem Pracy Wychowawcy imprezy klasowe: Dzień Chłopaka, Andrzejki, Wigilia klasowa, Dzień Kobiet , które integrowały uczniów. W każdym roku szkolnym odbywały się wycieczki szkolne do kina, na lodowisko, rejs statkiem czy biwak. Dzięki takim przedsięwzięciom mogłam zaobserwować relacje między uczniami, ich wzajemne sympatie i animozje. Wyjazdy klasowe zdecydowanie zacieśniły wzajemne więzy koleżeńskie, co poprawiło funkcjonowanie uczniów w grupie, a klasy w społeczności uczniowskiej.
7. Samorząd Uczniowski
Od 2005 roku do chwili obecnej byłam wybierana przez uczniów Zespołu Szkół w Pozezdrzu na opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Wspierałam działania SU tworząc razem z jego przedstawicielami plan pracy na każdy rok szkolny. Otaczałam opieką także merytoryczną uroczystości, za które odpowiadał takie jak Dzień Edukacji Narodowej połączony ze Ślubowaniem klas I gimnazjum, Dzień Samorządności Szkolnej, początek i koniec roku szkolnego, pożegnanie klas 6 szkoły podstawowej i 3 gimnazjum, a także imprez szkolnych takich jak otrzęsiny klas I gimnazjum, Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka, bal karnawałowy. Na wszystkich uroczystościach byłam obecna. Samorząd Uczniowski włącza się także w ogólnopolską akcję Góra Grosza, a także w charytatywną akcję Pomóż i Ty, obie te akcje służą uwrażliwieniu na potrzeby innych ludzi.
Inną formą wspierania działalności Samorządu Uczniowskiego było włączenie się w działania w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Zorganizowałam spotkanie z dziennikarzem śledczym, który na spotkaniu z uczniami całej szkoły w dniu 21 października 2016 r. przedstawił specyfikę swego zawodu oraz ciekawie odpowiadał na pytania przygotowane wcześniej przez uczniów. Dzięki temu działaniu uczniowie mieli możliwość skonfrontowania własnych wyobrażeń o zawodzie dziennikarza z rzeczywistością.
Przed każdymi wyborami do Samorządu Uczniowskiego uświadamiam uczniom, jak wielką odpowiedzialnością jest być jego członkiem i że wiąże się to z rzetelnym pełnieniem swoich obowiązków i wypełnianiem zadań. Jednocześnie SU jest to sposób na tworzenie życia szkoły w obszarze poza stricte lekcyjnym. Członkowie SU dzielą się zadaniami, bardzo dobrze współpracują w grupie i biorą odpowiedzialność za powierzone im zadania. Uczniowie uwrażliwiali się na potrzeby innych, zwracali uwagę na bezpieczeństwo w szkole. Przy każdej okazji przypominałam uczniom o dobrym wychowaniu, kulturze słowa, zachowaniu godnym młodego Polaka, przestrzeganiu zasad współżycia społecznego, przeciwstawianiu się przejawom brutalności i wulgarności, oraz szanowaniu poglądów i przekonań innych ludzi.

8. Współpraca z Biblioteką Szkolną.
Jako opiekun Samorządu Uczniowskiego współpracowałam z biblioteką szkolną w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa „Książki naszych marzeń”, który był realizowany w 2015 r. Jego celem było rozwijanie zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Uczniowie stworzyli listę ciekawych i wartościowych ich zdaniem książek niebędących podręcznikami, które są chętnie czytane. Dzięki przystąpieniu do programu zostało zakupionych wiele książek, co z pewnością podniosło atrakcyjność księgozbioru naszej szkolnej biblioteki. Uczniowie włączyli się także w akcję Cała Polska czyta dzieciom, aby promować postawy czytelnicze wśród najmłodszych. Inną formą współpracy z biblioteką szkolną jest zainteresowanie czytelnictwem w mojej klasie, wyznaczanie osób tzw. łączników z biblioteką, którzy opracowywali statystyki dotyczące ilości i jakości wypożyczanych książek. Organizowałam również cykl lekcji bibliotecznych na temat korzystania ze źródeł informacji, w tym nie tylko internetowych, ale też tradycyjnych, np. słowników. Uczniowie poznali zasady korzystania ze słowników dwujęzycznych. Swoje umiejętności trenowali rozwiązując praktyczne zadania.
W bibliotece szkolnej udostępniłam również swój autorski program zajęć dodatkowych z języka angielskiego dla klasy IV, który został przeze mnie wdrożony i przyniósł oczekiwane efekty, co wywnioskowałam z ankiety ewaluacyjnej, jaką przeprowadziłam na koniec półrocza.
9. Współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną.
Od początku pracy w Zespole Szkół w Pozezdrzu współpracowałam z gminną biblioteką. Zachęcałam uczniów do korzystania z jej zbiorów. Sama również poszerzałam swoją wiedzę z różnych interesujących mnie dziedzin, także pedagogiki, psychologii, bazując na jej zasobach. Wspierałam uczniów z mojej klasy, którzy razem z biblioteką podejmowali rożne działania, m.in. w 2016 r. wzięli udział w warsztatach filmowych, aby następnie nagrać film „Pozezdrze oczami młodzieży”, w 2015 r. wyjechali do Warszawy w ramach konkursu Specjalnego Programu Równać Szanse 2014 25-lecie Polskiej Samorządności, wyjazd do Starostwa Powiatowego w Węgorzewie i siedziby Straży Granicznej w Węgorzewie w ramach projektu „Nasz samorząd- wspólne dobro”, czy wycieczka rowerowa „Szlakiem inwestycji gminnych”. W obecnym roku szkolnym jako opiekun gimnazjalnego projektu edukacyjnego ściśle współpracuję z biblioteką, gdyż to właśnie na jej zasobach bazować będą uczniowie piszący historię naszej szkoły.
Wszystkie te działania mają na celu przybliżenie uczniom pracy samorządu, ich zadań i wpływu, jaki mają mieszkańcy na los miejscowości, z której pochodzą. Poszerzają tym samym swoją wiedzę korzystając z różnych źródeł informacji
6.Pełnienie funkcji egzaminatora egzaminu gimnazjalnego części humanistycznej z języka polskiego
Mimo że nie prowadziłam systematycznych zajęć z języka polskiego zależało mi na utrzymywaniu kontaktu z wyuczonym przedmiotem. Dzięki pełnieniu funkcji egzaminatora w roku szkolnym 2014/2015 dokładnie zapoznawałam się z wymaganiami edukacyjnymi, zdobywałam nowe doświadczenia w zakresie oceniania. Na zastępstwach lub podczas zajęć indywidualnych z języka polskiego (w I półroczu roku szkolnego 2016/2017 prowadziłam nauczanie indywidualne z dzieckiem z drugiej klasy gimnazjum) wprowadzałam zasady oceniania zewnętrznego podczas chociażby redagowania różnych form wypowiedzi. Zwracałam uwagę na prawidłowe wypełnianie arkusza egzaminacyjnego. Podczas trzydniowego sprawdzania egzaminów wymieniałam się doświadczeniami z innymi egzaminatorami w zakresie kryteriów oceniania, dyskutowaliśmy nad odpowiedziami niestandardowymi. Swoimi spostrzeżeniami dzieliłam się z nauczycielami w mojej szkole dzięki czemu mogłyśmy lepiej przygotować uczniów do egzaminu. Analizowałyśmy wyniki zarówno próbnych jak i właściwych egzaminów, a wnioski umieszczałyśmy w planach pracy na nowy rok szkolny. W ten sposób niewątpliwie moja funkcja jako egzaminatora przyczyniła się do podniesienia jakości pracy szkoły. W roku szkolnym 2016/2017 ponownie zgłosiłam się do pracy w zespole egzaminatorów, na platformie Moodle rozwiązywałam testy przygotowujące i doskonalące umiejętność oceny prac.

III.POGŁĘBIANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI SŁUŻĄCYCH WŁASNEMU ROZWOJOWI, ORAZ PODNIESIENIU JAKOŚCI PRACY SZKOŁY POPRZEZ ORGANIZACJE I UDZIAŁ W RÓŻNYCH FORMACH KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO.
W trakcie realizacji stażu, jak i przed jego rozpoczęciem, brałam udział w różnorodnych formach doskonalenia. Każda z tych form pozwoliła mi na uzupełnienie i rozwinięcie mojej wiedzy oraz udoskonalenie warsztatu pracy.
1.Wewnątrzszkolne formy doskonalenia
W roku szkolnym 2014/2015 :
„Sposoby zapewniania sukcesu edukacyjnego uczniom z niepełnosprawnością intelektualną i obniżonymi możliwościami intelektualnymi”
„Sposoby zapewniania sukcesu edukacyjnego uczniom z niepełnosprawnością ruchową i chorobami przewlekłymi”
„Sposoby zapewniania sukcesu edukacyjnego uczniom z ADHD, z autyzmem i poważnymi zaburzeniami w komunikowaniu się”
„Sposoby zapewniania sukcesu edukacyjnego uczniom z autyzmem i poważnymi zaburzeniami w komunikowaniu się”
„Sposoby zapewniania sukcesu edukacyjnego uczniom z ADHD”
„Sposoby zapewniania sukcesu edukacyjnego uczniom wybitnie zdolnym”
2.Zewnątrzszkolne formy doskonalenia
• Dwuletnie studia podyplomowe z zakresu Logopedia ukończone na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

• Roczne studia podyplomowe z zakresu Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami logopedii podjęte w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy

• Warsztaty „Dysfagia- rola logopedy w procesie diagnozy i terapii zaburzonych funkcji pokarmowych u dzieci i dorosłych”

• Szkolenie metodyczne „The lexical plan for the gimnazjum exam preparation”, na którym omówiono zagadnienie uczenia języka na poziomie aktywnym i biernym, strategie powtarzania słownictwa, sposoby motywowania ucznia do nauki słownictwa

• Szkolenie metodyczne „Jak uczy się mózg i co z tego wynika?” dotyczące m.in. możliwości wspierania i ryzyka hamowania naturalnych procesów uczenia się poprzez działania pedagogiczne

• Szkolenie metodyczne „Controlled production:a key to making unmotivated students speak” dotyczące sposobów motywowania gimnazjalistów do podjęcia prób spontanicznej komunikacji oraz ćwiczeń językowych z dialogami jako element rozwijania umiejętności komunikacyjnych

• Szkolenie metodyczne „Sprawdzam! Co kryje sprawdzian?”, na którym omówiono części arkusza i typy zadań, które pojawiły się na sprawdzianie szóstoklasisty w 2015 r. oraz strategie egzaminacyjne niezbędne w przygotowaniu uczniów do sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego

• Szkolenie metodyczne „Back to Basics:key kills for egzamin gimnazjalny” dotyczące techniki nauczania słownictwa i struktur gramatycznych na podstawie tekstów oraz analizy problemów związanych z rozszerzoną wersją Egzaminu Gimnazjalnego

• Szkolenie „Jak zainteresować uczniów- niespodziewane początki i zaskakujące zakończenia” dotyczące przyczyny niskiej motywacji uczniów, techniki angażowania uczniów od początku lekcji, jak poznany materiał utrwalać w krótkich ćwiczeniach aktywizujących

• Spotkanie „Erasmus +”, którego celem było zapoznanie ze strukturą programu, jego celami i priorytetami, jakościowymi kryteriami oceny wniosków, zasadami oraz cyklem realizacji projektów

• Szkolenie „Jak uczyć i wspierać współpracę w klasie?” dotyczące umiejętności współdziałania w grupie i budowania pożądanych relacji

Studia podyplomowe z Logopedii poszerzyły moje kwalifikacje o możliwość prowadzenia terapii osób z zaburzeniami artykulacji. Były to dzieci z klas 0-3 szkoły podstawowej, ale również z klas 4-5. Diagnoza logopedyczna, którą przeprowadzałam u wszystkich dzieci pokazała, jak wiele z nich wymaga wykonywania specjalistycznych ćwiczeń.
Na zajęciach logopedycznych także doskonalę technikę czytania i pisania. W tym przypadku pomocne okazały się studia podyplomowe z zakresu Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, na których poznałam metodykę pracy z małym dzieckiem, etapy wprowadzania litery, strukturę procesu czytania. Wiedzę tę wykorzystuję właśnie na zajęciach logopedycznych.
Szkolenia metodyczne, w których wzięłam udział wzbogaciły mój warsztat pracy w zakresie sposobów motywowania ucznia, ciekawych technik nauczania słownictwa, metod pracy nad komunikacją w języku angielskim, neurodydaktyki, ale też strategii egzaminacyjnych niezbędnych w przygotowywaniu uczniów do sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego. Uatrakcyjniły tym samym zajęcia lekcyjne i zajęcia dodatkowe. Pomogły mi różnicować pracę z uczniem zdolnym i z uczniem słabszym tak, by rozwijać umiejętności na miarę każdego z nich i każdego włączać w proces edukacyjny tak, by zachęcać, a nie zniechęcać.
Studia podyplomowe z Logopedii to dla mnie niewyczerpane źródło wiedzy na temat nie tylko zaburzeń mowy i ich terapii, ale również zapobieganiu patologiom mowy. Swoją wiedzę dotyczącą profilaktyki zaburzeń mowy przekazuję rodzicom podczas indywidualnych spotkań i włączam ich w terapię logopedyczną, gdyż bez ich udziału efekty będą trudniejsze do osiągnięcia.
Studia podyplomowe z zakresu Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna wzbogaciły mój warsztat pracy o zupełnie nowe wiadomości i umiejętności, które również wykorzystuję na zajęciach logopedycznych podczas np. usprawniania techniki czytania, pisania, ćwiczeń leksykalnych.
INNE OSIĄGNIĘCIA ZAWODOWE
Od 2010 r. jestem Radną Gminy Pozezdrze związaną z Komisją Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych, a od 2014 r. jako jej Przewodnicząca. W ramach pracy Komisji organizowałam spotkania z Dyrektorem Zespołu Szkół w Pozezdrzu dotyczące bieżących spraw szkoły, jej budżetu, potrzeb, arkusza organizacyjnego. Wspierałam szkolne przedsięwzięcia i projekty. W plan pracy Komisji wpisana też była współpraca z Radą Rodziców, z którą co roku organizowałam spotkanie. Poruszane na nich były sprawy, z którymi borykają się rodzice, przedstawiali też pomysły związane chociażby z funkcjonowaniem szkoły poza sferą stricte edukacyjną. Komisja spotykała się również z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie przychodzili do Urzędu Gminy, poznawali zadania i sposób pracy Komisji, chwalili się swoimi osiągnięciami, ale i marzeniami. Z troską i uwagą, chętnie, włączałam się w działania szkoły. Poznałam jej potrzeby od strony samorządowca, rodzica i nauczyciela. To konsolidacja doświadczeń, które niewątpliwie wpływały na siebie i które wykorzystałam w pracy i w życiu.
Moje oddanie pracy nauczyciela i uczniom było doceniane przez rodziców w indywidualnych rozmowach z nimi, ale też w rozmowach rodziców z dyrektorem szkoły. Zaszczytem dla mnie były też nagrody Dyrektora Szkoły, które otrzymywałam za rzetelne wykonywanie powierzonych mi obowiązków i podnoszenie jakości pracy szkoły, zarówno przed rozpoczęciem stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego, jak i w jego trakcie w latach 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016.

Podsumowanie:
Powyższe sprawozdanie to dokument ukazujący zdobyte przeze mnie osiągnięcia i umiejętności. Dzięki doskonaleniu warsztatu pracy i współpracy z różnymi osobami i instytucjami oferta edukacyjna szkoły stała się atrakcyjniejsza. Motywujący i budujący był dla mnie obraz uczniów odnoszących sukcesy na miarę swoich możliwości. A porażki i niedociągnięcia są dla mnie motorem do dalszego doskonalenia siebie jako nauczyciela, wychowawcy i opiekuna młodzieży.

Mgr Katarzyna Nowacka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.