X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35328
Przesłano:

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Podstawy architektury krajobrazu

Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z 07 września 2004 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
( Dz.U.nr 199, poz. 2046 z 13 września 2004r)

Opracowane zgodnie ze Statutem Szkoły w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Pile.
I. Cele sprawdzania osiągnięć ucznia:
- strukturyzacja materiału nauczania roślin ozdobnych,
- sterowanie procesem nauczania,
- uzyskiwanie informacji o jakości uczenia się,
- danie uczniom możliwości poznania własnych osiągnięć,
- zapobieganie niepowodzeniom w nauce,
- rozwijanie motywacji do aktywnego udziału w lekcji,
- wyrabianie odwagi w zadawaniu pytań nauczycielowi.
II. Metody i częstotliwość sprawdzania osiągnięć ucznia:
1. test sumujący - 1/rok szkolny,
2. sprawdzian pisemny - po każdym dziale,
3. kartkówka, test - na bieżąco,
4. praca w grupach - na bieżąco,
5. praca domowa - na bieżąco,
6. aktywność na lekcji - na bieżąco,
7. odpowiedź ustna - na bieżąco.
III. Kryteria oceniania w poszczególnych metodach sprawdzania:
1. test sumujący - znajomość przedmiotu (wiedza),
- umiejętność rozwiązywania problemów,
2. sprawdzian pisemny - zakres wiedzy,
- zapis adekwatny do wiedzy,
- zrozumienie tematu,
3. kartkówka, test - zakres wiedzy,
- zrozumienie tematu,
4. praca domowa - terminowość,
- zgodność z założeniami,
- estetyka wykonania,
- inwencja własna,
5. praca w grupach - wkład w prace grupy,
- realizacja zadania,
- umiejętność korzystania z pomocy dydaktycznych,
- oryginalność rozwiązania,
6. aktywność na lekcji- zgodność wypowiedzi z tematem,
- częstotliwość wypowiedzi,
- inwencja własna,
7. odpowiedź ustna - stosowana terminologia,
- rzetelność wykonywanych prac,
- realizacja zadania.
IV. Rodzaje wymagań:
1.Konieczne (K)
- dotyczą zapamiętania wiadomości, czyli podstawowych pojęć i zasad roślin ozdobnych,
- uczeń potrafi wykonać przy pomocy nauczyciela projekty o niewielkim stopniu trudności,
- zdobyte wiadomości i umiejętności są niezbędne do dalszego kontynuowania nauki.
2.Podstawowe (P)
- dotyczą zrozumienia wiadomości,
- uczeń potrafi przy pomocy nauczyciela wyjaśnić poznane pojęcia i zasady.
3.Rozszerzające (R)
- dotyczą stosowania wiadomości i umiejętności w sytuacjach typowych,
- uczeń potrafi samodzielnie wykonać typowe zadania projektowe.
4.Dopełniające (D)
- dotyczą stosowania wiadomości i umiejętności w sytuacjach problemowych,
- uczeń potrafi samodzielnie wykonać złożone zadania projektowe, wykorzystywać wiadomości ponadprogramowe.
V. Kryteria oceniania :
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
- potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych( problemowych),
- opanował wiadomości i umiejętności w pełnym zakresie,
- umie formułować problemy i dokonuje analizy lub syntezy,
- rozwiązuje problemy w sposób nietypowy,
- osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
- sprostał wymaganiom koniecznym, podstawowym, rozszerzającym i dopełniającym.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
- opanował wiadomości i umiejętności w pełnym zakresie,
- potrafi zastosować zdobytą wiedzę w nowych sytuacjach,
- jest samodzielny, korzysta z różnych źródeł wiedzy,
- wykonuje samodzielnie zadania projektowe i problemowe,
- sprostał wymaganiom koniecznym, podstawowym rozszerzającym i dopełniającym.
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
- opanował w dużym zakresie wiadomości określone programem nauczania,
- poprawnie stosuje wiadomości do rozwiązywania typowych zadań lub problemów,
- sprostał wymaganiom koniecznym, podstawowym i rozszerzającym.
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
- opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem,
- potrafi zastosować wiadomości do rozwiązywania zadań z pomocą nauczyciela,
- zna podstawowe pojęcia i zasady roślin ozdobnych,
- sprostał wymaganiom koniecznym i podstawowym.
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
- ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem, ale braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia się,
- zna podstawowe pojęcia i zasady roślin ozdobnych,
- potrafi z pomocą nauczyciela wykonać proste zadanie projektowe i tekstowe,
- sprostał wymaganiom koniecznym.
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
- nie opanował tych wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia,
- nie potrafi wykonać zadań projektowych o elementarnym stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela,
- nie zna podstawowych zasad i pojęć projektowych,
- nie sprostał wymaganiom koniecznym.
VI. Umowa „Nauczyciel- uczeń”:
1. Obowiązkiem ucznia jest punktualne stawiennictwo na lekcji.
2. Uczeń zobowiązany jest do przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów i nauczyciela, w szczególności do zachowania dyscypliny oraz szanowania prawa innych do zdobywania wiedzy.
3. Uczeń ma obowiązek do rzetelnego przygotowania się do lekcji, co oznacza:
a) posiadanie segregatora przedmiotowego oraz przyborów,
b) odrobienie zadania domowego,
c) przygotowanie się do odpowiedzi:
- ustnej z materiału bieżącego,
- ustnej z partii materiału z klas niższych, o powtórzenie której prosił nauczyciel,
d) przygotowanie do pracy pisemnej:
- kartkówek z bieżącego materiału,
- sprawdzianu zapowiedzianego wcześniej i odnotowanego w dzienniku (zgodnie z
WSO) z zakresu wiadomości i umiejętności, który ma obejmować.
4. Uczeń ma prawo zgłosić brak przygotowania do lekcji (1 raz w semestrze) wówczas, gdy:
a) nie wykonał zadania domowego,
b) nie przyniósł przyborów, segregatora przedmiotowego lub w inny sposób nie jest
przygotowany do zajęć.
Zgłoszenie powyższych faktów musi nastąpić na początku lekcji i zostaje odnotowane w dzienniku lekcyjnym. Ponadto uczeń ma obowiązek uzupełnić brakującą lub źle napisaną pracę domową na następną lekcję. Za nie odrobienie pracy domowej, bez zgłoszenia nauczycielowi, brak segregatora przedmiotowego lub przyborów uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
Punkt 4 umowy nie dotyczy sprawdzianów pisemnych i testów sumujących.
5. Prowadzenie segregatora przedmiotowego jest obowiązkiem ucznia. Segregator powinien być estetyczny i czytelny oraz posiadać komplet notatek i zadań domowych. Wszystkie rysunki i konstrukcje w segregatorze uczeń ma obowiązek wykonywać ołówkiem.

6. Sprawdziany pisemne są obowiązkowe.
7. Uczeń nieobecny na sprawdzianie z przyczyn losowych zobowiązany jest go napisać w ciągu 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły, w czasie wyznaczonym przez nauczyciela. Jeśli nie napisze zaległej pracy pisemnej w terminie, to na lekcji podstawy architektury krajobrazu otrzyma zestaw zadań adekwatny do zestawu z zaległej pracy pisemnej do natychmiastowego wykonania.
8. Uczeń może poprawić sprawdzian w ciągu 2 tygodni, od dnia otrzymania sprawdzonej pracy, przy czym:
- poprawiana może być jedynie ocena niedostateczna,
- uczeń poprawia pracę tylko raz,
- ponowna ocena niedostateczna nie jest wpisywana do dziennika,
- ocena z poprawy jest wpisywana obok oceny ze sprawdzianu.
9. Niesamodzielna praca ucznia na sprawdzianach i kartkówkach równoznaczna jest z otrzymaniem przez ucznia oceny niedostatecznej.
10. Nie ma możliwości poprawiania ocen na tydzień przed klasyfikacją.
11. W przypadku otrzymania przez ucznia oceny niedostatecznej na semestr obowiązuje procedura zgodna z WSO.
12. Uczeń nieobecny 1 dzień ma obowiązek przyjść na następną lekcję przygotowany.
13. Za aktywną pracę na lekcji uczeń może otrzymać „+”. 3 plusy są równoważne ocenie bardzo dobrej. Za ewidentny i celowy brak pracy na lekcji uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną.
14. Za szczególne osiągnięcia na lekcji, błyskotliwe pomysły, współpracę w grupie, pomoc kolegom uczeń może otrzymać ocenę celującą.
15. Dopuszcza się stosowanie w ocenach cząstkowych znaków „+” i „-” w przypadku osiągnięcia przez ucznia górnej lub dolnej granicy punktowej danej oceny .
16. Kryteria oceniania prac pisemnych:
0% - 40% maksymalnej ilości pkt. ocena niedostateczny
41% - 55% maksymalnej ilości pkt. ocena dopuszczający
56% - 70% maksymalnej ilości pkt. ocena dostateczny
71% - 85% maksymalnej ilości pkt. ocena dobry
86% - 100% maksymalnej ilości pkt. ocena bardzo dobry
Powyżej maksymalnej ilości pkt. ocena celujący
17. ”Waga” ocen:
- najistotniejsze są oceny z: testów sumujących, sprawdzianów, osiągnięć w konkursach,
- drugą grupę stanowią oceny z kartkówek i odpowiedzi ustnych, aktywności na lekcjach,
- grupę trzecią zadania domowe i praca w grupach.
VII. Podejście do oceniania osiągnięć uczniów:
1. Ocenianie dydaktyczne – to takie, w którym jedynym kryterium są wymagania programowe.
2. Ocenianie społeczno-wychowawcze – w przypadku niektórych uczniów, przy ocenie obok głównego kryterium można uwzględnić inne kryteria:
sytuacja rodzinna ucznia, jego warunki życiowe, stan zdrowia.
3. Komentarz do ocen – na prośbę ucznia nauczyciel powinien ustnie uzasadnić otrzymaną przez niego ocenę i wskazać sposób dalszego postępowania.
VIII Ustalenia końcowe:
1. O wymaganiach edukacyjnych nauczyciel informuje uczniów na
początku roku szkolnego (Przedmiotowe Zasady Oceniania – podstawy architektury krajobrazu).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.