X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35464
Przesłano:

Aneks do planu stażu rozwoju zawodowego

ANEKS DO PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA
MIANOWANEGO.

Aneks został napisany z powodu zmiany terminu zakończenia stażu.

Imię i nazwisko : Justyna Ostaszewska
Miejsce pracy : Przedszkole nr 14 w Dąbrowie Górniczej
Okres stażu : 3 lata, 11 miesięcy i 20 dni
Termin rozpoczęcia : 1.09. 2013r.
Termin zakończenia: 20.08.2017r.
Opiekun stażu: mgr Irena Walendzik

Cel podstawowy podejmowanego stażu:
• Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Akty prawne :
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r, Karta Nauczyciela
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

I .§ 7 ust. 2 pkt 1. (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm. )Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych dziedzinach.

Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Poznanie procedury awansu zawodowego, na stopień nauczyciela mianowanego. Analiza aktualnych przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego. 09.2016
Opracowanie aneksu do planu rozwoju zawodowego.
2. Nawiązanie skutecznej współpracy z opiekunem stażu, systematyczna współpraca z opiekunem. - rozmowa ustalenie zasad współpracy, terminu spotkań

-obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu , celem doskonalenia własnego warsztatu pracy.

- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu,
lub Dyrektora przedszkola

- analiza i ocena własnych działań- autorefleksja

- przygotowanie projektu sprawozdania za okres stażu
09.2016

Raz w semestrze

2 razy w semestrze

raz w roku

08. 2017r. notatki ze spotkań.

Wnioski z obserwacji

Scenariusze zajęć, wnioski i uwagi do realizacji

Notatki , uwagi , wnioski do dalszej pracy

Sprawozdanie
3. Uczestniczenie w różnych instytucjonalnych formach doskonalenia zawodowego, podnoszących kompetencję i umiejętności. -Warsztaty metodyczne, kursy doskonalące, czytanie literatury pedagogicznej,
- wdrażanie i wykorzystywanie stron internetowych.
- Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.

Okres stażu Zaświadczenia, potwierdzenia, adresy portali
4. Aktywne uczestnictwo w wewnętrznym i zewnętrznym doskonaleniu zawodowym. Udział w wewnątrz przedszkolnych formach doskonalenia nauczycieli:
Udział w szkoleniowych posiedzeniach rady pedagogicznej.
Uczestnictwo w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego Okres stażu Protokoły , zaświadczenia, potwierdzenia
5. Tworzenie własnego warsztatu pracy oraz publikacja własnych prac. - tworzenie i gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych.

- stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania, studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej, psychologicznej.

- publikacja scenariuszy zajęć Na bieżąco

Systematycznie

Okres stażu Materiały , pomoce dydaktyczne, scenariusze zajęć, przedstawień, zdjęcia.

Wykaz lektur, scenariusze zajęć

Publikacja w internecie.
6. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej. -wpisy w dzienniku,

-prowadzenie teczek: współpracy z rodzicami i obserwacji dziecka,

-pisanie miesięcznych planów pracy zgodnych z nową podstawą programową nauczania przedszkolnego Na bieżąco Dziennik zajęć, plany pracy, teczki współpracy z rodzicami i obserwacji dziecka.

II. § 7 ust 2 pkt 2 (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm. )Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób
dokumentowania
1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców. - kontakty z rodzicami (indywidualne i grupowe) współpraca z rodzicami, budzenie zainteresowania życiem grupy przy angażowaniu rodziców

-prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców

- konsultacje dla rodziców,

- podjęcie się działania dotyczącego systematycznej współpracy z rodzicami w celu ich pomocy , ujednoliceniu oddziaływań wychowawczych domu rodzinnego i przedszkola, uzgadnianiu sal zabaw, wycieczek, imprez, festynów itp.

-zebrania grupowe

-prowadzenie kącika dla rodziców Okres stażu

raz do roku

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu , wg potrzeb

Okres stażu Notatki

scenariusze zajęć , listy obecności

notatki ze spotkań

Notatki, potwierdzenia spotkań.

Listy obecności, protokoły spotkań.

Przygotowane materiały
2. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci. - obserwacja i analiza możliwości dzieci,

- zbieranie na bieżąco informacji na temat dzieci celem przygotowania narzędzi ( karty pracy, opracowanie zestawu ćwiczeń dla dzieci, karty obserwacji)

-Pomoc dzieciom w poznawaniu samych siebie poprzez udział w różnego rodzaju zajęciach dydaktycznych. Na bieżąco Notatki

Karty obserwacji dziecka, scenariusze zajęć
3. Współpraca ze specjalistycznymi poradniami. -ponowne nawiązanie współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

- korzystanie z wiedzy i doświadczenia pedagoga, psychologa i logopedy do rozwiązywania problemów 09. 2016

W miarę potrzeb Rozmowy indywidualne

Notatki, adnotacje w dzienniku zajęć.
4. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole. - nawiązanie współpracy z Biblioteką

1 raz w miesiącu

Adnotacje w dzienniku, potwierdzenia, zdjęcia
5. Pozyskiwanie środków materialnych na rzecz lepszego funkcjonowania grupy i placówki. - wyszukiwanie sponsorów Okres stażu Potwierdzenia sponsorów
6. Współorganizowanie i przygotowanie uroczystości przedszkolnych. - opracowanie scenariuszy , materiałów do uroczystości takich jak Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Poszukiwania Jaj Wielkanocnych, Pikniku Rodzinnego i innych Zgodnie z harmonogramem Scenariusze zajęć, zdjęcia
7. Współpraca z innymi nauczycielami. - nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami, celem wymiany doświadczeń

Okres stażu

Notatki , adnotacje w dzienniku zajęć.

8. Wdrażanie interesujących zajęć dla dzieci, praca nietypowymi, ciekawymi metodami. -studiowanie literatury , prowadzenie zajęć z wykorzystaniem różnorodnych metod nauczania

Okres stażu

Scenariusze zajęć, wykaz literatury

9. Udział w konkursach, festiwalach promowanie własnej placówki na szczeblu miejskim.

10. Organizacja lub współorganizacja wycieczek przedszkolnych.

- przygotowanie dzieci do konkursów, wystąpień, festiwali.

- Opracowanie planu wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy:
- park
-las
-sklepy
-poczta itp. Okres stażu

Okres stażu Zaświadczenia , zdjęcia, ewentualne dyplomy.

Karty wycieczek

III. § 7 ust 2 pkt 3 (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm. )Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób
dokumentowania
1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej. - opracowywanie planów miesięcznych dokumentacji nauczycielam, grupy

- wykonanie pomocy dydaktycznych przy użyciu komputera.

- umieszczenie na stronie internetowej planu rozwoju zawodowego, scenariuszy zajęć. Systematycznie

Systematycznie

Systematycznie Przygotowane materiały

Przygotowane materiały

Zaświadczenie ze stron internetowych, zdjęcia
2. Wykorzystanie komputera w pracy w grupie. - Wykorzystywanie w czasie zajęć komputera, filmów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych i innych

- Opracowanie scenariuszy do zajęć, kart pracy dzieci Okres stażu Zdjęcia , scenariusze, karty pracy.
3.Wykorzystanie komputera w pracach na rzecz przedszkola. - publikacja na stronie internetowej przedszkola informacji i zdjęć o grupie.

- opracowanie za pomocą komputera wzorów dyplomów, zaproszeń, podziękowań na imprezy przedszkolne.
Okres stażu zdjęcia
4. Pozyskiwanie informacji dotyczących zmian w przepisach prawnych, aktualnych rozporządzeń i innych dokumentów.
- wyszukiwanie potrzebnych informacji na stronach internetowych Okres stażu Dokumentacja stażu,notatki własne
5. Wymiana informacji za pomocą Internetu z innymi nauczycielami wzbogacająca warsztat pracy - korzystanie z publikacji internetowych nauczycieli, którzy odbywają staż,

- korzystanie z portali edukacyjnych dotyczących pracy nauczyciela i stażu Okres stażu Zdjęcia i notatki własne
6. Wymiana informacji z rodzicami - stworzenie bazy danych rodziców dotyczących telefonów i adresów
e-mailowych

-systematyczna wymiana informacji drogą elektroniczną Okres stażu Dokumentacja grupy

IV. § 7 ust 2 pkt 4 (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm. ).Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób
dokumentowania
1. Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez aktywne samokształcenie. - studiowanie literatury przedmiotu

- samokształcenie – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin.

- udział w kursach, szkoleniach Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu Własne notatki, wykaz lektur

Własne notatki, wykaz lektur

Zaświadczenia, dyplomy
2. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy - wykorzystanie wiedzy ze szkoleń i kursów podczas zajęć z dziećmi, stosowanie różnorodnych metod edukacji Okres stażu Notatki własne
3. Aktywne stosowanie zdobytej wiedzy podczas rozwiązywania problemów na bieżąco - identyfikacja problemów wynikłych w grupie,
- rozmowy i konsultacje na w.w. temat z dyrektorem, drugim nauczycielem w grupie i rodzicami Okres stażu Notatki własne

5. § 7 ust 2 pkt 5 (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm. ). Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły , w której nauczyciel odbywał staż

Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób
dokumentowania
1. Analiza przepisów prawa oświatowego. - zapoznanie się z aktami prawnymi Okres stażu Akty prawne, notatki własne
2. Studiowanie dokumentacji przedszkolnej, ustawy o systemie oświaty, karty nauczyciela, rozporządzenia MEN i S. - dokładna analiza dokumentów – statutu, planów, regulaminów i programów. Okres stażu Wykaz dokumentów, notatki własne
3. Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności do wieku. - studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Okres stażu Notatki, wykaz lektur

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.