X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35463
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA
MIANOWANEGO.

Imię i nazwisko : Justyna Ostaszewska
Miejsce pracy : Przedszkole nr 14 w Dąbrowie Górniczej
Okres stażu : 2 lata i 9 miesięcy
Termin rozpoczęcia : 1.09. 2013r.
Termin zakończenia: 31.05.2016r.
Opiekun stażu: mgr Irena Walendzik

Cel podstawowy podejmowanego stażu:
• Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Akty prawne :
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r, Karta Nauczyciela
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

I .§ 7 ust. 2 pkt 1. (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm. )Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych dziedzinach.

Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Poznanie procedury awansu zawodowego, na stopień nauczyciela mianowanego. - złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu

-napisanie planu rozwoju zawodowego

-analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego, śledzenie stron internetowych MENiS. 02.09.2013

09.2013

Okres stażu Poprawnie sformułowanie wniosku o podjęcie stażu

Opracowanie i zatwierdzenie Planu rozwoju zawodowego.

Teczka „awansu zawodowego”
2. Nawiązanie skutecznej współpracy z opiekunem stażu, systematyczna współpraca z opiekunem. - rozmowa ustalenie zasad współpracy, terminu spotkań

-obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu , celem doskonalenia własnego warsztatu pracy.

- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu,
lub Dyrektora przedszkola

- analiza i ocena własnych działań- autorefleksja

- przygotowanie projektu sprawozdania za okres stażu 09.2013

1 raz w miesiącu

1 raz w miesiącu

raz w roku

05. 2016r. Zawarcie kontraktu , harmonogram spotkań, notatki ze spotkań.

Wnioski z obserwacji

Scenariusze zajęć, wnioski i uwagi do realizacji

Notatki , uwagi , wnioski do dalszej pracy

Sprawozdanie
3. Uczestniczenie w różnych instytucjonalnych formach doskonalenia zawodowego, podnoszących kompetencję i umiejętności. -Warsztaty metodyczne, kursy doskonalące, czytanie literatury pedagogicznej,
- wdrażanie i wykorzystywanie stron internetowych.
- Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.

Okres stażu Zaświadczenia, potwierdzenia, adresy portali
4. Aktywne uczestnictwo w wewnętrznym i zewnętrznym doskonaleniu zawodowym. Udział w wewnątrz przedszkolnych formach doskonalenia nauczycieli:
Udział w szkoleniowych posiedzeniach rady pedagogicznej.
Uczestnictwo w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego Okres stażu Protokoły , zaświadczenia, potwierdzenia
5. Tworzenie własnego warsztatu pracy oraz publikacja własnych prac. - tworzenie i gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych.

- stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania, studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej, psychologicznej.

- publikacja scenariuszy zajęć Na bieżąco

Systematycznie

Okres stażu Materiały , pomoce dydaktyczne, scenariusze zajęć, przedstawień, zdjęcia.

Wykaz lektur, scenariusze zajęć

Publikacja w internecie.
6. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej. -wpisy w dzienniku,

-prowadzenie teczek: współpracy z rodzicami i obserwacji dziecka,

-pisanie miesięcznych planów pracy zgodnych z nową podstawą programową nauczania przedszkolnego Na bieżąco Dziennik zajęć, plany pracy, teczki współpracy z rodzicami i obserwacji dziecka.

II. § 7 ust 2 pkt 2 (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm. )Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób
dokumentowania
1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców. - kontakty z rodzicami (indywidualne i grupowe) współpraca z rodzicami, budzenie zainteresowania życiem grupy przy angażowaniu rodziców

-prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców

- konsultacje dla rodziców,

- podjęcie się działania dotyczącego systematycznej współpracy z rodzicami w celu ich pomocy , ujednoliceniu oddziaływań wychowawczych domu rodzinnego i przedszkola, uzgadnianiu sal zabaw, wycieczek, imprez, festynów itp.

-zebrania grupowe

-prowadzenie kącika dla rodziców Okres stażu

raz do roku

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu , wg potrzeb

Okres stażu Notatki

scenariusze zajęć , listy obecności

notatki ze spotkań

Notatki, potwierdzenia spotkań.

Listy obecności, protokoły spotkań.

Przygotowane materiały
2. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci. - obserwacja i analiza możliwości dzieci,

- zbieranie na bieżąco informacji na temat dzieci celem przygotowania narzędzi ( karty pracy, opracowanie zestawu ćwiczeń dla dzieci, karty obserwacji)

-Pomoc dzieciom w poznawaniu samych siebie poprzez udział w różnego rodzaju zajęciach dydaktycznych. Na bieżąco Notatki

Karty obserwacji dziecka, scenariusze zajęć
3. Współpraca ze specjalistycznymi poradniami. -ponowne nawiązanie współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

- korzystanie z wiedzy i doświadczenia pedagoga, psychologa i logopedy do rozwiązywania problemów 09. 2013

W miarę potrzeb Rozmowy indywidualne

Notatki, adnotacje w dzienniku zajęć.
4. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole. - nawiązanie współpracy z Biblioteką

- nawiązanie współpracy ze Strażą Pożarną

-nawiązanie współpracy z Policją

-nawiązanie współpracy z Egzotarium w Sosnowcu

-nawiązanie współpracy z Urzędem Pocztowym 1 raz w miesiącu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu Adnotacje w dzienniku, potwierdzenia, zdjęcia
5. Pozyskiwanie środków materialnych na rzecz lepszego funkcjonowania grupy i placówki. - wyszukiwanie sponsorów Okres stażu Potwierdzenia sponsorów
6. Współorganizowanie i przygotowanie uroczystości przedszkolnych. - opracowanie scenariuszy , materiałów do uroczystości takich jak Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Poszukiwania Jaj Wielkanocnych, Pikniku Rodzinnego i innych Zgodnie z harmonogramem Scenariusze zajęć, zdjęcia
7. Współpraca z innymi nauczycielami. - nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami, celem wymiany doświadczeń

Okres stażu

Notatki , adnotacje w dzienniku zajęć.

8. Wdrażanie interesujących zajęć dla dzieci, praca nietypowymi, ciekawymi metodami. -studiowanie literatury , prowadzenie zajęć z wykorzystaniem różnorodnych metod nauczania

Okres stażu

Scenariusze zajęć, wykaz literatury

9. Udział w konkursach, festiwalach promowanie własnej placówki na szczeblu miejskim.

10. Organizacja lub współorganizacja wycieczek przedszkolnych.

- przygotowanie dzieci do konkursów, wystąpień, festiwali.

- Opracowanie planu wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy:
- park
-las
-sklepy
-poczta itp. Okres stażu

Okres stażu Zaświadczenia , zdjęcia, ewentualne dyplomy.

Karty wycieczek

III. § 7 ust 2 pkt 3 (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm. )Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób
dokumentowania
1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej. - opracowywanie planów miesięcznych dokumentacji nauczycielam, grupy

- wykonanie pomocy dydaktycznych przy użyciu komputera.

- umieszczenie na stronie internetowej planu rozwoju zawodowego, scenariuszy zajęć. Systematycznie

Systematycznie

Systematycznie Przygotowane materiały

Przygotowane materiały

Zaświadczenie ze stron internetowych, zdjęcia
2. Wykorzystanie komputera w pracy w grupie. - Wykorzystywanie w czasie zajęć komputera, filmów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych i innych

- Opracowanie scenariuszy do zajęć, kart pracy dzieci Okres stażu Zdjęcia , scenariusze, karty pracy.
3.Wykorzystanie komputera w pracach na rzecz przedszkola. - publikacja na stronie internetowej przedszkola informacji i zdjęć o grupie.

- opracowanie za pomocą komputera wzorów dyplomów, zaproszeń, podziękowań na imprezy przedszkolne.
Okres stażu zdjęcia
4. Pozyskiwanie informacji dotyczących zmian w przepisach prawnych, aktualnych rozporządzeń i innych dokumentów.
- wyszukiwanie potrzebnych informacji na stronach internetowych Okres stażu Dokumentacja stażu,notatki własne
5. Wymiana informacji za pomocą Internetu z innymi nauczycielami wzbogacająca warsztat pracy - korzystanie z publikacji internetowych nauczycieli, którzy odbywają staż,

- korzystanie z portali edukacyjnych dotyczących pracy nauczyciela i stażu Okres stażu Zdjęcia i notatki własne
6. Wymiana informacji z rodzicami - stworzenie bazy danych rodziców dotyczących telefonów i adresów e-mailowych

-systematyczna wymiana informacji drogą elektroniczną Okres stażu Dokumentacja grupy

IV. § 7 ust 2 pkt 4 (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm. ).Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób
dokumentowania
1. Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez aktywne samokształcenie. - studiowanie literatury przedmiotu

- samokształcenie – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin.

- udział w kursach, szkoleniach Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu Własne notatki, wykaz lektur

Własne notatki, wykaz lektur

Zaświadczenia, dyplomy
2. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy - wykorzystanie wiedzy ze szkoleń i kursów podczas zajęć z dziećmi, stosowanie różnorodnych metod edukacji Okres stażu Notatki własne
3. Aktywne stosowanie zdobytej wiedzy podczas rozwiązywania problemów na bieżąco - identyfikacja problemów wynikłych w grupie,
- rozmowy i konsultacje na w.w. temat z dyrektorem, drugim nauczycielem w grupie i rodzicami Okres stażu Notatki własne

5. § 7 ust 2 pkt 5 (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm. ). Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły , w której nauczyciel odbywał staż

Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób
dokumentowania
1. Analiza przepisów prawa oświatowego. - zapoznanie się z aktami prawnymi Okres stażu Akty prawne, notatki własne
2. Studiowanie dokumentacji przedszkolnej, ustawy o systemie oświaty, karty nauczyciela, rozporządzenia MEN i S. - dokładna analiza dokumentów – statutu, planów, regulaminów i programów. Okres stażu Wykaz dokumentów, notatki własne
3. Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności do wieku. - studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Okres stażu Notatki, wykaz lektur

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.