X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35475
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Sławomira Uszko

nauczyciela mianowanego Zespołu Szkół w Paszynie
ubiegającego się o stopień zawodowy
nauczyciela dyplomowanego
01.09.2014r.

L.P Zadania ogólne Zadania szczegółowe Formy realizacji i działania
1. Podejmowanie działań mających
na celu doskonalenie warsztatu
i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej. 1.1 Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających za statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego. - Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.

- Współpraca w przygotowaniu uroczystości przedszkolnych.

-Współpraca z rodzicami, Szkołą i środowiskiem.

- Czynne uczestniczenie w realizacji priorytetów edukacyjno-wychowawczych wynikających z Rocznego Planu Pracy Szkoły.

1.2 Troska o miejsce pracy. - Przygotowywanie pomocy do pracowni i opieka nad salą.
1.3. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi
nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć. - Przygotowanie i prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli.
1.4.Wykorzystywanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej w pracy dydaktycznej.
Korzystanie z Internetu - Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych tworząc i opracowując wszelką prezentację zawodową.

- Stosowanie i wykorzystywanie internetu w pracy zawodowej.

- Przygotowanie kart pracy dla dzieci na różnych poziomach z uwzględnieniem ich indywidualnego rozwoju.

- Tworzenie prezentacji multimedialnych. Wykonanie dyplomów, zaproszeń na uroczystości przedszkolne, podziękowań, itp.

- Przygotowywanie materiałów niezbędnych na spotkania z rodzicami.

- Umieszczanie artykułów i informacji na stronach internetowych.

- Opracowywanie w formie elektronicznej scenariuszy zajęć, uroczystości przedszkolnych.

- Korzystanie podczas zajęć z różnorodnych źródeł informacji, środków audiowizualnych (komputer, DVD, telewizja).
1.5. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły. - Czynny udział w doskonaleniu zawodowym (kursy, szkolenia, warsztaty, konferencje itp.)

- Udział w pracach Zespołu Nauczycieli Wychowani a Przedszkolnego.

- Współpraca z rodzicami na płaszczyźnie dydaktycznej, opiekuńczej, wychowawczej.

-Realizacja programów edukacyjnych, wychowawczych, profilaktycznych i innych.

-Realizacja projektów edukacyjnych.

2. Realizacja zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły. 2.1 Opracowanie i wdrażanie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich . - Opracowanie i wdrożenie programu adaptacyjnego.
( Przeprowadzenie wywiadu z rodzicami;
Pedagogizacja rodziców – prelekcja pt.: „Adaptacja dziecka do przedszkola”;
Zorganizowanie spotkań adaptacyjnych.)
2.2 Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych - Organizowanie przedszkolnych konkursów o różnorodnej tematyce.

- Organizowanie uroczystości przedszkolnych, festynów z udziałem dzieci i ich bliskich.

- Organizowanie wycieczek krajoznawczych i dydaktycznych.

- Propagowanie wśród dzieci i rodziców akcji „Cała Polska czyta dzieciom” .

- Współudział w akcjach charytatywnych przeprowadzanych na terenie szkoły.

- Przygotowanie planów i programów spotkań z rodzicami.

- Współpraca z Policją w celu zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa w domu, na podwórku i na drodze.

- Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz ochrony środowiska.

- Udział w zewnętrznych konkursach plastycznych.

- Organizowani imprez, uroczystości dla dzieci i rodziców np. Andrzejki, Wigilia, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka itp.
2.3 Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami. -Poszerzanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki przez udział w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego.

- Samokształcenie – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin.

- Realizowanie programu adaptacyjnego

-Współpraca z Biblioteką Szkolna

-Udział w akcji „Sprzątanie świata”.

-Współpraca z Wolontariatem działającym w szkole.
3. Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego. 3.1 Udział w różnych formach doskonalenia. - Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrz przedszkolnym doskonaleniu nauczycieli:
- uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego -radach szkoleniowych

- Udział w kursach , warsztatach metodycznych organizowanych w ramach zewnętrznego doskonalenia.

- Tworzenie własnego warsztatu
pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sali itp.

- Czytelnictwo wydawnictw pedagogiczno- psychologicznych – wyszukiwanie materiałów edukacyjnych dotyczących wzbogacenia pracy nauczyciela o ciekawe metody i formy pracy stosowane w wychowaniu przedszkolnym.

- Poszerzenie swojej wiedzy poprzez kontakt z wykwalifikowanymi osobami (spotkania z psychologiem, logopedą).

Program będzie podlegał stałej ewaluacji, gdyż trudno jest zaplanować szczegółowe działania na tak długi okres czasu jak prawie 3 lata.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.