X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35454
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego
mgr Mariola Gugała nauczyciel języka angielskiego i wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Wysocicach

Data rozpoczęcia stażu:
1września 2014r.
Data zakończenia stażu:
31 maja 2017r.

Cele:
- rozwijanie swoich umiejętności zawodowych, zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
- dalszy rozwój zawodowy jako nauczyciela języka angielskiego i nauczyciela wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem zadań realizowanych przez szkołę w drodze po awans na stopień nauczyciela dyplomowanego,
- podniesienie jakości własnego warsztatu pracy oraz jakości pracy szkoły,
- zachęcenie do stosowania nowoczesnych metod pracy jako narzędzia do wzbogacania własnego warsztatu pracy wśród nauczycieli,
- upowszechnienie kultury językowej i informatycznej wśród uczniów,
- uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Czynności organizacyjne
Lp. Zadania do realizacji Forma realizacji zadań Termin Spodziewane efekty

1 Poznawanie procedury awansu zawodowego.
Analiza przepisów prawa
oświatowego dotyczących awansu zawodowego. okres stażu Znajomość procedur dotyczących awansu
zawodowego nauczyciela.
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
Opracowanie i przedłożenie dyrektorowi planu rozwoju
zawodowego.
2 Przeanalizowanie zasad
funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.
Analiza dokumentacji szkoły: statut, szkolny system oceniania.
Prowadzenie dokumentacji
wynikającej z obowiązków nauczyciela. okres stażu Plan rozwoju zawodowego
Dokumentacja szkolna
3 Bieżące dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Kompletowanie dokumentacji wpływającej na ocenę pracy. okres stażu Gromadzenie dokumentów:
- dyplomy,
- zaświadczenia,
- inne
4 Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. 1 raz w roku Sprawozdanie z realizacji zadań podjętych w okresie stażu.

Zadania wynikające z rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej
Lp. Zadania do realizacji Forma realizacji zadań Termin Dowody potwierdzające
realizację
§ 8 ust. 2 pkt.1
Uzyskiwanie pozytywnych
efektów w pracy
dydaktycznej,
wychowawczej lub
opiekuńczej na skutek
wdrożenia działań
mających na celu
doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, w związku z zajmowanym stanowiskiem i pełnioną funkcją. 1. Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego wynikającego z potrzeb własnych i szkoły (udział w warsztatach metodycznych,
szkoleniach, kursach doskonalących, konferencjach).
2.Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu metodyki i dydaktyki poprzez studiowanie fachowej
literatury jak również korzystanie z Internetu jako znaczącego źródła informacji.
3. Analiza przepisów prawa
oświatowego dotyczącego awansu (Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dn. 1.XII. 2004r.)
4. Opracowanie Przedmiotowego
Systemu Oceniania.

5. Opracowanie kryteriów na poszczególne oceny.
6. Przygotowanie pomocy
dydaktycznych.
7. Opracowanie scenariuszy lekcji i pomocy dydaktycznych.
8.Gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację planu rozwoju zawodowego.
9. Bieżąca analiza własnej pracy (autorefleksja, ewaluacja, wnioskowanie, wdrażanie zmian).
10. Praca z uczniem zdolnym (prowadzenie zajęć z uczniami biorącymi udział w konkursach, organizacja konkursów szkolnych, gminnych powiatowych).
11. Opieka nad Samorządem Uczniowskim (organizacja uroczystości szkolnych, pozaszkolnych i akcji charytatywnych okres stażu Wysoki poziom
przygotowania
merytorycznego w pracy.
Pozyskanie nowych informacji dotyczących zmian w systemie oświaty.
Właściwy dobór podręczników.

Rozwijanie własnych
umiejętności, poszerzanie wiedzy specjalistycznej.
Uaktualnienie wiedzy
z dziedziny pedagogiki
i psychologii.

Właściwe przygotowanie dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego nauczyciela.
Przedmiotowy System Oceniania

Kryteria na poszczególne oceny z j. angielskiego.

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy
technologii informacyjnej
i komunikacyjnej. 1. Opieka nad stroną internetową
szkoły.
2. Tworzenie materiałów
dydaktycznych z wykorzystaniem
programu PowerPoint.
2. Wykorzystanie technik
Informacyjnych do gromadzenia danych.
3. Wykorzystanie Internetu w zakresie realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych.
4. Korzystanie z komputerowych
programów edukacyjnych,
encyklopedii, słowników Internetu.
5. Prowadzenie dokumentacji własnej i szkolnej w formie elektronicznej.
6. Umieszczenie planu rozwoju zawodowego oraz innych opracowanych materiałów na stronie
internetowej.
7. Przygotowanie prezentacji na potrzeby szkoły.
8. Korzystanie z multibooków, dziennika elektronicznego podczas zajęć języka angielskiego.
Administracja kontem Grupy Nieformalnej „Primavera” na Facebooku i platformie www.witkac.pl
Wykorzystanie platform e-learningowych (warsztaty, szkolenia przez Internet).
9. Korzystanie z Tablicy Interaktywnej i „Magicznego Dywanu” firmy EduTel podczas codziennych zajęć edukacyjnych i zabawowych. okres stażu

wg
potrzeb

okres stażu

Dokumenty elektroniczne,
wpisy na stronie internetowej

zaświadczenia.
§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się
wiedzą i doświadczeniem
z innymi nauczycielami,
w tym przez prowadzenie
otwartych zajęć,
w szczególności dla
nauczycieli stażystów
i nauczycieli kontraktowych,
prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach
wewnątrzszkolnego
doskonalenia zawodowego
lub innych zajęć. 1. Opracowanie i udostępnienie
materiałów dydaktycznych,
scenariuszy zajęć, testów.
2. Prowadzenie w ramach zespołu przedmiotowego lekcji otwartych i koleżeńskich w szczególności dla nauczycieli kontraktowych.
3. Pomoc koleżeńska z zakresu obsługi:
- Worda,
- Excela (elektroniczny dziennik),
- Programu do wypełniania
- świadectw.
4. Aktywny udział w pracach Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych.
5. Zorganizowanie spotkań z innymi nauczycielami w celu podzielenia się zdobytą wiedzą z odbytych szkoleń.

6. Opieka nad nauczycielem stażystą, kontraktowym lub studentem odbywającym praktykę w szkole.
7. Systematyczne uczestnictwo w Zebraniach Rady Pedagogicznej
8. Przygotowanie referatu i prezentacji multimedialnej dla nauczycieli w ramach WDN oraz na spotkanie z rodzicami.
9. Komputerowe projektowanie i drukowanie dyplomów, zaproszeń, wyróżnień, itp. okres stażu Gromadzenie
dokumentów.

§ 8 ust. 2 pkt.4a. Opracowanie i wdrożenie
programu działań
edukacyjnych,
wychowawczych,
opiekuńczych lub innych
związanych odpowiednio z
oświatą, pomocą społeczną
lub postępowaniem
w sprawach nieletnich. 1. Organizacja wycieczek szkolnych.
2. Opracowanie autorskiego programu koła językowego „Zabawy z teatrem” z języka angielskiego.
3. Opracowanie programu
przygotowania uczniów do konkursu.
4. Opracowanie programu prowadzenia zajęć w okresie ferii zimowych w przedszkolu.
5. Opracowanie i wdrożenie zmian w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego.

okres stażu
Gromadzenie
dokumentów.
Programy edukacyjne.
§ 8 ust. 2
pkt. 4c. Poszerzanie zakresu działań
szkoły, w szczególności
dotyczących zadań
dydaktycznych,
wychowawczych lub
opiekuńczych. 1.Napisanie wniosku do konkursu grantowego w ramach projektu FIO Małopolska Lokalnie i koordynowanie działaniami dotyczącymi projektu „Z babcią w duecie jest najlepiej na świecie”
2. Realizowanie i współorganizowanie działań w ramach projektu „Szansa na sukces” FIO Małopolska Lokalnie.
Sprawowanie opieki nad
powierzonymi gablotami
(powołanie grupy uczniów do
współpracy w prowadzeniu gablot).
3.Promocja szkoły.
4.Przygotowanie i przeprowadzenie
ankiety wśród rodziców na zebraniu.
6. Prowadzenie dodatkowych zajęć.
7. Organizacja szkolnych konkursów.
okres stażu

wg
potrzeb Gromadzenie
dokumentów.
Podniesienie jakości pracy
szkoły.
Zorganizowanie szeregu zajęć dla uczniów szkoły podstawowej i seniorów.

Dokumentacja elektroniczna www.witkac.pl

Rozładowanie napięć
emocjonalnych wśród uczniów.
Integracja młodzieży.
Stworzenie możliwości
wykazania się uczniom
swoją wiedzą
i umiejętnościami.
§ 8 ust. 2
pkt. 4e. Wykonywanie zadań na
rzecz oświaty, pomocy
społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich we
współpracy z innymi
osobami, instytucjami
samorządowymi lub innymi
podmiotami. 1. Współpraca z różnymi fundacjami i organizacjami.
2. Współpraca z Poradnią
Psychologiczno – Pedagogiczną.
3. Współpraca z nauczycielami
z innych szkół.
4. Współpraca z:
- BiOAK,
- Biblioteką Publiczną w Wysocicach
- Policją
- Strażą Pożarną
- Ośrodkiem Zdrowia
przy organizacji
różnorodnych przedsięwzięć
edukacyjnych.
5. Realizacja ogólnopolskiej kampanii „Ja czytam”
okres stażu

wg
potrzeb Zaświadczenia.
§ 8 ust. 2
pkt. 4f. Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej. 1.Realizacja projektu wartości 6920,00 zł z czego 5.000,00 pozyskałam z mikrodotacji.
2. Wyróżniająca ocena pracy nauczyciela w okresie stażu.
3.Nagroda Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wysocicach.
4. Sukcesy uczniów na forum szkoły, gminy i powiatu.
§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania
i rozwiązywania problemów
edukacyjnych,
wychowawczych i innych,
z uwzględnieniem specyfiki
i typu i rodzaju szkoły,
w której nauczyciel jest
zatrudniony. 1. Wstępne diagnozowanie uczniów mających trudności edukacyjne wychowawcze lub inne.
2. Rozmowy z rodzicami, kierowanie uczniów na badania w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.
3. Stosowanie się do zaleceń PPP po zdiagnozowaniu problemu. Wprowadzanie działań wspierających.
3. Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym, a także nauczycielem wspomagającym. okres stażu

wg
potrzeb Przestrzeganie przez
uczniów zasad
zachowania.
Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w szkole.
Znajomość środowiska
rodzinnego ucznia.
Systematyczne
rozwiązywanie
problemów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.