X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35450
Przesłano:

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

CZĘŚĆ A – PODSTAWOWE INFORMACJE

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA:
mgr Karolina Cichoń
NAZWA I ADRES SZKOŁY:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul.Gulińskiego 8
27-400 Ostrowiec Św.
STANOWISKO PRACY:
Wychowawca grup wychowawczych
POSIADANE KWALFIKACJE
• ukończone studia wyższe, pięcioletnie magisterskie na kierunku Pedagogika, specjalność Resocjalizacja i profilaktyka społeczna na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach
• kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki
• studia podyplomowe Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
• kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA STAŻU:
mgr Anna Pióro-Boroń
CZAS TRWANIA STAŻU:
1.09.2014r. – 31.05.2017r.
DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE KWALFIKACJE ZAWODOWE:
• dyplom ukończenia studiów wyższych
• świadectwa ukończenia kursów
• świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
DOKUMENTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STAŻU:
• Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego zatwierdzony przez dyrektora SOSW
• sprawozdanie z realizacji planu rozwojowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
• ocena dorobku zawodowego za okres stażu 1.09.2014r. – 31.05.2017r.

CZĘŚĆ B – SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
WSTĘP

Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie sobie założyłam w planie rozwoju zawodowego. Był to czas nieustannego pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych. W czasie stażu poszerzałam również znajomość prawa oświatowego, aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, współpracowałam z pedagogiem i psychologiem szkolnym. Przyjęte do realizacji zadania założone w planie rozwoju wykonywałam z dużą odpowiedzialnością.
Poniżej przedstawiam szczegółowy opis realizowanych zadań i uzyskanych efektów:

§ 7 ust.2, pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
Analiza przepisów prawnych (Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli 7 ust. 2 pkt 5) umożliwiła mi prawidłowe opracowanie dokumentów – wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego. Przy tworzeniu planu skupiłam się na tych działaniach, dzięki którym mogłabym poszerzyć własne kompetencje i umiejętności niezbędne w pracy nauczyciela, wychowawcy. Ważną rolę odgrywał opiekun stażu. Pani Anna Pióro-Boroń wykazywała zainteresowanie moimi dokonaniami, problemami i sukcesami zawodowymi. Dostarczała mi wiele informacji niezbędnych do efektywnego prowadzenia swojej ścieżki awansu.
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Pierwszym krokiem, jaki podjęłam w ramach swojego rozwoju zawodowego, było nawiązanie współpracy z opiekunem stażu panią Anną Pióro – Boroń. We wrześniu 2014 r. wspólnie stworzyliśmy kontrakt, który zawierał przejrzyste i jednoznaczne zasady współpracy oraz terminy konsultacji i obserwacji zajęć. Kolejnym krokiem było przygotowanie planu rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora SOSW.

3. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
Swoją wiedzę pogłębiałam uczestnicząc w szkoleniowych radach pedagogicznych, jak również w szkoleniach zewnętrznych. Uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia zawodowego:
- „Od badania do działania, czyli 3P – prosta, potrzebna i praktyczna ewaluacja w szkole”- program szkoleniowy
- kurs kierownika wycieczek (opiekuna wycieczek),
- szkolenie Rady Pedagogicznej prowadzone przez funkcjonariusza policji „Stop dopalaczom”,
- „Nauczyciel coachem – umiejętności coachingowe w pracy nauczyciela”- szkolenie w formie e-learingu,
- „Ćwiczenia i zabawy usprawniające czytanie” - szkolenie w formie
e-learingu,
- „Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-teraputycznych (IPE-T) - szkolenie w formie e-learingu,
- szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej,
- szkolenie Rady Pedagogicznej na temat: „Dziecko niewidome w szkole masowej”, „Rola sportu na poszczególnych etapach życia człowieka”, „Turystyka i rekreacja osób niepełnosprawnych”.

4. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
Przez cały okres stażu rozbudowywałam swój warsztat pracy. Czytałam literaturę psychologiczną i pedagogiczną, dzięki czemu pogłębiałam swoją wiedzę z zakresu rozwoju i wychowania oraz poznawałam różne metody pracy z uczniem/wychowankiem. Bardzo uważnie obserwowałam swoich podopiecznych i dostosowywałam metody pracy do ich potrzeb. Jako wychowawca grup wychowawczych prowadziłam zajęcia w ramach koła profilaktycznego, artystycznego i kulinarnego. W zależności od rodzaju zajęć stosowałam inne metody. Do najbardziej skutecznych i pobudzających do działania zaliczam dyskusję, burzę mózgów i dramę. W celu zwiększenia własnych umiejętności w motywowaniu uczniów do działania i do rozwoju ukończyłam kurs „Nauczyciel coachem – umiejętności coachingowe w pracy nauczyciela”. Dzięki niemu poznałam techniki coachingowe w pracy wzmacniającej motywację uczniów oraz techniki niezbędne do pracy nad rozwojem. Kurs ten utwierdził mnie w przekonaniu jak ważne w pracy z wychowankiem jest aktywne słuchanie i umiejętność zadawania pytań, tak aby nawiązać nić porozumienia i zaufania na poziomie wychowawca-wychowanek.
W celu urozmaicenia czasu wolnego w roku szkolnym 2016/2017 skupiłam się na grach planszowych, które przynosiłam z zasobów prywatnych. Był to czas spędzony bardzo przyjemnie i efektywnie, gdyż nie od dziś wiadomo, że jednym z najbardziej skutecznych sposobów na rozwijanie zdolności interpersonalnych u dzieci jest właśnie granie w różne gry z najbliższymi. Gry planszowe, karciane i inne rozbudowują inteligencję, zdolności skutecznego wysławiania się i przekazywania innym osobom swoich zamiarów. Odegrały one dużą rolę w nauce wychowanków zdrowej rywalizacji, cierpliwości i współpracy. Dużym zainteresowanie szczególnie u młodszych wychowanków cieszyły się gry kooperacyjne np. „Mali detektywi”. Starsi chętnie sięgali po abalone, scrable , mistakos.
W celu wzbogacenia swojego warsztatu pracy systematycznie dokonywałam zakupu czasopism „Mały artysta” i „Hobby”. Pomysły tam zawarte wykorzystywałam z wychowankami na zajęciach artystycznych tworząc dekoracje do świetlicy.
W celu doskonalenia swojego warsztatu pracy uczestniczyłam ,czynnie się włączając w zajęciach i uroczystościach prowadzonych przez panią A. Pióro – Boroń. Były to lekcje prowadzone w klasach I-III dla dzieci z autyzmem oraz uroczystości szkolne m.in. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, Europejski Tydzień Autyzmu, Dzień Rodziny, Dzień Dziecka, Dzień pluszowego misia, Dzień wody, Święto dyni i wiele innych. Obserwacja tych zajęć pozwoliła mi poznać warsztat pracy doświadczonego nauczyciela. Szczególną uwagę zwracałam na stosowane metody i formy pracy, jak również na atmosferę panującą na zajęciach oraz na wzajemne relacje uczeń – nauczyciel. Dzięki temu zyskałam wiedzę i umiejętności, które potem mogłam wykorzystywać w swojej samodzielnej pracy.
Corocznie organizowałam w grupach wychowawczych konkursy w okresie świąt: „Najładniejsza kartka świąteczna” i „ Stroiki świąteczne”.
W roku szkolnym 2016/2017 jestem członkiem zespołu ds. promocji zdrowia. W ramach działalności tego zespołu w listopadzie zorganizowaliśmy konkurs plastyczny z nagrodami „Dbam o higienę osobistą”.
W czasie trwania stażu jako pomoc brałam również udział w programie „Śniadanie daje moc” oraz „Bezpieczny Puchatek”.
Przez cały okres stażu pod moją opieką znajdowała się jedna z gablot ściennych, gdzie systematycznie w zależności od okazji razem z wychowankami uzupełniałam ją przygotowanymi materiałami.

5. Prowadzenie dokumentacji szkolnej
Podczas trwania stażu na bieżąco prowadziłam dziennik zajęć wychowawczych, zeszyt wyjść oraz zeszyt przekazywania dyżurów. Corocznie opracowywałam plan pracy grup wychowawczych. Gromadziłam systematycznie dokumenty, dzięki którym mogłam napisać sprawozdanie oraz dokonać oceny własnych zadań.
6. Dokumentowanie realizacji plany rozwoju
Przez cały okres stażu gromadziłam dokumentację dotyczącą realizacji planu rozwoju zawodowego: zaświadczenia ze szkoleń, konspekty, scenariusze zajęć. Przygotowałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego –
V 2017r. Planuję złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne wraz z wymaganą dokumentacją – VI 2017r.
7. Dokonywanie analizy, oceny oraz ewaluacji własnych działań.
Zgodnie z harmonogramem i zasadami wynikającymi z przepisów prawa oświatowego prowadziłam zajęcia w grupach wychowawczych w obecności opiekuna stażu lub dyrektora SOSW.
Tematy zajęć obserwowanych:
- Zwyczaje i tradycje wielkanocne – wykonywanie kart świątecznych przy wykorzystaniu różnych materiałów
- Dopalaczom mówię NIE – warsztaty
- Pieczenie i dekoracja kruchych ciasteczek – zajęcia kulinarne.
Wszystkie zajęcia były dokładnie analizowane pod względem merytorycznym i metodycznym oraz uzyskały opinię pozytywną. Razem z opiekunem stażu dbałam, aby każde zajęcia były omawiane podczas konsultacji. Na spotkaniach z panią A. Pióro – Boroń analizowałam także swoje mocne i słabe strony. Dzięki temu mogłam wyciągnąć wnioski na przyszłość i wyeliminować błędy jakie początkowo popełniałam.
W marcu 2015 roku zgodnie z §3 ust.3 Rozporządzenia MEN z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu powoływania zespołu oceniającego została dokonana ocena mojej pracy przez dyrektora placówki. Otrzymałam ocenę wyróżniającą.

§7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych wychowanków oraz ich sytuacji rodzinnej i problemów środowiskowych

W czasie trwania stażu starałam się poznać środowisko lokalne wychowanków. Przede wszystkim zapoznałam się i przeanalizowałam opinie i orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Obserwowałam moich podopiecznych na zajęciach w internacie, na przerwach w szkole. Te obserwacje pozwoliły mi poznać potrzeby i możliwości wychowanków. W poznaniu ich środowiska pomagały mi rozmowy z samymi dziećmi, jak również stały kontakt z ich rodzicami, opiekunami prawnymi, pedagogiem szkolnym, psychologiem oraz wychowawcami klas. Zauważone przeze mnie problemy wśród moich podopiecznych rozwiązywałam poprzez rozmowy z dziećmi oraz ich rodzicami/opiekunami, psychologiem i pedagogiem. Starałam się na bieżąco rozwiązywać konflikty między wychowankami. Wielokrotnie w grupie przeprowadzałam pogadanki na temat indywidualności każdej osoby, akceptacji, szkodliwości jaką niesie przemoc.
Wszystkie moje działania ukierunkowane były na dobrą współpracę z uczniami i ich opiekunami w celu odnalezienia jak najkorzystniejszych rozwiązań problemów wychowawczych wychowanków.

2. Organizacja i przygotowanie uroczystości i imprez

Brałam czynny udział w realizacji kalendarza imprez szkolnych:
- Europejski Tydzień Autyzmu
- Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
- Dzień Edukacji Narodowej
- zabawa karnawałowa
- zabawa andrzejkowa
- walentynki
- Dzień Dziecka
- Święto Dyni
- Święto Rodziny
- Dzień Chłopaka
- Święto Wody
W zależności od potrzeb tworzyłam scenariusze imprez, dekoracje oraz wspierałam finansowo bądź rzeczowo organizację imprez szkolnych.
3. Rozwijanie umiejętności artystycznych, kulinarnych, czytelniczych wychowanków

W czasie trwania stażu w grupach wychowawczych prowadziłam koło artystyczne i kulinarne. Celem działalności artystycznej było rozwijanie aktywności indywidualnej, usprawnianie manualne, stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka oraz wyrabianie umiejętności wyrażania swoich myśli i uczuć w formie prac plastycznych. W pracy stosowałam różne techniki plastyczne, między innymi były to zajęcia z plastelina, z masą solną, malowanie farbami, pastelami, wydzieranki, witraże. W ramach zajęć powstały dekoracje świetlicy w internacie, stroiki wielkanocne, stroiki bożonarodzeniowe, kartki okolicznościowe (walentynki, Dzień kobiet, Dzień Matki).
W czasie trwania zajęć kulinarnych razem z dziećmi wykonywałam różnego rodzaju ciasta, sałatki czy kolorowe kanapki. Zajęcia te integrowały grupę, jak również uczyły zasad zdrowego żywienia, poprawnego spożywania posiłku, oraz sprzątania po skończeniu zajęć. Wychowankowie chętnie brali udział w tych zajęciach.
W roku szkolnym 2014/2015 w celu zainteresowania wychowanków czytelnictwem zorganizowałam „Wieczorki z książką”. Razem z młodzieżą, z podziałem na role czytaliśmy poezję J.Brzechwy, J.Tuwima, A.Fredry. Pomysł ten cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony wychowanków.
4. Uwrażliwianie wychowanków na problemy społeczne i cywilizacyjne

Przez cały okres stażu prowadziłam warsztaty profilaktyczne „Veto wobec przemocy, alkoholu i narkotykom”. Zajęcia te prowadzone były w ramach koła profilaktycznego w grupach wychowawczych. Celem zajęć było zapoznanie wychowanków ze współczesnym problemem jakim jest agresja i przemoc. Warsztaty miały na celu wyeliminować lub zmniejszyć ilość zachowań agresywnych wśród wychowanków. Część warsztatów dotyczyła profilaktyki uzależnień i jej celem było kształtowanie postawy świadomej rezygnacji z używek takich jak papierosy, dopalacze, alkohol czy narkotyki. W ramach koła profilaktycznego przeprowadziłam również zajęcia dotyczące zagadnienia HIV/AIDS oraz konsekwencji chorób przenoszonych drogą płciową.
W ramach działalności ekologicznej w roku szkolnym 2015/2016 nasz Ośrodek brał udział ogólnopolskim programie „Zbieraj baterie”, gdzie pełniłam rolę koordynatora tej akcji. Przez cały okres stażu motywowałam dzieci do przynoszenia zużytych baterii. Uczestniczyłam także z dziećmi w akcji „Sprzątanie świata”.

5. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania wychowanków do życia w społeczeństwie

W czasie trwania stażu podejmowałam liczne działania o charakterze wychowawczym i opiekuńczym. Po zdobytych o uczniach informacjach , jak również własnych obserwacjach zauważyłam, że wychowankowie często nie potrafią zachować się w odpowiedni sposób przy posiłkach, na lekcjach, w towarzystwie dorosłych osób. Stąd też w ramach zajęć wychowawczych często prowadziłam pogadanki i organizowałam wspólnie z wychowankami dramy uczące ich właściwych postaw.

6. Włączanie wychowanków w życie szkoły

Mając na uwadze ,że szkoła i internat pełnią nierozerwalną całość starałam się włączać moich wychowanków do wszelkich uroczystości na terenie szkoły. Brali oni chętnie udział jako aktorzy w przedstawieniach szkolnych lub pomagali przy tworzeniu dekoracji. Systematycznie śledziłam również ogłoszenia o konkursach w szkole i zachęcałam wychowanków z internatu do brania w nich udziału. Zawsze mogli liczyć na moją pomoc i chętnie z tego korzystali.

7. Udzielanie pomocy materialnej wychowankom

Wśród podopiecznych grup wychowawczych nierzadko spotykam dzieci w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Zawsze staram się na miarę moich możliwości pomóc takim wychowankom. W gronie znajomych , przyjaciół organizuje zbiórki dla najbardziej potrzebujących dzieci. Jest to zazwyczaj pomoc rzeczowa w postaci przyborów szkolnych, ubrań, butów.

§ 7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w przygotowaniu do zajęć i pracy z wychowankami

W swojej pracy na bieżąco korzystałam z komputera i Internetu między innymi tworząc pomoce dydaktyczne czy wyszukując materiałów do zajęć. Korzystałam również z programów i gier edukacyjnych (Porusz umysł, Sokrates). Komputer stał się bardzo pomocny w tworzeniu planów pracy, sprawozdań i scenariuszy zajęć.
2. Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w samodzielnym doskonaleniu i dokumentowaniu przebiegu stażu

Komputer stał się stałym elementem mojej pracy jako wychowawcy. Dzięki Internetowi uzyskiwałam wiedze na temat awansu zawodowego (portale internetowe), poznawałam przepisy prawa oświatowego i ich aktualizację, korzystałam z publikacji internetowych innych nauczycieli. Sama również opublikowałam swój plan rozwoju oraz zamierzam opublikować sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego na stronie internetowej- edux.pl. Na bieżąco śledziłam propozycje zadań i scenariuszy oraz nowości wydawnicze na takich stronach jak www.literka.pl, www.gwo.pl , www.oswiata.org.pl www.publikacje.edu.pl Internet i komputer pomógł mi w zdobywaniu wiedzy i był niezastąpionym narzędziem komunikacji. Technologia komputerowa niewątpliwie ułatwiała mi prace nauczyciela.
§ 7 ust.2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych i opiekuńczych
W czasie całego trwania stażu miałam stały kontakt z rodzicami/opiekunami psychologiem, pedagogiem szkolnym oraz nauczycielami ze szkoły. Na bieżąco zauważałam niepokojące zachowania wśród wychowanków i natychmiast w odpowiedni sposób reagowałam. W zależności od potrzeb prowadziłam pogadanki, dyskusje, warsztaty w celu wyeliminowania niepożądanych zachowań.
2. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych
Podczas trwania stażu brałam udział w szkoleniach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i metodyki pracy. Pogłębiły one moją wiedzę o stały się źródłem pomysłów na rozwiązywanie różnych problemów. Poza tym studiowałam fachowa literaturę z zakresu psychologii i pedagogiki. Między innymi korzystałam z takich książek i czasopism jak:
- „Zagrożona młodzież „ ,J.B.A.E.Mc.Whirter, PARPA
- „Profilaktyka w szkole dla młodzieży niedostosowanej społecznie”, J.Moczydłowska, I.Pełszyńska, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE,
- „Trudne tematy.Propzycje godzin wychowawczych”,E.Grzesiak, R.Szyszko, M.Steblecka, GWP
- „Program szkolnej profilaktyki w zakresie AIDS i chorób przenoszonych drogą płciową”, A Carr, GWP
- Czasopismo „Charaktery”
- „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” Adele Faber , Elaine Mazlish

Dużo wskazówek i ciekawych sugestii na temat jak ciekawie prowadzić zajęcia zdobyłam również śledząc publikacje nauczycieli w Internecie.

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Zadania powyższego punktu realizowałam poprzez analizowanie podstawowych aktów prawnych, aktualizowanie wiedzy dotyczącej obowiązującego prawa, analizowanie dokumentacji placówki oraz poznawanie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy właściwych dla placówki. Wśród dokumentów prawnych znalazły się:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2017 r. poz1189)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015r. poz.1113)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 843)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2015r. poz. 1872)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013r. poz.532)
• Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60 i 949)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393).
Z dokumentów Ośrodka zapoznałam się z:
• Statutem Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
• Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania
• Programem Wychowawczym
• Programem Profilaktyki
• Regulaminem internatu.
Znajomość prawa oświatowego wykorzystałam podczas pisania planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z niego, jak również do przygotowania się do rozmowy z komisją przeprowadzającą egzamin. Wiedza ta pomogła mi również w tworzeniu planu pracy dla grup wychowawczych zgodnie z wymaganiami Ośrodka i przepisami prawnymi.

PODSUMOWANIE

Staż był dla mnie okresem ciężkiej, ale jednocześnie przynoszącej wiele satysfakcji pracy. Od dnia rozpoczęcia stażu , po dzień dzisiejszy staram się bardzo rzetelnie i sumiennie wykonywać swoje obowiązki, jako wychowawca w grupach wychowawczych. Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie mojego warsztatu pracy. Potrafię planować i organizować w ciekawy sposób zajęcia dla dzieci . Analizuję i oceniam ich skuteczność a jeśli jest taka potrzeba modyfikuję je. Staram się podnoście swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w warsztatach, szkoleniach jak również studiując literaturę fachową. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszego Ośrodka. W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną. Mottem jakim kieruję się w swojej pracy są słowa Goethego: „Jeżeli będziesz traktował osoby tak, jak na to zasługują, będziesz je czynił gorszym. Jeśli będziesz je widział, takimi, jakimi mogą się stać, uczynisz je takimi naprawdę”. Zastosowanie tych słów w praktyce nie zawsze było proste. Starałam się jednak zawsze aby moi wychowankowie byli podmiotowo traktowani i aby każdy z nich uwierzył w siebie. Starałam się w każdym dziecku znaleźć jakiś talent. Cechami, które posiadam i które na pewno są pożądane w takiej pracy jaką jest wychowawstwo w internacie to konsekwencja w postępowaniu, cierpliwość , opiekuńczość i empatia. Wszystkie działania, które podejmowałam były skierowane do uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i możliwości.
Sądzę, że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na nauczyciela mianowanego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.