X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35448
Przesłano:

Sprawozdanie ze stażu

Imię i nazwisko: Anastazja Fifer
Wykształcenie: wyższe
Nazwa przedszkola: Przedszkole Publiczne z Oddziałem Zamiejscowym z siedzibą w Ujściu im. Króla Maciusia I
Rodzaj prowadzonych zajęć: wychowanie przedszkolne i nauczanie języka angielskiego
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
Opiekun stażu: Iwona Deresz
Wymiar stażu i termin jego odbywania: 2 lata i 9 miesięcy (1 września 2014 r. do 31 maja 2017 r.)
W tym:
• od 1 września 2014 r. do 31 maja 2015 r. w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Ujskiej
• od 1 września 2015 r. do 31 maja 2017 r. w Przedszkolu Publicznym z Oddziałem Zamiejscowym z siedzibą w Ujściu im. Króla Maciusia I

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego odbywającego staż na stopień nauczyciela mianowanego

Wstęp
Od 2009 roku posiadam stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. Od 1 września 2014 r. do 31 maja 2015 r. odbywałam staż zawodowy na nauczyciela mianowanego w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Ujskiej, a od 1 września 2015 r. do 31 maja 2017 r. kontynuowałam odbywanie stażu w Przedszkolu Publicznym z Oddziałem Zamiejscowym z siedzibą w Ujściu im. Króla Maciusia I. Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o treść Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz.U. z 2013 r. poz. 393). Uwzględniłam w nim koncepcję pracy Szkoły, a następnie Przedszkola. W trakcie odbywania stażu zrealizowałam zadania przedstawione w projekcie planu rozwoju zawodowego. Był to dla mnie okres intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłam sobie i zawarłam w planie rozwoju zawodowego. Starałam się pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności wychowawczo – dydaktyczne oraz opiekuńcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego oraz aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań naszej szkoły. Chętnie uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego, starałam się na bieżąco wzbogacać swój warsztat pracy. Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
§ 7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
W sierpniu 2014 roku zanim rozpoczęłam staż, zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego oraz dokonałam analizy własnych możliwości. Informacje dotyczące uzyskiwania stopni awansu zawodowego odnalazłam na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przeczytałam i przeanalizowałam Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku.
1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
W celu poprawnego zaplanowania zadań, przed skonstruowaniem planu rozwoju zawodowego we wrześniu 2014 roku przeanalizowałam dokumentację szkoły między innymi: Statut Szkoły, Program Wychowawczy, Program Profilaktyczny. Pomocne mi były także liczne wskazówki dotyczące zasad awansu zamieszczone na edukacyjnych portalach internetowych, lektura czasopism i fachowej literatury. Tworząc plan rozwoju zawodowego wzięłam pod uwagę specyfikę i potrzeby szkoły, w której pracowałam, swoje mocne i słabe strony oraz wynikające z prawa oświatowego wymagania na stopień nauczyciela mianowanego. Przedstawiony przeze mnie projekt planu rozwoju został zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły. Działając zgodnie z obowiązującymi przepisami po zmianie miejsca pracy, we wrześniu 2015 r. przygotowałam wniosek o kontynuowanie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz opracowałam aneks do plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez Dyrektora Przedszkola, w którym obecnie pracuję.

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

We wrześniu 2014 roku nawiązałam współpracę z opiekunem stażu mgr Elżbietą Pranke, która udzieliła mi wskazówek dotyczących przebiegu stażu oraz zasad sporządzania projektu planu rozwoju zawodowego. We wrześniu 2015 roku nawiązałam współpracę z drugim opiekunem stażu mgr Iwoną Deresz. Z obydwiema paniami ustaliłyśmy przejrzyste warunki współpracy oraz wzajemne zobowiązania, które dotyczyły m.in. obserwacji i prowadzenia zajęć w obecności opiekuna stażu. Na jednym z pierwszych spotkań zawarłyśmy ,,kontrakt’’.
3. Obserwowanie oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu oraz innych nauczycieli
W trakcie stażu uczestniczyłam w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli ze szkoły i przedszkola: opiekuna stażu - nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej mgr Elżbiety Pranke, logopedy szkolnego – mgr Doroty Suwary, logopedę przedszkolnego- mgr Aleksandrę Skonieczną, nauczyciela języka angielskiego- Agaty Pochylskiej, nauczyciela wychowania przedszkolnego – mgr Wioletty Kłos, obecnego opiekuna mgr Iwony Deresz, Sławomiry Fórmanowicz oraz pedagoga przedszkolnego mgr Barbary Kończweskiej .
Obserwacje tych zajęć pozwoliły mi poznać warsztat pracy doświadczonego nauczyciela, dokonać analizy rozwiązań metodycznych i ich skuteczności w odniesieniu do tematu zajęć. Ciekawe rozwiązania metodyczne mogłam następnie wdrażać na własnych zajęciach. Szczególną uwagę zwracałam na stosowane metody i formy pracy, na atmosferę panującą na lekcji, a także na stosunek nauczyciela do uczniów. Obejrzane przeze mnie zajęcia były tematem późniejszych rozmów z opiekunem stażu.
Prowadzone przeze mnie zajęcia były obserwowane przez opiekuna stażu mgr Elżbietę Pranke oraz obecnego opiekuna stażu mgr Iwonę Deresz, dyrektora Szkoły panią mgr Małgorzatę Walerowską oraz Dyrektora Przedszkola panią Agatę Szwak, a także przez mgr Wiolettę Kłos oraz Elżbietę Wylegałę – wychowanie przedszkolne. To doświadczenie w znaczny sposób wpłynęło na moją dalszą pracę. Uwagi obserwatorów pozwoliły mi na dokonanie oceny swoich umiejętności dydaktycznych oraz podjęcie stosownych korekt.
4. Uczestniczenie w pracach organów szkoły/ przedszkola związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły/przedszkola.
Rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego zobligowało mnie do podjęcia czynności związanych z dokładnym poznaniem prawa oświatowego. Po lekturze najważniejszych aktów prawnych, takich jak: Ustawa Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli rozpoczęłam działania związane z awansem zawodowym. Złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu, nawiązałam współpracę z opiekunem, opracowałam plan rozwoju zawodowego.
Pogłębiając znajomość zasad funkcjonowania i organizacji szkoły oraz przedszkola podjęłam następujące działania:
• Zapoznałam się z dokumentacją obowiązującą w szkole/ przedszkolu: Statutem Szkoły oraz Przedszkola, Programem Wychowawczym szkoły i przedszkola, Programem Profilaktyki, Plan pracy przedszkola na dany rok szkolny, Regulaminem Wycieczek Szkolnych i Przedszkolnych, procedurami bezpieczeństwa w szkole i przedszkolu, dokumentami związanymi z zajęciami dydaktycznymi: dziennikami lekcyjnymi, podstawą programową wychowania przedszkolnego, programami nauczania, planami dydaktycznymi itp.;
• Analizowałam dokumentację samodzielnych wpisów do dzienników;
• Aktywnie uczestniczyłam w pracach rady pedagogicznej. W latach 2015-2017 byłam członkiem zespołu zadaniowego do opracowywania procedur i regulaminów przedszkola i wspólnie z innym członkami opracowałam procedury regulujące pracę placówki min. przepływu informacji w przedszkolu oraz procedura odbioru dzieci dojeżdżających, a także przygotowywałam projekty zmian do Statutu Przedszkola.
• Byłam organizatorem i współorganizatorem wielu uroczystości przedszkolnym. W trakcie ich przygotowania współpracowałam z innymi nauczycielami i dyrektorem przedszkola.
• Byłam członkiem komisji rekrutacyjnej do oddziały przedszkolnego w roku szkolnym 2014/2015 oraz członkiem komisji rekrutacyjnej do przedszkola w roku szkolnym 2016/2017
• Pełniłam funkcję członka komisji egzaminacyjnej podczas egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017;
• Pełniłam funkcje protokólanta w latach 2015-2017
• Opracowywałam Program wychowawczo-profilaktyczny przedszkola im. Króla Maciusia I w Ujściu
• Współpracowałam przy wspólnych projektach i zadaniach na terenie szkoły w roku szkolnym 2014/2015 :
• program edukacyjny „Moje dziecko idzie do szkoły”
• program edukacyjny „Wiemy więc działamy”;
• program edukacyjny „Czyste powietrze wokół nas”
• program „Cała Polska czyta dzieciom”.

• Jako nauczyciel – wychowawca bardzo często współpracowałam z rodzicami. Brałam udział w spotkaniach z nimi– ogólnych, indywidualnych, a także nawiązywałam kontakt telefoniczny i elektroniczny, zależnie od zaistniałych potrzeb.
Biorąc udział w zebraniach zespołów oraz angażując się w różnorodne działania jako nauczyciel i wychowawca zdobywałam nową wiedzę
i umiejętności, a także dzieliłam się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami z innymi. Wspólnie wypracowywaliśmy strategie postępowania w różnych sytuacjach i rozwiązywaliśmy bieżące problemy.

5. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
Podczas trwania stażu uczestniczyłam w różnych zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego:
1. Kursy doskonalące
• „Inteligencje wielorakie w przedszkolu” organizowany przez CDN w Pile (2014 R.)
• „Planowanie i organizacja zajęć ruchowych w przedszkolu” organizowany przez ODN w Poznaniu ( 2015 r.)
• „Bajkoterapia jako forma pomocy w niwelowaniu lęków u dzieci w wieku 5-9 lat” organizowany przez CDN w Pile (2015r.)
• „Protokół zebrania rady pedagogicznej” organizowany przez CDN w Pile (2015r.)
• „Przed egzaminem na stopień nauczyciela mianowanego” organizowany przez CDN w Pile (2017r.)
• „Przygotowanie i nauka czytania. Katalog metod”, organizowany przez Master Metodyka Pracownia Wspierania Edukacji w Poznaniu ( 2016 r.)
• „Odimienna Metoda nauki czytania”, organizowany przez Master Metodyka Pracownia Wspierania Edukacji w Poznaniu ( 2016 r.)
• „Warunki i sposoby realizacji postawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego na pierwszym etapie edukacyjnym”, organizowany przez ODN w Poznaniu ( 2017r.)
2. warsztaty metodyczne:
• „Taneczne doznania łączące pokolenia cz. II” organizowane przez Centrum szkoleniowe KLANZA w Poznaniu ( 2016 r.)
• „Jak pracować z dziećmi i przy okazji samemu dobrze się bawić” organizowany przez Head full of ideas w Warszawie (2016 r.)
3. konferencje
- „Język obcy w edukacji przedszkolnej- e-warsztaty metodyczne. Zabawy ruchowe w Przygotowaniu do nauki języka angielskiego” , organizowany przez ORKE w Warszawie (2015 r.)
- „Jak wychowawca może uczyć się dziecka według Janusza Korczaka? Filozofia Dziecka według Starego Doktora”- e warsztaty metodyczne organizowane przez ORKE w Warszawie (2016 r.)
- „Nowa podstawa, nowe wyzwania” – retransmisja e-warsztaty metodyczne organizowane przez ORKE w Warszawie oraz Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (2017 r.)
4. inne szkolenia:
- "Nauka kodowania i programowania w edukacji przedszkolnej" kurs e-learningowy organizowany przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie ( wrzesień 2017 r.)
Wszystkie te szkolenia dały mi możliwość spotkania z innymi nauczycielami, wymiany doświadczeń, aktualizowania wiadomości dotyczących nauczania oraz nowych pozycji wydawniczych pojawiających się na rynku. Uczestnicząc w kursach miałam możliwość doskonalenia techniki pracy w grupach, gdyż większość zajęć odbywała się na zasadzie pracy w grupie. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego jest nieodłączną częścią pracy w zawodzie nauczyciela. Otrzymane na szkoleniach materiały edukacyjne wykorzystywałam w celu wzbogacenia i urozmaicenia własnych zajęć.
Przez okres całego stażu uczestniczyłam we wszystkich szkoleniach radach pedagogicznych i formach doskonalenia organizowanych na terenie szkoły i przedszkola:
- 2014/2015
- „Szkolenie BHP”
- „Pierwsza Pomoc Przedmedyczna”
- „Zagrożenia w Internecie”
- „Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wymagania szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim”. „Nauczyciel 45+”
- 2015/2016
- „Dziecko w świecie multimediów. Szanse i zagrożenia”
- „Jak pomagać dziecku w rozwijaniu samodzielności”
- 2016/2017
- „Rodzic sine qua non ( warunek niezbędny). Współpraca i edukacja pedagogiczna rodziców w przedszkolu”.
- „Wybrane elementy neurodydaktyki w praktyce przedszkolnej- tańce narodowe i regionalne czyli jak wspomagać rozwój psychofizyczny dziecka ruchem.
- „Koledzy i koleżanki naszego dziecka. Jak zadbać o korzystny rozwój naszego przedszkolaka”
Opracowywałam materiały szkoleniowe na radę pedagogiczną na temat:
- „ Rozwijanie zainteresowania czytelniczego wśród dzieci i ich rodziców”.
- „Obowiązki dzieci w wieku przedszkolnym w domu”

Przeprowadziłam zajęcia otwarte – warsztatowe dla rodziców nt. „Pieczemy pierniki” ,a także warsztaty bożonarodzeniowe i wielkanocne z rodzicami.
Zdobyte wiadomości i umiejętności wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną, udoskonaliły warsztat pracy i przyczyniły się do podniesienia jakości pracy szkoły.
Na bieżąco gromadziłam i aktualizowałam własną bibliotekę przedmiotu oraz organizowałam zaplecze samodzielnie przygotowanych trwałych środków dydaktycznych, np. plansz dydaktycznych, kart pracy, a także w postaci prezentacji multimedialnych. Dobierałam różnorodne metody i narzędzia w procesie diagnozowani i obserwacji dzieci. Systematycznie dokonywałam zmian elementów w dekoracjach stałych i okazjonalnych, związanych ze zmianą pór roku, ze świętami lub uroczystościami odbywającymi się na terenie szkoły/ przedszkola, które w większym stopniu wykonywałam samodzielnie.
Swoje działania z okresu stażu dokumentowałam w postaci: zaświadczeń, dyplomów, planów pracy, scenariuszy, konspektów zajęć realizowanych w trakcie działalności dydaktycznej, zdjęć i zapisów w dokumentacji szkolnej. Sporządzałam co semestr – sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
5. Diagnozowałam własne potrzeby w zakresie niezbędnych oraz możliwych form doskonalenia własnego warsztatu pracy.
Przez cały okres stażu analizowałam swoje mocne i słabe strony, a także efekty pracy dydaktycznej i wychowawczej poprzez ogląd osiągnięć dzieci. Systematycznie dokonywałam autorefleksji i samooceny.
Analiza własnych mocnych i słabych stron ukierunkowała mnie na poszukiwanie szkoleń, literatury, które pomogłyby mi we własnym rozwoju. Natomiast analiza pracy dydaktycznej ukierunkowała mnie na poszukiwanie ciekawych i skutecznych metod pracy z uczniami.
6. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
Pogłębiałam wiedzę dotyczącą prowadzenia dzienników w formie papierowej . Zdobyta w ten sposób wiedza jest wykorzystywana w praktyce do prawidłowego prowadzenia dokumentacji nauczania. Systematyczne gromadzenie dokumentów dało mi podstawę do udokumentowania przebiegu stażu, napisania sprawozdania oraz oceny własnych działań i starań na każdym etapie realizacji zadań z planu rozwoju zawodowego.
§ 7 ust. 2 pkt.2
Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów.

W ciągu stażu starałam się poznać sytuację rodzinną moich wychowanków, tak aby zadbać o udzielenie odpowiedniej pomocy osobom potrzebującym. Obserwowałam moich wychowanków na zajęciach, a także na wszelkiego rodzaju wycieczkach szkolnych czy też imprezach. W poznaniu środowiska rodzinnego pomagały mi rozmowy z samymi dziećmi i ich rodzicami. Zaobserwowane przeze mnie oraz innych nauczycieli problemy wśród moich wychowanków rozwiązywałam poprzez rozmowy z nimi. Starałam się bieżące nieporozumienia rozwiązywać samodzielnie. Ewentualne problemy zgłaszałam dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz pedagogowi szkolnemu/ przedszkolnemu.
Zorganizowałam kącik informacyjny dla rodziców na tablicy oraz na drzwiach przedszkola, a także kącika „Wędrującej książki” oraz tablicy informacyjnej na temat akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Przez cały okres stażu jako lider czytającego przedszkola zachęcałam rodziców do czytania książek dzieciom. Podjęte przeze mnie działania sprawiły, że dzieci częściej korzystają z kącika książki znajdującej się w salach, a także na bieżąco wymieniają książki w kąciku „Wędrującej książki”. Rodzice z przyjemnością przychodzą do przedszkola czytając dzieciom książki.
Analizowałam ankiety „Poznajemy przyszłego przedszkolaka” w celu analizy i możliwości i potrzeb dzieci. Rozmawiałam z dziećmi oraz ich rodzicami na temat indywidualności, akcentacji, agresji, przemocy oraz bezpieczeństwa. Przygotowywałam i prowadziłam spotkania dla rodziców wg terminarza szkoły/przedszkola, angażowałam rodziców w życie szkoły/przedszkola, organizowałam imprezy i wycieczki. Uczestnictwo rodziców w imprezach pozwoliło na stworzenie przyjaznej, budującej atmosfery stanowiącej dobrą bazę do ich współpracy z kadrą pedagogiczną. Uczestniczyłam w indywidualnych konsultacjach z rodzicami w ramach stałych dyżurów i w zależności od potrzeb. Diagnozy i wywiady z rodzicami zaowocowały w pracy na rzecz dzieci. Znając środowisko łatwiej było mi udzielić pomocy, min. kierowanie rodziców do MOP-u w celu uzyskania dofinansowania na dożywianie dla dzieci). Ścisły kontakt z rodzicami pozwolił mi poznać sytuację materialną i społeczną dzieci i ich rodzin. Wszystkie moje działania ukierunkowane były na dobrą współpracę z dziećmi i ich rodzicami w celu odnalezienia jak najkorzystniejszych rozwiązań problemów wychowawczych i dydaktycznych moich wychowanków.
2. Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz poradniami specjalistycznymi.
Podczas stażu współpracowałam z logopedą w celu wsparcia rozwoju dzieci z wadami wymowy oraz udzielania fachowych wskazówek rodzicom, którzy chcą pracować z dzieckiem w domu.
Wielokrotnie rozmawiałam z panią pedagog – mgr Barbarą Kończewską. Korzystałam z jej doświadczenia i dzieliłam się wspólnie swoimi spostrzeżeniami odnośnie pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach, jak też odnośnie sytuacji i problemów wychowawczych uczniów.
W swojej pracy dydaktyczno – wychowawczej zapoznawałam się z opiniami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o dostosowaniu metod pracy dzieci posiadających różnego rodzaju dysfunkcje. Indywidualizowałam swoje metody pracy dostosowując je do potrzeb dzieci. Kierowałam dzieci do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, wystawiałam w tym celu opinie o dziecku.
3. Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb indywidualnych uczniów.
Jako wychowawca grupy w roku szkolnym 2014/2015 prowadziłam , a w kolejnych latach jako współprowadząca grupę prowadziłam diagnozę przedszkolną, a jej wyniki uwzględniałam w planowaniu bieżącej pracy korekcyjno-kompensacyjnej.
Biorąc pod uwagę różnorodne zainteresowania oraz możliwości intelektualne swoich uczniów starałam się dostosować do nich ofertę edukacyjną. Prowadziłam zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci 5-6 – letnich (2014/2015 i 2015/2016), a także zajęcia logopedyczne dla dzieci w wieku 3-4 lat. (2015/2016).
Starałam rozwijać się zainteresowania dzieci poprzez używanie różnych form i aktywnych metod pracy, takich jak: metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn, metody aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss, pedagogika zabawy, Klanza, metody nauczania języka angielskiego: TPR, audiolingwlanej itp.
Pomagałam dzieciom mającym trudności w opanowaniu niezbędnych wiadomości i umiejętności. Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych jest wyzwaniem dla mnie jako nauczyciela. Szczególnie te dzieci wymagają indywidualnej pomocy i akceptacji, co pozwala przełamać negatywne nastawienie tych dzieci i pozostałych wobec nich, daje im poczucie bezpieczeństwa i wzmacnia pozytywne nastawienie.
Jako wychowawca grupy w roku szkolnym2014/2015 zachęcałam dzieci do udziału w gminnym konkursie plastycznym pt. Jestem szczęśliwym dzieckiem organizowanym przez Przedszkole Publiczne im. Króla Maciusia I w Ujściu. W efekcie moich działań Amelia otrzymała wyróżnienie w tym konkursie.
4. Działalność w ramach pracy dydaktyczno-wychowawczej.
- Samodzielnie oraz współpracując z innymi nauczycielami organizowałam uroczystości grupowe i przedszkolne. Uwzględniając potrzeby rozwojowe dzieci jako wychowawca organizowałam m. in.: Pasowanie na Przedszkolaka, Wigilie, Andrzejki, Mikołajki, Wielkanocne śniadanko, urodziny i imieniny dzieci, balik karnawałowy, Zakończenie roku. Ponadto wraz z dziećmi zorganizowaliśmy zajęcia otwarte z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Mamy i Taty, Jasełka oraz warsztaty bożonarodzeniowe, na których wykonaliśmy ozdoby świąteczne.
- Organizowanie/ współorganizowanie uroczystości przedszkolnych:
• Bal karnawałowy (2016) – organizowałam samodzielnie
• Światowy Dzień Czekolady (2016) – współorganizowałam z opiekunem stażu
• Dzień Pluszowego Misia ( 2016) - organizowałam samodzielnie
• Andrzejki ( 2016) - organizowałam samodzielnie
Ponadto w czasie stażu pomagałam w organizacji i obsłudze sprzętu audio podczas Jasełek i Koncertu Świąteczno-Zimowego (2015/2016 i 2016/2017), pomoc w dekorowaniu sali podczas Balu karnawałowego (2017) oraz pomoc w dekorowaniu sali UDK na zakończenie roku szkolnego (2015/2016) oraz na Koncert świąteczno-zimowy. Przygotowywałam także dzieci do występu na zakończenie roku. Opracowałam projektu scenografii na Koncert świąteczno-Zimowy, we współpracy z panią Sławomirą Fórmanowicz nauczałam układu tanecznego rodziców na Koncert świąteczno-zimowy. Współorganizowałam Piknik rodzinny - maluchy( 2015/2016) i 5-6 latki (2016/2017). Pomagałam w organizacji pikniku Pieczonego ziemniaka w 2015 i 2016 roku. Brałam czynny udział w przedstawieniu dla dzieci „Rzepka” oraz „Mikołajkowy zawrót głowy”. Wykonałam dekoracje holu i sali gimnastycznej na „Dzień Pluszowego Misia” oraz „Andrzejek”. Na bieżąco zamieszczałam informacje z życia przedszkola na stronie internetowej oraz na Facebook-u.
- Organizowanie lub współorganizowanie wycieczek:
• Wycieczka do Piły „Fun Factory - plac zabaw dla dzieci” (2015)
• Wycieczka do Muzeum Okręgowego w Pile na lekcje muzealną dla przedszkolaków „Spacerkiem po muzeum” (2015)
• Wycieczka do Pijalni czekolady w Pile (2016)
• Wycieczka do Torunia ( 2016) - współorganizator
• Wyjazd do kina na film „Zając Max ratuje Wielkanoc” (2017) - współorganizator
• Wyjazd do Deli Parku w Rosnówku (czerwiec 2017) - współorganizator
Poprzez tego typu wyjazdy zacieśniła się więź międzyosobowa, nie tylko pomiędzy dziećmi, ale również pomiędzy mną a nimi oraz ich rodzicami. Lepiej poznałam ich świat, co starałam się uwzględnić w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej. Sprawowanie opieki podczas wyjazdów wzbudza poczucie odpowiedzialności za pełnioną funkcję. Wycieczki wpływają na kształtowanie właściwych postaw dzieci i młodzieży, uczą szacunku dla innych, tolerancji i wpływają pozytywnie na współpracę w grupie. Moja współpraca z rodzicami przy organizacji w/w imprez układała się doskonale. Rodzice chętnie udzielają się oraz aprobują moje przedsięwzięcia na rzecz grupy i szkoły/przedszkola. Dobre wzajemne relacje widoczne są również podczas organizacji wyjazdów i wycieczek w których rodzice i dziadkowie chętnie i licznie uczestniczą.
5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym
W okresie stażu angażowałam rodziców w organizowanie imprez grupowych i przedszkolnych. Współpracowałam z Biblioteką publiczną w Nowej Wsi Ujskiej i panią Justyną Woźniak, która przygotowała dla dzieci lekcję biblioteczną podczas, której dzieci mogły zapisać się do biblioteki i wypożyczyć książki. Prowadziłam współpracę z policją i strażą pożarną. Podczas tych zajęć przekazywali oni dzieciom informacje nt. bezpieczeństwa w domu, na ulicy, w kontakcie z obcymi i ze zwierzętami. Przygotowywałam dzieci do występu na Festiwal „Co przedszkolak potrafi” organizowanego przez Ujski Dom Kultury (2014/2015 i 2015/2016). W celu zaznajomienia dzieci z pracą listonosza nawiązałam współpracę z Pocztą Polską w Ujściu. Odwiedziliśmy także Urząd Miasta, gdzie dzieci mogły poznać pracę pana Burmistrza. Nawiązałam współpracę z Ośrodkiem Zdrowia w Ujściu gdzie dzieci poznały prace pielęgniarek oraz lekarza. We współpracy z opiekunem stażu przygotowywałam dziewczynki z kółka tanecznego na występ taneczny podczas imprezy charytatywnej „Szanty na Bindudze” oraz odwiedziłam Bibliotekę publiczną w Ujściu. Podczas stażu pisałam również artykuły z życia przedszkola do lokalnej prasy „Ujskie sprawy”. Nawiązałam współpracę z Warsztatami terapii zajęciowej w Ujściu oraz zorganizowałam wyjście do warsztatów podczas, którego 6-latki z grupy pani Sławomiry Fórmanowicz zaprezentowały się w teatrzyku pt. „Wiosna”. We współpracy z panią Sławomirą Fórmanowicz zorganizowałyśmy wyjście do Stomatologa oraz Ośrodka Zdrowia.
Działania, które podjęłam w ramach prac na rzecz środowiska lokalnego uważam za bardzo efektywne. Dzięki współpracy z w/w instytucjami mogłam dobrze realizować zamierzone przedsięwzięcia. Współpracując z policją uczniowie uświadomili sobie jak bezpiecznie poruszać się po drodze oraz jak zachować się w domu. Współpracując z biblioteką popularyzowałam czytelnictwo oraz kształtowałam nawyk korzystania z kultury.
§ 7 ust.2 pkt.3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii
informacyjnej i komunikacyjnej

Technologia informacyjna od samego początku odgrywa w mojej pracy dużą rolę. Okres stażu to czas, w którym systematycznie korzystałam z technologii informacyjnej i komputerowej. Internet i komputerowe programy edukacyjne pomogły mi w zdobywaniu nowych informacji. Internet to nieograniczone źródło wiedzy, bezpośrednio przydatnej w codziennej pracy nauczyciela.
Technologię komputerową wykorzystywałam do przygotowywania pomocy dydaktycznych podczas zajęć, elementów gazetek ściennych, dyplomów, referatów, regulaminów konkursów, wycieczek, informacji dla rodziców i uczniów, rozkładów materiału, miesięcznych planów pracy, kart pracy, a także do dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego. Wykonałam mi. dyplomy na zakończenie roku dla dzieci oraz dyplomy na Letnią Przedszkolną Olimpiadę Sportową , a także podziękowania dla rodziców. Dzięki technologii komputerowej wykonałam medale dla Super dziewczyny z okazji Dnia Kobiet.
Samodzielnie przygotowywałam prezentacje multimedialne ( Na światowy Dzień czekolady oraz Dzień Pluszowego Misia), które w znaczny sposób uatrakcyjniają zajęcia, zwiększają poziom zainteresowania dzieci, zarówno tych z preferencjami słuchowymi jak i wzrokowymi. Wpływają na trwałość wiedzy, którą zdobywają, co wpływa na podniesienie efektów kształcenia. Dzieliłam się także nimi z innymi nauczycielami.
Często korzystam z różnego rodzaju nagrań audycji i baśni dla dzieci dzięki czemu zajęcia są atrakcyjniejsze. Dzieci z dużym entuzjazmem przyjmują tę formę zajęć. Bardzo się wyciszają i uczą aktywnego słuchania.
Wykorzystywałam Internet do pracy dydaktyczno – wychowawczej, poprzez wyszukiwanie informacji na różne tematy. Internet był dużą pomocą przy organizacji wycieczek, pozwalał mi także w szybki sposób zdobyć informacje na temat spotkań dokształcających, konkursów. Wielokrotnie odwiedzałam portale edukacyjne bowiem można w nich znaleźć niemalże wszystko związane z edukacją na każdym poziomie nauczania.
Odwiedzałam następujące strony internetowe: www.literka.pl, www.edux.pl, www.publikacje.edu.pl, www.profesor.pl, www.men.gov.pl, www.awans.net, www.oswiata.org.pl, www.interklasa.pl, www.szkola.net.pl, www.mimowa.pl, www.printest.com, www.printoteka.pl , www.fullofideas.pl, www.hangielski.pl, www.teczowamuzyka.pl, www.getcreative.pl, www.nauczanka.pl, www.supersimplelearning.com , www.ucze.pl.
2. Posiadam własne konto e-mail, dzięki któremu mogę prowadzić korespondencję z innymi nauczycielami oraz rodzicami. Drogą mailową przekazywałam i przesyłałam zdjęcia, notatki z różnych wydarzeń szkolnych/przedszkolnych, pozaszkolnych, które były umieszczane na stronie internetowej naszego przedszkola. Dzieliłam się z nauczycielami interesującymi materiałami znalezionymi w Internecie. Założyłam stronę przedszkolną Facebooku i systematycznie zamieszczam tam informację na temat pracy przedszkola oraz zdjęcia z uroczystości. Prowadzę zakładkę dla rodziców na stronie internetowej naszego przedszkola umieszczając tam ciekawe referaty dla rodziców: „Wzmacniamy odporność przedszkolaka”, „Aniołek w przedszkolu. Diabełek w domu”, „Jak zachęcić dziecko do czytania”, „Obowiązki przedszkolaka”. Opublikowałam w Internecie swój plan rozwoju zawodowego, aneks do planu rozwoju zawodowego i sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego.

W związku z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego wykorzystywałam technologię informacyjną i komunikacyjną poprzez:
• uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi)
• poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego i ich aktualizowanie (poprzez Internet)
• korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż
• korzystanie z rad ekspertów, odpowiadających on-line na pytania użytkowników portali, dotyczących awansu.

§ 7 ust.2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki orasz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów zawiązanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Swoją wiedzę i umiejętności z tego zakresu doskonaliłam poprzez czytanie literatury fachowej, udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej, warsztatach, szkoleniach zewnętrznych. Dużo wskazówek i ciekawych sugestii na temat prowadzenia zajęć zdobyłam zagłębiając się w publikacje nauczycieli w Internecie. Wiele cennych rad uzyskałam od opiekuna stażu, nauczycieli wychowawców, pedagoga i logopedy, z którymi na bieżąco współpracowałam. W trakcie odbywania stażu starałam się wypełniać zadania wychowawcze szkoły, realizować program wychowawczy oraz profilaktyczny. Podczas zajęć wspomagałam dzieci w nabywaniu wiedzy, nowych umiejętności.
Jako wychowawca opracowywałam co miesiąc plan pracy z uwzględnieniem propozycji dzieci. W planie tym zawarty był harmonogram imprez grupowych, uroczystości i wycieczek. Imprezy grupowe pomogły w stworzeniu przyjaznej atmosfery i integracji grupy. Poprzez imprezy grupowe starałam się w uczniach wzbudzić poczucie odpowiedzialności i obowiązkowości. Do wielu imprez grupowych jak i szkolnych/przedszkolnych włączali się również rodzice.
Przez cały okres stażu analizowałam dokumentację z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Dokumentacja dotyczyła specyficznych trudności w nauce, które występowały u moich uczniów. W związku z tym starałam się dostosować metody nauczania do zaleceń zawartych w powyższych opiniach. Prowadziłam zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci 5-6 – letnich (2014/2015 i 2015/2016), a także zajęcia logopedyczne dla dzieci w wieku 3-4 lat. (2015/2016). Starałam się rozwijać zainteresowania dzieci poprzez używanie różnych form i aktywnych metod pracy z dziećmi w celu ułatwienia procesu adaptacji dzieci najmłodszych do warunków przedszkolnych.
Studiowałam literaturę pedagogiczną, opiekuńczą i wychowawczą. Jeśli nie w całości to, chociaż nurtujące mnie fragmenty dotyczące jak najlepszych rozwiązań napotkanych problemów:
1. Caiati M., Delac S., Muller A., „Czy wszystko mi wolno ?Znaczenie swobodnych zabaw w przedszkolu”, Jedność, Kielce 2003
2. Czaja-Antoszek I., „Mała Akademia Smoka Bazyla. Zabawy pięciu zmysłów”, Oficyna MM, Poznań 2016
3. Doman G.J., „Jak nauczyć małe dziecko czytać- cicha rewolucja”, Oficyna Wydawnicza Excalibur, Bydgoszcz 1992
4. Krombholz H., „Radość z ruchu na świeżym powietrzu. Zabawy ruchowe dla dzieci”, Jedność, Kielce 2002
5. Portmann R., „Gry i zabawy przeciwko agresji”, Jedność, Kielce 2002
6. Rzadkiewicz M., „Mamo, tato! Idę do przedszkola. Poradnik dla rodziców, WSiP, Warszawa 2006
7. Swędrowska M., „Nauka czytania i pisania przez ćwiczenia i zabawy grafomotoryczne”, Oficyna MM, Poznań 2017
8. „Mała Akademia Smoka Bazyla. Easy English” pod red. M.A. Domańskiej, Oficyna MM, Poznań 2015

Czasopisma:
- Prenumerata czasopisma „Wychowanie w przedszkolu”
- Prenumerata czasopisma „Get Creative”.
Czytanie na bieżąco fachowej literatury oraz wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami pozwalają mi lepiej organizować swoją pracę. Dzięki studiowaniu literatury pogłębiłam swoją wiedzę na temat najnowszych trendów w nauczaniu, psychologii i pedagogiki. Zaczerpnięta z książek wiedza, przykłady zabaw z dziećmi oraz wskazówki metodyczne i organizacyjne przyczyniły się do mojej kreatywności.

Wielokrotnie korzystałam z wiedzy jaką nabyłam podczas szkoleń. Chcąc uatrakcyjnić czas moim wychowankom stosowałam poznane gry i zabawy integrujące grupy. Szczególnie atrakcyjną formą spędzania czasu dla dzieci, było oglądanie filmów animowanych na ekranie projektora (Przedszkolne kino, które organizowałam przy okazji różnych uroczystości: Dzień chłopaka, Mikołajki, Dzień Kobiet itp.), a także zabawy ruchowe.

Podczas trwania stażu na bieżąco prowadziłam spotkania z rodzicami, informowałam ich o życiu grupy i szkoły/przedszkola, postępach oraz trudnościach w nauce, o zachowaniu, jak i pojawiających się trudnościach wychowawczych, zapoznawałam z dokumentacją szkolną/przedszkolną. Starałam się na bieżąco rozwiązywać problemy zaistniałe w grupie.
W zależności od sytuacji kontaktowałam się z rodzicami moich uczniów:
• na zebraniach grupowych,
• na indywidualnych konsultacjach,
• w czasie rozmów telefonicznych,
• poprzez pocztę elektroniczną.

W czasie spotkań grupowych z rodzicami starałam się wprowadzać elementy pedagogiczne, aby połączyć moją wiedzę z doświadczeniem rodziców i wspólnie rozwiązać problemy, jakie pojawiały się w trakcie roku szkolnego. Przygotowałam dla nich broszury dotyczące procesu adaptacji dzieci najmłodszych do warunków przedszkolnych.
§ 7 ust.2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciela odbywał staż
We wrześniu 2014 r. złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu (2 lata 9 miesięcy) do dyrektora szkoły. Zapoznałam się z dokumentami obowiązującymi w szkole:
• Statutem Szkoły;
• Szkolny System Oceniania Uczniów;
• Programem Wychowawczym;
• Programem Profilaktycznym;
• Regulaminami BHP, wyjść i wycieczek szkolnych.
a następnie działając zgodnie z obowiązującymi przepisami po zmianie miejsca pracy, we wrześniu 2015r. przygotowałam wniosek o ponowne rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez Dyrektora Przedszkola. Zapoznałam się z dokumentami obowiązującymi w przedszkolu
• Statut Przedszkola
• Roczny plan pracy przedszkola
• Koncepcja Pracy Przedszkola
• Strategią rozwoju Przedszkola
• Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w przedszkolu.
Pozwoliło mi to opracować projekt planu rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony do realizacji przez dyrektora szkoły. Oprócz tego dokonałam analizy najważniejszych aktów prawnych dotyczących systemu oświaty. Zapoznałam się z Kartą Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. i Ustawą o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. Przeanalizowałam Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Było mi to niezbędne w procesie pisania projektu planu, sprawozdania i przygotowania się do rozmowy z komisją przeprowadzającą egzamin. Zgodnie z rozporządzeniem przez cały okres stażu gromadziłam dokumentację potwierdzającą zrealizowane zadania. Przez cały okres stażu zapoznawałam się również z bieżącymi rozporządzeniami MEN co pozwoliło mi stosować się do aktualnie obowiązujących procedur.

W czasie mojego stażu w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Ujskiej i Przedszkolu Publicznym w Ujściu, zapoznałam się również ze sposobem prowadzenia obowiązującej w nich dokumentacji:
• dzienników lekcyjnych i zajęć,
• dzienników zajęć specjalistycznych.
Uświadomiło mi to, jak ważna jest sprawa organizacji pracy, przestrzeganie obowiązujących zarządzeń i właściwe odnotowywanie koniecznych uwag. Wnikliwe studiowanie aktów prawnych, współpraca z Dyrekcją oraz całym Gronem Pedagogicznym udoskonaliły moje umiejętności dotyczące prawa oświatowego. Wiem jak znaleźć rozwiązania dotyczące problemów codziennego życia nauczycieli, umiem zaradzić i rozwiązywać problemy uczniowskie, organizować imprezy czy wycieczki szkolne od strony prawnej. Wiem na czym polega kreowanie prawa wewnątrzszkolnego.

PODSUMOWANIE

Okres stażu był dla mnie bardzo aktywnym okresem w pracy zawodowej. Chciałam, aby ten czas pokazał mi jakim jestem nauczycielem czy wychowawcą, jakie są mocne strony mojej pracy, a jakie słabe, nad którymi muszę jeszcze popracować. Analizując swoją dotychczasową pracę mogę stwierdzić, że założone przeze mnie cele zostały osiągnięte. Zdobyta wiedza i umiejętności pozytywnie wpłynęły na poprawę jakości mojej pracy jak i całej instytucji. W trakcie trwania stażu starałam się stosować aktywne metody pracy, aby zachęcić dzieci do nauki, i rozwijania własnych zainteresowań. W swojej pracy kieruję się zawsze dobrem dziecka i przedszkola nie zapominając jednak o osobistym rozwoju zawodowym.
Dzień, w którym zakończyłam staż będący jednym z etapów uzyskania stopnia awansu nauczyciela mianowanego, nie jest dniem
w którym zakończyłam swoją aktywność zawodową. W dalszym ciągu zamierzam podnosić swoje kwalifikacje, doskonalić swój warsztat pracy tak, aby systematycznie poprawiać jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować powierzone mi zadania.
Realizacja wyżej wymienionych zadań pozwoliła mi rozwinąć umiejętności pedagogiczne oraz wychowawcze. Przez 2 lata i 9 miesięcy stażu w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Ujskiej i Przedszkolu Publicznym im. Króla Maciusia I w Ujściu uczyłam się: systematyczności, organizacji czasu, rozwiązywania konfliktów i innych nurtujących moich wychowanków problemów, cierpliwości, konsekwencji, współpracy, obiektywizmu, asertywności, planowania i projektowania, usprawniania własnej pracy, wykorzystywania nowych metod aktywizujących. Uczyłam się jak być lepszym nauczycielem uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego, organizując imprezy grupowe i szkolne, czytając fachową literaturę, zgłębiając tajniki technologii komputerowej. Ale przede wszystkim uczyłam się słuchając i obserwując dzieci, rodziców i korzystając
z doświadczenia innych nauczycieli. Zdobyta wiedza i doświadczenie stanowią pozytywny bodziec do dalszej aktywnej pracy w przedszkolu. Stałam się nauczycielem wychowania przedszkolnego, dla którego nadrzędnym celem jest praca z dzieckiem. Uważam, że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na kolejny stopień zawodowy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.