X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35437
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

LILIANA WOJTCZAK
NAUCZYCIEL MIANOWANY

Kramsk, dn. 08 czerwca 2017 r.

Celem niniejszego sprawozdania jest przedstawienie i udokumentowanie realizacji zadań wyznaczonych na okres stażu w planie rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego, ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

Jestem nauczycielem bibliotekarzem w Publicznym Gimnazjum im. Ireny Sendler w Kramsku. Posiadam czternastoletni staż pracy. Jestem zatrudniona w pełnym wymiarze godzin na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Po zapoznaniu się z procedurą awansu zawodowego, złożyłam wniosek do Dyrektora Szkoły o rozpoczęcie stażu i z dniem 01.09.2014 roku rozpoczęłam staż w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy.

Opracowany przeze mnie plan rozwoju zawodowego, uwzględniający specyfikę i potrzeby szkoły, wyznaczył mi cele i kierunki aktywności zawodowej w okresie stażu. Ponadto przy pisaniu planu rozwoju zawodowego wzięłam pod uwagę założenia innych dokumentów, m.in. Statutu Gimnazjum, Programu Wychowawczego Szkoły oraz Programu Profilaktyki. Starałam się uwzględnić problemy i oczekiwania uczniów, rodziców i nauczycieli oraz środowiska lokalnego. Plan rozwoju uwzględnia także mój czynny udział w wydarzeniach szkoły oraz jej promowanie przez organizację uroczystości szkolnych, wzbogacenie warsztatu i metod pracy, nabywanie nowych umiejętności, aktywny udział w pracy zespołu nauczycieli wychowawców i w zespole nauczycieli przedmiotów humanistycznych oraz współpracę ze środowiskiem lokalnym. Starałam się również nie pomijać moich zainteresowań i dotychczasowych osiągnięć. W trakcie trwania stażu realizowane zadania, nakreślone w planie rozwoju zawodowego ulegały mniejszym lub większym modyfikacjom. Plan rozwoju w swym założeniu stanowi także kontynuację realizowanych działań dydaktyczno-wychowawczych, a jednocześnie jest podstawą nowych w ramach pełnionych obowiązków służbowych. Okres stażu będący pewnym odcinkiem mojej pracy pedagogicznej jest okazją do zweryfikowania opinii, jakim jestem pedagogiem, nauczycielem i wychowawcą.
Opis realizacji przeprowadzonych działań przedstawiłam według poszczególnych wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły.

Uwzględniając wymagania zawarte w tym paragrafie, podjąłem następujące działania:
1. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
2. Lektura literatury fachowej.
3. Podejmowane działania związane z zadaniami pracy szkoły.
4. Opieka nad czytelnią multimedialną i biblioteką szkolną.
5. Promowanie czytelnictwa

Niezbędnym warunkiem bycia dobrym nauczycielem jest jego postawa wobec ucznia oraz uświadomienie sobie faktu, jak ważną rolę odgrywa kształtowanie nowego pokolenia. Zadaniem takiego nauczyciela jest zatem nie tylko przekazywanie wiedzy. Musi on także pełnić funkcję przewodnika, a swoją postawą i działaniem skłaniać dzieci i młodzież do podejmowania wysiłku, świadomego rozwijania swojej wiedzy i osobowości.
Nieustannie ewoluujący świat także w kwestii procesu nauczania i uczenia się, wymaga od nas dostosowania się do pojawiających się zmian. Dlatego też niezbędnym aspektem w pracy nauczyciela jest stałe doskonalenie nabytej wiedzy i umiejętności poprzez podejmowanie działań mających na celu systematyczne podnoszenie jakości pracy szkoły oraz doskonalenie własnego warsztatu pracy. Efektem takich działań jest poszerzenie i uatrakcyjnienie zajęć oferowanych uczniowi. Aby sprostać temu zadaniu, uczestniczyłam w różnych formach wewnątrzszkolnego i zewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego, co wykorzystałam w pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej.

1. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Praca na stanowisku nauczyciela stawia zadania wymagające nieustannego analizowania własnych umiejętności i rozwijania ich poprzez samokształcenie oraz różne formy doskonalenia zawodowego. Dlatego też doskonaląc warsztat swojej pracy, a przy tym podnosząc jakość pracy szkoły, uczestniczyłam i uczestniczę w konferencjach, szkoleniach, seminariach, warsztatach i kursach.

Rady szkoleniowe:
1. Szkolenie Rady Pedagogicznej Szkoła demokracji – szkoła samorządności CDN w Koninie
2. Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych do podnoszenia jakości pracy szkoły MODN w Koninie
3. Motywowanie i wspieranie uczniów w nauce przez rodziców i nauczycieli MODN w Koninie
4. Szkolenie Rady Pedagogicznej Czy konflikt jest OK? MODN w Koninie

Efekty:
• Opracowanie i analiza wyników egzaminów gimnazjalnych
• Umiejętne motywowanie uczniów
• Zacieśnienie kontaktów z rodzicami
• Przeciwdziałanie sytuacjom konfliktowym oraz umiejętne ich rozwiązywanie

Konferencje metodyczne:
1. Motywująca rola oceniania w procesie kształcenia CDN w Koninie
2. Od depresji do autoagresji TIO w Koninie oraz CDN w Koninie
3. Działalność profilaktyczna PaT. Sposoby organizowania PaTPORTÓW KMP w Koninie
4. Dół czy depresja Michał Pozdał Uniwersytet SWPS w Warszawie
5. Każdy nauczyciel promotorem zdrowia CDN w Koninie
6. Młody czytelnik – wyzwaniem dla bibliotekarza CDN w Koninie, PBP w Koninie oraz Biblioteka PWSZ w Koninie

Efekty:
• Przekazywanie uczniom wiedzy dotyczącej zdrowego odżywiania się a także zachęcanie do aktywnego wypoczynku
• Stosowanie różnorodnych form pracy z czytelnikiem
• Wzrost poziomu czytelnictwa
• Umiejętne rozpoznawanie i rozwiązywanie sytuacji trudnych
• Promowanie życia wolnego od uzależnień i przemocy

Kursy, szkolenia, seminaria:
1. Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo? dr hab. Jacek Pyżalski UAM Poznań
2. Działania edukacyjno – prewencyjne. Używki zmorą społeczeństwa w ramach programu Dopalacze niszczą życie KMP w Koninie
3. Seminarium Wybory czytelnicze dzieci i młodzieży CDN w Koninie, PBP w Koninie oraz Biblioteka PWSZ w Koninie
4. Szkolenie Doradztwo zawodowe, od diagnozy do ewaluacji - praktyczne wsparcie kadry szkół gimnazjalnych KOWEZiU
5. Kurs Rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów CDN w Koninie

Efekty:
• Umiejętne rozpoznawanie i rozwiązywanie sytuacji trudnych wychowawczo
• Wzrost poziomu czytelnictwa
• Wzbogacenie księgozbioru biblioteki
• Umiejętne doradztwo w wyborze kierunku kształcenia i zawodu
• Znajomość rynku pracy
• Promowanie życia wolnego od uzależnień i umiejętne przeciwdziałanie im

2. Lektura literatury fachowej.

Aby nieustannie doskonalić swój warsztat pracy, a przez to podwyższać także jakość pracy szkoły, studiowałam literaturę fachową. Dzięki temu zdobyłam wiedzę oraz umiejętności niezbędne w swojej codziennej pracy z młodzieżą. Najbardziej przydatne okazały się:
• Vademecum nauczyciela bibliotekarza D. Saniewska – Terlecka Agencja SUKURS 2003. Treści: zagadnienia ogólne dotyczące pracy w bibliotece, prace organizacyjno-techniczne, praca pedagogiczna nauczyciela bibliotekarza.
• Zastępstwo bez problemów D. Saniewska, K. Stelmaszczyk – Wijaczka OWN. Treści: książka prezentuje ponad 100 ciekawych scenariuszy lekcji zastępczych. Zawiera się w nich wiele ciekawych propozycji gier i zabaw, konkursów, prac z książką i czasopismem.
• Obyś cudze dzieci... wychowywał Magdalena Sakowska, Joanna Sikora OWN 2003. Treści: niezbędny podręcznik dla wychowawców, w którym zawarte są odpowiedzi na pytania: Jak rozmawiać z uczniem? Jak pracować z uczniem trudnym? Jak pracować z klasą? Jak współpracować z rodzicami?
• Biblioteka w Szkole Treści: miesięcznik adresowany do nauczycieli bibliotekarzy, zawierający porady ekspertów, scenariusze zajęć, porady prawne oraz opinie, dyskusje, informacje środowiskowe.
• Poradnik Bibliotekarza Treści: czasopismo problemowo-warsztatowym o charakterze popularnym.
Efekty:
• Podniesienie efektywności własnych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
• Wzrost atrakcyjności zajęć
• Wzrost poziomu czytelnictwa
• Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji i umiejętna ich selekcja

3. Podejmowanie działań związanych z zadaniami pracy szkoły.

• W trakcie stażu aktywnie uczestniczyłam w pracach komisji przydziału darmowych podręczników. Moim zadaniem było opracowanie zbiorów, regulaminów przydziału podręczników, niezbędnej dokumentacji oraz ich udostępnienie.
• Włączałam się w organizowanie i przeprowadzenie imprez szkolnych (zakończenie roku szkolnego, Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu, Święto Niepodległości, Dzień Matki, Drzwi Otwarte, Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Sportu).
• Brałam udział w pracach komisji egzaminacyjnych (jako członek oraz jako przewodniczący) podczas egzaminu gimnazjalnego i konkursów przedmiotowych.
• Byłam członkiem zespołu zajmującego się przydziałem szkolnych szafek uczniowskich.
• Włączałam się w prace zespołów dokonujących analizy egzaminów gimnazjalnych.
• Uczestniczyłam w pracach zespołów do spraw ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej.

Efekty:
• Wzrost umiejętności organizatorskich
• Odkrywanie u uczniów talentów muzycznych, artystycznych, aktorskich i sportowych
• Poznanie środowiska uczniów
• Doskonalenie własnego warsztatu pracy

4. Opieka nad czytelnią multimedialną i biblioteką szkolną.

Biblioteka to miejsce, które powinno stwarzać szczególną atmosferę. Starałam się dbać o estetyczny wygląd pomieszczeń. Wspólnie z uczniami aktualizowałam gazetki ścienne, których tematyka nawiązywała do obchodów rocznic państwowych, aktualnych wydarzeń ze świata kultury czy imprez szkolnych. Ponadto pojawiały się tam także materiały, które poszerzały zainteresowania czytelnicze gimnazjalistów oraz wzbogacały wiedzę dotyczącą literatury i ciekawych nowości wydawniczych.
Natomiast dzięki angażowaniu się w różnego rodzaju akcje ekologiczne udało się doposażyć bibliotekę w nowe pozycje książkowe czy gry planszowe.

Efekty:
• Integracja uczniów i poznanie ich potrzeb i zainteresowań
• Podniesienie poziomu wiedzy uczniów z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej
• Wzbogacenie księgozbioru biblioteki szkolnej
• Odkrycie u uczniów organizatorskich, plastycznych i redaktorskich

5. Promowanie czytelnictwa.

W trakcie stażu najbardziej na sercu leżała mi sprawa promowania czytelnictwa. Starałam się przyciągnąć do biblioteki wszystkich uczniów i zaszczepić w nich nawyk odwiedzania biblioteki i sięgania po książkę w dalszym ciągu swojej edukacji i życia w ogóle. By zrealizować powyższe cele stosowałam w pracy z czytelnikami różnorodne formy, metody i środki inspirujące czytelnictwo, tj.:
• Przeprowadzenie przedsięwzięcia „Bliżej biblioteki”. Przez cały okres stażu promowałam zbiory biblioteki poprzez indywidualne rozmowy z czytelnikami na temat ich zainteresowań czytelniczych. Pomagałam w wyborze ciekawych pozycji oraz wyszukiwałam materiały na określone tematy. Informowałam o nowościach wydawniczych na gazetce ściennej czy w gazetce uczniowskiej GIMNEWS. Gromadziłam księgozbiór zgodnie z zainteresowaniami uczniów i potrzebami szkoły.
• Cykliczna obserwacja i analiza poziomu czytelnictwa oraz preferencji uczniów i pracowników szkoły. Podczas realizacji stażu co miesiąc obserwowałam i analizowałam stan czytelnictwa, który przekazywałam wychowawcom. Przeprowadziłam pogadanki z uczniami na temat ich zainteresowań czytelniczych oraz propagujące czytelnictwo. Opracowałam i przeprowadziłam ankietę dotyczącą zainteresowań czytelniczych w celu uzupełnienia księgozbioru o brakujące pozycje. Sporządzałam i przedstawiałam na posiedzeniu podsumowującym rady pedagogicznej roczne sprawozdanie z pracy biblioteki szkolnej.
• Wystawy okolicznościowe. Przygotowałam wystawę poświęconą patronce szkoły, Irenie Sendler. Inspiracją do jej wyeksponowania był Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Wspomnienie o Julianie Tuwimie w 60. rocznicę śmierci i stulecie debiutu literackiego. Wspomnienie Henryka Sienkiewicza w 170. rocznicę urodzin i w 100. rocznicę śmierci. Powodem ich zorganizowania było ogłoszenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Roku Tuwima i Roku Sienkiewicza. Zorganizowałam przy tym konkursy i apele okolicznościowe. Celem tych przedsięwzięć było przybliżenie sylwetek tych wielkich Polaków, ich działalności i twórczości.
• Inne eventy. Noc filmowa, spotkanie autorskie z pisarką Dorotą Grzechowiak, spotkanie z Krzysztofem Łukaszewiczem – reżyserem filmu Karbala, spotkanie Patrycją Hurlak autorką książki Nawrócona Wiedźma

Efekty:
• Wzbogacenie księgozbioru biblioteki szkolnej
• Promowanie ciekawych książek
• Wzrost poziomu czytelnictwa
• Przybliżenie uczniom sylwetki patrona szkoły oraz wielkich Polaków
• Rozwijanie zdolności twórczych uczniów
• Publikacja wypowiedzi uczniów dotyczących ich zainteresowań czytelniczych w książce D. Grzechowiak Młodzieńcze pasje i marzenia na bis

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii komunikacyjnej i informacyjnej

Stały postęp w dziedzinie technologii komunikacyjnej i informacyjnej otwiera także szerokie możliwości dla nauczyciela. W mojej codziennej pracy, dokumentowaniu, planowaniu i organizowaniu pracy biblioteki szkolnej, a także w kontaktach z rodzicami różnego rodzaju sprzęty tj.: komputer, telefon/smartfon, aparat cyfrowy, kamera, stały się niezbędnym elementem wyposażenia.
Technologią komputerową posługuję się bardzo często. W szczególności edytor Word stał się dla mnie pomocnym narzędziem w codziennej pracy. Za jego pomocą tworzyłam różnego rodzaju sprawozdania, dyplomy, konspekty, podsumowania, dokumentację biblioteki, tabele, wykresy itp. Równie przydatny stał się dla mnie arkusz kalkulacyjny Excel, którego funkcje wykorzystałam głównie w czasie opracowania analizy testów gimnazjalnych, ale też przy tworzeniu zestawień wyników, analiz, ankiet. Ponadto korzystałam z programu PowerPoint, w celu tworzenia prezentacji multimedialnych. Angażowałam się także w tworzenie filmu oraz folderu promującego szkołę. W tym celu korzystałam z takich programów jak Movie Studio czy Publisher.
Bardzo ważnym źródłem wiedzy, informacji, inspiracji, czerpania nowych pomysłów stał się Internet i jego zasoby. W tym celu w trakcie stażu korzystałam z portali internetowych o tematyce edukacyjnej m. in. www.profesor.pl, www.literka.pl, www.bibliotekawszkole.pl, www.lubimyczytac.pl, www.ore.edu.pl, www.biblionetka.pl, www.nakanapie.pl, a także odwiedzałam strony, na których znajdowały się informacje dotyczące prawa oświatowego czy awansu zawodowego. Bardzo często śledziłam także aktualności na stronach: www.ko.poznan.pl, www.men.gov.pl, www.modn.pl, www.awansnet.pl, czy też interesujących mnie portalach informacyjnych. Nieodzownym elementem w moich kontaktach zarówno z innymi nauczycielami, jak i uczniami stały się komunikatory internetowe i poczta elektroniczna. W trakcie stażu byłam ponadto odpowiedzialna za aktualizowanie strony internetowej szkoły.
Wartym zwrócenia uwagi jest fakt, iż korzystając z zasobów internetowych czy też wdrażając uczniów do czerpania z tego źródła wiedzy, zawsze zwracałam uwagę na racjonalne selekcjonowanie znajdujących się tam treści oraz na niebezpieczeństwa i zagrożenia związane z korzystania z tychże zasobów.
Innym urządzeniem służącym do komunikowania się był dla mnie telefon. W szczególności służył mi do kontaktu z rodzicami uczniów głównie w celu przekazania informacji dotyczących postępów edukacyjno – wychowawczych uczniów. Postęp w dziedzinie telefonii doprowadził do powstania urządzeń (smartfonów) o wielu funkcjach. Na bieżąco wykorzystywałam niektóre z nich: aparat cyfrowy czy kamerę, np. w celu dokumentacji przebiegu konkursów czytelniczych, akcji charytatywnych, ekologicznych itp.
W swojej codziennej pracy nie mogę zapomnieć także o korzystaniu z różnego rodzaju nośników multimedialnych, drukarek, skanerów, kserokopiarek, faxu. Znajomość obsługi tych sprzętów często w znacznym stopniu ułatwiała mi pracę oraz urozmaicała zajęcia.

Efekty:
• Doskonalenie własnego warsztatu pracy
• Eksponowanie osiągnięć uczniów, ich potencjału oraz zdolności
• Szybki i łatwy kontakt z rodzicami, uczniami, innymi nauczycielami, instytucjami
• Promowanie szkoły w środowisku lokalnym
• Uatrakcyjnienie zajęć i wzrost efektywności nauczania

§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

W ramach tego punktu wykonałem następujące zadania:
1. Prowadzenie lekcji otwartych.
2. Udział w pracach zespołu przedmiotowego.
3. Biblioteka szkolna – centrum informacji i potrzebnych materiałów.

1. Prowadzenie lekcji otwartych.

Niezwykle istotnym elementem mojej pracy, było dzielenie się wiedzą i doświadczeniem poprzez prowadzenie lekcji otwartych dla innych nauczycieli. Starannie się do nich przygotowywałam, prowadziłam zgodnie z tokiem lekcyjnym, stosując różne formy i metody. Lekcje te oraz dyskusje prowadzone bezpośrednio po nich były cennym źródłem uwag i doświadczeń, które, wzbogacając warsztat pracy zarówno prowadzącego jak i obserwującego, podnosiły jednocześnie jakość pracy szkoły.
Według własnego scenariusza przeprowadziłam następujące lekcje, których obserwatorami były: p. Elwira Grzelak i p. Ilona Jedlińska:
1. Sporządzamy opis bibliograficzny.
2. Moje zainteresowania czytelnicze.
3. Świat książki. Różnorodność oferty wydawniczej.

Efekty:
• Wzbogacenie wiedzy, doświadczeń oraz umiejętności
• Zacieśnienie relacji miedzy nauczycielami
• Samorealizacja oraz samoocena i analiza własnym kompetencji
• Wzrost poziomu oraz atrakcyjności zajęć

2. Udział w pracach zespołu przedmiotowego.

W trakcie stażu brałam czynny udział w pracach zespołu wychowawczego. Efektem tych działań było opracowanie tematyki godzin wychowawczych.
Głównymi jej celami, ale także atutami są: budowanie więzi uczuciowych: przyjaźni, szacunku, tolerancji, kontaktu bycia z drugim człowiekiem, przygotowywanie do stawiania czoła nowym, trudnym sytuacjom życiowym, kultywowanie świąt i tradycji czy też wdrażanie do poszanowania drugiego człowieka.
Ponadto byłam członkiem zespołu przedmiotów humanistycznych. Pracując w tym zespole opracowałam plan pracy biblioteki; tematykę oraz regulaminy konkursów; harmonogram omawianych lektur oraz ich dobór; wykaz zakupu książek i podręczników. Moje działania w tym zespole polegały także na dokonywaniu niezbędnych korekt w kolejnych numerach gazetki uczniowskiej.

Efekty:
• Opracowany plan pracy biblioteki
• Opracowane plany godzin wychowawczych
• Budowanie pozytywnych relacji z innymi nauczycielami tworzącymi zespół przedmiotowy
• Rozwój własnego warsztatu pracy
• Wzbogacenie księgozbioru biblioteki

3. Biblioteka szkolna – centrum informacji i potrzebnych materiałów.

Jednym z ważniejszych zadań biblioteki szkolnej jest wspieranie nauczycieli w ich pracy dydaktycznej i wychowawczej. Dlatego też bibliotekarz szkolny powinien wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom. Podczas mojej pracy nauczycielskiej zgromadziłam w segregatorach (teczkach) sporą ilość zdjęć, ilustracji, haseł literowych na gazetki, scenariuszy zajęć czy uroczystości.
Służyłam też indywidualną pomocą wszystkim nauczycielom, pragnącym poszerzyć swoją wiedzę komputerową. Każdy kto miał jakikolwiek problem
w zakresie korzystania z komputera i nie tylko znalazł we mnie wparcie i pomoc (pomagałam zredagować pismo w komputerze, zaprojektować dyplomy, znaleźć odpowiednie strony internetowe, zapisać je na płytę CD/DVD lub pendrive’a.

Efekty:
• Zasób wypracowanych materiałów
• Pozytywne relacje między nauczycielami
• Podniesienie poczucia własnej wartości

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Realizując wymagania zawarte w tym paragrafie wykonałam szereg zadań związanych z dydaktyką, opieką i wychowaniem, które stanowiły poszerzenie zakresu działań szkoły. Najważniejsze z nich to:

1. Organizacja konkursów szkolnych.
2. Organizacja wycieczek szkolnych.
3. Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu.
4. Opiekun gazetki szkolnej Gimnews.

1. Organizacja konkursów szkolnych.

• W trakcie stażu organizowałam dla uczniów gimnazjum konkursy tematyczne. Konkurs Poszukiwacze zaginionej sowy, skierowany był do wszystkich uczniów gimnazjum. Zadaniem uczestników konkursu było poszukiwanie sów (z pytaniami dotyczącymi treści lektur szkolnych), ukrytych w budynku PG im. Ireny Sendler Kramsku, a następnie zaznaczenie prawidłowej odpowiedzi. Zwycięzcą konkursu została osoba z największą ilością poprawnych odpowiedzi.
• Konkurs wiedzy o Koperniku. Skierowany był głównie do uczniów klas trzecich gimnazjum. Treści w nim zawarte dotyczyły osoby Mikołaja Kopernika, jego działalności, a także historii i funkcjonowania ZS im. M. Kopernika w Koninie. Troje uczniów z największą ilością punktów kwalifikowało się do następnego etapu, który rozegrany został w ZS im. M. Kopernika w Koninie.
• Konkurs Poezja w zielniku – rośliny naszych łąk i lasów. Adresowany był on dla młodzieży klas gimnazjalnych. Zadaniem uczestników było wykonanie zielnika zawierającego zilustrowane suszonym materiałem roślinnym teksty poetyckie lub ich fragmenty.
• Konkurs Bohaterowie powieści Henryka Sienkiewicza. W konkursie tym mogli wziąć udział wszyscy uczniowie gimnazjum. Ich zadaniem było wykonanie pracy plastycznej, przedstawiającej bohatera wybranej powieści lub noweli Henryka Sienkiewicza.
• Konkurs Jak nie czytam, jak czytam. Polegał on na wykonaniu fotografii przedstawiającej jak największą liczbę czytających uczniów w ciekawej aranżacji.
• Konkurs Bezpieczeństwo i rozwaga, tego od Ciebie każdy wymaga. Celem konkursu było zainteresowanie uczniów tematem bezpieczeństwa. Polegał on na stworzeniu pracy plastycznej, poruszającej tematykę bezpieczeństwa.

Efekty:
• Wzrost poziomu czytelnictwa
• Wzbogacenie umiejętności organizatorskich
• Aktywizacja i integracja społeczności uczniowskiej
• Umiejętność radzenia sobie ze stresem w czasie wystąpień publicznych
• Wyrobienie nawyku sięgania po książkę w wolnym czasie

2. Organizacja wyjazdów szkolnych.

W trakcie trwania stażu byłam organizatorem wyjazdów do kina, teatru, zawodoznawczych. Włączyłam się ponadto w organizację wyjazdów na basen. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Środowisko wiejskie, z którego się oni wywodzą ma ograniczony dostęp do tego typu obiektów kulturalnych i rekreacyjno – sportowych. Dlatego też dla chętnej młodzieży, w miarę potrzeb zapewniałam możliwość obcowania z kulturą i rekreacja ruchową. Celem tych wyjazdów było kształtowanie u młodzieży gimnazjalnej postawy aktywnego odbiorcy, rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez bezpośredni kontakt ze sztuką oraz wyrabiają nawyki kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych.

Efekty:
• Integracja uczniów
• Wyrobienie nawyku kulturalnego zachowania się
• Wyrównanie szans dostępu do miejsc i obiektów kulturalnych i rekreacyjnych
• Wzrost umiejętności organizatorskich

3. Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu.

W celu lepszego przygotowania uczniów do aktywnego funkcjonowania w grupie i w społeczeństwie, stwarzałam sytuacje sprzyjające aktywności i samodzielności uczniów, a także podejmowałam działania mające na celu uwrażliwienie młodego pokolenia na los drugiego człowieka. Aby w pełni realizować powyższe cele, w trakcie stażu sprawowałam opiekę nad Szkolnym Kołem Wolontariatu. W ramach działań koła prowadziłam akcje charytatywne takie jak:
• Pola Nadziei – akcja ta polegała na sadzeniu żonkili (kwiatów – symboli walki z nieuleczalną chorobą) i opiece nad poletkiem przyszkolnym oraz parafialnym. Po zakwitnięciu, były one zrywane i rozdawane w kwestach przykościelnych i ulicznych. Zebrane środki przekazywane były na rzecz Hospicjum im. Bł. Stanisława Papczyńskiego w Licheniu.
• Przedświąteczna zbiórka żywności – akcja organizowana przy współpracy z Bankiem Żywności w Koninie. Jej celem była zbiórka artykułów spożywczych w szkole i lokalnych sklepach. Organizowana była dwa razy w roku (przed Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocą). Zebrane produkty przekazywane były uczniom naszej szkoły i najbardziej potrzebującym rodzinom z terenu gminy.
• Zbiórka nakrętek – akcja polegała na zbiórce nakrętek na terenie szkoły. Środki pozyskane w ten sposób wspierały drużynę koszykówki na wózkach Mustang Konin oraz przekazane zostały na rzecz Fundacji Serce Dziecka (dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na leczenie Wojtusia).
• Zbiórka makulatury – w ramach akcji ,,Przywróćmy Dzieciom Uśmiech” pod patronatem Fundacji Przyjazny Świat Dziecka.
• Kartki dla Kubusia - przygotowaniu kartek urodzinowych dla Kubusia.
• Kartki świąteczne - przygotowania kartek i ozdób świątecznych dla podopiecznych Hospicjum w Licheniu Starym.
• Zbiórka artykułów spożywczych oraz środków chemicznych dla rodziny poszkodowanej w wyniku wybuchu butli gazowej.
• Zbiórka zawieszek od herbaty Lipton na rzecz Zgromadzenia Sióstr Urszulanek z Sieradza.
• Zbiórka maskotek i słodyczy na rzecz Domu Dziecka w Turku.

Efekty:
• Kształtowanie pozytywnych społecznie postaw u uczniów
• Uwrażliwienie na potrzeby innych
• Realizacji zadań wychowawczych szkoły
• Znajomość problematyki środowiska uczniów
• Pomoc rodzinom uczniów potrzebującym wsparcia
• Lepsze poznanie siebie, swoich mocnych stron

4. Opiekun gazetki uczniowskiej Gimnews.

W trakcie stażu pełniłam także rolę opiekuna szkolnej gazetki uczniowskiej Gimnews. Gazetka szkolna pełni ważną rolę informacyjną w środowisku szkolnym. Pozwala szeroko zaprezentować wydarzenia z życia szkoły, dokonania i osiągnięcia uczniów, a także różne ciekawostki, wywiady, sondaże. Czuwałam nad tym by była ona właściwa pod względem formy, zawierała atrakcyjne treści oraz aby rzetelnie przedstawiała fakty i opinie. Dla uczniów zaangażowanych bezpośrednio w tworzenie nowych numerów była sposobem realizacji, wyrażenia własnych przeżyć, przemyśleń oraz kształtowania umiejętności pisarskich, ale też uczyła brania odpowiedzialności za własne wypowiedzi. Ponadto uczyła współpracy w grupie rówieśniczej, budowała pozytywne relacje między nauczycielami i uczniami, a przy tym wzmacniała przywiązanie do szkoły i jej tradycji. Dla wszystkich czytelników zaś była źródłem bieżących informacji, a także zachętą do czytania w ogóle.

Efekty:
• Pozytywne relacje między uczniami oraz uczniami i nauczycielami
• Umiejętność współpracy w grupie
• Wzrost zainteresowań czytelniczych
• Wzbogacenie wiedzy dotyczącej pracy dziennikarza i jego warsztatu pracy
• Umiejętne selekcjonowanie informacji i budowanie własnych opinii na dany temat
• Wzrost świadomości brania odpowiedzialności za słowo mówione i pisane
• Nawyk terminowości i systematyczności

§ 8.ust. 2. pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowanie w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

W trakcie swojej pracy dydaktyczno – wychowawczej wykonywałem zadania na rzecz oświaty i pomocy społecznej. W tym celu współpracowałem z różnymi osobami i instytucjami.

1. Współpraca z Urzędem Gminy w Kramsku i samorządem lokalnym.
2. Współpraca z Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Kramsku.
3. Współpraca z Przeglądem Konińskim.
4. Współpraca z PCK i HDK w Kramsku.
5. Współpraca z PPPP w Koninie Filia w Ślesinie.
6. Współpraca z Biblioteką Publiczną w Koninie.
7. Współpraca w KiHTK w Tuliszkowie oraz Wydawnictwem Publicat.
8. Współpraca z OSP w Licheniu Starym.
9. Współpraca ze Szkołą Podstawową im. Olimpijczyków Polskich w Kramsku.
10. Współpraca z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.

1. Współpraca z Urzędem Gminy w Kramsku i samorządem lokalnym.

W trakcie stażu współpracowałam z Urzędem Gminy w Kramsku oraz przedstawicielami Rady Gminy przy okazji organizowania imprez rekreacyjno – sportowych. Tradycyjnie od kilku lat organizowany jest Festyn z okazji Dnia Dziecka w Kramsku, w ramach którego rozgrywane są różne konkurencje rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jedną z tych konkurencji jest Bieg Pokoleń o Puchar Wójta, w którym uczestnikiem mógł zostać każdy w wieku od 6 do 106 lat. Byłam odpowiedzialna za opracowanie regulaminu tegoż biegu, wytyczenie i przygotowanie tras dla uczestników w różnych kategoriach, zakup nagród oraz przeprowadzenie konkurencji.

Efekty:
• Wzrost umiejętności organizatorskich
• Propagowanie wśród mieszkańców gminy aktywnego spędzania czasu wolnego
• Nawiązanie kontaktów społecznych oraz promowanie szkoły w środowisku

2. Współpraca z Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Kramsku.

Moja działalność w tym zakresie polegała na przekazaniu proboszczowi parafii Kramsk części zebranych produktów po przeprowadzonych zbiórkach żywności w sklepach w celu pomocy najuboższym rodzinom.
Sprawowałam ponadto opiekę nad młodzieżą gimnazjalną na Diecezjalnym Spotkaniu Młodych.

Efekty:
• Doskonalenie własnych umiejętności
• Promowanie szkoły w środowisku lokalnym
• Integracja młodzieży oraz zwiększenie tolerancji wyznaniowej
• Promowanie postaw prospołecznych

3. Współpraca z Przeglądem Konińskim.

W trakcie trwania stażu nawiązałam współpracę z byłym uczniem naszego gimnazjum, a jednocześnie reporterem Przeglądu Konińskiego, Krystianem Kacprzakiem. Efektem naszej współpracy była jego wizyta w naszej szkole, w trakcie której wyjaśniał uczniom, szczególnie tym skupionym w zespole redagującym gazetkę uczniowską, na czym polega jego praca na co dzień, co trzeba zrobić, aby zostać reporterem, jak wygląda składanie numeru itp. Ponadto, szkoła, dzięki tym działaniom, bezpłatnie otrzymywała nowe numery tygodnika, które trafiały do szkolnej biblioteki.

Efekty:
• Znajomość losów absolwentów
• Promowanie czytania prasy
• Wzbogacenie wiedzy uczniów dotyczącej tworzenia nowego numeru czasopisma
• Integracja uczniów
• Umożliwienie uczniom spotkania ciekawej osoby
• Promowanie szkoły na zewnątrz

4. Współpraca z PCK i HDK w Kramsku.

W trakcie stażu współpracowałam z PCK i HDK w Kramsku. Polegała ona na organizowaniu i przeprowadzaniu wraz z tymi organizacjami zbiórek żywności na terenie Kramska. Z zebranych produktów przygotowano wigilię dla najuboższych i bezdomnych oraz sporządzono paczki świąteczne dla uczniów naszego gimnazjum.

Efekty:
• Uwrażliwienie na potrzeby innych
• Znajomość problematyki środowiska uczniów
• Pomoc rodzinom uczniów potrzebującym wsparcia

5. Współpraca z PPPP w Koninie Filia w Ślesinie.

W trakcie stażu, jako wychowawca klasy, współpracowałam z poradnią na rzecz uczniów i rodziców. Współpraca opierała się na kontaktach telefonicznych i dotyczyła diagnozowania uczniów, bieżących spraw dydaktyczno – wychowawczych oraz porad do bezpośredniej pracy z młodzieżą. Ponadto moje działania ułatwiały kontakt z poradnią rodzicom uczniów mających problemy dydaktyczno – wychowawcze, polegały na przekazywaniu informacji na temat postępów w nauce i zachowaniu uczniów.

Efekty:
• Nawiązanie kontaktu z rodzicami uczniów potrzebujących pomocy
• Wyeliminowanie pojawiających się trudności dydaktyczno – wychowawczych
• Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły i rodziny

6. Współpraca z Biblioteką Publiczną w Koninie i z Biblioteką Pedagogiczną w Koninie.

W okresie stażu sprawowałam opiekę nad uczniami przygotowującymi się do konkursów i olimpiad poprzez wyszukiwanie im przydatnych pozycji książkowych oraz innych materiałów. Interesujące mnie tytuły wypożyczałam dla uczniów z zasobów Biblioteki Publicznej w Koninie.
Ponadto brałam udział w spotkaniach w ramach Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy z Konina i powiatu konińskiego. Tematyka spotkań poruszała kwestie związane z ewidencją i opracowaniem zbiorów, prawidłowości funkcjonowania biblioteki szkolnej, a także omawiała gry planszowe w rozwijaniu kreatywności, ekspresji słownej i czytelnictwa.

Efekty:
• Przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad
• Rozwój zainteresowań i zdolności uczniów
• Wzbogacenie warsztatu pracy

7. Współpraca w KiHTK w Tuliszkowie oraz Wydawnictwem Publicat.

W okresie stażu podjęłam współpracę z KiHTK w Tuliszkowie i Wydawnictwem Publicat. Polegała ona na organizowaniu wystaw promujących ofertę wydawniczą, która przyczyniła się do propagowania czytelnictwa wśród uczniów, nauczycieli i rodziców oraz poznawania uroków świata dzięki książkom. Ponadto w ramach tej współpracy nabywałam ciekawe pozycje książkowe zgodnie z zainteresowaniami uczniów, które wzbogacały księgozbiór biblioteki oraz dokonywałam zakupu książek, które przeznaczone zostały na nagrody książkowe.

Efekty:
• Wzbogacenie księgozbioru biblioteki szkolnej
• Promowanie ciekawych książek
• Wzrost poziomu czytelnictwa

8. Współpraca z OSP w Kramsku i Licheniu Starym.

W ramach współpracy z OSP w Licheniu Starym, aktywnie włączyłam się w przygotowanie oraz organizację akcji Świąteczny Pchli Targ. Zebrane środki przeznaczone były na pomoc chłopcu choremu na mukowiscydozę.
Moje działania dotyczące współpracy z OSP w Kramsku polegały na wycieczkach z uczniami do Kramskiej Izby Pamięci, w której zgromadzone są historyczne pamiątki z terenu gminy.

Efekty:
• Uwrażliwienie na potrzeby innych
• Wzrost umiejętności organizatorskich
• Znajomość historii najbliższej okolicy

9. Współpraca ze Szkołą Podstawową im. Olimpijczyków Polskich w Kramsku.

W trakcie stażu brałam udział w pracach komisji egzaminacyjnych podczas sprawdzianu szóstoklasisty.
Ponadto włączyłam się wraz ze swoimi wychowankami w przebieg zorganizowanego dla najmłodszych Dnia Pluszowego Misia.

Efekty:
• Poznanie środowiska uczniów
• Promowanie szkoły w środowisku
• Wzbogacenie własnego warsztatu pracy

10. Współpraca z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.

W trakcie trwania stażu podjęłam współpracę z ORE. Moim zadaniem było sporządzenie wykazu podręczników i książek pomocniczych dla uczniów słabowidzących oraz niezbędnej dokumentacji związanej z ich zamówieniem. Ponadto podręczniki dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej pobierałam i drukowałam.

Efekty:
• Poznanie środowiska uczniów
• Pomoc uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
• Wzbogacenie własnego warsztatu pracy

§ 8.ust. 2. pkt 4 f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

W swojej dotychczasowej pracy nauczycielskiej za szczególnie ważne uważam te działania, które były bezpośrednio związane z pracą z młodzieżą. Taka praca zawsze dawała mi wiele satysfakcji. Sukcesy moich wychowanków są również moimi sukcesami i sukcesami szkoły. Mobilizują mnie one do jeszcze większego wysiłku. Cieszy mnie także zaufanie okazywane moim umiejętnościom pedagogicznym i dydaktycznym.
Mając na uwadze, iż pojęcie sukcesu jest sprawą subiektywną, do moich znaczących osiągnięć zaliczam:
1. Sukcesy uczniów.
2. Nagrody Dyrektora Szkoły.

1. Sukcesy uczniów.

Niezmiernie ważne jest dla mnie uznanie i szacunek ze strony młodzieży. Mnóstwo satysfakcji sprawiają mi jednak przede wszystkim sukcesy moich wychowanków, gdyż jako nauczyciel i opiekun jestem ich współautorem. Uczniowie pod moim kierunkiem przygotowywali się i brali udział w wielu konkursach.

Udział ucznia w konkursie fotograficzno – plastycznym zorganizowanym przez Urząd Miejski w Koninie – Wydział Ochrony Środowiska. Głównym tematem konkursu Zaprzyjaźnij się z drzewem było przedstawienie drzew w krajobrazie w niezwykłych miejscach i okolicznościach. Uczeń otrzymał wyróżnienie za zdjęcie pt.: Głodne drzewo.
Udział uczniów w konkursie ekologicznym Świat czysty jest piękniejszy, od Ciebie zależy czy będzie taki, zorganizowanym przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie. Zadaniem uczestników było wykonanie fotografii, pracy plastycznej lub pracy literackiej poruszającej zadaną tematykę. Jeden z uczniów zajął pierwsze miejsce w kategorii praca literacka, natomiast drugi z uczestników zajął trzecie miejsce w kategorii fotografia.
Udział uczniów w IX powiatowej edycji konkursu Drzewko za butelkę pt.: Wyprowadź butelkę PET na spacer. Jego organizatorem było Starostwo Powiatowe w Koninie. Zadaniem uczestników było nagranie filmu, który przedstawia krótki spacer z butelką PET. Uczniowie otrzymali wyróżnienie.
Udział uczniów w konkursie literackim Świat moich książek, zorganizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczną w Koninie. Zadaniem uczestniczących w nim uczniów było wykonie pracy pisemnej. Uczennica zajęła pierwsze miejsce.
Uczniowie pod moim kierunkiem odnosili także sukcesy w dziedzinie ekologii.
W trakcie stażu byłam koordynatorem akcji ekologicznej Stań po zielonej stronie mocy organizowanej przez firmę SlamPoland. Polegała ona na zbiórce odpadów (płyt CD, DVD, baterii, telefonów komórkowych, przewodów elektrycznych) i trwała przez cały rok szkolny. Wszystkie przynoszone odpady przeliczane były na punkty. Prowadzony był przy tym ranking szkół i klas. Na mecie akcji okazało się że nasza szkoła ma najlepszy wynik w powiecie i jest w dziesiątce szkół w województwie. Miano najlepszej klasy w powiecie przypadło także uczniom naszej szkoły. Za uzyskane wyniki przyznano nagrody, które wzbogaciły szkolną świetlicę i bibliotekę. W czasie trwania akcji organizowane były okolicznościowe eventy w których także zwyciężali uczniowie naszej szkoły otrzymując nagrody indywidualne.
Inną akcją ekologiczną był Zielony Budzik organizowany przez Stowarzyszenie Eko-logiczni i adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu konińskiego. W ramach tej akcji wraz z uczniami uczestniczyłam w warsztatach terenowych, których efektem końcowym, podlegającym ocenie jury, było wykonanie fotorelacji. Dwukrotnie stworzone przez uczniów pod moim kierunkiem prace były nagradzane.

Efekty:
• Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym
• Rozwijanie u uczniów zdolności, zainteresowań oraz świadomości ekologicznej
• Stwarzanie możliwości samooceny uczniom oraz wzrost poczucia własnej wartości
• Wzrost wiedzy dotyczącej ekologii
• Wyrabianie postaw proekologicznych oraz aktywnego spędzania czasu wolnego
• Wzrost umiejętności pisarskich
• Rozwijanie zainteresowań czytelniczych
• Wzbogacenie księgozbioru biblioteki

2. Nagrody Dyrektora Szkoły.

Moja praca z młodzieżą oraz działania wykonywane na rzecz szkoły, zostały zauważone i docenione. W trakcie stażu otrzymałam nagrodę Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Ireny Sendler w Kramsku.
W roku szkolnym 2015/16 zostałam uhonorowana nagrodą za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, promowanie wśród uczniów pięknych postaw oraz przybliżanie wychowankom świata wartości.
Wyróżnienie to cieszy szczególnie wtedy, gdy poparte jest osiągnięciami uczniów, ale przede wszystkim kiedy znajduję uśmiech na twarzy swoich podopiecznych.

Efekty:
• Mobilizacja do dalszej pracy
• Osobista satysfakcja

§ 8.ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Spośród licznych przypadków uczniów ze szczególnymi problemami wybrałam dwa, które dołączyłam do teczki z dokumentacją awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego. Opisy zawierają identyfikację problemu, genezę i dynamikę zjawiska, znaczenie i jego prognozę, pozytywne rozwiązanie, opis wdrożonych działań wraz z efektem końcowym.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.