X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35422
Przesłano:

Ocena dorobku zawodowego - nauczyciel kontraktowy

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Marta Tomczyk
Kierunek: Pedagogika
Specjalność: Pedagogika Społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno – wychowawczej – tytuł magistra
Pedagogika Wieku Dziecięcego i Przyroda – licencjat
Imię i nazwisko opiekuna stażu: Anna Arkuszewska
Imię i nazwisko dyrektora mgr Anna Arkuszewska - Brodowicz
Miejsce pracy: ABC123 Pedagogiczne usługi „Małe Przedszkole”
Czas trwania stażu: od 1 września 2016 r. do 31 maja 2017 r.

Organizacja przebiegu ścieżki awansu zawodowego
Niniejsze sprawozdanie powstało w związku zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju zadań. Staż nauczycielski w ABC123 Pedagogiczne usługi „Małe Przedszkole” w Łodzi rozpoczęłam 01 września 2016 r., w wymiarze dziewięciu miesięcy. Zgodnie z procedurą awansu zawodowego napisałam plan rozwoju zawodowego, który został pozytywnie zaopiniowany przez Panią Dyrektor. Plan Rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o rozporządzenie MENiS z dnia 01 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2004 r., nr 260, poz.2593) oraz Kartę Nauczyciela (Dz.U. z 1982 r., nr 3, poz. 19) i stosowanymi do nich zmianami. Rozpoczęłam doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności zakładając, że podniesie to moje umiejętności pedagogiczne, jak również efektywność moich działań edukacyjnych. Przełożyło się to na podniesienie, jakości mojej pracy, a w konsekwencji na polepszenie jakości pracy przedszkola.
W trakcie trwania stażu starałam się systematycznie i konsekwentnie realizować zaplanowane zadania, a podsumowaniem tego jest niniejsze sprawozdanie. Dokumentację
i opis przeprowadzonych działań wymaganych od nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego skompletowałam według poszczególnych wymagań.
Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola - § 6 ust.2 pkt 1
Pierwszym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego przeze mnie stażu było zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego poprzez analizę przepisów prawa oświatowego, tj. Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty
i rozporządzenia MENiS. Dzięki zapoznaniu się z podanymi dokumentami prawnymi procedury awansu zawodowego stały się dla mnie bardziej zrozumiałe, co ułatwiło mi pracę podczas wyznaczania etapów i realizacji planu rozwoju zawodowego.
Kolejnym krokiem było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad współpracy z opiekunem stażu. Zostały one zawarte w pisemnym kontrakcie, na początku września. Wspólnie z opiekunem stażu panią Anną Arkuszewską ustaliłyśmy: zakres obowiązków opiekuna i nauczyciela stażysty, terminy wzajemnych obserwacji zajęć oraz zasady przygotowania konspektów i omawiania zajęć. Współpraca z opiekunem stażu przyczyniła się do wzbogacenia mojego warsztatu pracy.
Następnie zapoznałam się i dokonałam analizy prawa oświatowego. Zaznajomiłam się z przepisami, które zawarte są w Statucie Przedszkola, z Nową Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego. Na bieżąco, w trakcie trwania stażu zapoznawałam się
z regulaminami i rozporządzeniami wydawanymi przez Panią Dyrektor. Dowiedziałam się, jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie przedszkola oraz jakie są moje prawa i obowiązki. Zapoznałam się sposobami prowadzenia dziennika, wystawiania opinii dla różnych instytucji, z arkuszami diagnozy dzieci w wieku od trzech do sześciu lat. Wspólnie z opiekunem stażu ustaliłyśmy i zapisałyśmy tygodniowy rozkład zajęć grupy „maluchów” oraz „starszaków” w przedszkolu. Wzięłam udział w szkoleniu BHP, dzięki, któremu utrwaliłam wiedzę z tego zakresu oraz zaznajomiłam z praktycznym zastosowaniem w miejscu mojej pracy.
Rozpoczynając staż, jako nauczyciel - wychowawca grupy „maluchów” (przedział wiekowy dzieci 2, 5 - 4), zapoznałam się z obowiązującą dokumentacją oraz z zakresem czynności nauczyciela. Prowadziłam zgodnie z przepisami prawa oświatowego dokumentację pracy edukacyjnej (dzienniki zajęć), prowadziłam dokumentację pracy wychowawczo – dydaktycznej (miesięczne plany pracy, plany imprez, świąt, wycieczek oraz harmonogram przebiegu spotkań z rodzicami, jak i przeprowadzanych z nimi rozmów indywidualnych, prowadziłam dziennik zajęć, karty obserwacji dzieci, dokumentację współpracy z rodzicami, jak i prowadzonych projektów edukacyjnych w mojej grupie).
W trakcie trwania stażu sukcesywnie gromadziłam dokumentację potwierdzającą realizowane zadania. Zaświadczenia, certyfikaty oraz dyplomy, jakie uzyskałam są potwierdzeniem moich działań. Ponadto posiadam stworzoną przeze mnie dokumentację zawierającą: scenariusze zajęć, które przeprowadziłam, imprez przedszkolnych, których byłam współorganizatorem, jak również projektów edukacyjnych, które realizowałam
z dziećmi w przedszkolu.
Uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej zgodnie z planem zebrań oraz zapoznałam się ze sposobem sporządzania protokołu z Rad Pedagogicznych. Odbyłam szkolenie w zakresie pierwszej pomocy przedlekarskiej, brałam udział w szkoleniu BHP. Ponadto odbyłam szkolenie z zakresu „Komunikowania się z dziećmi ze spectrum autyzmu”, uczestniczyłam w konferencji metodycznej PWN dla nauczycieli wychowania przedszkolnego na temat: „Nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Eksperymenty językowe, muzyczne, graficzne, a rozwój społeczny i poznawczy dziecka
w wieku przedszkolnym” oraz brałam udział w warsztatach muzycznych: „Muzyka poważna w przedszkolu na serio i dla żartu”. Obecnie jestem w trakcie odbywania szkolenia e learning organizowanego przez redakcję serwisu PRACOWNIASI.PL, który składa się z cyklu czterech szkoleń z zakresu: Szkolenie 1: Pedagogika Montessori, Szkolenie 2: Objawy zaburzeń sensorycznych: wzrok, słuch i dotyk, Szkolenie 3: Przetrwałe odruchy neurologiczne – czy mogą negatywnie wpłynąć na rozwój dziecka, Szkolenie 4: RUCH, ROZWÓJ, NAUKA, czyli wpływ integracji sensorycznej i aktywności ruchowej na uczenie się, gdzie dwa z nich zostały zrealizowane i ukończone ze stu procentowym wynikiem końcowym.
Realizując postawione zadania wynikające z planu rozwojowego i planu pracy przedszkola, podczas mojego stażu korzystałam z doświadczenia dyrektora, wicedyrektora, opiekuna stażu i koleżanek, co pomogło mi w podnoszeniu swojej wiedzy i umiejętności
w pracy z małymi dziećmi.
Znajomość organizacji zadań i zasad funkcjonowania placówki, w której odbywałam staż z pewnością wzbogaciło moją wiedzę dotyczącą prawa oświatowego, a to z kolei wpłynęło na moją lepszą pracę w przedszkolu.

Umiejętność prowadzenia zająć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż – § 6 ust. 2 pkt 2
W ramach tego zadania rozwijałam umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz wychowawczych.
Pracując w roku szkolnym 2016/2017 w grupach dzieci 2,5 – 4 letnich przeanalizowałam podstawę programową i zapoznałam się z przyjętym w Placówce programem wychowania przedszkolnego. Grupa „Groszki”, której jestem wychowawcą pracowała w oparciu o wydawnictwo PWN, z pakietem edukacyjnym z serii „ Trampolina”. Nowością w grupie najmłodszej były prowadzone przez mnie zajęcia z języka angielskiego
w oparciu o podręcznik „ Memo i przedszkolaki” PWN. Ponadto zostałam zapoznana z serią „Kalendarz przedszkolaka”, na podstawie, którego pracują wychowawcy w starszej grupie dzieci. Plany pracy realizowałam w oparciu o powyższe programy dopuszczone do użytku
w przedszkolu.
W trakcie trwania stażu obserwowałam zajęcia przeprowadzane przez opiekuna stażu według ustalonego harmonogramu. Przez okres trwania stażu raz w miesiącu opracowywałam scenariusze zajęć, które przeprowadzałam w obecności opiekuna stażu lub dyrektora przedszkola. Realizując to zadanie przez cały okres stażu pracowałam nad doskonaleniem swojego warsztatu pracy, aby w jak najlepszy sposób wypełniać swoje obowiązki zawodowe. Do zajęć starałam się dobrze przygotować wykonując pomoce dydaktyczne (ilustracje, napisy, wycinanki, plansze, stroje), opracowując scenariusz zajęć konsultowałam go wcześniej z opiekunem stażu pod względem doboru metod, technik stosowanych na zajęciach i wyboru tematyki zajęć.
W roku szkolnym 2016/2017 w miesiącach październik – marzec, zgłosiłam swoją grupę do wzięcia udziału w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Wędrująca książka”, której autorką była Anna Tuczyńska, ja natomiast koordynatorem projektu w przedszkolu. Projekt miał za zadanie popularyzować czytelnictwo, przedstawiać jego aspekty i walory,
a także ma pozyskiwać młode pokolenie do tego, by stawało się ono aktywnym odbiorcą literatury. W swym założeniu „Wędrująca książka”, realizowała kierunek polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2016/2017, który brzmi: „Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencja czytelniczych wśród dzieci i młodzieży”. Jednocześnie jest to nawiązanie do prowadzonej i zainaugurowanej przez Pana Prezydenta Andrzeja Dudę piątej edycji Narodowego Czytania.
Za pomocą portalu społecznościowego odbyła się rekrutacja uczestników do projektu, która trwała do 5 listopada 2016 roku. Zgłosiło się 700 osób, ale udział w akcji tworzenia książeczek z dziećmi podjęło 300 nauczycieli z całej Polski. W ramach projektu pracowaliśmy w dziesięciu osobowych zespołach, gdzie każdy uczestnik zobowiązany był do stworzenia własnej książki (stworzyć tytuł i narysować bohaterkę) i przesłać ją dalej pod wskazany adres (według harmonogramu wysyłki). Następnie uczestnik, który otrzymał taki początek książki, musiał dopisać fragment utworu i zrobić ilustracje do swojego wpisu. Dzieci wraz z nauczycielem ustalały, co chciały zapisać, odczytywaliśmy treść stworzoną już, negocjując i dyskutowaliśmy nad dalszymi losami bohatera. Książka krążył w obrębie dziewięciu innych przedszkoli do momentu, aż z gotowym zakończeniem wróciła do właściciela. Tytuł naszej książki to „Ola Waleczna”. Projekt w naszej grupie zakończył się ogromnym sukcesem i aprobatą nie tylko wśród samych dzieci oraz wychowawców, biorących udział, ale i rodziców. Honorowy patronat nad projektem sprawował wójt gminy Jonkowo – Wojciech Giecko. Natomiast patronatem medialnym akcje objęły: czasopismo Bliżej przedszkola, Wychowanie w Przedszkolu, Świerszczyk, Wydawnictwo Nowa Era oraz Mac.
Drugim projektem, do realizacji, którego zgłosiłam przedszkole był program Kubusiowi Przyjaciele Natury, którego celem było: popularyzacja ochrony przyrody wśród przedszkolaków, ich rodziców oraz nauczycieli przedszkolnych, wzrost świadomości wśród dzieci odnośnie ochrony natury, a także uczenie dzieci kreatywnego myślenia, samodzielności
i podejmowania inicjatyw. Projekt również zakończył się pomyślnie.
Ponadto odbyłam szkolenie z zakresu „Komunikowania się z dziećmi ze spectrum autyzmu”, które przede wszystkim pozwoliło mi lepiej zrozumieć problemy, z jakimi borykają się dzieci, których ta choroba dotknęła oraz ich rodzice.
Uczestniczyłam w konferencji metodycznej PWN dla nauczycieli wychowania przedszkolnego na temat: „Nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Eksperymenty językowe, muzyczne, graficzne, a rozwój społeczny i poznawczy dziecka
w wieku przedszkolnym” oraz brałam udział w warsztatach muzycznych: Muzyka poważna
w przedszkolu na serio i dla żartu. Obecnie jestem w trakcie odbywania szkolenia e learning organizowanego przez redakcję serwisu PRACOWNIASI.PL, który składa się z cyklu czterech szkoleń z zakresu: Szkolenie 1: Pedagogika Montessori, Szkolenie 2: Objawy zaburzeń sensorycznych: wzrok, słuch i dotyk, Szkolenie 3: Przetrwałe odruchy neurologiczne – czy mogą negatywnie wpłynąć na rozwój dziecka, Szkolenie 4: RUCH, ROZWÓJ, NAUKA, czyli wpływ integracji sensorycznej i aktywności ruchowej na uczenie się.
Podczas realizacji zadań często wykonywane były zdjęcia z ich przebiegu, które zostały zapisane przeze mnie na nośniku danych. Większość wykonanych zdjęć została wykorzystana i opublikowana na oficjalnej stronie przedszkola - http://www.przedszkole-zakladowa.pl/?url=wydarzenia.html.Zdjecia te, to swoista pamiątka nie tylko dla samych dzieci i rodziców, ale i przedszkola, ponieważ uwieczniają ważne momenty z życia przedszkolnego dzieci. Stanowią one również niejako reklamę dla samej instytucji, w której pracuje.
Realizując zadania korzystałam z pomocy opiekuna stażu i innych nauczycieli. Wzbogaciłam swoją wiedzę i umiejętności z zakresu organizowania i przeprowadzania działań edukacyjnych. Dzięki temu moje zajęcia są ciekawsze zarówno dla dzieci, jak i dla mnie.
Pogłębiałam swoją wiedzę studiując, także literaturę fachową.
W swojej pracy edukacyjnej wykorzystałam wiedzę z zakresu literatury zawodu takiej jak :
Gerstmann S., Kształtowanie uczuć dzieci i młodzieży, Warszawa 1961, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
Gerstmann S., Psychologiczne podstawy oddziaływań wychowawczych, Warszawa 1982, „Nasza Księgarnia”.
Hajnicz W., Karwowska – Struczyk M., Obserwacja w życiu dziecka, Warszawa 1986, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Janke A.W., Pedagogiczna relacja rodzina – szkoła dylematy czasu przemian, Bydgoszcz 1995, Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy.
Marynowicz – Hetka E., Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki. Tom 1, Warszawa 2006, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Repińska R., Rodzina tradycja obrzędowość w zajęciach świetlicowych (zbiór scenariuszy
i konspektów), Bydgoszcz 1994, Usługi Wydawnicze.
Słysz S., Gry i zabawy, Warszawa 1979, RWS „Prasa – Książka - Ruch” Młodzieżowa Agencja Wydawnicza.
Borzucka-Sitkiewicz K., Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, Kraków 2006.

W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałam publikacji
w Internecie mojego planu rozwoju zawodowego oraz niniejszego sprawozdania - http://www.publikacje.edux.pl/przeslij.php
Na bieżąco śledziłam następujące strony internetowe, które w znacznym stopniu ułatwiały mi w sposób rzetelny realizację podstawy programowej w przedszkolu oraz realizację mojego planu zawodowego:
https://www.pracowniasi.pl/o-portalu
http://www.pwn.pl/
https://men.gov.pl/
Swoje umiejętności multimedialne wykorzystywałam również na zajęciach z dziećmi, ilustrując omawiane konkretne sytuacje, ukazując różnego rodzaju filmy edukacyjne oraz nagrywając oraz umieszczając lub prezentując filmiki, którego autorem byłam osobiście. Za przykład może tutaj posłużyć nagranie z życzeniami dzieci nagranego z okazji obchodów Dnia Rodziny, które zostało umieszczone na jednym z portali społecznościowych przez wicedyrektor przedszkola, czy nagranie z jednej z przeprowadzonej lekcji języka angielskiego. Zdjęcia oraz nagrania zostały umieszczone na nośniku danych.
Przez cały okres stażu gromadziłam plany miesięczne oraz scenariusze zajęć prowadzonych przeze mnie przed opiekunem stażu i Panią Dyrektor. Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu wpłynęła na wyraźną poprawę, jakości prowadzonych przeze mnie działań dydaktycznych i wychowawczych, a także oswoiła mnie niejako ze stresem, który mi towarzyszył w czasie realizacji zaplanowanej tematyki. Zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu były istotnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy.

Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów – § 6 ust.2 pkt 3
Podczas stażu podjęłam się realizacji zadania rozpoznania środowiska uczniów oraz nabycia umiejętności współpracy z ich środowiskiem. Zdaję sobie sprawę jak ważna jest indywidualizacja w pracy z dziećmi, dlatego starałam się poświęcać każdą wolną chwilę na indywidualną rozmowę z poszczególnymi dziećmi. Chcąc jak najlepiej poznać dzieci z mojej grupy, których wychowawcą byłam w roku szkolnym 206/2017 starałam się nawiązać serdeczne kontakty z dziećmi i ich rodzicami, aby być w pełni zaakceptowana, jako nowy nauczyciel oraz by dzieci i ich rodzice darzyli mnie zaufaniem, co w dużym stopniu wpływa, na jakość mojej pracy i obrazu placówki w oczach rodziców. W prowadzonych działaniach edukacyjnych starałam się uwzględniać rozwój psychofizyczny dziecka, jego potrzeby, potencjał rozwojowy i zainteresowania. Brałam pod uwagę również propozycje rodziców, które wypływały na zebraniach lub w czasie indywidualnych z nimi rozmów. W trakcie całego roku starałam się jak najwięcej dowiedzieć o dzieciach, z którymi pracuję. Swoją wiedzę czerpałam od: nauczycieli pracujących w przedszkolu, rodziców i osób najbliższych dziecku, jak również, przede wszystkim z własnych codziennych obserwacji. Ważne informację, czy przebieg rozmów z rodzicami odnotowywałam na kartkach i wpinałam
do teczki konkretnego dziecka, o którym była mowa.
Byłam współorganizatorem zebrań z rodzicami, które odbyły się na początku roku szkolnego oraz zebrań podsumowujących semestr. Wspólnie z moim opiekunem stażu tworzyłam konspekt przebiegu spotkania oraz listę problemów, jakie byśmy chciały poruszyć z rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci. Po zakończeniu wstępnych obserwacji dzieci, po semestrze zimowym, za zgodą mojego opiekuna stażu i pani dyrektor zorganizowałam indywidualne rozmowy z rodzicami. Sporządzałam listy osób, które obecne były na zebraniach, notatki z zebrań i rozmów indywidualnych. Chętnie podejmowałam rozmowy
z rodzicami na temat ich dzieci oraz pracy z nimi. Zgodnie z sugestią mojego opiekuna stażu, raz w tygodniu wyznaczyłam dyżur, który umożliwia rodzicom indywidualne konsultację ze mną o swoich pociechach, w popołudniowych godzinach pracy przedszkola.
Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność rozpoznawania potrzeb i współpracy ze środowiskiem rodzinnym sprawiła, że mogłam lepiej poznać potrzeby dzieci, przyczyny zachowań, zainteresowania czy frustracje i niezadowolenia. Staram się dostrzegać zarówno potrzeby i zdolności, pracując zarówno z dzieckiem zdolnym jak i potrzebującym specjalnej pomocy, troski i zrozumienia.
Byłam współorganizatorem obchodów Halloween, Jasełek, balu karnawałowego oraz przedstawienia na zakończenie roku szkolnego 2016/2017. Ponadto udało mi się zorganizować samodzielnie takie wydarzenia jak: pasowanie na przedszkolaka, Dzień Babci
i Dziadka, zajęcia otwarte z okazji obchodów Świąt Wielkanocnych, czy obchody Dnia Rodziny. Wykazywałam się również współpracą przy organizowaniu wycieczek, imprez oraz pikników rodzinnych między innymi poprzez aktywne uczestnictwo i sprawowanie opieki nad dziećmi, dzieliłam się pomysłami na organizację wycieczek oraz wyboru miejsca, inicjowałam wspólne wyjścia, jak również wraz z opiekunem stażu ustalałam harmonogram przebiegu danego wydarzania.
Myślę, że zaangażowanie i chęć niesienia pomocy przyniosła pozytywne skutki
w pracy z dziećmi, a co za tym idzie zadowolenie rodziców. Uważam, że w konsekwencji postrzegają oni placówkę, jako przyjazną i bezpieczną dla ich dziecka, o czym może świadczyć na przykład duża frekwencja dzieci obecnych na „nocowisku” w przedszkolu bez obecności rodziców, które zostało zorganizowane po zakończeniu roku szkolnego, oficjalnie rozpoczynającego wakacje.

& 6 ust. 2 pkt 4 Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
Realizując postawione zadania wynikające z planu rozwojowego i planu pracy przedszkola, podczas mojego stażu korzystałam z doświadczenia dyrektora, wicedyrektora, opiekuna stażu i koleżanek, co pomogło mi w podnoszeniu swojej wiedzy i umiejętności
w pracy z małymi dziećmi.
W trakcie trwania stażu obserwowałam zajęcia przeprowadzane przez opiekuna stażu, panią Annę Arkuszewską według ustalonego harmonogramu. Przez okres trwania stażu raz w miesiącu opracowywałam scenariusze zajęć, które przeprowadzałam w obecności opiekuna stażu lub dyrektora przedszkola. Po każdych zajęciach omawiałyśmy i analizowałyśmy scenariusze zajęć. Miałam również możliwość obserwować zajęcia prowadzone przez inne nauczycielki. Podczas zajęć koleżeńskich szczególną uwagę zwracałam na sposób prowadzenia zajęć, stosowane metody pracy, sposoby komunikowania się z dziećmi, a także na indywidualizację pracy z uczniami słabszymi i zdolniejszymi.
Posiadam stworzoną przeze mnie dokumentację zawierającą: scenariusze zajęć, które przeprowadziłam, imprez przedszkolnych, których byłam współorganizatorem, jak również projektów edukacyjnych, które realizowałam z dziećmi w przedszkolu. Każde prowadzone przez mnie zajęcie poprzedzałam przygotowaniem scenariusza, z dokładnym określeniem celów ogólnych i szczegółowych oraz przebiegiem zajęć. Przed każdym zajęciem prowadzonym w obecności opiekuna stażu, razem z Anną Arkuszewską omawiałyśmy taksonomie celów, dobór metod, form pracy oraz przebieg i dobór zabaw.
Realizując to zadanie przez cały okres stażu pracowałam nad doskonaleniem swojego warsztatu pracy, aby w jak najlepszy sposób wypełniać swoje obowiązki zawodowe. Do zajęć starałam się dobrze przygotować wykonując pomoce dydaktyczne (ilustracje, napisy, wycinanki, plansze, stroje).
Na koniec pierwszego półrocza przeanalizowałam swoje mocne i słabe strony, dokonałam analizy i samooceny zajęć własnych. Analiza ta została zawarta w sprawozdaniu podsumowującym osiągnięcia w mojej grupie na zakończenie semestru zimowego
i przedstawiona na radzie pedagogicznej. Działań podejmowane przez opiekuna stażu
i podpowiedzi ze strony innych koleżanek, dobry kontakt między personelem sprawiły, iż wszelkie trudności, niepowodzenia zostały w dużym stopniu zażegnane lub usprawnione.
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć sprawiła, że stałam się bardziej otwarta na nowe sugestie, pomysły, nauczyłam się lepiej słuchać i analizować własne działania. Zyskane doświadczenie w znacznym stopniu ułatwia mi komunikację z rodzicami, co stanowiło na początku mojej pracy największy problem. Dzięki czemu poprawiłam swój warsztat pracy.

Podsumowanie
Powyższe sprawozdanie obejmuje okres dziewięciu miesięcy mojej pracy pedagogicznej. W sprawozdaniu zostały przedstawione działania, jakie podjęłam, aby spełnić wymogi określone dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego oraz w pełni móc realizować własne ambicje zawodowe.
W okresie stażu, starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki. Bieżący rok był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i moich umiejętności, wyzwaniem i okresem wytężonej pracy.
W przedszkolu, w którym odbywałam staż spotkałam się z dużym zrozumieniem, wsparciem i otrzymałam wielką pomocą za równo ze strony dyrekcji przedszkola jak i grona pedagogicznego, za które bardzo serdecznie dziękuję. Myślę, że podejmowałam działania, które pozwoliły mi na wypracowanie pozytywnych opinii rodziców, ufności i uśmiechu moich wychowanków. Uwierzyłam, że podejmowane działania są akceptowane, potrzebne
i przynoszą pozytywne efekty.
Praca nad realizacją Planu Rozwoju Zawodowego miała duży wpływ na mój rozwój zawodowy, osobisty, przyniosła dużo doświadczeń, satysfakcji, a przede wszystkim dała wiele cennych wskazówek. Praktycznie wszystkie zaplanowane przeze mnie zadania zostały zrealizowane. Mocną stroną mojej działalności jest zaangażowanie w pracę przedszkola,
a przede wszystkim chęć nauczania i wychowywania dzieci, bez której zawód nauczyciela by nie istniał. Realizowanie się w pracy nauczyciela daje mi ogromne zadowolenie z siebie
i uczucie spełniania zawodowego. Ponadto chciałabym dokształcać się oraz wzbogacania własny warsztat pracy o nowe metody i formy. Według mojej opinii, najsłabszą stroną mojej pracy zawodowej, nad którą nadal staram się pracować i ją poprawiać jest komunikacja
z rodzicami.
Okres stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę ciągłego doskonalenia swoich umiejętności, pracy nad sobą i ciągłej poprawy słabych stron, aby być dobrym nauczycielem. Działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy.
Wiele zadań, które wykonywałam w okresie stażu, to działania o charakterze ciągłym, które chciałabym kontynuować. Po zakończeniu stażu w dalszym ciągu chcę doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić swoje kwalifikacje.
W czasie trwania stażu spotkałam się z życzliwością wielu osób w środowisku przedszkolnym. Jestem wszystkim za wszelką okazaną mi pomoc bardzo wdzięczna.

Łódź, dn. 27.06.2017 r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.